Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrzenie handlu

fotografia archiwalna sukiennic udostępniona dzięki uprzejmości muzeum historycznego miasta krakowa
                               Kwadratowy plac o boku 200 m, królestwo wia-
jakub puchalski                     tru, gołębi i ruchliwego tłumu. Pośrodku zaś majesta-na krakowskim rynku
                            tyczny, długi gmach Sukiennic. Czy krakowski Rynek
                            kiedykolwiek w swojej historii – przed ostatecznymi
                            zmianami w 2. poł. XIX w. – miał taki właśnie układ?
                            Sam kształt placu został wyznaczony przy lokacji
                            miasta na prawie niemieckim w 1257 r., niebawem
– o koegzystencji sztuki, handlu i narodowej historii  też stanęły pierwsze sukiennice – ta ówczesna eks-
                            kluzywna „galeria handlowa”. Z pewnością jednak
                            prędko otoczyły je inne kramy, jatki – Rynek był           46
anna budzałek


                           sukiennice
                           – przeszłość i przyszłość


                              5 października 1871 r., w ostatnim dniu      W 1555 r. pożar poważnie zniszczył Su-
                           obchodów 50-lecia twórczości Józefa Ignacego    kiennice. Gmach odbudował włoski rzeźbiarz
                           Kraszewskiego, Henryk Siemiradzki, wówczas     i budowniczy Jan Maria Padovano, który był też
                           już na stałe mieszkający i tworzący w Rzymie,   autorem pięknej attyki, ozdobionej następnie
                           przekazał miastu w „służbie narodu” jeden     maszkaronami dłuta Santi Gucciego, nadwor-
                           ze swoich najgłośniejszych obrazów: Pochod-    nego artysty Zygmunta Augusta. W tej formie
                           nie Nerona. Następnego dnia podobne dary      budynek przetrwał do połowy XIX stulecia.
                           złożyło 39 innych polskich artystów, między       W trakcie przeprowadzonej w XIX w. akcji
                           innymi Witold Pruszkowski, Juliusz Kossak,     wyburzania kramów otaczających Sukiennice
                           Tadeusz Ajdukiewicz – żeby wymienić tylko tych   okazało się, że i sam budynek wymaga upo-
                           najsłynniejszych. Dary te stały się podstawą    rządkowania. Jego obecny wygląd zawdzię-
                           do powołania Muzeum Narodowego w Krakowie.     czamy ówczesnej przebudowie: w latach
                           Tak oto zaczęła się bogata historia gromadzenia  1875-1879 kierujący nią architekt Tomasz
                           dzieł sztuki, które wypełniały sobą stopniowo   Pryliński zbudował m.in. arkady po obu stro-
                           kolejne sale średniowiecznego budynku Su-     nach głównej nawy.
                           kiennic – tu bowiem przechowywano zbiory        Nowe Sukiennice uroczyście otwarto
                           od momentu oficjalnego otwarcia pierwszego     3 października 1879 r., a ulokowanie w nich
                           polskiego Muzeum Narodowego, tzn. od 1883 r.    zbiorów Muzeum Narodowego nastąpiło kilka
                           Początkowo gromadzono je tylko w jednej sali,   lat później. Muzeum stawiało sobie od początku
                           tzw. Langierówce. W późniejszym okresie muze-   wyraźnie patriotyczne i narodowo-społeczne
                           um otrzymało do swej dyspozycji całe pierwsze   zadania, dlatego cały budynek nabrał nowego
                           piętro budynku.                  znaczenia. Już samemu otwarciu muzeum
własność: biblioteka jagiellońska, zbiory graficzne
                              Historia samej budowli sięga 1257 r., kiedy  11 września 1883 r. towarzyszyła ekspozycja
                           to król Bolesław Wstydliwy, lokując miasto,    pamiątek po królu Janie III Sobieskim, zorga-
                           zobowiązał się do zbudowania tutaj miejsca     nizowana z okazji dwusetnej rocznicy bitwy
                           dla targów. Początkowo była nim ulica, po której  pod Wiedniem. Każda kolejna prezentacja
                           obu stronach ciągnęły się kramy; stopniowo     artystyczna stawała się okazją do zamanife-
                           uformował się z nich budynek Sukiennic.      stowania wciąż zagrożonej i represjonowanej
                           W XIV w. Kazimierz Wielki rozbudował i zmo-    tożsamości narodowej: trzechsetną rocznicę
                           dernizował gmach, tworząc wielką, trzynawową    śmierci Jana Kochanowskiego powiązano
                           budowlę. Z tych czasów zachowały się do dzi-    z prezentacją zabytków z XVI w., w stulecie
                           siaj gotyckie szczyty i mury podłużne.       uchwalenia Konstytucji 3 maja wystawiono                                                  47
portrety znanych osobistości z okresu Sejmu
Czteroletniego itp. W ten sposób muzeum za-
częło odgrywać rolę instytucji ogólnonarodowej,
jednej z nielicznych reprezentujących wszyst-
kich Polaków ponad podziałami narzuconymi
przez zaborców. Nic dziwnego, że Sukiennice
stały się celem wycieczek patriotycznych „ku
pokrzepieniu serc”, wypływających z potrzeby
zademonstrowania swojej narodowej przyna-                                        tej wewnętrznej „uliczki” zamykano na noc żelazną
leżności, przywiązania do tradycji i historii.                                      kratą, zabezpieczając złożone tam przez kupców
Nic też dziwnego, że sam budynek zaczęto                                         towary. A było co chronić: w miejscu tym sprzedawa-
kojarzyć z ideą jedności narodowej oraz zwią-                                      no tkaniny, przez wiele stuleci bodaj najważniejszy
zanym z nią kultem narodowej historii i ochroną                                     przedmiot wielkiego handlu.
zagrożonego dziedzictwa kulturalnego. Trzeba                                         W dobie, gdy stoły zaopatrywała pobliska wieś,
przy tym zaznaczyć, że dużą rolę w rozwoju                                        a człowiekowi starczała znacznie mniejsza niż dziś
muzeum odegrało jego historyczne otoczenie                                        liczba przedmiotów (z których większość zresztą
(centrum Krakowa, postrzeganego w epoce                                         była wytwarzana w pobliżu miejsca użytkowania),
jako symbol dawnej świetności Polski), a także                                      piękne i wysokogatunkowe płótno było najbardziej
liberalne warunki polityczne, jakie przyniosła                                      poszukiwanym towarem. Ubierać się musiał każdy,
autonomia Galicji w 1867 r. Dzięki tym czyn-                                       powszechna była też chęć wyglądania lepiej, bardziej
nikom możliwy stał się rozwój polskiego życia                                      bogato, bardziej kolorowo... Produkcja tkanin two-
artystycznego i intelektualnego oraz organizu-                                      rzyła więc fortuny Florencji czy miast flandryjskich,
jących je instytucji.                                                  dzięki opanowaniu importu ze Wschodu podstawo-
   Zbiory do kolekcji uzyskiwano głównie                                        wego garbnika – ałunu – powstawały pałace Wenecji
dzięki darom arystokratów, ziemian oraz przed-                                      i Genui, a dzięki obrotowi suknem, zwłaszcza tym
stawicieli średniego mieszczaństwa. O tym, jak                                      najdroższym, najbardziej luksusowym, powiększały
dynamicznie muzeum się wówczas rozwijało,                                        się majątki kupców we wszystkich miastach Europy.
                                                   fot.: marcin klag
najlepiej mówią same liczby: w 1883 r. zgroma-                                      Tworzyła się elita kupiectwa, do swojej dyspozycji
dzonych dzieł było kilkadziesiąt, w 1900 r. już                                     mająca najbardziej reprezentacyjne, najlepsze
ponad 10 tysięcy.                                                    miejsca handlowe: sukiennice.
   Pierwszym dyrektorem muzeum został                                            Przechodząc dziś przez krakowskie Sukiennice,
mianowany Władysław Łuszczkiewicz – znany     bowiem prawdziwym rynkiem: nie miejscem wymiany            gmach bodaj najbardziej spektakularny z zacho-
artysta malarz, profesor Szkoły Sztuk Pięknych,  poglądów, jak starożytne forum, lecz miejscem wy-           wanych budowli tego typu, widać, że handel nigdy
zaś stanowisko kustosza objął Teodor Nieczuj-   miany towarów. I to intensywnej.                    stąd nie zniknął. A jednak przeżywał ciężkie chwile.
-Ziemięcki. Nadzór nad całością sprawował                                        Na przełomie XVIII i XIX w. miasto doświadczyło
Komitet Muzeum Narodowego, złożony z rad-     Dlaczego Sukiennice?                          najgłębszego w swej historii upadku. Zabory i spro-
nych miejskich oraz reprezentantów najważ-                                        wadzenie Krakowa do roli austriackiego garnizonu
niejszych ówczesnych instytucji naukowych       Rynek to średniowieczny i nowożytny targ. Targ          utrwaliło ten stan, utrzymujący się aż do czasu wpro-
i artystycznych oraz środowisk twórczych.     rządzący się własnymi prawami – przywilejami, sta-           wadzenia galicyjskiej autonomii. Wraz z upadkiem
To komitet pozyskiwał fundusze na zakup dzieł   rannie spisanymi, a często z wysiłkiem uzyskiwanymi          handlu odkryto w Sukiennicach nową wartość –
polskich artystów oraz na utrzymanie samego    od władców. Jest to więc jedyne miejsce w Krakowie,
muzeum.                      gdzie wolno handlować, gdzie przyjezdni kupcy             największą salę miasta.
   W XX w. Muzeum Narodowe wkroczyło      mogą składować swoje towary. To tutaj znajdują
w nowy etap swego rozwoju: powiększyła      się wszystkie urządzenia potrzebne kupcom: wagi            Od końca XVIII w. zaczęto więc wykorzystywać
się jego przestrzeń wystawiennicza, nadano    miejskie, magazyny, wreszcie – sklepy. Wśród nich           ją do urządzania bali przy szczególnych uroczystoś-
mu drugi statut, a nowym dyrektorem został    te szczególne: dwa rzędy kramów, tworzące między            ciach, a ponieważ nigdy nie zapomniano w Krakowie
Feliks Kopera, który pełnił tę funkcję przez   sobą jakby ulicę, stopniowo zamienioną na podłużną,          o jego historycznych tradycjach, okazje te miały
                         sklepioną salę ze stoiskami wzdłuż ścian. Przestrzeń          często charakter narodowy. Kultywowaniu narodowej                      48
dumy nie przeszkadzało nawet wyliczanie gościom      Dietl nie dożył stworzenia Muzeum Narodowe-
– jak polskim oficerom armii napoleońskiej – że nie  go w Sukiennicach, jednak droga ku temu celowi
żałowali sobie wina na koszt mieszczan. Jedno-    została wytyczona. Sławny gest Siemiradzkiego,
cześnie zaczęto porządkować Rynek – najpierw     ofiarowującego miastu swój olbrzymi obraz (1879),
wprawdzie brutalnie, przez rozbiórkę chylących    tylko ułatwił i przyspieszył gromadzenie kolekcji.
się ku upadkowi budowli Ratusza i wag miejskich.   Dodajmy, że Kraków szedł za ogólnoeuropejskim
W toku prac istotnym postulatem stało się nadanie   prądem, z tą może różnicą, że tutaj celem było
Rynkowi reprezentacyjnego charakteru. W tym      zbieranie pamiątek z życia narodu dla tegoż narodu
celu wyburzono całą kramarską zabudowę placu     pamięci, podczas gdy Zachód raczej gromadził zbio-
i odsłonięto górujący nad nim budynek Sukiennic.   ry sztuki powszechnej dla podniesienia narodowej                                                        fot.: własność: biblioteki jagiellońskiej, zbiory graficzne
Odsłonięto jednak i jego opłakany stan – na tyle   dumy i edukacji. Rola narodowego sanktuarium
żałosny, że pojawiały się nawet głosy żądające    została faktycznie przeznaczona Sukiennicom
rozbiórki. W tym czasie jednak nie mogły być już   w momencie, kiedy zorientowano się, jaka jest
traktowane poważnie: wraz z charakterystycznym    ich wartość historyczna. Przebudowa Prylińskiego
dla XIX w. wzrostem świadomości narodowej rosła    z lat 1875-1879 miała te wartości tylko potwierdzić
świadomość historycznego znaczenia zabytków      i nadać im odpowiedni splendor.
i wszelkich pamiątek – prezydent miasta Józef       Ten dualizm sytuacji Rynku dziś zresztą okazuje
Dietl mógł więc śmiało planować założenie właśnie   się problemem – nie wiadomo czy ciężarem, czy
w Sukiennicach galerii polskich królów, bohaterów   szansą dla tego miejsca. Wystarczy przyjrzeć się
i artystów.                      toczącej się od dwóch lat dyskusji na temat udostęp-
   Wraca pytanie: dlaczego w Sukiennicach? Od-   nienia rynkowych „podziemi” – pozostałości kramów
powiedź wydaje się oczywista: to właśnie Sukiennice  bogatych i innych obiektów, zachowanych znacznie
pozostały                       poniżej dzisiejszej płyty placu. Przestrzeń tę ostatnio
                           przeznaczono do adaptacji na pomieszczenia muze-
żywym symbolem złotego wieku             alne, może gastronomiczne i – w mniejszej części
                           – handlowe. Dyskusja ujawniła jednak cały zestaw
Krakowa i Rzeczypospolitej. Przypominał o tym     sprzecznych poglądów, w których w równym stopniu
każdy ich element – monumentalna wystawność      wyczuwa się chęć zysku, lęk przed pokalaniem „ko-
świadcząca o bogactwie i kulturze dawnych czasów,   mercją” „narodowej świętości”, wezwania do ożywie-
sama forma – pierwotnie późnogotycka bazylika     nia odkrytej przestrzeni i bezkompromisowy strach
(czyli model bardzo „krakowski”) przebudowana     przed naruszeniem jej zabytkowych struktur. Nie da
w stylu renesansowym (właściwie manierystycz-     się pogodzić wszystkich żądań i usunąć wszystkich
nym), uważanym za tak typowy dla ziem polskich,    wątpliwości – niezależnie od sposobu, w jaki postąpi
na dodatek zwieńczona najefektowniejszą attyką.    się z podziemiami, zawsze pozostaną głosy nieza-
A właśnie attykę uznawano za charakterystyczny    dowolonych i nieprzekonanych. Konflikt wiąże się
polski element architektoniczny – i przekonanie    z podwójną tożsamością, jaką uzyskał krakowski
to żywe było tak długo, że jeszcze projektanci    Rynek – handlowy plac i główny punkt życia miasta,
głównej bramy kombinatu w Nowej Hucie, nadając    który nabrał cech świątyni narodowej historii.
socjalistycznej treści narodową formę, przyozdobili
neorenesansowy (a jakże!) budynek – attyką.                                                                                       49
kolejne pięćdziesięciolecie. Otrzymanie całego
piętra Sukiennic pozwoliło udostępnić większą
liczbę zbiorów zwiedzającym. Pod koniec lat 30.
eksponatów było już ok. 300 tysięcy.
   Pierwszy, XIX-wieczny statut muzeum mó-
wił o tym, że należy przedstawić sztukę polską
w „całym jej historycznym i bieżącym rozwoju”.
Potrzeba pozyskania m.in. takich dzieł, jak hi-
storyczne obrazy Jana Matejki, pejzaże Józefa
Chełmońskiego czy patriotyczne w swej wymo-
wie dzieła Grottgera i Malczewskiego, wyrastała
z romantycznej fascynacji przeszłością oraz
ściśle z nią powiązanych niepodległościowych
marzeń, intensywnie wówczas oddziałujących
na zbiorową świadomość Polaków. Według
nowego statutu, należało gromadzić już nie
tylko obrazy i rzeźby, ale wszelkie dzieła sztuki
stanowiące o rozwoju kultury narodowej. Dzięki
temu pojawiły się w muzeum obiekty przemysłu
artystycznego – naczynia, przedmioty związane
z kultem religijnym, zbroje, tkaniny, instrumenty
muzyczne itp. Zbiory muzeum powiększyły
się o zabytki przedhistoryczne i dzieła sztuki
ludowej. W latach 1902-1903 urządzono
                          projekt nowej aranżacji galerii w sukiennicach: muzeum narodowe w krakowie
stałą ekspozycję, której poszczególne działy
prezentowały m.in. pamiątki narodowe, sztukę
cechową i rzemiosło artystyczne od XV do XIX
w., malarstwo i rzeźbę 2. poł. XIX w., rysunki,
akwarele, szkice itp. W trzech salach wysta-
wiono obrazy Siemiradzkiego, Matejki i Cheł-
mońskiego, a w pozostałych dwóch – zabytki
archeologiczne i etnograficzne.
   Obok dzieł wybieranych według podstawo-
wego kryterium ideowego pojawiały się także
zakupy dokonywane ze względu na jakość
estetyczną obiektów. O świadomości i wraż-
liwości artystycznej osób odpowiedzialnych
za wybór prac świadczy na przykład kolekcja
obrazów Aleksandra Gierymskiego.
                       50
Remont i modernizacja
   Galerii Malarstwa Polskiego
   XIX w. w Sukiennicach

   Warunki przechowywania i udostępniania
   zbiorów w Galerii nie są obecnie odpo-
   wiednie. Niedoinwestowany od lat 60.
   XX w. budynek Sukiennic wymaga grun-
   townego remontu, którego celem będzie
   zarówno ratowanie samego obiektu, jak
   i stworzenie nowoczesnych, zgodnych
   ze współczesnymi wymogami warunków
   udostępniania zbiorów.
   Na parterze muzeum, w nowo zaadapto-
   wanych pomieszczeniach ma się mieścić
   recepcja, punkt informacyjny, kasa i sklep
   z wydawnictwami muzealnymi. Na po-
   trzeby Galerii zostaną zrekonstruowane
   przestrzenie pod dachami pulpitowymi
   kryjącymi trakty sklepów. Część uzyskanej
   w ten sposób powierzchni zostanie prze-
   znaczona na kawiarnię, natomiast w po-
   mieszczeniach od strony zachodniej będą
   się mieścić biura i pracownie. Na najniż-
   szym poziomie południowo-zachodniego
   aneksu Galerii znajdzie się sala multime-
   dialna, w której będą się odbywać pokazy
   filmów o sztuce polskiej i europejskiej
   XIX w. oraz prezentacje multimedialne
   organizowanych w Sukiennicach wystaw
   tematycznych. W XIX-wieczną klatkę
   schodową zostanie wbudowana trans-
   parentna winda umożliwiająca dostęp
   do Galerii osobom niepełnosprawnym.
   Projekt przewiduje ponadto moderniza-
   cję i wykorzystanie przestrzeni tarasów
   budynku.
   Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukienni-
   cach chce się przekształcić w nowoczesne
   muzeum odpowiadające standardom
   XXI w. – instytucję zajmującą się zarówno
   konserwacją i ochroną zabytków, jak i dzia-
   łalnością popularyzatorską i edukacyjną.
   Jej funkcjonowanie może w ten sposób
   wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój eko-
   nomiczny Gminy Miejskiej Kraków, a także
   na promocję regionu małopolskiego w Pol-
   sce i na świecie.
51

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Podziemna trasa turystycznaPodziemna trasa turystyczna
Podziemna trasa turystyczna
Miłosz Stocki102 vistas
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (wystawa)KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (wystawa)
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury2.5K vistas
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury1.1K vistas
Zwiedzamy chęciny!Zwiedzamy chęciny!
Zwiedzamy chęciny!
Tomasz Hajduk182 vistas
David Crowley, Styl zakopiański - styl narodowyDavid Crowley, Styl zakopiański - styl narodowy
David Crowley, Styl zakopiański - styl narodowy
Małopolski Instytut Kultury2.1K vistas
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow905 vistas
WOKWOK
WOK
guest5298853339 vistas
Muzeum albertina (1)Muzeum albertina (1)
Muzeum albertina (1)
DariaGaecka115 vistas
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
KLUB GARNIZONOWY W KRAKOWIE (quiz)
Małopolski Instytut Kultury2.1K vistas
Muzeum albertinaMuzeum albertina
Muzeum albertina
DariaGaecka66 vistas
ZerwikapturZerwikaptur
Zerwikaptur
Beata Wójcik438 vistas
BolBol
Bol
Teresa399 vistas
Muzem Narodowe Muzem Narodowe
Muzem Narodowe
Piotrek Roguski2.6K vistas
Vadim Bass, Architektura na wynosVadim Bass, Architektura na wynos
Vadim Bass, Architektura na wynos
Małopolski Instytut Kultury868 vistas

Destacado(19)

Soal ujian sekolah tulis kkpiSoal ujian sekolah tulis kkpi
Soal ujian sekolah tulis kkpi
Acep Herdiana582 vistas
Krakus case study - Album Superbrands 2014Krakus case study - Album Superbrands 2014
Krakus case study - Album Superbrands 2014
Superbrands Polska400 vistas
Report on Celebrity EndorsementReport on Celebrity Endorsement
Report on Celebrity Endorsement
Sai Praveen Chettupalli8.8K vistas
Amerykanska kultura biznesowa IAmerykanska kultura biznesowa I
Amerykanska kultura biznesowa I
InboundWay.com7.8K vistas
Invatarea predarea interactivaInvatarea predarea interactiva
Invatarea predarea interactiva
econsiliere15.3K vistas
Ariile protejate din Romania, Notiuni introductiveAriile protejate din Romania, Notiuni introductive
Ariile protejate din Romania, Notiuni introductive
Coalitia ONG Natura 2000 Romania10.4K vistas
BRE-CASE Seminarium 56 - Does it Make Sense to Calculate Core InflationBRE-CASE Seminarium 56 - Does it Make Sense to Calculate Core Inflation
BRE-CASE Seminarium 56 - Does it Make Sense to Calculate Core Inflation
CASE Center for Social and Economic Research2.6K vistas
PLUS: O sukcesjiPLUS: O sukcesji
PLUS: O sukcesji
Grant Thornton17.9K vistas
Teoria wychowania w zarysie (3)Teoria wychowania w zarysie (3)
Teoria wychowania w zarysie (3)
knbb_mat35.8K vistas
Jak napisać profesjonalny biznesplanJak napisać profesjonalny biznesplan
Jak napisać profesjonalny biznesplan
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Loża Biznesu10.2K vistas

Similar a Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrzenie handlu

Bol SaraBol Sara
Bol SaraTeresa
459 vistas11 diapositivas
BoleslawiecBoleslawiec
BoleslawiecTeresa
592 vistas11 diapositivas

Similar a Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrzenie handlu(20)

Bol SaraBol Sara
Bol Sara
Teresa459 vistas
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa592 vistas
Piotr Korduba, Skazani na dwórPiotr Korduba, Skazani na dwór
Piotr Korduba, Skazani na dwór
Małopolski Instytut Kultury1.2K vistas
Marcin Szeląg, "Dynamika Muzeum", MuzeaMarcin Szeląg, "Dynamika Muzeum", Muzea
Marcin Szeląg, "Dynamika Muzeum", Muzea
Małopolski Instytut Kultury986 vistas
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury11.1K vistas
Miejski spacerowy szlak obiektów zabytkowychMiejski spacerowy szlak obiektów zabytkowych
Miejski spacerowy szlak obiektów zabytkowych
Włocławska Informacja Turystyczna178 vistas
HistoriaHistoria
Historia
Włocławska Informacja Turystyczna169 vistas
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 vistas
Powojenne osiedla Pragi-Mapa.pdfPowojenne osiedla Pragi-Mapa.pdf
Powojenne osiedla Pragi-Mapa.pdf
PorozumieniedlaPragi25 vistas
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
PARK IM. WOJCIECHA BEDNARSKIEGO W KRAKOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury2.3K vistas
przewodnik_7 cudow_36przewodnik_7 cudow_36
przewodnik_7 cudow_36
Przemysław Mijal408 vistas
Muzeum w głogowieMuzeum w głogowie
Muzeum w głogowie
marcin6754 vistas
Jakub śmietanaJakub śmietana
Jakub śmietana
Jakub Śmietana311 vistas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdf
Małopolski Instytut Kultury44 vistas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
Małopolski Instytut Kultury1.9K vistas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury850 vistas
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
BELUARD W ROŻNOWIE (przewodnik)
Małopolski Instytut Kultury3.3K vistas
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
ZAMEK W CZCHOWIE (baner)
Małopolski Instytut Kultury480 vistas
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury4.7K vistas
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury1.1K vistas
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE (pocztówka)
Małopolski Instytut Kultury4.5K vistas
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury988 vistas
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
BELUARD W ROŻNOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury1.1K vistas
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
ZAMEK W CZCHOWIE (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury681 vistas
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
ORGANY WŁADYSŁAWA HASIORA NA PRZEŁĘCZY SNOZKA (pieczątka)
Małopolski Instytut Kultury2.5K vistas

Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrzenie handlu

 • 1. fotografia archiwalna sukiennic udostępniona dzięki uprzejmości muzeum historycznego miasta krakowa Kwadratowy plac o boku 200 m, królestwo wia- jakub puchalski tru, gołębi i ruchliwego tłumu. Pośrodku zaś majesta- na krakowskim rynku tyczny, długi gmach Sukiennic. Czy krakowski Rynek kiedykolwiek w swojej historii – przed ostatecznymi zmianami w 2. poł. XIX w. – miał taki właśnie układ? Sam kształt placu został wyznaczony przy lokacji miasta na prawie niemieckim w 1257 r., niebawem – o koegzystencji sztuki, handlu i narodowej historii też stanęły pierwsze sukiennice – ta ówczesna eks- kluzywna „galeria handlowa”. Z pewnością jednak prędko otoczyły je inne kramy, jatki – Rynek był 46
 • 2. anna budzałek sukiennice – przeszłość i przyszłość 5 października 1871 r., w ostatnim dniu W 1555 r. pożar poważnie zniszczył Su- obchodów 50-lecia twórczości Józefa Ignacego kiennice. Gmach odbudował włoski rzeźbiarz Kraszewskiego, Henryk Siemiradzki, wówczas i budowniczy Jan Maria Padovano, który był też już na stałe mieszkający i tworzący w Rzymie, autorem pięknej attyki, ozdobionej następnie przekazał miastu w „służbie narodu” jeden maszkaronami dłuta Santi Gucciego, nadwor- ze swoich najgłośniejszych obrazów: Pochod- nego artysty Zygmunta Augusta. W tej formie nie Nerona. Następnego dnia podobne dary budynek przetrwał do połowy XIX stulecia. złożyło 39 innych polskich artystów, między W trakcie przeprowadzonej w XIX w. akcji innymi Witold Pruszkowski, Juliusz Kossak, wyburzania kramów otaczających Sukiennice Tadeusz Ajdukiewicz – żeby wymienić tylko tych okazało się, że i sam budynek wymaga upo- najsłynniejszych. Dary te stały się podstawą rządkowania. Jego obecny wygląd zawdzię- do powołania Muzeum Narodowego w Krakowie. czamy ówczesnej przebudowie: w latach Tak oto zaczęła się bogata historia gromadzenia 1875-1879 kierujący nią architekt Tomasz dzieł sztuki, które wypełniały sobą stopniowo Pryliński zbudował m.in. arkady po obu stro- kolejne sale średniowiecznego budynku Su- nach głównej nawy. kiennic – tu bowiem przechowywano zbiory Nowe Sukiennice uroczyście otwarto od momentu oficjalnego otwarcia pierwszego 3 października 1879 r., a ulokowanie w nich polskiego Muzeum Narodowego, tzn. od 1883 r. zbiorów Muzeum Narodowego nastąpiło kilka Początkowo gromadzono je tylko w jednej sali, lat później. Muzeum stawiało sobie od początku tzw. Langierówce. W późniejszym okresie muze- wyraźnie patriotyczne i narodowo-społeczne um otrzymało do swej dyspozycji całe pierwsze zadania, dlatego cały budynek nabrał nowego piętro budynku. znaczenia. Już samemu otwarciu muzeum własność: biblioteka jagiellońska, zbiory graficzne Historia samej budowli sięga 1257 r., kiedy 11 września 1883 r. towarzyszyła ekspozycja to król Bolesław Wstydliwy, lokując miasto, pamiątek po królu Janie III Sobieskim, zorga- zobowiązał się do zbudowania tutaj miejsca nizowana z okazji dwusetnej rocznicy bitwy dla targów. Początkowo była nim ulica, po której pod Wiedniem. Każda kolejna prezentacja obu stronach ciągnęły się kramy; stopniowo artystyczna stawała się okazją do zamanife- uformował się z nich budynek Sukiennic. stowania wciąż zagrożonej i represjonowanej W XIV w. Kazimierz Wielki rozbudował i zmo- tożsamości narodowej: trzechsetną rocznicę dernizował gmach, tworząc wielką, trzynawową śmierci Jana Kochanowskiego powiązano budowlę. Z tych czasów zachowały się do dzi- z prezentacją zabytków z XVI w., w stulecie siaj gotyckie szczyty i mury podłużne. uchwalenia Konstytucji 3 maja wystawiono 47
 • 3. portrety znanych osobistości z okresu Sejmu Czteroletniego itp. W ten sposób muzeum za- częło odgrywać rolę instytucji ogólnonarodowej, jednej z nielicznych reprezentujących wszyst- kich Polaków ponad podziałami narzuconymi przez zaborców. Nic dziwnego, że Sukiennice stały się celem wycieczek patriotycznych „ku pokrzepieniu serc”, wypływających z potrzeby zademonstrowania swojej narodowej przyna- tej wewnętrznej „uliczki” zamykano na noc żelazną leżności, przywiązania do tradycji i historii. kratą, zabezpieczając złożone tam przez kupców Nic też dziwnego, że sam budynek zaczęto towary. A było co chronić: w miejscu tym sprzedawa- kojarzyć z ideą jedności narodowej oraz zwią- no tkaniny, przez wiele stuleci bodaj najważniejszy zanym z nią kultem narodowej historii i ochroną przedmiot wielkiego handlu. zagrożonego dziedzictwa kulturalnego. Trzeba W dobie, gdy stoły zaopatrywała pobliska wieś, przy tym zaznaczyć, że dużą rolę w rozwoju a człowiekowi starczała znacznie mniejsza niż dziś muzeum odegrało jego historyczne otoczenie liczba przedmiotów (z których większość zresztą (centrum Krakowa, postrzeganego w epoce była wytwarzana w pobliżu miejsca użytkowania), jako symbol dawnej świetności Polski), a także piękne i wysokogatunkowe płótno było najbardziej liberalne warunki polityczne, jakie przyniosła poszukiwanym towarem. Ubierać się musiał każdy, autonomia Galicji w 1867 r. Dzięki tym czyn- powszechna była też chęć wyglądania lepiej, bardziej nikom możliwy stał się rozwój polskiego życia bogato, bardziej kolorowo... Produkcja tkanin two- artystycznego i intelektualnego oraz organizu- rzyła więc fortuny Florencji czy miast flandryjskich, jących je instytucji. dzięki opanowaniu importu ze Wschodu podstawo- Zbiory do kolekcji uzyskiwano głównie wego garbnika – ałunu – powstawały pałace Wenecji dzięki darom arystokratów, ziemian oraz przed- i Genui, a dzięki obrotowi suknem, zwłaszcza tym stawicieli średniego mieszczaństwa. O tym, jak najdroższym, najbardziej luksusowym, powiększały dynamicznie muzeum się wówczas rozwijało, się majątki kupców we wszystkich miastach Europy. fot.: marcin klag najlepiej mówią same liczby: w 1883 r. zgroma- Tworzyła się elita kupiectwa, do swojej dyspozycji dzonych dzieł było kilkadziesiąt, w 1900 r. już mająca najbardziej reprezentacyjne, najlepsze ponad 10 tysięcy. miejsca handlowe: sukiennice. Pierwszym dyrektorem muzeum został Przechodząc dziś przez krakowskie Sukiennice, mianowany Władysław Łuszczkiewicz – znany bowiem prawdziwym rynkiem: nie miejscem wymiany gmach bodaj najbardziej spektakularny z zacho- artysta malarz, profesor Szkoły Sztuk Pięknych, poglądów, jak starożytne forum, lecz miejscem wy- wanych budowli tego typu, widać, że handel nigdy zaś stanowisko kustosza objął Teodor Nieczuj- miany towarów. I to intensywnej. stąd nie zniknął. A jednak przeżywał ciężkie chwile. -Ziemięcki. Nadzór nad całością sprawował Na przełomie XVIII i XIX w. miasto doświadczyło Komitet Muzeum Narodowego, złożony z rad- Dlaczego Sukiennice? najgłębszego w swej historii upadku. Zabory i spro- nych miejskich oraz reprezentantów najważ- wadzenie Krakowa do roli austriackiego garnizonu niejszych ówczesnych instytucji naukowych Rynek to średniowieczny i nowożytny targ. Targ utrwaliło ten stan, utrzymujący się aż do czasu wpro- i artystycznych oraz środowisk twórczych. rządzący się własnymi prawami – przywilejami, sta- wadzenia galicyjskiej autonomii. Wraz z upadkiem To komitet pozyskiwał fundusze na zakup dzieł rannie spisanymi, a często z wysiłkiem uzyskiwanymi handlu odkryto w Sukiennicach nową wartość – polskich artystów oraz na utrzymanie samego od władców. Jest to więc jedyne miejsce w Krakowie, muzeum. gdzie wolno handlować, gdzie przyjezdni kupcy największą salę miasta. W XX w. Muzeum Narodowe wkroczyło mogą składować swoje towary. To tutaj znajdują w nowy etap swego rozwoju: powiększyła się wszystkie urządzenia potrzebne kupcom: wagi Od końca XVIII w. zaczęto więc wykorzystywać się jego przestrzeń wystawiennicza, nadano miejskie, magazyny, wreszcie – sklepy. Wśród nich ją do urządzania bali przy szczególnych uroczystoś- mu drugi statut, a nowym dyrektorem został te szczególne: dwa rzędy kramów, tworzące między ciach, a ponieważ nigdy nie zapomniano w Krakowie Feliks Kopera, który pełnił tę funkcję przez sobą jakby ulicę, stopniowo zamienioną na podłużną, o jego historycznych tradycjach, okazje te miały sklepioną salę ze stoiskami wzdłuż ścian. Przestrzeń często charakter narodowy. Kultywowaniu narodowej 48
 • 4. dumy nie przeszkadzało nawet wyliczanie gościom Dietl nie dożył stworzenia Muzeum Narodowe- – jak polskim oficerom armii napoleońskiej – że nie go w Sukiennicach, jednak droga ku temu celowi żałowali sobie wina na koszt mieszczan. Jedno- została wytyczona. Sławny gest Siemiradzkiego, cześnie zaczęto porządkować Rynek – najpierw ofiarowującego miastu swój olbrzymi obraz (1879), wprawdzie brutalnie, przez rozbiórkę chylących tylko ułatwił i przyspieszył gromadzenie kolekcji. się ku upadkowi budowli Ratusza i wag miejskich. Dodajmy, że Kraków szedł za ogólnoeuropejskim W toku prac istotnym postulatem stało się nadanie prądem, z tą może różnicą, że tutaj celem było Rynkowi reprezentacyjnego charakteru. W tym zbieranie pamiątek z życia narodu dla tegoż narodu celu wyburzono całą kramarską zabudowę placu pamięci, podczas gdy Zachód raczej gromadził zbio- i odsłonięto górujący nad nim budynek Sukiennic. ry sztuki powszechnej dla podniesienia narodowej fot.: własność: biblioteki jagiellońskiej, zbiory graficzne Odsłonięto jednak i jego opłakany stan – na tyle dumy i edukacji. Rola narodowego sanktuarium żałosny, że pojawiały się nawet głosy żądające została faktycznie przeznaczona Sukiennicom rozbiórki. W tym czasie jednak nie mogły być już w momencie, kiedy zorientowano się, jaka jest traktowane poważnie: wraz z charakterystycznym ich wartość historyczna. Przebudowa Prylińskiego dla XIX w. wzrostem świadomości narodowej rosła z lat 1875-1879 miała te wartości tylko potwierdzić świadomość historycznego znaczenia zabytków i nadać im odpowiedni splendor. i wszelkich pamiątek – prezydent miasta Józef Ten dualizm sytuacji Rynku dziś zresztą okazuje Dietl mógł więc śmiało planować założenie właśnie się problemem – nie wiadomo czy ciężarem, czy w Sukiennicach galerii polskich królów, bohaterów szansą dla tego miejsca. Wystarczy przyjrzeć się i artystów. toczącej się od dwóch lat dyskusji na temat udostęp- Wraca pytanie: dlaczego w Sukiennicach? Od- nienia rynkowych „podziemi” – pozostałości kramów powiedź wydaje się oczywista: to właśnie Sukiennice bogatych i innych obiektów, zachowanych znacznie pozostały poniżej dzisiejszej płyty placu. Przestrzeń tę ostatnio przeznaczono do adaptacji na pomieszczenia muze- żywym symbolem złotego wieku alne, może gastronomiczne i – w mniejszej części – handlowe. Dyskusja ujawniła jednak cały zestaw Krakowa i Rzeczypospolitej. Przypominał o tym sprzecznych poglądów, w których w równym stopniu każdy ich element – monumentalna wystawność wyczuwa się chęć zysku, lęk przed pokalaniem „ko- świadcząca o bogactwie i kulturze dawnych czasów, mercją” „narodowej świętości”, wezwania do ożywie- sama forma – pierwotnie późnogotycka bazylika nia odkrytej przestrzeni i bezkompromisowy strach (czyli model bardzo „krakowski”) przebudowana przed naruszeniem jej zabytkowych struktur. Nie da w stylu renesansowym (właściwie manierystycz- się pogodzić wszystkich żądań i usunąć wszystkich nym), uważanym za tak typowy dla ziem polskich, wątpliwości – niezależnie od sposobu, w jaki postąpi na dodatek zwieńczona najefektowniejszą attyką. się z podziemiami, zawsze pozostaną głosy nieza- A właśnie attykę uznawano za charakterystyczny dowolonych i nieprzekonanych. Konflikt wiąże się polski element architektoniczny – i przekonanie z podwójną tożsamością, jaką uzyskał krakowski to żywe było tak długo, że jeszcze projektanci Rynek – handlowy plac i główny punkt życia miasta, głównej bramy kombinatu w Nowej Hucie, nadając który nabrał cech świątyni narodowej historii. socjalistycznej treści narodową formę, przyozdobili neorenesansowy (a jakże!) budynek – attyką. 49
 • 5. kolejne pięćdziesięciolecie. Otrzymanie całego piętra Sukiennic pozwoliło udostępnić większą liczbę zbiorów zwiedzającym. Pod koniec lat 30. eksponatów było już ok. 300 tysięcy. Pierwszy, XIX-wieczny statut muzeum mó- wił o tym, że należy przedstawić sztukę polską w „całym jej historycznym i bieżącym rozwoju”. Potrzeba pozyskania m.in. takich dzieł, jak hi- storyczne obrazy Jana Matejki, pejzaże Józefa Chełmońskiego czy patriotyczne w swej wymo- wie dzieła Grottgera i Malczewskiego, wyrastała z romantycznej fascynacji przeszłością oraz ściśle z nią powiązanych niepodległościowych marzeń, intensywnie wówczas oddziałujących na zbiorową świadomość Polaków. Według nowego statutu, należało gromadzić już nie tylko obrazy i rzeźby, ale wszelkie dzieła sztuki stanowiące o rozwoju kultury narodowej. Dzięki temu pojawiły się w muzeum obiekty przemysłu artystycznego – naczynia, przedmioty związane z kultem religijnym, zbroje, tkaniny, instrumenty muzyczne itp. Zbiory muzeum powiększyły się o zabytki przedhistoryczne i dzieła sztuki ludowej. W latach 1902-1903 urządzono projekt nowej aranżacji galerii w sukiennicach: muzeum narodowe w krakowie stałą ekspozycję, której poszczególne działy prezentowały m.in. pamiątki narodowe, sztukę cechową i rzemiosło artystyczne od XV do XIX w., malarstwo i rzeźbę 2. poł. XIX w., rysunki, akwarele, szkice itp. W trzech salach wysta- wiono obrazy Siemiradzkiego, Matejki i Cheł- mońskiego, a w pozostałych dwóch – zabytki archeologiczne i etnograficzne. Obok dzieł wybieranych według podstawo- wego kryterium ideowego pojawiały się także zakupy dokonywane ze względu na jakość estetyczną obiektów. O świadomości i wraż- liwości artystycznej osób odpowiedzialnych za wybór prac świadczy na przykład kolekcja obrazów Aleksandra Gierymskiego. 50
 • 6. Remont i modernizacja Galerii Malarstwa Polskiego XIX w. w Sukiennicach Warunki przechowywania i udostępniania zbiorów w Galerii nie są obecnie odpo- wiednie. Niedoinwestowany od lat 60. XX w. budynek Sukiennic wymaga grun- townego remontu, którego celem będzie zarówno ratowanie samego obiektu, jak i stworzenie nowoczesnych, zgodnych ze współczesnymi wymogami warunków udostępniania zbiorów. Na parterze muzeum, w nowo zaadapto- wanych pomieszczeniach ma się mieścić recepcja, punkt informacyjny, kasa i sklep z wydawnictwami muzealnymi. Na po- trzeby Galerii zostaną zrekonstruowane przestrzenie pod dachami pulpitowymi kryjącymi trakty sklepów. Część uzyskanej w ten sposób powierzchni zostanie prze- znaczona na kawiarnię, natomiast w po- mieszczeniach od strony zachodniej będą się mieścić biura i pracownie. Na najniż- szym poziomie południowo-zachodniego aneksu Galerii znajdzie się sala multime- dialna, w której będą się odbywać pokazy filmów o sztuce polskiej i europejskiej XIX w. oraz prezentacje multimedialne organizowanych w Sukiennicach wystaw tematycznych. W XIX-wieczną klatkę schodową zostanie wbudowana trans- parentna winda umożliwiająca dostęp do Galerii osobom niepełnosprawnym. Projekt przewiduje ponadto moderniza- cję i wykorzystanie przestrzeni tarasów budynku. Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukienni- cach chce się przekształcić w nowoczesne muzeum odpowiadające standardom XXI w. – instytucję zajmującą się zarówno konserwacją i ochroną zabytków, jak i dzia- łalnością popularyzatorską i edukacyjną. Jej funkcjonowanie może w ten sposób wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój eko- nomiczny Gminy Miejskiej Kraków, a także na promocję regionu małopolskiego w Pol- sce i na świecie. 51