KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)

Przewodnik po obiekcie przygotowanyw ramach XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2010).

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych (rzut)
rys. K. Skoczek na podst: A. Skorupa, Zabytkowe kościoły polskiego
spisza, Kraków 2001, s. 81, il. 25
Najwcześniejsze znane historykom wzmianki
o Łapszach Wyżnych pochodzą z 1463 r. Praw-
dopodobnie wieś powstała na początku XV w.
przez osiedlenie się tutaj ludności z sąsied-
nich Łapsz Niżnych. Później przybyli na te
tereny pasterze rusińsko-wołoscy i zbudowali
we wsi cerkiew. Jednak w XVII w. opuścili oni
Łapsze z niewyjaśnionych dotąd przyczyn.
Łapsze Wyżne należały do panów niedzic-
kich, m.in. Berzewiczych, Zapolyów i Hor-
wathów. Ci ostatni dali je w zastaw w 1670 r.
Ioanellim. W czasie gdy wieś należała do tej
rodziny, powstał murowany kościół z wspa-
niałym wyposażeniem. Do czasu budowy
kościoła parafianie korzystali przypuszczal-
nie z pozostawionej przez Rusinów cerkwi.
Od połowy XVII w. Łapsze były samodzielną
parafią, wcześniej podlegały proboszczowi
w Niedzicy. Nową świątynię wzniesiono i wy-
posażono w latach 1760-1776 dzięki fundacji
Jana Ioanellego. Nad całością prac czuwał
miejscowy proboszcz, ks. Szymon Gorylewicz
(Gorelowicz).
Murowany kościół z wysoką wieżą stoi
pośrodku wsi, otoczony murem z dwiema
bramkami. Główne wejście do świątyni
prowadzi przez kruchtę w przyziemiu wieży.
Wnętrze kościoła jest jednoprzestrzenne,
nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami
zdobionym dekoracją sztukatorską w formie
trójkątów, wolut i rombów. Niezwykle bogaty
wystrój świątyni wykonano w całości w stylu
rokokowym.
Rozbudowany ołtarz główny wypełnia całą
półkoliście zamkniętą apsydę i mieści w części
środkowej obraz patronów kościoła – świętych
Piotra i Pawła. Po obu stronach obrazu znaj-
dują się rzeźbione postaci św. Jana Chrzciciela
i św. Szymona Apostoła. Zwieńczenie ołtarza
ołtarz boczny z przedstawieniem
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej
iluzjonistyczny ołtarz z malowanymi
wizerunkami św. Józefa z Dzieciątkiem
oraz św. Jana Nepomucena
ambona (na zaplecku płaskorzeźbiona scena
kazania św. Jana Nepomucena)
Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła
w Łapszach Wyżnych
zobacz z bliska
ołtarz boczny z przedstawieniem
św. Mikołaja
stanowi przedstawienie Koronacji Matki Bożej
z ujmującymi je po bokach postaciami św. Józe-
fa i św. Joachima, którzy stoją na wolutowych
zwieńczeniach kolumn. W bocznych częściach
ołtarza, nad bramkami ustawiono rzeźby
św. Jakuba w stroju pielgrzyma oraz św. Filipa.
Ołtarz w kolorze ciemnej zieleni jest marmo-
ryzowany (polichromia naśladująca wygląd
marmuru), a zdobiące go kolumny, rzeźby
świętych i aniołów oraz bogate ornamenty są
złocone i srebrzone. Na tle ołtarza ustawio-
no ażurowe i bardzo dekoracyjne w formie
tabernakulum. Elementy ażurowej dekoracji
złożonej głównie z ornamentu rocaille wystę-
pują również w ambonie. Warto zwrócić uwagę
na jej zaplecek, gdzie przedstawiono św. Jana
Nepomucena głoszącego kazanie.
Ołtarze boczne z parą kolumn, płasko-
rzeźbionymi przedstawieniami i rzeźbami
świętych utrzymane są również w kolorystyce
zieleni, złota i srebra, wzbogaconej ciemnym
różem. Po lewej stronie znajduje się ołtarz
poświęcony Matce Bożej Niepokalanie Poczętej,
z postaciami św. Anny i św. Elżbiety. Po stro-
nie przeciwnej płaskorzeźbione przedstawienie
ukazuje scenę z życia św. Mikołaja, której
towarzyszą po obu stronach rzeźby doktorów
Kościoła: św. Augustyna i św. Ambrożego.
W kościele jest jeszcze jeden ołtarz: iluzjo-
nistyczny, tzn. malowany na ścianie w taki
sposób, by naśladował architekturę i snycer-
skie detale ołtarzy architektoniczno-rzeźbiar-
skich. Znajduje się on na ścianie północnej,
został wykonany w 1796 r.
Na koniec warto wrócić jeszcze do ołtarza
głównego, by odczytać tablicę z inskrypcją
o fundacji Jana Ioanellego.
mensa ołtarzowa z tabernakulum
inskrypcja fundacyjna oraz herb Ioanellich
ołtarz główny z obrazem przedstawiającym
patronów kościoła – świętych Piotra i Pawła
W bocniym ołtarzu, po prawyj stronie jest płaskorzeźba
św. Mikołaja – biskupa z Miry. był on za zycio barz
dobrym cłowiekiem, pomogoł biednym, potrzebujon-
cym. Dokonoł duzo cudof, jednym śnif było uwolniynie
z hereśtu trzof rycerzy, niewinnie skazanyf na śmierz.
To wydarzynie jest przedstawione w łapsańskiym koście-
le. W prawym rogu, przy nogaf świyntego moc doźryć
za kratami gymby trzof wojokof. Obok św. Mikołaja
stojom doktorzy kościoła: św. augustyn z dzieckiem,
ftore to trzymie w rynce łyzecke i św. ambrozy – daje on
piniondz biedokowi. Nad tymi świyntymi jest obrozek
w kształcie medalionu, ftory to ukazuje myncynnika
św. sebastiana. Cały ołtorz jest w stylu rokokowym, duzo
w niym ozdob ze złota. Zgodnie z panujoncom wtedy
modom artysta z drzewa zrobiył marmur w kolorze zielo-
nym. Na gembusiaf aniołkof widać radość i zadowolynie.
zobacz z bliska
Ołtarz św. Mikołaja
W łapsańskiym kościele som piykne figury świyntyf,
starsi ludzie powiadajom, ze urodom przipominajom
samyf łapsanof. Ponoć w XViii wieku kied powstawały
rokokowe ołtorze, to rzeźbiorz wybieroł se nojśumniejse
baby, przystojnyf parobkof i chłopof w dziedzinie. Jym sie
ta telo przypatrzuwoł, ze podla if wyglondu wyrzeźbioł
pjykne figury, ftore ozdobiajom do dziś łapsański kościoł.
Elżbieta Łukuś z Niedzicy
Ołtarz św. Mikołaja w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych
[fot. M. Łuczak]
P O L S K ANowy Targ
Niedzica
Spišská Stará Ves
Hniezdne
Stará ĽubovňaPodolínec
Spišská Belá
Kežmarok
Ľubica
Ruskinovce
Tvarožná
Vrbov
Levoča
Matejowice
Spišská SobotaVelka
Poprad Stráže
Spišské Podhradie
Spišské VlachySpišská Nová Ves
Vondrišel Gelnica
S P I Š
Š
A
R
I
Š
LIPTOV
G E M E R
T
U
R
Ň
A
A
B
O
V
Niezwykły
konglomerat
Spisz to rejon, w którym na przestrzeni wie-
ków, jak w soczewce, skupiały się wpływy
wielu kultur. Obecnie Spisz jest podzielony
granicą polsko-słowacką. Na północnym
zachodzie sąsiaduje z Podhalem, na północy
z ziemią sądecką, na wschodzie z Szaryszem,
na południu z Abovem i Gemerem, na połu-
dniowym zachodzie z Liptowem. Polska część
Spisza to zaledwie 5,3 proc. powierzchni
całego regionu.
Na początku XI w. Bolesław Chrobry
przyłączył do królestwa polskiego większość
ziem spiskich. Stopniowo południowa grani-
ca Polski przesuwała się na północ, a Spisz
przechodził na własność Węgier. Równolegle
postępowała kolonizacja tych ziem. Osiedlała
się tu ludność polska, niemiecka (fala osad-
nictwa w XIII w.), rusińsko-wołoska (fala
osadnictwa w XV w.).
Do 1918 r. Spisz należał do monarchii au-
stro-węgierskiej. W okresie międzywojennym
przebieg granicy polsko-słowackiej na Spiszu
był przedmiotem licznych sporów.
Mapa Spisza
[rys. K. Skoczek]
Historia a język
Najstarsi mieszkańcy tego terenu do dziś
pamiętają węgierskie słówka, piosenki,
wierszyki. Spiszacy uczyli się najczęściej
w szkołach ponadpodstawowych na terenie
Węgier. Żywe były kontakty gospodarcze. Nie
było żadnych utrudnień w przemieszczaniu
się ludności przez granicę. W liturgii z kolei
używano języka łacińskiego i słowackiego.
W niektórych kościołach na polskim Spiszu
do dziś śpiewa się nie tylko polskie, ale
i słowackie pieśni. Stacje drogi krzyżowej,
m.in. te w kościele w Łapszach Wyżnych, są
opisane w języku słowackim. „Jeśli wieloet-
niczność i wielokulturowość stanowi jedną
z najbardziej fascynujących cech konsty-
tuujących fenomen Europy Środkowej, to
maleńki Spisz jest jej esencją i symbolem”
(Wstęp, J. Purchla, [w:] spisz, spiš, Zips, szepes,
red. A. Kroh, Sejny – Kraków 1998, s. 21).
Skąd się wzięła
nazwa spisz?
Nazwa spisz (łac. scepusium, słow. spiš, niem.
Zips, węg. szepes) od lat intrygowała języko-
znawców i historyków. Do dziś jej pocho-
dzenie i etymologia nie są do końca jasne.
Istnieje wiele teorii, jednak żadna z nich
nie jest pewna. Według jednej nazwa spisz
pierwotnie (w XII-XIII w.) była używana
na określenie najbliższej okolicy Spiskiego
Zamku. Następnie od tej miejscowej nazwy
określającej stolicę regionu przyjął nazwę
cały obszar.
Przyjmuje się, że najstarszy znany zapis
nazwy spisz w postaci silva Zepus – a więc
dotyczący lasu (łac. silva – las) – pochodzi
z kroniki Anonima, Gesta Hungarorum. Dzieło
powstało ok. 1200 r.
Według jednej z teorii nazwa spisz pocho-
dzi z języka prasłowiańskiego, choć były rów-
nież hipotezy wywodzące to słowo z języka
celtyckiego. Według innej teorii, którą podać
można jednak raczej jako ciekawostkę niż
naukową hipotezę, nazwa spisz pochodzi od
węgierskiego przymiotnika szép, czyli piękny.
Jeszcze na początku ubiegłego wieku
funkcjonowały równolegle dwie nazwy: spisz
i spiż. Za pierwotne oraz poprawne uważa się
jednak spisz.
Koci Zakątek i Sokola
Skała, czyli skąd po-
chodzą nazwy miej-
scowości na Spiszu?
Nazwy wielu miejscowości polskiego Spisza to
kolejny znak przenikania kultur i języków.
W tym przypadku głównie języka niemieckiego.
Falsztyn − nazwa pochodzi od niemieckiego
Falkenstein, czyli sokola skała.
Kacwin − nazwa pochodzi prawdopodobnie od
niemieckiego katzwinkel, czyli koci zakątek.
Krempachy − nazwa pochodzi prawdopodob-
nie od niemieckiego krummbach − kręty potok.
Dursztyn − nazwa pochodzi od niemieckiego
Durstein − twarda skała.
Spiski Zamek (Spišský Hrad) położony na Słowacji dał nazwę całej krainie.
[fot. A. Szymaszek]
Wpływy niemieckie-
go, węgierskiego,
słowackiego
Przynależność państwowa do Węgier pozosta-
wiła widoczny ślad w postaci madziaryzmów,
np.: kabat – płaszcz (węg. kabát); cyfrowane –
haftowane (węg. cifráz – wymyślnie ozdabiać,
haftować); galer – kołnierz (węg. gallér);
kiefa – szczotka do podłogi (węg. kefe oznacza
każdą szczotkę); bosiorka – kobieta lekkich
obyczajów (węg. boszorkány – czarownica).
Z kolei osadnictwo niemieckie, głównie
zaś niemieckich rzemieślników pozostawiło
sporo germanizmów. Są to głównie wyrazy
dotyczące murarstwa i narzędzi budow-
lanych: hantlagier – pomocnik murarza
(niem. der Handlanger); waserwaga – poziomi-
ca budowlana (niem. die Wasserwaage); śtok
– dom piętrowy, piętro (niem. der stock).
Również liczne kontakty handlowe z zamoż-
nymi miasteczkami środkowego i dolnego
Spisza wpływały na przenikanie germani-
zmów. Przykłady: biglajz – żelazko (niem.
das bügeleisen); śtikieraj – ozdobna, baweł-
niana koronka (niem. die stickerei); śtof –
cienka wełna na ubrania (niem. der stoff);
śnuptylka – chusteczka do nosa (niem. das
schnupftuch); holstuf – szalik (niem. das Hal-
stuch). W spiskiej gwarze można usłyszeć też
wyrazy pochodzące z języka słowackiego:
cisło – numer; topanki – obuwie; sandały;
naozoj – naprawdę; cudok – dziwak.
Akt chrztu wystawiony w Łapszach Wyżnych w 1924 r. Spisany po łacinie, występuje w nim
nazwa miejscowości w języku węgierskim i słowackim.
[własność: M. Brawiak]
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)

Recomendados

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp... por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...Małopolski Instytut Kultury
942 vistas1 diapositiva
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.6K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW... por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...Małopolski Instytut Kultury
3.5K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
6.4K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
942 vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.5K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)Małopolski Instytut Kultury
1.2K vistas2 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ... por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas1 diapositiva
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...Małopolski Instytut Kultury
3.4K vistas16 diapositivas
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic. por
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.Tomasz Hajduk
426 vistas18 diapositivas
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"... por
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas6 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR BRACI KAPUCYNÓW W KRAKOWIE - "Za murem" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
3.7K vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(20)

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic. por Tomasz Hajduk
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.
Tomasz Hajduk426 vistas
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"... por Małopolski Instytut Kultury
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej por Teo Krawczyk
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej
Teo Krawczyk524 vistas
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej por Agata Matla
Modlitewnik Franciszki Serafiny PodoskiejModlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Agata Matla175 vistas
życie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnych por Dagmara Lec
życie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnychżycie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnych
życie na polskich dworkach szlacheckich w czasach nowożytnych
Dagmara Lec15.3K vistas
Krzeszów por madziarz
KrzeszówKrzeszów
Krzeszów
madziarz399 vistas
Ewangelicka parafia w nekielce w XIX i XX wieku por NSK-Nekla
Ewangelicka parafia w nekielce w XIX i XX wiekuEwangelicka parafia w nekielce w XIX i XX wieku
Ewangelicka parafia w nekielce w XIX i XX wieku
NSK-Nekla1.9K vistas
Czarna Madonna por sobiana
Czarna MadonnaCzarna Madonna
Czarna Madonna
sobiana1.2K vistas
Prezentacja - Zawiercie por DawidWu
Prezentacja - ZawierciePrezentacja - Zawiercie
Prezentacja - Zawiercie
DawidWu113 vistas

Similar a KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)

ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa) por
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
7.5K vistas10 diapositivas
Historia ksiazki por
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiAdam Idller
509 vistas90 diapositivas
Historia ksiazki por
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiDavideczeq
596 vistas90 diapositivas
Historia ksiazki por
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkiseball
9.5K vistas90 diapositivas
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) por
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik)
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) Małopolski Instytut Kultury
4.7K vistas8 diapositivas
Historia ksiazki por
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazkibozbar
633 vistas90 diapositivas

Similar a KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)(20)

Historia ksiazki por Adam Idller
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Adam Idller509 vistas
Historia ksiazki por Davideczeq
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Davideczeq596 vistas
Historia ksiazki por seball
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
seball9.5K vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar633 vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar714 vistas
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.) por nikeander
Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)Luzino  PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
Luzino PięKna Wieś Kaszubska (Prezentacja Oryginal.)
nikeander2.5K vistas
Magdalena (lis) jureczko prezentacja por magdajure
Magdalena (lis) jureczko prezentacjaMagdalena (lis) jureczko prezentacja
Magdalena (lis) jureczko prezentacja
magdajure283 vistas
Slovenia 08 por JH4
Slovenia 08Slovenia 08
Slovenia 08
JH4493 vistas
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów por gok_mykanow
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
gok_mykanow6.1K vistas
Prezentacja krasicki por celtynka
Prezentacja krasickiPrezentacja krasicki
Prezentacja krasicki
celtynka10.8K vistas
Slaska Internetowa Biblioteka Zbiorow Zabytkowych - zbiory wybrane do digita... por Śląska Biblioteka Cyfrowa
Slaska Internetowa Biblioteka Zbiorow Zabytkowych - zbiory wybrane do digita...Slaska Internetowa Biblioteka Zbiorow Zabytkowych - zbiory wybrane do digita...
Slaska Internetowa Biblioteka Zbiorow Zabytkowych - zbiory wybrane do digita...
Czasopis №369 Чэрвень 2023 por JahorViniacki
Czasopis №369 Чэрвень 2023Czasopis №369 Чэрвень 2023
Czasopis №369 Чэрвень 2023
JahorViniacki16 vistas
Prezentacja radoslaw kolawa_30626 por radoslawkolawa
Prezentacja radoslaw kolawa_30626Prezentacja radoslaw kolawa_30626
Prezentacja radoslaw kolawa_30626
radoslawkolawa88 vistas
Prezentacja polecane miejsca por ewa84
Prezentacja polecane miejscaPrezentacja polecane miejsca
Prezentacja polecane miejsca
ewa84331 vistas

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 vistas2 diapositivas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas13 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
511 vistas4 diapositivas
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K vistas68 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
852 vistas2 diapositivas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)

 • 2. Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych (rzut) rys. K. Skoczek na podst: A. Skorupa, Zabytkowe kościoły polskiego spisza, Kraków 2001, s. 81, il. 25 Najwcześniejsze znane historykom wzmianki o Łapszach Wyżnych pochodzą z 1463 r. Praw- dopodobnie wieś powstała na początku XV w. przez osiedlenie się tutaj ludności z sąsied- nich Łapsz Niżnych. Później przybyli na te tereny pasterze rusińsko-wołoscy i zbudowali we wsi cerkiew. Jednak w XVII w. opuścili oni Łapsze z niewyjaśnionych dotąd przyczyn. Łapsze Wyżne należały do panów niedzic- kich, m.in. Berzewiczych, Zapolyów i Hor- wathów. Ci ostatni dali je w zastaw w 1670 r. Ioanellim. W czasie gdy wieś należała do tej rodziny, powstał murowany kościół z wspa- niałym wyposażeniem. Do czasu budowy kościoła parafianie korzystali przypuszczal- nie z pozostawionej przez Rusinów cerkwi. Od połowy XVII w. Łapsze były samodzielną parafią, wcześniej podlegały proboszczowi w Niedzicy. Nową świątynię wzniesiono i wy- posażono w latach 1760-1776 dzięki fundacji Jana Ioanellego. Nad całością prac czuwał miejscowy proboszcz, ks. Szymon Gorylewicz (Gorelowicz). Murowany kościół z wysoką wieżą stoi pośrodku wsi, otoczony murem z dwiema bramkami. Główne wejście do świątyni prowadzi przez kruchtę w przyziemiu wieży. Wnętrze kościoła jest jednoprzestrzenne, nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami zdobionym dekoracją sztukatorską w formie trójkątów, wolut i rombów. Niezwykle bogaty wystrój świątyni wykonano w całości w stylu rokokowym. Rozbudowany ołtarz główny wypełnia całą półkoliście zamkniętą apsydę i mieści w części środkowej obraz patronów kościoła – świętych Piotra i Pawła. Po obu stronach obrazu znaj- dują się rzeźbione postaci św. Jana Chrzciciela i św. Szymona Apostoła. Zwieńczenie ołtarza ołtarz boczny z przedstawieniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej iluzjonistyczny ołtarz z malowanymi wizerunkami św. Józefa z Dzieciątkiem oraz św. Jana Nepomucena ambona (na zaplecku płaskorzeźbiona scena kazania św. Jana Nepomucena) Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych
 • 3. zobacz z bliska ołtarz boczny z przedstawieniem św. Mikołaja stanowi przedstawienie Koronacji Matki Bożej z ujmującymi je po bokach postaciami św. Józe- fa i św. Joachima, którzy stoją na wolutowych zwieńczeniach kolumn. W bocznych częściach ołtarza, nad bramkami ustawiono rzeźby św. Jakuba w stroju pielgrzyma oraz św. Filipa. Ołtarz w kolorze ciemnej zieleni jest marmo- ryzowany (polichromia naśladująca wygląd marmuru), a zdobiące go kolumny, rzeźby świętych i aniołów oraz bogate ornamenty są złocone i srebrzone. Na tle ołtarza ustawio- no ażurowe i bardzo dekoracyjne w formie tabernakulum. Elementy ażurowej dekoracji złożonej głównie z ornamentu rocaille wystę- pują również w ambonie. Warto zwrócić uwagę na jej zaplecek, gdzie przedstawiono św. Jana Nepomucena głoszącego kazanie. Ołtarze boczne z parą kolumn, płasko- rzeźbionymi przedstawieniami i rzeźbami świętych utrzymane są również w kolorystyce zieleni, złota i srebra, wzbogaconej ciemnym różem. Po lewej stronie znajduje się ołtarz poświęcony Matce Bożej Niepokalanie Poczętej, z postaciami św. Anny i św. Elżbiety. Po stro- nie przeciwnej płaskorzeźbione przedstawienie ukazuje scenę z życia św. Mikołaja, której towarzyszą po obu stronach rzeźby doktorów Kościoła: św. Augustyna i św. Ambrożego. W kościele jest jeszcze jeden ołtarz: iluzjo- nistyczny, tzn. malowany na ścianie w taki sposób, by naśladował architekturę i snycer- skie detale ołtarzy architektoniczno-rzeźbiar- skich. Znajduje się on na ścianie północnej, został wykonany w 1796 r. Na koniec warto wrócić jeszcze do ołtarza głównego, by odczytać tablicę z inskrypcją o fundacji Jana Ioanellego. mensa ołtarzowa z tabernakulum inskrypcja fundacyjna oraz herb Ioanellich ołtarz główny z obrazem przedstawiającym patronów kościoła – świętych Piotra i Pawła
 • 4. W bocniym ołtarzu, po prawyj stronie jest płaskorzeźba św. Mikołaja – biskupa z Miry. był on za zycio barz dobrym cłowiekiem, pomogoł biednym, potrzebujon- cym. Dokonoł duzo cudof, jednym śnif było uwolniynie z hereśtu trzof rycerzy, niewinnie skazanyf na śmierz. To wydarzynie jest przedstawione w łapsańskiym koście- le. W prawym rogu, przy nogaf świyntego moc doźryć za kratami gymby trzof wojokof. Obok św. Mikołaja stojom doktorzy kościoła: św. augustyn z dzieckiem, ftore to trzymie w rynce łyzecke i św. ambrozy – daje on piniondz biedokowi. Nad tymi świyntymi jest obrozek w kształcie medalionu, ftory to ukazuje myncynnika św. sebastiana. Cały ołtorz jest w stylu rokokowym, duzo w niym ozdob ze złota. Zgodnie z panujoncom wtedy modom artysta z drzewa zrobiył marmur w kolorze zielo- nym. Na gembusiaf aniołkof widać radość i zadowolynie. zobacz z bliska Ołtarz św. Mikołaja W łapsańskiym kościele som piykne figury świyntyf, starsi ludzie powiadajom, ze urodom przipominajom samyf łapsanof. Ponoć w XViii wieku kied powstawały rokokowe ołtorze, to rzeźbiorz wybieroł se nojśumniejse baby, przystojnyf parobkof i chłopof w dziedzinie. Jym sie ta telo przypatrzuwoł, ze podla if wyglondu wyrzeźbioł pjykne figury, ftore ozdobiajom do dziś łapsański kościoł. Elżbieta Łukuś z Niedzicy Ołtarz św. Mikołaja w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych [fot. M. Łuczak]
 • 5. P O L S K ANowy Targ Niedzica Spišská Stará Ves Hniezdne Stará ĽubovňaPodolínec Spišská Belá Kežmarok Ľubica Ruskinovce Tvarožná Vrbov Levoča Matejowice Spišská SobotaVelka Poprad Stráže Spišské Podhradie Spišské VlachySpišská Nová Ves Vondrišel Gelnica S P I Š Š A R I Š LIPTOV G E M E R T U R Ň A A B O V Niezwykły konglomerat Spisz to rejon, w którym na przestrzeni wie- ków, jak w soczewce, skupiały się wpływy wielu kultur. Obecnie Spisz jest podzielony granicą polsko-słowacką. Na północnym zachodzie sąsiaduje z Podhalem, na północy z ziemią sądecką, na wschodzie z Szaryszem, na południu z Abovem i Gemerem, na połu- dniowym zachodzie z Liptowem. Polska część Spisza to zaledwie 5,3 proc. powierzchni całego regionu. Na początku XI w. Bolesław Chrobry przyłączył do królestwa polskiego większość ziem spiskich. Stopniowo południowa grani- ca Polski przesuwała się na północ, a Spisz przechodził na własność Węgier. Równolegle postępowała kolonizacja tych ziem. Osiedlała się tu ludność polska, niemiecka (fala osad- nictwa w XIII w.), rusińsko-wołoska (fala osadnictwa w XV w.). Do 1918 r. Spisz należał do monarchii au- stro-węgierskiej. W okresie międzywojennym przebieg granicy polsko-słowackiej na Spiszu był przedmiotem licznych sporów. Mapa Spisza [rys. K. Skoczek]
 • 6. Historia a język Najstarsi mieszkańcy tego terenu do dziś pamiętają węgierskie słówka, piosenki, wierszyki. Spiszacy uczyli się najczęściej w szkołach ponadpodstawowych na terenie Węgier. Żywe były kontakty gospodarcze. Nie było żadnych utrudnień w przemieszczaniu się ludności przez granicę. W liturgii z kolei używano języka łacińskiego i słowackiego. W niektórych kościołach na polskim Spiszu do dziś śpiewa się nie tylko polskie, ale i słowackie pieśni. Stacje drogi krzyżowej, m.in. te w kościele w Łapszach Wyżnych, są opisane w języku słowackim. „Jeśli wieloet- niczność i wielokulturowość stanowi jedną z najbardziej fascynujących cech konsty- tuujących fenomen Europy Środkowej, to maleńki Spisz jest jej esencją i symbolem” (Wstęp, J. Purchla, [w:] spisz, spiš, Zips, szepes, red. A. Kroh, Sejny – Kraków 1998, s. 21). Skąd się wzięła nazwa spisz? Nazwa spisz (łac. scepusium, słow. spiš, niem. Zips, węg. szepes) od lat intrygowała języko- znawców i historyków. Do dziś jej pocho- dzenie i etymologia nie są do końca jasne. Istnieje wiele teorii, jednak żadna z nich nie jest pewna. Według jednej nazwa spisz pierwotnie (w XII-XIII w.) była używana na określenie najbliższej okolicy Spiskiego Zamku. Następnie od tej miejscowej nazwy określającej stolicę regionu przyjął nazwę cały obszar. Przyjmuje się, że najstarszy znany zapis nazwy spisz w postaci silva Zepus – a więc dotyczący lasu (łac. silva – las) – pochodzi z kroniki Anonima, Gesta Hungarorum. Dzieło powstało ok. 1200 r. Według jednej z teorii nazwa spisz pocho- dzi z języka prasłowiańskiego, choć były rów- nież hipotezy wywodzące to słowo z języka celtyckiego. Według innej teorii, którą podać można jednak raczej jako ciekawostkę niż naukową hipotezę, nazwa spisz pochodzi od węgierskiego przymiotnika szép, czyli piękny. Jeszcze na początku ubiegłego wieku funkcjonowały równolegle dwie nazwy: spisz i spiż. Za pierwotne oraz poprawne uważa się jednak spisz. Koci Zakątek i Sokola Skała, czyli skąd po- chodzą nazwy miej- scowości na Spiszu? Nazwy wielu miejscowości polskiego Spisza to kolejny znak przenikania kultur i języków. W tym przypadku głównie języka niemieckiego. Falsztyn − nazwa pochodzi od niemieckiego Falkenstein, czyli sokola skała. Kacwin − nazwa pochodzi prawdopodobnie od niemieckiego katzwinkel, czyli koci zakątek. Krempachy − nazwa pochodzi prawdopodob- nie od niemieckiego krummbach − kręty potok. Dursztyn − nazwa pochodzi od niemieckiego Durstein − twarda skała. Spiski Zamek (Spišský Hrad) położony na Słowacji dał nazwę całej krainie. [fot. A. Szymaszek]
 • 7. Wpływy niemieckie- go, węgierskiego, słowackiego Przynależność państwowa do Węgier pozosta- wiła widoczny ślad w postaci madziaryzmów, np.: kabat – płaszcz (węg. kabát); cyfrowane – haftowane (węg. cifráz – wymyślnie ozdabiać, haftować); galer – kołnierz (węg. gallér); kiefa – szczotka do podłogi (węg. kefe oznacza każdą szczotkę); bosiorka – kobieta lekkich obyczajów (węg. boszorkány – czarownica). Z kolei osadnictwo niemieckie, głównie zaś niemieckich rzemieślników pozostawiło sporo germanizmów. Są to głównie wyrazy dotyczące murarstwa i narzędzi budow- lanych: hantlagier – pomocnik murarza (niem. der Handlanger); waserwaga – poziomi- ca budowlana (niem. die Wasserwaage); śtok – dom piętrowy, piętro (niem. der stock). Również liczne kontakty handlowe z zamoż- nymi miasteczkami środkowego i dolnego Spisza wpływały na przenikanie germani- zmów. Przykłady: biglajz – żelazko (niem. das bügeleisen); śtikieraj – ozdobna, baweł- niana koronka (niem. die stickerei); śtof – cienka wełna na ubrania (niem. der stoff); śnuptylka – chusteczka do nosa (niem. das schnupftuch); holstuf – szalik (niem. das Hal- stuch). W spiskiej gwarze można usłyszeć też wyrazy pochodzące z języka słowackiego: cisło – numer; topanki – obuwie; sandały; naozoj – naprawdę; cudok – dziwak. Akt chrztu wystawiony w Łapszach Wyżnych w 1924 r. Spisany po łacinie, występuje w nim nazwa miejscowości w języku węgierskim i słowackim. [własność: M. Brawiak]