PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)

Wokół pieca w Płazie
Mapa terenu Wapiennika z przełomu XIX i XX wieku.
Archiwum Narodowe w Krakowie, SYGN. 29/280/0/4.1/602
Wystawa powstała w ramach
XX Małopolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego
Wolność krzepi
Opracowanie tekstów i koncepcja wystawy
na podstawie publikacji Garlicki S., Wapiennik.
Krótka historia osiedla, Płaza 2017:
Paulina Kasprzycka
Opracowanie graficzne: Maciej Grochot
Korekta: Adam Wencel
dnidziedzictwa.plOrganizator: Patronat:
Stowarzyszenie
Za Piecem
Miejska Biblioteka
Publiczna
w Chrzanowie
Gmina Chrzanów
Kans-Pol Sp. z o.o.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Płazie
Powiat chrzanowski
Stowarzyszenie KCH
Stowarzyszenie
„Stacja Chrzanów”
Zajazd Rowerowy Nawsie
Gospodarz: Współorganizator: Partnerzy: Partnerzy wystawy:
Początki.
Gustaw Baruch i Spółka
W XIX wieku na miejscu obecnego
­zakładu rośnie iglasty las, poprzetyka-
ny gdzieniegdzie pastwiskami i pola-
mi uprawnymi. Przez las biegnie dro-
ga z Płazy do Chrzanowa, przy której
­istnieją pojedyncze zabudowania go-
spodarcze. Taki stan rzeczy utrzymuje
się do lat 90. XiX wieku, kiedy to krakow-
ski adwokat Józef Stanisław Retinger
­(1848–1897) oraz przedsiębiorca i radny
z Podgórza Gustaw Baruch (1838­–1907)
postanawiają uruchomić w tym miej-
scu profesjonalny kamieniołom. Geo-
logiczne położenie Płazy powodowało,
że wydobycie kamienia wapiennego ma
tu swoją długą tradycję. Firma ­Gustaw
Baruch i Spółka wprowadza jednak to
wydobycie na zupełnie nowe tory.
Akt poświęcenia kamienia węgielnego
pod budowę Wapiennika z 1890 roku.
Archiwum zakładowe wapiennika.
Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
1
3 4
Pełny rozruch zakładu następuje w maju 1891 roku, zaś jego sercem
staje się piec kręgowy typu Hoffmann. ­Nazwa pieca pochodzi od
nazwiska niemieckiego budowniczego Eduarda ­Hoffmanna, który
opatentował ten typ pieca jeszcze w połowie XIX wieku. Jak dowia-
dujemy się z dokumentacji technicznej, pracami przy budowie kie-
ruje krakowski inżynier Adam Boznański herbu Nowina (1836–1906),
­ojciec wybitnej malarki Olgi Boznańskiej. Istniejący do dziś piec
do wypału wapna na pierwszy rzut oka swym wyglądem przy-
pomina sporych rozmiarów stodołę. By zrozumieć, jak
działał, trzeba zajrzeć do jego wnętrza. Za wyjątko-
wością płaziańskiego pieca przemawia też fakt,
że możemy oglądać go w jego naturalnym oto-
czeniu – wśród nadal użytkowanych wyrobisk.
Piec typu Hoffmann
2
Portret Adama Boznańskiego autorstwa jego córki Olgi,
około 1903 roku.
Muzeum Narodowe w Krakowie, CC-BY 3.0
Reklama Wapiennika w Płazie z 1893 roku.
Gazeta codzienna Czas, nr 76
Przekrój pionowy pieca typu Hoffmann, 1949.
Archiwum zakładowe Wapiennika. Kopia ze zbiorów
S. Garlickiego ©
Adam Boznański herbu Nowina (pierwszy od prawej)
z żoną Eugenią i córką Olgą (pierwsza od lewej) przed
drzwiami rodzinnego domu na ul. Wolskiej 21 w Krakowie
(obecnie ul. Piłsudskiego), przełom XIX i XX wieku.
Z archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, PAUart ©
DOMENA PUBLICZNA
1
2
3
4
1
2
Od początku swego istnienia Wapiennik w Płazie dostarcza wysokiej
jakości wapna, wykorzystywanego głównie w budownictwie. O jego
jakości świadczy fakt, że używa się go m.in. do wykonania stiuków
w ówczesnym Teatrze Miejskim w Krakowie, budowy ­domów ­według
projektów Teodora Talowskiego, Tadeusza Stryjeńskiego czy do rozbu-
dowy Twierdzy Przemyśl. Pod koniec XIX wieku wapno z Płazy według
opinii Muzeum Przemysłowego w Wiedniu jest najlepszym w Galicji.
W 1900 roku teren Wapiennika wzbogaca się o linię kolejową wiodą-
cą z Jaworzna do Piły. Przed I wojną światową produkcja wapna sięga
nawet 300 ton rocznie. Jak na zakład niedużych rozmiarów, zatrudnia-
jący około 40 pracowników, jest to całkiem niezły ­wynik. Znaczący spa-
dek produkcji następuje wraz z wybuchem ­wielkiej wojny. Budownic-
two zamiera, a wapno tylko w ograniczonym zakresie potrzebne jest
w wojsku i do dezynfekcji.
Najlepsze wapno w Galicji
Reklamy wapna
z Płazy.
1
Tygodnik Rolniczy,
1914, nr 8
2
Czasopismo
Towarzystwa
Technicznego
Krakowskiego,
1892, nr 1
Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku nadchodzi
czas odbudowy zniszczeń i tworzenia struktur nowego państwa. Pierw-
sze trzy lata podnoszenia się kraju z porozbiorowej i wojennej traumy
to przede wszystkim „czas wojen na wschodzie oraz plebiscytów
o granice na zachodzie”, a także doraźne zaspokajanie najpilniejszych
codziennych potrzeb. Prawdziwe ożywienie w branży budowlanej roz-
poczyna się dopiero po 1921 roku, wtedy też otwiera się nowy rozdział
historii Wapiennika w Płazie.
W 1922 roku zakład zostaje kupiony przez Towarzystwo Dla Przedsię-
biorstw Górniczych TEPEGE s.a. w Krakowie, które rozpoczyna jego szybką
modernizację. Rozbudowuje zaplecze, pojawiają się nowoczesne urządze-
nia, nowy piec szybowy, powiększa się załoga. Praca nie jest już sezono-
wa jak przed wojną, ale całoroczna. Wszystko to sprawia, że w 1928 roku
­Wapiennik produkuje 50 000 ton wapna, głównie dla branż budow-
lanej, chemicznej i na potrzeby rolnictwa.
Wapiennik tętni życiem, pojawiają się ludzie związani
z biznesem, naukowcy – jak choćby inżynier Jan Naturski,
pracownik Akademii Górniczej w Krakowie, projektant
ładunków wybuchowych. Jednak gospodarczy kryzys
światowy z przełomu lat 20. i 30., którego skutki dosię-
gają także Polskę, przerywa intensywny rozwój ­zakładu.
Nieznaczną poprawę przynosi dopiero druga połowa
lat 30., ale nie trwa ona zbyt długo…
Wapiennik tętniący życiem
W tle budynek administracyjny, dwudziestolecie międzywojenne.
WŁASNOŚĆ P. Olszowskiego. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
Widok Wapiennika
w Płazie, dwudzie-
stolecie międzywo-
jenne.
WŁASNOŚĆ
P. Olszowskiego.
Kopia ze zbiorów
S. Garlickiego ©
Inżynier Jan Naturski. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego ©
Wapiennik w Płazie to nie tylko zakład, to także
niewielkie osiedle pracownicze, zbudowane
w myśl howardowskiej idei miasta ogrodu. Pod-
stawą tego osiedla są dwie komfortowe „kamie-
niczki” (nr 41, 45) z ogródkami, przeznaczone
dla kadry zarządzającej, i dwa jednopiętrowe
budynki mieszkalne nr 33 i 35 – o nieco niższym
standardzie – dla robotników. Z czasem na osie-
dlu zaczynają także powstawać prywatne domy.
Warunki pracy i życia w przedwojennym Wapien-
niku przyciągały ludzi z różnych małopolskich wsi.
Życie na styku miasta i wsi sprawiało, że czuli się
tu „swojsko”, ale jednocześnie podwyższali swój
­status społeczny i ekonomiczny.
Projekt elewacji kamienicy nr 41 z lat 20. XX wieku.
Archiwum zakładowe wapiennika.
Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
Kamienica nr 45 w międzywojniu.
WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika.
Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
Zakładowa kamienica nr 41 ok. 1960 roku.
Ze zbiorów S. Garlickiego ©
Budowa zakładowych bloków pod koniec lat 50. XX wieku.
WŁASNOŚĆ E. Łenyk. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
Zakładowe budynki mieszkalne nr 33 i 35
(obecnie nieistniejące), lata 40. XX wieku.
WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Po II wojnie światowej znów nadchodzi czas
­odbudowy i kolejnej modernizacji zakładu.
W tzw. czynie społecznym powstaje zakłado-
wa świetlica, w której przez lata toczy się bujne
­życie ­kulturalno-rozrywkowe całej Płazy.
To tu przychodzi Dziadek Mróz, to tu huczne
bale trwają do białego rana, to w niej świętu-
je się Dzień Górnika, Budowlańca czy Wojska
Polskiego – ten głównie za sprawą bliskiego
sąsiedztwa jednostki wojskowej. W czasach
­PRL-u kamieniołom rozrasta się i mechanizuje,
pracę ludzkich mięśni zastępują maszyny. Roz-
budowuje się też osiedle robotnicze. Powstają
duże bloki, już nie tak komfortowe jak te przed-
wojenne, za to pojemne. Pojawiają się zakłado-
wy basen, przedszkole, przychodnia, oczyszczal-
nia ścieków. W miarę trwającej modernizacji
wykorzystanie pieca kręgowego odchodzi do
przeszłości. Ostatni wypał wapna odbywa się
w nim w 1963 roku. W użytku pozostają już
tylko automatyczne piece szybowe.
Ostatni wypał
Piece szybowe oraz młyn do przemiału kamienia, lata 60.-70. XX wieku.
Ze zbiorów S. Garlickiego ©
Wciągarka wózków do przewozu kamienia, druga połowa lat 40. XX wieku.
WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
2
1
34
Budynek warsztatów na terenie Wapiennika, druga połowa lat 40. XX wieku.
WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
Na tle pieca kręgowego w Płazie drugi od lewej inż. Władysław Detko,
obok dyrektor Wapiennika Piotr Chrząścik, druga połowa lat 40. XX wieku.
WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
3
2
1
4
1
43
2
Widok zakładu, druga połowa lat 40. XX wieku.
WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
Żołnierze podczas zwiedzania Wapiennika, ok. 1961 roku.
Podczas szkoleniowego pobytu zamieszkiwali na kwaterze u rodziny Kocotów. 
Ze zbiorów S. Garlickiego ©
Halina Kocot na tle budowy taśmociągu w Wapienniku w 1959 roku.
Ze zbiorów S. Garlickiego ©
Świetlica zakładowa w trakcie budowy ok. 1946 roku.
WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
1
2
3
4
Czyn społeczny na terenie Wapiennika,
obok budynku portierni, lata 60.-70. XX wieku.
WŁASNOŚĆ E. Łenyk.
Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
Zespół mandolinistów przy zakładzie
w Wapienniku pod koniec lat 50. XX wieku.
Ze zbiorów S. Garlickiego ©
1 Członkowie kółka teatralnego, działającego
przy zakładowej świetlicy, lata 60. XX wieku.
Ze zbiorów S. Garlickiego ©
2 Koncert zakładowej orkiestry podczas Święta Pracy
1 maja w Płazie. Na przodzie orkiestry z trąbką
– Julian Kocot, ok. 1950 roku.
Ze zbiorów S. Garlickiego ©
3
1
2
3
Komunizm upadł, a Wapiennik działa
nadal w nowych ­warunkach politycz-
nych, przeżywając kolejne wzloty i upad-
ki. Obecnie jego teren należy do firmy
­Kans-Pol. Zmieniło się także osiedle,
jego byt nie jest już zespojony z zakła-
dem. ­Pojawiają się nowi mieszkańcy,
a ci, których rodziny mieszkają tu od
kilku pokoleń, starają się zachować lo-
kalne dziedzictwo, gromadząc pamiąt-
ki i wciąż jeszcze żywe wspomnienia
o Wapienniku.
Wokół pieca kręgowego w Płazie powsta-
ją społeczne inicjatywy – na poddaszu
rodzinnego domu Stanisława ­Garlickiego
działa prywatne Muzeum Życia Codzien-
nego, od 2017 roku funkcjonuje Stowa-
rzyszenie Za Piecem.
Za sprawą ogromnej pasji członków sto-
warzyszenia poznajemy zarówno histo-
rię powstania zakładu, jak i typową prze-
strzeń mieszkalną osiedla. A bogactwo
zgromadzonych eksponatów w lokal-
nym muzeum i ich aranżacja okraszona
barwną opowieścią właścicieli sprawiają,
że doświadczamy klimatu Wapiennika
sprzed wielu dekad…Wnętrza Muzeum Życia Codziennego w Płazie.
fot. J. Nowostawska-Gyalókay, MIK 2017, CC BY-SA 3.0
1 de 10

Recomendados

WILLA DOMAŃSKICH W NAWOJOWEJ GÓRZE (wystawa) por
WILLA DOMAŃSKICH W NAWOJOWEJ GÓRZE (wystawa)WILLA DOMAŃSKICH W NAWOJOWEJ GÓRZE (wystawa)
WILLA DOMAŃSKICH W NAWOJOWEJ GÓRZE (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
8.1K vistas8 diapositivas
DWÓR DĄBROWSKICH W MICHAŁOWICACH - "Nowe życie dworu" (wystawa) por
DWÓR DĄBROWSKICH W MICHAŁOWICACH - "Nowe życie dworu" (wystawa)DWÓR DĄBROWSKICH W MICHAŁOWICACH - "Nowe życie dworu" (wystawa)
DWÓR DĄBROWSKICH W MICHAŁOWICACH - "Nowe życie dworu" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
7K vistas10 diapositivas
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) por
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa)
PARK KRAKOWSKI "Dla ciała i ducha " (wystawa) Małopolski Instytut Kultury
11.1K vistas15 diapositivas
Drucianka - prezentacja KDS por
Drucianka - prezentacja KDSDrucianka - prezentacja KDS
Drucianka - prezentacja KDSMichalow
748 vistas28 diapositivas
Jubileusz 90-lecia Muzeum por
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumMuzeumBydgoszcz
1.6K vistas159 diapositivas
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...Małopolski Instytut Kultury
5.5K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ulica jaracza por
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaraczaAgata
1.6K vistas77 diapositivas
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1) por
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)Agata
908 vistas35 diapositivas
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa) por
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE"Tajemnice willi na Wesołej" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
3.3K vistas14 diapositivas
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie. por
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.gosia_p
605 vistas29 diapositivas
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa) por
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
3.5K vistas10 diapositivas
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja) por
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)
PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE "Tajemnice pałacu na Wesołej" (prezentacja)Małopolski Instytut Kultury
3.5K vistas36 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Ulica jaracza por Agata
Ulica jaraczaUlica jaracza
Ulica jaracza
Agata1.6K vistas
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1) por Agata
Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)Patroni naszych ulic  raj. rembieliński (1)
Patroni naszych ulic raj. rembieliński (1)
Agata908 vistas
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie. por gosia_p
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
A guidebook about Krosno. Przewodnik po Krośnie.
gosia_p605 vistas
Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows... por Damian Skawiński
Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows...Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows...
Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows...
Damian Skawiński32 vistas
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu por manteska
Prezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnuPrezentacja maria skłodowska  curie patroni naszych ulic mscpnu
Prezentacja maria skłodowska curie patroni naszych ulic mscpnu
manteska2.1K vistas
Architektura Publiczna por j.zwolski
Architektura PublicznaArchitektura Publiczna
Architektura Publiczna
j.zwolski671 vistas
Tuwim pokaz filip marczak por manteska
Tuwim pokaz filip marczakTuwim pokaz filip marczak
Tuwim pokaz filip marczak
manteska962 vistas
Malarstwo historyczne juliusza kossaka2 por Wscieklepsy
Malarstwo historyczne juliusza kossaka2Malarstwo historyczne juliusza kossaka2
Malarstwo historyczne juliusza kossaka2
Wscieklepsy2.3K vistas
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por Małopolski Instytut Kultury
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Prezentacja Miasta Olkusz por msowula
Prezentacja Miasta OlkuszPrezentacja Miasta Olkusz
Prezentacja Miasta Olkusz
msowula474 vistas
Prezentacja czeladź por Mateusz Zub
Prezentacja czeladźPrezentacja czeladź
Prezentacja czeladź
Mateusz Zub422 vistas
łUkasz stypa por lukasz121
łUkasz stypałUkasz stypa
łUkasz stypa
lukasz121148 vistas
Prezentacja olkusz. por msowula
Prezentacja olkusz.Prezentacja olkusz.
Prezentacja olkusz.
msowula546 vistas

Similar a PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)

MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...Małopolski Instytut Kultury
2.4K vistas37 diapositivas
Zerwikaptur por
ZerwikapturZerwikaptur
ZerwikapturBeata Wójcik
438 vistas24 diapositivas
Bogatynia - przeszłość i teraźniejszość por
Bogatynia - przeszłość i teraźniejszośćBogatynia - przeszłość i teraźniejszość
Bogatynia - przeszłość i teraźniejszośćEwa Gajek
4.2K vistas93 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1K vistas10 diapositivas
Powiat Staszowski - Zaprasza por
Powiat Staszowski - ZapraszaPowiat Staszowski - Zaprasza
Powiat Staszowski - ZapraszaStarostwo Powiatowe w Staszowie
1.7K vistas170 diapositivas
Powiat Staszowski Zaprasza por
Powiat Staszowski ZapraszaPowiat Staszowski Zaprasza
Powiat Staszowski ZapraszaStarostwo Powiatowe w Staszowie
731 vistas170 diapositivas

Similar a PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)(20)

MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
Bogatynia - przeszłość i teraźniejszość por Ewa Gajek
Bogatynia - przeszłość i teraźniejszośćBogatynia - przeszłość i teraźniejszość
Bogatynia - przeszłość i teraźniejszość
Ewa Gajek4.2K vistas
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów por gok_mykanow
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
gok_mykanow6.1K vistas
Bol Sara por Teresa
Bol SaraBol Sara
Bol Sara
Teresa459 vistas
Boleslawiec por Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa592 vistas
POSUL - wyklad 27.01.2014 r. por Michalow
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
POSUL - wyklad 27.01.2014 r.
Michalow3.8K vistas
Prezentacja CzęStochowa por super138
Prezentacja CzęStochowaPrezentacja CzęStochowa
Prezentacja CzęStochowa
super1384.3K vistas
WILLA E. KWIATKOWSKIEGO W TARNOWIE-MOŚCICACH "Świat w Mościcach zaczyna się i... por Małopolski Instytut Kultury
WILLA E. KWIATKOWSKIEGO W TARNOWIE-MOŚCICACH "Świat w Mościcach zaczyna się i...WILLA E. KWIATKOWSKIEGO W TARNOWIE-MOŚCICACH "Świat w Mościcach zaczyna się i...
WILLA E. KWIATKOWSKIEGO W TARNOWIE-MOŚCICACH "Świat w Mościcach zaczyna się i...

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 vistas2 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
512 vistas4 diapositivas
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K vistas68 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
857 vistas2 diapositivas
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa) por
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)
PRACOWNIA LUTNICZA MARDUŁÓW W ZAKOPANEM - "Instrument z duszą" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
4K vistas6 diapositivas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)

PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)

 • 1. Wokół pieca w Płazie Mapa terenu Wapiennika z przełomu XIX i XX wieku. Archiwum Narodowe w Krakowie, SYGN. 29/280/0/4.1/602 Wystawa powstała w ramach XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Wolność krzepi Opracowanie tekstów i koncepcja wystawy na podstawie publikacji Garlicki S., Wapiennik. Krótka historia osiedla, Płaza 2017: Paulina Kasprzycka Opracowanie graficzne: Maciej Grochot Korekta: Adam Wencel dnidziedzictwa.plOrganizator: Patronat: Stowarzyszenie Za Piecem Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Gmina Chrzanów Kans-Pol Sp. z o.o. Ochotnicza Straż Pożarna w Płazie Powiat chrzanowski Stowarzyszenie KCH Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów” Zajazd Rowerowy Nawsie Gospodarz: Współorganizator: Partnerzy: Partnerzy wystawy:
 • 2. Początki. Gustaw Baruch i Spółka W XIX wieku na miejscu obecnego ­zakładu rośnie iglasty las, poprzetyka- ny gdzieniegdzie pastwiskami i pola- mi uprawnymi. Przez las biegnie dro- ga z Płazy do Chrzanowa, przy której ­istnieją pojedyncze zabudowania go- spodarcze. Taki stan rzeczy utrzymuje się do lat 90. XiX wieku, kiedy to krakow- ski adwokat Józef Stanisław Retinger ­(1848–1897) oraz przedsiębiorca i radny z Podgórza Gustaw Baruch (1838­–1907) postanawiają uruchomić w tym miej- scu profesjonalny kamieniołom. Geo- logiczne położenie Płazy powodowało, że wydobycie kamienia wapiennego ma tu swoją długą tradycję. Firma ­Gustaw Baruch i Spółka wprowadza jednak to wydobycie na zupełnie nowe tory. Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Wapiennika z 1890 roku. Archiwum zakładowe wapiennika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
 • 3. 1 3 4 Pełny rozruch zakładu następuje w maju 1891 roku, zaś jego sercem staje się piec kręgowy typu Hoffmann. ­Nazwa pieca pochodzi od nazwiska niemieckiego budowniczego Eduarda ­Hoffmanna, który opatentował ten typ pieca jeszcze w połowie XIX wieku. Jak dowia- dujemy się z dokumentacji technicznej, pracami przy budowie kie- ruje krakowski inżynier Adam Boznański herbu Nowina (1836–1906), ­ojciec wybitnej malarki Olgi Boznańskiej. Istniejący do dziś piec do wypału wapna na pierwszy rzut oka swym wyglądem przy- pomina sporych rozmiarów stodołę. By zrozumieć, jak działał, trzeba zajrzeć do jego wnętrza. Za wyjątko- wością płaziańskiego pieca przemawia też fakt, że możemy oglądać go w jego naturalnym oto- czeniu – wśród nadal użytkowanych wyrobisk. Piec typu Hoffmann 2 Portret Adama Boznańskiego autorstwa jego córki Olgi, około 1903 roku. Muzeum Narodowe w Krakowie, CC-BY 3.0 Reklama Wapiennika w Płazie z 1893 roku. Gazeta codzienna Czas, nr 76 Przekrój pionowy pieca typu Hoffmann, 1949. Archiwum zakładowe Wapiennika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Adam Boznański herbu Nowina (pierwszy od prawej) z żoną Eugenią i córką Olgą (pierwsza od lewej) przed drzwiami rodzinnego domu na ul. Wolskiej 21 w Krakowie (obecnie ul. Piłsudskiego), przełom XIX i XX wieku. Z archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, PAUart © DOMENA PUBLICZNA 1 2 3 4
 • 4. 1 2 Od początku swego istnienia Wapiennik w Płazie dostarcza wysokiej jakości wapna, wykorzystywanego głównie w budownictwie. O jego jakości świadczy fakt, że używa się go m.in. do wykonania stiuków w ówczesnym Teatrze Miejskim w Krakowie, budowy ­domów ­według projektów Teodora Talowskiego, Tadeusza Stryjeńskiego czy do rozbu- dowy Twierdzy Przemyśl. Pod koniec XIX wieku wapno z Płazy według opinii Muzeum Przemysłowego w Wiedniu jest najlepszym w Galicji. W 1900 roku teren Wapiennika wzbogaca się o linię kolejową wiodą- cą z Jaworzna do Piły. Przed I wojną światową produkcja wapna sięga nawet 300 ton rocznie. Jak na zakład niedużych rozmiarów, zatrudnia- jący około 40 pracowników, jest to całkiem niezły ­wynik. Znaczący spa- dek produkcji następuje wraz z wybuchem ­wielkiej wojny. Budownic- two zamiera, a wapno tylko w ograniczonym zakresie potrzebne jest w wojsku i do dezynfekcji. Najlepsze wapno w Galicji Reklamy wapna z Płazy. 1 Tygodnik Rolniczy, 1914, nr 8 2 Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego, 1892, nr 1
 • 5. Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku nadchodzi czas odbudowy zniszczeń i tworzenia struktur nowego państwa. Pierw- sze trzy lata podnoszenia się kraju z porozbiorowej i wojennej traumy to przede wszystkim „czas wojen na wschodzie oraz plebiscytów o granice na zachodzie”, a także doraźne zaspokajanie najpilniejszych codziennych potrzeb. Prawdziwe ożywienie w branży budowlanej roz- poczyna się dopiero po 1921 roku, wtedy też otwiera się nowy rozdział historii Wapiennika w Płazie. W 1922 roku zakład zostaje kupiony przez Towarzystwo Dla Przedsię- biorstw Górniczych TEPEGE s.a. w Krakowie, które rozpoczyna jego szybką modernizację. Rozbudowuje zaplecze, pojawiają się nowoczesne urządze- nia, nowy piec szybowy, powiększa się załoga. Praca nie jest już sezono- wa jak przed wojną, ale całoroczna. Wszystko to sprawia, że w 1928 roku ­Wapiennik produkuje 50 000 ton wapna, głównie dla branż budow- lanej, chemicznej i na potrzeby rolnictwa. Wapiennik tętni życiem, pojawiają się ludzie związani z biznesem, naukowcy – jak choćby inżynier Jan Naturski, pracownik Akademii Górniczej w Krakowie, projektant ładunków wybuchowych. Jednak gospodarczy kryzys światowy z przełomu lat 20. i 30., którego skutki dosię- gają także Polskę, przerywa intensywny rozwój ­zakładu. Nieznaczną poprawę przynosi dopiero druga połowa lat 30., ale nie trwa ona zbyt długo… Wapiennik tętniący życiem W tle budynek administracyjny, dwudziestolecie międzywojenne. WŁASNOŚĆ P. Olszowskiego. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Widok Wapiennika w Płazie, dwudzie- stolecie międzywo- jenne. WŁASNOŚĆ P. Olszowskiego. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Inżynier Jan Naturski. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego ©
 • 6. Wapiennik w Płazie to nie tylko zakład, to także niewielkie osiedle pracownicze, zbudowane w myśl howardowskiej idei miasta ogrodu. Pod- stawą tego osiedla są dwie komfortowe „kamie- niczki” (nr 41, 45) z ogródkami, przeznaczone dla kadry zarządzającej, i dwa jednopiętrowe budynki mieszkalne nr 33 i 35 – o nieco niższym standardzie – dla robotników. Z czasem na osie- dlu zaczynają także powstawać prywatne domy. Warunki pracy i życia w przedwojennym Wapien- niku przyciągały ludzi z różnych małopolskich wsi. Życie na styku miasta i wsi sprawiało, że czuli się tu „swojsko”, ale jednocześnie podwyższali swój ­status społeczny i ekonomiczny. Projekt elewacji kamienicy nr 41 z lat 20. XX wieku. Archiwum zakładowe wapiennika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Kamienica nr 45 w międzywojniu. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Zakładowa kamienica nr 41 ok. 1960 roku. Ze zbiorów S. Garlickiego © Budowa zakładowych bloków pod koniec lat 50. XX wieku. WŁASNOŚĆ E. Łenyk. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Zakładowe budynki mieszkalne nr 33 i 35 (obecnie nieistniejące), lata 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 • 7. Po II wojnie światowej znów nadchodzi czas ­odbudowy i kolejnej modernizacji zakładu. W tzw. czynie społecznym powstaje zakłado- wa świetlica, w której przez lata toczy się bujne ­życie ­kulturalno-rozrywkowe całej Płazy. To tu przychodzi Dziadek Mróz, to tu huczne bale trwają do białego rana, to w niej świętu- je się Dzień Górnika, Budowlańca czy Wojska Polskiego – ten głównie za sprawą bliskiego sąsiedztwa jednostki wojskowej. W czasach ­PRL-u kamieniołom rozrasta się i mechanizuje, pracę ludzkich mięśni zastępują maszyny. Roz- budowuje się też osiedle robotnicze. Powstają duże bloki, już nie tak komfortowe jak te przed- wojenne, za to pojemne. Pojawiają się zakłado- wy basen, przedszkole, przychodnia, oczyszczal- nia ścieków. W miarę trwającej modernizacji wykorzystanie pieca kręgowego odchodzi do przeszłości. Ostatni wypał wapna odbywa się w nim w 1963 roku. W użytku pozostają już tylko automatyczne piece szybowe. Ostatni wypał Piece szybowe oraz młyn do przemiału kamienia, lata 60.-70. XX wieku. Ze zbiorów S. Garlickiego © Wciągarka wózków do przewozu kamienia, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 2 1 34 Budynek warsztatów na terenie Wapiennika, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Na tle pieca kręgowego w Płazie drugi od lewej inż. Władysław Detko, obok dyrektor Wapiennika Piotr Chrząścik, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 3 2 1 4
 • 8. 1 43 2 Widok zakładu, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Żołnierze podczas zwiedzania Wapiennika, ok. 1961 roku. Podczas szkoleniowego pobytu zamieszkiwali na kwaterze u rodziny Kocotów.  Ze zbiorów S. Garlickiego © Halina Kocot na tle budowy taśmociągu w Wapienniku w 1959 roku. Ze zbiorów S. Garlickiego © Świetlica zakładowa w trakcie budowy ok. 1946 roku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 1 2 3 4
 • 9. Czyn społeczny na terenie Wapiennika, obok budynku portierni, lata 60.-70. XX wieku. WŁASNOŚĆ E. Łenyk. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Zespół mandolinistów przy zakładzie w Wapienniku pod koniec lat 50. XX wieku. Ze zbiorów S. Garlickiego © 1 Członkowie kółka teatralnego, działającego przy zakładowej świetlicy, lata 60. XX wieku. Ze zbiorów S. Garlickiego © 2 Koncert zakładowej orkiestry podczas Święta Pracy 1 maja w Płazie. Na przodzie orkiestry z trąbką – Julian Kocot, ok. 1950 roku. Ze zbiorów S. Garlickiego © 3 1 2 3
 • 10. Komunizm upadł, a Wapiennik działa nadal w nowych ­warunkach politycz- nych, przeżywając kolejne wzloty i upad- ki. Obecnie jego teren należy do firmy ­Kans-Pol. Zmieniło się także osiedle, jego byt nie jest już zespojony z zakła- dem. ­Pojawiają się nowi mieszkańcy, a ci, których rodziny mieszkają tu od kilku pokoleń, starają się zachować lo- kalne dziedzictwo, gromadząc pamiąt- ki i wciąż jeszcze żywe wspomnienia o Wapienniku. Wokół pieca kręgowego w Płazie powsta- ją społeczne inicjatywy – na poddaszu rodzinnego domu Stanisława ­Garlickiego działa prywatne Muzeum Życia Codzien- nego, od 2017 roku funkcjonuje Stowa- rzyszenie Za Piecem. Za sprawą ogromnej pasji członków sto- warzyszenia poznajemy zarówno histo- rię powstania zakładu, jak i typową prze- strzeń mieszkalną osiedla. A bogactwo zgromadzonych eksponatów w lokal- nym muzeum i ich aranżacja okraszona barwną opowieścią właścicieli sprawiają, że doświadczamy klimatu Wapiennika sprzed wielu dekad…Wnętrza Muzeum Życia Codziennego w Płazie. fot. J. Nowostawska-Gyalókay, MIK 2017, CC BY-SA 3.0