Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics.

Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
Medi Ambient. Generalitat de CatalunyaMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
Reptes i incerteses en l’assoliment del bon
estat dels ecosistemes aquàtics
Jornada de presentació de l’Informe sobre l’estat del medi
ambient 2016 – 2019
Manlleu. 25 de novembre de 2022
Antoni Munné (Agència Catalana de l’Aigua)
Temes a analitzar
1. Estat de les masses d’aigua i context internacional
2. Principals problemes i pressions:
• Qualitat hidromorfològica
• Contaminació difusa
• Contaminants emergents
• Canvi climàtic / espècies exòtiques
3. Reptes de futur:
• Planificació: El Pla de conca de 3r cicle (2022-2027)
• Co-governança, gestió participada
Context. Aigua al món i biodiversitat
Volum de la terra: 1.083.207 milions de Km3
Volum total d’aigua: 1.386 milions de Km3 (0,1%)
Aigua dolça: 35 milions de Km3 (2%)
Aigua disponible: 10 milions de Km3 (28%)
The Water Cycle for Kids. All Earth's Water - Water Resources. Howard Perlman, USGS (2016).
• Aigua subterrània: 9,7 milions Km3 (97%)
• Aigua superficial: 0,3 milions Km3 (3%)
Els ecosistemes d'aigua dolça cobreixen
menys de l'1% de la superfície de la Terra,
però sostenen el 10% de les espècies
identificades.
Els ecosistemes marins constitueix més del
90% de l'espai habitable del planeta i
conté unes 250.000 espècies conegudes
(20%), amb moltes més per descobrir
(almenys 2/3 de les espècies marines del
món encara no s'han identificat).
Context. Espècies amenaçades
Unió Internacional per a la Conservació de la Natura: https://www.iucnredlist.org/
Estat de les masses
VIDA
aquàtica
Nutrients
Salinitat
Oxigenació
Substàncies
prioritàries
Règim de
Cabals
Continuïtat
longitudinal
Substrat
Bosc de
ribera
 Estructura i funció
 Elements de
qualitat i indicadors
 Condicions de
referència
Molt bo
Bo
Deficient
Dolent
Mediocre
Directiva Marc de l’aigua (2000/60/EC):
Estat ecològic: Expressió de qualitat de l’estructura i
funcionament dels ecosistemes aquàtics associats a les aigües
superficials
Font: Narcís Prat i Maria Rieradevall
Estat de les masses
Molt bo
Bo
Deficient
Dolent
Mediocre
Tipus de rius a Catalunya
Desviació de les
condicions naturals
(referència)
12 (3%)
120 (34%)
123 (35%)
61 (18%)
17 (5%)
Estat de les
masses d’aigua a
Catalunya
Estat de les masses
Evolució de l’Estat de les masses d’aigua superficials (rius, llacs, zones humides, llacunes
litorals, embassaments i aigües costaneres) al llarg dels 3 cicles de Planificació. Dades 2009,
2015 i 2021:
Estat de les masses
Categoria
1r cicle
compliment a
2009
2n cicle
compliment a
2015
3r cicle
compliment a
2019/2021
Rius 37 (15%) 86 (35%) 89 (36%)
Embassaments 9 (69%) 10 (77%) 7 (54%)*
Zones humides i
estanys
13 (25%) 13 (25%) 18 (35%)
Costaneres 17 (52%) 16 (49%) 20 (61%)
Subterrànies 11 (31%) 13 (35%) 12 (27%)**
Total 87 (23%) 138 (36%) 143 (38%)
Evolució del compliment del bo o molt bon estat de les masses d’aigua al llarg dels 3 cicles de
planificació:
=
=
=
Estat de les masses Els rius han millorar la qualitat fisicoquímica en els darrers 25 anys:
Estat de les masses
Amoni a Castellbell i el Vilar
Amoni a Olesa de Montserrat
MACROINVERTEBRATS a Olesa de Montserrat Font: Carimed FEHM
La millora de la qualitat
fisicoquímica s’ha
traslladat en una millora
ambiental i en les
comunitats
d’invertebrats i algues.
Una clara vinculació amb
la reducció d’amoni als
rius.
Estat de les masses
 Qualitat de l’aigua
 Qualitat de l’aigua
 Quantitat d’aigua
 Hàbitats
 Història
Però amb la millora de la
qualitat fisicoquímica no
és suficient.
Les poblacions de peixos
son les que reflecteixen
encara un menor grau de
recuperació.
Susceptibles a l’alteració
dels hàbitats, cabals
circulants, connectivitat,
espècies invasores, etc.
Estat de les masses
A Europa, la majoria dels estats membres
declaren més del 60% de les seves
masses d’aigua en mal estat.
Assolir un bon estat ecològic d’acord
amb la Directiva marc de l’aigua
requereix un esforç considerable en
mesures pal·liatives i correctores.
És important establir un programa de
mesures adequat per assolir objectius
establerts.
European Environment Agency (2018).
Assessment of water status and pressures
Estat de les masses
European Environment Agency (2018).
Assessment of water status and pressures
Estat de les masses
Informe del grado de ejecución de la planificación
hidrológica. Consejo Nacional del Agua (Nov. 2022)
Temes a analitzar
1. Estat de les masses d’aigua i context internacional
2. Principals problemes i pressions:
• Qualitat hidromorfològica
• Contaminació difusa
• Contaminants emergents
• Canvi climàtic / espècies exòtiques
3. Reptes de futur:
• Planificació: El Pla de conca de 3r cicle (2022-2027)
• Co-governança, gestió participada
Principals pressions
Font: document IMPRESS. ACA 2019
European Environment Agency (2018).
Assessment of water status and pressures
L’Agència Ambiental Europea
també identifica a les
alteracions hidromorfològiques
(manca de cabals ecològics,
manca de connectivitat,
alteració dels hàbitats i bosc
de ribera, gestió de
sediments) com les principals
dificultats (pressions) per
assolir el bon estat, junt amb la
contaminació difusa.
Principals pressions
Principals amenaces que posen el risc l’assoliment del bon estat:
Downstream
Upstream
Water is
diverted
Alteració hidromorfològica
J. P. Martin-Vide et al.
El delta del Llobregat ha
retrocedit gairebé 800m. Des
del segle passat.
Les rescloses al llarg del riu
Llobregat es consideren la
principal causa de la pèrdua
de sediments i la regressió
del litoral al delta del
Llobregat.
Alteració hidromorfològica. Gestió de sediments
Excedent de Nitrogen (N):
Excedents de nitrogen amb risc d’afectar al medi.
Gestió dels excedents de N. Adequada integració al
medi (Pla de fertilització agrària), bones pràctiques,
mesures de reducció i eliminació de l’excés
(Programa d’actuació en Zones Vulnerables).
Nitrogen (N) production: Potential (N) uptake:
Contaminació difusa
El bon estat de les masses d’aigua
European Environment Agency (2018).
Assessment of water status and pressures
Contaminants prioritaris. Estat químic de les masses d’aigua
Classe
qualitat
Num. masses d’aigua
rius (%)
Bo 232 (63%)
Dolent 89 (24%)
Sense dades 48 (13%)
• Origen difós: “plaguicides” cipermitrina,
terbutilazina, metolaclor, diuron,
chlorpirifós, HCH, terbutrina. Zones
agrícoles.
• Origen puntual: nonylphenol, níquel, cadmi,
chloroformfrom. Zones industrials i urbanes.
• Compostos persistents i ubics: PFOS, PBDEs,
HBCDD, endosulfan, mercuri.
The Catalan Water Agency (ACA) and the Catalan Water Research Institute (ICRA) have collaborated in
the analysis and detection of emerging pollutants in the Catalan rivers: (Llorens et al, 2020. Occurrence
of regulated pollutants in populated Mediterranean basins: Ecotoxicological risk and effects on
biological quality. Science of the Total Environment, 747). The frequency and concentrations detected,
and the environmental risk are analyzed:
Contaminants emergents. Estat químic de les masses d’aigua
Canvi climàtic
An SRES-A1B scenario is considered as reference (equivalent to RCP 6.0), for the horizon
2039 based on projections of the ESCENA model applied on a semi-distributed monthly
passage hydrological model (5x5 km)..
Basins
Average 2021-2050 vs.
1971-2000
Muga -20.9%
Fluvià -22.7%
Ter a Ripoll -16.0%
Ter a Sau -15.4%
Ter complet -18.4%
Tordera -23.9%
Besòs -14.4%
Llobregat a Sallent -13.1%
Cardener a Cardona -20.7%
Anoia complet -13.1%
Llobregat complet -14.8%
Foix -22.3%
Gaià -22.8%
Francolí -20.6%
Catalan RBD -18.3%
25
1950-2014: 64 anys
Aportació mitjana anuals de 482 hm3
Pendent de la regressió: -3.662 hm3/any
Reducció en tot el període: (3.662 x 64) / 482 = 48 % o
7,5% per dècada
Tendències de la precipitació
decadal del període 1950-2015
APORTACIONS FLUVIALS
PLUGES
Gairebé la meitat de les reduccions d’aportacions observades podrien explicar-se (al menys a la capçalera del Ter)
per reduccions de la precipitació.
Si afegim el factor d’increment tèrmic i evapotranspiratiu (fins i tot sense canvis d’usos), molt més de la meitat
de les reduccions són de caràcter climàtic.
Canvis en la disponibilitat d’aigua
Riscos del canvi climàtic
Alteració del funcionament dels ecosistemes.
Floracions d’algues tòxiques (cianobacteris). Floració
d’algues Microcystis a l’embassament de Sau (Tardor
de 2015)
Temes a analitzar
1. Estat de les masses d’aigua i context internacional
2. Principals problemes i pressions:
• Qualitat hidromorfològica
• Contaminació difusa
• Contaminants emergents
• Canvi climàtic / espècies exòtiques
3. Reptes de futur:
• Planificació: El Pla de conca de 3r cicle (2022-2027)
• Co-governança, gestió participada
Pla de gestió de conca de 3r cicle (2022-2027)
Codi Descripció Capítol Import altres
2022-2027
Import ACA
2022-27
Import Total
2022-27
A1 Implantació de cabals de manteniment i gestió de sediments 1.800.000 9.556.750 11.356.750
A2 Rehabilitació morfològica dels rius 750.000 44.265.000 45.015.000
A3 Rehabilitació morfològica de zones humides 3.302.000 11.900.000 15.202.000
A4 Control i mitigació d’espècies invasores 192.000 1.656.377 1.848.377
A5-A7 Millora i protecció del litoral i les aigües costaneres i regulació usos recreatius 46.022.986 1.300.000 47.322.986
A6 Protecció d’aqüífers 0 3.880.000 3.880.000
C1 Millora del sanejament nuclis sanejats 0 386.308.650 386.308.650
C2 Sanejament nuclis no sanejats 58.000 116.811.620 116.869.620
C3-C8
Reducció de contaminants industrials d’origen puntual i descontaminació
d’aqüífers 0 2.295.676 2.295.676
C4 Reducció impactes de sistemes unitaris (DSU) 9.000.000 63.000.000 72.000.000
C5 Reducció nitrats d’origen agrari 11.115.000 2.620.000 13.735.000
C6 Reducció plaguicides d’origen agrari 1.358.470 250.000 1.608.470
C7 Reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat 58.414.853 90.473.686 148.888.539
F1 Millora en la planificació hidrològica 0 350.000 350.000
B1 Gestió coordinada dels recursos hídrics 0 4.579.000 4.579.000
B2 Millora de la garantia de l’abastament 862.832.636 372.061.919 1.234.894.555
B4 Reutilització de l’aigua regenerada 6.340.935 119.005.756 125.346.691
B5 Millora del control i la regulació 0 26.655.543 26.655.543
B6 Modernització dels regadius 26.357.377 0 26.357.377
B3 Gestió de sequeres 3.992.000 9.820.000 13.812.000
D1 Mesures de prevenció i defensa contra les inundacions 2.000.000 127.016.784 129.016.784
D2 Gestió i prevenció de floracions de cianobacteris tòxics
0 1.000.000 1.000.000
D3 Gestió forestal vinculada a la recuperació d'aigua blava
2.600.000 3.210.000 5.810.000
E1 Desenvolupament de la recerca i la innovació
0 3.500.000 3.500.000
E2 Millora en la participació pública 0 100.000 100.000
TOTAL 1.036.136.256 1.401.616.761 2.437.753.017
Assoliment
objectius
ambientals
Atenció
demandes i
racionalitat
ús aigua
Adaptació
fenòmens
extrems
Governança
29
http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/restauracio-despais-de-ribera-i-connectivitat/custodia-fluvial/
http://custodiaterritori.org
Custòdia fluvial
Web: www.gencat.cat/aca
E-mail: aca@gencat.cat
Twitter: @aigua_cat
Instagram: @aigua_cat
© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació
i que no es contradigui amb una llicència específica.
Moltes gràcies per la
vostra atenció
1 de 30

Más contenido relacionado

Similar a Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics.

Ctma 01 IdeesbasiquesiCtma 01 Ideesbasiquesi
Ctma 01 Ideesbasiquesiraimonjimenez
322 vistas20 diapositivas
0301.ppt0301.ppt
0301.pptPremi TIC
649 vistas15 diapositivas

Similar a Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics. (20)

Laboratori de mar (respostes fitxes batx)Laboratori de mar (respostes fitxes batx)
Laboratori de mar (respostes fitxes batx)
Museu Marítim de Barcelona855 vistas
Impactes del canvi climàtic al delta de l'Ebre i mesures d'adaptacióImpactes del canvi climàtic al delta de l'Ebre i mesures d'adaptació
Impactes del canvi climàtic al delta de l'Ebre i mesures d'adaptació
Institut Cartogràfic de Catalunya625 vistas
Ctma 01 IdeesbasiquesiCtma 01 Ideesbasiquesi
Ctma 01 Ideesbasiquesi
raimonjimenez322 vistas
0301.ppt0301.ppt
0301.ppt
Premi TIC649 vistas
Jaume Terradas sobre biodiversitatJaume Terradas sobre biodiversitat
Jaume Terradas sobre biodiversitat
Ecotendències Cosmocaixa309 vistas
Protocol per Situació de SequeraProtocol per Situació de Sequera
Protocol per Situació de Sequera
ecologiaurbana661 vistas
Bloc3.SostenibilitatBloc3.Sostenibilitat
Bloc3.Sostenibilitat
bendinat2esoc2.4K vistas
SostenibilitatSostenibilitat
Sostenibilitat
Biologia i Geologia633 vistas
3r eso tema 3 NATURALESA i SOCIETAT3r eso tema 3 NATURALESA i SOCIETAT
3r eso tema 3 NATURALESA i SOCIETAT
Mario Vicedo pellin3K vistas
Coneguem el riu ripollConeguem el riu ripoll
Coneguem el riu ripoll
MireiaCalvetNavarro404 vistas
ESCACC - presentació TarragonaESCACC - presentació Tarragona
ESCACC - presentació Tarragona
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya245 vistas
 Geografía.power bo1 Geografía.power bo1
Geografía.power bo1
Josep Peris275 vistas
CTMA2 Impactes a la hidrosferaCTMA2 Impactes a la hidrosfera
CTMA2 Impactes a la hidrosfera
Mireia Llobet3.3K vistas
ESCACC - presentació AmpostaESCACC - presentació Amposta
ESCACC - presentació Amposta
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya404 vistas
Aigua amiga 14Aigua amiga 14
Aigua amiga 14
Josep Lascurain - S·G·M s.l.628 vistas
U14 Ct2 0910(GestióMa)U14 Ct2 0910(GestióMa)
U14 Ct2 0910(GestióMa)
tiotavio1.6K vistas
AiguaAigua
Aigua
salvamenor1.9K vistas

Más de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya(20)

Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a CatalunyaDona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya13 vistas
Crònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullicióCrònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullició
Crònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullició
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya11 vistas
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya247 vistas
Guia per organizar esdeveniments sostenibles .pdfGuia per organizar esdeveniments sostenibles .pdf
Guia per organizar esdeveniments sostenibles .pdf
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya388 vistas
Estat de la natura a CatalunyaEstat de la natura a Catalunya
Estat de la natura a Catalunya
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya19 vistas
Educació Ambiental: repensant el camí cap a la sostenibilitat Educació Ambiental: repensant el camí cap a la sostenibilitat
Educació Ambiental: repensant el camí cap a la sostenibilitat
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya12 vistas
Canvi climàticCanvi climàtic
Canvi climàtic
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya13 vistas
Convocatòria Subvencions Zones de Baixes EmissionsConvocatòria Subvencions Zones de Baixes Emissions
Convocatòria Subvencions Zones de Baixes Emissions
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya70 vistas
Regulació jurídica de les Zones de Baixes EmissionsRegulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Regulació jurídica de les Zones de Baixes Emissions
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya112 vistas
Experiència de gestió ZBE Rondes i equipaments tecnològicsExperiència de gestió ZBE Rondes i equipaments tecnològics
Experiència de gestió ZBE Rondes i equipaments tecnològics
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya59 vistas
Zona Baixes Emissions Rondes BarcelonaZona Baixes Emissions Rondes Barcelona
Zona Baixes Emissions Rondes Barcelona
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya174 vistas
Contaminació per ozó troposfèric a EspanyaContaminació per ozó troposfèric a Espanya
Contaminació per ozó troposfèric a Espanya
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya80 vistas
Campanya de l’ozó troposfèric a Catalunya 2022Campanya de l’ozó troposfèric a Catalunya 2022
Campanya de l’ozó troposfèric a Catalunya 2022
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya74 vistas

Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics.

 • 1. Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels ecosistemes aquàtics Jornada de presentació de l’Informe sobre l’estat del medi ambient 2016 – 2019 Manlleu. 25 de novembre de 2022 Antoni Munné (Agència Catalana de l’Aigua)
 • 2. Temes a analitzar 1. Estat de les masses d’aigua i context internacional 2. Principals problemes i pressions: • Qualitat hidromorfològica • Contaminació difusa • Contaminants emergents • Canvi climàtic / espècies exòtiques 3. Reptes de futur: • Planificació: El Pla de conca de 3r cicle (2022-2027) • Co-governança, gestió participada
 • 3. Context. Aigua al món i biodiversitat Volum de la terra: 1.083.207 milions de Km3 Volum total d’aigua: 1.386 milions de Km3 (0,1%) Aigua dolça: 35 milions de Km3 (2%) Aigua disponible: 10 milions de Km3 (28%) The Water Cycle for Kids. All Earth's Water - Water Resources. Howard Perlman, USGS (2016). • Aigua subterrània: 9,7 milions Km3 (97%) • Aigua superficial: 0,3 milions Km3 (3%) Els ecosistemes d'aigua dolça cobreixen menys de l'1% de la superfície de la Terra, però sostenen el 10% de les espècies identificades. Els ecosistemes marins constitueix més del 90% de l'espai habitable del planeta i conté unes 250.000 espècies conegudes (20%), amb moltes més per descobrir (almenys 2/3 de les espècies marines del món encara no s'han identificat).
 • 4. Context. Espècies amenaçades Unió Internacional per a la Conservació de la Natura: https://www.iucnredlist.org/
 • 5. Estat de les masses VIDA aquàtica Nutrients Salinitat Oxigenació Substàncies prioritàries Règim de Cabals Continuïtat longitudinal Substrat Bosc de ribera  Estructura i funció  Elements de qualitat i indicadors  Condicions de referència Molt bo Bo Deficient Dolent Mediocre Directiva Marc de l’aigua (2000/60/EC): Estat ecològic: Expressió de qualitat de l’estructura i funcionament dels ecosistemes aquàtics associats a les aigües superficials Font: Narcís Prat i Maria Rieradevall
 • 6. Estat de les masses Molt bo Bo Deficient Dolent Mediocre Tipus de rius a Catalunya Desviació de les condicions naturals (referència) 12 (3%) 120 (34%) 123 (35%) 61 (18%) 17 (5%) Estat de les masses d’aigua a Catalunya
 • 7. Estat de les masses Evolució de l’Estat de les masses d’aigua superficials (rius, llacs, zones humides, llacunes litorals, embassaments i aigües costaneres) al llarg dels 3 cicles de Planificació. Dades 2009, 2015 i 2021:
 • 8. Estat de les masses Categoria 1r cicle compliment a 2009 2n cicle compliment a 2015 3r cicle compliment a 2019/2021 Rius 37 (15%) 86 (35%) 89 (36%) Embassaments 9 (69%) 10 (77%) 7 (54%)* Zones humides i estanys 13 (25%) 13 (25%) 18 (35%) Costaneres 17 (52%) 16 (49%) 20 (61%) Subterrànies 11 (31%) 13 (35%) 12 (27%)** Total 87 (23%) 138 (36%) 143 (38%) Evolució del compliment del bo o molt bon estat de les masses d’aigua al llarg dels 3 cicles de planificació: = = =
 • 9. Estat de les masses Els rius han millorar la qualitat fisicoquímica en els darrers 25 anys:
 • 10. Estat de les masses Amoni a Castellbell i el Vilar Amoni a Olesa de Montserrat MACROINVERTEBRATS a Olesa de Montserrat Font: Carimed FEHM La millora de la qualitat fisicoquímica s’ha traslladat en una millora ambiental i en les comunitats d’invertebrats i algues. Una clara vinculació amb la reducció d’amoni als rius.
 • 11. Estat de les masses  Qualitat de l’aigua  Qualitat de l’aigua  Quantitat d’aigua  Hàbitats  Història Però amb la millora de la qualitat fisicoquímica no és suficient. Les poblacions de peixos son les que reflecteixen encara un menor grau de recuperació. Susceptibles a l’alteració dels hàbitats, cabals circulants, connectivitat, espècies invasores, etc.
 • 12. Estat de les masses A Europa, la majoria dels estats membres declaren més del 60% de les seves masses d’aigua en mal estat. Assolir un bon estat ecològic d’acord amb la Directiva marc de l’aigua requereix un esforç considerable en mesures pal·liatives i correctores. És important establir un programa de mesures adequat per assolir objectius establerts. European Environment Agency (2018). Assessment of water status and pressures
 • 13. Estat de les masses European Environment Agency (2018). Assessment of water status and pressures
 • 14. Estat de les masses Informe del grado de ejecución de la planificación hidrológica. Consejo Nacional del Agua (Nov. 2022)
 • 15. Temes a analitzar 1. Estat de les masses d’aigua i context internacional 2. Principals problemes i pressions: • Qualitat hidromorfològica • Contaminació difusa • Contaminants emergents • Canvi climàtic / espècies exòtiques 3. Reptes de futur: • Planificació: El Pla de conca de 3r cicle (2022-2027) • Co-governança, gestió participada
 • 17. European Environment Agency (2018). Assessment of water status and pressures L’Agència Ambiental Europea també identifica a les alteracions hidromorfològiques (manca de cabals ecològics, manca de connectivitat, alteració dels hàbitats i bosc de ribera, gestió de sediments) com les principals dificultats (pressions) per assolir el bon estat, junt amb la contaminació difusa. Principals pressions Principals amenaces que posen el risc l’assoliment del bon estat:
 • 19. J. P. Martin-Vide et al. El delta del Llobregat ha retrocedit gairebé 800m. Des del segle passat. Les rescloses al llarg del riu Llobregat es consideren la principal causa de la pèrdua de sediments i la regressió del litoral al delta del Llobregat. Alteració hidromorfològica. Gestió de sediments
 • 20. Excedent de Nitrogen (N): Excedents de nitrogen amb risc d’afectar al medi. Gestió dels excedents de N. Adequada integració al medi (Pla de fertilització agrària), bones pràctiques, mesures de reducció i eliminació de l’excés (Programa d’actuació en Zones Vulnerables). Nitrogen (N) production: Potential (N) uptake: Contaminació difusa
 • 21. El bon estat de les masses d’aigua European Environment Agency (2018). Assessment of water status and pressures
 • 22. Contaminants prioritaris. Estat químic de les masses d’aigua Classe qualitat Num. masses d’aigua rius (%) Bo 232 (63%) Dolent 89 (24%) Sense dades 48 (13%) • Origen difós: “plaguicides” cipermitrina, terbutilazina, metolaclor, diuron, chlorpirifós, HCH, terbutrina. Zones agrícoles. • Origen puntual: nonylphenol, níquel, cadmi, chloroformfrom. Zones industrials i urbanes. • Compostos persistents i ubics: PFOS, PBDEs, HBCDD, endosulfan, mercuri.
 • 23. The Catalan Water Agency (ACA) and the Catalan Water Research Institute (ICRA) have collaborated in the analysis and detection of emerging pollutants in the Catalan rivers: (Llorens et al, 2020. Occurrence of regulated pollutants in populated Mediterranean basins: Ecotoxicological risk and effects on biological quality. Science of the Total Environment, 747). The frequency and concentrations detected, and the environmental risk are analyzed: Contaminants emergents. Estat químic de les masses d’aigua
 • 24. Canvi climàtic An SRES-A1B scenario is considered as reference (equivalent to RCP 6.0), for the horizon 2039 based on projections of the ESCENA model applied on a semi-distributed monthly passage hydrological model (5x5 km).. Basins Average 2021-2050 vs. 1971-2000 Muga -20.9% Fluvià -22.7% Ter a Ripoll -16.0% Ter a Sau -15.4% Ter complet -18.4% Tordera -23.9% Besòs -14.4% Llobregat a Sallent -13.1% Cardener a Cardona -20.7% Anoia complet -13.1% Llobregat complet -14.8% Foix -22.3% Gaià -22.8% Francolí -20.6% Catalan RBD -18.3%
 • 25. 25 1950-2014: 64 anys Aportació mitjana anuals de 482 hm3 Pendent de la regressió: -3.662 hm3/any Reducció en tot el període: (3.662 x 64) / 482 = 48 % o 7,5% per dècada Tendències de la precipitació decadal del període 1950-2015 APORTACIONS FLUVIALS PLUGES Gairebé la meitat de les reduccions d’aportacions observades podrien explicar-se (al menys a la capçalera del Ter) per reduccions de la precipitació. Si afegim el factor d’increment tèrmic i evapotranspiratiu (fins i tot sense canvis d’usos), molt més de la meitat de les reduccions són de caràcter climàtic. Canvis en la disponibilitat d’aigua
 • 26. Riscos del canvi climàtic Alteració del funcionament dels ecosistemes. Floracions d’algues tòxiques (cianobacteris). Floració d’algues Microcystis a l’embassament de Sau (Tardor de 2015)
 • 27. Temes a analitzar 1. Estat de les masses d’aigua i context internacional 2. Principals problemes i pressions: • Qualitat hidromorfològica • Contaminació difusa • Contaminants emergents • Canvi climàtic / espècies exòtiques 3. Reptes de futur: • Planificació: El Pla de conca de 3r cicle (2022-2027) • Co-governança, gestió participada
 • 28. Pla de gestió de conca de 3r cicle (2022-2027) Codi Descripció Capítol Import altres 2022-2027 Import ACA 2022-27 Import Total 2022-27 A1 Implantació de cabals de manteniment i gestió de sediments 1.800.000 9.556.750 11.356.750 A2 Rehabilitació morfològica dels rius 750.000 44.265.000 45.015.000 A3 Rehabilitació morfològica de zones humides 3.302.000 11.900.000 15.202.000 A4 Control i mitigació d’espècies invasores 192.000 1.656.377 1.848.377 A5-A7 Millora i protecció del litoral i les aigües costaneres i regulació usos recreatius 46.022.986 1.300.000 47.322.986 A6 Protecció d’aqüífers 0 3.880.000 3.880.000 C1 Millora del sanejament nuclis sanejats 0 386.308.650 386.308.650 C2 Sanejament nuclis no sanejats 58.000 116.811.620 116.869.620 C3-C8 Reducció de contaminants industrials d’origen puntual i descontaminació d’aqüífers 0 2.295.676 2.295.676 C4 Reducció impactes de sistemes unitaris (DSU) 9.000.000 63.000.000 72.000.000 C5 Reducció nitrats d’origen agrari 11.115.000 2.620.000 13.735.000 C6 Reducció plaguicides d’origen agrari 1.358.470 250.000 1.608.470 C7 Reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat 58.414.853 90.473.686 148.888.539 F1 Millora en la planificació hidrològica 0 350.000 350.000 B1 Gestió coordinada dels recursos hídrics 0 4.579.000 4.579.000 B2 Millora de la garantia de l’abastament 862.832.636 372.061.919 1.234.894.555 B4 Reutilització de l’aigua regenerada 6.340.935 119.005.756 125.346.691 B5 Millora del control i la regulació 0 26.655.543 26.655.543 B6 Modernització dels regadius 26.357.377 0 26.357.377 B3 Gestió de sequeres 3.992.000 9.820.000 13.812.000 D1 Mesures de prevenció i defensa contra les inundacions 2.000.000 127.016.784 129.016.784 D2 Gestió i prevenció de floracions de cianobacteris tòxics 0 1.000.000 1.000.000 D3 Gestió forestal vinculada a la recuperació d'aigua blava 2.600.000 3.210.000 5.810.000 E1 Desenvolupament de la recerca i la innovació 0 3.500.000 3.500.000 E2 Millora en la participació pública 0 100.000 100.000 TOTAL 1.036.136.256 1.401.616.761 2.437.753.017 Assoliment objectius ambientals Atenció demandes i racionalitat ús aigua Adaptació fenòmens extrems Governança
 • 30. Web: www.gencat.cat/aca E-mail: aca@gencat.cat Twitter: @aigua_cat Instagram: @aigua_cat © L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica. Moltes gràcies per la vostra atenció