KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)

Wystawa powstała w ramach
XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego Od kuchni
Opracowanie tekstów i koncepcji wystawy:
Joanna Nowostawska-Gyalókay
Współpraca: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
Opracowanie graficzne: Zbigniew Czapnik, Marcin Hernas
Korekta: Marcin Hernas
dnidziedzictwa.pl
Fragment ulicy Loretańskiej
w Krakowie z widokiem na kościół
i klasztor kapucynów od północy. NAC
Organizator: Patron: Gospodarz:
Za murem
Bracia Mniejsi Kapucyni (łac. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) to jedna z reform
zakon franciszkańskiego. Początki zakonu sięgają 1525 roku, kiedy to Matteo ­Serafini
de Bascio, włoski franciszkanin, zainicjował reformę, by odnowić życie wedłuw Regu-
ły św. Franciszka. Zależało mu przede wszystkim na przestrzeganiu przez zakonników
ślubów ubóstwa, a także o służbę chorym i ubogim, o czym przekonał się de Bascio
w 1523 roku podczas epidemii zarazy, która nawiedziła księstwo Camerino. ­Papież
Klemens VII, bullą Religionis zelus z 3 lipca 1528, zatwierdzał rodzącą się reformę.
Pełne uniezależnienie od zakonu franciszkanów nastąpiło w 1619 roku, kiedy papież
Paweł V udzielił kapucynom całkowitej autonomii, na ten czas przypada największy
rozkwit zakonu. Obecnie zakon kapucynów liczy około 10 000 zakonników. Najbardziej
znany jest św. ojciec Pio, stygmatyk z Gragano.
Matteo de Ba-
scio, inicjator
reformy kapu-
cyńskiej, obraz
namalowano
w XVII wieku.
­Wikipedia,
­domena
­publiczna
Brat Teodor (Józef
­Kałuc­ki) pośród uli
w ogrodzie przyklasz-
tornym. W krakow-
skim klasztorze pełnił
obowiązki furtiana,
odpowiadał za pro-
dukcję i ekspedycję
balsamu kapucyńskie-
go, a także hodowlę
pszczół. Druga połowa
XX wieku. Z ­Archiwum
­Krakowskiej Prowincji
Kapucynów
Nazwa kapucyni pochodzi z języka włoskiego – cappuccini
to po prostu zakapturzeni (cappuccio z wł. kaptur). Bracia noszą
kasztanowo-brązowe habity z długimi, obszernymi kapturami i –
niegdyś obowiązkowo – długie brody. Habity przepasują białym
sznurem (łac. cingulum), na którym formują trzy węzły
symbolizujące podjęte śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
Do Polski kapucyni przybyli za sprawą króla Jana III
Sobieskiego, który zwrócił się do papieża Klemensa X
z prośbą o udzielenie pozwolenia na pobyt zakonników
w Polsce. Władze zakonu we Włoszech nie godziły się
na to przede wszystkim ze względu na surowy klimat
i znaczne odległości pomiędzy miejscowościami,
w których mogłyby powstać konwenty mające przecież
za zadanie odnowienie pierwotnej, rygorystycznej reguły
zakonnej. Te niedogodne warunki w pewnym sensie temu
przeczyły. Dlatego dopiero papież Innocenty XI w 1680
roku przychylił się do prośby Sobieskiego (zapewne
w wyniku przystąpienia Polski do przymierza przeciw
Turkom) i zezwolił na ufundowanie dwóch domów
zakonnych w Warszawie i Krakowie.
Mapa polskiej prowincji kapucynów, Ambrosius Ramellatus,
po 1714, Mediolan. Prawdopodobnie z: Chorographica descriptio
provinciarum, et conventuum FF. Min. S. Francisci Capucinorum
W 1694 roku zdecydowano o bu-
dowie klasztoru krakowskiego,
nieco tylko łagodząc surową re-
gułę zakonną. Środki na budowę
przeznaczyło wielu darczyńców,
przede wszystkim zaś Wojciech
Dembiński, chorąży zatorski i oświę-
cimski, właściciel pobliskiego dworu.
W 1695 roku przybyli do Krakowa
włoscy zakonnicy, którzy zaku­pili
od karmelitów trzewiczkowych
i kupców włoskich teren pod budo-
wę klasztoru poza centrum miasta,
na dawnych rozlewiskach Wisły.
W latach 1696–1703 kolejno architek-
ci Jan Ceroni z Warszawy, a później
Marcin Pellegrini z Opola wznieśli
kościół pw. Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny oraz zabudowania
klasztorne z refektarzem, kuchnią,
wewnętrznymi oficynami, 16 celami
i infirmeriami, czyli salami przezna-
czonymi dla ­chorych.
Nieistniejący już kościół św. Piotra na Garbarach. Za: J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków
1995. To przy tym kościele początkowo zamieszkali przybyli z Warszawy do Krakowa w 1695 roku włoscy kapucyni, zanim znaleźli
dogodny plac pod budowę własnego kościoła.
Najstarszy wizerunek konwentu kapucynów (pierwsza połowa XIX wieku).
Za: J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków 1995
Kilka lat później
­Wojciech Dembiński
postanowił ufundo-
wać przy klasztorze
oddziel­ną świątynię
pełniącą funkcję domo-
wej kaplicy fundatora.
Miała ona przybrać
kształt Świętego Domu
(Santa Casa) z Loreto
z miniaturowym poko-
jem i kuchnią wzorowa-
nymi na pierwotnym
domu Maryi.
Klejnoty miasta Krakowa: dwadzieścia cztery widoki
w chromolitografiach podług oryginalnych akwarel Juliusza
Kossaka i Stanisława Tondosa, Kraków 1886.
Z archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Według legendy ów dom miał zostać cudownie przeniesiony przez aniołów z Ziemi Świę-
tej do włoskiego miasta Loreto. W rzeczywistości domek został przewieziony do Włoch
na ­statkach przez rodzinę Angelich (z włoska „Aniołów”) w 1291 roku, kiedy Ziemia Świę-
ta ­została zajęta przez Arabów. Na podstawie planów domku przesłanych z sanktuarium
w ­Loreto w 1712 roku krakowski architekt Kasper Bażanka rozpoczął budowę domku lo-
retańskiego, którą ukończył w 1719 roku. Budowla składa się z domku właściwego i oka-
lających go krużganków. Wnętrze domku podzielił zaś na pokoik i kuchenkę. W kuchence,
­zgodnie z tradycją, znalazła się szafka na naczynia dla Świętej Rodziny i kominek.
Grafika ilustrująca cud prze-
niesienia domku loretańskiego
autorstwa Baldassare Barto-
liego, J.L. Buchner, ­Historische
­
Beschreibung Des Heil. Hauses
zu Loreto, Frankfurt 1725.
Wikipedia, domena publiczna
Pamiątkowa grafika
z Sanktuarium Lore-
tańskiego ze sceną
cudownego prze-
niesienia domku,
ok. 1800. ­Biblioteka
­Narodowa, ­dome-
na publiczna
Renesansowa rycina
tylnej części domku
loretańskiego autorstwa
Giovanniego Battisty
de Cavalieri, Wolf-Dietrich
Klebeband Städtebilder.
Rycina ta służyła za wzornik
do budowy domków
loretańskich. Wikipedia,
domena publiczna
Krzysztof Zdanow-
ski, Loret albo do-
mek Najświętszej
Bogarodzicy Panny
Maryi, Kraków 1687.
Biblioteka Naro-
dowa, domena
­publiczna
Wnętrza budowli ozdobił sztukator brat Bernard z Lugano, pokrywając ściany kuchni
i ­kolumny ołtarzowe czerwonymi i zielonymi stiukami imitującymi marmur. Zaprojekto-
wał także ołtarz, do którego figurę Matki Bożej Loretańskiej wykonał Franciszek z Pescio,
który zimą 1718–1719 mieszkał w krakowskim klasztorze. Rzeźba Marii z Dzieciątkiem
wykonana była z drewna, głowy zaś z wosku, nakryto je naturalnymi włosami i pozła-
canymi koronami. Figura ta przez wiernych uważana była za cudowną i zdobiła domek
do 1967 roku. Pierwotny wystrój nie zachował się do dziś, gdyż domek był wielokrot-
nie przebudowywany, w tym w 1744 roku przez Franciszka Placidiego. Budowla nakry-
ta jest dachem czterospadowym, na którym ustawiono kamienne figury aniołów mające
­nawiązywać do cudownej historii z Loreto. Dziś wnętrze kaplicy pokrywają malowidła
Jana ­Bukowskiego z 1926 roku.
W sierpniu 1745 roku jezuici
ofiarowali kamienną statuę
Matki Boskiej Loretańskiej
w intencji szybkiego zakoń-
czenia remontu domku i ko-
rytarzy, zawalonych pod-
czas katastrofy budowlanej
spowodowanej obsunięciem
się podłoża. ­Domek stanął
wszak na korycie Rudawy…
Wygląd ołtarza i sepetu z domku loretańskiego.
Za: J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów
w Krakowie. Przewodnik, Kraków 1995
Odbitki z wizerunkiem cu-
downej figury Matki Boskiej
Loretańskiej rozchodziły się
w tysiącach kopii. Po prawej:
odbitka wizerunku Matki Bo-
skiej Loretańskiej, kopia obra-
zu przywiezionego z wyprawy
wiedeńskiej przez króla Sobie-
skiego. U góry: odbitka mie-
dziorytu autorstwa Huberta
Vincenta, Loreto 1683.
Kabinet-sekretarzyk, Giacomo Herman, 3 ćw. XVIII wieku, nr inw. 687.
fot. Agnieszka Indyk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
W domku loretańskim nastawę ołtarzową
z tabernakulum stanowi sepet, czyli rodzaj
nastawy na biurko z licznymi szufladami
na kosztowności. Sepet ten należał do Jana
III Sobieskiego. Do kaplicy loretańskiej
ofiarował go syn Jakub w 1733 roku. Mebel
zdobią miniatury wykonane gwaszem
na pergaminie. Większość pochodzi
z pierwszej połowy XVII wieku. Przedstawiają
one historie z życia Mojżesza i Józefa.
Sepet przeszedł gruntowną konserwację
i przechowywany jest w muzeum
w Wilanowie.
Kabinet-sekretarzyk, Giacomo Herman, 3 ćw. XVIII wieku, nr inw. 687.
fot. Agnieszka Indyk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dzieci przed
kościołem
kapucynów
z palemkami,
1927. NAC
Dzieci przed kościo-
łem kapucynów z pa-
lemkami. Na bramie
wejściowej widoczny
herb braci mniejszych,
skrzyżowane ręce
Chrystusa i św. Fran-
ciszka, 1927. NAC
Figura św. Feliksa z kościoła
Zwiastowania Najświętszej Ma-
rii Panny, 1879. rys. Walerego
Eliasza-Radzikowskiego.
Z archiwum MHK
Figura Matki Bożej
Łaskawej z 1771 roku
stała pierwotnie
na cmentarzu przy
kościele Mariackim.
Po likwidacji cmentarza
rzeźbę zakupili bracia
kapucyni i postawili
przy ul. Kapucyńskiej.
W 1941 roku Niemcy
ponownie przenieśli
figurę na ul. Jagiellońską,
przeszkadzała bowiem
w dostępie do pobliskich
koszar, fot. 1927. NAC
Figura Matki Bożej
u zbiegu ulic Stra-
szewskiego i Kapu-
cyńskiej, obok bu-
dynek ujeżdżalni,
w głębi kościół ka-
pucynów, 1937. rys.
Zygmunt Wierciak,
Z archiwum MHK
Fasada kościoła Zwiastowania NMP,
przed kościołem widoczny krzyż
zatknięty na mogile konfederatów
barskich poległych w 1768 roku
i pochowanych przy stojącym tu
już uprzednio krzyżu. Jego historia
sięga XVII wieku. Być może jest
to pamiątka po stojącym tu niegdyś
klasztorze reformatów albo fundacji
konwentu kapucynów, ok . 1885.
Fot. Ignacy Krieger.
Z archiwum MHK
1 de 11

Recomendados

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW... por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...Małopolski Instytut Kultury
3.5K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.6K vistas8 diapositivas
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) por
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik)
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) Małopolski Instytut Kultury
4.7K vistas8 diapositivas
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"... por
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas6 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)Małopolski Instytut Kultury
1.2K vistas2 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.5K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa) por
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
7.5K vistas10 diapositivas
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik)KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik)
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.6K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ... por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas1 diapositiva
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.3K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
942 vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(17)

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
Prezntacja power point por CezaryKraso
Prezntacja power pointPrezntacja power point
Prezntacja power point
CezaryKraso19 vistas
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)
Prezentacja multimedialna123 por Letter1234
Prezentacja multimedialna123Prezentacja multimedialna123
Prezentacja multimedialna123
Letter1234593 vistas
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej por Agata Matla
Modlitewnik Franciszki Serafiny PodoskiejModlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Agata Matla175 vistas
św. Franciszek z Asyżu por ewelinamo
św. Franciszek z Asyżuśw. Franciszek z Asyżu
św. Franciszek z Asyżu
ewelinamo9.1K vistas
Historia Chrześćjaństwa ciekawe por Bogdan Miś
Historia Chrześćjaństwa ciekaweHistoria Chrześćjaństwa ciekawe
Historia Chrześćjaństwa ciekawe
Bogdan Miś835 vistas

Similar a KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)

KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...Małopolski Instytut Kultury
7.4K vistas10 diapositivas
Miniprzewodnik agroturystyka dom-gosi por
Miniprzewodnik agroturystyka dom-gosiMiniprzewodnik agroturystyka dom-gosi
Miniprzewodnik agroturystyka dom-gosibeskidniski klimkowka
216 vistas5 diapositivas
Miniprzewodnik po Beskidzie niskim por
Miniprzewodnik po Beskidzie niskimMiniprzewodnik po Beskidzie niskim
Miniprzewodnik po Beskidzie niskimbeskidniski klimkowka
247 vistas5 diapositivas
Historia ksiazki por
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiAdam Idller
509 vistas90 diapositivas
Historia ksiazki por
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiDavideczeq
596 vistas90 diapositivas
Historia ksiazki por
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiseball
9.5K vistas90 diapositivas

Similar a KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)(20)

KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por Małopolski Instytut Kultury
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Historia ksiazki por Adam Idller
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Adam Idller509 vistas
Historia ksiazki por Davideczeq
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Davideczeq596 vistas
Historia ksiazki por seball
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
seball9.5K vistas
Kulturalna wycieczka po Kobyłce por sp2zabki
Kulturalna wycieczka po KobyłceKulturalna wycieczka po Kobyłce
Kulturalna wycieczka po Kobyłce
sp2zabki1K vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar633 vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar714 vistas
Historia parafii nmp królowej swiata por Bidzisi
Historia parafii nmp królowej swiataHistoria parafii nmp królowej swiata
Historia parafii nmp królowej swiata
Bidzisi557 vistas

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 vistas2 diapositivas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas13 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
511 vistas4 diapositivas
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K vistas68 diapositivas
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...Małopolski Instytut Kultury
1.1K vistas50 diapositivas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)

 • 1. Wystawa powstała w ramach XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Od kuchni Opracowanie tekstów i koncepcji wystawy: Joanna Nowostawska-Gyalókay Współpraca: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Opracowanie graficzne: Zbigniew Czapnik, Marcin Hernas Korekta: Marcin Hernas dnidziedzictwa.pl Fragment ulicy Loretańskiej w Krakowie z widokiem na kościół i klasztor kapucynów od północy. NAC Organizator: Patron: Gospodarz: Za murem
 • 2. Bracia Mniejsi Kapucyni (łac. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) to jedna z reform zakon franciszkańskiego. Początki zakonu sięgają 1525 roku, kiedy to Matteo ­Serafini de Bascio, włoski franciszkanin, zainicjował reformę, by odnowić życie wedłuw Regu- ły św. Franciszka. Zależało mu przede wszystkim na przestrzeganiu przez zakonników ślubów ubóstwa, a także o służbę chorym i ubogim, o czym przekonał się de Bascio w 1523 roku podczas epidemii zarazy, która nawiedziła księstwo Camerino. ­Papież Klemens VII, bullą Religionis zelus z 3 lipca 1528, zatwierdzał rodzącą się reformę. Pełne uniezależnienie od zakonu franciszkanów nastąpiło w 1619 roku, kiedy papież Paweł V udzielił kapucynom całkowitej autonomii, na ten czas przypada największy rozkwit zakonu. Obecnie zakon kapucynów liczy około 10 000 zakonników. Najbardziej znany jest św. ojciec Pio, stygmatyk z Gragano. Matteo de Ba- scio, inicjator reformy kapu- cyńskiej, obraz namalowano w XVII wieku. ­Wikipedia, ­domena ­publiczna Brat Teodor (Józef ­Kałuc­ki) pośród uli w ogrodzie przyklasz- tornym. W krakow- skim klasztorze pełnił obowiązki furtiana, odpowiadał za pro- dukcję i ekspedycję balsamu kapucyńskie- go, a także hodowlę pszczół. Druga połowa XX wieku. Z ­Archiwum ­Krakowskiej Prowincji Kapucynów Nazwa kapucyni pochodzi z języka włoskiego – cappuccini to po prostu zakapturzeni (cappuccio z wł. kaptur). Bracia noszą kasztanowo-brązowe habity z długimi, obszernymi kapturami i – niegdyś obowiązkowo – długie brody. Habity przepasują białym sznurem (łac. cingulum), na którym formują trzy węzły symbolizujące podjęte śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
 • 3. Do Polski kapucyni przybyli za sprawą króla Jana III Sobieskiego, który zwrócił się do papieża Klemensa X z prośbą o udzielenie pozwolenia na pobyt zakonników w Polsce. Władze zakonu we Włoszech nie godziły się na to przede wszystkim ze względu na surowy klimat i znaczne odległości pomiędzy miejscowościami, w których mogłyby powstać konwenty mające przecież za zadanie odnowienie pierwotnej, rygorystycznej reguły zakonnej. Te niedogodne warunki w pewnym sensie temu przeczyły. Dlatego dopiero papież Innocenty XI w 1680 roku przychylił się do prośby Sobieskiego (zapewne w wyniku przystąpienia Polski do przymierza przeciw Turkom) i zezwolił na ufundowanie dwóch domów zakonnych w Warszawie i Krakowie. Mapa polskiej prowincji kapucynów, Ambrosius Ramellatus, po 1714, Mediolan. Prawdopodobnie z: Chorographica descriptio provinciarum, et conventuum FF. Min. S. Francisci Capucinorum
 • 4. W 1694 roku zdecydowano o bu- dowie klasztoru krakowskiego, nieco tylko łagodząc surową re- gułę zakonną. Środki na budowę przeznaczyło wielu darczyńców, przede wszystkim zaś Wojciech Dembiński, chorąży zatorski i oświę- cimski, właściciel pobliskiego dworu. W 1695 roku przybyli do Krakowa włoscy zakonnicy, którzy zaku­pili od karmelitów trzewiczkowych i kupców włoskich teren pod budo- wę klasztoru poza centrum miasta, na dawnych rozlewiskach Wisły. W latach 1696–1703 kolejno architek- ci Jan Ceroni z Warszawy, a później Marcin Pellegrini z Opola wznieśli kościół pw. Zwiastowania Najświęt- szej Marii Panny oraz zabudowania klasztorne z refektarzem, kuchnią, wewnętrznymi oficynami, 16 celami i infirmeriami, czyli salami przezna- czonymi dla ­chorych. Nieistniejący już kościół św. Piotra na Garbarach. Za: J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków 1995. To przy tym kościele początkowo zamieszkali przybyli z Warszawy do Krakowa w 1695 roku włoscy kapucyni, zanim znaleźli dogodny plac pod budowę własnego kościoła. Najstarszy wizerunek konwentu kapucynów (pierwsza połowa XIX wieku). Za: J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków 1995
 • 5. Kilka lat później ­Wojciech Dembiński postanowił ufundo- wać przy klasztorze oddziel­ną świątynię pełniącą funkcję domo- wej kaplicy fundatora. Miała ona przybrać kształt Świętego Domu (Santa Casa) z Loreto z miniaturowym poko- jem i kuchnią wzorowa- nymi na pierwotnym domu Maryi. Klejnoty miasta Krakowa: dwadzieścia cztery widoki w chromolitografiach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa, Kraków 1886. Z archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • 6. Według legendy ów dom miał zostać cudownie przeniesiony przez aniołów z Ziemi Świę- tej do włoskiego miasta Loreto. W rzeczywistości domek został przewieziony do Włoch na ­statkach przez rodzinę Angelich (z włoska „Aniołów”) w 1291 roku, kiedy Ziemia Świę- ta ­została zajęta przez Arabów. Na podstawie planów domku przesłanych z sanktuarium w ­Loreto w 1712 roku krakowski architekt Kasper Bażanka rozpoczął budowę domku lo- retańskiego, którą ukończył w 1719 roku. Budowla składa się z domku właściwego i oka- lających go krużganków. Wnętrze domku podzielił zaś na pokoik i kuchenkę. W kuchence, ­zgodnie z tradycją, znalazła się szafka na naczynia dla Świętej Rodziny i kominek. Grafika ilustrująca cud prze- niesienia domku loretańskiego autorstwa Baldassare Barto- liego, J.L. Buchner, ­Historische ­ Beschreibung Des Heil. Hauses zu Loreto, Frankfurt 1725. Wikipedia, domena publiczna Pamiątkowa grafika z Sanktuarium Lore- tańskiego ze sceną cudownego prze- niesienia domku, ok. 1800. ­Biblioteka ­Narodowa, ­dome- na publiczna Renesansowa rycina tylnej części domku loretańskiego autorstwa Giovanniego Battisty de Cavalieri, Wolf-Dietrich Klebeband Städtebilder. Rycina ta służyła za wzornik do budowy domków loretańskich. Wikipedia, domena publiczna Krzysztof Zdanow- ski, Loret albo do- mek Najświętszej Bogarodzicy Panny Maryi, Kraków 1687. Biblioteka Naro- dowa, domena ­publiczna
 • 7. Wnętrza budowli ozdobił sztukator brat Bernard z Lugano, pokrywając ściany kuchni i ­kolumny ołtarzowe czerwonymi i zielonymi stiukami imitującymi marmur. Zaprojekto- wał także ołtarz, do którego figurę Matki Bożej Loretańskiej wykonał Franciszek z Pescio, który zimą 1718–1719 mieszkał w krakowskim klasztorze. Rzeźba Marii z Dzieciątkiem wykonana była z drewna, głowy zaś z wosku, nakryto je naturalnymi włosami i pozła- canymi koronami. Figura ta przez wiernych uważana była za cudowną i zdobiła domek do 1967 roku. Pierwotny wystrój nie zachował się do dziś, gdyż domek był wielokrot- nie przebudowywany, w tym w 1744 roku przez Franciszka Placidiego. Budowla nakry- ta jest dachem czterospadowym, na którym ustawiono kamienne figury aniołów mające ­nawiązywać do cudownej historii z Loreto. Dziś wnętrze kaplicy pokrywają malowidła Jana ­Bukowskiego z 1926 roku. W sierpniu 1745 roku jezuici ofiarowali kamienną statuę Matki Boskiej Loretańskiej w intencji szybkiego zakoń- czenia remontu domku i ko- rytarzy, zawalonych pod- czas katastrofy budowlanej spowodowanej obsunięciem się podłoża. ­Domek stanął wszak na korycie Rudawy… Wygląd ołtarza i sepetu z domku loretańskiego. Za: J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie. Przewodnik, Kraków 1995 Odbitki z wizerunkiem cu- downej figury Matki Boskiej Loretańskiej rozchodziły się w tysiącach kopii. Po prawej: odbitka wizerunku Matki Bo- skiej Loretańskiej, kopia obra- zu przywiezionego z wyprawy wiedeńskiej przez króla Sobie- skiego. U góry: odbitka mie- dziorytu autorstwa Huberta Vincenta, Loreto 1683.
 • 8. Kabinet-sekretarzyk, Giacomo Herman, 3 ćw. XVIII wieku, nr inw. 687. fot. Agnieszka Indyk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • 9. W domku loretańskim nastawę ołtarzową z tabernakulum stanowi sepet, czyli rodzaj nastawy na biurko z licznymi szufladami na kosztowności. Sepet ten należał do Jana III Sobieskiego. Do kaplicy loretańskiej ofiarował go syn Jakub w 1733 roku. Mebel zdobią miniatury wykonane gwaszem na pergaminie. Większość pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Przedstawiają one historie z życia Mojżesza i Józefa. Sepet przeszedł gruntowną konserwację i przechowywany jest w muzeum w Wilanowie. Kabinet-sekretarzyk, Giacomo Herman, 3 ćw. XVIII wieku, nr inw. 687. fot. Agnieszka Indyk, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • 10. Dzieci przed kościołem kapucynów z palemkami, 1927. NAC Dzieci przed kościo- łem kapucynów z pa- lemkami. Na bramie wejściowej widoczny herb braci mniejszych, skrzyżowane ręce Chrystusa i św. Fran- ciszka, 1927. NAC Figura św. Feliksa z kościoła Zwiastowania Najświętszej Ma- rii Panny, 1879. rys. Walerego Eliasza-Radzikowskiego. Z archiwum MHK Figura Matki Bożej Łaskawej z 1771 roku stała pierwotnie na cmentarzu przy kościele Mariackim. Po likwidacji cmentarza rzeźbę zakupili bracia kapucyni i postawili przy ul. Kapucyńskiej. W 1941 roku Niemcy ponownie przenieśli figurę na ul. Jagiellońską, przeszkadzała bowiem w dostępie do pobliskich koszar, fot. 1927. NAC Figura Matki Bożej u zbiegu ulic Stra- szewskiego i Kapu- cyńskiej, obok bu- dynek ujeżdżalni, w głębi kościół ka- pucynów, 1937. rys. Zygmunt Wierciak, Z archiwum MHK
 • 11. Fasada kościoła Zwiastowania NMP, przed kościołem widoczny krzyż zatknięty na mogile konfederatów barskich poległych w 1768 roku i pochowanych przy stojącym tu już uprzednio krzyżu. Jego historia sięga XVII wieku. Być może jest to pamiątka po stojącym tu niegdyś klasztorze reformatów albo fundacji konwentu kapucynów, ok . 1885. Fot. Ignacy Krieger. Z archiwum MHK