Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

กลุ่มที่ 13 การศัลยกรรมความงาม

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

กลุ่มที่ 13 การศัลยกรรมความงาม

  1. 1. ศัลยกรรมตกแต่งมีความหมายว่า การทาเพื่อความสวยงามคือคนปกติ สวยน้อยทาให้สวยมาก หรือเป็นศัลกรรมตกแต่งสร้างคนที่พิการแต่ กาเนิด ทาให้มีรูปร่างพิกลพิการไป แล้วจะตกแต่งเสริมสร้างให้เขาอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความหมายของคาว่าศัลยกรรม
  2. 2. ประเภทของการศัลยกรรม 1) ศัลยกรรมความงาม (Aesthetic Surgery) เป็นการผ่าตัดเสริมสวยเพื่อให้ดูดีขึ้น สวยงามขึ้น สอดคล้องกับ โครงสร้างของบุคคลผู้นั้น เช่น ๏ ผ่าตัดทาตาสองชั้น ตาชั้นเดียว ๏ ศัลยกรรมผ่าตัด ดึงหนังตาตก คิ้วตก ๏ ผ่าตัดเสริมหน้าอก ๏ การดูดไขมัน ๏ ผ่าตัดแปลงเพศ
  3. 3. 2) ศัลยกรรมเสริมสร้าง (Reconstructive Surgery ) เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างส่วนที่ขาดหายไปจากความผิดปกติ แต่กาเนิด เช่น ปากแหว่ง, เพดานโหว่ น้าร้อนลวก เป็นต้น
  4. 4. วัสดุที่นามาใช้ในการศัลยกรรม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ -วัสดุที่มาจากตัวคนไข้เอง ไม่ว่าจะเป็นไขมัน กระดูก และกระดูกอ่อน เป็น ต้น -วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้น จาพวกซิลิโคน (Silicone) โพลีเอธิลีน (Polyethylene) และ PTFE พลาสติกสังเคราะห์อีกชนิด
  5. 5. จากการศึกษาค้นคว้าโดยทั่วไปมีผู้มาขอรับศัลยกรรมเสริมสวย คือ ตา อันดับ 1 จมูกอันดับ 2 และ เต้านมอันดับ 3 ศัลยกรรมใบหน้า โดยเฉพาะดึงใบหน้า ดูดไขมันหน้าท้อง สะโพกขา และสาหรับผู้ชาย ศัลยกรรมปลูกผมเป็นอันดับหนึ่ง
  6. 6. ผู้จัดทา น.ส.ปิยาพัชร เพชรเครือ เลขที่ 37 น.ส. สวรรยา คงชุม เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

×