LLooss NNúúmmeerrooss 
DDeecciimmaalleess 
IInntteeggrraanntteess:: 
SSooffííaa JJaarraa 
MMaarrííaa JJoosséé PPaallmmaa 
...
¿QQuuéé ssoonn llooss nnúúmmeerrooss 
ddeecciimmaalleess?? 
 LLooss nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess 
ssoonn llooss qquu...
¿DDóónnddee yy ccuuáánnddoo uussaammooss llooss 
nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess?? 
 CCaassii ttooddooss llooss ddííaas...
LLaa DDéécciimmaa 
 EEss ccuuaannddoo ddiivviiddiimmooss 
uunnaa uunniiddaadd eenn 1100 
ppaarrtteess eeqquuiivvaalleennt...
LLaa cceennttééssiimmaa 
 EEss ccuuaannddoo ddiivviiddiimmooss 
uunnaa uunniiddaadd eenn 110000 
ppaarrtteess eeqquuiivva...
RReepprreesseennttaacciióónn GGrraaffiiccaa ddee llooss 
DDeecciimmaalleess.. 
 DDéécciimmaa 00,,11 
 CCeennttééssiimmaa...
RReepprreesseennttaacciióónn yy LLeeccttuurraa
AAddiicciióónn eenn nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess 
33,,77 
 PPaarraa ssuummaarr ddooss oo mmaass 
nnúúmmeerrooss ddee...
SSuussttrraacccciióónn eenn nnúúmmeerrooss 
DDeecciimmaalleess 
55,,1155 
-- 11,,1122 
44,,0033 
 PPaarraa rreessttaarr n...
MMuullttiipplliiccaacciióónn ddee nnúúmmeerrooss 
DDeecciimmaalleess ppoorr uunn nnúúmmeerroo nnaattuurraall 
116666,,338...
MMuullttiipplliiccaacciióónn ddee uunn nnúúmmeerroo 
ddeecciimmaall ppoorr oottrroo nnúúmmeerroo ddeecciimmaall 
 Para mm...
MMuullttiipplliiccaacciióónn ddee uunn nnúúmmeerroo 
ddeecciimmaall ppoorr uunnaa ppootteenncciiaa ddee ddiieezz 
 PPaarr...
División eenn nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess ppoorr 
uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall.. 
 2211,,6666:: 33,,88221166,,...
DDiivviissiióónn ddee uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall 
ppoorr uunn nnúúmmeerroo nnaattuurraall.. 
 PPaarraa ddiivviiddii...
DDiivviissiióónn ddee uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr 
uunnaa ppootteenncciiaa ddee ddiieezz.. 
 PPaarraa ddiivvi...
OOppeerraacciióónn EEjjeemmpplloo 
nnuumméérriiccoo 
AAddiicciióónn 77,,4488 
++ 11,,5500 
88,,9988 
LLooss nnúúmmeerrooss...
OOppeerraacciióónn EEjjeemmpplloo 
nnuumméérriiccoo 
MMuullttiipplliiccaacciióónn 00,,8855 xx44 
33,,4400 
PPaarraa mmuull...
Los números decimales.
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Los números decimales.

2.171 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Los números decimales.

 1. 1. LLooss NNúúmmeerrooss DDeecciimmaalleess IInntteeggrraanntteess:: SSooffííaa JJaarraa MMaarrííaa JJoosséé PPaallmmaa CCoonnssttaannzzaa MMuuññoozz PPiillaarr SSaallaass
 2. 2. ¿QQuuéé ssoonn llooss nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess??  LLooss nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess ssoonn llooss qquuee vviieenneenn ddeessppuuééss ddee llaa ccoommaa eejjeemmpplloo:: 22 ,, 88..  EEll nnúúmmeerroo 22 eess uunn eenntteerroo,, eell nnúúmmeerroo qquuee vviieennee ddeessppuuééss ddee llaa ccoommaa,, eess eell 88 aaqquueell eess uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall..
 3. 3. ¿DDóónnddee yy ccuuáánnddoo uussaammooss llooss nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess??  CCaassii ttooddooss llooss ddííaass uuttiilliizzaammooss llooss nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess,, ppoorr eejjeemmpplloo::  CCuuaannddoo nnooss ssaaccaammooss uunn 66,,88 eenn uunnaa pprruueebbaa..  EEll 66 eess uunn eenntteerroo yy eell 88 eess uunn ddeecciimmaall..
 4. 4. LLaa DDéécciimmaa  EEss ccuuaannddoo ddiivviiddiimmooss uunnaa uunniiddaadd eenn 1100 ppaarrtteess eeqquuiivvaalleenntteess,, ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass eess uunnaa ddéécciimmaa..  00,,11
 5. 5. LLaa cceennttééssiimmaa  EEss ccuuaannddoo ddiivviiddiimmooss uunnaa uunniiddaadd eenn 110000 ppaarrtteess eeqquuiivvaalleenntteess,, yy ccaaddaa uunnaa ddee eellllaass ssee llllaammaa cceennttééssiimmaa..  00,,0011
 6. 6. RReepprreesseennttaacciióónn GGrraaffiiccaa ddee llooss DDeecciimmaalleess..  DDéécciimmaa 00,,11  CCeennttééssiimmaa 00,,0011  MMiillééssiimmaa 00,,000011  DDiieezzmmiillééssiimmaa 00,,00000011
 7. 7. RReepprreesseennttaacciióónn yy LLeeccttuurraa
 8. 8. AAddiicciióónn eenn nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess 33,,77  PPaarraa ssuummaarr ddooss oo mmaass nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess ssee ddeebbeenn ccoollooccaarr eenn uunnaa ++ 55,,8844 ccoolluummnnaa yy ddeebbeenn ccooiinncciiddiirr llaass ccoommaass eenn uunnaa mmiissmmaa ffiillaa,, ddeessppuuééss ddee eessoo ssee 99,,5544 ssuummaa ccoommoo uunnaa aaddiicciióónn nnoorrmmaall,, ccoonn llaa eexxcceeppcciióónn qquuee ssee ssiigguuee rreessppeettaannddoo eell lluuggaarr ddee llaass ccoommaass..
 9. 9. SSuussttrraacccciióónn eenn nnúúmmeerrooss DDeecciimmaalleess 55,,1155 -- 11,,1122 44,,0033  PPaarraa rreessttaarr nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess ssee ddeebbeenn ccoollooccaarr eenn uunnaa mmiissmmaa ccoolluummnnaa,, hhaacciieennddoo ccooiinncciiddiirr llaass ccoommaass;; DDeebbee ccoollooccaarrssee eell mmaayyoorr aarrrriibbaa,, ssii nnoo ttuuvviieessee llaa mmiissmmaa ccaannttiiddaadd ddee nnúúmmeerrooss ssee aaggrreeggaa ccoonn cceerrooss..  FFiinnaallmmeennttee ssee rreessttaa ddee iigguuaall ffoorrmmaa ccoommoo ssee hhaacceenn ccoonn llooss nnúúmmeerrooss nnaattuurraalleess..
 10. 10. MMuullttiipplliiccaacciióónn ddee nnúúmmeerrooss DDeecciimmaalleess ppoorr uunn nnúúmmeerroo nnaattuurraall 116666,,338866 xx88 11333311,,008888  PPaarraa mmuullttiipplliiccaarr uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ccoonn uunn nnúúmmeerroo nnaattuurraall,, ssee mmuullttiipplliiccaann llaass ddooss cciiffrraass ccoommoo ssii ffuueesseenn nnaattuurraalleess..  EEll rreessuullttaaddoo ssee sseeppaarraa ccoonn uunnaa ccoommaa,, eemmppeezzaannddoo ppoorr ssuu ddeerreecchhaa ttaannttooss nnúúmmeerroo ccoommoo tteennggaa eell nnúúmmeerroo ddeecciimmaall..
 11. 11. MMuullttiipplliiccaacciióónn ddee uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr oottrroo nnúúmmeerroo ddeecciimmaall  Para mmuullttiipplliiccaarr uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr oottrroo nnúúmmeerroo ddeecciimmaall,, ssee ddeebbee mmuullttiipplliiccaarr ccaaddaa uunnaa ddee llaass cciiffrraass yy ssuummaarr eenn ccaassoo nneecceessaarriioo..  FFiinnaallmmeennttee ddeebbeemmooss ccoonnttaarr llaa ccaannttiiddaadd ddee ddeecciimmaalleess,, llaa ccuuaall ddeebbee ccooiinncciiddiirr ccoonn eell ttoottaall ddee ddeecciimmaalleess ddeell rreessuullttaaddoo ffiinnaall..  LLooss DDeecciimmaalleess ssee ccuueennttaann ddee ddeerreecchhaa aa iizzqquuiieerrddaa.. 22,,2233xx 11,,55 11111155 ++ 222233 33,,334455
 12. 12. MMuullttiipplliiccaacciióónn ddee uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr uunnaa ppootteenncciiaa ddee ddiieezz  PPaarraa mmuullttiipplliiccaarr uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr uunnaa uunniiddaadd sseegguuiiddaa ddee cceerrooss,, ssee mmuullttiipplliiccaa ddee ffoorrmmaa nnoorrmmaall yy ssee ddeessppllaazzaa llaa ccoommaa hhaacciiaa llaa ddeerreecchhaa ttaannttooss lluuggaarreess ccoommoo cceerrooss aaccoommppaaññeenn aa llaa uunniiddaadd.. SSii ffaallttaann lluuggaarreess ssee aaññaaddeenn cceerrooss..
 13. 13. División eenn nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess ppoorr uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall..  2211,,6666:: 33,,88221166,,66 226666 0000  33 88 55,,77  PPaarraa ddiivviiddiirr ddooss nnúúmmeerrooss ddeecciimmaalleess ssee ssuupprriimmee llaa ccoommaa ddeell ddiivviissoorr yy ssee ddeessppllaazzaa llaa ccoommaa ddeell ddiivviiddeennddoo ttaannttooss lluuggaarreess aa llaa ddeerreecchhaa ccoommoo cciiffrraass ddeecciimmaalleess tteennggaa eell ddiivviissoorr;; ssii eess nneecceessaarriioo,, ssee aaññaaddeenn cceerrooss..
 14. 14. DDiivviissiióónn ddee uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr uunn nnúúmmeerroo nnaattuurraall..  PPaarraa ddiivviiddiirr uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr uunn nnúúmmeerroo nnaattuurraall,, ddeebbeemmooss aammpplliiffiiccaarr aall nnúúmmeerroo nnaattuurraall ttaannttaass vveecceess ccoommoo ddeecciimmaalleess tteennggaa eell ddeecciimmaall ccoonn eell ccuuaall eessttaammooss ooppeerraannddoo..  AAssíí ppoorr eejjeemmpplloo,, ssii qquueerreemmooss ddiivviiddiirr 77,,1144 eenn 22,, lloo qquuee hhaacceemmooss eess ddiivviiddiirr 77,,1144::22,,0000 yy lluueeggoo ooppeerraarr ccoonn ddiicchhooss nnúúmmeerrooss ccoommoo ssii ffuueerraann eenntteerrooss 771144::220000 == 33,,5577 714:200 = 3,57
 15. 15. DDiivviissiióónn ddee uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr uunnaa ppootteenncciiaa ddee ddiieezz..  PPaarraa ddiivviiddiirr uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr uunnaa ppootteenncciiaa ddee 1100 ssee ccoorrrree llaa ccoommaa hhaacciiaa llaa iizzqquuiieerrddaa ttaannttooss lluuggaarreess ccoommoo cceerrooss tteennggaa llaa ppootteenncciiaa ddee 1100,, ssii ffaallttaann lluuggaarreess ppaarraa ccoollooccaarr llaa ccoommaa ssee vvaann aaggrreeggaannddoo cceerrooss..
 16. 16. OOppeerraacciióónn EEjjeemmpplloo nnuumméérriiccoo AAddiicciióónn 77,,4488 ++ 11,,5500 88,,9988 LLooss nnúúmmeerrooss ssee eessccrriibbeenn uunnoo ddeebbaajjoo ddeell oottrroo ddee mmooddoo qquuee ccooiinncciiddaann llaass uunniiddaaddeess ddeell mmiissmmoo oorrddeenn yy llaa ccoommaa ddeecciimmaall.. SSuussttrraacccciióónn 44,, 3355 --11,,5500 22,,8855 SSee eessccrriibbee eell nnuummeerroo mmeennoorr bbaajjoo ddeell mmaayyoorr,, tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa qquuee ddeebbeenn ccooiinncciiddiirr llaass ccoommaass ccoonn llaass ccoommaass..
 17. 17. OOppeerraacciióónn EEjjeemmpplloo nnuumméérriiccoo MMuullttiipplliiccaacciióónn 00,,8855 xx44 33,,4400 PPaarraa mmuullttiipplliiccaarr uunn nnúúmmeerroo ddeecciimmaall ppoorr uunn nnuummeerroo nnaattuurraall ssee mmuullttiipplliiccaann ssiinn tteenneerr eenn ccuueennttaa llaa ccoommaa,, eenn eell rreessuullttaaddoo ssee sseeppaarraann ccoonn llaa ccoommaa eemmppeezzaannddoo ppoorr llaa ddeerreecchhaa,, ttaannttaass cciiffrraass tteennggaa eell nnúúmmeerroo ddeecciimmaall DDiivviissiióónn 77,,1144::22 == 33,,5577 AAssíí ppoorr eejjeemmpplloo,, ssii qquueerreemmooss ddiivviiddiirr 77,,1144 eenn 22,,ddeebbeemmooss ooppeerraarr ccoonn ddiicchhooss nnúúmmeerrooss ccoommoo ssii ffuueerraann eenntteerrooss 771144::220000 == 33,,5577

×