PRINCIPALS ASPECTES DE LA DIRECTIVAD’EMISSIONS INDUSTRIALSCANVIS MÉS RELLEVANTS A CURT I MIG TERMINITRANSPOSICIÓBarcelona,...
2/15Abast de la Directiva d’emissions industrials (1)La DEI refon en un text únic les següents directives:Directiva IPPC (...
3/15La DEI s’aplicarà a les següents activitats industrials:Activitats enumerades a l’Annex I, corresponents principalment...
4/15Evitar i, si no és possible, reduir la contaminació amb elprincipi de prevenció.Tractament integrat d’emissions, gesti...
5/15Limitar els desequilibris en la UE en nivells d’emissió, establirles MTD i assegurar una alta qualitat dels BREFEvitar...
6/15La DEI manté la necessitat d’obtenir un permís (autoritzacióescrita), concedit per les autoritats competents, per pode...
7/15Contingut de l’autoritzacióValors límit d’emissió (VLE) per aquelles substàncies incloses a l’annex IIde la DEI, i per...
8/15Es garantiran les possibilitats reals de participació del públicinteressat, en una etapa inicial, en els següents proc...
9/15L’autoritat competent posarà a disposició del públic:el contingut del permís ambientalels motius en els que basa la de...
10/15Els estats membres s’asseguraran que totes les instal·lacionsestiguin cobertes per un pla d’inspecció ambiental, ques...
11/15Noves activitats incloses a la DEIIndustries energètiquesS’incorporen les activitats de gasificació o liqüefacció d’a...
12/15Noves activitats incloses a la DEIIndustria químicaAquesta categoria es relativa a activitats de fabricació, a escala...
13/15El Govern de l’Estat ha elaborat el projecte de llei demodificació de la Ley 16/2002, de prevención y controlintegrad...
14/15Nombre d’activitats amb EMAS a CatalunyaPer nombre de registres EMAS, Catalunya es trobaria en quarta posició a Europ...
15/15Directiva d’Emissions Industrials (DEI)Gràcies per la vostra atencióMaria José Sarrias i GalceranCap del Servei de Qu...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Principals aspectes de la Directiva d'Emissions Industrials: canvis més rellevants a curt i mig termini: transposició - M.J. Sarrias

241 visualizaciones

Publicado el

Jornada, organitzada per la Federació d’Empreses Químiques de Catalunya (FEDEQUIM), adreçada als seus associats, per posar en comú estratègies i eines que permetin a les empreses químiques catalanes aplicar la nova directiva d’emissions industrials.

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
241
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7
Acciones
Compartido
0
Descargas
6
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Principals aspectes de la Directiva d'Emissions Industrials: canvis més rellevants a curt i mig termini: transposició - M.J. Sarrias

 1. 1. PRINCIPALS ASPECTES DE LA DIRECTIVAD’EMISSIONS INDUSTRIALSCANVIS MÉS RELLEVANTS A CURT I MIG TERMINITRANSPOSICIÓBarcelona, 23 d’abril de 2013
 2. 2. 2/15Abast de la Directiva d’emissions industrials (1)La DEI refon en un text únic les següents directives:Directiva IPPC (Directiva 2008/1/CE, que modificava la Directiva96/61/CE)Directiva de COV (Directiva 1999/13/CE)Directiva d’incineració de residus (Directiva 2000/76/CE)Directives relatives al Diòxid de Titani (78/176/CEE , 82/882/CEE i92/112/CEE)Directiva de grans instal·lacions de combustió (Directiva2001/80/CE)Aquestes directives quedaran derogades, amb efectes a partir del 7de gener de 2014, a excepció de la directiva 2001/80/CE, que quedaràderogada amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016.
 3. 3. 3/15La DEI s’aplicarà a les següents activitats industrials:Activitats enumerades a l’Annex I, corresponents principalment al’àmbit d’aplicació de la Directiva IPPC, el qual s’ha modificatlleugerament.Instal·lacions de combustióInstal·lacions d’incineració de residus i coincineració de residusActivitats que utilitzen dissolvents orgànicsInstal·lacions de producció de diòxid de titaniLa DEI no s’aplicarà a:Activitats de R+DExperimentació de nous productes i processosAbast de la Directiva d’emissions industrials (2)
 4. 4. 4/15Evitar i, si no és possible, reduir la contaminació amb elprincipi de prevenció.Tractament integrat d’emissions, gestió de residus, eficiènciaenergètica i prevenció d’accidents.Disposar d’un permís i que inclogui mesures per aconseguirun alt nivell de protecció del medi ambient.Les conclusions de les MTD són la referència per establir lescondicions del permís.Elements fonamentals de la directiva (1)
 5. 5. 5/15Limitar els desequilibris en la UE en nivells d’emissió, establirles MTD i assegurar una alta qualitat dels BREFEvitar accidents i limitar les seves conseqüències.Evitar la contaminació de sòl i aigües subterràniesSimplificar i aclarir disposicions existents i reduir càrreguesadministratives innecessàries.Garantir l’accés a la informació i la participació pública.Elements fonamentals de la directiva (2)
 6. 6. 6/15La DEI manté la necessitat d’obtenir un permís (autoritzacióescrita), concedit per les autoritats competents, per poderexplotar una instal·lació (art.4.1).Els permisos podran ser vàlids per:Dues o més instal·lacions o parts d’instal·lacions que siguinexplotades pel mateix titular en la mateixa ubicació (art.4.2).Diverses parts d’una instal·lació explotada per diferents titulars.En aquests casos, el permís detallarà la responsabilitat de cadatitular (art.4.3).Els Estats Membres podran incloure obligacions per categoriesespecífiques d’instal·lacions en normes generals obligatòries.Quan s’adoptin normes generals obligatòries, es podrà incloureen el permís una referència a aquestes normes (art.6).El permís ambiental
 7. 7. 7/15Contingut de l’autoritzacióValors límit d’emissió (VLE) per aquelles substàncies incloses a l’annex IIde la DEI, i per altres que puguin ser emeses en quantitats significativesPrescripcions que garanteixin la protecció del sòl i de aigüessubterràniesMesures relatives al control i la gestió dels residusRequisits en matèria de control d’emissions (mètodes mesura, freqüència,.)Obligació de comunicar a l’autoritat competent regularment, i mínimun cop l’any, informació sobre els resultats dels controls que permetiverificar el compliment de les condicions del permísRequeriments adients pel manteniment i supervisió periòdica de lesmesures adoptades per evitar emissions al sòl i a les aigüessubterràniesMesures relatives a condicions diferents de les condicions normalsde funcionament (arrancades i parades, fuites, tancament definitiu del’explotació).
 8. 8. 8/15Es garantiran les possibilitats reals de participació del públicinteressat, en una etapa inicial, en els següents procediments(art. 24.1):Concessió d’un permís per a noves instal·lacionsConcessió d’un permís relatiu a un canvi substancialConcessió d’un permís quan s’apliqui l’article 15.4(aplicació de VLE que superin els derivats de l’aplicació deles MTD).Actualització de les condicions d’un permís quan s’apliquil’article 21.5 a) (contaminació produïda per instal·lació siguitan important que calgui revisar VLE o incloure’n de nous)Participació i informació pública
 9. 9. 9/15L’autoritat competent posarà a disposició del públic:el contingut del permís ambientalels motius en els que basa la decisió d’atorgamentels resultats de les consultes prèvies portades a terme i com s’hantingut en compteel títol dels documents de referència MTD aplicables a la instal·lació oactivitatel mètode emprat per determinar les condicions de l’autorització,incloent els valors límit d’emissió en relació a les MTD i els nivellsd’emissió associats a les MTDquan es concedeixi una exempció, d’acord amb l’article 15.4, elsmotius concrets i les condicions imposadesinformació rellevant sobre les mesures adoptades pel titular encas de cessament definitiu de l’activitatels resultats del monitoratge de les emissions exigits d’acord ambles condicions del permísParticipació i informació pública
 10. 10. 10/15Els estats membres s’asseguraran que totes les instal·lacionsestiguin cobertes per un pla d’inspecció ambiental, ques’actualitzarà regularment (art. 23.2).L’autoritat competent elaborarà programes d’inspeccióambiental que inclouran la freqüència de visita a lesinstal·lacions. El període entre visites es basarà en unaavaluació del risc ambiental de les instal·lacions, i serà com amínim d’un any i com a màxim de 3 anys (art. 23.4).Inspecció i control
 11. 11. 11/15Noves activitats incloses a la DEIIndustries energètiquesS’incorporen les activitats de gasificació o liqüefacció d’altres combustibles (diferentsdel carbó) utilitzats en instal·lacions amb una potència tèrmica nominal total ≥ 20MW.Producció i transformació de metallsS’incorporen les següents variacions en el redactat dels codis 2.5.b i 2.6:2.5.b) fusió de metalls no ferrosos, inclusive l’aliatge, inclosos els productes derecuperació i altres processos en la fosa de metalls no ferrosos amb unacapacitat de fusió > 4t/dia pel plom i el cadmi o 20 t/dia per la resta de metalls.2.6) Tractament de superfície de metalls o materials plàstics per processos electrolíticso químics, quan el volum de les cubetes o de les línies de completes destinades altractament utilitzades sigui > 30 m3.Industries mineralsS’incorporen instal·lacions de producció d’òxid de magnesi en forns amb una capacitatde producció > 50 t/dia.ModificatNOUNOU
 12. 12. 12/15Noves activitats incloses a la DEIIndustria químicaAquesta categoria es relativa a activitats de fabricació, a escala industrial i mitjançant transformacióquímica o biològica, de productes químics orgànics i inorgànics (abans productes químics orgànics debase i inorgànics de base). Les subcategories de productes químics específics es mantenenpràcticament iguals que en l’antiga IPPC.Gestió de residusVariacions en la redacció dels codis 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4, relatius a la valorització i eliminació de residusperillosos i no perillosos i als abocadors. No hi ha variació en els llindars establerts per classificar lesactivitats. Actualment sespecifiquen els processos de transformació i eliminació de residus.S’incorporen certes activitats de valorització o valorització i eliminació de residus no perillosos, lesactivitats d’emmagatzematge temporal de residus perillosos i les d’emmagatzematge subterrani deresidus perillosos.Altres activitatsVariacions en la redacció dels codis 6.4 i 6.6 relatius a les activitats de transformació de matèriesprimeres per producció d’aliments o pinsos i a activitats ramaderes.S’incorporen les activitats de fabricació de taulers derivats de la fusta, de tractament i transformació dematèries primeres animals i vegetals per producció d’aliments o pinsos, de captura de fluxos de CO2,de conservació de fusta i derivats de la fusta i activitats de tractament d’aigües residuals abocades peruna instal·lació també de l’annex I.ModificatModificatNOUNOUModificat
 13. 13. 13/15El Govern de l’Estat ha elaborat el projecte de llei demodificació de la Ley 16/2002, de prevención y controlintegrado de la contaminación, que transposava l’anteriordirectiva IPPC.El febrer va ser aprovat per les Corts i actualment està alSenat.És una transposició parcial de la DEI, ja que aquesta refon enúnic text 6 directives més, a part de la IPPC.El projecte del Reial decret que establirà el reglament de laLey 16/2002 està en informació pública.Transposició a l’ordenament jurídic de l’Estat
 14. 14. 14/15Nombre d’activitats amb EMAS a CatalunyaPer nombre de registres EMAS, Catalunya es trobaria en quarta posició a Europa, per darrerad’Itàlia.Per nombre de registres EMAS per milió d’habitants, Catalunya es trobaria entre els tresprimers països a la Unió Europea.Hi ha 43 establiments de l’annex I de la DEI amb registre EMAS.EVOLUCIÓ DORGANITZACIONS I CENTRES04/10/20122 6 22 4786 104 123 145 177223268 290331 340437 4612 4 20 4584 101 116 135 155 180 206 232 249 251291 31401002003004005001997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012Centres Organitzacions
 15. 15. 15/15Directiva d’Emissions Industrials (DEI)Gràcies per la vostra atencióMaria José Sarrias i GalceranCap del Servei de Qualificació AmbientalDirecció General de Qualitat Ambientala/e: mjsarrias@gencat.cat

×