Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ElEl treballtreball dede ssííntesintesi
INSINS AlellaAlella
CursCurs 20132013--20142014
Què és?
ConjuntConjunt dd’’activitatsactivitats dd’’ensenyamentensenyament--
aprenentatgeaprenentatge queque ss’’hanhan de...
ObjectiusObjectius
Relacionar lesRelacionar les competcompetèènciesncies bbààsiquessiques
treballadestreballades en lesen ...
NombreNombre dede treballstreballs dede ssííntesintesi enen ll’’etapaetapa
UnUn treballtreball dede ssííntesintesi enen ca...
DuradaDurada
ConcentratConcentrat enen unsuns diesdies (3 a 5(3 a 5 diesdies))
Final deFinal de curscurs
2n trimestre2n tr...
OrganitzaciOrganitzacióó
ElsEls alumnesalumnes eses reparteixenreparteixen enen grupsgrups dede 4 a 54 a 5
components.comp...
TreballTreball dede ssííntesintesi de 1rde 1r dd’’ESOESO
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
LlocsLlocs dede reali...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
Dilluns
7
Dimarts
8
Dimecres
9
Dijous
10
Divendres
11
1r ESO-A Bages Bages Bag...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
•• RecorregutRecorregut perper lala ssèèquiaquia
•• VisitaVisita al centre dea...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
•• RecorregutRecorregut perper lala ssèèquiaquia::
•• EstudiEstudi de lade la ...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
VisitaVisita al centre deal centre de ll’’aiguaaigua: Can Font: Can Font
Plant...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
Depuradora del Bages (SantDepuradora del Bages (Sant FruitFruitóóss))
Visita a...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
Mines de sal de CardonaMines de sal de Cardona
VisitaVisita
EstudiEstudi de la...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
ConeixementConeixement de lade la ciutatciutat: Manresa: Manresa
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
DillunsDilluns, 7 (1r A), 7 (1r A)
CampCamp dd’’aprenentageaprenentage deldel ...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
DimartsDimarts, 8 (1r A), 8 (1r A)
CampCamp dd’’aprenentatgeaprenentatge delde...
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
DimecresDimecres, 9 (1r A), 9 (1r A)
CampCamp dd’’aprenentageaprenentage delde...
DijousDijous, 10 (1r A), 10 (1r A)
INSINS AlellaAlella
MatMatíí 8.158.15 -- 15.0015.00 ClassesClasses segonssegons horarih...
DivendresDivendres, 11 (1r A), 11 (1r A)
INSINS AlellaAlella
MatMatíí 8.158.15 –– 15.0015.00 ClassesClasses segonssegons h...
Dimecres,Dimecres, 2323 dd’’abrilabril (1r A, B)(1r A, B)
INSINS AlellaAlella
MatMatíí 8.158.15 -- 9.159.15 ControlControl...
LlocLloc dede realitzacirealitzacióó
CampCamp dd’’aprenentatgeaprenentatge deldel BagesBages ManresaManresa ––
AlbergAlber...
AlbergAlberg deldel CarmeCarme
PlaPlaççaa deldel milcentenarimilcentenari de Manresa, s/nde Manresa, s/n
0824008240 -- Man...
InstalInstal··lacionslacions
AlbergAlberg deldel CarmeCarme
CalefacciCalefaccióó,, auditoriauditori,, salasala d'estard'es...
Serveis
Alberg del Carme
• Menjador
• Màquines automàtiques de
begudes calentes i fredes
• Cuina
• Projector de diapositiv...
Treball de Síntesi 1r ESO
LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Presentacio families 13 14

375 visualizaciones

Publicado el

Presentació per a les famílies del Treball de Síntesi de 1r ESO Curs 2013-14. INS Alella

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentacio families 13 14

 1. 1. ElEl treballtreball dede ssííntesintesi INSINS AlellaAlella CursCurs 20132013--20142014
 2. 2. Què és? ConjuntConjunt dd’’activitatsactivitats dd’’ensenyamentensenyament-- aprenentatgeaprenentatge queque ss’’hanhan dede ferfer enen equip.equip.
 3. 3. ObjectiusObjectius Relacionar lesRelacionar les competcompetèènciesncies bbààsiquessiques treballadestreballades en lesen les diferentsdiferents matmatèèriesries.. IntegrarIntegrar contingutscontinguts dede diversesdiverses matmatèèriesries ResoluciResolucióó dede qqüüestionsestions ii problemesproblemes relacionatsrelacionats ambamb la vidala vida prprààcticactica..
 4. 4. NombreNombre dede treballstreballs dede ssííntesintesi enen ll’’etapaetapa UnUn treballtreball dede ssííntesintesi enen cadascuncadascun del tresdel tres primersprimers cursos decursos de ll’’etapaetapa (1r, 2n i 3r ESO)(1r, 2n i 3r ESO) •• A 4tA 4t dd’’ESOESO hi ha unhi ha un projecteprojecte dede recercarecerca en equip:en equip: activitatsactivitats dede descobertadescoberta ii recercarecerca.. •• EsEs realitzenrealitzen preferentmentpreferentment dins ladins la segonasegona meitatmeitat del curs.del curs. QualificaciQualificacióó:: ttéé lala consideraciconsideracióó dd’’unauna matmatèèriaria optativaoptativa..
 5. 5. DuradaDurada ConcentratConcentrat enen unsuns diesdies (3 a 5(3 a 5 diesdies)) Final deFinal de curscurs 2n trimestre2n trimestre 1r, 2n ESO1r, 2n ESO 3r i 4t ESO3r i 4t ESO
 6. 6. OrganitzaciOrganitzacióó ElsEls alumnesalumnes eses reparteixenreparteixen enen grupsgrups dede 4 a 54 a 5 components.components. ElEl treballtreball delsdels grupsgrups ééss dirigitdirigit ii tutelattutelat perper professoratprofessorat del centredel centre assistitassistit perper monitorsmonitors quanquan cal (cal (sortidessortides).). LesLes activitatsactivitats deldel treballtreball podenpoden serser realitzadesrealitzades tanttant dins comdins com forafora del centre.del centre.
 7. 7. TreballTreball dede ssííntesintesi de 1rde 1r dd’’ESOESO LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu LlocsLlocs dede realitzacirealitzacióó Camp d’aprenentatge del Bages (Manresa) INS Alella
 8. 8. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10 Divendres 11 1r ESO-A Bages Bages Bages INS Alella INS Alella 1r ESO-B INS Alella INS Alella Bages Bages Bages OrganitzaciOrganitzacióó generagenerall
 9. 9. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu •• RecorregutRecorregut perper lala ssèèquiaquia •• VisitaVisita al centre deal centre de ll’’aiguaaigua: Can Font: Can Font •• Depuradora del Bages (SantDepuradora del Bages (Sant FruitFruitóóss)) •• Mines de sal de CardonaMines de sal de Cardona •• Coneixement de ManresaConeixement de Manresa Activitats al camp dActivitats al camp d’’aprenentatgeaprenentatge
 10. 10. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu •• RecorregutRecorregut perper lala ssèèquiaquia:: •• EstudiEstudi de lade la biodiversitatbiodiversitat de lade la ssèèquiaquia:: flora i fauna.flora i fauna. •• RecollidaRecollida dede mostresmostres dd’’aiguaaigua pelpel seuseu posteriorposterior estudiestudi
 11. 11. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu VisitaVisita al centre deal centre de ll’’aiguaaigua: Can Font: Can Font PlantaPlanta potabilitzadorapotabilitzadora Visita ““LaLa vidavida enen unauna gotagota dd’’aiguaaigua Taller d’observació de microorganismes
 12. 12. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu Depuradora del Bages (SantDepuradora del Bages (Sant FruitFruitóóss)) Visita a la depuradoraVisita a la depuradora ComCom ééss?? Per aPer a ququèè serveixserveix??
 13. 13. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu Mines de sal de CardonaMines de sal de Cardona VisitaVisita EstudiEstudi de lade la geologiageologia de la zonade la zona FormaciFormacióó deldel diapirdiapir ((muntanyamuntanya dede sal)sal)
 14. 14. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu ConeixementConeixement de lade la ciutatciutat: Manresa: Manresa
 15. 15. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu DillunsDilluns, 7 (1r A), 7 (1r A) CampCamp dd’’aprenentageaprenentage deldel BagesBages MatMatíí 8.158.15 -- 13.0013.00 ArribadaArribada,, esmorzaresmorzar RecorregutRecorregut per laper la ssèèquiaquia de Manresade Manresa TardaTarda 16.0016.00 -- 19.0019.00 BiodiversitatBiodiversitat de lade la ssèèquiaquia de Manresade Manresa ConeixementConeixement de lade la ciutatciutat: Manresa (PowerPoint): Manresa (PowerPoint) 19.0019.00 -- 20.3020.30 DescobertaDescoberta de lade la ciutatciutat: Manresa: Manresa VespreVespre 21.3021.30 ActivitatActivitat de nit (de nit (JocJoc de nit)de nit) DillunsDilluns, 7 (1r B), 7 (1r B) INSINS AlellaAlella MatMatíí 8.158.15 –– 15.0015.00 ClassesClasses segonssegons horarihorari OrganitzaciOrganitzacióó de feines 7/4/14de feines 7/4/14
 16. 16. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu DimartsDimarts, 8 (1r A), 8 (1r A) CampCamp dd’’aprenentatgeaprenentatge deldel BagesBages MatMatíí 8.158.15 -- 13.0013.00 LlevarLlevar--se,se, esmorzaresmorzar VisitaVisita a laa la potabilitzadorapotabilitzadora VisitaVisita al centre deal centre de ll’’aiguaaigua Can Font:Can Font: -- EstudiEstudi de lade la gotagota dd’’aiguaaigua TardaTarda 16.0016.00 -- 19.0019.00 VisitaVisita a laa la depuradoradepuradora deldel BagesBages (St.(St. FruitFruitóóss)) 19.0019.00 -- 20.3020.30 DescobertaDescoberta de lade la ciutatciutat: Manresa: Manresa VespreVespre 21.3021.30 ActivitatActivitat de nit (de nit (discotecadiscoteca)) DimartsDimarts, 8 (1r B), 8 (1r B) INSINS AlellaAlella MatMatíí 8.158.15 –– 15.0015.00 ClassesClasses segonssegons horarihorari OrganitzaciOrganitzacióó de feinesde feines --8/4/148/4/14
 17. 17. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu DimecresDimecres, 9 (1r A), 9 (1r A) CampCamp dd’’aprenentageaprenentage deldel BagesBages MatMatíí 8.158.15 -- 13.0013.00 LlevarLlevar--se,se, esmorzaresmorzar VisitaVisita a Cardona: mines dea Cardona: mines de salsal 15.0015.00 ArribadaArribada aa AlellaAlella DimecresDimecres, 9 (1r B), 9 (1r B) CampCamp dd’’aprenentatgeaprenentatge deldel BagesBages MatMatíí 8.008.00 -- 13.0013.00 SortidaSortida dede ll’’INSINS (8.00)(8.00) ArribadaArribada,, esmorzaresmorzar VisitaVisita a Cardona: mines dea Cardona: mines de salsal TardaTarda 16.0016.00 -- 19.0019.00 ConeixementConeixement de lade la ciutatciutat: Manresa (PowerPoint): Manresa (PowerPoint) 19.0019.00 -- 20.3020.30 DescobertaDescoberta de lade la ciutatciutat: Manresa: Manresa VespreVespre 21.3021.30 ActivitatActivitat de nit (de nit (JocJoc de nit)de nit) OrganitzaciOrganitzacióó de feinesde feines –– 9/4/149/4/14
 18. 18. DijousDijous, 10 (1r A), 10 (1r A) INSINS AlellaAlella MatMatíí 8.158.15 -- 15.0015.00 ClassesClasses segonssegons horarihorari DijousDijous, 10 (1r B), 10 (1r B) CampCamp dd’’aprenentatgeaprenentatge deldel BagesBages MatMatíí 8.158.15 -- 13.0013.00 LlevarLlevar--se,se, esmorzaresmorzar RecorregutRecorregut per laper la ssèèquiaquia de Manresade Manresa BiodiversitatBiodiversitat de lade la ssèèquiaquia de Manresade Manresa TardaTarda 16.0016.00 -- 19.0019.00 VisitaVisita a laa la depuradoradepuradora deldel BagesBages (St.(St. FruitFruitóóss)) 19.0019.00 -- 20.3020.30 DescobertaDescoberta de lade la ciutatciutat: Manresa: Manresa VespreVespre 21.3021.30 ActivitatActivitat de nit (de nit (DiscotecaDiscoteca)) LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu OrganitzaciOrganitzacióó de feinesde feines ––10/4/1410/4/14
 19. 19. DivendresDivendres, 11 (1r A), 11 (1r A) INSINS AlellaAlella MatMatíí 8.158.15 –– 15.0015.00 ClassesClasses segonssegons horarihorari DivendresDivendres, 11 (1r B), 11 (1r B) CampCamp dd’’aprenentatgeaprenentatge deldel BagesBages MatMatíí 8.158.15 -- 13.0013.00 LlevarLlevar--se,se, esmorzaresmorzar VisitaVisita a laa la potabilitzadorapotabilitzadora VisitaVisita al centre deal centre de ll’’aiguaaigua Can Font:Can Font: -- EstudiEstudi dd’’unauna gotagota dd’’aiguaaigua 15.0015.00 Arribada aArribada a AlelllaAlellla LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu OrganitzaciOrganitzacióó de feinesde feines –– 11/4/1411/4/14
 20. 20. Dimecres,Dimecres, 2323 dd’’abrilabril (1r A, B)(1r A, B) INSINS AlellaAlella MatMatíí 8.158.15 -- 9.159.15 ControlControl ambamb dossierdossier 9.159.15 -- 15.0015.00 ClassesClasses normalsnormals LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
 21. 21. LlocLloc dede realitzacirealitzacióó CampCamp dd’’aprenentatgeaprenentatge deldel BagesBages ManresaManresa –– AlbergAlberg deldel CarmeCarme A 60 km de Barcelona,A 60 km de Barcelona, situat al mateix centresituat al mateix centre de Manresa, molt a prop de l'Ajuntament.de Manresa, molt a prop de l'Ajuntament. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
 22. 22. AlbergAlberg deldel CarmeCarme PlaPlaççaa deldel milcentenarimilcentenari de Manresa, s/nde Manresa, s/n 0824008240 -- ManresaManresa BAGESBAGES GestiGestióó:: AgAgèènciancia Catalana de laCatalana de la JoventutJoventut EdificiEdifici construconstruïïtt elel seglesegle XIV per aXIV per a úúss religireligióóss.. L'L'anyany 1990 s'hi va1990 s'hi va instalinstal··larlar l'l'albergalberg,, ambamb unauna superfsuperfííciecie construconstruïïdada de 1.656 mde 1.656 m²².. CapacitatCapacitat:: 101 places101 places ((habitacionshabitacions de 2, 3, 4, 6, 8 ide 2, 3, 4, 6, 8 i 1616 llitsllits).). LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
 23. 23. InstalInstal··lacionslacions AlbergAlberg deldel CarmeCarme CalefacciCalefaccióó,, auditoriauditori,, salasala d'estard'estar ambamb TV,TV, vvíídeodeo,, pistapista esportivaesportiva.. LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
 24. 24. Serveis Alberg del Carme • Menjador • Màquines automàtiques de begudes calentes i fredes • Cuina • Projector de diapositives • Telèfon públic, servei de fax • Jocs de taula, tennis de taula Allotjament en règim de pensió completa, LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu
 25. 25. Treball de Síntesi 1r ESO LL’’aiguaaigua, del, del riuriu alal riuriu

×