Els recursos energèticsProducció i distribució de l’energia        Energies alternatives
  Energia: capacitat que tenen els cossos per  realitzar un treball [ J ].  Principi de conservació de l’energia: l’...
  Pes: és la força d’atracció que exerceix la  Terra sobre un cos.              P: pes (N)       ...
  Potència: és el treball realitzat en cada unitat  de temps.               P:potència Watt (W)    W ...
  Energia mecànica [ J ]  ◦ Energia potencial. En funció de la posició            E p mgh  ◦ Energia cinè...
  Quant l’energia tèrmica d’un cos es  transfereix a un altre s’anomena calor.  La transferència pot ser:  ◦ Condu...
  Energia nuclear: Energia que manté juntes les  partícules del nucli dels àtoms en un espai  molt reduït. E: energi...
Energia        Energiasonora  Energia   mecànica     elèctricaEnergiaradiant         Energia  ...
Ec=Ep+EuEnergia,  Ec             Eu  Energia,Treball i    Sistema          Treball iPotènciac...
  El rendiment d’una màquina és la relació  entre el treball o energia consumit i el treball  o energia útil.    ...
E:Energia (J) (kw·h)             Eu        Eu Eu      Ec          Ec         ...
Eu  Pu t    Ec  Pc t  1J 1 1s    W      1kWh 1KW 1h        1000W  3600s1kWh 1kW 1h 1kW    1h ...
Un motor subministra 3CV de potència útil ité un rendiment del 35%. Quina energiaconsumirà en 8 h, en Joules?       ...
Un muntacàrregues triga 2 min. per aixecaruna càrrega de 2000 kg. a 30 m d’altura.Calcula el treball útil que efectua i la...
  Al llarg del temps:  ◦  Energia del sol, muscular de l’home, dels animals  ◦  Energia del vent →vaixells, molins...
Es troben a la               natura, com la       Primàries:              llenya, l’aig...
Provenen del                Sol, vent,       Renovables:                mar, aigua  ...
Petroli, gas                natural, carbó,        Convencionals   energia En funció      ...
             combustió   Materials  + oxigen        energia calorífica   combustibles      ...
  És l’energia  que es  desprèn en  la combustió  completa de  la unitat de  massa o  volum d’un  combus...
E: Energia produïda en la combustió (J)Segons unitats pcpc: Poder calorífic (MJ/kg)  E   m pcm: massa consumida (kg)pc:...
m V dm: massa (kg)V: volum (m3, dm3, l)d: densitat (kg/m3, kg/dm3, kg/l)1m3 = 103 l1dm3 = 1 l               ...
Determina l’energia calorífica que s’obté enla combustió de 15 kg de llenya seca.                   Tau...
Determina l’energia calorífica que s’obté enla combustió de 15 litres de benzina.(dbenzina=0,7kg/l)            ...
Determina l’energia calorífica que s’obté enla combustió de 9 litres de gas natural.                   ...
  La taula mostra el pc del gasos en condicions  normals:    101300 Pa (1 atm)    0ºC de temperatura  En condi...
Calcula el poder calorífic del propà a 6 atmde pressió i 30ºC de temperatura .                   Taula ...
Calcula l’energia calorífica que s’obté en lacombustió de 70 l de gas butà que es trobaa 250000 Pa i 20ºC de temperatura. ...
  És la quantitat de calor que ha de rebre una  substància per elevar la seva temperatura en  1 K o 1ºC.  Així la ...
Calcula l’energia necessària per escalfar 50ld’aigua de 20 ºC a 80ºC.                    H2O      ...
Energia        necessària per        escalfar un cos        Energia útil      η       ...
Energia necessària per                   Combustió d’un elevar la temperatura  Rendiment    d’un co...
Per escalfar 5l d’aigua de 20ºC a 100ºCs’utilitza gas butà. Calcula el volum de gasbutà que serà necessari si el sistema t...
Si tenim una caldera de rendiment 40%,quina quantitat d’energia podem aprofitarsi cremem 60 kg de butà? (pc=49MJ/kg)   ...
Potència                  Combustió d’undesenvolupada     Rendiment                 ...
Calcula el consum de benzina cada 100 kmd’un automòbil que desenvolupa 70 CV ambvmitjana=120 Km/h i un rendiment del motor...
Calcula la potència que desenvolupa unautomòbil que consumeix 7l de gasolinacada 100 km a una velocitat de 110 km/h. Elren...
 La llenya i el carbó vegetal Carbó mineral El petroli El gas natural Combustibles gasosos              ...
  La llenyà:           El carbó vegetal:  ◦ Bàsic per a la meitat    ◦ S’obté a partir de la   de la ...
  Origen:  descomposició  orgànica d’extensos  boscos que cobrien  la Terra,  submergits sota  sorra i roque...
Tipus  Origen   %C    Poder    Utilització  Extracció               caloríficTorba  Recent  ...
  A cel obert    Subterrània:  ◦ Ràpid      ◦ Car  ◦ Econòmic    ◦ Perillós (silicosi,grisú)      ...
Combustible  Directament a les centrals tèrmiques       d’ús general                 Carbó de co...
  La seva importància radica en la quantitat de  productes derivats que proporcionen, bàsics  pel desenvolupament in...
  Origen: descomposició de plàncton marí  sobre roques sedimentàries formant bosses  de petroli (líquid)      ...
  Torre de perforació  L’extracció pot ser:  ◦ Natural  ◦ Forçada  Plataformes marines             ...
Destil·lació   •Segons el punt d’ebullició s’obté : butà,fraccionada    propà, benzina, gasoil, olis, fuel ... Cracki...
Directa: gas butà, propà, benzina, querosè, gasoil,    fuel, asfalt.Com a matèries primeres de la indústria petroquími...
  És bàsicament gas metà (CH4),  formant bosses, sol o associat amb el petroli.  Transport:       Gasoductes: ...
Indústria, comerç, habitatgeCentrals tèrmiques mixtes (combinen amb fuel i carbó)Instal·lacions de cogeneració (electricit...
Primera família: gas ciutat o manufacturatPc de 17 a 23 MJ/m3Segona família: gas natural i aire propanatPc de 42 a 55 MJ/m...
  Estructura de l’àtom              Nucli:   protons  +  +  neutrons              Mass...
  El nombre atòmic (Z, nombre de protons)  determina un element.  Un element es pot presentar amb diferents  nombr...
  Isòtops de l’hidrogen:    1      2       3    1      H    1             H  ...
Calcula el nombre del neutrons delsdiferents elements: 2 1  H 230  92    U                   55
  És l’energia continguda en el nucli dels  àtoms.  Quan neutrons i protons formen el nucli la  massa total és inf...
  Transformació nuclear en la que el nucli emet  radiacions a gran velocitat (≃c).        Partícules  Alfa(α...
De forma     Natural     espontània              IsòtopsTipus             radioactius  ...
  Qualsevol procés de transformació que  implica el nucli de l’àtom s’anomena reacció  o transmutació nuclear.  Am...
  Unió de nuclis  lleugers per formar  més pesants  Aquestes reaccions  desprenen molta  energia  Es produei...
  Ruptura del nucli per  impacte d’un neutró  Reacció en cadena  L’energia alliberada  és molt gran:  ◦ Explos...
62
En la fissió d’un kg d’urani desapareixen 0,67gde matèria. Calcula l’energia que es desprèn.Calcula quanta quantitat de ca...
  El consum d’energia és un indicador del  desenvolupament d’un país:  ◦  EEUU i Canadà    8 TEP    TEP: To...
  L’extracció, els processos d’obtenció i la  utilització dels combustibles fòssils i dels  materials radioactius pr...
  Elevació de la  temperatura de la  atmosfera degut a  gasos hivernacle(CO2,  H2O, CFC, òxid nitrós,  metà i ...
  Provoca canvis en:  ◦ La producció agrícola  ◦ L’elevació del nivell del   mar  Hi ha compromisos a  nivell...
Òxids de         Vaporsofre ( SOx)             d’aigua,          Pluja Òxids de nitrogen  ...
69
  Cúpula d’aire calent  sobre les ciutats amb  partícules de fum  produïdes per:  ◦ Cotxes  ◦ Centrals tèrmiqu...
  Produïda per:  ◦ Emissions radioactives   (accidents)  ◦ Gestió dels residus   radioactius    Gasosos  ...
Els recursos energètics              Producció i distribució de l’energia                  ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Energia i v5_alumnes

1.413 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.413
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
125
Acciones
Compartido
0
Descargas
18
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Energia i v5_alumnes

 1. 1. Els recursos energèticsProducció i distribució de l’energia Energies alternatives
 2. 2.  Energia: capacitat que tenen els cossos per realitzar un treball [ J ]. Principi de conservació de l’energia: l’energia no es pot crear ni destruir, sinó que només es pot transformar o transmetre d’uns cossos a uns altres. Força: és la causa de que un cos variï la seva posició o la seva forma. F:força (N) F m a m: massa (kg) a: acceleració (m/s2) 2
 3. 3.  Pes: és la força d’atracció que exerceix la Terra sobre un cos. P: pes (N) m: massa (kg) m g 9,8 P m g g: gravetat s2 Treball: Al desplaçar un cos una distància d amb una força F el treball és: F W F d cos α W: treball ( J ) D: distància (m) α: angle que formen la d força i el desplaçament Si α=0 W F d 3
 4. 4.  Potència: és el treball realitzat en cada unitat de temps. P:potència Watt (W) W W: treball ( J ) P Watt (W) t:temps (s) t 1CV=736W Si la força i el desplaçament tenen la mateixa direcció i sentit: P: potència (W) W F d F:força (N) P F v d:distància (m) t t t: temps (s) v:velocitat (m/s) 4
 5. 5.  Energia mecànica [ J ] ◦ Energia potencial. En funció de la posició E p mgh ◦ Energia cinètica. En funció del moviment. 1 2 Ec mv 2 Energia tèrmica o interna: és l’energia que té un cos deguda a la suma de les energies que posseeixen les seves molècules. L’augment del moviment de les molècules augmenta la seva energia interna. 5
 6. 6.  Quant l’energia tèrmica d’un cos es transfereix a un altre s’anomena calor. La transferència pot ser: ◦ Conducció: per contacte (sòlids) ◦ Convecció: propagació en els fluids ◦ Radiació: forma d’ones electromagnètiques Energia química: La dels enllaços entre els àtoms que formen les molècules. Energia elèctrica: deguda als electrons en moviment. E: energia (J) (kW·h) P: potència (W) (kW) T: temps (s) (h) E Pt V I t V: tensió (V) I: intensitat (A) 6
 7. 7.  Energia nuclear: Energia que manté juntes les partícules del nucli dels àtoms en un espai molt reduït. E: energia (J) 2 m:massa desintegrada (kg) E m c c: velocitat de la llum c 3 10 8 m / s 2 Energia radiant: ones electromagnètiques. Per exemple el Sol. Energia sonora: Moviment de vibració que es desplaça a través de molècules d’un medi natural. 7
 8. 8. Energia Energiasonora Energia mecànica elèctricaEnergiaradiant Energia química EnergiaEnergia tèrmica Energianuclear lluminosa 8
 9. 9. Ec=Ep+EuEnergia, Ec Eu Energia,Treball i Sistema Treball iPotènciaconsumida Wc Wu Potència η útil Pc Pu Ep Wp Energia, Treball i Potència Pp perduda 9
 10. 10.  El rendiment d’una màquina és la relació entre el treball o energia consumit i el treball o energia útil. Wu Wc Wu Wc ◦ η:rendiment (tant per u) ◦ Wu: Treball útil ( J ) ◦ Wc: Treball consumit ( J ) 10
 11. 11. E:Energia (J) (kw·h) Eu Eu Eu Ec Ec EcEn els casos de transformacions directes:P:Potència (W) (CV) Pu Pu Pu Pc Pc Pc 11
 12. 12. Eu Pu t Ec Pc t 1J 1 1s W 1kWh 1KW 1h 1000W 3600s1kWh 1kW 1h 1kW 1h 3,6 106 J 1kW 1h 6 1kWh 3,6 10 J 12
 13. 13. Un motor subministra 3CV de potència útil ité un rendiment del 35%. Quina energiaconsumirà en 8 h, en Joules? 13
 14. 14. Un muntacàrregues triga 2 min. per aixecaruna càrrega de 2000 kg. a 30 m d’altura.Calcula el treball útil que efectua i la potènciaútil del motor en CV 14
 15. 15.  Al llarg del temps: ◦ Energia del sol, muscular de l’home, dels animals ◦ Energia del vent →vaixells, molins ◦ Energia de l’aigua → roda hidràulica ◦ Revolució industrial S. XIX → Màquina de vapor ◦ Carbó vegetal ◦ Carbó mineral ◦ Motor d’explosió → benzina, petroli ◦ Gas natural ◦ Energia nuclear 15
 16. 16. Es troben a la natura, com la Primàries: llenya, l’aigua, elEn funció carbó i el petrolide la seva S’obtenen anaturalesa partir de les Secundàries: primàries, com l’electricitat i la benzina 16
 17. 17. Provenen del Sol, vent, Renovables: mar, aigua tenen dels rius, En funció reserves biomassa, de les il·limitades dels residus reserves sòlidsdisponibles Carbó, No petroli, gas renovables natural, urani 17
 18. 18. Petroli, gas natural, carbó, Convencionals energia En funció hidroelèctrica, del grau nucleard’utilització No Solar, eòlica, convencionals biomassa, ... 18
 19. 19.  combustió  Materials + oxigen energia calorífica  combustibles Sòlids: Carbó Destil·lació delCombustibles petroli(benzina, fòssils Líquids: querosè, gasoil,fuel) Gas natural, Gasosos: butà, propà 19
 20. 20.  És l’energia que es desprèn en la combustió completa de la unitat de massa o volum d’un combustible. tornar 20
 21. 21. E: Energia produïda en la combustió (J)Segons unitats pcpc: Poder calorífic (MJ/kg) E m pcm: massa consumida (kg)pc: Poder calorífic (MJ/m3, MJ/l)V: volum consumit (m3, l) E V pc 21
 22. 22. m V dm: massa (kg)V: volum (m3, dm3, l)d: densitat (kg/m3, kg/dm3, kg/l)1m3 = 103 l1dm3 = 1 l 22
 23. 23. Determina l’energia calorífica que s’obté enla combustió de 15 kg de llenya seca. Taula pc 23
 24. 24. Determina l’energia calorífica que s’obté enla combustió de 15 litres de benzina.(dbenzina=0,7kg/l) Taula pc 24
 25. 25. Determina l’energia calorífica que s’obté enla combustió de 9 litres de gas natural. Taula pc 25
 26. 26.  La taula mostra el pc del gasos en condicions normals:  101300 Pa (1 atm)  0ºC de temperatura En condicions diferents de pressió i temperatura el poder calorífic es calcula: p 273 pc pc (CN ) 101300 273 T P:pressió en Pa 1atm=101300Pa T:temperatura en ºC K=273+ºC 26
 27. 27. Calcula el poder calorífic del propà a 6 atmde pressió i 30ºC de temperatura . Taula pc 27
 28. 28. Calcula l’energia calorífica que s’obté en lacombustió de 70 l de gas butà que es trobaa 250000 Pa i 20ºC de temperatura. Taula pc 28
 29. 29.  És la quantitat de calor que ha de rebre una substància per elevar la seva temperatura en 1 K o 1ºC. Així la quantitat de calor necessària per elevar la temperatura d’un cos des de T1 fins a T2 és: Q C (T2 T1 ) m ce (T2 T1 ) Q: Quantitat de calor necessària en J m:massa en kg H2O kJ ce: calor específica del cos en kJ/kg ce( H 2 O ) 4,18 ºC , kcal/kg ºC kg º C T:temperatura en ºC o K. dH2O=1kg/l 1cal=4,18 J 29
 30. 30. Calcula l’energia necessària per escalfar 50ld’aigua de 20 ºC a 80ºC. H2O kJ ce( H 2 O ) 4,18 kg º C dH2O=1kg/l 30
 31. 31. Energia necessària per escalfar un cos Energia útil η Energia consumida Combustió Pèrduesd’energia 31
 32. 32. Energia necessària per Combustió d’un elevar la temperatura Rendiment d’un cos material η Eu Ec Ec Q=m·ce·(T2-T1) m Eu pc Ec Ec m=V·d η V pc Segons unitats pc m Q Ec=m·pc ce (T2 T1 ) Eu=η·Ec Ec=V·pc Segons unitats pc 32
 33. 33. Per escalfar 5l d’aigua de 20ºC a 100ºCs’utilitza gas butà. Calcula el volum de gasbutà que serà necessari si el sistema té unrendiment del 80%. (pc=120MJ/m3) 33
 34. 34. Si tenim una caldera de rendiment 40%,quina quantitat d’energia podem aprofitarsi cremem 60 kg de butà? (pc=49MJ/kg) 34
 35. 35. Potència Combustió d’undesenvolupada Rendiment materialper un vehicles η Ec Pu Ec Eu m Eu=Pu·t Ec pc V m η Ec d e e V v ;t pc t v Segons unitats pc Ec=m·pc Pu Eu Eu=η·Ec m=V·d t Ec=V·pc Segons unitats pc 35
 36. 36. Calcula el consum de benzina cada 100 kmd’un automòbil que desenvolupa 70 CV ambvmitjana=120 Km/h i un rendiment del motordel 36%.(dbenzina=0,78 kg/l)(pc=49MJ/kg) 36
 37. 37. Calcula la potència que desenvolupa unautomòbil que consumeix 7l de gasolinacada 100 km a una velocitat de 110 km/h. Elrendiment és del 30%. (dbenzina=0,78 kg/l) 37
 38. 38.  La llenya i el carbó vegetal Carbó mineral El petroli El gas natural Combustibles gasosos 38
 39. 39.  La llenyà:  El carbó vegetal: ◦ Bàsic per a la meitat ◦ S’obté a partir de la de la humanitat piròlisi (combustió ◦ L’utilitzen per parcial) de la llenya escalfar-se, (amb poc oxigen). il·luminar-se i cuinar ◦ Pesa 5 o 6 vegades menys que la llenya. 39
 40. 40.  Origen: descomposició orgànica d’extensos boscos que cobrien la Terra, submergits sota sorra i roques durant milions d’anys. 40
 41. 41. Tipus Origen %C Poder Utilització Extracció caloríficTorba Recent <60% Pobre Consum domèsticLignit Recent 55-70% Baix A prop de A cel obert. (cents de l’extracció milions d’anys)Hulla Antic 75-94% Alt Carbó de coc. Alt forn Subterrània amb pousAntracita El més 93-97% Molt alt Combustible verticals antic siderúrgia 41
 42. 42.  A cel obert  Subterrània: ◦ Ràpid ◦ Car ◦ Econòmic ◦ Perillós (silicosi,grisú) 42
 43. 43. Combustible Directament a les centrals tèrmiques d’ús general Carbó de coc, siderúrgia Per la destil·lació Gas ciutat, utilització domèstica secaAplicacions (piròlisi) Productes químics,plàstics i s’obté fertilitzants Combustible Gasificació: gas de Gas natural sintètic síntesi Hidrocarburs 43
 44. 44.  La seva importància radica en la quantitat de productes derivats que proporcionen, bàsics pel desenvolupament industrial d’un país. Petroli brut: Barreja d’hidrocarburs Destil·lació Productes sense aplicació a les útils directa refineries 44
 45. 45.  Origen: descomposició de plàncton marí sobre roques sedimentàries formant bosses de petroli (líquid) 45
 46. 46.  Torre de perforació L’extracció pot ser: ◦ Natural ◦ Forçada Plataformes marines 46
 47. 47. Destil·lació •Segons el punt d’ebullició s’obté : butà,fraccionada propà, benzina, gasoil, olis, fuel ... Cracking •Descomposició dels hidrocarburs més pesants (olis, fuel) en més lleugers (benzines) •Unió d’hidrocarburs lleugers (butà, propà) perPolimerització formar més pesants (benzines, gasoils) Reforming •Millora les característiques de les benzines 47
 48. 48. Directa: gas butà, propà, benzina, querosè, gasoil, fuel, asfalt.Com a matèries primeres de la indústria petroquímica: plàstics, fibres sintètiques, detergents, pintures... 48
 49. 49.  És bàsicament gas metà (CH4), formant bosses, sol o associat amb el petroli. Transport: Gasoductes: grans canonades Vaixells metaners: gas natural liquat 49
 50. 50. Indústria, comerç, habitatgeCentrals tèrmiques mixtes (combinen amb fuel i carbó)Instal·lacions de cogeneració (electricitat i calor)Indústria petroquímica com a matèria primera 50
 51. 51. Primera família: gas ciutat o manufacturatPc de 17 a 23 MJ/m3Segona família: gas natural i aire propanatPc de 42 a 55 MJ/m3Tercera família: gas butà i propàPc de 94 a 120 MJ/m3 51
 52. 52.  Estructura de l’àtom Nucli: protons + + neutrons Massa: 1,6725 10-27 kg 1,6725 10-27 kg - Càrrega: +1,602 10-19 C 0C Z: Nombre atòmic N - + + - Escorça: electrons - Massa: 9,1091 10-31 kg Càrrega: -1,602 10-19 C A(nombre màssic) = Z (nombre atòmic) +N (nombre de neutrons) 52
 53. 53.  El nombre atòmic (Z, nombre de protons) determina un element. Un element es pot presentar amb diferents nombres màssics. Pot tenir diferent nombre de neutrons en el nucli. Isòtops: Àtoms del mateix element amb diferent nombre màssic. Per indicar l’estructura d’un element X ho fem així: A Z X A=Z+N A(nombre màssic) = Z (nombre atòmic) +N (nombre de neutrons) 53
 54. 54.  Isòtops de l’hidrogen: 1 2 3 1 H 1 H 1 H Deuteri Triti Isòtops d l’urani: 233 235 230 92 U 92 U 92 U 54
 55. 55. Calcula el nombre del neutrons delsdiferents elements: 2 1 H 230 92 U 55
 56. 56.  És l’energia continguda en el nucli dels àtoms. Quan neutrons i protons formen el nucli la massa total és inferior a la que tenen per separat. Aquesta massa es transforma en energia d’enllaç. E: Energia (J) 2 E m c M: massa (kg) C: vel. Llum 3·108 m/s 56
 57. 57.  Transformació nuclear en la que el nucli emet radiacions a gran velocitat (≃c). Partícules Alfa(α) positives, Poc + penetrants + nuclis d’heli Paper, cm aire Partícules Més Beta (β) negatives, penetrants - electrons Alumini, m aire Fotons, llum MoltGamma(γ) no visible penetrants Plom, formigó 57
 58. 58. De forma Natural espontània IsòtopsTipus radioactius artificials Artificial S’obtenen amb el bombardeig del nucli amb α,β,γ i neutrons Al emetre radiacions l’element radioactiu es va desintegrant 58
 59. 59.  Qualsevol procés de transformació que implica el nucli de l’àtom s’anomena reacció o transmutació nuclear. Amb la radioactivitat es poden aconseguir petites quantitats d’energia. Hi ha dos tipus de reaccions nuclears en què es poden aconseguir grans quantitats d’energia: FUSIÓ Reaccions nuclears FISSIÓ 59
 60. 60.  Unió de nuclis lleugers per formar més pesants Aquestes reaccions desprenen molta energia Es produeixen al sol i les estrelles La dificultat radica en la alta Tª per començar la fusió. La matèria a aquesta Tª és un plasma difícil de confinar. 60
 61. 61.  Ruptura del nucli per impacte d’un neutró Reacció en cadena L’energia alliberada és molt gran: ◦ Explosió nuclear (de manera sobtada) ◦ Reactor nuclear (controlat) Combustible: urani natural i urani enriquit. 61
 62. 62. 62
 63. 63. En la fissió d’un kg d’urani desapareixen 0,67gde matèria. Calcula l’energia que es desprèn.Calcula quanta quantitat de carbó s’ha decremar per aconseguir aquesta mateixaquantitat d’energia . (PC= 29 MJ/kg) 63
 64. 64.  El consum d’energia és un indicador del desenvolupament d’un país: ◦ EEUU i Canadà 8 TEP TEP: Tones equivalents de ◦ Japó 4 TEP petroli ◦ Unió Europea 3,8 TEP ◦ Tercer Món 0,5 TEP Per habitant i any. Dades 2004 Reserves: ◦ Petroli: 40 anys ◦ Gas natural: 70 anys ◦ Carbó: 200 anys ◦ Urani: 100 anys 64
 65. 65.  L’extracció, els processos d’obtenció i la utilització dels combustibles fòssils i dels materials radioactius produeixen impactes en el medi natural. Els més importants: ◦ L’electe hivernacle ◦ La pluja àcida ◦ Les boires fotoquímiques ◦ La contaminació radioactiva 65
 66. 66.  Elevació de la temperatura de la atmosfera degut a gasos hivernacle(CO2, H2O, CFC, òxid nitrós, metà i ozó): ◦ Deixant passar la radiació solar ◦ No deixen sortir la radiació cap a l’espai 66
 67. 67.  Provoca canvis en: ◦ La producció agrícola ◦ L’elevació del nivell del mar Hi ha compromisos a nivell mundial per a reduir les emissions La 15ena Cimera de les Nacions Unides sobre el Canvi de CO2, com: Climàtic va que es va celebrar ◦ Reduir el consum a Copenhaguen (Desembre ◦ Millorar el rendiment 2009) , va ser un fracàs, però ◦ Plantar més arbres ... es van acordar reduccions per més de 400 organitzacions ◦ (Protocol de Kioto) d’arreu del món i un pla d’ajuda als països més desafavorits. 67
 68. 68. Òxids de Vaporsofre ( SOx) d’aigua, Pluja Òxids de nitrogen llum i àcida (NOx) oxigen•Es produeixen al cremarcombustibles fòssils Seca•Causa la lixiviació o separació de (partícules) Humida (pluja inutrients bàsics del sòl i priva a neu)la vegetació d’aquests nutrientsvitals.•Activa els metalls pesants , elsquals contaminen les aigües.•Erosiona les pedres i això afectaa edificis i monuments. 68
 69. 69. 69
 70. 70.  Cúpula d’aire calent sobre les ciutats amb partícules de fum produïdes per: ◦ Cotxes ◦ Centrals tèrmiques ◦ Indústries Provoca problemes de salut humana (conjuntivitis, sinusitis, asma, mal de coll i problemes a la vegetació i a les collites 70
 71. 71.  Produïda per: ◦ Emissions radioactives (accidents) ◦ Gestió dels residus radioactius  Gasosos  Líquids  Sòlids de mitjana i baixa activitat  Sòlids d’alta activitat Causa la destrucció de molècules, amb el consegüent perill per l’home (càncer), l’agricultura ... Ex. 1986 Txernòbill 71
 72. 72. Els recursos energètics Producció i distribució de l’energia Energies alternativesImatges i gràfiques del llibre:Tecnologia Industrial 1Mc. Graw Hill

×