Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1 
UVOD U ANATOMIJU 
OPŠTA ANATOMIJA
2 
Anatomija 
 Anatomija čoveka - nauka koja proučava oblik, 
građu i sastav čovečjeg tela. 
 Naziv anatomije - grčkog p...
3 
Značaj anatomije 
 Osnova za razumevanje: 
- funkcije organa i sistema 
- patoloških procesa koji dovode do oboljenja....
4 
Učenje anatomije 
 Osnovne tehnike učenja u anatomiji: 
- posmatranje 
- vizuelno predstavljanje (vizualizacija - zami...
Prema načinu i svrsi rada anatomija se deli 
5 
na: 
1. sistematsku 
2. topografsku 
3. plastičnu 
4. rendgensku 
5. klini...
6 
Sistematska anatomija 
 . 
 Sistemi tela su: 
1. koštani (systema skeletale) 
2. zglobni (systema articulare) 
3. miš...
7 
Topografska anatomija 
 Proučava odnose organa i opisuje mesto gde se organ 
nalazi. 
 Odnosi: 
1. holotopske - odnos...
8 
Plastična ili površinska anatomija 
 Proučava spoljašnji oblik, tj. izgled 
čovečijeg tela u raznim položajima.
9 
Rendgenska anatomija 
 Proučava građu tela pomoću 
rendgenskog aparata. 
 Prednost - građa se izučava na živom 
organ...
10 
Rendgenska anatomija
11 
Magnetna rezonanca MR
12 
Kompjuterizovana tomografija CT
13 
Ultrazvučna dijagnostika
14 
Pozitron emisiona tomografija PET
15 
Klinička anatomija 
 Proučava odnose između anatomskih 
struktura i funkcije, koji su značajni za 
praktičnu medicinu...
16 
ANATOMSKI POLOŽAJ 
 Standardni referentni položaj tela - 
opisuje se položaj struktura. 
 Anatomski položaj: 
- telo...
17 
Anatomske ravni 
 Zamišljene ravni omogućavaju: 
• određivanje odnosa, položaja i smera 
organa; 
• opisivanje presek...
18 
Frontalna ravan 
 Vertikalna, paralelna sa čelom 
 Deli telo u prednji i zadnji deo 
 Plana frontalia seu plana 
co...
19 
Sagitalna ravan 
 Vertikalna 
 Pruža se od napred prema 
nazad 
 Deli telo na desni i levi deo 
 Planum medianum -...
20 
Horizontalna ravan 
 Horizontalna 
 Deli telo na gornji i donji deo 
 Plana horizontalia
21 
Preseci 
 Transverzalni 
- Preseci normalni na osovinu organa 
 Longitudinalni 
- Preseci koji prate uzdužno osovinu...
22 
Orijentacione linije 
 Za određivanja položaja i smera organa 
 Vertikalne orijentacione linije 
1. Linea mediana an...
23 
ANATOMSKA NOMENKLATURA 
 Nazivi na latinskom jeziku - latinska nomenklatura 
 Nomina Anatomica - anatomski rečnik 
...
24 
Način dobijanja naziva 
 na osnovu naziva u starim jezicima (grčkom i 
latinskom) 
- npr. oesophagus 
 na osnovu dos...
25 
Eponimi 
 Naziv koji je dobijen po nekome ili nečemu. 
 Najčešće - po autorima koji su prvi opisali 
strukturu 
 U ...
26 
Oznake položaja ili smera 
 superior = gornji 
inferior = donji 
 cranialis = gornji (u glavi i trupu) 
caudalis = d...
27 
Oznake položaja ili smera 
 medialis = bliži ravni simetrije, unutrašnji 
lateralis = udaljeniji od ravni simetrije, ...
28 
Oznake položaja ili smera 
 ipsilateralis = istostrani (na istoj strani tela) 
contralateralis = suprotni (na suprotn...
29 
Uobičajene skraćenice 
- za strukture - 
1. a. - arteria; aa. - arteriae = arterija, arterije 
2. art. - articulatio; ...
30 
Uobičajene skraćenice 
- za pravac i položaj - 
ant. - anterior = napred post. - posterior = nazad 
dex. - dexter = de...
31 
Uobičajene skraćenice 
 s. = seu, sive – (ili) – više naziva za istu 
strukturu 
- a. splenica s. a. lienalis 
 var....
Ha terminado este documento.
Descárguela y léala sin conexión.
Próximo SlideShare
Misici ruke i noge
Siguiente
Próximo SlideShare
Misici ruke i noge
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

Compartir

Opsta anatomija uvod

Descargar para leer sin conexión

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Opsta anatomija uvod

 1. 1. 1 UVOD U ANATOMIJU OPŠTA ANATOMIJA
 2. 2. 2 Anatomija  Anatomija čoveka - nauka koja proučava oblik, građu i sastav čovečjeg tela.  Naziv anatomije - grčkog porekla - ανατομία (anatomia) - ανατέμνw (anatemno) ili ανατέμνειν (anatemnein) rezati, seći, otvarati sečenjem.  Seciranje, disekcija (lat. dissecare – seći) - najstariji metod u proučavanju građe tela.
 3. 3. 3 Značaj anatomije  Osnova za razumevanje: - funkcije organa i sistema - patoloških procesa koji dovode do oboljenja.  Neophodna za dijagnostiku oboljenja i klasičnim ili savremenim metodama.
 4. 4. 4 Učenje anatomije  Osnovne tehnike učenja u anatomiji: - posmatranje - vizuelno predstavljanje (vizualizacija - zamišljanje, trodimenzionalno predstavljanje) položaja struktura i njihovih odnosa u telu - memorisanje latinskih naziva  Metode učenja: - korišćenjem ANATOMSKIH ATLASA - korišćenje multimedijalnih sredstava (posebni kompjuterski programi)
 5. 5. Prema načinu i svrsi rada anatomija se deli 5 na: 1. sistematsku 2. topografsku 3. plastičnu 4. rendgensku 5. kliničku anatomiju.
 6. 6. 6 Sistematska anatomija  .  Sistemi tela su: 1. koštani (systema skeletale) 2. zglobni (systema articulare) 3. mišićni (systema musculare) 4. za varenje (systema digestorium) 5. za disanje (systema respiratorium) 6. mokraćni (systema urinarium) 7. polni (systemata genitalia) 8. endokrini (glandulae endocrinae) 9. kardiovaskularni (systema cardiovasculare) 10. limfni (systema lymphoideum) 11. nervni (systema nervosum) 12. čulni (organa sensuum).
 7. 7. 7 Topografska anatomija  Proučava odnose organa i opisuje mesto gde se organ nalazi.  Odnosi: 1. holotopske - odnos prema celom telu 2. skeletotopske - odnos prema skeletu 3. sintopski - odnose prema organima  Prikazuje: • delove organizma (npr. glavu, trbuh) • regije (npr. dlan)
 8. 8. 8 Plastična ili površinska anatomija  Proučava spoljašnji oblik, tj. izgled čovečijeg tela u raznim položajima.
 9. 9. 9 Rendgenska anatomija  Proučava građu tela pomoću rendgenskog aparata.  Prednost - građa se izučava na živom organizmu.  Nova dijagnostičke metode: - magnetna rezonanca (MR) - kompjuterizovana tomografija (CT) - ultrazvuk (UZ) - pozitron emisiona tomografija (PET)
 10. 10. 10 Rendgenska anatomija
 11. 11. 11 Magnetna rezonanca MR
 12. 12. 12 Kompjuterizovana tomografija CT
 13. 13. 13 Ultrazvučna dijagnostika
 14. 14. 14 Pozitron emisiona tomografija PET
 15. 15. 15 Klinička anatomija  Proučava odnose između anatomskih struktura i funkcije, koji su značajni za praktičnu medicinu.
 16. 16. 16 ANATOMSKI POLOŽAJ  Standardni referentni položaj tela - opisuje se položaj struktura.  Anatomski položaj: - telo u uspravnom stavu, - glava i oči usmerene napred, - ruke su prislonjene uz telo s dlanovima okrenutim napred, - noge približene jedna drugoj.
 17. 17. 17 Anatomske ravni  Zamišljene ravni omogućavaju: • određivanje odnosa, položaja i smera organa; • opisivanje preseka predela tela.  Ravni: 1. frontalna 2. sagitalna 3. horizontalna  Preseci: 1. transverzalna 2. longitudinalni 3. kosi
 18. 18. 18 Frontalna ravan  Vertikalna, paralelna sa čelom  Deli telo u prednji i zadnji deo  Plana frontalia seu plana coronalia
 19. 19. 19 Sagitalna ravan  Vertikalna  Pruža se od napred prema nazad  Deli telo na desni i levi deo  Planum medianum - ravan simterije - mediosagitalna ravan  Plana paramediana - parasagitalne ravni
 20. 20. 20 Horizontalna ravan  Horizontalna  Deli telo na gornji i donji deo  Plana horizontalia
 21. 21. 21 Preseci  Transverzalni - Preseci normalni na osovinu organa  Longitudinalni - Preseci koji prate uzdužno osovinu organa  Kosi
 22. 22. 22 Orijentacione linije  Za određivanja položaja i smera organa  Vertikalne orijentacione linije 1. Linea mediana anterior (prednja srednja linija) 2. Linea medioclavicularis (srednja ključna linija) 3. Linea mamillaris (bradavična linija) 4. Linea axillaris anterior, media et posterior (prednja, srednja i zadnja pazušna linija) 5. Linea scapularis (lopatična linija) 6. Linea mediana posterior (zadnja srednja linija)
 23. 23. 23 ANATOMSKA NOMENKLATURA  Nazivi na latinskom jeziku - latinska nomenklatura  Nomina Anatomica - anatomski rečnik  U Bazelu, na kongresu anatoma 1895. godine - (BNA)  U Jeni 1935. godine - (INA)  U Parizu 1955. godine - (PNA).  Terminologia Anatomica - poslednja revizija Pariska nomenklature, 1998. g..
 24. 24. 24 Način dobijanja naziva  na osnovu naziva u starim jezicima (grčkom i latinskom) - npr. oesophagus  na osnovu doslovnih tj. bukvalnih opisa - npr. dvanaestopalačno crevo (duodenum)  prema funkciji - npr. m. levator scapulae  na osnovu izgleda - npr. appendix vermiformis  na osnovu položaja u telu - npr. mm. intercostales  prema imenu - iz mitologije - tendo calcaneus -Achillis - osobe koja je prva opisala neku strukturu - circulus arteriosus cerebri - Willisi
 25. 25. 25 Eponimi  Naziv koji je dobijen po nekome ili nečemu.  Najčešće - po autorima koji su prvi opisali strukturu  U kliničkoj praksi često.  Primer: Varolijev most (pons Varolii). Constantin Varolius (XVI vek) - profesor anatomije u Bolonji, proučavao mozak.
 26. 26. 26 Oznake položaja ili smera  superior = gornji inferior = donji  cranialis = gornji (u glavi i trupu) caudalis = donji (u glavi i trupu)  anterior = prednji posterior = zadnji  ventralis = prednji (u glavi i trupu) dorsalis = zadnji (u glavi i trupu)
 27. 27. 27 Oznake položaja ili smera  medialis = bliži ravni simetrije, unutrašnji lateralis = udaljeniji od ravni simetrije, spoljašnji  medianus = u središnjoj ravni  dexter = desni sinister = levi  externus = spoljašnji internus = unutrašnji  superficialis = površni profundus = duboki
 28. 28. 28 Oznake položaja ili smera  ipsilateralis = istostrani (na istoj strani tela) contralateralis = suprotni (na suprotnim stranama tela)  proximalis = bliži izvorištu tj. korenu (u ekstremitetima ili grane krvnih sudova i živaca)  distalis = udaljeniji od izvorišta tj. korena udova
 29. 29. 29 Uobičajene skraćenice - za strukture - 1. a. - arteria; aa. - arteriae = arterija, arterije 2. art. - articulatio; artt. - articulationes = zglob, zglobovi. 3. lig. - ligamentum; ligg. - ligamenta = veza, veze 4. m. - musculus; mm. - musculi = mišić, mišići 5. n. - nervus; nn. - nervi = živac, živci 6. r. - ramus; rr. - rami = grana, grane 7. v. - vena; vv. - venae = vena, vene
 30. 30. 30 Uobičajene skraćenice - za pravac i položaj - ant. - anterior = napred post. - posterior = nazad dex. - dexter = desno sin. - sinister = levo sup. - superior = gore inf. - inferior = dole lat. - lateralis = spoljašnji med. - medialis = unutrašnji int. - internus = unutra ext. - externus = spolja prof. - profundus = dubok superf.- superficialis=površan
 31. 31. 31 Uobičajene skraćenice  s. = seu, sive – (ili) – više naziva za istu strukturu - a. splenica s. a. lienalis  var. = varijanta, varijetet
 • MilosMilenkovic13

  Feb. 28, 2021
 • NemanjaBlagojevi1

  Sep. 10, 2018
 • EmilijaKordic

  Sep. 5, 2017
 • PredragSretenovic

  Sep. 11, 2016
 • natalijajovelic

  Sep. 3, 2014
 • lukaradovanovic1

  Sep. 2, 2014

Vistas

Total de vistas

10.969

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

18

Acciones

Descargas

117

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

6

×