Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1  Bones pràctiques en l’aplicació  dels criteris de sostenibilitat en  els plans mitjançant l’avaluació        ...
2Sumari.  Índex  1. Principis de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics. El marc    legal.  2. Principis rec...
31. Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal     Marc legal. El Text Refós de la llei d’Urb...
4Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal     Article 86 bis. Procediment d’avaluació ambien...
5Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal     Disposició Transitòria divuitena. Disposicions...
6Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal.     Marc legal. Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’av...
72. Principis rectors de l’avaluacióambiental de plans urbanístics.   Principis rectors de l’avaluació ambiental dels p...
83. Objectius ambientals en el planejamentterritorial. Pla Territorial Metropolità PTMB.  1. Preservar els valors natural...
94. Disposicions ambientals en el planejamentterritorial. Pla Territorial Metropolità PTMB.Jornada “L’avaluació ambiental ...
10Normes territorials. Disposicions normatives icriteris ambientals.Les normes territorials concreten aspectes de l’ordena...
114. L’Informe territorial i urbanístic. Informe urbanístic i territorial sobre l’adequació de l’Avanç de pla a la legis...
12L’informe territorial i urbanístic.   Integració de la categoria dels espais oberts de la Planificació Territorial en...
13L’informe territorial i urbanístic   Sistema d’assentaments.                             ...
14L’informe territorial i urbanístic.               Art. 3.7               Dimensionat del cr...
15Els informes territorials i urbanístics:Adequació.En el moment d’avaluar l’adequació del planejament urbanístic, l’autor...
16Els informes territorials i urbanístics:Adequació amb ajustos.                             ...
17Els informes territorials i urbanístics:No adequació                                  ...
185. Balanç dels informes territorials iurbanístics emesos.    Algunes dades orientatives...             ...
19 Balanç dels informes territorials i  Algunes dades orientatives... urbanístics emesos.                ...
20Balanç dels informes territorials iurbanístics emesos.Algunes dades orientatives...                   ...
217. El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics  Marc de partida• Criteris de planeja...
22El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (2)   Marc de partida• Directrius de pai...
23El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (3)     De la resposta de la DGOTU a l...
24El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (4)    Criteris paisatgístics en l’ISA ...
25El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (5)   Altres criteris paisatgístics en ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

3 jornada aae-060312_eduard rosell

828 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3 jornada aae-060312_eduard rosell

 1. 1. 1 Bones pràctiques en l’aplicació dels criteris de sostenibilitat en els plans mitjançant l’avaluació L’informe urbanístic ambiental. i territorial en Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: l’avaluació una eina per a fomentar la qualitat dels plans i ambiental del programes”. planejament Barcelona, 6 de març de 2012 urbanístic.Peu de pàgina
 2. 2. 2Sumari. Índex 1. Principis de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics. El marc legal. 2. Principis rectors de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics. 3. Objectius ambientals en el planejament territorial. 4. Disposicions ambientals en el planejament territorial 5. Els informes territorials i urbanístics. 6. Balanç dels informes emesos. 7. El paisatge en l’avaluació ambiental de plans. Cas del Pla de determinació de les ZDP per la implantació de parcs eòlics a Catalunya. Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 3. 3. 31. Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal Marc legal. El Text Refós de la llei d’Urbanisme, aprovat pel DL. 1/2010, de 3 d’agost, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. Article 86 bis. Procediment d’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes s’integra en el procediment d’elaboració dels plans urbanístics, de conformitat amb aquesta llei i amb el reglament que la desplega. Aquesta integració, d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, comporta necessàriament les actuacions següents: L’elaboració d’un informe de sostenibilitat ambiental preliminar i el lliurament d’aquest informe a l’òrgan ambiental perquè emeti el document de referència, havent efectuat les consultes necessàries. La direcció general competent en matèria d’ordenació del territori i d’urbanisme ha d’elaborar l’informe territorial i urbanístic sobre l’avanç del pla, i l’ha de trametre a l’òrgan competent en matèria ambiental perquè l’incorpori al document de referència.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 4. 4. 4Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal Article 86 bis. Procediment d’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic. .../... L’elaboració pel promotor del pla d’un informe de sostenibilitat ambiental d’acord amb el document de referència El tràmit de consultes a les administracions i a les persones interessades, conjuntament amb el tràmit d’informació pública del pla, per un període mínim de 45 dies L’elaboració pel promotor del pla de la memòria ambiental amb l’acord de l’òrgan ambiental. La presa en consideració en l’aprovació definitiva del pla de l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria ambiental i de l’acord de l’òrgan ambiental mitjançant una declaració específica La publicitat del pla aprovat definitivament amb els requisits de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 5. 5. 5Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal Disposició Transitòria divuitena. Disposicions aplicables fins a l’adaptació del Reglament de la Llei d’Urbanisme. La integració del procés d’avaluació ambiental en els procediments d’aprovació del planejament urbanístic es continua regint per l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i supletoriament amb els següents aspectes: L’Avanç de pla s’ha de trametre al departament competent en matèria de medi ambient i d’urbanisme. L’òrgan ambiental ha de fer les consultes sobre l’abast de l’informe de sostenibilitat ambiental. L’òrgan competent en matèria d’urbanisme ha de lliurar un informe urbanístic i territorial amb la valoració de l’adequació de l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. Abans de l’aprovació provisional del pla s’ha de lliurar al departament competent en matèria d’urbanisme i de medi ambient la proposta de memòria ambiental juntament amb la proposta del pla que es preveu aprovar. En el termini de tres mesos s’ha de lliurar la resolució de l’òrgan ambiental i un informe urbanístic i territorial sobre els aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i d’oportunitat d’interès supramunicipal.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 6. 6. 6Principis de l’avaluació ambiental deplans urbanístics. Marc legal. Marc legal. Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. Article 14. Tipus de procediments. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic es regula per mitjà de la legislació urbanística en els aspectes relatius al procediment i al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental. Articles 15 i 16. Procediment de la decisió prèvia. Article 28. Publicitat dels plans i programes avaluats. Disposició Addicional Cinquena. Avaluació ambiental del planejament urbanístic. (No vigent) Derogada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. Annex 1. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental. 2. Instruments de planejament urbanístic. Exempció dels plans que no qualifiquen sòl i que es restringeixen a actuacions directament executables sense desenvolupament posterior, o plans de poca entitat que no poden produir efectes significatius en el medi ambient.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 7. 7. 72. Principis rectors de l’avaluacióambiental de plans urbanístics. Principis rectors de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics que inspiren la redacció dels informes territorials: A) La responsabilitat ambiental és compartida entre el promotor i les administracions implicades B) L’avaluació ambiental no és un tràmit més. S’ha de donar en tot el “cicle de vida” del Pla C) Els criteris sobre els efectes ambientals i territorials s’han d’incorporar des de les fases inicials dels plans urbanístics D) No duplicar avaluacions, és l’avantatge de l’avaluació en cascada, dóna garantia de seguretat jurídica i simplifica el procedimentJornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 8. 8. 83. Objectius ambientals en el planejamentterritorial. Pla Territorial Metropolità PTMB. 1. Preservar els valors naturals 1. Funcionalitat ecopaisatgística 2. Diversitat dels valors naturals 3. Paisatge i patrimoni cultural 4. Espais d’interès agrari 2. Racionalitzar el model d’ocupació del sòl 1. Reutilització d’usos obsolets 2. Compacitat i continuïtat 3. Barreja d’usos propostes programàtiques 4. Hetereogeneïtat tipològica, programàtica i social 3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles 1. Racionalització dels desplaçaments 2. Accessibilitat de la xarxa ferroviària 3. Gestió i eficiència de la xarxa viària 4. Competitivitat del transport públic 4. Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics. 1. Racionalització del cicle de l’aigua 2. Eficiència energètica i reducció d’emissions GEH 3. Contaminació atmosfèrica local- Qualitat de l’aire 4. Gestió de residus. Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 9. 9. 94. Disposicions ambientals en el planejamentterritorial. Pla Territorial Metropolità PTMB.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 10. 10. 10Normes territorials. Disposicions normatives icriteris ambientals.Les normes territorials concreten aspectes de l’ordenació espacial del pla queinclouen criteris ambientals. a) Potenciar les polaritats urbanes que han de vertebrar el territori de Catalunya. b) Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin la disminució de les necessitats de mobilitat i la dotació de transport públic i equipaments al servei del conjunt del territori. c) Facilitar la integració dels creixements urbans i de la població immigrada. d) Afavorir la formació d’àrees urbanes socialment cohesionades i combatre els riscos de la segregació urbana. e) Evitar i corregir la dispersió d’usos i edificacions en el territori. f) Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i amb capacitats de prestació eficient dels serveis. g) Corregir, quan és possible, situacions urbanístiques contradictòries als objectius del Pla. h) Fomentar la mixticitat d’usos dels teixits urbans. i) Racionalitzar la implantació d’àrees especialitzades aïllades. j) Preservar el valor patrimonial del sistema d’assentaments. k) Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats d’extensió. l) Proporcionar pautes per a una distribució espacial funcionalment adequada dels equipaments d’interès plurimunicipal. m) Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre el paisatge. Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 11. 11. 114. L’Informe territorial i urbanístic. Informe urbanístic i territorial sobre l’adequació de l’Avanç de pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. Sistema d’espais oberts. SÒL DE PROTECCIÓ ESPECIAL Sòl de protecció especial PEIN i Xarxa Natura 2000 SÒL DE PROTECCIÓ TERRITORIAL Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic Sol de preservació corredors d’infraestructures Sòl de potencial interès estratègic SÒL DE PROTECCIÓ PREVENTIVA Sòl de protecció preventiva SÒL AMB VALOR DE CONNEXIÓ Àmbit d’especial valor connector Connector fluvial- NORMES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL Normes d’ordenació territorial Directrius de Paisatge.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 12. 12. 12L’informe territorial i urbanístic. Integració de la categoria dels espais oberts de la Planificació Territorial en el sistema d’informació del Mapa urbanístic de Catalunya. (MUC) Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 13. 13. 13L’informe territorial i urbanístic Sistema d’assentaments. ESTRUCTURA NODAL DEL TERRITORI Polaritat regional Polaritat comarcal/ subcomarcal Polaritat complementària Nucli municipal Petit nucli de població/nucli rural Capacitat d’acollida població flotant ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT Nuclis històrics i les seves extensions Creixement potenciat Creixement mitjà Creixement moderat Desenvolupament qualitatiu i reforçament nodal. Desenvolupament qualitatiu Millora i compleció Manteniment del caràcter rural. Àrees especialitzades Dotació d’equipaments Estratègia específica Estratègia reducció o extincióJornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 14. 14. 14L’informe territorial i urbanístic. Art. 3.7 Dimensionat del creixement proposat. Creixement moderat i creixement mitjà. Moderat: E= (30/100)*A*f Mitjà: E=(60/100)*A A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent Es comptabilitzen els sòls considerats “nucli històric i les seves extensions” consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació definitiva del pla territorial, d’ús dominant residencial o mixt. També una part del sòl d’activitat econòmica proper. E: superfície de l’extensió urbana admissible Comprèn els sectors de sòl urbanitzable i el sòl urbà no consolidat que estigui en disposició d’ésser desenvolupat per no contenir edificacions i usos de difícil desplaçament. Si no hi ha sòl per activitat econòmica, es pot augmentar la superfície de sòl d’extensió urbana admissible en un 25%. Alguns supòsits poden justificar un escreix en l’extensió urbana admissible. f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió f=(18+A-0,005*A²)/A+5 El factor f tindrà el valor 1 per a superfícies de càlcul iguals o superiors a 51 Ha i el valor 2,43 per a superfícies de càlcul iguals o inferiors a 4 Ha.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 15. 15. 15Els informes territorials i urbanístics:Adequació.En el moment d’avaluar l’adequació del planejament urbanístic, l’autoritaturbanística ha de determinar el seu grau d’adequació i donar orientacions La suma de les superfícies dels àmbits de creixement del nucli totalitza 4,05 ha i, consegüentment, l’extensió urbana proposada és coherent amb les determinacions del Pla territorial.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 16. 16. 16Els informes territorials i urbanístics:Adequació amb ajustos. Atès que dins del perímetre del sòl que el POUM pren com a sòl urbà consolidat, hi ha àmbits que no es poden considerar com a part d’aquest, cal que el POUM reconegui com a tal estrictament el que està realment consolidat. Consegüentment, la superfície de l’extensió urbana admissible es veurà reduïda i per tant cal que el POUM ajusti la proposta.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 17. 17. 17Els informes territorials i urbanístics:No adequació El creixement proposat pel POUM hauria de ser de l’ordre d’unes 12,50 ha, i les propostes d’extensió del nucli i l’estructura urbana suposen una superfície de sòl urbanitzable d’unes 26,17 ha. La proposta sobrepassa amb escreix el creixement admissible pel Pla territorial, i caldrà reajustar-la per fer-la coherent amb les seves determinacions.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 18. 18. 185. Balanç dels informes territorials iurbanístics emesos. Algunes dades orientatives... Nombre dinformes emesos segons àmbit  territorial fins a 2011 Metropolità de Barcelona 212 Ponent 154 Camp de Tarragona 100 Comarques Centrals 94 Comarques Gironines 94 Alt Pirineu i Aran 78 Terres de lEbre 66 Total 798Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 19. 19. 19 Balanç dels informes territorials i Algunes dades orientatives... urbanístics emesos. Percentatge dinformes emesos  segons tipus de document Percentatge dinformes emesos segons tipus POUM 55,0 PDU + Spramunicipal Modificació de Planejament 22,9 1.14 PPD + PPND Altres (Plans especials) 10,6 Pla + Projecte Infraestructura Planificació Pla + Projecte  Infraestructura 6,8 sectorial Altres (Plans Article 1.14  2,1 especials) PDU +  Spramunicipal 1,7 PPD + PPND 0,7 Modificació de POUM Planejament Planificació sectorial 0,2Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 20. 20. 20Balanç dels informes territorials iurbanístics emesos.Algunes dades orientatives... Parcialm No  La gran majoria (66%) mostren que els promotors Sadequa ent sadequa incorporen de “motu propio” les determinacionsAlt Pirineu i Aran 66,7 21,6 11,8 dels plans territorialsPonent (Terres de  Un 20% són adequats amb les correccionsLleida) 67,3 25 7,7 efectuades pels informes Un 87% dels expedients seguiran la sevaComarques  tramitació amb la garantia de la seva adequació aCentrals 65,3 21,3 13,3 les determinacions dels plans territorialsCamp de  Tan sols un 13% han de reiniciar la seva tramitacióTarragona 48,3 24,1 27,6 perquè no sadeqüen als plans territorials, i elÀmbit metrop.  pronunciament del Departament competent enBarcelona 75,9 14,9 9,2 matèria d’urbanisme s’ha produït en la fase més inicial del procediment.Terres de lEbre 75 14,3 10,7 Amb l’informe previ a l’aprovació provisional, queComarques  estableix la Llei 10/2011, es tanca la garantia deGironines 61,1 19,4 19,4 coherència a la legislació urbanística vigent, a lesCATALUNYA 66,1 20,7 13,2 directrius del planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 21. 21. 217. El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics Marc de partida• Criteris de planejament territorial per a Catalunya: “Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori”.• Objectius de qualitat paisatgística dels 7 catàlegs de paisatge (ex.): “Uns parcs eòlics i fotovoltaics planificats amb visió de conjunt a escala regional idisposats en el paisatge en relació amb els seus elements configuradors”.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 22. 22. 22El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (2) Marc de partida• Directrius de paisatge dels 7 plans territorials parcials (ex.):“1. Evitar la proliferació d’instal·lacions eòliques en fites i fons escènics amb valor simbòlic assenyalats.2. Evitar la instal·lació d’instal·lacions eòliques a una distància reduïda dels nuclis urbans i als miradors de consolidació prioritària assenyalats.3. Els nous projectes eòlics han de fer una especial atenció a la visibilitat de les instal·lacions eòliques a i des de les àrees paisatgístiques amb valor simbòlic reconegudes en el mapa de valors simbòlics del Catàleg, com també als paisatges agraris assenyalats.” Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 23. 23. 23El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (3) De la resposta de la DGOTU a la consulta sobre l’ISA preliminar: Problemàtica ambiental que l’ISA ha de tractar: Dimensió paisatgística del territori (valor econòmic, identitari, recreatiu, etc.). Descripció dels paisatges per obtenir pautes de delimitació de les ZDP. Nou objectiu de paisatge que l’ISA ha d’incorporar: ”Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori basant la delimitació de les ZDP en criteris paisatgístics com: l’establiment de distàncies mínimes a nuclis de població, vies de comunicació, miradors rellevants i indrets amb valor patrimonial reconegut la protecció de paisatges singulars l’establiment de potències que minimitzin el risc de deteriorament de la qualitat del paisatge per la covisibilitat extensiva”.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 24. 24. 24El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (4) Criteris paisatgístics en l’ISA per a la definició de les ZDP normes dels plans territorials parcials (directrius de paisatge). exclusió d’una zona al voltant dels nuclis urbans minimització dels nuclis envoltats per aerogeneradors en totes direccions. Anàlisi d’alternatives: La distància als punts d’observació és un dels elements principals en l’etapa de planificació. Avaluar, com a mínim, buffers de 900 m i 1.200 m als punts d’observació.Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”
 25. 25. 25El paisatge en l’avaluació ambiental deplans. Cas del Pla ZDP de parcs eòlics (5) Altres criteris paisatgístics en l’ISA per a la definició de les ZDP Determinació d’un potencial eòlic que no suposi la saturació física i visual. Concentració espacial. Allunyament màxim de punts d’observació rellevants. Relació de la forma amb factors de percepció i configuradors del paisatge. Minimització dels impactes paisatgístics locals (camins, plataformes, vegetació, etc.).Jornada “L’avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la sostenibilitat ambiental dels plans i programes”

×