Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Bucharest, Romania

 1. BBuucchhaarreesstt OOuurr ggrreeaatt cciittyy
 2. BBuucchhaarreesstt iiss tthhee ccaappiittaall aanndd tthhee llaarrggeesstt cciittyy ooff RRoommaanniiaa,, ssiittuuaatteedd iinn tthhee ssoouutthheeaasstt ooff tthhee ccoouunnttrryy
 3. BBuucchhaarreesstt TTrraaddiittiioonn ccoonnnneeccttss tthhee ffoouunnddiinngg ooff BBuucchhaarreesstt wwiitthh tthhee nnaammee ooff BBuuccuurr wwhhoo wwaass aa sshheepphheerrdd oorr aa hhuunntteerr,, aaccccoorrddiinngg ttoo ddiiffffeerreenntt lleeggeennddss.. IInn RRoommaanniiaann llaanngguuaaggee tthhee wwoorrdd ““bbuuccuurr”” mmeeaannss ““jjooyy””.. TThhee cciittyy wwaass ffiirrsstt mmeennttiioonneedd iinn 11449955,, iinn tthhee ttiimmee ooff VVllaadd TTeeppeess..
 4. BBuucchhaarreesstt BBuucchhaarreesstt iiss ssiittuuaatteedd oonn tthhee rriivveerr DDaammbboovviittaa.. TThheerree aarree aallssoo mmaannyy llaakkeess iinn tthhee cciittyy:: HHeerraassttrraauu,, FFlloorreeaassccaa,, TTeeii,, CCoolleennttiinnaa
 5. BBuucchhaarreesstt bbeeccaammee tthhee ccaappiittaall ooff RRoommaanniiaa iinn 11886622.. TThheerree aarree aa lloott ooff oolldd mmoonnuummeennttss iinn tthhee hhiissttoorriiccaall cceennttrree ooff tthhee cciittyy:: iinn tthhee ppiiccttuurree iiss SSttaavvrrooppoolleeooss CChhuurrcchh,, oonnee ooff tthhee oollddeesstt cchhuurrcchheess ffrroomm BBuucchhaarreesstt..
 6. MMoonnuummeennttss iinn BBuucchhaarreesstt IInn BBuucchhaarreesstt tthheerree aarree aa lloott ooff mmoonnuummeennttss lliikkee:: TThhee TTrriiuummpphh AArrcchh
 7. TThhee HHoouussee ooff PPaarrlliiaammeenntt
 8. TThhee RRoommaanniiaann AAtthheennaaeeuumm
 9. OOtthheerr mmoonnuummeennttss ffrroomm oouurr cciittyy TThhee NNaattiioonnaall MMuusseeuumm ooff HHiissttoorryy CCEECC PPaallaaccee :: tthhee oolldd hheeaaddqquuaarrtteerr ooff tthhee nnaattiioonnaall ssaavviinnggss bbaannkk..
 10. PPaarrkkss ffrroomm BBuucchhaarreesstt IInn BBuucchhaarreesstt tthheerree aarree aa lloott ooff ppaarrkkss.. HHeerree aarree ttwwoo ooff tthhee mmoosstt bbeeaauuttiiffuull ppaarrkkss:: CCiissmmiiggiiuu aanndd HHeerraassttrraauu..
 11. SSoouurrccee:: hhttttpp::////eenn..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//BBuucchhaarreesstt TTHHAANNKK YYOOUU!!
Publicidad