Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ERKEN GEBELİK USG

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

ERKEN GEBELİK USG

 1. 1. Erken gebelik ultrasonu Cem Batukan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
 2. 2. 1. Trimester US • Fetus sayı ve yerleşimini belirlemek – İntrauterin / ektopik • Gebelik haftasını belirlemek • Erken gebelik komplikasyonları saptamak • Non-viable gebelikleri saptamak • Kötü prognoza sahip gebelikleri saptamak • Fetal anatomiyi değerlendirmek (>10 hafta)
 3. 3. Normal intrauterin gebelik
 4. 4. 4+ hafta GA=04+3d 1 D 3.1mm
 5. 5. 5+ hafta
 6. 6. 6+ hafta
 7. 7. Yüksek frekanslı TV prob: Fetal kardiyak aktivite 5w3d
 8. 8. Koriyonisite / Amniyonisite Monokoriyonik Diamniyotik Gebelik kesesi ........... Koriyonisite Yolk sac ..................... Amniyonisite Dikoriyonik Diamniyotik Monokoriyonik Monoamniyotik
 9. 9. Normal gestasyonel sac Desidua parietalis Desidua bazalis Desidua kapsülaris IUG: %30 İntradesidual sac sign Double desidual sac sign IUG: %50
 10. 10. İntrauterin vs. ektopik gebelik İntrauterin gebelik Ektopik gebelik Kavite için sıvı kolleksiyonu
 11. 11. Gestasyonel sac Ektopik Ektopik İntrauterin İntrauterin
 12. 12. 5 weeks
 13. 13. Ektopik gebelik Over TV-Ultrasonografi: Ektopik gebeliklerin %77’i ilk muayenede, %98’i ise sonraki muayenelerde preop saptanmaktadır Servikal gebelik Skar gebeliği
 14. 14. PUL “Pregnancy of unknown location” Pozitif gebelik testi + Transvaginal ultrason ile intrauterin veya ekstrauterin gebelik lehine bulgu olmaması Kirk ve Bourne, Pregnancy of unknown location, Obstet Gynecol Reprod Med, 2008
 15. 15. PUL yönetimi Kirk ve Bourne, Pregnancy of unknown location, Obstet Gynecol Reprod Med, 2008 Çoğu merkez min %50 veya %66 lık hCG artışını viable IU kriteri olarak kullanıyor 48 saatte min %35 hCG artışında da viable IU gebelik olabilir (Seeber et al., Fertil Steril, 2006) * *
 16. 16. Prob frekansı / Harmonik Harmonic on Harmonic off
 17. 17. Gebelik haftasının belirlenmesi
 18. 18. Pratik ve kolay: Erken gebeliğe ait US bulgularının ortaya çıkma zamanı 4 - 4,5 hafta 5 - 5,5 hafta 6 – 6,5 hafta Gebelik kesesi Yolk kesesi Fetal pol
 19. 19. 6-12 hafta arasında GH’nı belirlemek için en iyi yöntem CRL’yi ölçmek 3mm 14mm 25mm
 20. 20. Yolk kesesine dikkat !
 21. 21. Ortalama gestasyonel kese çapı Rutinde gestasyonel kese çapını ölçerek gebelik haftası belirlenmeye çalışılmamalıdır a*b*c/3a b c
 22. 22. Gebelik ne zaman non-viable kabul edilmeli? • Fetal kardiyak aktivite için CRL sınır değer ? • Anembriyonik gebelik için kriter ?
 23. 23. Nonviable gebelik kriterleri - The Society of Gynecologists of Canada (SGOC) • Embryo >5 mm and absent fetal cardiac activity • Intrauterine mean gestational sac diameter >8 mm with absent yolk sac • Intrauterine mean gestational sac diameter >16 mm without fetal pole - The American College of Radiologists (ACR) • Embryonic crown-rump length >5 mm and absent fetal cardiac activity - Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) - Royal College of Radiologists (RCR) • Intrauterine gestational sac with mean diameter ≥ 20 mm and no yolk sac • Fetal crown-rump length ≥ 6 mm with absent fetal cardiac activity - Australasian Society forUltrasound in Medicine (ASUM) • Mean gestational sac diameter ≥ 20 mm with absent embryonic structures • Embryonic crown-rump length ≥ 6 mm with absent fetal heart rate - Institute of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Physicians of Ireland • Mean gestational sac diameter >20 mm with absent embryonic structures (embryo or yolk sac) • Embryonic crown-rump length ≥ 7 mm with absent fetal heart rate ***Çalışmalar bu kriterlerin %1-2 yalancı pozitifliğe sahip olduğunu gösterdi
 24. 24. Revised RCOG guideline, Obstet Gynecol, 2013 * * Abdallah et al., Gestational sac and embryonic growth are not useful as criteria to define miscarriage: a multicenter observational study. UOG, 2011 ** >8mm; Government of South Australia ** Pregnancy of unknown viability (PUV) MSD < 25 mm, yolk sac (-) MSD > 25mm, yolk sac (+) CRL < 7 mm, FKA (-)  7-10 gün sonra US kontrol
 25. 25. Gebelik akıbeti açısından kötü prognostik faktörler • Gebelik haftası • Beklenenden küçük gebelik kesesi • Bradikardi • Yolk sac anomalileri • İntrauterin kanama
 26. 26. Gebelik haftası ve abort riskiAbortus 7-14 hafta: Her hafta için yaklaşık %1 azalır %10  %3 >40y %20 <35y %2 35-39y %14
 27. 27. Gebelik kesesi büyüklüğü - MSD – CRL farkı:1,2  <5mm ise gebelik kaybı oranı %80-95  5-8mm ise gebelik kaybı oranı %25 - 5. haftadan önce beklenenden küçük gestasyonel sac’ın prognostik önemi yok 1Dickey et al., Relationship of small gestional sac-crown-rump length difference… Obstet Gynecol, 1992. 2Bromic et al., Small sac size in the first trimester: A predictor of poor fetal outcome. Radiology, 1991
 28. 28. Gebelik kesesi büyüklüğü Gebelik kesesi çapı ile olumsuz gebelik prognozu ilişkisi CRL<10mm de anlamlı Makrydimas et al., Fetal loss following ultrasound diagnosis of a live fetus at 6–10 weeks of gestation, UOG, 2003
 29. 29. Vaka 8w0d
 30. 30. Bradikardi  Bradikardi artmış abort riski ile ilişkili  <6 hafta: kalp hızı dakikada 80- 100 olabilir  Özellikle 6-8. haftalar arasında progresif bradikardi (<90 atım/dk) olması düşük riskini arttırır.1,2  Kalp hızı 8. haftada normale dönse dahi 12. haftaya kadar %25 abort riski devam eder.3 1Makrydimas et al., Fetal loss following ultrasound diagnosis of a live fetus at 6–10 weeks of gestation, UOG, 2003 2Jauniaoux et al., The role of ultrasound imaging in diagnosing..., UOG, 2005 3Doubilet et al., Outcome of first-trimester pregnancies with slow embryonic heart rate…, Radiology, 2005 95th centile 5th centile
 31. 31. M-mode Doppler US
 32. 32. Yolk kesesi büyüklüğü <5mm vs. ≥ 5mm :1  Artmış abort riski (%14 vs. %34) (OR:3.5)  Artmış preterm doğum riski ? 1Berdahl et al., Detection of enlarged yolk sac on early ultrasound is associated with adverse pregnancy outcomes, Fertil Steril, 2010
 33. 33. Prognostik önemi tartışmalı olan yolk sac bulguları Hiperekojen YS İrregüler YS Küçük YS 8-12. gebelik haftası <2mm
 34. 34. İntrauterin hematom Subkoriyal hematom Chorion leave Chorion frondosum  Gebelik haftasına bağlı olmakla birlikte abort riski %4-331 (RR:2- 2.5)  Birinci trimester sıklığı %4-222  Kanama plasenta arkasında ve/veya endometrial kavite içine olur  Vaginal kanama ile başvuran hastaların %20-40’ında hematom, hematomu olan kadınların ise %70’inde kanama olmaktadır.3 1Pearlstone & Baxi, Subchorionic hematom: a review. Obstet Gynecol Surv, 1993 2Leite et al., Prognosis of very large intrauterine hematomas, J Ultrasound Med, 2006 3Jauniaux et al., Obstetric outcome after early pregnancy complication, Curr Opin Obstet Gynecol, 2010
 35. 35. İntrauterin hematom Subkoriyal hematom PL PL * *
 36. 36. İntrauterin hematom Subkoriyal hematom * *
 37. 37. Subkoriyal hematom / Prognoz • Büyüklük ve semptom (Vaginal kanama) olup olmaması prognozu etkilemiyor1 • Lokalizasyon: Retroplasental hematomlarda prognoz daha kötü?1 • Gebelik haftası: – <6 hafta: gebelik üzerine olumsuz etkisi yok2 – ≥7-12 hafta: abortus, preterm doğum, EMR, preeklampsi, ablasiyo plasenta, IUGG riski4 1Nagy et al., Clinical significance of subchorionic and retroplacental hematomas..., Obstet Gynecol, 2003 2Harville et al., Vaginal bleeding in very early pregnancy. Hum Reprod, 2003 3Jauniaoux et al., The role of ultrasound imaging in diagnosing..., UOG, 2005
 38. 38. Koriyonik hematom (“Chorionic bump”)  Sıklığı %0.15-0.7  Koriyonik kavite içine olan konveks polipoid kabarıklıklar  1. trimester kayıp riskini artırmıyor  2. trimester IUMF riskini 2-4 kat artırıyor  Büyüklük ve lokalizasyon gebelik akıbetini etkilemiyor Sana et al., Clinical significance of first-trimester chorionic bumps: a matched case–control study. UOG, 2013
 39. 39. Koriyonik hematom (“Chorionic bump”) 5w5d, Bozulmuş gebelik? Sana et al., Clinical significance of first-trimester chorionic bumps: a matched case–control study. UOG, 2013
 40. 40. Erken embriyonik anatomi Sequential appearance of embryonic structures and functions during the first- trimester pregnancy Timor-Tritsch et al. A close look at early embryonic development with the high-frequency transvaginal transducer. AJOG, 1988
 41. 41. Erken embriyonik anatomi Rhombensefalon 07w6d Serebellum 4. ventrikül Sisterna magna Beyin sapı
 42. 42. 08w5d Rhombensefalik kavite (4.ventrikül)Mesensefalik kavite (Acuad. Sylvii) Diensefalik kavite (3. ventrikül) Transvajinal US E8 Erken ventriküler sistem
 43. 43. Erken embriyonik anatomi 8w3d
 44. 44. 3D TV-US 8w6d 7w5d Voluson E8; 6-12 MHz 3D/4D transvaginal transduser, GE

×