Adoleshenca

Adoleshenca
 Adoleshenca
 Fazat e adoleshences
 Llojet e zhvillimeve
 Si te komunikojme me adoleshentet
 Nervi Vagus
 Streset tek adoleshentet
 Drogat tek adoleshentet
'Adoleshenca është një fazë e zhvillimit fizik dhe mendor
të njeriut, zakonisht e renditur ndërmjet fazës
së fëmijërise dhe pjekurisë ligjore . Sipas fazave të Erik
Erikson të zhvillimit njerëzor, për
shembull, një i rritur i ri
është në përgjithësi një
person në mes të moshës
21 dhe 22 vjec, ndërsa
një adoleshent është një
person në mes të moshës
13 dhe 19 vjec fillon
menyra seksuale.
Në shoqërinë civile është
konsiderimi një moshë e
pjekur për të besuar nga
shoqëria detyra të një
rangu të caktuar. Piketa
të tilla përfshijnë, por nuk
kufizohen vetëm në, pilotimin
e një makinë duke shërbyer
në forcat e armatosura ose në juri, blerjen dhe pirjen e alkoolit,
votimi, lidhjen e kontratave, duke përfunduar nivele të caktuara
të arsimit, dhe martesës. Zhvillimi i adoleshencës,
karakterizohet nga fillimi i pubertetit me një rritje të vrullshme
masës trupore, të masës neuronale. Vërehen ndryshime në
aftësinë e të menduarabstrakt dhe multi-dimensionally, në
aftësine e përfaqsimit të strukturave shoqërore. Ndryshime të
mëdha biologjike përfshijnë ndryshime në organet seksit,
lartësia, pesha, dhe në masë të muskujve, si dhe ndryshime të
mëdha në strukturën e trurit dhe organizimin.
Adoleshenca është menduar se përfundon kur
njeriun arrin në moshën 18 vjeç, por studimet e reja
nga psikologët e fëmijëve e hedhin poshtë këtë ide.
Sipas psikologëve, adoleshenca vazhdon edhe mbi
moshën 18-vjeçare.
 Faza e parë është faza e adoleshencës së
hershme që varion nga mosha 12 deri në 14 vjeç
 Faza e dytë është adoleshenca e mesme që varion
nga mosha 15 deri në 17 vjeç.
 Faza e tretë që është mbi 18 vjeç është klasifikuar
si fundi i adoleshencës
 Zhvillimi trupor
 Zhvillimi celebral
 Zhvillimi kognitiv
 Zhvillimi social
 Zhvillimi intelektive
 Zhvillimi emotiv
 Pubertetit është një periudhë prej disa vitesh,
në të cilën rritje të shpejtë fizike dhe
psikologjike ndodhin ndryshime, duke
kulminuar në pjekurinë seksuale. Fillimin
mesatare e pubertetit është në 10 ose 11 për
vajzat dhe mosha 12 ose 13 për djemtë. Orari
individuale e çdo personi për të pubertetit
është ndikuar kryesisht nga trashëgim, edhe
pse faktorët e mjedisit, të tilla si dieta dhe
ushtrimet fizike, gjithashtu të ushtrojë ndikim.
Këta faktorë mund të kontribuojnë në
pubertetin zhvillim të parakohshëm dhe të
vonuar. Disa nga pjesët më të rëndësishme të
zhvillimit të përfshijnë ndryshime të dallueshme
pubertal fiziologjike në lartësi individëve ",
pesha, përbërjen e trupit, dhe të qarkullimit të
gjakut dhe sistemet e frymëmarrjes.
 Koha e pubertetit mund të ketë pasoja
të rëndësishme psikologjike dhe
sociale. Djemtë e hershme piqet
zakonisht janë shtatlartë dhe të
fuqishëm se shokët e tyre. [33] Ata
kanë përparësi në kapjen e vëmendjes
së partnerëve të mundshëm dhe për t'u
bërë me dorë për sportet. Djem
Pubescent shpesh kanë tendencë që të
ketë një imazh të mirë të trupit, janë më
të sigurt, i sigurt, dhe më të pavarur.
[34] Në fund të pjekur djemtë mund të
jetë më pak besim për shkak të imazhit
të trupit të dobët kur krahasojmë veten
me miqtë e zhvilluara tashmë dhe
kolegët. Megjithatë, në fillim të
pubertetit nuk është gjithmonë pozitive
për djemtë; pjekurisë seksuale fillim tek
djemtë mund të shoqërohet me
agresivitetin në rritje për shkak të rritje
të hormoneve, që ndikojnë ato
 Truri i njeriut nuk është zhvilluar
plotësisht ndërkohë që individi
arrin moshën e pjekurisë. Midis
moshës 10 dhe 25 vjec, truri i
nënshtrohet ndryshimeve që
kanë implikime të rëndësishme
për sjelljen.
 Truri arrin 90 % të rritjes në
moshën 6 vjecare të një individi
me zhvillim normal. Kështu, truri
gjatë adoleshencës nuk shfaq
rritje të masës së saj anatomike.
Megjithatë, rrudhat në tru
vazhdojnë të bëhen më
komplekse deri në adoleshencë
vonë.
 Ndryshimet më të mëdha gjatë
kësaj kohe ndodhin në pjesët e
lëvore përgjegjëse për funksionet
njohëse dhe emocionale të
informacionit
 Adoleshenca është gjithashtu një kohë
për zhvillimin e shpejtë njohëse. Piaget
përshkruan adoleshencës si fazë e
jetës në të cilën mendimet e individit
fillojë të marrë më shumë nga një formë
abstrakte dhe egocentrik mendimet
rënie. Kjo i lejon individit të mendojnë
dhe të gjykojnë në një perspektivë më
të gjerë. Një kombinim i studimeve të
sjelljes dhe fMRI kanë treguar zhvillimin
e funksioneve ekzekutive, që është,
aftësi njohëse të cilat mundësojnë
kontrollin dhe koordinimin e
mendimeve dhe sjelljeve, të cilat janë
të lidhura në përgjithësi me lëvore
paraballor.
Mendimet, idetë dhe
konceptet e zhvilluara në këtë
periudhë të jetës në masë të
madhe ndikojnë në jetën e
dikujt të ardhmen, duke luajtur
një rol të madh në karakterin
dhe formimin e personalitetit.
Mosha në të cilën ndodhin
ndryshime të veçantë do të
ndryshojnë në mes të
individëve, por ndryshimet
diskutuar më poshtë në
përgjithësi të fillojë në
moshën e pjekurisë, ose
menjëherë pas kësaj dhe disa
aftësi të vazhdojnë të
zhvillohen si moshat e
adoleshentëve.
Adoleshenca
 Bashkëmoshatarët
Individët të cilët kanë interesa
dhe personalitete të ngjashme
ka të ngjarë të bëhen shokë.
Hayns shpreh mendimin se
shoqëria e meshkujve mund
të zhvillohet përmes
aktiviteteve të përbashkëta,
ndërsa shoqëria e femrave
mund të zhvillohet përmes
komunikimeve verbale
 Për shkak se ekspozimi ndaj
mediave është rritur gjatë
dekadës së kaluar, shfrytëzimi
i kompjuterave, telefonave
celularë, stereos dhe televizionet
për të fituar qasje në mediumet
e ndryshme të kulturës popullore
të adoleshentëve është rritur
gjithashtu. Pothuajse të gjitha
familjet amerikane kanë të
paktën një televizor, më shumë
se tre të katërtat e shtëpive të
gjithë adoleshentëve kanë qasje
në internet, dhe më shumë se
90% e adoleshentëve amerikanë
përdorin internetin të paktën herë
pas here.
Gjate adoleshences nuk
verifikohen ndryshime te
dukshme te funksioneve
intelektive;aftesia per te
kuptuar problemet
komplekse zhvillohen
gradualisht.Sipas psikologut
svicerian Jean Piaget,adoleshenca eshte fillimi i fazes se mendimit
operativ formal,qe mund te percaktohet si mendimi qe perfshin
llogjiken deduktive.Paiget ka afermuar qe gjate kesaj faze
verifikohet ne te gjithe individet,pavaresisht nga tipi i tyre i
studimeve e te eksperiancave.Megjithate,disa kerkime kane dhen
prova qe hedhin poshte kete ipoteze,duke dimostruar qe aftesia e
adoleshnteve te zgjedhin probleme te nderlikuara varet nga aftesia
e te mesuarit e te pregatitjes.
 Sipas mendimit te shume
psikologeve,adoloshenca
eshte nje periudhe me nje
stres emotiv shume te
madh,duhur edhe nga
ndryshime te shpejta e
komplekse qe verifikohen
gjate pubertetit.
 Gjithashtu ,studime te bera nga
antropologia amerikane
Margaret Mead duket te
dimostrojne qe ky stres nuk
eshte percaktuar ekskluzivisht
nga niveli gjenetik,por edhe nga
komponenti kulturor,pergjegjes i
ndryshimeve ne kalimin nga
femijeria ne moshen e madhe,qe
karakterizojne nje kulture ndaj
nje tjetre.Sipas psikologut Erik
Erikson,zhvillimi i individit eshte
nje proçes psikosocial qe
vazhdon per gjithe jeten;persa i
perket anes
psikosaciale,periudha e
adoleshences eshte
karakterizuar nga nje emancipim
te individit,qe nga i varur behet i
pavarur ,duke perfituar nje
identitet qe i lejon te hyje ne
marredhje me te tjeret ne
menyre te pjekur.
 Adoleshenca është periudha e
marrëdhënieve të forta
shoqëroreFjala e urtë “Më thuaj
me kë rri, të të them kush je”, i
përshtatet më shumë kësaj
periudhe. Adoleshentët që nuk
kanë arritur ende pjekurinë e
duhur, janë të hapur ndaj ndikimit
të shoqërisë. Mund të bëhen pjesë
e çfarëdolloj mjedisi vetëm për të
fituar aprovimin dhe pëlqimin e të
tjerëve, sepse vlera më e
rëndësishme është të pranohesh
nga grupi. Fëmijët e pavlerësuar
në familje janë më të prirur për
sjellje të tilla. Nëse ne nuk i
vlerësojmë siç duhet fëmijët tanë
dhe nuk i bëjmë të ndihen të
rëndësishëm, atëherë ata do ta
kërkojnë vendin ku të ndihen të
tillë
 Emërtimi vagus vjen nga latinishtja
që do të thotë “endacak” ose “i
paqartë” (i quajtur edhe nervi
pneumogastrik ose nervi X i kafkës),
është i dhjeti ne dymbëdhjetë palët
e nervave te kafkës (Nervat
encefalit).Nervi vagus nise nga
trungu i kafkes encefalite (të përbërë
nga palca e zgjatur, ne mes te trurit
dhe urës). dhe shkon nëpër vrimë
duke u ulur poshte në gjoks dhe
bark. Kemi dy degezime te nervit
vagus; ai i djathtë dhe i majtë qe
jane dhe më të rëndësishmit e trupit
dhe më të gjatët dhe më të
degëzuarit ndër nervat e kafkës.
 Organet qe kontrollon
 Funksionet
 Degezimi i saj
 Nervi dhe zemra
 Crregullimet te lidhura me te.
 Trajtimi mjekesor
 Stimulimi
 ADOLESHENCA mund të jetë një
periudhë e trazuar, madje edhe
në kushtet më të mira. Gjatë
pubertetit, adoleshentët
bombardohen nga ndjenja dhe
emocione të reja. Ata përballojnë
strese të përditshme nga
mësuesit dhe moshatarët.
Gjithashtu janë nën ndikimin e
vazhdueshëm të televizorit,
kinemasë, muzikës dhe të
Internetit. Prandaj një raport i
Kombeve të Bashkuara e
përshkruan adoleshencën si «një
periudhë kalimtare që zakonisht
karakterizohet nga stresi dhe
ankthi
 Në shoqerinë shqipëtare drogat
dhe problemet që shkaktojnë ato
janë bërë më shumë evidente
sidomos pas viteve 90. Me
hapjen e shoqërisë, lëvizjes së
lirë të njerëzve dhe mallrave një
produkt i ri deri diku edhe i
panjohur për shoqërinë tonë të
asaj kohe siç ishte droga u fut në
vendin tonë. Droga ishte një
produkt pak i njohur si për
specialistët që merreshin me
problemet shëndetësore ashtu
dhe për masën e gjëre të
popullsisë, sidomos për të rinjtë
që shtyheshin edhe nga
kurioziteti.
Ambra Dekovi
Adelina Aramalli
Athanasia Kovaci
Desara Kasneci
Blerina Mani
Edita Pervizaj
Elsa Pepaj
Arlind Dani
Armando Mehja
Arsen Guri
Briken Mati
Bleon Ndreca
1 de 21

Recomendados

Problemet e adoleshenteveProblemet e adoleshenteve
Problemet e adoleshenteveshkolla-arianiti
40.4K vistas13 diapositivas
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148K vistas12 diapositivas
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K vistas16 diapositivas
Duhani, rreziqetDuhani, rreziqet
Duhani, rreziqetistref bytyqi
50.3K vistas13 diapositivas
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
40.9K vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
26.4K vistas6 diapositivas
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
105.8K vistas23 diapositivas
IliretIliret
IliretEdlira Ekmekciu
11K vistas16 diapositivas
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.2K vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K vistas
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8105.8K vistas
IliretIliret
Iliret
Edlira Ekmekciu11K vistas
PROJEKT: NDOTJA E MJEDISIT NGA ZHURMATPROJEKT: NDOTJA E MJEDISIT NGA ZHURMAT
PROJEKT: NDOTJA E MJEDISIT NGA ZHURMAT
eraldzyberaj3.6K vistas
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli51.2K vistas
Panelet diellorePanelet diellore
Panelet diellore
Klarisa Klara78.1K vistas
Projekt drogaProjekt droga
Projekt droga
Ermal Troksi46K vistas
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema46.8K vistas
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K vistas
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
manomano4616.1K vistas
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari206.3K vistas
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K vistas
Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanit
Jetmira Sula10.9K vistas
Shkaqet e ndotjes akustikeShkaqet e ndotjes akustike
Shkaqet e ndotjes akustike
olinuhi36K vistas
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.7K vistas
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci63.9K vistas
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperiLojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Alimerko Brunilda27.2K vistas
ValetValet
Valet
An An48.4K vistas
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematike
Sejda Meça35.5K vistas

Destacado

Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe ShoqeriaAnida Ago
29.3K vistas18 diapositivas
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XGersa_a
7.8K vistas36 diapositivas
Ndue Kaza ``Adoleshenca``Ndue Kaza ``Adoleshenca``
Ndue Kaza ``Adoleshenca``Adriatik Rexha
5.6K vistas173 diapositivas
Si zhvillohet njeriu ?Si zhvillohet njeriu ?
Si zhvillohet njeriu ?Jusuf F. Tofaj
15.1K vistas45 diapositivas
Duhani,Droga,AlkoliDuhani,Droga,Alkoli
Duhani,Droga,AlkoliAba Abush
166.1K vistas16 diapositivas

Destacado(20)

Adoleshenca dhe ShoqeriaAdoleshenca dhe Shoqeria
Adoleshenca dhe Shoqeria
Anida Ago29.3K vistas
Ndue Kaza ``Adoleshenca``Ndue Kaza ``Adoleshenca``
Ndue Kaza ``Adoleshenca``
Adriatik Rexha5.6K vistas
Si zhvillohet njeriu ?Si zhvillohet njeriu ?
Si zhvillohet njeriu ?
Jusuf F. Tofaj15.1K vistas
Duhani,Droga,AlkoliDuhani,Droga,Alkoli
Duhani,Droga,Alkoli
Aba Abush166.1K vistas
Adoleshenca nduekazaAdoleshenca nduekaza
Adoleshenca nduekaza
JURIST993 vistas
StresiStresi
Stresi
Ondi Driza5.6K vistas
PubertetiPuberteti
Puberteti
eniacs7.1K vistas
M.H. PsikologjiM.H. Psikologji
M.H. Psikologji
Nasuf GËRMIZAJ53.5K vistas
Duhani,alkooli dhe droga !!!Duhani,alkooli dhe droga !!!
Duhani,alkooli dhe droga !!!
Klarisa Klara1.8K vistas
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Ismail Dama9.4K vistas
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
#MesueseAurela Elezaj29.7K vistas
Adoleshenti -Vetja ShoqëroreAdoleshenti -Vetja Shoqërore
Adoleshenti -Vetja Shoqërore
Arba Tabaku709 vistas
Projekti per qytetariProjekti per qytetari
Projekti per qytetari
Daniel Kola848 vistas
DIVORCIDIVORCI
DIVORCI
roni454.1K vistas
Divorci ne shoqerine shqiptare Divorci ne shoqerine shqiptare
Divorci ne shoqerine shqiptare
sara79919.6K vistas
Familja dhe harmoniaFamilja dhe harmonia
Familja dhe harmonia
Mimoza Thaqi3.4K vistas

Similar a Adoleshenca

ADOLESHENCAADOLESHENCA
ADOLESHENCAAlgita Mesiti
1.8K vistas8 diapositivas
AdoleshencaAdoleshenca
Adoleshencamelissa cani
954 vistas12 diapositivas
22
2Algita Mesiti
218 vistas1 diapositiva
Struktura e personalitetitStruktura e personalitetit
Struktura e personalitetitditurim xheladini
7.1K vistas37 diapositivas
StresiStresi
Stresishkolla-arianiti
3.5K vistas12 diapositivas

Similar a Adoleshenca(20)

ADOLESHENCAADOLESHENCA
ADOLESHENCA
Algita Mesiti1.8K vistas
AdoleshencaAdoleshenca
Adoleshenca
melissa cani954 vistas
Dr Hysni Aliu , Finlande. Qrregullimet e personalitetitDr Hysni Aliu , Finlande. Qrregullimet e personalitetit
Dr Hysni Aliu , Finlande. Qrregullimet e personalitetit
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri - Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS)4.5K vistas
22
2
Algita Mesiti218 vistas
Struktura e personalitetitStruktura e personalitetit
Struktura e personalitetit
diturim xheladini7.1K vistas
StresiStresi
Stresi
shkolla-arianiti3.5K vistas
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeçStudim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
#MesueseAurela Elezaj6.2K vistas
33
3
Algita Mesiti196 vistas
Vrasje - Vetëvrasja Vrasje - Vetëvrasja
Vrasje - Vetëvrasja
Besfort N Haziri - Prishtine5.8K vistas
alijagashi.pptxalijagashi.pptx
alijagashi.pptx
BesartGashi53 vistas
StresiiStresii
Stresii
Arbis Alijaj243 vistas
Hyrje në Psikologji.pptxHyrje në Psikologji.pptx
Hyrje në Psikologji.pptx
DonjetaGeci213 vistas
AutizmiAutizmi
Autizmi
Erhan Luma6.4K vistas
Alkooli dhe duhanpirjaAlkooli dhe duhanpirja
Alkooli dhe duhanpirja
romina balla2.9K vistas
Mujohaskoviq psikologji-111219032414-phpapp01Mujohaskoviq psikologji-111219032414-phpapp01
Mujohaskoviq psikologji-111219032414-phpapp01
Ministry of Health2.3K vistas
Shendeti mendorShendeti mendor
Shendeti mendor
Menada Petro11.2K vistas
Shendeti mendorShendeti mendor
Shendeti mendor
Menada Petro951 vistas

Más de Melissa Cani

Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetMelissa Cani
39.7K vistas14 diapositivas
Semundjet kanceriSemundjet kanceri
Semundjet kanceriMelissa Cani
3.8K vistas15 diapositivas
Ds ( Down Syndrone)Ds ( Down Syndrone)
Ds ( Down Syndrone)Melissa Cani
2.1K vistas17 diapositivas
ObezitetiObeziteti
ObezitetiMelissa Cani
13.1K vistas9 diapositivas

Más de Melissa Cani(9)

Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitet
Melissa Cani39.7K vistas
Semundjet kanceriSemundjet kanceri
Semundjet kanceri
Melissa Cani3.8K vistas
Ds ( Down Syndrone)Ds ( Down Syndrone)
Ds ( Down Syndrone)
Melissa Cani2.1K vistas
ObezitetiObeziteti
Obeziteti
Melissa Cani13.1K vistas
AnoreksiaAnoreksia
Anoreksia
Melissa Cani238 vistas
AnoreksiaAnoreksia
Anoreksia
Melissa Cani1.6K vistas
FosileFosile
Fosile
Melissa Cani4.2K vistas

Adoleshenca

 • 2.  Adoleshenca  Fazat e adoleshences  Llojet e zhvillimeve  Si te komunikojme me adoleshentet  Nervi Vagus  Streset tek adoleshentet  Drogat tek adoleshentet
 • 3. 'Adoleshenca është një fazë e zhvillimit fizik dhe mendor të njeriut, zakonisht e renditur ndërmjet fazës së fëmijërise dhe pjekurisë ligjore . Sipas fazave të Erik Erikson të zhvillimit njerëzor, për shembull, një i rritur i ri është në përgjithësi një person në mes të moshës 21 dhe 22 vjec, ndërsa një adoleshent është një person në mes të moshës 13 dhe 19 vjec fillon menyra seksuale.
 • 4. Në shoqërinë civile është konsiderimi një moshë e pjekur për të besuar nga shoqëria detyra të një rangu të caktuar. Piketa të tilla përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, pilotimin e një makinë duke shërbyer në forcat e armatosura ose në juri, blerjen dhe pirjen e alkoolit, votimi, lidhjen e kontratave, duke përfunduar nivele të caktuara të arsimit, dhe martesës. Zhvillimi i adoleshencës, karakterizohet nga fillimi i pubertetit me një rritje të vrullshme masës trupore, të masës neuronale. Vërehen ndryshime në aftësinë e të menduarabstrakt dhe multi-dimensionally, në aftësine e përfaqsimit të strukturave shoqërore. Ndryshime të mëdha biologjike përfshijnë ndryshime në organet seksit, lartësia, pesha, dhe në masë të muskujve, si dhe ndryshime të mëdha në strukturën e trurit dhe organizimin.
 • 5. Adoleshenca është menduar se përfundon kur njeriun arrin në moshën 18 vjeç, por studimet e reja nga psikologët e fëmijëve e hedhin poshtë këtë ide. Sipas psikologëve, adoleshenca vazhdon edhe mbi moshën 18-vjeçare.  Faza e parë është faza e adoleshencës së hershme që varion nga mosha 12 deri në 14 vjeç  Faza e dytë është adoleshenca e mesme që varion nga mosha 15 deri në 17 vjeç.  Faza e tretë që është mbi 18 vjeç është klasifikuar si fundi i adoleshencës
 • 6.  Zhvillimi trupor  Zhvillimi celebral  Zhvillimi kognitiv  Zhvillimi social  Zhvillimi intelektive  Zhvillimi emotiv
 • 7.  Pubertetit është një periudhë prej disa vitesh, në të cilën rritje të shpejtë fizike dhe psikologjike ndodhin ndryshime, duke kulminuar në pjekurinë seksuale. Fillimin mesatare e pubertetit është në 10 ose 11 për vajzat dhe mosha 12 ose 13 për djemtë. Orari individuale e çdo personi për të pubertetit është ndikuar kryesisht nga trashëgim, edhe pse faktorët e mjedisit, të tilla si dieta dhe ushtrimet fizike, gjithashtu të ushtrojë ndikim. Këta faktorë mund të kontribuojnë në pubertetin zhvillim të parakohshëm dhe të vonuar. Disa nga pjesët më të rëndësishme të zhvillimit të përfshijnë ndryshime të dallueshme pubertal fiziologjike në lartësi individëve ", pesha, përbërjen e trupit, dhe të qarkullimit të gjakut dhe sistemet e frymëmarrjes.
 • 8.  Koha e pubertetit mund të ketë pasoja të rëndësishme psikologjike dhe sociale. Djemtë e hershme piqet zakonisht janë shtatlartë dhe të fuqishëm se shokët e tyre. [33] Ata kanë përparësi në kapjen e vëmendjes së partnerëve të mundshëm dhe për t'u bërë me dorë për sportet. Djem Pubescent shpesh kanë tendencë që të ketë një imazh të mirë të trupit, janë më të sigurt, i sigurt, dhe më të pavarur. [34] Në fund të pjekur djemtë mund të jetë më pak besim për shkak të imazhit të trupit të dobët kur krahasojmë veten me miqtë e zhvilluara tashmë dhe kolegët. Megjithatë, në fillim të pubertetit nuk është gjithmonë pozitive për djemtë; pjekurisë seksuale fillim tek djemtë mund të shoqërohet me agresivitetin në rritje për shkak të rritje të hormoneve, që ndikojnë ato
 • 9.  Truri i njeriut nuk është zhvilluar plotësisht ndërkohë që individi arrin moshën e pjekurisë. Midis moshës 10 dhe 25 vjec, truri i nënshtrohet ndryshimeve që kanë implikime të rëndësishme për sjelljen.  Truri arrin 90 % të rritjes në moshën 6 vjecare të një individi me zhvillim normal. Kështu, truri gjatë adoleshencës nuk shfaq rritje të masës së saj anatomike. Megjithatë, rrudhat në tru vazhdojnë të bëhen më komplekse deri në adoleshencë vonë.  Ndryshimet më të mëdha gjatë kësaj kohe ndodhin në pjesët e lëvore përgjegjëse për funksionet njohëse dhe emocionale të informacionit
 • 10.  Adoleshenca është gjithashtu një kohë për zhvillimin e shpejtë njohëse. Piaget përshkruan adoleshencës si fazë e jetës në të cilën mendimet e individit fillojë të marrë më shumë nga një formë abstrakte dhe egocentrik mendimet rënie. Kjo i lejon individit të mendojnë dhe të gjykojnë në një perspektivë më të gjerë. Një kombinim i studimeve të sjelljes dhe fMRI kanë treguar zhvillimin e funksioneve ekzekutive, që është, aftësi njohëse të cilat mundësojnë kontrollin dhe koordinimin e mendimeve dhe sjelljeve, të cilat janë të lidhura në përgjithësi me lëvore paraballor. Mendimet, idetë dhe konceptet e zhvilluara në këtë periudhë të jetës në masë të madhe ndikojnë në jetën e dikujt të ardhmen, duke luajtur një rol të madh në karakterin dhe formimin e personalitetit. Mosha në të cilën ndodhin ndryshime të veçantë do të ndryshojnë në mes të individëve, por ndryshimet diskutuar më poshtë në përgjithësi të fillojë në moshën e pjekurisë, ose menjëherë pas kësaj dhe disa aftësi të vazhdojnë të zhvillohen si moshat e adoleshentëve.
 • 12.  Bashkëmoshatarët Individët të cilët kanë interesa dhe personalitete të ngjashme ka të ngjarë të bëhen shokë. Hayns shpreh mendimin se shoqëria e meshkujve mund të zhvillohet përmes aktiviteteve të përbashkëta, ndërsa shoqëria e femrave mund të zhvillohet përmes komunikimeve verbale
 • 13.  Për shkak se ekspozimi ndaj mediave është rritur gjatë dekadës së kaluar, shfrytëzimi i kompjuterave, telefonave celularë, stereos dhe televizionet për të fituar qasje në mediumet e ndryshme të kulturës popullore të adoleshentëve është rritur gjithashtu. Pothuajse të gjitha familjet amerikane kanë të paktën një televizor, më shumë se tre të katërtat e shtëpive të gjithë adoleshentëve kanë qasje në internet, dhe më shumë se 90% e adoleshentëve amerikanë përdorin internetin të paktën herë pas here.
 • 14. Gjate adoleshences nuk verifikohen ndryshime te dukshme te funksioneve intelektive;aftesia per te kuptuar problemet komplekse zhvillohen gradualisht.Sipas psikologut svicerian Jean Piaget,adoleshenca eshte fillimi i fazes se mendimit operativ formal,qe mund te percaktohet si mendimi qe perfshin llogjiken deduktive.Paiget ka afermuar qe gjate kesaj faze verifikohet ne te gjithe individet,pavaresisht nga tipi i tyre i studimeve e te eksperiancave.Megjithate,disa kerkime kane dhen prova qe hedhin poshte kete ipoteze,duke dimostruar qe aftesia e adoleshnteve te zgjedhin probleme te nderlikuara varet nga aftesia e te mesuarit e te pregatitjes.
 • 15.  Sipas mendimit te shume psikologeve,adoloshenca eshte nje periudhe me nje stres emotiv shume te madh,duhur edhe nga ndryshime te shpejta e komplekse qe verifikohen gjate pubertetit.  Gjithashtu ,studime te bera nga antropologia amerikane Margaret Mead duket te dimostrojne qe ky stres nuk eshte percaktuar ekskluzivisht nga niveli gjenetik,por edhe nga komponenti kulturor,pergjegjes i ndryshimeve ne kalimin nga femijeria ne moshen e madhe,qe karakterizojne nje kulture ndaj nje tjetre.Sipas psikologut Erik Erikson,zhvillimi i individit eshte nje proçes psikosocial qe vazhdon per gjithe jeten;persa i perket anes psikosaciale,periudha e adoleshences eshte karakterizuar nga nje emancipim te individit,qe nga i varur behet i pavarur ,duke perfituar nje identitet qe i lejon te hyje ne marredhje me te tjeret ne menyre te pjekur.
 • 16.  Adoleshenca është periudha e marrëdhënieve të forta shoqëroreFjala e urtë “Më thuaj me kë rri, të të them kush je”, i përshtatet më shumë kësaj periudhe. Adoleshentët që nuk kanë arritur ende pjekurinë e duhur, janë të hapur ndaj ndikimit të shoqërisë. Mund të bëhen pjesë e çfarëdolloj mjedisi vetëm për të fituar aprovimin dhe pëlqimin e të tjerëve, sepse vlera më e rëndësishme është të pranohesh nga grupi. Fëmijët e pavlerësuar në familje janë më të prirur për sjellje të tilla. Nëse ne nuk i vlerësojmë siç duhet fëmijët tanë dhe nuk i bëjmë të ndihen të rëndësishëm, atëherë ata do ta kërkojnë vendin ku të ndihen të tillë
 • 17.  Emërtimi vagus vjen nga latinishtja që do të thotë “endacak” ose “i paqartë” (i quajtur edhe nervi pneumogastrik ose nervi X i kafkës), është i dhjeti ne dymbëdhjetë palët e nervave te kafkës (Nervat encefalit).Nervi vagus nise nga trungu i kafkes encefalite (të përbërë nga palca e zgjatur, ne mes te trurit dhe urës). dhe shkon nëpër vrimë duke u ulur poshte në gjoks dhe bark. Kemi dy degezime te nervit vagus; ai i djathtë dhe i majtë qe jane dhe më të rëndësishmit e trupit dhe më të gjatët dhe më të degëzuarit ndër nervat e kafkës.
 • 18.  Organet qe kontrollon  Funksionet  Degezimi i saj  Nervi dhe zemra  Crregullimet te lidhura me te.  Trajtimi mjekesor  Stimulimi
 • 19.  ADOLESHENCA mund të jetë një periudhë e trazuar, madje edhe në kushtet më të mira. Gjatë pubertetit, adoleshentët bombardohen nga ndjenja dhe emocione të reja. Ata përballojnë strese të përditshme nga mësuesit dhe moshatarët. Gjithashtu janë nën ndikimin e vazhdueshëm të televizorit, kinemasë, muzikës dhe të Internetit. Prandaj një raport i Kombeve të Bashkuara e përshkruan adoleshencën si «një periudhë kalimtare që zakonisht karakterizohet nga stresi dhe ankthi
 • 20.  Në shoqerinë shqipëtare drogat dhe problemet që shkaktojnë ato janë bërë më shumë evidente sidomos pas viteve 90. Me hapjen e shoqërisë, lëvizjes së lirë të njerëzve dhe mallrave një produkt i ri deri diku edhe i panjohur për shoqërinë tonë të asaj kohe siç ishte droga u fut në vendin tonë. Droga ishte një produkt pak i njohur si për specialistët që merreshin me problemet shëndetësore ashtu dhe për masën e gjëre të popullsisë, sidomos për të rinjtë që shtyheshin edhe nga kurioziteti.
 • 21. Ambra Dekovi Adelina Aramalli Athanasia Kovaci Desara Kasneci Blerina Mani Edita Pervizaj Elsa Pepaj Arlind Dani Armando Mehja Arsen Guri Briken Mati Bleon Ndreca