Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentacio Ceres resultats Diagnosi TSA

650 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Presentacio Ceres resultats Diagnosi TSA

 1. 1. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA Presentació de resultats Març de 2011 Per a: Raval de Jesús, 36. 1ª planta 43201 Reus T. 977 773 615 F. 977 342 405 DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA1 www.gabinetceres.com Març 2011
 2. 2. Presentació ► Contingut de la presentació de resultats Objectius Metodologia de treball - Metodologia - Fitxa tècnica Diagnosi - Estructura i característiques del tercer sector ambiental - Característiques de les entitats - Les entitats com a actors socials Propostes /expectatives de futur - Dirigides a lAdministració - Dirigides al propi sector DAFO Conclusions principals DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA2 Març 2011
 3. 3. Presentació ► Objectius Objectius de la diagnosi • Conèixer quina és l’estructura del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, com funciona, quina és la situació de les entitats que el conformen i com aquestes es relacionen. • Identificar els principals reptes del sector ambiental a Catalunya, així com instruments que permetin, des del sector públic, impulsar la consolidació d’aquest sector i oferir-li eines per enfortir-se i millorar les relacions amb la resta d’agents socials. • Obtenir informació per proporcionar-la a les pròpies entitats del sector, per poder situar- se dins el context, trobar línies de treball de cara a la seva consolidació i enfortir el lligam amb d’altres entitats properes. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA3 Març 2011
 4. 4. Presentació ► Metodologia de treball METODOLOGIA Per fer aquesta diagnosi, s’ha realitzat una investigació exploratòria, mitjançant la combinació de metodologies qualitatives i quantitatives, com a formes d’aproximació. FITXA TÈCNICA FASES METODOLOGIES • Recerca i anàlisi documental 1. Definició de l’univers d’estudi • Anàlisi i validació de bases de dades • Qualitativa: 31 entrevistes 2. Descripció i categorització del sector • Qualitativa: 5 grups de discussió • Quantitativa: 102 enquestes en línia (telemàtiques) 3. Anàlisi de la informació i • Integració i explotació de les dades obtingudes en elaboració de l’informe final les fases anteriors DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA4 Març 2011
 5. 5. Presentació ► Metodologia de treball Principals dificultats trobades en el desenvolupament del treball de camp • Localització de les entitats • Base de dades inicial poc depurada • Treball de camp qualitatiu molt dificultós, per les reticències trobades • S’ha obtingut resposta a l’enquesta en línia del 30% de les entitats del 3r Sector Ambiental de Catalunya; per tant, aquestes dades reflecteixen l’opinió de les entitats que han tingut la voluntat de respondre el qüestionari i participar en l’estudi en la fase quantitativa. BD inicial 400 Emails env iats 331 Obtenció feedback 232 Respostes enquesta en línia 102 DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA5 Març 2011
 6. 6. Presentació ► Diagnosi: estructura i característiques del Tercer Sector Ambiental de Catalunya Mapes de la distribució territorial de les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya LLEIDA GIRONA Gironès 23 entitats 33 entitats Osona Baix La Empordà Selva Vallès VallèsOriental Segrià Occidental BARCELONA 151 entitats Baix Barcelonès Llobregat TARRAGONA Cap entitat 25 entitats Tarragonès 1 entitat 2 entitats 3 o 4 entitats 5 o 6 entitats Entre 7 i 20 entitats 232 entitats ambientals contactades: 20 entitats o més distribució a nivell provincial Distribució comarcal de les 232 entitats ambientals contactades DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA6 Març 2011
 7. 7. Presentació ► Diagnosi: estructura i característiques del Tercer Sector Ambiental de Catalunya Tipologies d’entitats segons qui són els seus associats Entitat de primer niv ell 80% per la seva naturalesa jurídica Entitat de segon niv ell 17% Associació 68% Ns/Nc 3% Fundació 14% Entitat sense personalitat jurídica 4% segons el seu objectiu bàsic Altres 3% Entitat ambiental 64% Ns/Nc 12%No és ambiental, tot i que 18% té una àrea ambiental Altres 13% Ns/Nc 5% DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA7 Març 2011
 8. 8. Presentació ► Diagnosi: estructura i característiques del Tercer Sector Ambiental de Catalunya Antiguitat de les entitats ambientals Any de fundació Abans de lany 1965 4% 1966 - 1979 2% 1980 - 1984 7% 1985 - 1989 12% 1990 - 1994 13% 1995 - 1999 18% 2000 - 2004 12% 2005 - 2009 17% 2010 2% ns/nc 15% La gran majoria d’entitats, 62%, apareixen de l’any 1990 en endavant DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA8 Març 2011
 9. 9. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Àmbits de treball: temes amb els que treballen Comunicació i educació ambiental 63% Biodiversitat i gestió d´espais naturals 57% Flora i fauna 39% Canv i climàtic 35% Participació ciutadana 34% Aigües continentals 28% Energia 27% Residus 27% Boscos, incendis forestals i reforestació 24% Contaminació de l´aire, acústica i lumínica 21% Desenv olupament rural 21% Medi urbà 21% Mobilitat 21% Ordenació del territori 21% Solidaritat i cooperació 17% Medi marí i submarí 14% Voluntariat ambiental 2% Activitat agrària 2% Altres 3% Ns/Nc 5% DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA9 Març 2011
 10. 10. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Àmbits de treball: tipus d’activitats que realitzen i projectes emblemàtics de l’any 2010 S’han realitzat 171 Projectes emblemàtics Sensibilització (I nformació) 78% 44 projectes Formació (Educativ es) 67% 32 projectes Assessorament 57% 11 projectes Conserv ació i millora 50% 36 projectes Recerca 34% 29 projectes Defensa 31% Reivindicativ es 23% Altres 2% Cap 1% Ns/Nc 5% DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA10 Març 2011
 11. 11. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Socis Nombre de socis Evolució del nombre de socis (2008-2010) Cap 11% Increment 34% 1 a 10 11% 11 a 20 9% Pèrdua 27% 21 a 60 12% Mant eniment 20% 61 a 150 12% El 34% de les entitats ha incrementat socis en el 151 a 300 16% Ns/Nc 18% període 2008-2010, tot i que també hi ha un 27% 301 a 800 7% d’entitats que n’ha perdut.Més de 800 8% Ns/Nc 17% Edat dels socis Menors de 18 anys 6% 18 a 30 anys 24% 31 a 45 anys 36% 46 a 60 anys 24% Majors de 60 anys 10% DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA11 Març 2011
 12. 12. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Voluntariat Entitats que disposen de voluntariat Formes de col—laboració del voluntariat No Formant part de comissions per fer les 74% 24% activitats Ns/Nc Formant part dels òrgans de gov ern 69% 13% Formant part de comissions de treball 57% intern Aportant la quota 35% Aportant nous socis/col—laboradors 20% Col—laborant en els projectes (treball de 14% camp, traduccions, etc.) Participant en activitats i actes 11% Si 63% Col—laborant en les tasques destructura 5% de lentitat Aportant els seus coneixements 2% • Fins un 70% entre les entitats de primer nivell • Es compta amb una mitjana de 33 voluntaris per entitat - 23% 10 o menys voluntaris - 46% entre 11 i 50 - 22% més de 50 DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA12 Març 2011
 13. 13. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Treballadors contractats Entitats que compten amb personal contractats No 32% Ns/Nc 14% • entre 1 i 5 persones contractades per entitat Si • 4 de cada 10 entitats tenen menys de 5 treballadors contractats 54% •45% de treballadors contractats, ho són a jornada parcial DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA13 Març 2011
 14. 14. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Aspectes organitzatius de les entitats Disposició de quotes No Ns/Nc 25% 17% Disposició de Pla Estratègic, Pla Director o similar No 39% Ns/Nc 10% Si 58% Modalitat Si única 51% Diverses 28% modalitats 72% DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA14 Març 2011
 15. 15. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Finançament Procedència del finançament a nivell global Finançament priv at 74% Finançament públic 66% Altres tipus de finançament 3% Ns/Nc 20% Procedència del finançament privat Procedència del finançament públic Quotes socis individuals 73% Generalitat 79% Donacions 37% Ajuntament 66% Patrocinis 31% Diputació 50% Serv eis oferts per lentitat 24% Consell Comarcal 15% Activ itats realitzades 17% "Fundación Biodiversidad" 7%Obres socials de les caixes 16% Administració central espanyola 4% Accions de màrqueting 4% Ministeri Medi Ambient 3% Altres 16% Altres organismes públics 12% DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA15 Març 2011
 16. 16. Presentació ► Diagnosi: característiques de les entitats del Tercer Sector Ambiental Finançament Evolució ingressos de les entitats 2009 vs. 2007 Increment 45% Perspectives dels ingressos de l’any 2010 Pèrdua 15% No contesten Augmentaran Manteniment 15% 23% 7% Ns/Nc 25% No ho saben 10% Disminuiran Evolució del resultat econòmic 2007-2008-2009 33% Es mantindran els del 2009 2007 14% 18% 43% 25% 27% 2008 14% 21% 40% 25% 2009 14% 22% 39% 25% Pèrdua Excedent Equilibri Ns/Nc DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA16 Març 2011
 17. 17. Presentació ► Diagnosi: les entitats com a actors socials Relació entre entitats del Tercer Sector Relació amb altres entitats Relació amb entitats del 3er Sector Ambiental del 3er Sector Social No shi No shi relaciona 22% Ns/Nc relaciona 25% 57% Ns/Nc 25% Shi relaciona Shi relaciona 18% 53% Les entitats es relacionen de forma molt més intensa amb la resta d’entitats del 3r Sector Ambiental que amb les entitats del Tercer Sector Social Rati de relació observat: 53% vs. 18% DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA17 Març 2011
 18. 18. Presentació ► Diagnosi: les entitats com a actors socials Treball en xarxa Necessitat de treballar en xarxa No és Només necessari puntualment 5% 33% Ns/Nc Eines TIC 14% Ús i aprofitament per fer treball en xarxa Pàgina W eb 35% 47% 9% 10% Coneixement Intranet 21% 11% 58% 10% de xarxanet.org És necessari Coneix 49% Perfil a Facebook 19% 26% 45% 10% Ns/Nc 17% 27% Participa a Twiter 6%10% 75% 10% Participa en altres xarxes socials 6%4% 81% 10% Utilitza i saprofita per fer treball en xarxaNo coneix Uilitza però no saprofita per fer treball en xarxa 56% No utilitza Ns/Nc DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA18 Març 2011
 19. 19. Presentació ► Diagnosi: les entitats com a actors socials L’OBRADORConeixement de l’existència d’un ens que agrupa Valoració de la creació d’un ens les entitats ambientals de Catalunya que agrupi les entitats ambientals de Catalunya Coneix (diuen que ja existeix un ens Ns/Nc integrador) 42% No coneix 12% 88% Bastant negatiu 1% Molt positiu Coneixement de “l’Obrador” Bastant positiu 31% 26% CONEIXEMENT TOTAL 25% 2% 23% 49% 26% Positiva pel 57% Coneix. espontani Coneix. suggerit No coneix Ns/Nc DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA19 Març 2011
 20. 20. Presentació ► Diagnosi: les entitats com a actors socials Relació amb la ciutadania i amb empreses o entitats privades Obtenció del nivell de seguiment i implicació que desitja l’entitat, per part de la ciutadania Nivell de relació amb empreses o entitats privades Bastant 42% Puntualment 41% No shi Shi relaciona relaciona 42% 33% Gairebé mai o Sí, mai absolutament Ns/Nc Ns/Nc 5% 5% 7% 25% Un major i adequat nivell de comunicació afavoriria un major nivell de relació DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA20 Març 2011
 21. 21. Presentació ► Propostes i expectatives de futur Dirigides a l’Administració • Defensa activa dels interessos del medi ambient, dignificant i recolzant la tasca de les entitats, visualitzant el Tercer Sector com col—laborador de les polítiques publiques. • Arribar a un consens polític i social amb les entitats en les decisions ambientals importants, treballant amb elles i no en contra d’elles, com moltes entitats s’han sentit en alguns moments. • Definició d’un pla de suport pel 3r Sector Ambiental, que inclogui un full de ruta amb objectius assumibles. • Disseny d’un Pla Estratègic a “x” anys vista, amb la col—laboració de les entitats, prèviament consensuat amb les entitats. • Procurar donar estabilitat a les entitats, conveniant projectes estables. • Major apropament a les entitats i als territoris. • Adopció de mesures per millorar i incrementar la comunicació entre entitats: - plataforma conjunta de totes les entitats ambientals, - punts de trobada per l’intercanvi d’inquietuds i idees, - disposar i facilitar la base de dades amb les entitats i els projectes que es desenvolupen anualment DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA21 Març 2011
 22. 22. Presentació ► Propostes i expectatives de futur Respecte a la gestió amb l’Administració • Donar recolzament tècnic i assessorament a les entitats per optimitzar el seu funcionament. • Es vetlli per la transparència, ja que sovint s’ha observat certa opacitat en concursos, en facilitar informació,... • Evitar al màxim el tracte preferent envers les entitats. • Simplificació administrativa: reducció de la burocràcia i dirigir els esforços a tenir finestreta única. • Disseny d’un sistema pel qual es pugui fer un control exhaustiu, però fàcil i transparent, de la destinació real dels diners públics (ajuts i subvencions) que gestionen les entitats. • S’evitin els solapaments amb altres departaments, quant a les temàtiques mediambientals. • Es treballi per aconseguir que la resta de departaments de la Generalitat coneguin la normativa ambiental, per facilitar el seu compliment. • Foment de la relació i creació de xarxes en el Tercer Sector Ambiental, per aprofitar les sinèrgies entre entitats, fins i tot amb les vinculades al Tercer Sector Social. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA22 Març 2011
 23. 23. Presentació ► Propostes i expectatives de futur Dirigides al propi sector • Es considera bàsic aconseguir que el Tercer Sector Ambiental tingui entitat pròpia, que sigui clau per la societat i pel país: ha de trobar la manera de ser percebut com necessari i de saber vendre’s millor. • Aconseguir la màxima unitat entre les entitats del sector per tenir força, tasca difícil per la seva pròpia idiosincràsia: dispersió, heterogeneïtat, personalismes, etc. • S’espera que s’arribi a treballar de forma més similar al Tercer Sector Social. • S’espera que es puguin sumar esforços, lluny dels personalismes actuals, aprofitant les sinèrgies que es generen i que, avui, sovint s’ignoren o es desaprofiten. • Evitar el personalisme excessiu de les persones que lideren les entitats ambientals, perquè pot ser contraproduent per l’entitat i per la imatge del sector. • Procurar que la vocació i implicació personal dels gestors principals de les entitats, es vagi ampliant a més persones. • Honestedat per part de les entitats. Que no sigui l’obtenció de subvencions el motor de les entitats per formar part del tercer sector ambiental. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA23 Març 2011
 24. 24. Presentació ► DAFO- Present FORTALESES DEBILITATS (internes) •Catalunya és sensible a la conservació i millora del medi •Baix reconeixement del Tercer Sector Ambiental. ambient: s’observa un important i creixent nivell de sensibilització. •Sector molt atomitzat i heterogeni, a vegades amb excés de personalisme per part de les persones que lideren entitats. •Molt voluntariat col—laborant amb entitats ambientals, tot i que amb diferents nivells d’implicació i compromís. •Manca de claredat en la identificació de les entitats ambientals. •Possibilitat de connexió entre entitats mitjançant les xarxes socials (Internet). •Estructures molt petites i poc estables, amb poques possibilitats de disposar de tècnics suficients i experts; els sous són més •Riquesa per poder actuar: hi ha moltes entitats que baixos que els d’altres tipus d’organitzacions. aborden moltes temàtiques per tot el territori català. •Pocs recursos econòmics i la majoria subjectes a l’obtenció •Transversalitat: el medi ambient està present a les d’ajut extern. activitats socials i empresarials i la ciutadania va interioritzant consignes. •Manca de bons gestors i tècnics amb disponibilitat de temps. •Constatació dels efectes de les actuacions realitzades •Cansament dels veterans i manca de relleu generacional al per les entitats. front de les entitats. •Manca de compromís dels diferents agents socials i baix nivell •Molts projectes endegats i finalitzats (coneixement) i d’implicació personal en la cura del medi ambient. molts altres en cartera. •Baix nivell d’utilització dels recursos a l’abast, per manca de •El medi ambient és, també, una aposta política i s’hi temps i interès (eines TIC). dediquen esforços. •Ordres de subvenció: restrictives, amb manca de criteris clars, •Conselleria/Departament propi, amb capacitat per fer gestió complexa, ... polítiques ambientals favorables. •Es dediquen al medi ambient menys esforços dels necessaris. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA24 Març 2011
 25. 25. Presentació ► DAFO- Futur OPORTUNITATS AMENACES (externes) •Clarificació del rol de les administracions. •Recursos econòmics insuficients a les entitats, per causa de: - la crisi econòmica •Promoure polítiques ambientals perdurables, afavoridores - que no arribi el 0,7 de l’IRPF a entitats sense seu a Madrid. del medi ambient. •Professionalització excessiva del sector amb la consegüent •Promoure la suma d’esforços entre entitats, ciutadania i pèrdua de participació del voluntariat: que la motivació polítics, mitjançant lleis que es puguin complir i la s’allunyi dels objectius fonamentals del sector. implicació /participació de tots els agents socials. •Pèrdua de valor del “voluntariat” = mancança de voluntaris. •Tenir cura del voluntariat, ja que és un valor difícilment substituïble. Cal el reconeixement. •Creixement de l’individualisme en detriment de la preocupació per a tot allò que és col—lectiu. •Aconseguir sensibilitzar al món empresarial per tal que a la RSC de les empreses s’incrementi la destinació de recursos •Altres prioritats de la societat: pèrdua de pes del medi pel Tercer Sector Ambiental. ambient com un dels objectius prioritaris. •Dedicar pressupost a la formació de bons tècnics i gestors •Pèrdua d’interès i confiança en els valors del medi natural i ambientals. el medi ambient. •Identificar i conèixer les entitats del sector i ajudar-les en el •Manca de rellevància des dels mitjans de comunicació: que sigui possible, equitativament: consell consultor temàtica poc venedora. autònom amb criteris objectius. •Dependència dels canvis polítics (genera inestabilitat). •Apropament del Departament a les entitats ambientals, per conèixer i identificar necessitats (treball de camp). •Desaparició del departament propi, de tal manera que el medi ambient estigui present en totes les àrees, però amb •Vendre més i millor la necessitat del sector i comunicar pèrdua de control/dispersió sobre les polítiques concretes. intensament el que es fa: insistir en l’educació ambiental en l’àmbit formal educatiu. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA25 Març 2011
 26. 26. Presentació ► Conclusions principals Cal una definició clara de quina és la línia que vol seguir el Departament, respecte el medi ambient i les entitats que conformen el Tercer Sector Ambiental. Cal definir i consensuar què vol dir ser una entitat del Tercer Sector Ambiental i aplicar el criteri. Cal apostar fort pel Tercer Sector Ambiental, donant-li eines per un millor funcionament, per tant, la Generalitat de Catalunya, i amb ella el Departament, no ha de ser el motor de les entitats, sinó que les ha d’acompanyar en el desenvolupament de la seva tasca. Les entitats necessiten estabilitat econòmica per poder desenvolupar projectes i disposar d’un equip tècnic professional. Cal que des de l’Administració s’ajudi a les entitats en funció de l’interès i vàlua dels seus projectes ambientals, amb els terminis adequats, i des del principi, evitant duplicitat de projectes. Cal donar el suport necessari i fer front comú amb les entitats en la lluita per aconseguir l’arribada a Catalunya del tram del 0,7% de l’IRPF i la seva distribució equitativa a totes les entitats ambientals que responguin a criteris definits i consensuats prèviament. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA26 Març 2011
 27. 27. Conclusions ► Conclusions principals Cal treballar per aconseguir que es produeixi el necessari relleu generacional al front de les entitats, ja que aquest els hi proporcionarà un major dinamisme, quant a la seva gestió, activitat i relacions amb altres entitats i amb la societat en general. L’Obrador interessa, sobretot com a punt de debat i reflexió interna del sector: Positiu: pot actuar com catalitzador del interessos del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, actuant com lobby de poder, amb força per defensar-los davant el DMAH, el govern de Catalunya i les entitats i organismes públics i privats a nivell de l’estat espanyol Reticències: - por a la pèrdua d’autonomia i d’entitat en el sector - por que només afavoreixi els interessos d’algunes entitats - quin sigui el concepte d’ens integrador Caldrà que quedin clarament definides quines són les funcions i atribucions, quines són les entitats que s’hi poden “adherir” i quin és nivell de representativitat que aquestes li assignen, a partir dels estatuts que s’acordin i que hagin de regir el seu funcionament. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA27 Març 2011
 28. 28. DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA MOLTES GRÀCIES ! DIAGNOSI DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA28 Març 2011

×