Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Maqueta EVA - Hipatia

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Fitxes implementacions tic
Fitxes implementacions tic
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Anuncio

Similares a Maqueta EVA - Hipatia (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Maqueta EVA - Hipatia

 1. 1. Cas 1 Aprenent (i fent) Història Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge GRUP HIPÀTIA
 2. 2. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><ul><li>L’entorn integrat que ha de crear el Ramiro vol completar la formació que ofereix amb un recurs didàctic que s'integri dintre de l'ensenyament presencial com a complement d'aquest, fent servir un ventall de materials didàctics multimèdia, amb l’objectiu de donar continuïtat al procés d’ensenyament-aprenentatge i motivar l’alumnat. </li></ul></ul></ul><ul><li>CARACTERÍSTIQUES GENERALS </li></ul><ul><ul><ul><li>L’entorn ha de seguir el currículum ESO, el projecte curricular del seu centre i les programacions didàctiques dels diferents departaments. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge L’equip docent hauria de portar a terme un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents matèries del currículum comú de l’alumnat. S’hauria d’assegurar que la proposta fos significativa pels temes que s’hi treballessin, i que no constituís un seguit de propostes deslligades, sinó un tot coherent. Així, es podria proposar un esquema de treball similar al que presentem a continuació. PROJECTE INTERDISCIPLINARI Suposem que en Ramiro aconseguís engrescar una part de l'equip pedagògic del seu grup-classe i que es creés un projecte pedagògic conjunt i interdisciplinari.
 4. 4. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge Complexitat Entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge Eina: LMS Moodle Projecte col·laboratiu i interdisciplinari Plataforma educativa dinàmica amb codi obert que facilita al professorat eines per gestionar i promoure la formació
 5. 5. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) és una plataforma educativa dinàmica amb un programari que possibilita la creació de cursos virtuals. És un Sistema de Gestió de Cursos de Codi Obert ( Open Source Course Management System, CMS ) que té l’objectiu de facilitar al professorat eines per gestionar i promoure la formació (virtual o de suport presencial). </li></ul><ul><li>Ofereix diferents tipus d’eines: </li></ul><ul><ul><li>Comunicatives : fòrums, xats, missatgeria… </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitadores de l’aprenentatge : recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses. </li></ul></ul><ul><ul><li>D’organització i gestió : calendari, agenda, tauler de notícies, informes d’activitat o taules de qualificacions. </li></ul></ul><ul><li>Els objectius que es volen assolir fent servir MOODLE es basen en aconseguir un aprenentatge significatiu :  </li></ul><ul><ul><ul><li>Actiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Constructiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col·laboratiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intencional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conversacional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contextualitzat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reflexiu </li></ul></ul></ul>
 6. 6. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Els mòduls que ofereix MOODLE es poden distribuir en tres grups: </li></ul><ul><li>Transmissius : Els que es basen en la transferència d’informació, que normalment proposa el professorat. Entre ells trobem diferents tipus de documents (escrits o audiovisuals), enllaços a pàgines web, gràfics, presentacions multimèdia, etc. </li></ul><ul><li>Interactius : Recursos basats en tecnologies interactives que es centren més en l’alumnat, que assoleix una part del control de navegació sobre els continguts. La plataforma actua com un sistema que aporta la informació (continguts formatius, simulacions, etc.). </li></ul><ul><li>Col·laboratius : Fomenten una major activitat per part de l’alumnat, tenint en compte que el que s'aprèn es fa amb altres estudiants. Per això aquests recursos estan orientats a la interacció i l’intercanvi d’idees i materials, amb recursos com els fòrums o els wikis. </li></ul>És una plataforma accessible a través d’Internet que necessita un PC multimèdia amb connexió a la xarxa i pot requerir l’ús de software bàsic com ara un processador de textos, un lector d’arxius PDF i programari bàsic de tractament audiovisual, etc .
 7. 7. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Per això, algunes de les aplicacions o blocs que MOODLE ofereix i que hauria d’incloure aquesta proposta interdisciplinària són les següents: </li></ul><ul><ul><li>Missatgeria o correu intern </li></ul></ul><ul><ul><li>Usuaris en línia </li></ul></ul><ul><ul><li>Calendari </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualificacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Administració </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutelats </li></ul></ul><ul><ul><li>HTML i Alimentacions RSS remotes </li></ul></ul>La presentació de la informació ha de fer-se d’una manera organitzada, seguint una seqüència lògica i incorporant recursos multimèdia per facilitar la comprensió.
 8. 8. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>A la proposta del Ramiro es podrien utilitzar els recursos següents: </li></ul><ul><li>Enllaça fitxer o lloc web: Per ordenar dintre dels temes del curs els documents de treball i els llocs web que es recomanin a l’alumnat per buscar-hi informació. </li></ul><ul><li>Visualitza un directori: Per posar a l’abast de l’alumnat un grup de fitxers. </li></ul><ul><li>Etiquetes: Per presentar continguts directament a la pàgina inicial del curs. També són útils per organitzar i separar la resta de recursos i activitats. </li></ul><ul><li>Compon una pàgina de text o web: Per posar a l’abast de l’alumnat textos curts sense format o elements multimèdia inserits i que s’obrin en la mateixa finestra o en una d’emergent. </li></ul>Els continguts es presenten a través dels anomenats Recursos i es fan practicar a través de les Activitats . Les activitats solen permetre molta interactivitat i la seva realització voreja sempre l’avaluació. Els recursos, però, són més passius i hi ha poca interactivitat perquè, sobretot, s’hi mostren els objectes d’aprenentatge.
 9. 9. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>I pel que fa a les activitats , que es podrien incloure als cursos MOODLE del projecte, hem fet un recull d’algunes de les més importants, agrupades en tres blocs: </li></ul><ul><li>Activitats autoavaluatives (JClic, QV, Hot Potatoes, qüestionari, lliçó) </li></ul><ul><li>Activitats d’avaluació entre iguals (glossari, base de dades, wiki, fòrums) </li></ul><ul><li>Activitats d’avaluació manual (tasques) </li></ul>Els continguts es presenten a través dels anomenats Recursos i es fan practicar a través de les Activitats . Les activitats solen permetre molta interactivitat i la seva realització voreja sempre l’avaluació. Els recursos, però, són més passius i hi ha poca interactivitat perquè, sobretot, s’hi mostren els objectes d’aprenentatge.
 10. 10. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ </li></ul><ul><li>DE LES ACTIVITATS   </li></ul><ul><li>Presentació presencial del projecte -des de l’inici del curs si pot ser i davant l’alumnat i les famílies- per part de l’equip pedagògic implicat (es podria utilitzar una versió simplificada d’aquesta presentació de diapositives i projectar-la). </li></ul><ul><li>Sessió de presentació de l’entorn virtual d’aprenentatge col·laboratiu, registre al sistema i inscripció de l’alumnat als cursos virtuals. </li></ul><ul><ul><li>Espai: aula d’informàtica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsable docent: tutor/a o coordinador/a del projecte. </li></ul></ul>NIVELL EDUCATIU Degut al nivell de dificultat del tema i a les característiques del projecte, que inclou un ús força avançat de les TIC i un nivell de reflexió important, pensem que l’alumnat de segon cicle de l’ESO (3r o 4t curs) podria encarar adequadament les activitats que proposem.
 11. 11. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>SEQÜENCIACIÓ I TEMPORITZACIÓ </li></ul><ul><li>DE LES ACTIVITATS   </li></ul><ul><li>Inici del curs a totes les aules virtuals . Presentació dels objectius, les activitats i els criteris d’avaluació per part de cada docent des de la seva assignatura. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i temporització : Depenent de les programacions de cada assignatura, es podria fer en qualsevol moment del curs, i seguint el calendari previst per l’equip pedagògic compromès en el projecte interdisciplinari. </li></ul>NIVELL EDUCATIU Degut al nivell de dificultat del tema i a les característiques del projecte, que inclou un ús força avançat de les TIC i un nivell de reflexió important, pensem que l’alumnat de segon cicle de l’ESO (3r o 4t curs) podria encarar adequadament les activitats que proposem.
 12. 12. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>ÀREES DE TREBALL </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>*Assignatura de Geografia i Història </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>*Assignatura de Ciències Naturals </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>*Assignatura d’Anglès </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>*Assignatura de Llengua castellana </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>*Assignatura de Matemàtiques </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>*Assignatura de Dibuix </li></ul></ul></ul></ul>PROPOSTES TECNOPEDAGÒGIQUES Aquest és un projecte interdisciplinari que integra continguts de diferents àrees del currículum
 13. 13. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Continguts propis de l'assignatura: </li></ul><ul><li>Ubicació espacial. </li></ul><ul><li>Cultura peruana. </li></ul><ul><ul><ul><li>Materials :  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Projecció de vídeo de l’ Espai web arqueològic de Caral al Google Earth   </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Projecció dels vídeos Perú - País de los Inkas i Perú - Histórico cultural . Font: PromPerú . </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Continguts procedimentals i competències transversals: </li></ul><ul><li>Cercar, processar i tractar informació. </li></ul><ul><ul><li>Materials : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Per a les cerques a la Xarxa: “ Buscar información en Internet ”. </li></ul></ul></ul>GEOGRAFIA Introducció a la geografia física i social del Perú, amb l'objectiu de situar l'alumnat en un espai i una cultura determinats
 14. 14. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Activitats: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca de Caral a Google Maps . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca conjunta entre l'alumnat del grup-classe per grups de quatre d'altres fonts d'informació fidedignes sobre la geografia física i social del Perú. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eines : Ús d'un marcador social per compartir els recursos. </li></ul></ul></ul>GEOGRAFIA Introducció a la geografia física i social del Perú, amb l'objectiu de situar l'alumnat en un espai i una cultura determinats
 15. 15. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Avaluació : Posada en comú a través de la resposta a preguntes en un fòrum virtual: </li></ul></ul><ul><li>Destaca dos aspectes que t'hagin cridat l'atenció durant la projecció dels vídeos i mentre feies la teva cerca i comparteix amb la resta del grup-classe dues fonts fidedignes que continguin la informació que més t'hagi sorprès o impactat. </li></ul>GEOGRAFIA Introducció a la geografia física i social del Perú, amb l'objectiu de situar l'alumnat en un espai i una cultura determinats
 16. 16. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Continguts propis de l'assignatura: </li></ul><ul><li>Situar-se en un espai i un temps determinats. </li></ul><ul><li>Cultura i civilització. </li></ul><ul><li>Continguts procedimentals i competències transversals: </li></ul><ul><li>Cercar, processar i tractar informació. </li></ul><ul><ul><li>Materials : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>  Per a les cerques a la Xarxa: “ Buscar información en Internet ”. </li></ul></ul></ul>HISTÒRIA Introducció a la història del Perú, amb l'objectiu de situar l'alumnat en un espai i una cultura determinats, centrant-nos en l’evolució de la cultura peruana
 17. 17. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>  Materials: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tour virtual de Caral . En castellà i en anglès. Introducció, mapa i tour virtual. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Webquest Cultura Caral </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cronograma Las grandes civilizaciones del Perú: Caral y Kuelap </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mots encreuats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Cronograma: Observar la imatge i enriquir-la amb informació de diferents fonts escrites i audiovisuals (dels marcadors socials treballats a Geografia). </li></ul></ul></ul>HISTÒRIA Introducció a la història del Perú, amb l'objectiu de situar l'alumnat en un espai i una cultura determinats, centrant-nos en l’evolució de la cultura peruana
 18. 18. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>  </li></ul><ul><li>Activitats : </li></ul><ul><ul><ul><li>2. Webquest : Fer el treball en petits grups i exposar els resultats al fòrum de l’aula </li></ul></ul></ul><ul><li>Avaluació: </li></ul><ul><ul><ul><li>Auto avaluació intermitja : Mots encreuats per reutilitzar els conceptes i les paraules que s'han après, a més d'associar les definicions a cadascun dels mots apresos. Omplir-lo individualment, per parelles o per grups. </li></ul></ul></ul>HISTÒRIA Introducció a la història del Perú, amb l'objectiu de situar l'alumnat en un espai i una cultura determinats, centrant-nos en l’evolució de la cultura peruana
 19. 19. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Continguts propis de l'assignatura: </li></ul><ul><li>Estudi de la fauna i la flora d’un ecosistema determinat (zona a estudiar: Caral - Perú). </li></ul><ul><li>La diversitat biològica i els ecosistemes de la Terra. Concepte d’ecosistema i tipus, concepte d’espècie. Com s’originen les espècies. L’adaptació a diferents mitjans. Hàbitat. Bioma. </li></ul><ul><li>Ecologia i mediambient. Els canvis provocats per l’home, principals problemes mediambientals de la nostra època </li></ul>CIÈNCIES DE LA NATURALESA Estudi de la fauna, la flora i el medi ambient en general del Perú. Ecosistemes i mediambient.
 20. 20. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Continguts procedimentals i competències transversals: </li></ul><ul><li>Capacitat per prendre notes i realitzar un esquema o un resum a partir del més rellevant. </li></ul><ul><li>Iniciar-se en el coneixement del mètode científic. </li></ul><ul><li>Comprendre i expressar missatges científics utilitzant el llenguatge oral i escrit en propietat, i d’interpretar científicament fenòmens naturals. </li></ul><ul><li>Utilitzar de manera autònoma diferents fonts d’informació. </li></ul><ul><li>Aplicar els coneixements adquirits a les Ciències de la Naturalesa per gaudir del medi natural, valorant-lo i participant en la seva conservació i millora. </li></ul>CIÈNCIES DE LA NATURALESA Estudi de la fauna, la flora i el medi ambient en general del Perú. Ecosistemes i mediambient.
 21. 21. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><ul><ul><li>Materials: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Projecció dels vídeos Perú - Naturaleza i Perú – Un verdadero paraíso de aves (2 vídeos amb rutes diferents). Font: PromPerú . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Técnicas de estudio. La toma de apuntes . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Projecció dels vídeos a classe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visionat fora de l’aula presencial individualment (des de l’aula virtual) d’un dels vídeos, a escollir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Individualment: Fent ús d'un diari de treball en línia integrat a l’entorn virtual d’E-A i accessible per a tot l’alumnat de l’aula virtual, presa de notes després de veure els vídeos fora de classe. </li></ul></ul>CIÈNCIES DE LA NATURALESA Estudi de la fauna, la flora i el medi ambient en general del Perú. Ecosistemes i mediambient
 22. 22. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Activitats: </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Per grups de quatre persones: Fent ús d’una wiki integrada dins l’aula virtual, fer un esquema o un resum de les dades més importants. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació: </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoavaluació intermitja: Resposta a un qüestionari sobre els continguts d’un dels vídeos amb feedback automàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació entre iguals: Cada grup valora el treball de resum fet per un altre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació del professorat a partir del diari de cada alumne/a (individual) i a partir del treball col·laboratiu. </li></ul></ul>CIÈNCIES DE LA NATURALESA Estudi en paral·lel de la fauna, la flora i el medi ambient en general del Perú.
 23. 23. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Continguts: </li></ul></ul><ul><li>Comprensió global del text oral i escrit: identificació del tema, el fil conductor, les persones o interlocutors que hi intervenen i el context situacional. </li></ul><ul><li>Identificació i ús d'estratègies per recordar, organitzar i revisar continguts lingüístics: associació de paraules amb la seva representació gràfica. </li></ul><ul><li>Ser capaç d'identificar i interpretar informació general i més específica en textos orals. </li></ul><ul><li>Conèixer altres models culturals i socials i comparar-los amb la cultura pròpia. </li></ul><ul><ul><li>Materials: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>The Lost Pyramids of Caral és un documental de la BBC en anglès amb la transcripció. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>ANGLÈS </li></ul><ul><ul><li>Sobre comprensió escrita i oral globals, vocabulari i ús d'algunes estructures lingüístiques. </li></ul></ul>
 24. 24. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul></ul><ul><li>Qüestionari : Resposta a un qüestionari de preguntes breus i senzilles sobre informació que s’ha donat al vídeo. </li></ul><ul><li>“ Fill in the gaps”: Omplir les paraules que falten en una frase, relacionades amb el vídeo visualitzat    </li></ul><ul><li>Mots encreuats </li></ul><ul><li>Avaluació: </li></ul><ul><li>Els cinc exercicis, creats amb Hot Potatoes, per fer després de cada secció del vídeo, permeten la retroalimentació per alumnat i professorat </li></ul><ul><li>ANGLÈS </li></ul><ul><ul><li>Sobre comprensió escrita i oral globals, vocabulari i ús d'algunes estructures lingüístiques. </li></ul></ul>
 25. 25. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Continguts propis de l’assignatura: </li></ul></ul><ul><li>Estudi de la premsa. </li></ul><ul><ul><li>El periodisme d’investigació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els reportatges. </li></ul></ul><ul><ul><li>Continguts procedimentals i competències transversals: </li></ul></ul><ul><ul><li>Cerca i tractament de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques d’estudi: el subratllat. </li></ul></ul>LLENGUA CASTELLANA Estudi de la premsa. El periodisme d’investigació. Els reportatges. Producció d’articles periodístics.
 26. 26. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Materials: </li></ul></ul><ul><ul><li>Weblog Arqueología Americana . Etiqueta “Caral” . Nou posts. Articles extrets de la premsa actual sobre Caral, interessants per treballar sobre la premsa en llengua castellana i per crear debat sobre l'actualitat de Caral (a Història). </li></ul></ul><ul><ul><li>Técnicas de estudio. El subrayado </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres articles (reportatges) trobats per l’alumnat. </li></ul></ul>LLENGUA CASTELLANA Estudi de la premsa. El periodisme d’investigació. Els reportatges. Producció d’articles periodístics.
 27. 27. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul></ul><ul><li>Activitat 1: </li></ul><ul><li>Escollir un article entre tres i comunicar la decisió al grup-classe i a la professora a través del fòrum de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Llegir-lo atentament. </li></ul><ul><li>Buscar les paraules que no s’entenguin en un diccionari en línia i escriure el significat de les dues més desconegudes en el glossari de l’aula general &quot;Grup caralenc&quot;. </li></ul><ul><li>Consultar el material &quot; Técnicas de estudio. El subrayado &quot;. </li></ul><ul><li>Copiar el text de l’article escollit, destacar-ne el més important en groc amb l’eina de ressaltat de l’editor de textos i enganxar-lo al diari d’aprenentatge o blog de l’aula . </li></ul>LLENGUA CASTELLANA Estudi de la premsa. Producció d’articles periodístics. El periodisme d’investigació. Els reportatges.
 28. 28. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Activitat 2: </li></ul><ul><li>Fer una cerca (per grups de 4) de reportatges (text, àudio i audiovisuals) sobre el tema estudiat i/o sobre temes similars (arqueologia en general, altres llocs i descobriments interessants, cultura i civilitzacions antigues, etc.). </li></ul><ul><li>Llegir-los. </li></ul><ul><li>Treball a l’aula de classe presencial sobre les característiques dels reportatges en diferents formats. </li></ul>LLENGUA CASTELLANA Estudi de la premsa. Producció d’articles periodístics. El periodisme d’investigació. Els reportatges.
 29. 29. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Activitat 3: </li></ul><ul><ul><li>Producció d’un reportatge (en el format que s’esculli) per grups de quatre en diferents fases: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esborrany. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redacció de l’article escrit o guió. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revisions i correccions dels textos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gravació (en cas que s’opti pels formats àudio o vídeo). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Versió definitiva. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació: </li></ul></ul><ul><ul><li>Formativa i sumativa: De totes les activitats, tenint en compte el procés d’aprenentatge (amb les activitats individuals i les grupals) i el resultat final. </li></ul></ul>LLENGUA CASTELLANA Estudi de la premsa. Producció d’articles periodístics. El periodisme d’investigació. Els reportatges.
 30. 30. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Materials: </li></ul></ul><ul><ul><li>A la web podem trobar un model de la piràmide major de Caral i a partir d'ell estudiar les diverses formes geomètriques que hi apareixen i les seves propietats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul><ul><li>Escriu totes les formes geomètriques que reconeguis a la piràmide major de caral. </li></ul><ul><li>Fes el mateix amb la piràmide menor. </li></ul><ul><li>Busca la piràmide de Kuculcan i repeteix l'activitat </li></ul><ul><li>Amb l'ajuda d'Internet i els llibres de matemàtiques fes un resum de les principals característiques dels cossos que has trobat. </li></ul>MATEMÀTIQUES L’objectiu serà l’estudi dels cossos geomètrics que tenen volum
 31. 31. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul><ul><li>Explica què entens per escala i posa exemples de la vida real en que s'utilitzin les escales. </li></ul><ul><li>A banda de tot això hi haurà activitats on surtin àrees i volums dels principals cossos geomètrics i exercicis d'utilització de les escales . </li></ul><ul><li>Avaluació: </li></ul><ul><li>L'avaluació serà continuada i a la vegada es faran exercicis d'assoliment de continguts i mecanismes bàsics </li></ul>MATEMÀTIQUES L’objectiu serà l’estudi dels cossos geomètrics que tenen volum
 32. 32. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>A partir de les conclusions extretes a l'apartat de matemàtiques </li></ul><ul><ul><li>Materials: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul></ul><ul><li>Tornem a la piràmide major, fes una cerca a Internet sobre les seves dimensions alçada, amplada i llargada. </li></ul><ul><li>Estableix una escala i fes tres plànols , un de la planta, l'altre de l'alçada i l'altre del perfil , </li></ul><ul><li>A partir dels plànols i respectant l'escala construirem una maqueta de la piràmide major, caldrà determinar: En quantes parts descomposarem la figura, la mida d'aquestes parts, etc. </li></ul>DIBUIX Estudiar la representació d'escala en un planell, així com la perspectiva.
 33. 33. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><ul><ul><li>Activitats : </li></ul></ul></ul><ul><li>Determinarem el volum de la maqueta i a partir de l'escala inferirem el volum real </li></ul><ul><ul><li>Avaluació: </li></ul></ul><ul><ul><li>L'avaluació serà continuada i a la vegada es faran exercicis d'assoliment de continguts i mecanismes bàsics </li></ul></ul>DIBUIX Estudiar la representació d'escala en un planell, així com la perspectiva.
 34. 34. GRUP HIPÀTIA Maqueta de l'entorn virtual d'aprenentatge <ul><li>Diferents aules virtuals: una de general per a temes relacionats amb tot el grup-classe i amb la tutoria i una per cada assignatura. </li></ul><ul><li>Aules unides entre elles perquè professorat i alumnat puguin seguir el procés d'ensenyament-aprenentatge per cadascuna de les matèries. </li></ul><ul><li>Compartir i seguir la temporització i el calendari prèviament acordats pel professorat i l'alumnat des del mateix entorn virtual. </li></ul>DISSENY DE LES AULES
 35. 35. <ul><li>GRUP HIPÀTIA </li></ul><ul><ul><li>Patrícia Agüera Pàmies </li></ul></ul><ul><ul><li>Marta Baquedano Figueras </li></ul></ul><ul><ul><li>Marta Bosch Collet </li></ul></ul><ul><ul><li>Cristina Ceide Ramírez </li></ul></ul>DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L'ÚS DE LES TIC - Activitat 2 Maig 2010

×