KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)

Przewodnik po obiekcie przygotowany w ramach XIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011).

dnidziedzictwa.pl
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR
KLARYSEK
W STARYM SĄCZU
św. Kinga
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU
Stary Sącz, położony u zbiegu Popradu i Dunajca, na szlaku łączącym niegdyś Małopol-
skę z Węgrami, lokowany był aż dwukrotnie, co do dziś widoczne jest w jego strukturze
urbanistycznej. Pierwsza lokacja, dokonana przed 1273 r., za czasów św. Kingi, księżnej
krakowskiej i sandomierskiej, przewidywała założenie typu owalnicowego, natomiast
druga, z 1357 r., nadała miastu układ szachownicowy z prostokątnym rynkiem pośrodku.
Od początku ogromną rolę w życiu Starego Sącza odgrywał klasztor Klarysek, które
z podkrakowskiej Skały sprowadziła do miasta św. Kinga. 6 lipca 1280 r. zrzekła się
na rzecz zakonu Klarysek swoich sądeckich posiadłości, a dokładnie Starego Sącza wraz
z 28 wsiami. W tym też czasie rozpoczęto budowę klasztoru – na skraju miasta, zgodnie
z obowiązującymi w średniowieczu zasadami lokalizacji klasztorów franciszkańskich.
Konsekracja kościoła pw. św. Trójcy (pierwotnie św. Klary) nastąpiła dopiero w 1332 r.
Istotne przekształcenia architektury świątyni miały miejsce w XVII i XVIII w., kiedy to
powstał zachodni szczyt kościoła, ozdobiony wolutami i obeliskami, oraz wieżyczka na
sygnaturkę (1777–1779), zaprojektowana prawdopodobnie przez Franciszka Placidiego.
Skupione wokół czworokątnego wirydarza zabudowania klasztorne były początkowo
drewniane. Obecne, murowane, zostały wzniesione na początku XVII w. przez krakowski
warsztat Jana de Simoniego.
Do wnętrza otoczonego murami kompleksu klasztornego prowadzi brama zwieńczona
wieżą zegarową. Przy obszernym dziedzińcu znajdują się: wzniesiony w 1990 r. ołtarz
polowy, dawny dom kapelana (dziś muzeum klasztorne), furta klasztorna, której szczyt
zdobią sgraffitowe przedstawienia Chrystusa Salwatora, bł. Salomei, św. Klary, św. Kingi
i św. Franciszka, oraz kościół pw. św. Trójcy. Świątynia jest budowlą złożoną
z wielobocznie zamkniętego prezbiterium z zakrystią od północy oraz jednonawowego,
dwuprzęsłowego korpusu przykrytego sklepieniem krzyżowo-żebrowym, do którego
od południa przylega wzniesiona w XIV w. kaplica św. Kingi (pierwotnie Mariacka).
Nawa została zamknięta piętrową budowlą, mieszczącą na parterze przedsionek i tzw.
kamienną zakrystię, a na piętrze oratorium.
Gotycka budowla kryje piękne barokowe wnętrze. W prezbiterium znajdują się trzy
ołtarze (główny z obrazem św. Trójcy i ze stiukową sceną Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny oraz boczne św. Klary i św. Antoniego), których rzeźbiarska oprawa została
wykonana przez Baltazara Fontanę w latach 1696–1699. Są tam także prowadzące do za-
krystii XVII-wieczne drzwi z malowanymi scenami z życia św. Kingi i jej męża Bolesława
Wstydliwego. W nawie szczególną uwagę zwracają ołtarze Matki Boskiej Pocieszycielki
Strapionych oraz św. Kingi, oba z XVII w., a także wspaniała barokowa ambona (ok. 1671)
przedstawiająca tzw. drzewo Jessego, czyli drzewo genealogiczne rodu Jezusa. W ka-
plicy św. Kingi znajduje się drewniana figura księżnej z ok. 1470 r., a na ołtarzu srebrna
trumienka z jej relikwiami. Ściany kaplicy, oratorium oraz nawy pokrywa XVIII-wieczna
polichromia Feliksa Derysarza.
OŁtarz gŁÓwny
z przedstawieniem
św. trójcy i stiukową
sceną Wniebowzięcia
Najświętszej Marii
Panny
OŁtarz Św. antOnIEgO
OŁtarz Św. KLary
drzwI dO zaKryStII
z XVII-wIECznymI maLOwIdŁamI
OŁtarz matKI BOSKIEj
pOCIESzyCIELKI StrapIOnyCh
OŁtarz Św. KIngI
KapLICa Św. KIngI
w ołtarzu srebrna
trumienka z relikwiami
Świętej
amBOna
OŁTARZ ŚW. KIngI
Piękny, barokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Kingę dominuje we wnętrzu
klasztornej świątyni. W ołtarzu tym, wykonanym z czarnego marmuru w 1686 r., można
podziwiać Świętą modlącą się przed ołtarzem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ponad
którym ukazuje się postać św. Jana Chrzciciela. U stóp Kingi, ubranej w czarny habit
ozdobiony złotymi kwiatami (co może być nawiązaniem do rozkwitającej w XVII w.
w klasztorze sztuki haftu) spoczywają odrzucone przez nią korona i berło – symbole
władzy ziemskiej, a także lilia (symbol czystości) oraz bryła soli z wetkniętym w nią
pierścieniem, odnosząca się do legendy o cudownym sprowadzeniu przez Świętą soli
do Polski.
KIngA – WŁAdCZYnI
Św. Kinga, urodzona w 1234 r., była jednym z dziesięciorga dzieci króla węgierskiego
Beli IV z dynastii Arpadów oraz Marii, córki cesarza bizantyńskiego Teodora I Laskarisa.
W wieku pięciu lat została zaślubiona Bolesławowi Wstydliwemu, księciu sandomier-
skiemu (od 1243 r. także krakowskiemu). Pod czujnym okiem teściowej, księżnej Grzymi-
sławy, a później także szwagierki, księżnej Salomei, dziewczynka zdobywała umiejęt-
ności konieczne do pełnienia funkcji przyszłej władczyni. Otoczona w dzieciństwie
wybitnymi kobietami, w dorosłym życiu okazała się osobistością o niezwykle silnym
i niezależnym charakterze. Była jedną z najlepiej wykształconych kobiet swych czasów.
Oprócz węgierskiego i polskiego znała bardzo dobrze łacinę, zarówno w mowie, jak
i w piśmie, co wciąż należało do rzadkości wśród warstw panujących. Nie stanowiła
jedynie ozdoby dworu swego męża – była współwystawczynią dokumentów, miała wła-
sną pieczęć oraz wpływała na politykę zewnętrzną i wewnętrzną, aktywnie wspierając
rozwój gospodarczy kraju. W 1257 r. otrzymała od księcia Bolesława na własność ziemię
sądecką, o prawa do której po jego śmierci walczyła z Leszkiem Czarnym
u samego papieża.
Pamiątka
na, pozła
półszlach
gemma a
krucyfiks
Chorągiew przedstawiająca św. Kingę rozpo-
ścierającą płaszcz opiekuńczy ponad siostra-
mi Klaryskami, haft, koniec XVII w.
1
KIngA – dZIEWICA, KLARYSKA, ŚWIęTA
Silna osobowość Kingi przejawiała się także w jej niezłomnym wielbieniu Boga. Już od
wczesnego dzieciństwa stosowała wiele praktyk pokutnych: posty, biczowanie, noszenie
włosiennicy i nocne czuwania na modlitwie. Na jej postawę miała także wpływ atmos-
fera, w której została wychowana. Przykłady świętości mogła znaleźć w najbliższej
rodzinie. Siostra ojca Kingi – Elżbieta zwana węgierską lub turyngijską – po śmierci męża
została tercjarką franciszkańską, siostra matki Kingi – Jadwiga, żona Henryka Brodatego
– cysterką w założonym przez siebie klasztorze w Trzebnicy. Pierwsza została kanoni-
zowana w 1236, druga w 1267 r. Świętą została również młodsza siostra Kingi, Małgo-
rzata, pozostałe: Jolanta, żona Bolesława Pobożnego, oraz Konstancja, żona założyciela
Lwowa, błogosławionymi. Po śmierci męża w 1279 r. Kinga przeniosła się do Starego
Sącza, do klasztoru Klarysek, którego była fundatorką, jednak dopiero w 1290 r. złożyła
śluby zakonne. W klasztorze nie pełniła żadnej oficjalnej funkcji, lecz do końca życia
zarządzała całym jego majątkiem. Zmarła w Starym Sączu w 1292 r. W 1690 r. ogłoszono
ją błogosławioną, a w 1999 r. została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II.
Życie św. Kingi stanowi doskonały przykład XIII-wiecznej pobożności typu franciszkań-
skiego, niezwykle popularnej w tym okresie w całej Europie. Tu pokora, ubóstwo, duch
surowej pokuty i posłuszeństwo łączyły się z radością i miłością względem bliźniego.
Charakterystyczne dla tego czasu było również składanie ślubów dozgonnej czystości,
czyli zawieranie tzw. białych małżeństw, co uczynili Kinga i Bolesław. Tego typu decyzje,
choć z punktu widzenia ciągłości dynastii niezwykle niekorzystne, miały być wyrazem
poświęcenia i całkowitego oddania się Bogu.
a po św. Kindze – zawieszka srebr-
acana, z rubinami i kamieniami
hetnymi; z jednej strony wprawiona
antyczna z głową w profilu, z drugiej
s na tle ażurowej kraty, XIII w.
św. Kinga
Św. Kinga – obraz z ołtarza w kościele
pw. św. Trójcy w Starym Sączu
2
3
Rola Kingi w klasztorze Klarysek nie ograniczała się tylko do finansowego zabezpiecza-
nia ich bytu. Księżna dbała o wykształcenie zakonnic i pogłębianie życia duchowego
konwentu. Szczególną rolę odgrywała tu sztuka muzyczna. Jak przekazał Jan Długosz,
Kinga „starała się przede wszystkim o to, by Bogu śpiewać nie tyle ustami, ale sercem.
Zwracała też uwagę na śpiew sióstr i to nie tyle na melodyjność ich śpiewu, ile na właści-
wą w nim pobożność”. W starosądeckim klasztorze zachowały się liczne instrumenty
i rękopisy, w tym średniowieczne graduały i antyfonarze.
Najcenniejszy zabytek stanowi Omnia beneficia (Wszystkie dobrodziejstwa) – najstarszy
zachowany w Polsce rękopis pieśni wielogłosowej. Odnaleziony przypadkowo w 1970 r.
przez znanego muzykologa Mirosława Perza, powstał w 2. poł. XIII w. Jest świadectwem
niezwykle wysokiego poziomu sztuki muzycznej w klasztorze, dowodzi szerokich kon-
taktów z najwybitniejszymi ośrodkami muzycznymi w Europie Zachodniej, w szczegól-
ności ze szkołą Notre-Dame, działającą przy słynnej paryskiej katedrze. Szczyt rozwoju
osiągnęła w niej wielogłosowość (łac. organum), polegająca na śpiewaniu przez kilka
głosów odrębnych melodii, tworzących razem harmonijną całość. Możliwe, że informa-
cje na temat działalności szkoły paryskiej przywiózł do Polski Wincenty Kadłubek, który
studiował w Paryżu w czasie, gdy swe dzieła tworzył tam mistrz muzyki wielogłosowej
Leoninus. Prawdopodobne jest także, że w czasach św. Kingi w starosądeckim klasztorze
znano również najstarszą pieśń religijną z polskim tekstem – Bogurodzicę. Przypisywana
niegdyś św. Wojciechowi, a potem franciszkaninowi Boguchwałowi, jest utworem ano-
nimowym, złożonym z trzech części dodawanych do siebie w miarę upływu lat. Klaryski
mogły więc znać dwie pierwsze zwrotki pochodzące prawdopodobnie z końca XIII w.
Pojawienie się tych zabytków w starosądeckim klasztorze wskazuje na to, że sztuka
zarówno na dworach książąt polskich, jak i króla Węgier stała wówczas na najwyższym
poziomie europejskim.
Wszystkie dobrodziejstwa przynoszą ra
i mnogość łask…
Omnia beneficia – rękopis czterogłosowej
pieśni z klasztoru Klarysek w Starym Sączu,
ok. 1300 r.
4
adość
SZTUKA ILUMInACjI
W wiekach średnich modlitwy i pieśni odmawiane i wykonywane w czasie mszy
świętych i nabożeństw umieszczano w odpowiednich księgach liturgicznych. I tak
w mszale zawarte były teksty modlitw, czytań i śpiewów, stałych i zmiennych części
mszy, ułożonych w porządku roku liturgicznego, w psałterzu – psalmy, w antyfonarzu
– modlitwy i pieśni przeznaczone na nabożeństwa z wyjątkiem mszy, w pontyfikale
zaś – te wyznaczone na uroczystości odprawiane przez biskupa (np. bierzmowanie,
poświęcenie świątyni). Starosądeckie klaryski od samego początku zamawiały księgi dla
swojego zgromadzenia. Większość z nich powstała w krakowskim bądź starosądeckim
klasztorze Franciszkanów. Z pewnością księgi liturgiczne, jako swego rodzaju wiano,
przywiozła do Sącza św. Kinga. Do dziś w klasztorze zachowały się przykłady malarstwa
książkowego z różnych epok. Drugą poł. XIII w. reprezentuje dwutomowy Antyfonarz,
którego dekorację można stylistycznie określić jako protogotycką. Występuje tu tzw.
rzymskie pismo chóralne o kwadratowych kształtach (tzw. note quadrate) oraz ozdobne
inicjały, ożywione często motywami zoo- i antropomorficznymi, np. łbem zwierzęcia,
ludzką twarzą czy całą postacią zamkniętą w zarysie litery. Charakterystyczne są
drobne, kaligraficzne, niekiedy mocno uproszczone rysunki marginalne, ukazujące m.in.
postaci zakonnic, myśliwych, zwierząt i fantastycznych stworów. Do naszych czasów
nie zachował się niestety psałterz, z którego korzystały klaryski wraz ze św. Kingą. We-
dług kronikarskiego przekazu miał on być przetłumaczony (jak sądzą badacze – jedynie
w części) na język polski. Byłby to jeden z wielu przykładów przyczynienia się klarysek
do rozwoju kultury polskiej.
Inicjały kaligraficzne z postaciami zakonnic
oraz rysunek przedstawiający zakonnicę na
marginesie karty, Antyfonarz Klarysek staro-
sądeckich, po 1280 r.
Pamiątka po św. Kindze – trzonek pieczęci,
XIII w.
Pamiątka po św. Kindze – intaglio (rodzaj
gemmy) z XIII w.: ametyst ozdobiony
wklęsłym reliefem przedstawiającym dwie
witające się postacie (wprawione w pierścień
z XIX w.)
5
6
7
8
Bibliografia:
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi
Krakowskiej, Kraków 1982.
Historia Starego Sącza od czasów najdaw-
niejszych do 1939 roku, red. H. Barycz, Stary
Sącz 2007.
B. Miodońska, Małopolskie malarstwo
książkowe 1320–1540, Warszawa 1993.
C. Niezgoda, Święta Kinga. Żywot hagiogra-
ficzny, Stary Sącz 1999.
K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu
dynastii piastowskiej w średniowieczu,
Poznań 2005.
D. Sułkowska, Za klauzurą. Starosądecki
klasztor klarysek od założenia do współ-
czesności, Stary Sącz 2006.
B. Świechowski, Z muzyką przez wieki
i kraje: historia muzyki, Warszawa 1993.
Święta Matka Kinga. Żywot Świętej Kingi
według Jana Długosza, Tarnów 1999.
M. Wozaczyńska, Muzyka średniowiecza,
Gdańsk 1998.
Ilustracje:
Na okładce: wnętrze kościoła pw. św. Trójcy
w Starym Sączu z widocznym ołtarzem
św. Klary; fot. Marcin Łukaszewicz / Gra-
phia; rzut kościoła pw. św. Trójcy w Starym
Sączu rys. Agnieszka Buława-Orłowska na
podst. Historia Starego Sącza od czasów
najdawniejszych do 1939 roku,
red. H. Barycz, Stary Sącz 2007, s. 369.
1, 2, 4–7. Fot. z archiwum klasztoru Klary-
sek w Starym Sączu
3. Fot. Marcin Łukaszewicz / Graphia
współpraca:
tekst: Aleksandra Skorek
opieka merytoryczna: Karolina Pachla-Wojciechowska
koncepcja graficzna projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego:
Agnieszka Buława-Orłowska
© by MIK, Kraków 2011
Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowany przez
Małopolski Instytut Kultury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz ze środków
Województwa Małopolskiego.
Klasztor
Sióstr Klarysek
w Starym Sączu
Gmina
Stary Sącz

Recomendados

życie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnych por
życie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnychżycie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnych
życie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnychDagmara Lec
15.3K vistas14 diapositivas
Tutankamon por
TutankamonTutankamon
Tutankamonguest01d8c7
5.1K vistas14 diapositivas
Arte de Mesopotamia por
Arte de MesopotamiaArte de Mesopotamia
Arte de MesopotamiaANA CODINA
1.4K vistas70 diapositivas
History of Leader in 1371AD to 1720AD por
History of Leader in 1371AD to 1720ADHistory of Leader in 1371AD to 1720AD
History of Leader in 1371AD to 1720ADJahid Khan Rahat
155 vistas31 diapositivas
Egyptian Art por
Egyptian ArtEgyptian Art
Egyptian Artdancingstars05
9.2K vistas15 diapositivas
Roman Art History, Part 1 - Stokstad, 3rd ed por
Roman Art History, Part 1 - Stokstad, 3rd edRoman Art History, Part 1 - Stokstad, 3rd ed
Roman Art History, Part 1 - Stokstad, 3rd edPaige Prater
1.9K vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIA por
ELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIAELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIA
ELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIA6120171045
2.4K vistas16 diapositivas
Presentation of Trabzon City por
Presentation of Trabzon CityPresentation of Trabzon City
Presentation of Trabzon Cityintacto55
4.8K vistas28 diapositivas
Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos por
Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos
Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos Cristhian Vásquez
3.4K vistas11 diapositivas
Imperio Nuevo (1550-1069 a.C.) por
Imperio Nuevo (1550-1069 a.C.)Imperio Nuevo (1550-1069 a.C.)
Imperio Nuevo (1550-1069 a.C.)Sergio de la Llave Muñoz
221 vistas54 diapositivas
Peter the Great por
Peter the GreatPeter the Great
Peter the GreatSchool
3.5K vistas43 diapositivas
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1) por
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)Anthony_Maiorano
1.5K vistas57 diapositivas

La actualidad más candente(20)

ELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIA por 6120171045
ELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIAELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIA
ELEMENTOS URBANOS DE MESOPOTAMIA
61201710452.4K vistas
Presentation of Trabzon City por intacto55
Presentation of Trabzon CityPresentation of Trabzon City
Presentation of Trabzon City
intacto554.8K vistas
Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos por Cristhian Vásquez
Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos
Técnicas utilizado en los Textiles Andinos Prehispánicos
Cristhian Vásquez3.4K vistas
Peter the Great por School
Peter the GreatPeter the Great
Peter the Great
School3.5K vistas
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1) por Anthony_Maiorano
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)
Anthony_Maiorano1.5K vistas
West African Kingdoms por Greg Sill
West African KingdomsWest African Kingdoms
West African Kingdoms
Greg Sill7.5K vistas
Byzantine Art por bassmanb
Byzantine ArtByzantine Art
Byzantine Art
bassmanb9K vistas
1. Primeras manifestaciones del Arte (Prehistoria) por J Luque
1. Primeras manifestaciones del Arte (Prehistoria)1. Primeras manifestaciones del Arte (Prehistoria)
1. Primeras manifestaciones del Arte (Prehistoria)
J Luque3.5K vistas
4. MUSEO DEL LOUVRE. ANTIGÜEDADES ETRUSCAS. EDICIÓN REVISADA. por Emilio Fernández
4. MUSEO DEL LOUVRE. ANTIGÜEDADES ETRUSCAS. EDICIÓN REVISADA.4. MUSEO DEL LOUVRE. ANTIGÜEDADES ETRUSCAS. EDICIÓN REVISADA.
4. MUSEO DEL LOUVRE. ANTIGÜEDADES ETRUSCAS. EDICIÓN REVISADA.
Emilio Fernández6.9K vistas
The Civilization of Kush por freealan
The Civilization of KushThe Civilization of Kush
The Civilization of Kush
freealan1.5K vistas
Merche.Prehistoria. 1ºESO por mercheguillen
Merche.Prehistoria. 1ºESOMerche.Prehistoria. 1ºESO
Merche.Prehistoria. 1ºESO
mercheguillen4.5K vistas
Sztuka antyku por Wiolaaa
Sztuka antykuSztuka antyku
Sztuka antyku
Wiolaaa4.8K vistas
Top 10 civilization of the world por PrincessRabiii
Top 10 civilization of the worldTop 10 civilization of the world
Top 10 civilization of the world
PrincessRabiii242 vistas

Destacado

Gra terenowa Solny Szlak por
Gra terenowa Solny SzlakGra terenowa Solny Szlak
Gra terenowa Solny SzlakMałopolski Instytut Kultury
905 vistas4 diapositivas
Gra terenowa Nie każdy może być flisakiem por
Gra terenowa Nie każdy może być flisakiemGra terenowa Nie każdy może być flisakiem
Gra terenowa Nie każdy może być flisakiemMałopolski Instytut Kultury
1K vistas8 diapositivas
Gra terenowa Wojnickie wojny o spokój por
Gra terenowa Wojnickie wojny o spokójGra terenowa Wojnickie wojny o spokój
Gra terenowa Wojnickie wojny o spokójMałopolski Instytut Kultury
733 vistas2 diapositivas
Gra terenowa Gra w dwa Sącze etap II por
Gra terenowa Gra w dwa Sącze etap IIGra terenowa Gra w dwa Sącze etap II
Gra terenowa Gra w dwa Sącze etap IIMałopolski Instytut Kultury
954 vistas4 diapositivas
Gra terenowa Gra w dwa Sącze etapI por
Gra terenowa Gra w dwa Sącze etapIGra terenowa Gra w dwa Sącze etapI
Gra terenowa Gra w dwa Sącze etapIMałopolski Instytut Kultury
925 vistas4 diapositivas
Pierścień św Kingi raport 2005-2009 por
Pierścień św Kingi raport 2005-2009Pierścień św Kingi raport 2005-2009
Pierścień św Kingi raport 2005-2009Małopolski Instytut Kultury
2.2K vistas35 diapositivas

Similar a KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)

MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik) por
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik)MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik)
MUZEUM ZAMEK W OŚWIĘCIMIU (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.6K vistas8 diapositivas
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa) por
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
7.5K vistas10 diapositivas
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...Małopolski Instytut Kultury
3.4K vistas16 diapositivas
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) por
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik)
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) Małopolski Instytut Kultury
4.7K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.3K vistas8 diapositivas
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...Małopolski Instytut Kultury
7.4K vistas10 diapositivas

Similar a KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)(20)

KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por Małopolski Instytut Kultury
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Historia ksiazki por Adam Idller
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Adam Idller509 vistas
Historia ksiazki por Davideczeq
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Davideczeq596 vistas
Historia ksiazki por seball
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
seball9.5K vistas
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej por Agata Matla
Modlitewnik Franciszki Serafiny PodoskiejModlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Agata Matla175 vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar633 vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar714 vistas
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 vistas2 diapositivas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas13 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
509 vistas4 diapositivas
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.5K vistas68 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
851 vistas2 diapositivas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)

  • 2. KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU Stary Sącz, położony u zbiegu Popradu i Dunajca, na szlaku łączącym niegdyś Małopol- skę z Węgrami, lokowany był aż dwukrotnie, co do dziś widoczne jest w jego strukturze urbanistycznej. Pierwsza lokacja, dokonana przed 1273 r., za czasów św. Kingi, księżnej krakowskiej i sandomierskiej, przewidywała założenie typu owalnicowego, natomiast druga, z 1357 r., nadała miastu układ szachownicowy z prostokątnym rynkiem pośrodku. Od początku ogromną rolę w życiu Starego Sącza odgrywał klasztor Klarysek, które z podkrakowskiej Skały sprowadziła do miasta św. Kinga. 6 lipca 1280 r. zrzekła się na rzecz zakonu Klarysek swoich sądeckich posiadłości, a dokładnie Starego Sącza wraz z 28 wsiami. W tym też czasie rozpoczęto budowę klasztoru – na skraju miasta, zgodnie z obowiązującymi w średniowieczu zasadami lokalizacji klasztorów franciszkańskich. Konsekracja kościoła pw. św. Trójcy (pierwotnie św. Klary) nastąpiła dopiero w 1332 r. Istotne przekształcenia architektury świątyni miały miejsce w XVII i XVIII w., kiedy to powstał zachodni szczyt kościoła, ozdobiony wolutami i obeliskami, oraz wieżyczka na sygnaturkę (1777–1779), zaprojektowana prawdopodobnie przez Franciszka Placidiego. Skupione wokół czworokątnego wirydarza zabudowania klasztorne były początkowo drewniane. Obecne, murowane, zostały wzniesione na początku XVII w. przez krakowski warsztat Jana de Simoniego.
  • 3. Do wnętrza otoczonego murami kompleksu klasztornego prowadzi brama zwieńczona wieżą zegarową. Przy obszernym dziedzińcu znajdują się: wzniesiony w 1990 r. ołtarz polowy, dawny dom kapelana (dziś muzeum klasztorne), furta klasztorna, której szczyt zdobią sgraffitowe przedstawienia Chrystusa Salwatora, bł. Salomei, św. Klary, św. Kingi i św. Franciszka, oraz kościół pw. św. Trójcy. Świątynia jest budowlą złożoną z wielobocznie zamkniętego prezbiterium z zakrystią od północy oraz jednonawowego, dwuprzęsłowego korpusu przykrytego sklepieniem krzyżowo-żebrowym, do którego od południa przylega wzniesiona w XIV w. kaplica św. Kingi (pierwotnie Mariacka). Nawa została zamknięta piętrową budowlą, mieszczącą na parterze przedsionek i tzw. kamienną zakrystię, a na piętrze oratorium. Gotycka budowla kryje piękne barokowe wnętrze. W prezbiterium znajdują się trzy ołtarze (główny z obrazem św. Trójcy i ze stiukową sceną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz boczne św. Klary i św. Antoniego), których rzeźbiarska oprawa została wykonana przez Baltazara Fontanę w latach 1696–1699. Są tam także prowadzące do za- krystii XVII-wieczne drzwi z malowanymi scenami z życia św. Kingi i jej męża Bolesława Wstydliwego. W nawie szczególną uwagę zwracają ołtarze Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych oraz św. Kingi, oba z XVII w., a także wspaniała barokowa ambona (ok. 1671) przedstawiająca tzw. drzewo Jessego, czyli drzewo genealogiczne rodu Jezusa. W ka- plicy św. Kingi znajduje się drewniana figura księżnej z ok. 1470 r., a na ołtarzu srebrna trumienka z jej relikwiami. Ściany kaplicy, oratorium oraz nawy pokrywa XVIII-wieczna polichromia Feliksa Derysarza. OŁtarz gŁÓwny z przedstawieniem św. trójcy i stiukową sceną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny OŁtarz Św. antOnIEgO OŁtarz Św. KLary drzwI dO zaKryStII z XVII-wIECznymI maLOwIdŁamI OŁtarz matKI BOSKIEj pOCIESzyCIELKI StrapIOnyCh OŁtarz Św. KIngI KapLICa Św. KIngI w ołtarzu srebrna trumienka z relikwiami Świętej amBOna
  • 4. OŁTARZ ŚW. KIngI Piękny, barokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Kingę dominuje we wnętrzu klasztornej świątyni. W ołtarzu tym, wykonanym z czarnego marmuru w 1686 r., można podziwiać Świętą modlącą się przed ołtarzem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ponad którym ukazuje się postać św. Jana Chrzciciela. U stóp Kingi, ubranej w czarny habit ozdobiony złotymi kwiatami (co może być nawiązaniem do rozkwitającej w XVII w. w klasztorze sztuki haftu) spoczywają odrzucone przez nią korona i berło – symbole władzy ziemskiej, a także lilia (symbol czystości) oraz bryła soli z wetkniętym w nią pierścieniem, odnosząca się do legendy o cudownym sprowadzeniu przez Świętą soli do Polski. KIngA – WŁAdCZYnI Św. Kinga, urodzona w 1234 r., była jednym z dziesięciorga dzieci króla węgierskiego Beli IV z dynastii Arpadów oraz Marii, córki cesarza bizantyńskiego Teodora I Laskarisa. W wieku pięciu lat została zaślubiona Bolesławowi Wstydliwemu, księciu sandomier- skiemu (od 1243 r. także krakowskiemu). Pod czujnym okiem teściowej, księżnej Grzymi- sławy, a później także szwagierki, księżnej Salomei, dziewczynka zdobywała umiejęt- ności konieczne do pełnienia funkcji przyszłej władczyni. Otoczona w dzieciństwie wybitnymi kobietami, w dorosłym życiu okazała się osobistością o niezwykle silnym i niezależnym charakterze. Była jedną z najlepiej wykształconych kobiet swych czasów. Oprócz węgierskiego i polskiego znała bardzo dobrze łacinę, zarówno w mowie, jak i w piśmie, co wciąż należało do rzadkości wśród warstw panujących. Nie stanowiła jedynie ozdoby dworu swego męża – była współwystawczynią dokumentów, miała wła- sną pieczęć oraz wpływała na politykę zewnętrzną i wewnętrzną, aktywnie wspierając rozwój gospodarczy kraju. W 1257 r. otrzymała od księcia Bolesława na własność ziemię sądecką, o prawa do której po jego śmierci walczyła z Leszkiem Czarnym u samego papieża. Pamiątka na, pozła półszlach gemma a krucyfiks Chorągiew przedstawiająca św. Kingę rozpo- ścierającą płaszcz opiekuńczy ponad siostra- mi Klaryskami, haft, koniec XVII w. 1
  • 5. KIngA – dZIEWICA, KLARYSKA, ŚWIęTA Silna osobowość Kingi przejawiała się także w jej niezłomnym wielbieniu Boga. Już od wczesnego dzieciństwa stosowała wiele praktyk pokutnych: posty, biczowanie, noszenie włosiennicy i nocne czuwania na modlitwie. Na jej postawę miała także wpływ atmos- fera, w której została wychowana. Przykłady świętości mogła znaleźć w najbliższej rodzinie. Siostra ojca Kingi – Elżbieta zwana węgierską lub turyngijską – po śmierci męża została tercjarką franciszkańską, siostra matki Kingi – Jadwiga, żona Henryka Brodatego – cysterką w założonym przez siebie klasztorze w Trzebnicy. Pierwsza została kanoni- zowana w 1236, druga w 1267 r. Świętą została również młodsza siostra Kingi, Małgo- rzata, pozostałe: Jolanta, żona Bolesława Pobożnego, oraz Konstancja, żona założyciela Lwowa, błogosławionymi. Po śmierci męża w 1279 r. Kinga przeniosła się do Starego Sącza, do klasztoru Klarysek, którego była fundatorką, jednak dopiero w 1290 r. złożyła śluby zakonne. W klasztorze nie pełniła żadnej oficjalnej funkcji, lecz do końca życia zarządzała całym jego majątkiem. Zmarła w Starym Sączu w 1292 r. W 1690 r. ogłoszono ją błogosławioną, a w 1999 r. została kanonizowana przez papieża Jana Pawła II. Życie św. Kingi stanowi doskonały przykład XIII-wiecznej pobożności typu franciszkań- skiego, niezwykle popularnej w tym okresie w całej Europie. Tu pokora, ubóstwo, duch surowej pokuty i posłuszeństwo łączyły się z radością i miłością względem bliźniego. Charakterystyczne dla tego czasu było również składanie ślubów dozgonnej czystości, czyli zawieranie tzw. białych małżeństw, co uczynili Kinga i Bolesław. Tego typu decyzje, choć z punktu widzenia ciągłości dynastii niezwykle niekorzystne, miały być wyrazem poświęcenia i całkowitego oddania się Bogu. a po św. Kindze – zawieszka srebr- acana, z rubinami i kamieniami hetnymi; z jednej strony wprawiona antyczna z głową w profilu, z drugiej s na tle ażurowej kraty, XIII w. św. Kinga Św. Kinga – obraz z ołtarza w kościele pw. św. Trójcy w Starym Sączu 2 3
  • 6. Rola Kingi w klasztorze Klarysek nie ograniczała się tylko do finansowego zabezpiecza- nia ich bytu. Księżna dbała o wykształcenie zakonnic i pogłębianie życia duchowego konwentu. Szczególną rolę odgrywała tu sztuka muzyczna. Jak przekazał Jan Długosz, Kinga „starała się przede wszystkim o to, by Bogu śpiewać nie tyle ustami, ale sercem. Zwracała też uwagę na śpiew sióstr i to nie tyle na melodyjność ich śpiewu, ile na właści- wą w nim pobożność”. W starosądeckim klasztorze zachowały się liczne instrumenty i rękopisy, w tym średniowieczne graduały i antyfonarze. Najcenniejszy zabytek stanowi Omnia beneficia (Wszystkie dobrodziejstwa) – najstarszy zachowany w Polsce rękopis pieśni wielogłosowej. Odnaleziony przypadkowo w 1970 r. przez znanego muzykologa Mirosława Perza, powstał w 2. poł. XIII w. Jest świadectwem niezwykle wysokiego poziomu sztuki muzycznej w klasztorze, dowodzi szerokich kon- taktów z najwybitniejszymi ośrodkami muzycznymi w Europie Zachodniej, w szczegól- ności ze szkołą Notre-Dame, działającą przy słynnej paryskiej katedrze. Szczyt rozwoju osiągnęła w niej wielogłosowość (łac. organum), polegająca na śpiewaniu przez kilka głosów odrębnych melodii, tworzących razem harmonijną całość. Możliwe, że informa- cje na temat działalności szkoły paryskiej przywiózł do Polski Wincenty Kadłubek, który studiował w Paryżu w czasie, gdy swe dzieła tworzył tam mistrz muzyki wielogłosowej Leoninus. Prawdopodobne jest także, że w czasach św. Kingi w starosądeckim klasztorze znano również najstarszą pieśń religijną z polskim tekstem – Bogurodzicę. Przypisywana niegdyś św. Wojciechowi, a potem franciszkaninowi Boguchwałowi, jest utworem ano- nimowym, złożonym z trzech części dodawanych do siebie w miarę upływu lat. Klaryski mogły więc znać dwie pierwsze zwrotki pochodzące prawdopodobnie z końca XIII w. Pojawienie się tych zabytków w starosądeckim klasztorze wskazuje na to, że sztuka zarówno na dworach książąt polskich, jak i króla Węgier stała wówczas na najwyższym poziomie europejskim. Wszystkie dobrodziejstwa przynoszą ra i mnogość łask… Omnia beneficia – rękopis czterogłosowej pieśni z klasztoru Klarysek w Starym Sączu, ok. 1300 r. 4
  • 7. adość SZTUKA ILUMInACjI W wiekach średnich modlitwy i pieśni odmawiane i wykonywane w czasie mszy świętych i nabożeństw umieszczano w odpowiednich księgach liturgicznych. I tak w mszale zawarte były teksty modlitw, czytań i śpiewów, stałych i zmiennych części mszy, ułożonych w porządku roku liturgicznego, w psałterzu – psalmy, w antyfonarzu – modlitwy i pieśni przeznaczone na nabożeństwa z wyjątkiem mszy, w pontyfikale zaś – te wyznaczone na uroczystości odprawiane przez biskupa (np. bierzmowanie, poświęcenie świątyni). Starosądeckie klaryski od samego początku zamawiały księgi dla swojego zgromadzenia. Większość z nich powstała w krakowskim bądź starosądeckim klasztorze Franciszkanów. Z pewnością księgi liturgiczne, jako swego rodzaju wiano, przywiozła do Sącza św. Kinga. Do dziś w klasztorze zachowały się przykłady malarstwa książkowego z różnych epok. Drugą poł. XIII w. reprezentuje dwutomowy Antyfonarz, którego dekorację można stylistycznie określić jako protogotycką. Występuje tu tzw. rzymskie pismo chóralne o kwadratowych kształtach (tzw. note quadrate) oraz ozdobne inicjały, ożywione często motywami zoo- i antropomorficznymi, np. łbem zwierzęcia, ludzką twarzą czy całą postacią zamkniętą w zarysie litery. Charakterystyczne są drobne, kaligraficzne, niekiedy mocno uproszczone rysunki marginalne, ukazujące m.in. postaci zakonnic, myśliwych, zwierząt i fantastycznych stworów. Do naszych czasów nie zachował się niestety psałterz, z którego korzystały klaryski wraz ze św. Kingą. We- dług kronikarskiego przekazu miał on być przetłumaczony (jak sądzą badacze – jedynie w części) na język polski. Byłby to jeden z wielu przykładów przyczynienia się klarysek do rozwoju kultury polskiej. Inicjały kaligraficzne z postaciami zakonnic oraz rysunek przedstawiający zakonnicę na marginesie karty, Antyfonarz Klarysek staro- sądeckich, po 1280 r. Pamiątka po św. Kindze – trzonek pieczęci, XIII w. Pamiątka po św. Kindze – intaglio (rodzaj gemmy) z XIII w.: ametyst ozdobiony wklęsłym reliefem przedstawiającym dwie witające się postacie (wprawione w pierścień z XIX w.) 5 6 7 8
  • 8. Bibliografia: T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982. Historia Starego Sącza od czasów najdaw- niejszych do 1939 roku, red. H. Barycz, Stary Sącz 2007. B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, Warszawa 1993. C. Niezgoda, Święta Kinga. Żywot hagiogra- ficzny, Stary Sącz 1999. K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, Poznań 2005. D. Sułkowska, Za klauzurą. Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współ- czesności, Stary Sącz 2006. B. Świechowski, Z muzyką przez wieki i kraje: historia muzyki, Warszawa 1993. Święta Matka Kinga. Żywot Świętej Kingi według Jana Długosza, Tarnów 1999. M. Wozaczyńska, Muzyka średniowiecza, Gdańsk 1998. Ilustracje: Na okładce: wnętrze kościoła pw. św. Trójcy w Starym Sączu z widocznym ołtarzem św. Klary; fot. Marcin Łukaszewicz / Gra- phia; rzut kościoła pw. św. Trójcy w Starym Sączu rys. Agnieszka Buława-Orłowska na podst. Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku, red. H. Barycz, Stary Sącz 2007, s. 369. 1, 2, 4–7. Fot. z archiwum klasztoru Klary- sek w Starym Sączu 3. Fot. Marcin Łukaszewicz / Graphia współpraca: tekst: Aleksandra Skorek opieka merytoryczna: Karolina Pachla-Wojciechowska koncepcja graficzna projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego: Agnieszka Buława-Orłowska © by MIK, Kraków 2011 Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowany przez Małopolski Instytut Kultury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego. Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu Gmina Stary Sącz