Resum executiu de l'estudi “Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya”

Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
Medi Ambient. Generalitat de CatalunyaMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
Resum executiu de l’estudi
Març 2023
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
1. Introducció
• Una Catalunya moderna, innovadora, competitiva i capdavantera no pot
evolucionar ni sobreviure si no ho fa de forma sostenible
• Una Catalunya plenament sostenible no pot romandre d’esquenes a un altre
dels valors essencialment democràtics com és la igualtat
• Les polítiques ambientals i les polítiques d’igualtat incideixen i s’han
d’incardinar en tots els àmbits de la vida i han de ser complementàries
entre elles.
MARC NORMATIU:
• Des de l’òptica de la igualtat, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
• Des de l’òptica ambiental, el Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, article 6.1.c: una de les funcions de la Secretaria d’Acció Climàtica és la de garantir la plena
participació de les dones en els processos de planificació i execució de les polítiques d'acció climàtica i canvi climàtic, i incorporar
la perspectiva de gènere en les actuacions en aquest àmbit.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
2. Situació de partida de l’estudi
La Secretaria d’Acció Climàtica ha cregut d’interès analitzar quina és la
situació en matèria d’igualtat i quin és actualment el paper de la dona
en el sector del medi ambient i, concretament, en el sector de
l’ocupació verda.
OBJECTIU FINAL:
• conèixer si aquest nou nínxol de treball de l’ocupació verda és igualitari o no i si reprodueix o no les
desigualtats que hi ha en altres sectors econòmics “tradicionals”
• identificar obstacles
• plantejar actuacions de millora des de la Generalitat de Catalunya
SITUACIÓ DE PARTIDA:
• No hi ha cap iniciativa (estudi previ) que vinculi els temes ocupació verda i igualtat de gènere
• Els estudis que hi ha a Catalunya, Espanya, Europa i la resta del món parlen de la dona i l’agricultura, la dona
i els recursos hídrics, la dona i el món marítim i/o pesquer, etc.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
3. Objectius de l’estudi
ENFOCAMENT NOU:
Analitzar i potenciar els perfils professionals de les dones que treballen al sector de l’ocupació verda i que realitzen
activitats relacionades amb l’economia verda i circular, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, la recerca
ambiental en general, l’educació i la informació ambientals, la protecció de la biodiversitat, etc.
QÜESTIONS CLAU A RESPONDRE (OBJECTIUS):
• Quines barreres i obstacles es troben les dones al sector de l’ocupació verda a Catalunya?
• Quines són les feines masculinitzades i les feminitzades? Quins estereotips perviuen encara?
• Hi ha les mateixes oportunitats per les dones i els homes en l’àmbit de l’ocupació verda?
• Es promocionen d’igual manera?
• La maternitat i reducció de jornada penalitzen alhora de promocionar?
• Hi ha actituds sexistes a l’entorn laboral?
• Quines característiques/pràctiques del sector són beneficioses per les dones i es poden
potenciar? Com fer-ho?
• Quines característiques/pràctiques del sector, no positives, es poden revertir? Com fer-ho?
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4. Metodologia de l’estudi
La metodologia de treball d’aquest estudi es divideix en 3 blocs:
A. CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR DE L’OCUPACIÓ VERDA
Caracterització del sector de l’ocupació verda amb perspectiva de gènere a Catalunya i en la recollida de les
dades disponibles sobre el sector i/o generades ex professo per aquest estudi.
B. ANÀLISI QUANTITATIU
Anàlisi quantitatiu (dades IDESCAT 2019,2020 i 2021):
• Anàlisi de dades d’afiliació a la seguretat social per sexe i sector
• Anàlisi de dades d’ocupació verda per sexe i edat.
• Anàlisi de dades d’ocupació verda per nacionalitat.
• Anàlisi de dades d’ocupació verda per sexe i tipus de contractes i jornada.
• Anàlisi de dades d’ocupació verda per sexe i tipus de jornada.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4. Metodologia de l’estudi
C. ANÀLISI QUALITATIU
Anàlisi qualitatiu , 2 eixos:
• Creació de 7 grups focals (sessions 1,5h)
• Grup 1: Dones DACC diversos perfils
• Grup 2: Dones DACC comandaments
• Grup 3: Dones professionals AAPP Parcs naturals diversos perfils
• Grup 4: Dones professionals del Tercer Sector diversos perfils.
• Grup 5: Dones professionals de la Consultoria i l’Empresa diversos perfils.
• Grup 6: Dones professionals de Centres Tecnològics i de Recerca diversos perfils.
• Grup 7: Dones professionals d’Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals diversos perfils.
• Realització d’11 entrevistes en profunditat (sessions 1h)
Target: Dones professionals del sector de la ocupació verda a Catalunya, tant de l’àmbit públic com privat
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.A. Caracterització del sector: Espanya
SECTORS D’ACTIVITAT D’ECONOMIA VERDA:
Catalunya és la comunitat autònoma espanyola amb un nombre més elevat de persones que tenen una ocupació verda
(93.660 persones). La segueixen la Comunitat de Madrid (62.494 persones) i la Comunitat Valenciana (54.279 persones).
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.A. Caracterització del sector: Catalunya
OCUPACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA:
• A Catalunya hi ha 1.870.600 dones actives d’acord amb les estimacions de l’EPA del primer trimestre de 2021, que
representen el 48,3% de la població activa
• La població activa femenina creix mentre que la masculina descendeix, arribant a una de les taxes d’activitat
femenina de 16 a 64 anys més altes de la sèrie històrica: 75%
• El guany d’ocupació femenina ha estat possible gràcies als serveis i, en molta menor mesura, a l’agricultura, mentre
que la indústria i la construcció han perdut ocupació femenina
• Activitats amb més volum d’ocupació generat per dones:
• educació
• activitats administratives
• serveis auxiliars
• transport i emmagatzematge
• comerç al detall
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.B. Anàlisi Quantitatiu
OCUPACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA:
Afectació del COVID:
• L’ocupació de les dones és un 1,9% inferior a la prèvia a l’inici de la crisi COVID-19, això
significa que hi ha 30.200 dones ocupades menys. L’ocupació masculina presenta una
disminució més intensa (-2,6%).
• L’ocupació femenina a jornada parcial ha disminuït (-5,1%) més pronunciadament que a jornada completa (-0,9%).
• Per tipus de contracte, l’ocupació assalariada temporal ha augmentat (+2,2%) i la indefinida ha disminuït (-2,3%).
• Per sectors, que l’ocupació femenina en els serveis alenteix el seu ritme de descens (-0,6%). Mentre que entre els
homes es manté una caiguda intensa en aquest sector (-4,1%)
• L'hostaleria és l’activitat més afectada per la crisi de la COVID-19 (-21 %, 27.500 dones ocupades menys) i la que
presenta l’increment més alt és informació i comunicacions i activitats financeres i assegurances (17.100 dones més).
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.B. Anàlisi Quantitatiu
OCUPACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA:
Afectació del COVID:
• Entre desembre de 2020 i març de 2021, un descens d’afiliacions a la Seguretat Social del
0,1% entre les dones, per la pèrdua d’afiliacions en el règim general i en el sistema especial
de la llar. Interanualment, l’afiliació femenina s’incrementa un 1% respecte del març de 2020.
L’afiliació prèvia a la pandèmia (28 de febrer de 2020) encara és un 2,4% inferior.
• Les dones en ERTO, es xifren en 79.063 a finals de març de 2021 i suposen el 5% de l’afiliació femenina (1.585.063). En
el cas dels homes és més baix (el 4,4% de l’afiliació masculina es troba en ERTO), posant de manifest un impacte major
dels expedients de regulació temporal d’ocupació entre les dones
Comparativa amb dades masculines
L’estudi ens indica que la població aturada femenina mostra resultats més desfavorables que la masculina: la taxa
d’atur femenina (14,3%) amplia la bretxa amb la masculina (11,5%) Els increments més pronunciats de l’atur registrat
femení corresponen a les dones estrangeres (+33, 5%) i es que porten més de 6 mesos a l’atur (+73,1%).
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.B. Anàlisi Quantitatiu
OCUPACIÓ VERDA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA:
• Clara masculinització de determinats sectors de l’ocupació verda a Catalunya:
• manteniment i reparació de vehicles de motor
• reparació de maquinària
• reparació d’equips de comunicació
• serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb
l’assessorament tècnic.
• Activitats amb un percentatge de dones important:
• recerca i desenvolupament en biotecnologia
• serveis tècnics d’agricultura
• altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.B. Anàlisi Quantitatiu
OCUPACIÓ VERDA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA:
• Forquilla d’edat de dones del sector d’ocupació verda: entre els 30 i els 44 anys.
• El 10%, de totes les persones que treballen en sectors d’ocupació verda són de nacionalitat no espanyola.
• Respecte al tipus de contracte la majoria correspon a contractació indefinida
amb jornada complerta, observant que la jornada parcial l’ocupa un gruix
major de dones que d’homes.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.C. Anàlisi Qualitatiu
CONCLUSIONS DELS FOCUS GRUP I DE LES ENTREVISTES PERSONALITZADES (I):
Sobre les barreres per les dones del sector de l’ocupació verda:
• La maternitat es continua veient com una barrera
• La reducció de jornada penalitza
• El sostre de vidre existeix però es troba més a dalt que abans
• Existeixen barreres socioculturals que també afecten el sector
• Les barreres geogràfiques es reduirien amb el teletreball
• L’edat no és en sí mateixa un variable de discriminació però influeix
Sobre la conciliació laboral, familiar i personal:
• La plena conciliació laboral familiar i personal encara està per assolir
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
4.C. Anàlisi Qualitatiu
CONCLUSIONS DELS FOCUS GRUP I DE LES ENTREVISTES PERSONALITZADES (II):
Sobre la masculinització i feminització de llocs de treball:
• Hi ha estereotips molt clars en el sector encara que amb les xifres globals a la mà no s’observin clarament
Sobre masculinització dels càrrecs de responsabilitat:
• Excepte comptades excepcions, els càrrecs de responsabilitat del sector estan ocupats per homes
Sobre feminització de les càrregues familiars:
• La dona del sector perpetua el rol de cuidadora de la família
Sobre les Dones referents:
• Hi ha una mancança de dones referents
Sobre les actituds sexistes a l’entorn laboral:
• Existeixen actituds sexistes al sector però cada vegada menys
Sobre les oportunitats de millora:
• Hi ha un ampli marge de millora de la igualtat en el sector
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
5. Dafo del sector de l’ocupació verda a Catalunya
FEBLESES AMENACES
o És un sector on hi ha perfils de treball molt masculinitzats (pesca, caça, residus, manteniment i
reparació, enginyeries) i altres molt feminitzats (sensibilització, educació, administració, gestió
econòmica). No sembla que hi hagi interès en canviar aquesta dinàmica.
o Encara no hi ha suficients dones referents en aquest sector que facin d’element “arrossegador” per
altres dones.
o Tot i ser un sector on en molts llocs seria factible, no s’ha implantat el teletreball i això perjudica la
conciliació i, consegüentment l’accés al treball de les dones en igualtat de condicions que els
homes.
o En el sector es perpetuen alguns estereotips sexistes que són presents també en altres sectors
d’ocupació.
o Els estudis que analitzen ocupació verda i igualtat de gènere són escassos i generalment relacionen
subsectors (agricultura, pesca, industria) amb polítiques de dones però no s’analitza el sector en el
seu conjunt i hi ha poques dades globals.
o L’ocupació masculina en el sector és més elevada que l’ocupació femenina (2 homes
que hi treballen per 1 dona que hi treballa). Es corre el risc que aquesta diferència
tendeixi a augmentar i es converteixi en un sector eminentment masculí com ha
succeït en algun dels subsectors com, per exemple, les enginyeries.
o Existeix una segregació horitzontal implícita en certs llocs de treball del sector que
podria enquistar-se.
o Hi haurà falta d’oportunitats per a les dones professionals si no s’implanta la
perspectiva de gènere de manera transversal al sector.
o Les polítiques, estratègies i actuacions dutes a terme fins ara pel sector públic en el
sector, majoritàriament no han inclòs la perspectiva de gènere en la seva redacció. El
sector pot entendre que aquest tema no els afecta o no és preocupant.
FORTALESES OPORTUNITATS
o La franja d’edat majoritària en què es troben les persones que hi treballen és de 30 a 44 anys, una
franja amb més coneixements en matèria d’igualtat i amb possibilitats d’accedir a càrrecs de
comandament.
o Existeix un compromís polític de la Generalitat d’impulsar la igualtat en el sector de l’ocupació
verda.
o La pròpia definició del concepte economia verda i circular inclou el treball inclusiu que incorpora
valors com l’equitat i la igualtat que no són aliens al sector.
o És un sector de treball molt interessant pels joves, els quals tenen més interioritzat el concepte
d’igualtat de gènere.
o Hi ha sectors de l’ocupació verda que són claríssimament femenins i no de “cura”, que
es podrien potenciar, com la recerca.
o El sector cada vegada més requerirà professionalització per desenvolupar-se. Es pot
incidir sobre aquesta professionalització i incorporar dones.
o Les poques dones referents poden impulsar l’entrada a les professions de les dones
joves.
o És un sector econòmic de creació recent que encara no ha arribat al seu màxim
desenvolupament: es pot incidir sobre com es desenvolupa.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
6. Resum de conclusions (I)
CONCLUSIONS (I)
• El sector de l’ocupació verda a Catalunya ha reproduït moltes de les desigualtats d’altres sectors d’activitat econòmica.
• Catalunya és la comunitat espanyola amb major percentatge d’ocupació verda però no és capdavantera en la
incorporació de polítiques de gènere en aquest sector. La majoria de polítiques, estratègies i actuacions en matèria
d’economia verda i circular, que incideixen sobre l’ocupació verda, no tenen en compte la perspectiva de gènere.
• El sector s’ha desenvolupat amb poca consciència en matèria d’igualtat de gènere.
• En el sector existeixen barreres per les dones, actituds sexistes, masculinització dels càrrecs de comandament i sostres
de vidre.
• Al sector s’ha desenvolupat una distribució de rols dona/home que reprodueixen pautes de caràcter patriarcal on les
dones són les que tenen cura de tothom i els homes els que tenen la capacitat de decisió i el lideratge.
• Hi ha subsectors del sector de l’ocupació verda (pesca, caça, residus, etc.) fortament masculinitzats on la dona encara
gairebé ni ha entrat o si ho ha fet ha estat adoptant rols masculins dominants.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
6. Resum de conclusions (II)
CONCLUSIONS (II)
• Hi ha diferències entre el sector privat i el sector públic de l’ocupació verda. En el sector privat l’accés als llocs de
treball i a la promoció inclouen en molts casos criteris subrepticis que penalitzen les dones i les mesures de
conciliació en la pràctica o no s’utilitzen o són només formals.
• En el sector públic de l’ocupació verda encara hi ha molt marge de millora en matèria d’igualtat: percentatges elevats
de personal que no coneix el concepte “igualtat de gènere”, desconeixement de les mesures de conciliació existents,
desconeixement sobre a qui recórrer si hi ha un cas d’assetjament (tot i que hi ha protocols establerts),
desconeixement de les pautes d’ús de llenguatge no sexista, etc.
• El sector de l’ocupació verda és un sector de creació recent i encara s’està a temps d’introduir millores i d’evitar
pràctiques negatives en matèria d’igualtat de gènere que es quedin enquistades al llarg del temps.
• Hi ha una voluntat política de fer avenços en el sector de l’ocupació verda des d’una perspectiva de gènere.
• És un sector que pot ser pilot en matèria d’inclusió de la perspectiva de gènere i servir com a model per altres sectors.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
7. Línies de futur
LÍNIES DE FUTUR:
1. Fer un seguiment de les tendències que es presenten en aquest estudi respecte a
la participació i al rol de la dona, a nivell professional, al sector de l’ocupació
verda a Catalunya, per permetre anàlisis interanuals (cada 2 o 3 anys, per
exemple) i disposar de dades d’evolució.
2. Analitzar alguns subsectors de l’ocupació verda que destaquen en positiu o en
negatiu, determinar les seves característiques i analitzar si són replicables en altres
subsectors (en positiu) o si s’hi pot incidir per millorar-les (en negatiu).
3. Estudiar en profunditat de la igualtat de gènere al sector públic de l’ocupació verda. Ampliar l’univers de l’anàlisi als
ens adscrits a la SAC, a àrees de medi ambient i de gestió d’espais naturals de Diputacions, Consells Comarcals,
Consorcis, municipis i altres ens locals. L’abast territorial de l’estudi seria tota Catalunya. Es podria plantejar establir
convenis amb altres administracions públiques del sector públic de l’ocupació verda per col·laborar en la realització
d’aquest estudi i guanyar en eficiència i aprofitament de recursos.
4. Realitzar un macro estudi exhaustiu dels subsectors més destacats de l’economia verda a Catalunya, que s’han
analitzat lleugerament en aquest estudi només amb quatre variables, i de la incorporació de la perspectiva de gènere
en aquests subsectors.
DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Resum executiu de l’estudi
Gràcies!
genere.accioclimatica@gencat.cat
1 de 19

Recomendados

La dona directiva power point por
La dona directiva power pointLa dona directiva power point
La dona directiva power pointCristinaCastello
583 vistas32 diapositivas
Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya por
Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a CatalunyaDona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya
Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a CatalunyaMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
14 vistas77 diapositivas
3er estudi presentació por
3er estudi presentació3er estudi presentació
3er estudi presentacióCreu Roja a Catalunya
450 vistas26 diapositivas
Informe sobre l'avaluació sobre els resultats obtinguts en l'àmbit d'ocupació... por
Informe sobre l'avaluació sobre els resultats obtinguts en l'àmbit d'ocupació...Informe sobre l'avaluació sobre els resultats obtinguts en l'àmbit d'ocupació...
Informe sobre l'avaluació sobre els resultats obtinguts en l'àmbit d'ocupació...Ajuntament de Barcelona
523 vistas28 diapositivas
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi por
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assiL´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assi
L´atenció primària rural_a_catalunya._situació_i_opinió_dels_assiICS Catalunya Central
628 vistas5 diapositivas
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi por
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assiL´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assi
L´atenció primària rural a catalunya. situació i opinió dels assiICS Catalunya Central
366 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Resum executiu de l'estudi “Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya”

Programa PSC por
Programa PSCPrograma PSC
Programa PSCguest822e85
799 vistas78 diapositivas
CLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdf por
CLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdfCLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdf
CLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdfOriol Costa Lechuga
8 vistas6 diapositivas
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ... por
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...Creu Roja a Catalunya
414 vistas23 diapositivas
Memòria Creu Roja Catalunya 2019 por
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Creu Roja a Catalunya
74 vistas32 diapositivas
Resum informe L'Observatori covid- 19 por
Resum informe L'Observatori covid- 19Resum informe L'Observatori covid- 19
Resum informe L'Observatori covid- 19Creu Roja a Catalunya
309 vistas33 diapositivas

Similar a Resum executiu de l'estudi “Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya”(20)

CLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdf por Oriol Costa Lechuga
CLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdfCLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdf
CLUSTER Candidatura MicroEcoRegió 2023_CAT (1)_compressed.pdf
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ... por Creu Roja a Catalunya
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
Declaració institucional 8de març2017 por Dones en Xarxa
Declaració institucional 8de març2017Declaració institucional 8de març2017
Declaració institucional 8de març2017
Dones en Xarxa135 vistas
Presentació 9e estudi Observatori a Girona por Creu Roja Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
Creu Roja Girona237 vistas
Article L'Informatiu de l'economista Abril 2015 por Josep Ma. Gallart
Article L'Informatiu de l'economista Abril 2015Article L'Informatiu de l'economista Abril 2015
Article L'Informatiu de l'economista Abril 2015
Josep Ma. Gallart196 vistas

Más de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya

Crònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullició por
Crònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullicióCrònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullició
Crònica de la COP 27 a Sharm el-Sheikh: un món en ebullicióMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
11 vistas26 diapositivas
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021 por
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021Circular Economy Hostpot Catalonia 2021
Circular Economy Hostpot Catalonia 2021Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
248 vistas13 diapositivas
Guia per organizar esdeveniments sostenibles .pdf por
Guia per organizar esdeveniments sostenibles .pdfGuia per organizar esdeveniments sostenibles .pdf
Guia per organizar esdeveniments sostenibles .pdfMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
390 vistas14 diapositivas
Estat de la natura a Catalunya por
Estat de la natura a CatalunyaEstat de la natura a Catalunya
Estat de la natura a CatalunyaMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
19 vistas16 diapositivas
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie... por
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...
L’economia circular traça el camí cap a sistemes eficients en l´ús de matèrie...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
28 vistas22 diapositivas
Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics. por
Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics. Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics.
Reptes i incerteses en l’assoliment del bon estat dels sistemes aquàtics. Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
20 vistas30 diapositivas

Más de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya(20)

Resum executiu de l'estudi “Dona i medi ambient: el rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya”

 • 1. Resum executiu de l’estudi Març 2023
 • 2. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 1. Introducció • Una Catalunya moderna, innovadora, competitiva i capdavantera no pot evolucionar ni sobreviure si no ho fa de forma sostenible • Una Catalunya plenament sostenible no pot romandre d’esquenes a un altre dels valors essencialment democràtics com és la igualtat • Les polítiques ambientals i les polítiques d’igualtat incideixen i s’han d’incardinar en tots els àmbits de la vida i han de ser complementàries entre elles. MARC NORMATIU: • Des de l’òptica de la igualtat, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes • Des de l’òptica ambiental, el Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, article 6.1.c: una de les funcions de la Secretaria d’Acció Climàtica és la de garantir la plena participació de les dones en els processos de planificació i execució de les polítiques d'acció climàtica i canvi climàtic, i incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions en aquest àmbit.
 • 3. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 2. Situació de partida de l’estudi La Secretaria d’Acció Climàtica ha cregut d’interès analitzar quina és la situació en matèria d’igualtat i quin és actualment el paper de la dona en el sector del medi ambient i, concretament, en el sector de l’ocupació verda. OBJECTIU FINAL: • conèixer si aquest nou nínxol de treball de l’ocupació verda és igualitari o no i si reprodueix o no les desigualtats que hi ha en altres sectors econòmics “tradicionals” • identificar obstacles • plantejar actuacions de millora des de la Generalitat de Catalunya SITUACIÓ DE PARTIDA: • No hi ha cap iniciativa (estudi previ) que vinculi els temes ocupació verda i igualtat de gènere • Els estudis que hi ha a Catalunya, Espanya, Europa i la resta del món parlen de la dona i l’agricultura, la dona i els recursos hídrics, la dona i el món marítim i/o pesquer, etc.
 • 4. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 3. Objectius de l’estudi ENFOCAMENT NOU: Analitzar i potenciar els perfils professionals de les dones que treballen al sector de l’ocupació verda i que realitzen activitats relacionades amb l’economia verda i circular, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, la recerca ambiental en general, l’educació i la informació ambientals, la protecció de la biodiversitat, etc. QÜESTIONS CLAU A RESPONDRE (OBJECTIUS): • Quines barreres i obstacles es troben les dones al sector de l’ocupació verda a Catalunya? • Quines són les feines masculinitzades i les feminitzades? Quins estereotips perviuen encara? • Hi ha les mateixes oportunitats per les dones i els homes en l’àmbit de l’ocupació verda? • Es promocionen d’igual manera? • La maternitat i reducció de jornada penalitzen alhora de promocionar? • Hi ha actituds sexistes a l’entorn laboral? • Quines característiques/pràctiques del sector són beneficioses per les dones i es poden potenciar? Com fer-ho? • Quines característiques/pràctiques del sector, no positives, es poden revertir? Com fer-ho?
 • 5. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4. Metodologia de l’estudi La metodologia de treball d’aquest estudi es divideix en 3 blocs: A. CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR DE L’OCUPACIÓ VERDA Caracterització del sector de l’ocupació verda amb perspectiva de gènere a Catalunya i en la recollida de les dades disponibles sobre el sector i/o generades ex professo per aquest estudi. B. ANÀLISI QUANTITATIU Anàlisi quantitatiu (dades IDESCAT 2019,2020 i 2021): • Anàlisi de dades d’afiliació a la seguretat social per sexe i sector • Anàlisi de dades d’ocupació verda per sexe i edat. • Anàlisi de dades d’ocupació verda per nacionalitat. • Anàlisi de dades d’ocupació verda per sexe i tipus de contractes i jornada. • Anàlisi de dades d’ocupació verda per sexe i tipus de jornada.
 • 6. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4. Metodologia de l’estudi C. ANÀLISI QUALITATIU Anàlisi qualitatiu , 2 eixos: • Creació de 7 grups focals (sessions 1,5h) • Grup 1: Dones DACC diversos perfils • Grup 2: Dones DACC comandaments • Grup 3: Dones professionals AAPP Parcs naturals diversos perfils • Grup 4: Dones professionals del Tercer Sector diversos perfils. • Grup 5: Dones professionals de la Consultoria i l’Empresa diversos perfils. • Grup 6: Dones professionals de Centres Tecnològics i de Recerca diversos perfils. • Grup 7: Dones professionals d’Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals diversos perfils. • Realització d’11 entrevistes en profunditat (sessions 1h) Target: Dones professionals del sector de la ocupació verda a Catalunya, tant de l’àmbit públic com privat
 • 7. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.A. Caracterització del sector: Espanya SECTORS D’ACTIVITAT D’ECONOMIA VERDA: Catalunya és la comunitat autònoma espanyola amb un nombre més elevat de persones que tenen una ocupació verda (93.660 persones). La segueixen la Comunitat de Madrid (62.494 persones) i la Comunitat Valenciana (54.279 persones).
 • 8. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.A. Caracterització del sector: Catalunya OCUPACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA: • A Catalunya hi ha 1.870.600 dones actives d’acord amb les estimacions de l’EPA del primer trimestre de 2021, que representen el 48,3% de la població activa • La població activa femenina creix mentre que la masculina descendeix, arribant a una de les taxes d’activitat femenina de 16 a 64 anys més altes de la sèrie històrica: 75% • El guany d’ocupació femenina ha estat possible gràcies als serveis i, en molta menor mesura, a l’agricultura, mentre que la indústria i la construcció han perdut ocupació femenina • Activitats amb més volum d’ocupació generat per dones: • educació • activitats administratives • serveis auxiliars • transport i emmagatzematge • comerç al detall
 • 9. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.B. Anàlisi Quantitatiu OCUPACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA: Afectació del COVID: • L’ocupació de les dones és un 1,9% inferior a la prèvia a l’inici de la crisi COVID-19, això significa que hi ha 30.200 dones ocupades menys. L’ocupació masculina presenta una disminució més intensa (-2,6%). • L’ocupació femenina a jornada parcial ha disminuït (-5,1%) més pronunciadament que a jornada completa (-0,9%). • Per tipus de contracte, l’ocupació assalariada temporal ha augmentat (+2,2%) i la indefinida ha disminuït (-2,3%). • Per sectors, que l’ocupació femenina en els serveis alenteix el seu ritme de descens (-0,6%). Mentre que entre els homes es manté una caiguda intensa en aquest sector (-4,1%) • L'hostaleria és l’activitat més afectada per la crisi de la COVID-19 (-21 %, 27.500 dones ocupades menys) i la que presenta l’increment més alt és informació i comunicacions i activitats financeres i assegurances (17.100 dones més).
 • 10. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.B. Anàlisi Quantitatiu OCUPACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA: Afectació del COVID: • Entre desembre de 2020 i març de 2021, un descens d’afiliacions a la Seguretat Social del 0,1% entre les dones, per la pèrdua d’afiliacions en el règim general i en el sistema especial de la llar. Interanualment, l’afiliació femenina s’incrementa un 1% respecte del març de 2020. L’afiliació prèvia a la pandèmia (28 de febrer de 2020) encara és un 2,4% inferior. • Les dones en ERTO, es xifren en 79.063 a finals de març de 2021 i suposen el 5% de l’afiliació femenina (1.585.063). En el cas dels homes és més baix (el 4,4% de l’afiliació masculina es troba en ERTO), posant de manifest un impacte major dels expedients de regulació temporal d’ocupació entre les dones Comparativa amb dades masculines L’estudi ens indica que la població aturada femenina mostra resultats més desfavorables que la masculina: la taxa d’atur femenina (14,3%) amplia la bretxa amb la masculina (11,5%) Els increments més pronunciats de l’atur registrat femení corresponen a les dones estrangeres (+33, 5%) i es que porten més de 6 mesos a l’atur (+73,1%).
 • 11. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.B. Anàlisi Quantitatiu OCUPACIÓ VERDA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA: • Clara masculinització de determinats sectors de l’ocupació verda a Catalunya: • manteniment i reparació de vehicles de motor • reparació de maquinària • reparació d’equips de comunicació • serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic. • Activitats amb un percentatge de dones important: • recerca i desenvolupament en biotecnologia • serveis tècnics d’agricultura • altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques
 • 12. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.B. Anàlisi Quantitatiu OCUPACIÓ VERDA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE A CATALUNYA: • Forquilla d’edat de dones del sector d’ocupació verda: entre els 30 i els 44 anys. • El 10%, de totes les persones que treballen en sectors d’ocupació verda són de nacionalitat no espanyola. • Respecte al tipus de contracte la majoria correspon a contractació indefinida amb jornada complerta, observant que la jornada parcial l’ocupa un gruix major de dones que d’homes.
 • 13. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.C. Anàlisi Qualitatiu CONCLUSIONS DELS FOCUS GRUP I DE LES ENTREVISTES PERSONALITZADES (I): Sobre les barreres per les dones del sector de l’ocupació verda: • La maternitat es continua veient com una barrera • La reducció de jornada penalitza • El sostre de vidre existeix però es troba més a dalt que abans • Existeixen barreres socioculturals que també afecten el sector • Les barreres geogràfiques es reduirien amb el teletreball • L’edat no és en sí mateixa un variable de discriminació però influeix Sobre la conciliació laboral, familiar i personal: • La plena conciliació laboral familiar i personal encara està per assolir
 • 14. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 4.C. Anàlisi Qualitatiu CONCLUSIONS DELS FOCUS GRUP I DE LES ENTREVISTES PERSONALITZADES (II): Sobre la masculinització i feminització de llocs de treball: • Hi ha estereotips molt clars en el sector encara que amb les xifres globals a la mà no s’observin clarament Sobre masculinització dels càrrecs de responsabilitat: • Excepte comptades excepcions, els càrrecs de responsabilitat del sector estan ocupats per homes Sobre feminització de les càrregues familiars: • La dona del sector perpetua el rol de cuidadora de la família Sobre les Dones referents: • Hi ha una mancança de dones referents Sobre les actituds sexistes a l’entorn laboral: • Existeixen actituds sexistes al sector però cada vegada menys Sobre les oportunitats de millora: • Hi ha un ampli marge de millora de la igualtat en el sector
 • 15. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 5. Dafo del sector de l’ocupació verda a Catalunya FEBLESES AMENACES o És un sector on hi ha perfils de treball molt masculinitzats (pesca, caça, residus, manteniment i reparació, enginyeries) i altres molt feminitzats (sensibilització, educació, administració, gestió econòmica). No sembla que hi hagi interès en canviar aquesta dinàmica. o Encara no hi ha suficients dones referents en aquest sector que facin d’element “arrossegador” per altres dones. o Tot i ser un sector on en molts llocs seria factible, no s’ha implantat el teletreball i això perjudica la conciliació i, consegüentment l’accés al treball de les dones en igualtat de condicions que els homes. o En el sector es perpetuen alguns estereotips sexistes que són presents també en altres sectors d’ocupació. o Els estudis que analitzen ocupació verda i igualtat de gènere són escassos i generalment relacionen subsectors (agricultura, pesca, industria) amb polítiques de dones però no s’analitza el sector en el seu conjunt i hi ha poques dades globals. o L’ocupació masculina en el sector és més elevada que l’ocupació femenina (2 homes que hi treballen per 1 dona que hi treballa). Es corre el risc que aquesta diferència tendeixi a augmentar i es converteixi en un sector eminentment masculí com ha succeït en algun dels subsectors com, per exemple, les enginyeries. o Existeix una segregació horitzontal implícita en certs llocs de treball del sector que podria enquistar-se. o Hi haurà falta d’oportunitats per a les dones professionals si no s’implanta la perspectiva de gènere de manera transversal al sector. o Les polítiques, estratègies i actuacions dutes a terme fins ara pel sector públic en el sector, majoritàriament no han inclòs la perspectiva de gènere en la seva redacció. El sector pot entendre que aquest tema no els afecta o no és preocupant. FORTALESES OPORTUNITATS o La franja d’edat majoritària en què es troben les persones que hi treballen és de 30 a 44 anys, una franja amb més coneixements en matèria d’igualtat i amb possibilitats d’accedir a càrrecs de comandament. o Existeix un compromís polític de la Generalitat d’impulsar la igualtat en el sector de l’ocupació verda. o La pròpia definició del concepte economia verda i circular inclou el treball inclusiu que incorpora valors com l’equitat i la igualtat que no són aliens al sector. o És un sector de treball molt interessant pels joves, els quals tenen més interioritzat el concepte d’igualtat de gènere. o Hi ha sectors de l’ocupació verda que són claríssimament femenins i no de “cura”, que es podrien potenciar, com la recerca. o El sector cada vegada més requerirà professionalització per desenvolupar-se. Es pot incidir sobre aquesta professionalització i incorporar dones. o Les poques dones referents poden impulsar l’entrada a les professions de les dones joves. o És un sector econòmic de creació recent que encara no ha arribat al seu màxim desenvolupament: es pot incidir sobre com es desenvolupa.
 • 16. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 6. Resum de conclusions (I) CONCLUSIONS (I) • El sector de l’ocupació verda a Catalunya ha reproduït moltes de les desigualtats d’altres sectors d’activitat econòmica. • Catalunya és la comunitat espanyola amb major percentatge d’ocupació verda però no és capdavantera en la incorporació de polítiques de gènere en aquest sector. La majoria de polítiques, estratègies i actuacions en matèria d’economia verda i circular, que incideixen sobre l’ocupació verda, no tenen en compte la perspectiva de gènere. • El sector s’ha desenvolupat amb poca consciència en matèria d’igualtat de gènere. • En el sector existeixen barreres per les dones, actituds sexistes, masculinització dels càrrecs de comandament i sostres de vidre. • Al sector s’ha desenvolupat una distribució de rols dona/home que reprodueixen pautes de caràcter patriarcal on les dones són les que tenen cura de tothom i els homes els que tenen la capacitat de decisió i el lideratge. • Hi ha subsectors del sector de l’ocupació verda (pesca, caça, residus, etc.) fortament masculinitzats on la dona encara gairebé ni ha entrat o si ho ha fet ha estat adoptant rols masculins dominants.
 • 17. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 6. Resum de conclusions (II) CONCLUSIONS (II) • Hi ha diferències entre el sector privat i el sector públic de l’ocupació verda. En el sector privat l’accés als llocs de treball i a la promoció inclouen en molts casos criteris subrepticis que penalitzen les dones i les mesures de conciliació en la pràctica o no s’utilitzen o són només formals. • En el sector públic de l’ocupació verda encara hi ha molt marge de millora en matèria d’igualtat: percentatges elevats de personal que no coneix el concepte “igualtat de gènere”, desconeixement de les mesures de conciliació existents, desconeixement sobre a qui recórrer si hi ha un cas d’assetjament (tot i que hi ha protocols establerts), desconeixement de les pautes d’ús de llenguatge no sexista, etc. • El sector de l’ocupació verda és un sector de creació recent i encara s’està a temps d’introduir millores i d’evitar pràctiques negatives en matèria d’igualtat de gènere que es quedin enquistades al llarg del temps. • Hi ha una voluntat política de fer avenços en el sector de l’ocupació verda des d’una perspectiva de gènere. • És un sector que pot ser pilot en matèria d’inclusió de la perspectiva de gènere i servir com a model per altres sectors.
 • 18. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi 7. Línies de futur LÍNIES DE FUTUR: 1. Fer un seguiment de les tendències que es presenten en aquest estudi respecte a la participació i al rol de la dona, a nivell professional, al sector de l’ocupació verda a Catalunya, per permetre anàlisis interanuals (cada 2 o 3 anys, per exemple) i disposar de dades d’evolució. 2. Analitzar alguns subsectors de l’ocupació verda que destaquen en positiu o en negatiu, determinar les seves característiques i analitzar si són replicables en altres subsectors (en positiu) o si s’hi pot incidir per millorar-les (en negatiu). 3. Estudiar en profunditat de la igualtat de gènere al sector públic de l’ocupació verda. Ampliar l’univers de l’anàlisi als ens adscrits a la SAC, a àrees de medi ambient i de gestió d’espais naturals de Diputacions, Consells Comarcals, Consorcis, municipis i altres ens locals. L’abast territorial de l’estudi seria tota Catalunya. Es podria plantejar establir convenis amb altres administracions públiques del sector públic de l’ocupació verda per col·laborar en la realització d’aquest estudi i guanyar en eficiència i aprofitament de recursos. 4. Realitzar un macro estudi exhaustiu dels subsectors més destacats de l’economia verda a Catalunya, que s’han analitzat lleugerament en aquest estudi només amb quatre variables, i de la incorporació de la perspectiva de gènere en aquests subsectors.
 • 19. DONA I MEDI AMBIENT. El rol de la dona a l’ocupació verda a Catalunya Resum executiu de l’estudi Gràcies! genere.accioclimatica@gencat.cat