Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Classificació de l'oració simple

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Classificació de l'oració simple (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Classificació de l'oració simple

  1. 1. SINTAXI: L’oracióSINTAXI: L’oració simplesimple
  2. 2. Classificació de les paraulesClassificació de les paraules NomNom VerbVerb AdjectiuAdjectiu  CATEGORIES GRAMATICALSCATEGORIES GRAMATICALS DeterminantDeterminant PronomPronom AdverbiAdverbi PreposicióPreposició ConjuncióConjunció Sintagma nominalSintagma nominal Sintagma verbalSintagma verbal Sintagma preposicionalSintagma preposicional  SINTAGMESSINTAGMES Sintagma adjectivalSintagma adjectival Sintagma adverbialSintagma adverbial Sintagma determinantSintagma determinant SubjecteSubjecte Predicat verbalPredicat verbal Predicat nominalPredicat nominal Complement del nomComplement del nom  FUNCIONS SINTÀCTIQUESFUNCIONS SINTÀCTIQUES Complement d’adjectiuComplement d’adjectiu Complement directeComplement directe Complement indirecteComplement indirecte Complement preposicionalComplement preposicional Complement predicatiuComplement predicatiu Complemet atributComplemet atribut Complement circumstancialComplement circumstancial
  3. 3. Classificació de les oracionsClassificació de les oracions Segons el subjecteSegons el subjecte PersonalsPersonals ImpersonalsImpersonals TransitivesTransitives Segons el predicatSegons el predicat AtributivesAtributives IntransitivesIntransitives SimpleSimple PredicativesPredicatives Pronominal reflexivaPronominal reflexiva Pronominal recíprocaPronominal recíproca EnunciativesEnunciatives Segons criteri InterrogativesSegons criteri Interrogatives semànticsemàntic ExclamativesExclamatives ExhortativesExhortatives ORACIÓORACIÓ OptativesOptatives DubitativesDubitatives CoordinadesCoordinades CompostaComposta JuxtaposadesJuxtaposades SubordinadesSubordinades
  4. 4. L’oració simpleL’oració simple Segons el criteri que es fa servir, hi ha diferents classificacionsSegons el criteri que es fa servir, hi ha diferents classificacions possibles:possibles: Segons el subjecte:  Personals:Personals: aquestes oracions tenen subjecte, pot ser:aquestes oracions tenen subjecte, pot ser: ExplícitExplícit: quan apareix com un element més de l’oració.: quan apareix com un element més de l’oració. Exemple:Exemple: La CarmeLa Carme vindràvindrà.. Implícit o el·lípticImplícit o el·líptic: quan no apareix perquè la forma del verb ja ho: quan no apareix perquè la forma del verb ja ho indica.indica. Exemple:Exemple: Ho ho sé (Ho ho sé (jojo).). Passiu o pacientPassiu o pacient: quan el subjecte no és l’agent de cap acció, no: quan el subjecte no és l’agent de cap acció, no la realitza sinó que la pateix. És el subjecte de les oracionsla realitza sinó que la pateix. És el subjecte de les oracions passives.passives. Exemple:Exemple: La casaLa casa és ocupada per les rates.és ocupada per les rates.
  5. 5. Segons el subjecte:  Impersonals:Impersonals: el verb d’aquestes oracions és impersonalel verb d’aquestes oracions és impersonal i, per tant, no tenen subjecte. Els verbs impersonals mési, per tant, no tenen subjecte. Els verbs impersonals més habituals són:habituals són: El verbEl verb haver-hihaver-hi:: Exemple:Exemple: Hi haHi ha molta gent al carrer.molta gent al carrer. Els referits aEls referits a fenòmens meteorològicsfenòmens meteorològics:: Exemple:Exemple: AhirAhir va nevarva nevar.. Els verbsEls verbs fer i serfer i ser en oracions del tipus:en oracions del tipus: Exemple:Exemple: ÉsÉs d’horad’hora.. Els verbsEls verbs pronominalspronominals del tipus:del tipus: Exemple:Exemple: Es menjaEs menja bé en aquest restaurant.bé en aquest restaurant.
  6. 6. Segons el tipus de verb:  De predicat nominal o atributives:De predicat nominal o atributives: les construïdes ambles construïdes amb un verb copulatiu. Els principalsun verb copulatiu. Els principals són ser, estar, semblar osón ser, estar, semblar o aparentar.aparentar. El verb fa de nexe entre el subjecte i l’atribut,El verb fa de nexe entre el subjecte i l’atribut, que és el complement obligatori d’aquestes oracionsque és el complement obligatori d’aquestes oracions sobre el qual recau el pes semàntic de l’oraciósobre el qual recau el pes semàntic de l’oració.. Exemple:Exemple: La MariaLa Maria ésés la meva millor amiga.la meva millor amiga. v.cop. Atributv.cop. Atribut  De predicat verbal o predicatives:De predicat verbal o predicatives: són les oracionssón les oracions constituïdes amb un verb no copulatiu. El verb, juntamentconstituïdes amb un verb no copulatiu. El verb, juntament amb el subjecte, aporta el significat bàsic de l’oració.amb el subjecte, aporta el significat bàsic de l’oració. Exemple:Exemple: En XavierEn Xavier xerraxerra..
  7. 7.  De predicat verbal o predicatives:De predicat verbal o predicatives: aquestes oracionsaquestes oracions de predicat verbal poder ser:de predicat verbal poder ser: Transitives:Transitives: admeten complement directe.admeten complement directe. Exemple:Exemple: M’M’ha ditha dit la respostala resposta de l’exercicide l’exercici.. CDCD Intransitives:Intransitives: no admeten complement directe.no admeten complement directe. Exemple:Exemple: En JoanEn Joan va parlarva parlar de tude tu tota l’estonatota l’estona CPrep CCtempsCPrep CCtemps Pronominals reflexives:Pronominals reflexives: el subjecte i el complementel subjecte i el complement són la mateixa persona.són la mateixa persona. Exemple:Exemple: La ClaraLa Clara eses pentinapentina.. ronominals recíproques:ronominals recíproques: dos o més subjectes fan idos o més subjectes fan i reben l’acció.reben l’acció. Exemple:Exemple: En JoanEn Joan ii la Mariala Maria s’estimen molt.s’estimen molt.
  8. 8. Segons el criteri semàntic:  Enunciatives:Enunciatives: enencien un missatge (afirmatives) o elenencien un missatge (afirmatives) o el neguen (negatives).neguen (negatives). Exemples:Exemples: Ahir vaig dormir al sofàAhir vaig dormir al sofà.(afirmativa).(afirmativa) No arribarem a l’horaNo arribarem a l’hora.(negativa).(negativa)  Interrogatives:Interrogatives: formulen una pregunta (directament oformulen una pregunta (directament o indirectament).indirectament). Exermples:Exermples: Vols beure vi?Vols beure vi? (directa)(directa) Ella va preguntar si vindríem.Ella va preguntar si vindríem. (indirecta)(indirecta)  Exclamatives:Exclamatives: expressen emocions (alegria, sorpresa,expressen emocions (alegria, sorpresa, tristesa, por…)tristesa, por…) Exemple:Exemple: Que n’és de ximple!Que n’és de ximple!  Exhortatives:Exhortatives: comuniquen una ordre.comuniquen una ordre. Exemple:Exemple: Estigues quiet d’una vegada.Estigues quiet d’una vegada.  Optatives:Optatives: formulen un desig.formulen un desig. Exemple:Exemple: Tant de bo fos Nadal.Tant de bo fos Nadal.  Dubitatives:Dubitatives: plantegen un dubte.plantegen un dubte. Exemple:Exemple: Potser era ell l’afortunat.Potser era ell l’afortunat.

×