Iso 9001 & process management مدیریت فرایند

Meisam J Moghadam
Meisam J MoghadamManagement System Consultant
‫خدا‬‫بنام‬
‫داخلی‬ ‫ي‬‫مميز‬ ‫و‬ ‫امات‬‫ز‬‫ال‬ ‫تشریح‬
ISO 9001 : 2008
(‫فرایند‬ ‫مدیریت‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬ ‫با‬)
‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫کارگاه‬ ‫و‬ ‫سمینار‬
1
‫دیبهشت‬‫ر‬‫ا‬ ‫مقدم‬ ‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬‫میثم‬1393
meisam _ j _moghadam @ yahoo . com
‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫از‬ ‫هدف‬:
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬‫سیستم‬ ‫با‬‫آشنائی‬
‫و‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫بندهای‬‫مفاهیم‬ISO 9001
‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫توانائی‬ ‫ایجاد‬‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬
‫و‬
‫آن‬‫اجراي‬ ‫توانائی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫ي‬‫مميز‬ ‫فرآيند‬ ‫صحیح‬‫شناخت‬
2
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
‫مطالب‬ ‫سرفصل‬:
‫بخش‬1‫مقدمه‬(‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ISO 9001‫دها‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫سایر‬‫و‬)
‫بخش‬2‫ایند‬‫ر‬‫ف‬ ‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫بخش‬3‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫بندهای‬ ‫مفاهیم‬ ‫تشریح‬ISO 9001
‫بخش‬4‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫ي‬‫مميز‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬
3
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam@ yahoo . Com
1-‫مقدمه‬
4
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫جهانی‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ی‬‫ساز‬(ISO)‫یک‬‫اتحادیه‬‫جهانی‬‫متشکل‬‫از‬‫مراجع‬‫ملی‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬(
‫ا‬‫عضای‬ISO)‫به‬‫شمار‬‫می‬‫آید‬‫و‬‫کار‬‫آماده‬‫ی‬‫ساز‬‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬‫بين‬‫املللی‬‫معموال‬‫از‬‫طریق‬‫کمیته‬
‫های‬‫فنی‬ISO‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫می‬‫گيرد‬.
‫هر‬‫فردی‬‫بر‬‫حسب‬‫عالقه‬‫به‬‫موضوعی‬‫که‬‫کمیته‬‫فنی‬‫برای‬‫آن‬‫تشکیل‬‫شده‬،‫است‬‫حق‬‫ر‬‫دا‬‫د‬‫در‬‫آن‬
‫کمیته‬‫به‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫مطلب‬‫د‬‫ز‬‫بپردا‬.
‫وظیفه‬‫اصلی‬‫کمیته‬‫های‬،‫فنی‬‫آماده‬‫ی‬‫ساز‬‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬‫بين‬‫املللی‬‫می‬‫باشد‬.
‫پیش‬‫نویس‬‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬‫بين‬‫املللی‬‫که‬‫توسط‬‫کمیته‬‫های‬‫فنی‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫پذیرش‬‫قرار‬‫گ‬،‫يرند‬‫برای‬‫أی‬‫ر‬
‫ی‬‫گير‬‫بين‬‫اعضا‬‫گردش‬‫می‬‫کنند‬.
‫انتشار‬‫یک‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫بين‬‫املللی‬‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫تایید‬‫حداقل‬75%‫اعضا‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫حق‬‫أی‬‫ر‬‫می‬‫باشد‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
1-‫مقدمه‬
5
‫با‬‫دقت‬‫بر‬‫بسته‬‫بندی‬‫کاالی‬‫ی‬‫خریدار‬‫شده‬‫ممکن‬‫است‬‫عالمت‬‫یا‬‫عالیمی‬‫مانند‬‫م‬‫ر‬‫آ‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬،‫ایران‬CE،ISO
9001:2000،ISO 14001:2004،OHSAS I8000،HACCP‫و‬…‫ا‬‫ر‬‫مشاهده‬‫کنید‬.
‫هستند‬ ‫پیامی‬ ‫دهنده‬‫نشان‬ ‫عالیم‬ ‫این‬‫از‬ ‫هرکدام‬:
‫مثال‬HACCP‫و‬ISO 22000‫فقط‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫محصوالت‬‫غذایی‬‫مشاهده‬‫می‬‫شود‬‫ونشان‬‫دهنده‬‫سالمتی‬‫ایمن‬
‫بودن‬‫مواد‬‫غذایی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫خط‬‫تولید‬‫آن‬‫نقاط‬‫انی‬‫ر‬‫بح‬‫شناسایی‬‫و‬‫ل‬‫کنتر‬‫می‬‫شوند‬.
ISO 9001:2000‫یعنی‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تولید‬‫کننده‬‫آن‬‫ل‬‫محصو‬‫از‬‫نظام‬‫کیفیت‬‫ی‬ ‫خاص‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫است‬
CE‫ز‬‫مجو‬‫ود‬‫ر‬‫و‬‫کاال‬‫به‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫پا‬‫و‬‫ار‬‫و‬GS‫ز‬‫مجو‬‫ود‬‫ر‬‫و‬‫کاال‬‫به‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫آملان‬‫است‬
ISO 14001‫و‬OHSAS‫به‬‫ترتیب‬‫بیانگر‬‫نظام‬‫مدیریت‬‫یست‬‫ز‬‫محیطی‬‫و‬‫ایمنی‬‫و‬‫بهداشت‬‫شغلی‬‫هس‬‫تند‬.
‫به‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫دیگر‬‫عالیم‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ی‬‫اجبار‬،‫ایران‬CE‫و‬GS‫جز‬‫ء‬‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬‫ل‬‫محصو‬
‫و‬‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬ISO14001 & OHSAS18001‫و‬‫جز‬‫دهای‬‫ر‬‫استاندا‬‫مدیریتی‬‫محسوب‬‫می‬‫شوند‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
1-‫مقدمه‬
6
‫د‬‫ر‬‫استاندا‬ISO 9001(‫که‬‫توسط‬‫کمیته‬TC 176‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫و‬‫ایز‬‫تدوین‬‫شده‬‫است‬)‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫اولين‬‫بار‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫سمی‬‫ر‬‫در‬‫سال‬1994‫منتشر‬‫شد‬.
‫در‬‫این‬‫ویرایش‬‫قدیم‬‫سه‬‫ی‬‫سر‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫وجود‬‫داشت‬:
•ISO 9001‫ویژه‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫تولیدی‬‫و‬‫طراحی‬‫ل‬‫محصو‬‫یا‬‫خدمات‬
•ISO 9002‫ویژه‬‫مانهای‬‫ز‬‫سا‬‫تولیدی‬‫یا‬‫خدمات‬‫ی‬
•ISO 9003‫خاص‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬
‫در‬‫سال‬2000‫این‬‫سه‬‫ی‬‫سر‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫هم‬‫ر‬‫د‬‫ادغام‬‫شد‬‫و‬‫فقط‬‫یک‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
ISO9001:2000‫منتشر‬‫شد‬.
‫آخرین‬‫ویرایش‬‫این‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬،‫در‬‫سال‬2008‫منتشر‬‫شد‬‫ه‬‫و‬‫هم‬‫ن‬‫اکنو‬‫معتبر‬‫می‬‫باشد‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
‫یک‬ ‫نوعی‬‫به‬،‫دهیم‬‫می‬ ‫انجام‬‫خود‬‫ی‬‫کار‬ ‫و‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫در‬‫که‬ ‫ی‬‫چيز‬‫هر‬
ً
‫تقریبا‬‫ـد‬‫ـ‬‫ن‬‫ای‬‫ر‬‫ف‬‫است‬:
‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫انبا‬ ‫ی‬‫گر‬‫ی‬ ‫منش‬ ‫ی‬ ‫نویس‬‫برنامه‬ ‫غذا‬ ‫پخت‬
‫ی‬‫پرستار‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫تولید‬ ‫ي‬‫يز‬‫ر‬‫برنامه‬
‫چند‬‫یا‬ ‫یک‬ ‫از‬‫متشکل‬ ‫فرایند‬‫هر‬
ً
‫معموال‬‫ایند‬‫ر‬‫یرف‬‫ز‬‫یا‬ ‫و‬‫فعالیت‬‫است‬:
‫نقل‬ ‫و‬‫حمل‬ ‫جلسات‬‫هماهنگی‬ ‫الگوریتم‬ ‫تهیه‬ ‫ی‬‫سبز‬‫خردکردن‬
‫پانسمان‬ ‫ی‬ ‫آموزش‬‫سنجی‬‫ز‬‫نیا‬ ‫خط‬‫سنجی‬ ‫ظرفیت‬
INPUT
STEP
2
……
……
STEP
3
……
……
STEP
4
……
……
STEP
1
……
……
OUTPUT
7
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫ـد‬‫ن‬‫فراي‬ ‫تعریف‬
‫متعامل‬ ‫يا‬ ‫هم‬ ‫به‬‫مرتبط‬ ‫هاي‬‫فعاليت‬ ‫از‬ ‫اي‬‫مجموعه‬
، ‫نیاز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫منابع‬ ‫گرفتن‬‫خدمت‬ ‫به‬‫ضمن‬ ‫که‬
‫نموده‬‫محقق‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬ ‫مشخص‬‫هدف‬
‫کند‬‫مي‬‫تبديل‬ ‫ـدادها‬‫ن‬‫و‬‫بر‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫ـدادها‬‫ن‬‫و‬‫در‬ ‫و‬.
8
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫يک‬ ‫در‬‫ی‬‫جار‬‫فرآيندهاي‬‫نمودن‬ ‫مديريت‬ ‫و‬‫شناسايي‬
،‫سيستماتيک‬‫شکل‬ ‫به‬ ‫فرآيندها‬ ‫اين‬ ‫ميان‬ ‫تعامل‬ ‫تعریف‬ ‫و‬
‫فرآيندي‬‫يکرد‬‫و‬‫ر‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬.
‫نماي‬‫مديريت‬‫و‬‫تعيين‬ ‫ا‬‫ر‬‫برهم‬‫مؤثر‬ ‫و‬‫هم‬‫با‬‫مرتبط‬ ‫فرآيند‬ ‫تعدادي‬ ‫بايد‬،‫مؤثرتر‬ ‫عملکرد‬ ‫براي‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫هر‬‫د‬.
‫ن‬‫پيرامو‬ ‫و‬‫اطراف‬ ‫هاي‬‫پديده‬ ‫به‬‫توجه‬،‫فعاليت‬‫مجموعه‬ ‫شناسايي‬ ‫قالب‬ ‫در‬‫هايي‬
‫كه‬‫ها‬ ‫ودی‬‫ر‬‫و‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫ها‬ ‫جی‬‫و‬‫خر‬‫نمايد‬‫مي‬ ‫تبديل‬،
‫گرائی‬ ‫فرایند‬‫شود‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬.
9
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
10
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫يک‬ ‫در‬‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‫حرکت‬CEO
Marketing
Operation Finance
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫سيستم‬‫مستمر‬ ‫بهبود‬
‫مديري‬ ‫مسئوليت‬‫ت‬
‫منابع‬ ‫مديريت‬
‫و‬‫ي‬‫گير‬ ‫اندازه‬
‫تحليل‬
‫ل‬‫محصو‬‫تحقق‬/‫خدمات‬
‫ي‬‫مشتر‬
‫ها‬‫مندي‬‫ز‬‫نيا‬
‫ضايت‬‫ر‬
‫ي‬‫مشتر‬
‫ل‬‫محصو‬
‫اطالعات‬‫جريان‬
‫افزوده‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫با‬ ‫فعاليتهاي‬
11
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫الف‬)‫بيرونی‬ ‫اشخاص‬ ‫و‬‫ي‬‫مشتر‬ ‫يک‬‫ديدگاه‬ ‫از‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫به‬‫مجدد‬ ‫نگاهي‬
‫ي‬‫مشتر‬ ‫ديدگاه‬‫از‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫آيندهاي‬‫ر‬‫ف‬ ‫شناخت‬
‫است‬ ‫پنهان‬ ‫ي‬‫مشتر‬ ‫ديدگاه‬‫از‬‫که‬‫آيندهايي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ساير‬ ‫شناخت‬
‫آيندي‬‫ر‬‫ف‬‫رويکرد‬‫اياي‬‫ز‬‫م‬:
‫ب‬)‫آيندي‬‫ر‬‫ف‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫وظيفه‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫حرکت‬
ProcessInput Output
‫ج‬)‫ها‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫همه‬ ‫در‬‫تغيير‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫ها‬ ‫فعاليت‬ ‫دگرگوني‬
‫د‬)‫نتای‬ ‫بينانه‬ ‫واقع‬‫ي‬‫گير‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬‫ج‬
‫ـ‬‫ه‬)‫ده‬‫و‬‫افز‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫برمبناي‬ ‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‫دادن‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬
12
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫فرايند‬ ‫يک‬ ‫ـدادهاي‬‫ن‬‫و‬‫در‬
‫ـدادهاي‬‫ن‬‫و‬‫بر‬
ً
‫عموما‬‫هستند‬ ‫فرايندها‬ ‫ساير‬.
‫میگردند‬ ‫اجرا‬ ‫شده‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫شرايط‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ي‬‫يز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫فرآيندها‬
‫از‬ ‫تا‬‫آنها‬ ‫مجموع‬‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫شود‬ ‫ايجاد‬.
INPUT PROCES
A
OUTPUT
FEEDBACK
INPUT
PROCESS
B
OUTPUT
FEEDBACk
Process Map
13
‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‫ـي‬‫ل‬‫توا‬
‫شناسايي‬ ‫معناي‬ ‫به‬‫تقدم‬‫و‬‫تأخر‬‫از‬‫هدف‬ ‫يک‬‫تحقق‬‫استاي‬‫ر‬ ‫در‬‫فرآيندها‬ ‫انجام‬‫باشد‬ ‫مي‬‫شده‬ ‫تعيين‬‫پيش‬.
‫شناسايي‬‫معناي‬ ‫به‬‫ي‬‫تأثيرپذير‬‫و‬‫ي‬‫تأثيرگذار‬‫باش‬‫مي‬ ‫همديگر‬‫ي‬‫و‬‫ر‬‫بر‬‫فرآيندها‬‫د‬.
‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬‫ـامل‬‫ع‬‫ت‬
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
•‫اطالعات‬‫ي‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمع‬‫هزينه‬
•‫اطالعات‬‫ي‬‫ر‬‫آو‬ ‫جمع‬ ‫ي‬‫پذير‬‫امکان‬
•‫اطالعات‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬
‫و‬.. .
14
•‫اطالعات‬‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫اجزای‬‫ترین‬‫ی‬ ‫اساس‬ ‫از‬ ‫یکی‬.
•‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬‫بهبود‬‫جهت‬ ‫در‬‫حرکت‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫خوب‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫کیفیت‬ ‫در‬.
•‫ها‬‫شاخص‬‫ر‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬‫انجام‬ ‫که‬‫آنچه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫آگاهانه‬ ‫ي‬‫گير‬ ‫تصميم‬‫براي‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫اطالعات‬ ،‫ا‬
‫دهند‬‫مي‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬.
•‫در‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫هاي‬‫شاخص‬‫انتخاب‬‫فرآيند‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫است‬ ‫اهميت‬ ‫حائز‬ ‫بسيار‬.
‫دهد‬‫مي‬ ‫ايه‬‫ر‬‫ا‬ ‫کننده‬‫گمراه‬ ‫و‬‫ست‬‫ر‬‫ناد‬ ‫عالئم‬ ، ‫نامناسب‬‫شاخص‬‫انتخاب‬ ‫که‬‫چرا‬.
•‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫بستگي‬‫مختلفي‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫کنترلي‬ ‫هاي‬‫شاخص‬‫تعيين‬:
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
*‫پايش‬‫از‬ ‫است‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬:
، ‫آيند‬‫ر‬‫ف‬ ‫تحقق‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬‫ت‬‫ر‬‫نظا‬‫آن‬ ‫وجودي‬ ‫هدف‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬
*‫پذيرد‬ ‫مي‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫شده‬‫تعريف‬ ‫هاي‬‫ر‬‫معيا‬ ‫بر‬‫مبتني‬ ‫فرآيند‬ ‫يک‬ ‫پايش‬.
*‫گردد‬ ‫مي‬ ‫تبيين‬ ‫و‬‫تعريف‬ ‫فرآيند‬ ‫ذات‬‫براساس‬ ‫پايش‬ ‫معيار‬.
*‫گردد‬ ‫مي‬ ‫فرآيندتعريف‬‫انجام‬ ‫مان‬‫ز‬‫و‬‫عملکرد‬‫براساس‬ ،‫مربوطه‬‫پريودهاي‬ ‫و‬ ‫پايش‬‫انجام‬.
Control
outputProcessInput
Feedback
1515
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫فرآيندي‬ ‫نگرش‬ ‫در‬ ‫عملکرد‬ ‫اصلي‬ ‫هاي‬‫شاخص‬
‫ي‬‫مشتر‬ ‫خدمات‬+‫کيفيت‬
‫تامين‬
‫کنندگان‬
‫ها‬ ‫ورودي‬
‫ارزش‬
‫افزوده‬ ‫ها‬‫خروجي‬ ‫مشتريان‬ ‫نتايج‬
‫کارآيي‬ ‫ي‬ ‫اثربخش‬
‫وري‬ ‫بهره‬
‫دهي‬ ‫سود‬
‫خدمات‬
‫ي‬‫مشتر‬
*‫از‬ ‫است‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬ ‫معنای‬:
‫آيند‬‫ر‬‫ف‬‫فتار‬‫ر‬ ‫تعيين‬‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫سنجش‬
*‫گردد‬ ‫مي‬‫استفاده‬‫ي‬ ‫ياض‬‫ر‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫از‬ ‫ر‬‫مذکو‬‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫ي‬‫گير‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫براي‬.
16
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫ي‬‫گير‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫اينکه‬ ‫اي‬‫ر‬‫ب‬، ‫باشد‬ ‫مديريتي‬ ‫مفيد‬ ‫ابزار‬ ‫يک‬
‫يک‬‫با‬ ‫بايد‬‫مرجع‬‫نقطه‬‫مقايسه‬‫شود‬.
‫جمله‬ ‫از‬:
1-‫گذشته‬‫ماههای‬‫ند‬‫و‬‫ر‬‫ویا‬‫قبلي‬ ‫عملکرد‬‫سوابق‬ ‫از‬‫استفاده‬
2-‫صنفي‬ ‫دهاي‬‫ر‬‫استاندا‬ ‫از‬‫استفاده‬Benchmarking
‫ب‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫هاي‬‫قسمت‬‫ساير‬ ‫يا‬‫قيب‬‫ر‬‫يا‬‫و‬‫موفق‬ ‫هاي‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫عملکرد‬‫که‬‫معني‬ ‫اين‬‫به‬‫عنوان‬
‫شوند‬‫گرفته‬ ‫نظر‬‫در‬‫مرجع‬.
17
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫از‬ ‫فرایندها‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬
ً
‫معموال‬‫فرآيند‬ ‫ي‬‫آمار‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫ابزار‬ ‫هفت‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫استفاده‬:
.1‫ها‬ ‫داده‬‫ثبت‬ ‫برگه‬
.2‫گرام‬ ‫هيستو‬
.3‫ل‬‫ومعلو‬‫علت‬ ‫نمودار‬
.4‫تو‬‫ر‬‫پا‬‫نمودار‬
.5‫نقصها‬‫تمركز‬ ‫نمودار‬
.6‫پراكندگي‬ ‫نمودار‬
.7‫ل‬‫كنتر‬‫نمودار‬
18
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫ي‬‫يز‬‫ر‬ ‫برنامه‬:
‫نتايج‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫جهت‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬‫فرآيندهاي‬ ‫و‬ ‫اهداف‬‫تعيين‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫هاي‬‫ي‬ ‫مش‬ ‫خط‬‫و‬‫ي‬‫مشتر‬ ‫هاي‬‫خواسته‬‫برطبق‬
‫اجراء‬:
‫فرآيندها‬ ‫اجراي‬
‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬:
،‫ها‬‫ي‬ ‫مش‬ ‫خط‬‫برطبق‬‫ل‬‫محصو‬‫و‬‫فرآيندها‬ ‫ي‬‫گير‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫و‬‫پايش‬
‫نتايج‬ ‫دهي‬‫ش‬‫ر‬‫گزا‬‫و‬‫ل‬‫محصو‬ ‫به‬‫مربوط‬ ‫هاي‬‫خواسته‬ ‫يا‬‫و‬ ‫الزامات‬‫و‬ ‫اهداف‬
‫اقدام‬:
‫فرآيند‬ ‫عملکرد‬‫مداوم‬‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫اقدامات‬ ‫انجام‬
‫چرخه‬ ‫بر‬ ‫سيستم‬‫بنيان‬PDCA‫است‬ ‫استوار‬:
19
‫عملکرد‬
Act
How to improve
next time ?
Check
Did things happen
According to plan ?
‫زمان‬
Plan
What to
do?
How to
do?
Do
Do what
was
planned
2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
20
3-‫تشریح‬‫مفاهیم‬‫بندهای‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
*‫فرایندها‬‫مدیریت‬‫مفاهیم‬‫شناخت‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬*
21
3-‫تشریح‬‫مفاهیم‬‫بندهای‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
22
3-‫تشریح‬‫مفاهیم‬‫بندهای‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
23
3-‫تشریح‬‫مفاهیم‬‫بندهای‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
24
3-‫تشریح‬‫مفاهیم‬‫بندهای‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
25
3-‫تشریح‬‫مفاهیم‬‫بندهای‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
،‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫ی‬‫جار‬ ‫فرایندهای‬
ً
‫عمدتا‬‫گردند‬ ‫می‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫سه‬ ‫قالب‬ ‫در‬:
‫الف‬)‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫فرایند‬Management Process:
‫ب‬)‫اصلی‬ ‫های‬ ‫فرایند‬Core Process:
‫ج‬)‫پشتیبانی‬ ‫های‬ ‫فرایند‬Supportive Process:
‫که‬ ‫فرایندهایی‬‫برای‬‫هستند‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫مدیریت‬.
‫مانند‬:،‫ها‬ ‫داده‬‫تحلیل‬‫داخلی‬ ‫ی‬‫مميز‬‫و‬...
‫کنند‬‫می‬‫توصیف‬ ‫ا‬‫ر‬‫شرکت‬ ‫اصلی‬‫خدمت‬‫یا‬‫ل‬‫محصو‬ ‫ایجاد‬‫که‬‫است‬‫آفرینی‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫فعالیتهای‬.
‫مانند‬:‫تحقیق‬‫تامين‬ ،‫تولید‬،‫توسعه‬‫و‬.. .
‫ایندهایی‬‫ر‬‫ف‬‫گردند‬‫مي‬ ‫اصلي‬‫ايندهاي‬‫ر‬‫ف‬ ‫اثربخش‬ ‫اجراي‬‫باعث‬‫که‬.
‫مانند‬:‫ی‬‫نگهدار‬‫اطالعات‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬، ‫تعميرات‬‫و‬. ..
26
‫ادامه‬2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
‫الف‬)‫بند‬ ‫الزامات‬‫که‬‫فعاليتها‬ ‫از‬‫دسته‬‫آن‬5‫ند‬‫ز‬‫سا‬ ‫ده‬‫ر‬‫برآو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬:
‫مانند‬:‫کيفيت‬ ‫اهداف‬ ‫و‬‫ي‬ ‫مش‬‫خط‬ ‫تعيين‬،‫مديريت‬ ‫ي‬‫نگر‬‫ز‬‫با‬،‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬
‫ب‬)‫بند‬‫الزامات‬ ‫که‬‫فعاليتها‬ ‫از‬‫دسته‬‫آن‬6‫ند‬‫ز‬‫سا‬ ‫ده‬‫ر‬‫برآو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬:
‫مانند‬:‫محيط‬ ‫منديهاي‬‫ز‬‫نيا‬‫و‬‫ساختها‬ ‫ير‬‫ز‬‫تعريف‬ ،‫انساني‬‫منابع‬،‫منابع‬ ‫تدارک‬‫و‬‫تعيين‬‫کار‬
‫ج‬)‫بند‬ ‫الزامات‬‫که‬‫فعاليتها‬ ‫از‬‫دسته‬‫آن‬7‫ند‬‫ز‬‫سا‬ ‫ده‬‫ر‬‫برآو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬:
‫مانند‬:‫غيره‬‫و‬‫خدمات‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫توليد‬ ،‫خريد‬،‫توسعه‬‫و‬‫طراحي‬،‫ش‬‫و‬‫فر‬ ،‫ي‬‫يز‬‫ر‬‫برنامه‬
‫د‬)‫بند‬ ‫الزامات‬‫که‬‫فعاليتها‬ ‫از‬‫دسته‬‫آن‬8‫ند‬‫ز‬‫سا‬ ‫ده‬‫ر‬‫برآو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬:
‫مانند‬:‫مداوم‬‫بهبود‬ ،‫داخلی‬ ‫ی‬‫مميز‬ ،‫ن‬‫مو‬‫ز‬‫آ‬‫و‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫باز‬
‫فرايندها‬‫ديدگاه‬ ‫از‬ISO9000‫میگردند‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫چهار‬ ‫در‬:
27
‫ادامه‬2-‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬‫بر‬‫جامع‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬
28
4-‫کیفیت‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫ي‬‫مميز‬ ‫فرایند‬
‫مستند‬ ‫و‬‫مستقل‬ ،‫گرا‬‫نظام‬ ‫فرآيند‬
‫عيني‬ ‫ر‬‫بطو‬‫آنها‬ ‫يابي‬‫ز‬‫ار‬ ‫و‬‫شواهد‬‫ي‬‫ر‬‫گردآو‬‫براي‬
‫شده‬‫تعیين‬ ‫هاي‬‫ر‬‫معيا‬ ‫شدن‬‫ده‬‫ر‬‫برآو‬ ‫ميزان‬ ‫تعيين‬‫جهت‬.
•‫ل‬‫او‬ ‫شخص‬‫ی‬‫مميز‬(‫داخلی‬)
‫برای‬‫ی‬‫نگر‬‫ز‬‫با‬‫مدیریت‬‫و‬‫سایر‬‫مقاصد‬‫داخلی‬‫انجام‬‫می‬‫گيرد‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫مبنایی‬‫برای‬‫ی‬‫خوداظهار‬‫ما‬‫ز‬‫سا‬‫ن‬‫ۀ‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬
‫انطباق‬‫باشد‬.
•‫دوم‬ ‫شخص‬‫ی‬‫مميز‬(‫ی‬‫مشتر‬)
‫از‬‫ی‬‫سو‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫ذینفع‬‫از‬‫قبیل‬‫مشتریان‬‫یا‬‫از‬‫جانب‬‫آن‬‫ها‬‫توسط‬‫سایر‬‫اشخاص‬
•‫شخص‬‫سوم‬‫ی‬‫مميز‬(CB)
‫توسط‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫ی‬‫مميز‬‫کنندۀ‬‫مستقل‬‫بيرونی‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫فرمای‬‫ر‬‫کا‬
29
•‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫ی‬‫مميز‬
‫کیف‬‫مدیریت‬‫سیستم‬ ‫تکمیلی‬‫الزامات‬‫هرگونه‬‫و‬‫فنی‬‫مشخصه‬ ‫این‬‫با‬‫انطباق‬‫تصدیق‬‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬‫یت‬
•‫فرآیند‬‫ی‬‫مميز‬
•‫ل‬‫محصو‬‫ی‬‫مميز‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫انواع‬
‫الزامات‬ ‫یا‬‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ،‫ها‬‫ی‬ ‫مش‬‫خط‬‫مجموعۀ‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫های‬‫معیار‬
‫تصدی‬ ‫قابل‬ ‫و‬‫ی‬‫مميز‬ ‫های‬‫ر‬‫معیا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫اطالعات‬ ‫دیگر‬‫یا‬ ‫واقعیات‬‫بیان‬ ،‫سوابق‬‫ق‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫شواهد‬
4-‫کیفیت‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫ي‬‫مميز‬ ‫فرایند‬
30
‫ی‬‫مميز‬ ‫های‬‫یافته‬
‫کل‬ ‫و‬‫ی‬‫مميز‬ ‫اهداف‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ی‬‫مميز‬ ‫تیم‬ ‫وسیلۀ‬‫به‬ ‫شده‬‫فراهم‬ ‫ی‬‫مميز‬ ‫یک‬‫ماحصل‬‫یافته‬ ‫یۀ‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫های‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫نهائی‬ ‫نتیجه‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫شونده‬ ‫ی‬‫مميز‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫های‬‫ر‬‫معیا‬ ‫با‬‫مقایسه‬ ‫در‬‫شده‬‫ی‬‫ر‬‫گردآو‬‫ی‬‫مميز‬ ‫شواهد‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫از‬‫حاصل‬ ‫نتایج‬
‫ی‬‫مميز‬‫انجام‬‫برای‬‫صالحیت‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫شخص‬
‫مميز‬
4-‫کیفیت‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫ي‬‫مميز‬ ‫فرایند‬
31
‫ی‬‫مميز‬ ‫تیم‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬‫مميز‬ ‫تیم‬‫برای‬‫ا‬‫ر‬‫معینی‬‫تخصص‬ ‫یا‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫شخص‬.
‫کند‬ ‫نمی‬‫عمل‬ ‫مميز‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ی‬‫مميز‬‫تیم‬ ‫در‬ ‫شخص‬ ‫این‬.
‫فنی‬‫شناس‬‫ر‬‫کا‬
‫برای‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫مانی‬‫ز‬‫محدوده‬‫برای‬ ‫شده‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬‫ی‬‫مميز‬ ‫چند‬‫یا‬ ‫یک‬ ‫از‬‫ای‬‫مجموعه‬
‫خاص‬ ‫هدفی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
‫گيرد‬ ‫می‬ ‫بر‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫مميز‬ ‫انجام‬‫و‬ ‫ندهی‬ ‫ما‬‫ز‬‫سا‬ ،‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫طرح‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫ضرور‬ ‫تهای‬ ‫فعالی‬ ‫تمامی‬ ‫ی‬‫مميز‬ ‫برنامه‬.
‫ی‬‫مميز‬ ‫برنامه‬
‫فنی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬‫توسط‬ ‫نیاز‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫می‬‫انجام‬ ‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫مميز‬ ‫یک‬ ‫که‬‫مميز‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬
‫گردند‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬.
4-‫کیفیت‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫ي‬‫مميز‬ ‫فرایند‬
32
‫ی‬‫مميز‬ ‫طرح‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫حدود‬ ‫و‬‫گستره‬
‫شده‬‫برگرفته‬‫ر‬‫د‬‫مانی‬‫ز‬‫ۀ‬‫ر‬‫دو‬‫همچنين‬‫و‬ ‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫تها‬ ‫فعالی‬ ،‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫واحدهای‬ ،‫فيزیکی‬ ‫های‬ ‫مکان‬ ‫از‬ ‫شرحی‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫ل‬‫شمو‬ ‫دامنه‬
‫ها‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ‫و‬‫دانش‬ ‫ی‬‫کارگير‬‫به‬ ‫در‬‫سیده‬‫ر‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫توانایی‬ ‫و‬‫فردی‬‫خصوصیات‬
‫شایستگی‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ِ‫ترتیبات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫شرح‬
4-‫کیفیت‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫ي‬‫مميز‬ ‫فرایند‬
33
(1‫ي‬‫مميز‬ ‫مانبندي‬‫ز‬
(2‫مميزان‬ ‫تعیين‬
(3‫ي‬‫مميز‬ ‫ي‬‫يز‬‫ر‬ ‫برنامه‬
(4‫افتتاحيه‬ ‫جلسه‬
(5‫فرآيند‬ ‫يابي‬‫ز‬‫ار‬
(6‫جمع‬‫ها‬ ‫يافته‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫در‬ ‫وقضاوت‬ ‫ي‬‫مميز‬ ‫بندي‬
(7‫اختتاميه‬ ‫جلسه‬
(8‫ي‬‫مميز‬ ‫اصالحي‬ ‫اقدامات‬ ‫انجام‬‫ي‬‫پيگير‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫ائی‬‫ر‬‫اج‬‫های‬‫گام‬
‫محتوای‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬iso 19011–‫ی‬‫مميز‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫هائی‬‫هنمود‬‫ر‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫ل‬‫اصو‬/‫ی‬‫مميز‬ ‫برنامه‬ ‫مدیریت‬
‫ی‬‫مميز‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬/‫مميزان‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫و‬ ‫شایستگی‬
4-‫کیفیت‬‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫ي‬‫مميز‬ ‫فرایند‬
Iso 9001 & process management مدیریت فرایند
35
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫ل‬‫او‬ ‫اصل‬:‫ی‬‫مشتر‬ ‫بر‬ ‫تمركز‬(Customer Focus)
‫ـود‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫ـتریان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫مانی‬‫ز‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـته‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫واب‬‫ـدی‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬‫ز‬‫نیا‬‫و‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ی‬‫نما‬ ‫ر‬‫د‬‫ا‬‫ر‬‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫آ‬‫ـده‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫آی‬‫و‬‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ـای‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ز‬‫نیا‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ی‬‫با‬‫و‬‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬‫ـای‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬
‫نماید‬‫ده‬‫ر‬‫برآو‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬‫مشتریان‬.
‫برای‬‫باید‬‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫این‬‫بر‬‫عالوه‬‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫از‬‫ر‬‫عبو‬‫نمایند‬‫تالش‬‫و‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬‫خود‬‫مشتریان‬.
‫او‬‫ـده‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫آی‬‫و‬‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ـای‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ز‬‫نیا‬ ‫ر‬‫د‬‫و‬‫ی‬‫ـتر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ـز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫تمر‬‫ـریع‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫و‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫منع‬ ‫ـخگویی‬‫ـ‬‫ـ‬‫و‬‫پا‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫با‬‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫فر‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫مان‬‫ز‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـای‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬
‫شد‬ ‫خواهد‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫برای‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫سهم‬ ‫و‬ ‫سهام‬ ‫سود‬ ‫افزایش‬‫نتیجه‬ ‫در‬‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬.
‫و‬‫یافته‬‫افزایش‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫منابع‬ ‫ی‬‫بكارگير‬‫ی‬ ‫اثربخش‬‫افزایش‬‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫ضایت‬‫ر‬‫ی‬‫وفادار‬‫بهبود‬‫مان‬‫ز‬‫ـا‬‫س‬ ‫ـه‬‫ب‬‫ی‬‫ـتر‬‫ش‬‫م‬
‫گردد‬‫می‬ ‫ت‬‫ر‬‫تجا‬‫در‬‫ی‬‫ماندگار‬ ‫باعث‬.
▪‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫كه‬‫گردد‬‫می‬ ‫باعث‬‫عموما‬ ‫ی‬‫مشتر‬ ‫بر‬‫تمركز‬‫اصل‬‫ی‬‫بكارگير‬:
‫مشتریان‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫و‬ ‫ها‬‫ز‬‫نیا‬ ‫ر‬‫د‬ ‫برای‬‫ـ‬‫تحقیقات‬‫دهد‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬.
‫از‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫اهداف‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫نماید‬‫حاصل‬‫اطمینان‬‫مشتریان‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫و‬‫ها‬‫ز‬‫نیا‬‫با‬.
‫ا‬‫ر‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ن‬‫و‬‫در‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫ـ‬‫مشتریان‬ ‫ات‬‫ر‬‫انتظا‬‫و‬‫ها‬‫ز‬‫نیا‬‫استای‬‫ر‬‫در‬‫نماید‬ ‫هدایت‬.
‫ا‬‫ر‬‫مشتریان‬ ‫ضایت‬‫ر‬‫ـ‬‫ی‬‫گير‬ ‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫و‬ ‫نموده‬.
‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫مشتریان‬ ‫با‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫ـ‬‫مدیریت‬ ‫سیستمی‬‫نماید‬.
‫ـود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫و‬ ‫از‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ذینف‬‫ـایر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫و‬‫ـتریان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫م‬ ‫ـایتمندی‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫ر‬‫ـين‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ن‬‫ـواز‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫مان‬‫ز‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬(‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ،‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ارك‬ ،‫ـالكين‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫نظ‬‫رمایه‬
‫محلی‬ ‫مجامع‬ ‫و‬‫ها‬ ‫انجمن‬،‫ان‬‫ر‬‫گذا‬)‫نماید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
36
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫اصل‬‫دوم‬:‫ی‬‫هبر‬‫ر‬‫در‬‫مدیریت‬(Leadership)
‫مدیر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫كه‬‫از‬‫منش‬‫ی‬‫هبر‬‫ر‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫است‬‫باید‬‫مقاصد‬‫و‬‫جهت‬‫ی‬‫گير‬‫یكنواختی‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ایجاد‬‫نمای‬‫د‬‫و‬
‫محیط‬‫داخلی‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫ایجاد‬‫و‬‫ی‬‫نگهدار‬‫نمایند‬‫كه‬‫اركنان‬‫بتوانند‬‫در‬‫دستیابی‬‫به‬‫اهداف‬‫س‬‫مانی‬‫ز‬‫ا‬‫امال‬
‫مشاركت‬‫نمایند‬.
‫مدیریت‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫با‬‫منش‬‫ی‬‫هبر‬‫ر‬‫باعث‬‫می‬‫گردد‬‫اركنان‬‫مقاصد‬‫و‬‫اهداف‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫ر‬‫د‬‫نموده‬‫و‬‫برای‬‫دستی‬‫ابی‬‫به‬
‫آنها‬‫از‬‫انگيزه‬‫افی‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫شوند‬.
‫عالوه‬‫بر‬‫این‬‫با‬‫بستن‬‫ر‬‫بكا‬‫منش‬‫ی‬‫هبر‬‫ر‬‫فعالیت‬‫های‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫شده‬‫و‬‫در‬‫ی‬‫مسير‬،‫یكسان‬‫منظم‬‫گ‬‫ردیده‬‫و‬
‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫می‬‫یابد‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫فقدان‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بين‬‫سطوح‬‫مختلف‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬‫حداقل‬‫خود‬‫خواهد‬‫سید‬‫ر‬.
▪‫ی‬‫بكارگير‬‫اصل‬‫ی‬‫هبر‬‫ر‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫عموما‬‫باعث‬‫می‬‫گردد‬‫كه‬:
‫ـ‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫تمامی‬‫ذینفعان‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫شامل‬،‫مشتریان‬،‫اركنان‬ ،‫مالكين‬‫تامين‬،‫كنندگان‬‫سرمایه‬،‫ان‬‫ر‬‫گذا‬‫ان‬‫جمن‬‫هاو‬
‫مجامع‬‫محلی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شود‬.
‫ـ‬‫اهداف‬‫چالش‬‫برانگيز‬‫با‬‫مانبندی‬‫ز‬‫مشخص‬‫تنظیم‬‫گردد‬.
‫ـ‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫های‬‫مشتر‬،‫مدل‬‫های‬‫اخالقی‬‫و‬‫جوانمردی‬‫در‬‫تمامی‬‫سطوح‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ایجاد‬‫شده‬‫و‬‫تقویت‬‫گردد‬.
‫ـ‬‫اعتماد‬‫ایجاد‬‫گردیده‬‫و‬‫ترس‬‫از‬‫میان‬‫د‬‫و‬‫بر‬.
‫ـ‬‫اركنان‬‫با‬‫منابع‬‫د‬‫ر‬‫مو‬،‫نیاز‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫از‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫و‬‫ادی‬‫ز‬‫آ‬‫عمل‬‫با‬‫داشتن‬‫لیت‬‫و‬‫مسو‬‫و‬‫پاوخگویی‬‫فعالیت‬‫ن‬‫مایند‬.
‫ـ‬‫اركنان‬‫برای‬‫نقش‬‫و‬‫سهم‬‫خود‬‫امیدوار‬‫و‬‫دلگرم‬‫گردیده‬‫و‬‫آنرا‬‫تشخیص‬‫دهند‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
37
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫سوم‬ ‫اصل‬:‫اركنان‬ ‫مشاركت‬(Involvement of people)
‫س‬ ‫مزیت‬ ‫هایشان‬‫توانایی‬ ‫تا‬ ‫گردید‬ ‫خواهد‬ ‫باعث‬ ‫آنها‬ ‫مشاركت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫جوهره‬ ‫اركنان‬‫مان‬‫ز‬‫ا‬
‫گردد‬ ‫محسوب‬.
‫ا‬ ‫پیشبرد‬ ‫در‬‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اركنان‬ ‫مشاركت‬‫و‬ ‫تعهد‬ ،‫انگيزه‬ ‫ایجاد‬‫هداف‬
‫د‬‫ر‬‫آو‬ ‫خواهد‬ ‫مغان‬‫ر‬‫ا‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
‫در‬ ‫اشتیاق‬ ‫ایجاد‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫عملكردشان‬ ‫با‬ ‫ابطه‬‫ر‬ ‫در‬ ‫اركنان‬ ‫پاوخگویی‬ ‫لیت‬‫و‬‫مسو‬ ‫ایجاد‬‫مشاركت‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫ساز‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫ایشان‬ ‫ی‬‫همكار‬ ‫و‬.
▪‫كه‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫عموما‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫اركنان‬ ‫مشاركت‬ ‫اصل‬‫ی‬‫بكارگير‬:
‫اركنان‬ ‫ـ‬‫اهمیت‬‫كنند‬ ‫ر‬‫د‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫ی‬‫همكار‬.
‫اركنان‬ ‫ـ‬‫محدودیت‬‫كنند‬ ‫شناسایی‬‫ا‬‫ر‬ ‫عملكردشان‬ ‫های‬.
‫و‬ ‫پذیرفته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مسایل‬ ‫مالكیت‬ ‫اركنان‬ ‫ـ‬‫لیت‬‫و‬‫مسو‬‫شوند‬ ‫دار‬ ‫عهده‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنها‬ ‫حل‬.
‫اركنان‬ ‫ـ‬‫عملكرد‬‫نمایند‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫مقاصد‬ ‫استای‬‫ر‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬.
‫های‬ ‫فرصت‬ ‫فعاالنه‬ ‫اركنان‬ ‫ـ‬‫تجربه‬‫و‬ ‫دانش‬ ،‫صالحیت‬‫افزایش‬‫نمایند‬ ‫جستجو‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬.
‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ادانه‬‫ز‬‫آ‬ ‫اركنان‬ ‫ـ‬‫اشترا‬‫ند‬‫ر‬‫گذا‬.
‫آن‬‫عواقب‬ ‫و‬ ‫مسایل‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬‫آشكا‬ ‫اركنان‬ ‫ـ‬‫بحث‬‫كنند‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
38
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫اصل‬‫م‬‫ر‬‫چها‬:‫یكرد‬‫و‬‫ر‬‫ایندی‬‫ر‬‫ف‬(Process approach)
‫نتایج‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نظر‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫هنگامی‬‫كه‬‫فعالیت‬‫ها‬‫و‬‫منابع‬‫مرتبط‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫فرایندی‬‫مدیریت‬‫می‬،‫شوند‬
‫با‬‫ی‬ ‫اثربخش‬‫بیشتر‬‫حاصل‬‫می‬‫گردند‬.
‫یكرد‬‫و‬‫ر‬‫فرایندی‬‫باعث‬‫هزینه‬‫كمتر‬‫و‬‫چرخه‬‫مانی‬‫ز‬‫كوتاهتر‬‫در‬‫استفاده‬‫از‬‫منابع‬‫بوده‬‫و‬‫نتای‬‫ج‬‫بهبود‬،‫یافته‬
‫سازگار‬‫و‬‫قابل‬‫پیش‬‫بینی‬‫ا‬‫ر‬‫برای‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬‫مغان‬‫ر‬‫ا‬‫خواهد‬‫د‬‫ر‬‫آو‬.‫همچنين‬‫یكرد‬‫و‬‫ر‬‫فرایندی‬‫بر‬‫ف‬‫رصت‬
‫های‬‫بهبود‬‫متمركز‬‫خواهد‬‫گردید‬‫و‬‫آنها‬‫ا‬‫ر‬‫اولویت‬‫بندی‬‫می‬‫نماید‬.
▪‫ی‬‫بكارگير‬‫اصل‬‫یكرد‬‫و‬‫ر‬‫فرایندی‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫عموما‬‫باعث‬‫می‬‫گردد‬‫كه‬:
‫ـ‬‫فعالیت‬‫های‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫دستیابی‬‫به‬‫نتایج‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نظر‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫سیستمی‬‫تعریف‬‫شوند‬.
‫ـ‬‫لیت‬‫و‬‫مسو‬‫و‬‫پاوخگویی‬‫برای‬‫مدیریت‬‫فعالیت‬‫های‬‫لیدی‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫شفاف‬‫ایجاد‬‫گردد‬.
‫ـ‬‫قابلیت‬‫فعالیت‬‫های‬‫لیدی‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ی‬‫گير‬‫و‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫گردد‬.
‫ـ‬‫ل‬‫فصو‬‫مشتر‬‫فعالیت‬‫های‬‫لیدی‬‫در‬‫تعامل‬‫با‬‫بخش‬‫های‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫شناسایی‬‫گردد‬.
‫ـ‬‫بر‬‫عواملی‬‫نظير‬،‫منابع‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ها‬‫و‬‫مواد‬‫كه‬‫فعالیت‬‫های‬‫لیدی‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫بهبود‬‫خواهند‬‫بخ‬،‫شید‬
‫تمركز‬‫گردد‬.
‫ـ‬‫یسك‬‫ر‬،‫ها‬‫پیامدها‬‫و‬‫اثرات‬‫فعالیت‬‫های‬،‫مشتریان‬‫تامين‬‫كنندگان‬‫و‬‫سایر‬‫ذینفعان‬‫یا‬‫ز‬‫ار‬‫بی‬‫گردد‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
39
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫پنجم‬ ‫اصل‬:‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫سیستمی‬ ‫یكرد‬‫و‬‫ر‬(System approach to management)
‫م‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬ ‫اثربخش‬‫و‬‫آیی‬‫ر‬‫ا‬ ،‫سیستم‬‫یك‬‫بعنوان‬‫هم‬‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫فرایند‬‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ر‬‫د‬ ،‫شناسایی‬‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫ان‬
‫بخشد‬‫می‬ ‫بهبود‬ ‫خود‬‫اهداف‬‫به‬ ‫دستیابی‬.
‫نتایج‬‫به‬ ‫دستیابی‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫بهترین‬‫بعنوان‬‫فرایندها‬ ‫نمودن‬‫مرتب‬ ‫و‬‫چه‬‫ر‬‫یكپا‬‫با‬‫سیستمی‬‫مدیریت‬،‫نظر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ذینفعان‬ ‫در‬‫و‬ ‫د‬‫ز‬‫سا‬‫می‬ ‫دار‬‫ر‬‫برخو‬ ‫لیدی‬ ‫فرایندهای‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬‫تالش‬‫تمركز‬‫قابلیت‬ ‫از‬‫ا‬‫ر‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اعتماد‬
‫بخشد‬‫می‬ ‫توسعه‬‫و‬‫نموده‬‫ایجاد‬‫ا‬‫ر‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬ ‫اثربخش‬‫و‬‫آمدی‬‫ر‬‫ا‬ ،‫ی‬‫سازگار‬‫به‬ ‫ی‬‫ساز‬.
▪‫كه‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫عموما‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫مدیریت‬‫به‬ ‫سیستمی‬‫یكرد‬‫و‬‫ر‬ ‫اصل‬‫ی‬‫بكارگير‬:
‫برای‬‫سیستم‬ ‫یك‬ ‫ـ‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫اهداف‬‫به‬ ‫دستیابی‬‫ر‬‫پایه‬‫آن‬‫ی‬ ‫اثربخش‬‫و‬‫آمدی‬‫ر‬‫ا‬ ‫حالت‬ ‫بهترین‬ ‫در‬‫گردد‬‫ی‬‫یز‬.
‫گردد‬ ‫ر‬‫د‬ ‫سیستم‬‫فرایندهای‬‫بين‬ ‫طرفه‬‫دو‬ ‫بستگی‬‫ـ‬.
‫ب‬‫این‬‫از‬‫و‬‫گردیده‬ ‫ر‬‫د‬ ‫بهتر‬ ‫مشتر‬ ‫اهداف‬‫به‬ ‫دستیابی‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬‫لیت‬‫و‬‫مسو‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نقش‬‫ـ‬‫موانع‬‫ابت‬
‫یابد‬ ‫اهش‬ ‫ی‬ ‫بخش‬‫بين‬.
‫ـ‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬‫قابلیت‬‫گردد‬ ‫ایجاد‬‫عمل‬‫از‬‫قبل‬ ‫منابع‬ ‫قیود‬‫و‬‫شده‬ ‫ر‬‫د‬.
‫نمایند‬‫عمل‬‫باید‬ ‫چگونه‬‫سیستم‬‫یك‬ ‫در‬‫ویژه‬ ‫های‬‫فعالیت‬‫اینكه‬‫برای‬‫ی‬‫گذار‬ ‫هدف‬‫و‬ ‫تعریف‬‫ـ‬.
‫مستمر‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫هایش‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫و‬ ‫ها‬‫ی‬‫گير‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫پایه‬‫بر‬ ‫سیستم‬‫ـ‬‫بهبود‬‫یابد‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
40
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫ششم‬ ‫اصل‬:‫مستمر‬ ‫بهبود‬(Continual improvement)
‫باشد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫پایدار‬ ‫هدف‬ ‫یك‬ ‫باید‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫سراسر‬ ‫عملكرد‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬.‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬‫همتراز‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫خواهد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫هر‬ ‫عملكردی‬ ‫مزیت‬ ،‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫قابلیت‬‫در‬ ‫بهبود‬ ‫ی‬
‫ق‬ ‫اصل‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫خواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫اهبردی‬‫ر‬‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫سطوح‬ ‫تمامی‬‫دادن‬‫ر‬‫را‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬‫ها‬ ‫فرصت‬‫برابر‬ ‫در‬‫واكنش‬‫برای‬ ‫انعطاف‬‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫پدید‬.
▪‫كه‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫عموما‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫اصل‬‫ی‬‫بكارگير‬:
‫شود‬ ‫بكارگرفته‬ ‫عملكرد‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫سازگار‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫یكرد‬‫و‬‫ر‬ ‫یك‬ ‫ـ‬.
‫گردد‬ ‫تامين‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫ابزار‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫آشنا‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ـ‬.
‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ،‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫ـ‬‫مشتر‬ ‫هدف‬ ‫یك‬‫اركنان‬ ‫یكایك‬‫برای‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫گردد‬ ‫تعریف‬.
‫ـ‬‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫مقاصدی‬‫گردد‬ ‫ایجاد‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫ی‬‫دگير‬‫ر‬ ‫برای‬ ‫اقداماتی‬ ‫و‬.
‫گردند‬ ‫تصدیق‬‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تشخیص‬ ،‫گرفته‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫های‬ ‫بهبود‬ ‫ـ‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
41
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫هفتم‬ ‫اصل‬:‫ها‬‫واقعیت‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫گير‬‫تصمیم‬(Factual approach to decision making)
‫میس‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫و‬‫و‬ ‫ها‬‫داده‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫تجزیه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫موثر‬‫تصمیمات‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫هر‬ ‫در‬‫است‬ ‫ر‬.
‫مب‬ ‫بر‬ ‫گذشته‬‫تصمیمات‬‫ی‬ ‫اثربخش‬ ‫اثبات‬‫برای‬ ‫توانایی‬ ‫افزایش‬ ،‫آگاهانه‬‫تصمیمات‬‫و‬‫مراجع‬ ‫نای‬
‫ع‬ ‫تغیير‬ ‫و‬ ‫كشیدن‬‫چالش‬ ‫به‬،‫ی‬‫نگر‬‫ز‬‫با‬‫برای‬ ‫توانایی‬‫افزایش‬‫همچنين‬‫و‬ ‫واقعی‬‫سوابق‬‫و‬‫قاید‬
‫است‬ ‫ها‬ ‫واقعیت‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬ ‫اصل‬ ‫ی‬‫بكارگير‬‫مزایای‬‫جمله‬‫از‬‫تصمیمات‬.
▪‫كه‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫باعث‬‫عموما‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫ها‬ ‫واقعیت‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫گير‬ ‫تصمیم‬ ‫اصل‬‫ی‬‫بكارگير‬:
‫از‬ ‫ـ‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫دقت‬ ‫و‬‫كفایت‬‫گردد‬‫حاصل‬ ‫اطمینان‬‫اطالعات‬ ‫و‬.
‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫نیاز‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫كسانی‬‫برای‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ـ‬‫دسترس‬ ‫در‬‫باشد‬.
‫اطالعات‬ ‫و‬‫ها‬‫داده‬ ‫ـ‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫تجزیه‬ ‫معتبر‬ ‫های‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬‫شوند‬.
‫و‬ ‫ی‬‫گير‬‫تصمیم‬ ‫ـ‬‫تحلیل‬ ‫و‬‫تجزیه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫اجرایی‬ ‫اقدامات‬‫بص‬ ‫و‬‫ب‬‫ر‬‫تجا‬ ‫كنار‬ ‫در‬ ‫واقعی‬‫يرت‬
‫پذیرد‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
42
5-‫ل‬‫اصو‬‫مدیریت‬‫کیفیت‬
‫هشتم‬ ‫اصل‬:‫كنندگان‬ ‫تامين‬ ‫با‬ ‫دوطرفه‬‫و‬ ‫سودمند‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬
(Mutually beneficial supplier relationships)
‫توانای‬ ،‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫سودمند‬ ‫ابطه‬‫ر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫وابسته‬ ‫یكدیگر‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫كنندگان‬ ‫تامين‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫ی‬
‫دهد‬ ‫می‬‫افزایش‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬.‫انعطاف‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫ایجاد‬‫توانایی‬‫افزایش‬‫و‬
‫ب‬ ‫باعث‬‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتریان‬ ‫ت‬‫ر‬‫انتظا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ز‬‫نیا‬ ‫یا‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫تغیيرات‬ ‫به‬ ‫پاوخگویی‬ ‫در‬ ‫سرعت‬‫نمودن‬ ‫هینه‬
‫گردید‬ ‫خواهد‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬.
▪‫گردد‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫عموما‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫كنندگان‬ ‫تامين‬ ‫با‬ ‫دوطرفه‬ ‫و‬ ‫سودمند‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫اصل‬‫ی‬‫بكارگير‬‫كه‬:
‫ـ‬‫مدت‬‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫مالحظات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫متواز‬ ‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫گردد‬ ‫ایجاد‬.
‫ـ‬‫تخصص‬‫و‬ ‫ها‬‫منابع‬‫به‬ ‫یكدیگر‬ ‫بين‬‫اشترا‬‫شود‬ ‫گذاشته‬.
‫كنندگان‬ ‫تامين‬ ‫ـ‬‫لیدی‬‫گردند‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬.
‫ـ‬‫شفاف‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫قرارگردد‬ ‫بر‬ ‫آشكار‬ ‫و‬.
‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ـ‬‫آینده‬ ‫های‬ ‫طرح‬‫شود‬ ‫گذاشته‬ ‫اشترا‬ ‫به‬.
‫در‬ ‫مساعی‬ ‫تشریك‬ ‫ـ‬‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫توسعه‬‫گيرد‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬.
‫ها‬ ‫موفقیت‬‫و‬ ‫بهبودها‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫كنندگان‬ ‫تامين‬ ‫ـ‬‫دلگرم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تشویق‬‫گردند‬.
‫اردیبهشت‬ ‫مقدم‬‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬ ‫میثم‬1393
meisam_j _moghadam @ yahoo . Com
‫شما‬ ‫اهی‬‫ر‬‫هم‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
43
‫دیبهشت‬‫ر‬‫ا‬ ‫مقدم‬ ‫ـار‬‫ی‬‫جهان‬‫میثم‬1393
meisam _ j _moghadam @ yahoo . Com
1 de 43

Más contenido relacionado

Destacado

Home smart homeHome smart home
Home smart homeJack740
245 vistas7 diapositivas
EyeonhomeEyeonhome
EyeonhomeJack740
254 vistas7 diapositivas
iPad Communication AppsiPad Communication Apps
iPad Communication AppsClarena Renfrow
919 vistas13 diapositivas
P h technical handbookP h technical handbook
P h technical handbookAbegail Ayaso
590 vistas24 diapositivas
CEREC 30CEREC 30
CEREC 30Lalamay
292 vistas16 diapositivas
Lt+preschool+program+designLt+preschool+program+design
Lt+preschool+program+designkaylabfarley
210 vistas6 diapositivas

Destacado(8)

Home smart homeHome smart home
Home smart home
Jack740245 vistas
EyeonhomeEyeonhome
Eyeonhome
Jack740254 vistas
iPad Communication AppsiPad Communication Apps
iPad Communication Apps
Clarena Renfrow919 vistas
P h technical handbookP h technical handbook
P h technical handbook
Abegail Ayaso590 vistas
CEREC 30CEREC 30
CEREC 30
Lalamay292 vistas
Lt+preschool+program+designLt+preschool+program+design
Lt+preschool+program+design
kaylabfarley210 vistas
MatkiMatki
Matki
fountaindirect341 vistas

Similar a Iso 9001 & process management مدیریت فرایند(20)

performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
mohammad reza azin92 vistas
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
Rayvarz Software Engineering Company | شرکت مهندسی نرم افزار رایورز1.2K vistas
Iso 9001 2008~2015 changesIso 9001 2008~2015 changes
Iso 9001 2008~2015 changes
Meisam J Moghadam551 vistas
Answer the question of trojan tech. case studyAnswer the question of trojan tech. case study
Answer the question of trojan tech. case study
Seyedbahira Farzadkish244 vistas
resumeh aali1resumeh aali1
resumeh aali1
Hossein Nourian, DBA331 vistas
psmaco rezumepsmaco rezume
psmaco rezume
saman monavar Ostovar103 vistas
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 vistas
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solution
Paniz Fazlali324 vistas
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
hodais pirdadeh382 vistas

Iso 9001 & process management مدیریت فرایند