Meteo muxía 14 15

M
Marga BioMarga Bio
PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 
METEOMUXÍA, 
RECUNCHO PARA APRENDER 
METEOROLOXÍA 
PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 
ÍNDICE 
1. Título. 
2. Introdución. 
3. Obxectivos. 
4. Organización, desenvolvemento e metodoloxía. 
5. Avaliación. 
6. Colaboradores. 
PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 
1- TÍTULO 
METEOMUXÍA, RECUNCHO PARA APRENDER METEOROLOXÍA. 
2- INTRODUCIÓN 
No IES Ramón Caamaño un equipo formado por once profesores pertencentes a dez 
departamentos, propoñemos continuar coa nosa andaina meteorolóxica participando con todo o 
alumnado do centro no Programa MeteoEscolas. 
Intentamos mellorar a práctica educativa realizando investigación na escola, a través do traballo 
cooperativo do alumnado e do profesorado e desenvolvendo, de forma interdisciplinar, 
competencias e valores no ámbito medioambiental. 
O noso plan de traballo co alumnado, nas diferentes materias, será o seguinte: 
CIENCIAS DA NATUREZA / BIO-XEO 
- Farase diariamente traballo de campo coas medicións de parámetros meteorolóxicos, rexistro 
dos datos e introdución dos mesmos en MeteoGalicia. 
- Realizaranse lecturas e faladoiros científicos arredor dos relatos de "A treboada de C", da serie 
Contos Climánticos. 
- Participarase nunha visita guiada organizada polo concello de Muxía, aos secadoiros de congro, 
forma de conservación do peixe que tan directamente relacionada está cos ventos que sopran na 
contorna muxiá. 
ÁMBITO CIENTÍFICO (3º PDC) 
- Realizaranse estudos comparativos entre diferentes MeteoEscolas. 
- Investigarase no laboratorio realizando experimentos sobre correntes mariñas, ventos, 
movementos da Terra... 
- Compararanse os mapas construídos usando proxeccións isoareais e os construídos utilizando 
proxeccións conformes (tipo Mercator), analizando cales son máis adecuados para as 
representacións climatolóxicas. 
- Buscarase información e prepararanse presentacións con diferentes temáticas: A influencia do 
clima nos ecosistemas, quentamento global e incremento do efecto invernadoiro, 
Paleoclimatoloxía... 
ÁMBITO CIENTÍFICO (4º PDC) / F-Q 
- Realizaranse investigacións meteorolóxicas con formulacións e contrastacións de hipóteses 
utilizando os datos que se vaian recollendo. Comprobarase se unha hipótese é falsa ou se é unha 
explicación aceptable da realidade. Intentaranse encontrar relacións entre dous feitos e observar 
como evoluciona un proceso no tempo. 
TECNOLOXÍA 
- Construirase un colector térmico, un quentador de auga por enerxía solar, analizando a súa 
eficacia. Valorarase e argumentarase o aproveitamento e rendibilidade dunha fonte de enerxía 
renovable e respectuosa co medio ambiente. 
- Realizaranse prácticas de electrónica fabricando detectores-sensores caseiros de luz, 
temperatura..., relacionándoos co automatizado de procesos cotiás como alumeado público, 
espertadores solares... 
PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 
PRI / EDUCACIÓN PLÁSTICA 
- Realizarase un pequeno estudo sobre o comportamento dos animais ante a chegada de chuvias, 
treboadas... 
- Identificaranse a vexetación e fauna características da zona climática de Galicia. Realizarase un 
gran mural bioclimático. 
CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA 
- Realizarase un achegamento ao mundo dos fenómenos meteorolóxicos adversos, cun 
seguimento semanal (prensa, MeteoGalicia, AEMET) de sucesos importantes relacionados co 
clima no mundo. Rexistraranse nunha páxina Web. 
- Recrearanse algúns fenómenos meteorolóxicos mediante experimentos. 
- Continuarase co concurso "O clima e a paisaxe", para dar a coñecer a realidade climática e 
paisaxística da contorna. 
INFORMÁTICA 
- Traballarase a realidade aumentada a través de códigos QR para coñecer a realidade 
meteorolóxica da contorna. 
ATENCIÓN EDUCATIVA 
- Filmaranse curtametraxes de animación utilizando a técnica do "Stop Motion", creando a ilusión 
de movemento a través da superposición de fotografías relacionadas co clima da nosa contorna. 
LINGUA INGLESA 
- Construirase un observatorio de nubes. 
- Realizaranse exposicións e programas de radio con temática meteorolóxica. 
LINGUA FRANCESA 
- Visita a MeteoGalicia co obxectivo de achegar a meteoroloxía ao alumnado. 
- Crearase un xogo: LE TEMPS DU JEU - LE JEU DU TEMPS, que consistirá na elaboración de 
tarxetas con textos, palabras ou deseños para que os xogadores atopen as parellas 
correspondentes. 
LINGUA CASTELÁ 
Estudarase a presenza dos fenómenos atmosféricos na literatura. 
PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 
3- OBXECTIVOS 
Durante todo o curso, alumnos e profesores de diferentes áreas, traballaremos conxuntamente 
para chegar á consecución dos seguintes obxectivos: 
OBXECTIVOS XERAIS 
- Desenvolver o espírito de observación e análise da contorna. 
- Promover a integración da aprendizaxe colaborativa para desenvolver as competencias básicas. 
- Involucrar activamente o alumnado no proceso de construción do coñecemento para acadar 
maior motivación. 
- Conseguir que o alumnado aprenda facendo. 
- Desenvolver de forma interdisciplinar competencias en investigación medioambiental. 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
- Achegar os adolescentes ao mundo da Meteoroloxía. 
- Desenvolver as habilidades investigadoras no alumnado, fomentando o uso de métodos de 
traballo rigorosos e científicos. 
- Utilizar ferramentas matemáticas para o tratamento e análise de datos. 
- Dotar ao alumnado de estratexias de busca, análise e comunicación da información. 
- Utilizar as TIC de maneira aplicada: realidade aumentada, animacións... 
- Potenciar a creatividade. 
- Adquirir capacidade para entender a Meteoroloxía en Lingua Inglesa e Francesa. 
- Investigar a presenza do tema meteorolóxico na literatura. 
4- ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA 
ORGANIZACIÓN 
- A principios do mes de outubro recolléronse as diferentes ideas que os profesores participantes 
aportaron para o proxecto. 
- A experiencia meteorolóxica coa que nos queremos comprometer neste curso, necesitará de 
varios espazos: Estación meteorolóxica nunha parcela do instituto, aulas dos grupos, aula de 
Informática, aula de Música, aula de Plástica, Laboratorio, taller de Tecnoloxía, Biblioteca, Radio 
Buserana e o exterior do instituto, en diferentes parroquias de Muxía. 
- O proxecto será desenvolvido ao longo do curso, por tratarse dun plan anual. Iniciarase a posta 
en marcha no mes de novembro de 2014 e rematará a finais de maio de 2015. 
DESENVOLVEMENTO 
- Información ao alumnado e organización do traballo. Unha vez que sexa admitido o proxecto, 
cada profesor colaborador informará ao alumnado correspondente das diferentes actuacións que 
se desenvolverán na súa materia. Dependendo da tarefa, a organización do traballo será 
individual, en pequeno grupo ou en gran grupo. As propostas aportadas polo alumnado, que 
enriquecerán o proxecto, serán analizadas e incorporadas ao plan de traballo. 
- Durante sete meses, o alumnado desenvolverá as súas tarefas co apoio e supervisión do 
profesorado. Os traballos serán realizados na propia clase ou como actividade extraescolar, 
PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 
segundo o carácter máis ou menos curricular dos temas traballados. 
- Crearase un blog onde se irán editando os traballos, fomentando a difusión do proxecto entre as 
familias e a comunidade educativa. 
- O día cinco de xuño, coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente, realizaremos a xornada de 
exposición dos produtos finais do proxecto. 
METODOLOXÍA 
- Aplicarase unha metodoloxía activa na que o alumnado sexa o protagonista da súa aprendizaxe, 
a través da busca e do tratamento de información procedente de diversas fontes e enfrontándose 
ao emprego de novas ferramentas informáticas. 
- A metodoloxía axustarase á seguinte secuencia: 
- Obter información curricular sobre o tema. 
- Desenvolver as diferentes tarefas. 
- Expoñer os resultados, conclusións, produtos finais... en diferentes soportes e utilizando 
unha linguaxe precisa. 
- Buscarase a implicación a través da motivación. 
- Fomentarase a construción de aprendizaxes significativas. 
- Promoverase o desenvolvemento da capacidade de aprender a aprender. 
- Contribuirase a crear un clima de cooperacioón . 
- Facilitarase a aprendizaxe, axudándoos a construír, adquirir e desenvolver as competencias 
básicas. 
5- AVALIACIÓN 
A avaliación non será unha fase independente do proxecto, formará parte del. Haberá que ir 
axustando a intervención educativa para ir reconducíndoo, cun mantemento aberto e flexible. 
Analizaranse os progresos e os retrocesos así como a eficacia do proxecto deseñado, coa 
finalidade de melloralo. 
A avaliación será formativa, estará integrada nas diferentes tarefas do proxecto e permitirá a 
retroalimentación. 
Como instrumentos de avaliación utilizaremos cuestionarios, documentos de síntese, escadas de 
valoración..., axeitados a cada unha das actividades que queiramos avaliar. 
Os profesores participantes asistiremos a xuntanzas para expoñer resultados parciais e posibles 
modificacións no establecido inicialmente. 
Ao remate do proxecto avaliaremos de maneira sistematizada o cumprimento dos obxectivos 
formulados. Utilizaremos cuestionarios para analizar se a práctica educativa foi a axeitada, ata 
que punto se acadaron as competencias e como se desenvolveu o proceso de aprendizaxe. 
PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 
6 – COLABORADORES 
ALUMNADO 1º ESO (38) 2º ESO (18) 3º ESO (30) 4º ESO (31) 
PROFESORADO ESPECIALIDADE 
Calviño Louzao, Esteban Matemáticas 
Corujo Otero, Tatiana Inglés 
Fernández Sánchez, David Música 
Loriente Acebedo, Ana María Debuxo 
Mariño Abuín, Xoán Bautista Francés 
Mayo Mayo, Juan José Física e química 
Oróns García, Divina Matemáticas 
Quintela Caamaño, Leticia Xeografía e historia 
Sierra Figueroa, Raquel Tecnoloxía 
Tobío Recarey, Margarita Bioloxía e xeoloxía / Coordinadora 
Vega Madroñero, María de la Fe Lingua castelá e literatura 
PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15

Recomendados

Proxecta, quérote + , (socializando) por
Proxecta, quérote + , (socializando)Proxecta, quérote + , (socializando)
Proxecta, quérote + , (socializando)mjtaboada
388 vistas6 diapositivas
POLOS CREATIVOS.pdf por
POLOS CREATIVOS.pdfPOLOS CREATIVOS.pdf
POLOS CREATIVOS.pdfCEIPN1TUI
495 vistas14 diapositivas
Hidro meteomuxía por
Hidro meteomuxíaHidro meteomuxía
Hidro meteomuxíaMarga Bio
708 vistas7 diapositivas
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021 por
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021CarmenBoadoAguinaga1
67 vistas16 diapositivas
Pfac formación básica abalar-12-13 word por
Pfac formación básica abalar-12-13 wordPfac formación básica abalar-12-13 word
Pfac formación básica abalar-12-13 wordceipirmansvillar
391 vistas14 diapositivas
Webs dinámicas por
Webs dinámicasWebs dinámicas
Webs dinámicasNoemiLage
95 vistas26 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Meteo muxía 14 15

Proxecto completo final sensor co2 por
Proxecto completo final sensor co2Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2CarmenBoadoAguinaga1
81 vistas17 diapositivas
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña por
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaSeminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaEduardo Rodríguez Machado
953 vistas18 diapositivas
Plan obradoiro abalar-ares por
Plan obradoiro abalar-aresPlan obradoiro abalar-ares
Plan obradoiro abalar-aresBlancaCortizas
266 vistas9 diapositivas
Proposta 1617 por
Proposta 1617Proposta 1617
Proposta 1617aa40estudo
282 vistas22 diapositivas
Plan tic 2010 2011 por
Plan tic 2010  2011Plan tic 2010  2011
Plan tic 2010 2011profesorbouzabrey
274 vistas10 diapositivas
Proxecto de traballo Eureka por
Proxecto de traballo EurekaProxecto de traballo Eureka
Proxecto de traballo EurekaRamón París Lago
172 vistas5 diapositivas

Similar a Meteo muxía 14 15(20)

Proposta 1617 por aa40estudo
Proposta 1617Proposta 1617
Proposta 1617
aa40estudo282 vistas
Proxecto Proa 09 10 por josemiguens
Proxecto Proa 09 10Proxecto Proa 09 10
Proxecto Proa 09 10
josemiguens386 vistas
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1 por CarmenBoadoAguinaga1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Tarefa modulo 4 ABALAR por juan josé
Tarefa modulo 4 ABALARTarefa modulo 4 ABALAR
Tarefa modulo 4 ABALAR
juan josé 123 vistas

Más de Marga Bio

Atapuerca(jose e anxo) por
Atapuerca(jose e anxo)Atapuerca(jose e anxo)
Atapuerca(jose e anxo)Marga Bio
295 vistas21 diapositivas
Meteocarlaeloy por
MeteocarlaeloyMeteocarlaeloy
MeteocarlaeloyMarga Bio
269 vistas10 diapositivas
Avaliación do proxecto meteomuxía alumnado por
Avaliación do proxecto meteomuxía  alumnadoAvaliación do proxecto meteomuxía  alumnado
Avaliación do proxecto meteomuxía alumnadoMarga Bio
263 vistas9 diapositivas
Avaliación do proxecto meteomuxía profesorado por
Avaliación do proxecto meteomuxía  profesoradoAvaliación do proxecto meteomuxía  profesorado
Avaliación do proxecto meteomuxía profesoradoMarga Bio
383 vistas12 diapositivas
Análise por
AnáliseAnálise
AnáliseMarga Bio
269 vistas1 diapositiva
Estudo estatístico por
Estudo estatísticoEstudo estatístico
Estudo estatísticoMarga Bio
221 vistas1 diapositiva

Más de Marga Bio(20)

Atapuerca(jose e anxo) por Marga Bio
Atapuerca(jose e anxo)Atapuerca(jose e anxo)
Atapuerca(jose e anxo)
Marga Bio295 vistas
Meteocarlaeloy por Marga Bio
MeteocarlaeloyMeteocarlaeloy
Meteocarlaeloy
Marga Bio269 vistas
Avaliación do proxecto meteomuxía alumnado por Marga Bio
Avaliación do proxecto meteomuxía  alumnadoAvaliación do proxecto meteomuxía  alumnado
Avaliación do proxecto meteomuxía alumnado
Marga Bio263 vistas
Avaliación do proxecto meteomuxía profesorado por Marga Bio
Avaliación do proxecto meteomuxía  profesoradoAvaliación do proxecto meteomuxía  profesorado
Avaliación do proxecto meteomuxía profesorado
Marga Bio383 vistas
Análise por Marga Bio
AnáliseAnálise
Análise
Marga Bio269 vistas
Estudo estatístico por Marga Bio
Estudo estatísticoEstudo estatístico
Estudo estatístico
Marga Bio221 vistas
Os volcáns e a súa influencia no clima por Marga Bio
Os volcáns e a súa influencia no climaOs volcáns e a súa influencia no clima
Os volcáns e a súa influencia no clima
Marga Bio239 vistas
Reglemeteojeucool por Marga Bio
ReglemeteojeucoolReglemeteojeucool
Reglemeteojeucool
Marga Bio188 vistas
Marcelino Claudia Mónica Biometeoroloxía por Marga Bio
Marcelino Claudia Mónica BiometeoroloxíaMarcelino Claudia Mónica Biometeoroloxía
Marcelino Claudia Mónica Biometeoroloxía
Marga Bio355 vistas
Tornados por Marga Bio
TornadosTornados
Tornados
Marga Bio310 vistas
Pre tem por Marga Bio
Pre temPre tem
Pre tem
Marga Bio197 vistas
Pre humi por Marga Bio
Pre humiPre humi
Pre humi
Marga Bio192 vistas
Biometeoroloxía sandra noelia jenifer loida por Marga Bio
Biometeoroloxía sandra noelia jenifer loidaBiometeoroloxía sandra noelia jenifer loida
Biometeoroloxía sandra noelia jenifer loida
Marga Bio525 vistas
O secadoiro de congro de muxía por Marga Bio
O secadoiro de congro de muxíaO secadoiro de congro de muxía
O secadoiro de congro de muxía
Marga Bio610 vistas
Presión atmosférica 1º eso por Marga Bio
Presión atmosférica 1º esoPresión atmosférica 1º eso
Presión atmosférica 1º eso
Marga Bio350 vistas
Concurso de fotografía a3 (1) por Marga Bio
Concurso de fotografía a3 (1)Concurso de fotografía a3 (1)
Concurso de fotografía a3 (1)
Marga Bio278 vistas
Visitemart6dec2014 por Marga Bio
Visitemart6dec2014Visitemart6dec2014
Visitemart6dec2014
Marga Bio372 vistas
Visitemart6dec2014 por Marga Bio
Visitemart6dec2014Visitemart6dec2014
Visitemart6dec2014
Marga Bio435 vistas
Proxecta, quérote + , (socializando) por Marga Bio
Proxecta, quérote + , (socializando)Proxecta, quérote + , (socializando)
Proxecta, quérote + , (socializando)
Marga Bio201 vistas
Ficha meteo por Marga Bio
Ficha meteoFicha meteo
Ficha meteo
Marga Bio786 vistas

Meteo muxía 14 15

 • 1. PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA METEOMUXÍA, RECUNCHO PARA APRENDER METEOROLOXÍA PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
 • 2. PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA ÍNDICE 1. Título. 2. Introdución. 3. Obxectivos. 4. Organización, desenvolvemento e metodoloxía. 5. Avaliación. 6. Colaboradores. PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
 • 3. PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 1- TÍTULO METEOMUXÍA, RECUNCHO PARA APRENDER METEOROLOXÍA. 2- INTRODUCIÓN No IES Ramón Caamaño un equipo formado por once profesores pertencentes a dez departamentos, propoñemos continuar coa nosa andaina meteorolóxica participando con todo o alumnado do centro no Programa MeteoEscolas. Intentamos mellorar a práctica educativa realizando investigación na escola, a través do traballo cooperativo do alumnado e do profesorado e desenvolvendo, de forma interdisciplinar, competencias e valores no ámbito medioambiental. O noso plan de traballo co alumnado, nas diferentes materias, será o seguinte: CIENCIAS DA NATUREZA / BIO-XEO - Farase diariamente traballo de campo coas medicións de parámetros meteorolóxicos, rexistro dos datos e introdución dos mesmos en MeteoGalicia. - Realizaranse lecturas e faladoiros científicos arredor dos relatos de "A treboada de C", da serie Contos Climánticos. - Participarase nunha visita guiada organizada polo concello de Muxía, aos secadoiros de congro, forma de conservación do peixe que tan directamente relacionada está cos ventos que sopran na contorna muxiá. ÁMBITO CIENTÍFICO (3º PDC) - Realizaranse estudos comparativos entre diferentes MeteoEscolas. - Investigarase no laboratorio realizando experimentos sobre correntes mariñas, ventos, movementos da Terra... - Compararanse os mapas construídos usando proxeccións isoareais e os construídos utilizando proxeccións conformes (tipo Mercator), analizando cales son máis adecuados para as representacións climatolóxicas. - Buscarase información e prepararanse presentacións con diferentes temáticas: A influencia do clima nos ecosistemas, quentamento global e incremento do efecto invernadoiro, Paleoclimatoloxía... ÁMBITO CIENTÍFICO (4º PDC) / F-Q - Realizaranse investigacións meteorolóxicas con formulacións e contrastacións de hipóteses utilizando os datos que se vaian recollendo. Comprobarase se unha hipótese é falsa ou se é unha explicación aceptable da realidade. Intentaranse encontrar relacións entre dous feitos e observar como evoluciona un proceso no tempo. TECNOLOXÍA - Construirase un colector térmico, un quentador de auga por enerxía solar, analizando a súa eficacia. Valorarase e argumentarase o aproveitamento e rendibilidade dunha fonte de enerxía renovable e respectuosa co medio ambiente. - Realizaranse prácticas de electrónica fabricando detectores-sensores caseiros de luz, temperatura..., relacionándoos co automatizado de procesos cotiás como alumeado público, espertadores solares... PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
 • 4. PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA PRI / EDUCACIÓN PLÁSTICA - Realizarase un pequeno estudo sobre o comportamento dos animais ante a chegada de chuvias, treboadas... - Identificaranse a vexetación e fauna características da zona climática de Galicia. Realizarase un gran mural bioclimático. CIENCIAS SOCIAIS XEOGRAFÍA E HISTORIA - Realizarase un achegamento ao mundo dos fenómenos meteorolóxicos adversos, cun seguimento semanal (prensa, MeteoGalicia, AEMET) de sucesos importantes relacionados co clima no mundo. Rexistraranse nunha páxina Web. - Recrearanse algúns fenómenos meteorolóxicos mediante experimentos. - Continuarase co concurso "O clima e a paisaxe", para dar a coñecer a realidade climática e paisaxística da contorna. INFORMÁTICA - Traballarase a realidade aumentada a través de códigos QR para coñecer a realidade meteorolóxica da contorna. ATENCIÓN EDUCATIVA - Filmaranse curtametraxes de animación utilizando a técnica do "Stop Motion", creando a ilusión de movemento a través da superposición de fotografías relacionadas co clima da nosa contorna. LINGUA INGLESA - Construirase un observatorio de nubes. - Realizaranse exposicións e programas de radio con temática meteorolóxica. LINGUA FRANCESA - Visita a MeteoGalicia co obxectivo de achegar a meteoroloxía ao alumnado. - Crearase un xogo: LE TEMPS DU JEU - LE JEU DU TEMPS, que consistirá na elaboración de tarxetas con textos, palabras ou deseños para que os xogadores atopen as parellas correspondentes. LINGUA CASTELÁ Estudarase a presenza dos fenómenos atmosféricos na literatura. PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
 • 5. PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 3- OBXECTIVOS Durante todo o curso, alumnos e profesores de diferentes áreas, traballaremos conxuntamente para chegar á consecución dos seguintes obxectivos: OBXECTIVOS XERAIS - Desenvolver o espírito de observación e análise da contorna. - Promover a integración da aprendizaxe colaborativa para desenvolver as competencias básicas. - Involucrar activamente o alumnado no proceso de construción do coñecemento para acadar maior motivación. - Conseguir que o alumnado aprenda facendo. - Desenvolver de forma interdisciplinar competencias en investigación medioambiental. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS - Achegar os adolescentes ao mundo da Meteoroloxía. - Desenvolver as habilidades investigadoras no alumnado, fomentando o uso de métodos de traballo rigorosos e científicos. - Utilizar ferramentas matemáticas para o tratamento e análise de datos. - Dotar ao alumnado de estratexias de busca, análise e comunicación da información. - Utilizar as TIC de maneira aplicada: realidade aumentada, animacións... - Potenciar a creatividade. - Adquirir capacidade para entender a Meteoroloxía en Lingua Inglesa e Francesa. - Investigar a presenza do tema meteorolóxico na literatura. 4- ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA ORGANIZACIÓN - A principios do mes de outubro recolléronse as diferentes ideas que os profesores participantes aportaron para o proxecto. - A experiencia meteorolóxica coa que nos queremos comprometer neste curso, necesitará de varios espazos: Estación meteorolóxica nunha parcela do instituto, aulas dos grupos, aula de Informática, aula de Música, aula de Plástica, Laboratorio, taller de Tecnoloxía, Biblioteca, Radio Buserana e o exterior do instituto, en diferentes parroquias de Muxía. - O proxecto será desenvolvido ao longo do curso, por tratarse dun plan anual. Iniciarase a posta en marcha no mes de novembro de 2014 e rematará a finais de maio de 2015. DESENVOLVEMENTO - Información ao alumnado e organización do traballo. Unha vez que sexa admitido o proxecto, cada profesor colaborador informará ao alumnado correspondente das diferentes actuacións que se desenvolverán na súa materia. Dependendo da tarefa, a organización do traballo será individual, en pequeno grupo ou en gran grupo. As propostas aportadas polo alumnado, que enriquecerán o proxecto, serán analizadas e incorporadas ao plan de traballo. - Durante sete meses, o alumnado desenvolverá as súas tarefas co apoio e supervisión do profesorado. Os traballos serán realizados na propia clase ou como actividade extraescolar, PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
 • 6. PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA segundo o carácter máis ou menos curricular dos temas traballados. - Crearase un blog onde se irán editando os traballos, fomentando a difusión do proxecto entre as familias e a comunidade educativa. - O día cinco de xuño, coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente, realizaremos a xornada de exposición dos produtos finais do proxecto. METODOLOXÍA - Aplicarase unha metodoloxía activa na que o alumnado sexa o protagonista da súa aprendizaxe, a través da busca e do tratamento de información procedente de diversas fontes e enfrontándose ao emprego de novas ferramentas informáticas. - A metodoloxía axustarase á seguinte secuencia: - Obter información curricular sobre o tema. - Desenvolver as diferentes tarefas. - Expoñer os resultados, conclusións, produtos finais... en diferentes soportes e utilizando unha linguaxe precisa. - Buscarase a implicación a través da motivación. - Fomentarase a construción de aprendizaxes significativas. - Promoverase o desenvolvemento da capacidade de aprender a aprender. - Contribuirase a crear un clima de cooperacioón . - Facilitarase a aprendizaxe, axudándoos a construír, adquirir e desenvolver as competencias básicas. 5- AVALIACIÓN A avaliación non será unha fase independente do proxecto, formará parte del. Haberá que ir axustando a intervención educativa para ir reconducíndoo, cun mantemento aberto e flexible. Analizaranse os progresos e os retrocesos así como a eficacia do proxecto deseñado, coa finalidade de melloralo. A avaliación será formativa, estará integrada nas diferentes tarefas do proxecto e permitirá a retroalimentación. Como instrumentos de avaliación utilizaremos cuestionarios, documentos de síntese, escadas de valoración..., axeitados a cada unha das actividades que queiramos avaliar. Os profesores participantes asistiremos a xuntanzas para expoñer resultados parciais e posibles modificacións no establecido inicialmente. Ao remate do proxecto avaliaremos de maneira sistematizada o cumprimento dos obxectivos formulados. Utilizaremos cuestionarios para analizar se a práctica educativa foi a axeitada, ata que punto se acadaron as competencias e como se desenvolveu o proceso de aprendizaxe. PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15
 • 7. PROGRAMA METEOESCOLAS – METEOGALICIA 6 – COLABORADORES ALUMNADO 1º ESO (38) 2º ESO (18) 3º ESO (30) 4º ESO (31) PROFESORADO ESPECIALIDADE Calviño Louzao, Esteban Matemáticas Corujo Otero, Tatiana Inglés Fernández Sánchez, David Música Loriente Acebedo, Ana María Debuxo Mariño Abuín, Xoán Bautista Francés Mayo Mayo, Juan José Física e química Oróns García, Divina Matemáticas Quintela Caamaño, Leticia Xeografía e historia Sierra Figueroa, Raquel Tecnoloxía Tobío Recarey, Margarita Bioloxía e xeoloxía / Coordinadora Vega Madroñero, María de la Fe Lingua castelá e literatura PLAN PROXECTA IES RAMÓN CAAMAÑO CURSO 2014-15