Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Ports denisa

 1. Els Ports
 2. Alguns dels llocs més bonics són els següents: Racó de Corretja Itinerari per gaudir de l'olor del bosc i la natura salvatge. I entre els pins, els roures i l'alzinar, el rastre de l'home, un forn de calç i masos en ruïnes. Fins als anys seixanta del segle XX aquesta zona va ser un pas de ramats transhumants entre el Baix Aragó i les terres catalanes.
 3. Penya Gall T u ró d 'u n s 6 8 0 m s itu a t a l d a v a n t d e le s R o q u e s d e B e n e t. H i p o d e m tro b a r u n p o b la t ib e r d e l q u a l e n c a ra s ó n v is ib le s a lg u n e s re s te s . E ls s e u s h a b ita n t h a v ie n d is p o s a t e l p o b la m e n t e n te rra s s e s i u n c a m í d 'a c c é s e n fo rm a d e z ig a -z a g a q u e a rrib a v a fin s la m u ra lla - d e la q u a l e n c a ra q u e d e n u n s p o c s m e tre s . P e r le s re s te s tro b a d e s e s p o t a firm a r q u e e l s e u p o b la m e n t a rrib à a l'è p o c a b a ix im p e ria l.
 4. Roques De Benet P o ssib le m e n t la m u n ta n y a m é s e m b le m à tic a d e ls P o rts. L ’ In stitu t C a rto g rà fic i G e o lò g ic re c o n e ix le s R o q u e s d e B e n e t c o m u n d e ls 1 0 0 c im s m é s e le v a ts d e C a ta lu n y a a m b u n a a lç a d a d e 1 0 1 7 m e tre s. É s u n p u n t g e o d è sic . E stà fo rm a d a d e c o n g lo m e ra ts i té u n e s p a re ts q u e su p e re n e ls 2 5 0 m e tre s e n v e rtic a l
 5. Cova De Les Piletes P e tita c o v a a m b u n d e s n iv e ll d 'u n s 3 m e tr e s q u e f o r m a d if e r e n ts b a s s io ls . E l s e u n o m li v e p e r la f o r m a q u e te n e n a q u e s ts . S h i a c c e d e ix p e r la p is ta q u e v a a l m a s d e Q u iq u e t, llo c d 'in s p ir a c ió d e P ic a s s o e n la s e u a p r im e r a e s ta d a a H o r ta ( e s tiu d e 1 8 9 8 a f e b r e r d e 1 8 9 9 ) , a l C o ll d e l L l o p .
 6. Carrer Ample És un dels barrancs més feréstecs i espectaculars del Massís del Port. A la base del Carrer Ample i formant les seues parets trobem la marbrera. L'extracció del material (a cel obert) es remunta al 1966. Gràcies a les accions de protesta de la gent del territori, l'explotació d'aquesta marbrera mai es va completar. A parir de la marbrera continuem per la llera pedregosa del riu Sec i encetem el Barranc del Carrer Ample flanquejat d'altes parets rocalloses amb algunes agulles, balmes i formacions capricioses producte de l'erosió, característiques i comunes dels terrenys calcaris. Llevat d'èpoques plujoses o de tempesta el barranc baixa sec, amb algunes surgències i tolls esporàdics de poca importància.
 7. Lo Ventador El riu Canaletes s'obre camí erosionant les moles calcàries, salvant un fort desnivell, transcorrent encaixonat entre la roca i produint un gran salt d'aigua.
 8. Tossal D'en Grilló Cim del Montsagre que es troba a 1.073 m d'alçada. Hi ha un piló que assenyala la partició dels termes municipals d'Alfara de Carles, Paüls i Horta de Sant Joan. És un vèrtex geodèsic.
 9. Salt De Sotorres El Salt de Sotorres es troba a la part on el riu Canaletes travessa i busca la sortida als Ports. En aquest tram el riu ha erosionat les roques i s'han format salts d'aigua, el Ventador i el Salt de Sotorres. Antigament hi havia un molí de farina que es movia gràcies al salt de l'aigua i estava situat al mateix costat del Salt .
 10. Salt de Ferrassó El Salt de Ferrassó té una alçada de 70 metres. Recull l'aigua de la Pineda i l'aboca al riu Canaletes. Podem veure aigua després de la pluja o quan es desfà la neu. L'aigua és de mineralització dèbil i molt adequada pels que pateixen problemes de ronyó. Conten que era un lloc on es desfeien dels animals vells i els que no eren útils per a treballar.
 11. Estrets de Lliberós Formació geològica que el riu Estrets ha anat formant al seu pas entre Les Moles del Don i La Gronsa. Compta amb bonics tolls per banyar-se, com el Toll Blau, i parets on poder practicar l'escalada. Escenari de la pel·lícula " El Bruc " (2010) del director Daniel Benmayor.
 12. La font de la Pineda Bosc amb predomini de pi negre situat entre les Roques de Benet, Punta de Gall i els Cucons. Les seues fonts van subministrar aigua al poble d'Horta de Sant Joan fins la dècada dels 60. Actualment les seues aigües arriben a la font artificial de la Pineda.
 13. Les Muntanyoles Destaquen els boscos de pi negre que coexisteixen amb alzines, aurons, boix, arç blanc, manxiulot , viola de roureda, peònia de muntanya,.. Destaca per la anomenada, no per les dimensions, la cova de Panxampla. S'explica que el famós bandoler s'hi amagava dels seus perseguidors.
 14. Los Bassis /Los Bàcins Aquestes basses són abastides per una font. Abans es feien servir per donar aigua als ramats i actualment per tenir subministrament d'aigua en cas d'incendi. Una de les basses data de la dècada dels 70 i la més actual dels anys 1990-1991.
Publicidad