Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació 1er batx 10 11

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presentació 2n batx 10 11
Presentació 2n batx 10 11
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Presentació 1er batx 10 11 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Presentació 1er batx 10 11

 1. 1. IES SANTANYÍ CURS 10-11 ORIENTACIÓ ACADÈMICA PRIMER DE BATXILLERAT
 2. 2. ORGANIGRAMA DE LES POSSIBILITATS ACADÈMIQUES I LABORALS QUE TENIM EN ACABAR EL BATXILLERAT Opcions acadèmiques Masters i doctorats Estudis de grau Escola Superior de Disseny Conservatori de música i dansa de les illes Balears Carreres universitaries Cicles Formatius de Grau Superior Ensenyaments de règim especial Selectivitat Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears
 3. 3. NOVA PROVA D’ACCÈS A LA UNIVERSITAT. <ul><li>FASE GENERAL(Obligatòria). </li></ul><ul><li>Llengua catalana </li></ul><ul><li>Llengua castellana </li></ul><ul><li>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Història d’Espanya/història de la filosofia. </li></ul><ul><li>Una matèria de modalitat </li></ul><ul><li>FASE ESPECÍFICA ( Voluntària) </li></ul><ul><li>Vos podeu examinar de qualsevol matèria de modalitat de 2n. </li></ul><ul><li>Aquesta fase serveix per pujar nota. </li></ul><ul><li>Veure paràmetres de ponderació. </li></ul>
 4. 4. El nou espai europeu d’EDUCACIÓ superior Segons a lou, LLEI ORGÀNICA 4/2007 <ul><li>L’Espai Europeu d’Educaciò Superior (EEES) és un projecte que s’inicià amb la Declaració de Bolonya, el 19 de juny de 1999, i que fou signat per 29 països europeus. Actualment, formen part del Procés de Bolonya 46 països que han acordat desenvolupar i implantar una sèrie d’accions comunes. </li></ul><ul><li>Aquestes accions contemplen una sèrie de mesures que s’han d’implantar abans de 2010. Pretenen reduir l’atur entre els titulats universitaris europeus, que els sistemes d’educació superior siguin compatibles en tots els països a fi d’homogeneïtzar els estudis universitaris entre ells i, també, volen la millora de la qualitat de l’educació, tant per part del professorat com de l’alumnat. Un altre objectiu fa referència a la mobilitat del professorat i dels estudiants mitjançant la utilització dels crèdits europeus o ECTS i així eliminar les traves per a l’homologació de títols dins l’àmbit europeu. </li></ul>
 5. 5. El nou espai europeu d’eDUCACIÓ superior Segons a lou, LLEI ORGÀNICA 4/2007. <ul><li>El nou espai europeu d’educació superior presenta una nova estructura dels títols oficials. </li></ul><ul><li>Així els estudis de diplomatures i llicenciatures despareixeran progressivament fins l’any 2010. En el seu lloc existiran tres cicles universitaris que corresponen als següels títols de: </li></ul><ul><li>-Grau </li></ul><ul><li>- Master. </li></ul><ul><li>- Doctorat. estudis Postgrau </li></ul>
 6. 6. <ul><li>L’ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS </li></ul><ul><li>Ensenyaments de grau </li></ul><ul><li>Finalitat : Els ensenyaments de grau tenen com a finalitat l’obtenció d’una formació general, en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de caràcter professional. </li></ul><ul><li>Accés : Estar en possessió del títol de batxiller o equivalent i la superació de la selectivitat(art 42 de la Llei 4/2007) </li></ul><ul><li>Pla d’estudis. Cada universitat ha d’elaborar el seu pla d’estudis i dissenyar les titulacions que vol impartir i que han de complir un continguts mínims establerts pel Ministeri d’Educació i Cultura. Una vegada que el MEC comprovi la idoneïtat dels estudis, és cada comunitat autònoma qui implanta el títol. Podeu veure els plans d’estudis de la UIB a la web:http://estudis.uib.cat/grau </li></ul>
 7. 7. Ensenyaments de grau <ul><li>5.- Durada. Els estudis de grau substitueixen les actuals diplomatures, enginyeries tècniques i superiors i llicenciatures. Amb l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) gairebé tots tendran una durada de 4 anys i consten de 240 crèdits. S’exceptuen d'Arquitectura, Arquitectura tècnica, Medicina i Veterinària que assoleixen una estructura específica marcada directament des de Brussel·les i, per tant, les universitats no tenen llibertat per elaborar els seus plans d’estudi. </li></ul><ul><li>6.-Crèdits. Els estudis de grau consten de 240 crèdits anomenats ECTS (European Credit Transfer and Acumulation System) que es reparteixen en quatre anys (60 crèdits per any). Els estudis que venen marcats per la UE contenen 360 crèdits (Medicina, 6 anys), 300 crèdits (Arquitectura i Veterinària, 5 anys) i 240 crèdits (Arquitectura tècnica, 4 anys). Un crèdit europeu suposa 25-30 hores de treball-estudi. </li></ul>
 8. 8. L’oferta de graus de la uib pel curs 2010-2011 Els graus estan distribuits el 5 branques de coneixement: <ul><li>Arts i Humanitats : </li></ul><ul><ul><li>Estudis Anglesos </li></ul></ul><ul><ul><li>Filosofia </li></ul></ul><ul><ul><li>Història </li></ul></ul><ul><ul><li>Història de l’Art </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua i Literatura Catalanes </li></ul></ul><ul><ul><li>Llengua i Literatura Espanyoles </li></ul></ul><ul><li>Ciències: </li></ul><ul><ul><li>Biologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Bioquímica </li></ul></ul><ul><ul><li>Física </li></ul></ul><ul><ul><li>Química </li></ul></ul><ul><li>Ciències de la salut: </li></ul><ul><ul><li>Infermeria </li></ul></ul><ul><ul><li>Fisioteràpia </li></ul></ul><ul><ul><li>Psicologia </li></ul></ul><ul><li>Ciències socials i jurídiques: </li></ul><ul><ul><li>Administració d’empreses </li></ul></ul><ul><ul><li>Dret </li></ul></ul><ul><ul><li>Economia </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Primària </li></ul></ul><ul><ul><li>Geografia </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogia </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball Social </li></ul></ul><ul><ul><li>Turisme </li></ul></ul>
 9. 9. Continua l’oferta <ul><li>Enginyeria i Arquitectura </li></ul><ul><ul><li>Enginyeria d’Edificació </li></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul></ul><ul><li>Escoles adscrites a la uib: </li></ul><ul><ul><li>Comunicació Audiovisual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació Primària </li></ul></ul><ul><ul><li>Periodisme </li></ul></ul>
 10. 10. L ’ ORDENACI Ó DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS Ensenyaments de m à ster 1. Finalitat : Els ensenyaments de m à ster tenen com a finalitat l ’ adquisici ó d ’ una formaci ó avan ç ada, de car à cter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l ’ especialitzaci ó acad è mica o professional, o b é a promoure l ’ iniciaci ó en tasques d ’ investigaci ó . 2. Denominaci ó : M à ster Universitari en T per la Universitat U on T é s el nom del T í tol i U la denominaci ó de la Universitat que expedeix el t í tol.
 11. 11. L ’ ORDENACI Ó DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS Ensenyaments de doctorat 1. Finalitat : Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formaci ó avan ç ada de l ’ estudiant en les t è cniques d ’ investigaci ó . Consta d ’ un per í ode de formaci ó i un per í ode d ’ investigaci ó . 2. Denominaci ó : Doctor o Doctora per la Universitat U on U é s la denominaci ó de la Universitat que expedeix el t í tol. D ’ acord amb el que estableixi la normativa sobre expedici ó de t í tols, s ’ hi inclour à informaci ó que especifiqui la disciplina en la qual s ’ ha elaborat la tesi doctoral.
 12. 12. PREINSCRICIONS!! Quines preinscripcions puc fer al mateix temps ? <ul><li>- A la UIB </li></ul><ul><li>- A les universitats catalanes </li></ul><ul><li>- A altres universitats de l’Estat espanyol (districte obert) </li></ul><ul><li>- A universitats privades </li></ul><ul><li>- Cicles formatius de grau superior </li></ul><ul><li>MOLT IMPORTANT : Llegir bé les instruccions de cada guia de preinscripció i guardar còpia de tots els documents que s’entreguin. </li></ul><ul><li>PREINSCRIPCIÓ A LA UIB </li></ul><ul><li>(Veurem guia d’accés a la universitat 2010) La farem ara al nostre centre. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>PREINSCRIPCIÓ A CATALUNYA 1 . Pots fer la preinscripció a la següent adreça d’ internet: http://accesnet.gencat.net </li></ul><ul><li>L'alumne/a que entra per primera vegada a l'aplicació informàtica http://accesnet.gencat.net pot realitzar diferents gestions, entre altres: preinscripció universitària, matrícula per a les proves d'accés a la universitat i matrícula per a les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys. Quan l'alumne/a fa per primera vegada una gestió a l'aplicació informàtica, únicament ha d'introduir el DNI o el passaport; a continuació ha de triar el seu codi accesnet , que ha d'estar format per entre 6 i 8 caràcters (lletres o números). A partir d'aquest moment l'alumne ja tindrà el seu codi accesnet secret, que necessitarà per fer qualsevol gestió relacionada amb la preinscripció universitària (modificacions de les preferències, matrícula de la prova d'aptitud personal, consulta de l'assignació, etc.). </li></ul><ul><li>2 Terminis per fer la preinscrició del curs passat eren. Actualment no estan publicats. </li></ul><ul><li>Convocatòria de juny Per Internet: del 29 de maig al 6 de juliol (ambd ó s inclosos,) Convocatòria de setembre Per Internet: del 21 al 25 de setembre (ambd ó s inclosos). </li></ul><ul><li>Canvis de prefer è ncies Qualsevol alumne/a pot modificar les prefer è ncies tants cops com vulgui fins a l' ú ltim dia indicat en cada convocatòria. </li></ul>
 14. 14. Preinscripcions i matrícula de les Proves D’aptitud personal pels estudis:Traducció i Interpretació, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Belles Arts. <ul><li>Llicenciatures en Traducció i Interpretació . UAB. </li></ul><ul><li>Matrícula el curs passat era: del 29 de maig al 11 de juny. Ho pots fer per internet a la mateixa adreça que la preinscripció universitària . </li></ul><ul><li>Has de pagar 82,62 euros, per mitjà de qualsevol oficina de la Caixa. </li></ul><ul><li>Pots consultar el dia i l’hora a la mateixa Web. </li></ul><ul><li>Dates de les proves: </li></ul><ul><li>Prova d’angles;16 de juny a les 10:00 h </li></ul><ul><li>Prova de francès; 15 de juny a les 10:00 h Lloc de les proves: Facultat de Traducció i Interpretació Campus de Bellaterra 08193 Cerdanyola Tel. 93 581 18 76 / 581 25 35 </li></ul><ul><li>A la universitat de Vic no demanen la prova . </li></ul><ul><li>Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. </li></ul><ul><li>Matrícula de la prova el curs passat: del 29 de maig al 14 de juny (ambdós inclosos) Dates de la prova: 28 i 29 de juny Lloc de la prova: INEFC, centre de Lleida Partida Caparrella s/n 25192 Lleida Tel. 973 27 20 22 </li></ul><ul><li>Per poder realitzar aquesta prova els alumnes han de presentar del 24 de maig al 16 de juny a qualsevol dels centres de l'INEFC un certificat mèdic oficial on consti que l'alumne/a està en condicions de realitzar proves físiques de màxim esforç . En cas de no presentar aquest certificat, l'alumne/a no podrà fer l'examen. </li></ul><ul><li>Estan exempts d'aquesta prova: - Els esportistes d'alt nivell. Podeu anar consultant a la Web: www.Inefc.net . </li></ul><ul><li>Has de pagar 75 euros per la matrícula de les proves i ho pots fer en qualsevol oficina de la Caixa. </li></ul>
 15. 15. Belles arts (Universitat de Barcelona) Enguany es el darrer curs que es podràn matricular alumnes a la llicenciatura. <ul><li>Matrícula de la prova: del 24 de maig al 19 de juny (ambdós inclosos) Data de la prova: 26 de juny (dl.) Lloc de la prova: Facultat de Belles Arts Pau Gargallo, 4 08028 Barcelona Tel. 93 403 40 55 </li></ul><ul><li>Estan exempts d'aquesta prova: - Els alumnes que hagin realitzat l'opció arts del batxillerat LOGSE o l'opció arts plàstiques i disseny del batxillerat experimental. - Els alumnes que hagin superat un cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny. - Els alumnes que hagin superat la prova d'aptitud personal per accedir a aquest centre l'any 2005. Documents que han de presentar a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, juntament amb la sol·licitud, fins al 10 de juliol: - Únicament els alumnes aptes de la prova de l'any anterior han de presentar un certificat de la Facultat de Belles Arts en què consti que han superat la prova l'any 2005. </li></ul><ul><li>Per a més informació podeu consultar la pàgina www.ub.es/bbaasec/index.htm </li></ul>
 16. 16. . SEGONA OPCIÓ ACADÈMICA: CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ( dos cursos, inclosa FCT). Estan organitzats per famílies professionals <ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Es necessita el batxillerat o superar una prova d'accés si tens 19 anys complits </li></ul><ul><li>Amb ells s’obté el títol de tècnic superior en l’especialitat cursada. </li></ul><ul><li>Dins la formació s’inclou un mòdul de formació en un centre de treball, que es obligatori cursar i assolir per aconseguir superar el cicle. </li></ul><ul><li>Et dóna accés directe a estudis universitaris, segons correspondències en els estudis, així: </li></ul><ul><li>Amb la reforma universitària està previst que des de un cicle formatiu de Grau Superior es pugui accedir a qualsevol Grau Universitàri. </li></ul>
 17. 17. PREINSCRIPCIONS als cicles formatius: Per poder estudiar un Cicle formatiu has de fer la preinscripció. Es a causa de la limitació de places. L’any passat les dades de preinscripció foren 15 al 29 de juny. ENGUANY ENCARA NO SE SABEN LES DADES CONCRETES AIXÍ QUE el departament d'orientació vos informarà de les dades oficials i de com fer-la, documentació a aportar i on s’han d’entregar. A més posarem aquesta informació al tauler d'anuncis de l’entrada de l’IES . RECORDAR: Les preinscripcions als cicles formatius de grau superior són compatibles amb la preinscripció de qualsevol universitat ( són camins diferents).
 18. 18. Ensenyaments de règim especial <ul><li>Escola superior de disseny ofereix: </li></ul><ul><ul><li>*Cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny. Es necessita superar una prova d’accès. </li></ul></ul><ul><ul><li>*Estudis Superiors de disseny que equivalen a una diplomatura i són: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Disseny gràfic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Disseny d’interiors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-Disseny de productes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En elles també es necessita passar una prova d’accès. </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Conservatòri de música i dansa <ul><li>Els estudis estan organitzats en tres graus: </li></ul><ul><ul><li>-Grau elemental </li></ul></ul><ul><ul><li>-Grau mitjà </li></ul></ul><ul><ul><li>-Grau Superior que equival a una llicenciatura </li></ul></ul><ul><ul><li>Per passar cada un dels grau es necessari fer una prova d’accès. </li></ul></ul>
 20. 20. ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS <ul><li>En ella es pot obtenir el títol de grau superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació, opció textual. L’horari de classes es de 9 a 17 hores. </li></ul><ul><li>Accés: has de tenir el títol de batxillerat i superar les proves específiques d’accés que es convoquen anualment. En elles s’han de demostrar aptituds en interpretació, moviment, veu i dicció i coneixements teòrics. </li></ul><ul><li>Els estudis tenen una duració de quatre cursos i és equivalent a una Llicenciatura </li></ul><ul><li>Si voleu més informació: </li></ul><ul><ul><li>ESADIB. Tel: 971.713.628. C/ Morer, 6 Palma. http://www.esadib.com </li></ul></ul>
 21. 21. Residències universitàries i col·legis majors. <ul><li>A les webs de la universitats que teniu a la guia podeu trobar informació sobre on trobar allotjament. </li></ul><ul><li>Cada Universitats ofereix aquest serveis. </li></ul><ul><li>Cal que cada alumne/a ho consulti. </li></ul>

×