Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
PUNTS CLAU DE LADIRECTIVA 2012/27D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA17 d’abril de 2013Lluís Morer i FornsDivisió de Gestió EnergèticaI...
MISIÓAvançar cap a un sistemaenergètic de baixaintensitat energètica ibaixes emissions.EficiènciaÚsracionalRenovables
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ(art. 1-3)Mesures per al foment de leficiència energètica dins de la UE.Assegurar lobjectiu pri...
RENOVACIÓ D’EDIFICIS iFUNCIÓ EXEMPLAR ADMINISTRACIONS(art. 4)Els Estats establiran una estratègia a llarg termini per fome...
COMPRES PÚBLIQUES(art. 6)Cal garantir que les administracions centrals adquireixin només productes,serveis i edificis que ...
SISTEMES D’OBLIGACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA(art. 7)El sistema ha de vetllar perquè els distribuïdors denergia i / ocome...
SISTEMES D’OBLIGACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA(art. 7)Es podran incloure a distribuïdors o comercialitzadors de combustibl...
SISTEMES D’OBLIGACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA(art. 7)Entre les mesures dactuació es poden incloure les següents mesures:T...
AUDITORIES I SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA(art. 8)Els Estats membres fomentaran que tots els clients finals puguin accedir...
COMPTADORS ENERGÈTICS i INFORMACIÓ FACTURACIÓ(art. 9 - 10)Sempre que sigui tècnicament possible, financerament raonable ip...
COMPTADORS ENERGÈTICS i INFORMACIÓ FACTURACIÓ(art. 15)Els Estats membres notificaran a la Comissió una avaluació completa ...
FINANCIACIÓ I FONS NACIONAL DE CERTIFICACIÓENERGÈTICA(art. 20)Els Estats facilitaran lestabliment de mecanismes de finança...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Punts clau de la Directiva 2012/27 d'eficiència energètica - Lluís Morer

305 visualizaciones

Publicado el

Jornada Tècnica: La gestió de l’energia, punt de partida per a la millora ambiental i la lluita contra el canvi climàtic

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Punts clau de la Directiva 2012/27 d'eficiència energètica - Lluís Morer

 1. 1. PUNTS CLAU DE LADIRECTIVA 2012/27D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA17 d’abril de 2013Lluís Morer i FornsDivisió de Gestió EnergèticaInstitut Català d’Energialmorer@icaen.gencat.cat
 2. 2. MISIÓAvançar cap a un sistemaenergètic de baixaintensitat energètica ibaixes emissions.EficiènciaÚsracionalRenovables
 3. 3. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ(art. 1-3)Mesures per al foment de leficiència energètica dins de la UE.Assegurar lobjectiu principal d’estalvi energètic - 20% per al 2020.Sestableixen normes destinades a eliminar barreres en el mercat energètic.Els requisits que estableix la Directiva, són uns requisits mínims.Cada Estat ha de fixar un objectiu nacional deficiència energètica, basat béen el consum denergia primària o final, bé en lestalvi de energia primària ofinal, bé en la intensitat energètica.30 juny 2013evaluació Comissió
 4. 4. RENOVACIÓ D’EDIFICIS iFUNCIÓ EXEMPLAR ADMINISTRACIONS(art. 4)Els Estats establiran una estratègia a llarg termini per fomentar inversionsen la renovació del parc dedificis residencials i comercials (públic i privat).El 3% de la superfície total dels edificis propietat i ocupats perl’Administració central es renovi cada any.Els Estats exigiran que es doni prioritat als edificis amb pitjor rendimentenergètic, quan sigui rendible i tècnicament viable.Els Estats membres animaran els organismes públics regionals i locals aadoptar plans deficiència energètica.30 abril 2014,1ª versió1 gener 2014,31 desembre 2014,1ª llista
 5. 5. COMPRES PÚBLIQUES(art. 6)Cal garantir que les administracions centrals adquireixin només productes,serveis i edificis que tinguin un alt rendiment energètic, sempre que aixòsigui coherent amb la rendibilitat, la sostenibilitat i la idoneïtat tècnica.També animaran els organismes públics a avaluar, en les licitacions decontractes de serveis energètics, els contractes d’estalvis garantits o similars.Servei de millora de l eficiència energètica i demanteniment del Centre d Alt Rendiment deSant Cugat del VallèsServei de millora de leficiència energètica i el seu corresponentmanteniment integral en ledifici de lArxiu Nacional de Catalunya(ANC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunyasituat a Sant Cugat del Vallès
 6. 6. SISTEMES D’OBLIGACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA(art. 7)El sistema ha de vetllar perquè els distribuïdors denergia i / ocomercialitzadors assoleixin un objectiu destalvi denergia acumulat, a nivelldusuari final.Lobjectiu serà equivalent a la suma dun estalvi anual, del 1,5% de lesvendes anuals denergia a clients finals de tots els distribuïdors denergia ocomercialitzadors, en volum, com mitjana dels últims tres anys.Es permet comptar lestalvi denergia obtingut en la transformació,distribució i transport d’energia, inclosa les xarxes urbanes de calefacció irefrigeració eficient.1 gener 2014 fins31 desembre 2020
 7. 7. SISTEMES D’OBLIGACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA(art. 7)Es podran incloure a distribuïdors o comercialitzadors de combustible per atransports que operin al territori.Un cop lany, es publicaran lestalvi denergia obtingut per cada partobligada.Els Estats membres podran incloure requisits amb finalitat social, perexemple, prioritat per les llars afectats per la pobresa energètica. Permetre ales parts obligades que comptabilitzin, lestalvi denergia certificat obtingut perproveïdors de serveis energètics o bé comptabilitzar lestalvi obtingut en 1 anycom si shagués obtingut en qualsevol dels 4 anteriors o 3 següents.
 8. 8. SISTEMES D’OBLIGACIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA(art. 7)Entre les mesures dactuació es poden incloure les següents mesures:Tributs sobre lenergia o sobre les emissions de CO2 que donin lloc a unareducció del consum denergia d’ús final;Mecanismes i instruments financers o incentius fiscals que indueixin alaplicació de tecnologies o tècniques eficientsReglamentacions o acords voluntaris.Sistemes detiquetatge energètic.Formació i educació, incloent programes dassessorament energètic, queindueixin a laplicació de tecnologies o tècniques eficients
 9. 9. AUDITORIES I SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA(art. 8)Els Estats membres fomentaran que tots els clients finals puguin accedir aauditories energètiques delevada qualitat, amb una bona relació cost-eficàcia.Podran ser efectuades per experts interns o auditors energètics sempre quelEstat membre hagi establert un sistema que garanteixi i comprovi la sevaqualitat.Cal elaborar programes que promoguin a les PIMES a realitzar auditoriesenergètiques i a aplicar posteriorment les seves recomanacions.Sha de vetllar perquè se sotmeti a les grans empreses a una auditoriaenergètica realitzada de manera independent per experts qualificats i / oacreditats.5 desembre 2015cada 4 anys
 10. 10. COMPTADORS ENERGÈTICS i INFORMACIÓ FACTURACIÓ(art. 9 - 10)Sempre que sigui tècnicament possible, financerament raonable iproporcionat amb el estalvi potencial denergia, els clients delectricitat, gasnatural, calefacció i refrigeració urbana i ACS han de rebre comptadorsindividuals a un preu competitiu, que reflecteixin exactament el consum realdenergia del client final i proporcionin informació sobre el temps real d’ús.Els Estats sasseguraran, que la informació sobre la facturació sigui precisai es basi en el consum real.Sha de garantir que els clients finals puguin accedir fàcilment a informaciósobre el consum històric, permetent efectuar comprovacions detallades.31 desembre 2014
 11. 11. COMPTADORS ENERGÈTICS i INFORMACIÓ FACTURACIÓ(art. 15)Els Estats membres notificaran a la Comissió una avaluació completa delpotencial dús de la cogeneració dalta eficiència i dels sistemes urbans decalefacció i refrigeració eficients.Es duran a terme una anàlisi de costos – beneficis al territori, atenent lescondicions climàtiques, la viabilitat econòmica i la idoneïtat tècnica.Sha dassegurar que se suprimeixen aquells incentius en les tarifes detransport i distribució que menyscabin leficiència global de lageneració, transport, distribució i subministrament delectricitat o que puguinobstaculitzar la participació en la resposta de la demanda.31 desembre 2015,cada 5 anys
 12. 12. FINANCIACIÓ I FONS NACIONAL DE CERTIFICACIÓENERGÈTICA(art. 20)Els Estats facilitaran lestabliment de mecanismes de finançament o elrecurs als existents, a fi que saprofitin al màxim les mesures de millora del’eficiència energètica.Els Estats podran crear un Fons nacional deficiència energètica.

×