L’inventari d’estructures de connectivitat de la xarxa viària de Catalunya 
Una eina per a l’avaluació d’impacte ambiental...
MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll 
1. Revisió de la documentació 
 Projectes 
2. Georeferenciació 
 Coordenades...
MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll 
Revisió dels projectes: 
Document revisats: 
- Estudis informatius 
- Estudis ...
MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll 
Georeferenciació: 
Georeferenciació de la informació relativa als punts quilom...
MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll 
Depuració de dades: 
Estructures descartades: 
- No construïdes 
- Manca de di...
PPrroodduucctteess ffiinnaallss
PPrroodduucctteess ffiinnaallss
IInnffoorrmmaacciióó ddiissppoonniibbllee
IInnffoorrmmaacciióó ddiissppoonniibbllee 
Informació disponible al web: 
- Memòria - resum dels continguts i metodologia ...
VVeerrssiioonnss ii aaccttuuaalliittzzaacciióó ddeell wweebb 
Primera versió desembre de 2012 
Segona versió juliol de 201...
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 
112 projectes revisats corresponents a 86 trams de carreteres 
700 estructures inv...
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii
TIPOLOGIA D’ESTRUCTRES DE CONNECTIVITAT 
Xarxa de carreteres de la Generalitat 
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 
Tipologies amb obres de drenatge excloses 
Els passos específics, viaductes, passo...
Amplada (m) 
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 
Tipus d’estructura de connectivitat N Mitjana ± 
SD 
Mínim Màxim 
 E...
Amplada o diàmetre (m) 
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 
Tipus d’estructura de connectivitat N Mitjana 
± SD 
Mínim...
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 
Tipus d’estructura de connectivitat 
Nombre d’estructures 
Total 
Amb condicioname...
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 
Tipus d’estructura de connectivitat 
Nombre 
d’estructures amb 
seguiment 
% del t...
Tipus d’estructura de connectivitat Total amb 
seguiment 1 
Grups taxonòmics / espècies registrats durant el seguiment de ...
DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb21 
51129f04e9cac3...
AAggrraaïïmmeennttss 
Equip de Minuartia, Carme Rosell i Marc Fernandez 
Martí Puig (Departament de Territori i Sostenibil...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Continguts i accés a l'Inventari d'estructures de connectivitat

394 visualizaciones

Publicado el

Presentació de Raquel del Rosal i Sergi Rasero, tècnics de Servei de Projectes de la Secretaria de Mediambient i Sostenibilitat en el marc de la Jornada de presentació de l'Inventari d'estructures de connectivitat de la xarxa viària de Catalunya

Publicado en: Medio ambiente
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
394
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Continguts i accés a l'Inventari d'estructures de connectivitat

 1. 1. L’inventari d’estructures de connectivitat de la xarxa viària de Catalunya Una eina per a l’avaluació d’impacte ambiental i la definició de projectes d’infraestructura verda. Continguts i accés a l’inventari dd’’eessttrruuccttuurreess ddee ccoonnnneeccttiivviittaatt Raquel del Rosal Gutiérrez, tècnica del servei de projectes Sergi Rasero Garcia, tècnic del servei de projectes
 2. 2. MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll 1. Revisió de la documentació  Projectes 2. Georeferenciació  Coordenades UTM (ED50 i ETRS89) 4. Inspecció de les estructures  Verificar les dades dels projectes  Obtenir fotografies 3. Incorporació a la base de dades  Formularis 7. Vinculació del Google Earth amb les fitxes descriptives bàsiques  Generar fitxes amb la base de dades (informes) i pujar en entorn web  Vincular a la capa KMZ mitjançant l’administració de les propietats 6. Incorporació al SIG i vinculació amb la base de dades  Mitjançant el codi identificador  ‘Joins and Relates’ d’ArcGIS o Gestor de metadades del MiraMon 5. Depuració de la informació  Estructures descartades se segreguen en una base de dades independent
 3. 3. MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll Revisió dels projectes: Document revisats: - Estudis informatius - Estudis d’impacte ambiental - Declaracions d’impacte ambiental - Projectes constructius - Projectes de mesures correctores d’impacte ambiental - Altres documents que incorporaven descripcions de passos de fauna Addicionalment: Revisió dels estudis de seguiment de l’efectivitat de les estructures La informació obtinguda s’ha organitzat en una base de dades. S’han descartat les estructures que no complien amb els criteris de les prescripcions tècniques. En la revisió de documentació s’ha treballat conjuntament amb personal d’Infraestructures.cat, de la Direcció General de Carreteres i empreses encarregades del seguiment ambiental d’algunes obres.
 4. 4. MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll Georeferenciació: Georeferenciació de la informació relativa als punts quilomètrics de les estructures de connectivitat, extreta dels projectes constructius de les carreteres inventariades, prenent com a base la versió del graf de carreteres de 2012. Alternativament digitalització de plànols dels mateixos projectes. La informació i ubicació definitiva s’ha contrastat mitjançant comprovació sobre el terreny. Inspecció de les estructures : - Verificació de la informació extreta de l’anàlisi de la documentació - Obtenció de fotografies de les estructures - Amb col·laboració de personal de la DGPA i d’Infraestructures.cat
 5. 5. MMeettooddoollooggiiaa ddee ttrreebbaallll Depuració de dades: Estructures descartades: - No construïdes - Manca de dimensions mínimes - Manca de funcionalitat per existència de pous, reixes, salts... Tractament dels passos per amfibis a nivell de bateries Tractament específic dels viaductes incorporant els construïts exclusivament com a mesura de desfragmentació. Productes finals: - Protocol d’actualització i formularis de gestió de la base de dades - Fitxes descriptives dels passos de fauna - Vinculació amb programari SIG - Creació d’un portal web www.gencat.cat/mediambient
 6. 6. PPrroodduucctteess ffiinnaallss
 7. 7. PPrroodduucctteess ffiinnaallss
 8. 8. IInnffoorrmmaacciióó ddiissppoonniibbllee
 9. 9. IInnffoorrmmaacciióó ddiissppoonniibbllee Informació disponible al web: - Memòria - resum dels continguts i metodologia de l’inventari - Informació cartogràfica de l’inventari amb les dades de la fitxa bàsica - Tipus d’estructura de connectivitat Codi identificador de l’estructura Codi de l’estructura segons el projecte Carretera PK Tipologia constructiva Dimensions Fotografia (1) - Enllaços relacionats Podeu disposar de més informació via sol·licitud a: sp.tes@gencat.cat
 10. 10. VVeerrssiioonnss ii aaccttuuaalliittzzaacciióó ddeell wweebb Primera versió desembre de 2012 Segona versió juliol de 2014 Desembre 2014 gener 2015 prevista una nova versió 2015 integració de la base de dades en el SIG corporatiu de la Generalitat Visor web d’edició a nivell intern i de consulta i descàrrega d’informació a nivell extern Informació sempre actualitzada
 11. 11. DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii 112 projectes revisats corresponents a 86 trams de carreteres 700 estructures inventariades 670 Generalitat (95%) 9 AGE (1%) 18 Diputacions (3%) 3 d’administracions locals i altres (1%) 331 estructures descartades 101 estructures disposen d’informació de seguiment 32 estructures disposen de fitxa ampliada.
 12. 12. DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii
 13. 13. TIPOLOGIA D’ESTRUCTRES DE CONNECTIVITAT Xarxa de carreteres de la Generalitat DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii
 14. 14. DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii Tipologies amb obres de drenatge excloses Els passos específics, viaductes, passos per amfibis representen el 7% del total
 15. 15. Amplada (m) DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii Tipus d’estructura de connectivitat N Mitjana ± SD Mínim Màxim  Ecoductes ECO 14 133,3 ± 75,3 80 380  Pas superior específic per a la fauna PSF 4 45,7 ± 20,7 20 70  Pas superior multifuncional PSM 17 14,4 ± 27,1 7 100 Total estructures superiors 35 67,0 ± 75,2 7 380
 16. 16. Amplada o diàmetre (m) DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii Tipus d’estructura de connectivitat N Mitjana ± SD Mínim Màxim  Viaductes VIA 22 64,0 ± 49,6 10 187  Pas inferior específic per a la fauna PIF 10 7,1 ± 3,6 3 15  Pas inferior multifuncional PIM 109 8,8 ± 7,3 2,5 58,5  Drenatges adaptats per a la fauna ODF 487 4,4 ± 4,0 2 42,6  Passos per a amfibis AMF 7 0,8 ± 0,2 0,5 4 Total estructures inferiors 635 7,1 ± 14,8 0,5 187
 17. 17. DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii Tipus d’estructura de connectivitat Nombre d’estructures Total Amb condicionaments1 per afavorir el seu ús per part de la fauna Amb usos compartits2 (a més del de pas de fauna) Planta-cions Tancam ent perimet ral Banquet es laterals seques Altres Drenatge Conreus Via asfaltada Via no asfaltada  Ecoductes 14 14 13 - 2 pantalles laterals de fusta - 2 - 9  Pas superior específic 4 4 4 - Deconstrucció d’un tram d’antiga carretera - - - -  Pas superior multifuncional 17 16 17 - 15 pantalles laterals de fusta 1 mota de terra 6 franges laterals revegetades - - 4 13  Viaducte adaptat 22 22 2 - 9 deconstrucció carretera 1 fileres de roques i troncs - 2 - 2  Pas inferior específic 10 10 10 1 Deconstrucció d’un tram d’antiga carretera - - - -  Pas inferior multifuncional 109 90 93 45 17 franges laterals de substrat natural 25 - 21 88  Drenatge adaptat per a la fauna 487 428 294 80 Deconstrucció de 11 trams d’antiga carretera 90 rampes als accessos 37 solera de formigó 3 naturalització del substrat de la base 4 estructura de guia per a amfibis 4 arranjament de la llera per als peixos 487 - - -  Passos per a amfibis 7 5 3 - 5 estructura de guia per a amfibis 3 - - - Total 670 589 436 126 - 515 4 25 112
 18. 18. DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii Tipus d’estructura de connectivitat Nombre d’estructures amb seguiment % del total amb seguiment  Ecoductes - -  Pas superior específic per a la fauna - -  Pas superior multifuncional 1 1  Viaducte adaptat 1 1  Pas inferior específic per a la fauna 8 7,9  Pas inferior multifuncional 13 12,9  Drenatge adaptat per a la fauna 76 75,2  Passos per a amfibis 2 2 Total 101 100
 19. 19. Tipus d’estructura de connectivitat Total amb seguiment 1 Grups taxonòmics / espècies registrats durant el seguiment de les estructures (entre parèntesi s’indica el nombre d’estructures en les quals s’han registrat) Lagomorfs Carnívors Ungulats Altres grups Total Espècies Tota l Espècies Tot al Espècies Tot al Grups  Pas inferior específic per a la fauna 8 5 Llebre europea (5) 7 Guineu (7) Fagina (3) Teixó (5) Llúdriga (2) Geneta (3) 2 Cabirol (1) Daina (1) Senglar (2) 5 Anur (2) Ofidi (1) Sauri (1) Au (4) Micromamífer (5)  Pas inferior multifuncional 13 3 Conill (3) 11 Guineu (9) Fagina (3) Teixó (8) Geneta (3) 4 Mufló (1) Senglar (3) 10 Anur (3) Sauri (2) Micromamífer (9) Au (1)  Drenatge adaptat per a la fauna 76 13 Conill (12) Llebre europea (2) 68 Guineu (43) Mostela (2) Turó (3) Visó americà (11) Fagina (32) Teixó (42) Llúdriga (12) Geneta (33) 11 Cabirol (2) Senglar (9) 63 Anur (20) Urodels (1) Ofidi (3) Sauri (7) Au (6) Micromamífer (61) DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii
 20. 20. DDaaddeess ddee ll’’IInnvveennttaarrii http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb21 51129f04e9cac3bb0c0e1a0/? vgnextoid=571a0522cd267410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgne xtchannel=571a0522cd267410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgne xtfmt=default www.gencat.cat/mediambient www.gencat.cat/territori Inici > Medi ambient i sostenibilitat > Avaluació ambiental > Eines i documentació tècnica > Eines > Inventari d’estructures de connectivitat a la xarxa viària de Catalunya
 21. 21. AAggrraaïïmmeennttss Equip de Minuartia, Carme Rosell i Marc Fernandez Martí Puig (Departament de Territori i Sostenibilitat) Mònica Laje i Carles Boronat, d’INFRAESTRUCTURES.CAT, han aportat dades sobre les estructures de connectivitat, amb la col·laboració de Mercè Martínez (DG de Carreteres) Jesús Almarza, MAP; Francisco Cabrera; Chantal Barber, INAM; Jordi Bastons, ECAFIR; Pier Berglund, ENTORN; Joan Borrell, EGAM; Victòria Diego; Ignasi Grau, IGREMAP; Francesc Molnè, EDF; Lluïsa Presmanes, CAVE TERRAM. El Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, el Consorci de les Gavarres, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i INFRAESTRUCTURES.CAT han facilitat informació sobre treballs de seguiment de passos de fauna.

×