Gené Gordó Jornada 27-9-12.ppt

593 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
593
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • PER COHERÈNCIA AMB LA IDENTITAT CATALANA . Catalunya prové d’una llarga tradició de participació cívica i solidaria que ha constituït un element essencial de la identitat pròpia del nostre país. En aquesta línia de coherència identitària, l’any 2002 s’acorda l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat amb la participació del conjunt més representatiu del teixit associatiu i de voluntariat de diferents àmbits i dels departaments de la Generalitat,. El Govern actual es fa ressò d’aquesta necessitat i marca com a objectiu en el seu Pla de Govern 2011-2014 impulsar el PNAV . El mateix pla preveu en l’eix 2 d’ensenyament promoure el voluntariat de l’alumnat de l’ESO. PER COHERENCIA EDUCATIVA. El servei comunitari respon a la idea que l’educació és també una eina de millora social , Amb aquella idea de que cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora. Aquesta idea encaixa amb una de les 8 competències bàsiques que han d’adquirir tot l’alumnat ESO. la competència social i ciutadana. Aquesta competència pretén educar en l’exercici d ela ciutadania, dotar d’aquestes habilitats i capacitats que els permeti viure en un món plural i democràtic i comprometre’s de forma activa en al seva millora. D’EXPERIÈNCIES PRÈVIES I BONES PRÀCTIQUES. Molts centres de Catalunya estan realitzant bones experiències d’Aprenentatge i Servei . (que en el àmbit de medi ambient estan orientats a la conservació del patrimoni natural i urbà, reciclatge, estalvi energètic, cura d ela fauna i el mediàmbient...) Cada cop són més els centres educatius que entenen que per aprendre a exercitar la ciutadania de forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica . A través de l’aprenentatge i servei, els centres educatius han sabut combinar els processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. El Servei comunitari és una actuació alineada amb l’agenda educativa internacional . Molts països tenen el servei ala comunitat com una acció pròpia del currículum ( Holanda, EEUU, Argentina … ). El Departament d’Ensenyament ja ha promogut algunes iniciatives i l’any 2010, en col·laboració amb el Centre Promotor d'Aprenentatge i Servei , va elaborar un document Aprenentatge i servei en el marc dels Plans educatius d’entorn.
 • Llei Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol . (LEC) L’article 79.1.e) estableix que els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres en les etapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a educar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat. Llei de cooperació catalana 26/2001, del 31 de desembre . L’article 4.3.a) insta la Generalitat i els ens locals han d’emprendre i fomentar actuacions orientades a fomentar el compromís cívic per a la solidaritat i el desenvolupament. Decret 143/2007, del 26 de juny , L’article 7 defineix com competència bàsica, la Competència social i ciutadana “ Aquesta competència fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a la seva millora. “ L’exercici de la ciutadania implica disposar d’habilitats per participar activament i plena en la vida cívica, significa construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics, exercir els drets, llibertats, responsabilitats i deures cívics, i defensar també els drets d’altri.” ALTRES DOCUMENTS D’INTERÈS Pl a Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (Catalunya) de 2008 . Pla Nacional de la Joventut de 2010. Té, entre d’altres reptes: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves.
 • Donar a conèixer el voluntariat com una acció responsable de compromís cívic. Educar en valors i destreses que afavoreixin l’autonomia personal i una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa. Donar a conèixer a l’alumnat associacions, entitats i persones compromeses amb la millora de la societat. Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip Promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat com eina d’integració, convivència i transmissora de valors. Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn. Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de voluntariat i lleure, per tal de promoure la implicació dels joves amb el seu entorn. Promoure l’aprenentatge servei com a forma d’integrar els aprenentatges curriculars i el servei a la comunitat. Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.
 • L’Aps És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. És una metodologia pedagògica que obre els centres educatius a les necessitats socials i reals del seu entorn i implica l’alumnat en la realització d’actuacions per millorar la situació. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, adquireix competències socials i de ciutadania, aprèn a responsabilitzar-se en la societat que l’envolta i a adquirir compromís cívic.
 • La intencionalitat i la complexitat dels projectes de Servei Comunitari fa que sigui necessari un compromís de col·laboració dels diferents agents del territori. La singularitat del territori, la diversitat, la identitat i la implicació de cada actor que hi participa, així com la dinàmica de cada xarxa aportarà unes característiques pròpies a cadascun dels projectes. Els agents territorials que poden intervenir en els projectes de Servei Comunitari són: Centres educatius: Els centres educatius tenen un paper central en la generació de projectes de Servei Comunitari . El centre educatiu pot vincular els projectes de Servei Comunitari: directament al seu marc general, al seu projecte educatiu. de forma parcial, als diferents àmbits curriculars. als aspectes organitzatius generals del centre o de l’aula. Professorat: Per desenvolupar un projecte de Servei a la comunitat, és convenient que el professorat tingui: uns coneixements conceptuals i metodològics bàsics sobre aprenentatge i servei. vegi la relació entre aquest tipus de projectes i les activitats educatives. (Aquests fets li aportaran una capacitat d’elaborar projectes de Servei Comunitari assumibles. Serà necessari que tingui una predisposició al treball en xarxa). Professionals dels Serveis educatius: Aquests professionals tenen un paper fonamental en el desenvolupament dels projectes de Servei Comunitari. Són actors amb: un gran potencial difusor i cohesionador dels projectes. poden contribuir a fer una bona diagnosi de les necessitats territorials i a l’acompanyament dels projectes. En les zones on hi ha Pla educatiu d’entorn, aquesta serà la plataforma organitzativa que facilitarà la gestió del projecte. Entitats culturals i socials: Són l’altre grup d’agents imprescindibles per portar a terme els projectes de Servei Comunitari. Són molt diverses i cada territori presenta una oferta específica, i són les que poden oferir als centres educatius: l’espai on desenvolupar el servei comunitari . En aquest sentit una de les accions fonamentals és evidenciar la dimensió educativa de l’activitat d’aquestes entitats. Administracions locals: Els Ajuntaments , com a màxims coneixedors de les necessitats emergents i el mapa de recursos i entitats de la zona i la seva capacitat de crear una plataforma organitzativa estable els converteix en agents clau pel desenvolupament i la sostenibilitat del servei comunitari.
 • Gené Gordó Jornada 27-9-12.ppt

  1. 1. IMPULS DEL SERVEI COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA ACCIÓ EXPERIMENTAL (Servei comunitari en el marc curricular i mitjançant l’aprenentatge i servei) 27 setembre 2012
  2. 2. SERVEI COMUNITARIEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyamentpromoure el voluntariat de l’alumnat de l’ESO. SERVEI COMUNITARI Aprenentatge i servei FINALITAT Centre Garantir que els educatiu Entorn estudiants, al llarg de escolar la seva trajectòria Currículum Alumnat Servei a la escolar, experimentin i Secundària obligatòria comunitat protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.2
  3. 3. SERVEI COMUNITARIPER QUÈ? •Per coherència educativa. •Per coherència amb la identitat catalana. •Com a continuació d’experiències prèvies i pràctiques de referència. •Per donar resposta al marc normatiu. 3
  4. 4. SERVEI COMUNITARIMARC NORMATIUEl Pla de Govern 2011-2014 preveu en l’eix 2 d’ensenyament promoure elvoluntariat de l’alumnat de l’ESO.La Llei Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol. (LEC), estableix en l’art.79.1.e) que els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres en lesetapes que integren l’educació bàsica han de contribuir a educar els alumnes en laresponsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers dela comunitat.El Decret 143/2007, del 26 de juny, defineix en l’article 7 com competència bàsica,la Competència social i ciutadana. 4
  5. 5. SERVEI COMUNITARIOBJECTIUS • Donar a conèixer el voluntariat com una acció responsable de compromís cívic. • Educar en valors i destreses que afavoreixin una actitud compromesa. Respecte l’alumnat • Donar a conèixer a l’alumnat associacions, entitats i persones compromeses en la millora de la societat. • Promoure la participació de tot l’alumnat en accions de servei a la comunitat. Respecte el centre • Promoure el treball en xarxa. • Donar a conèixer a l’alumnat i a les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de voluntariat i lleure. • Promoure l’aprenentatge servei. Respecte l’entorn • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. • Augmentar la participació en el teixit associatiu i en les entitats de caire social. 5
  6. 6. SERVEI COMUNITARICOM? Amb metodologia d’Aprenentatge Servei (Aps). Aprenentatge Servei 6
  7. 7. SERVEI COMUNITARIA qui s’adreça? A l’alumnat de secundària obligatòria.De forma experimental en 100 centres (tant públics comconcertats) repartits en 20 zones de Catalunya.Quan es realitzarà? Curs 2013-2014 PLANIFICACIÓ . Disseny mòdul formatiu Formació agents Assessorament, Aplicació a 100 Valoració i . Concreció dinamitzadors formació i centres extensió a la centres acompanyament a resta de la concreció del Catalunya projecteGener–Maig 2012 Octubre 2012 Gener-Juny 2013 Curs 2013-2014 Juny 2014 7
  8. 8. SERVEI COMUNITARIAGENTS IMPLICATS EN EL TERRITORI Centres educatius ProfessoratAdministració local Alumnat Serveis Entitats educatius 8
  9. 9. SERVEI COMUNITARI COL·LABORACIONSDepartament Federació del Consell Nacionalde Territori i Voluntariat deSostenibilitat de Joventut .... CatalunyaCentre Promotor Departament Federaciód’aprenentatge d’Ensenyament Catalana d’ONG servei Agència catalana REDSO de Cooperació Conveni Promoció Regions per al Aprenentatge i Servei Desenvolupament Sostenible i Solidari Servei Comunitari 9
  10. 10. MOLTES GRÀCIES!

  ×