KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)

Przewodnik po obiekcie przygotowanyw ramach XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2010).

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
cykl scen pasyjnych
herb Jana Długosza – Wieniawa
zobacz z bliska
tablica fundacyjna z przedstawieniem
św. Małgorzaty
herb Jana Długosza – Wieniawa
Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy
w Raciborowicach (rzut)
rys. K. Skoczek na podst. T. Chrzanowski, M. Kornecki,
sztuka Ziemi krakowskiej, Kraków 1982, s. 91, il. 42
Raciborowice, położone na północny wschód
od Krakowa, istniały już zapewne w XIII w.
Według Jana Długosza wywodzą swą nazwę
od imienia rycerza Racibora, założyciela
wsi. Potomek tegoż rycerza podarował dobra
raciborowickie kapitule krakowskiej. Już
na początku XIV w. powstała tutaj para-
fia. W 1. połowie XV w. funkcję proboszcza
w Raciborowicach sprawował Paweł z Zatora,
znany wówczas kaznodzieja. On to przed 1460 r.
wzniósł prezbiterium i rozpoczął budowę
zakrystii. Dalsze prace budowlane prowadził
od 1470 r. krakowski kanonik Jan Długosz,
któremu kapituła nadała Raciborowice.
Wzniesiono nawę i kruchtę od strony pół-
nocnej i wykonano sklepienie prezbiterium.
W tym samym czasie zbudowano dzwonnicę
o dolnej kondygnacji z cegły i kamienia,
a górnej z drewna. Obecna drewniana jej część
pochodzi z XIX w. Prace przy budowie kościoła
zakończono w 1476 r., o czym informuje wmu-
rowana w ścianę kruchty tablica. W ciągu
ponad pięciu wieków istnienia bryła świątyni
nie uległa żadnym zmianom. Kościół kilka-
krotnie odnawiano i poddawano zabiegom
konserwatorskim.
Gotycki kościół usytuowany jest na wznie-
sieniu, otoczony drzewami i ogrodzeniem,
w które od strony zachodniej jest włączona
dzwonnica. Jest on budowlą jednonawową
z prosto zamkniętym prezbiterium, węższym
niż nawa, nakrytą dachem dwuspadowym
z sygnaturką. Od strony północnej pogrubio-
na część muru nawy mieści schody na chór
muzyczny, a przy ścianie prezbiterium znajduje
się zakrystia. Ściany kościoła i wzmacniające
je uskokowe przypory zbudowano z cegieł,
cokół i detale architektoniczne wykonano
z kamienia.
Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy
i Męczennicy w Raciborowicach
ambona z renesansowym obrazem Matka
boska z Dzieciątkiem (XVI w.)
zwornik z herbem Jana Długosza – Wieniawą
krucyfiks (XV w.) w ołtarzu głównym
zwornik z herbem kapituły krakowskiej
– Trzy Korony
Ozdobą powierzchni ceglanych ścian są
wzory rombowe ułożone z zendrówek (mocno
wypalonych cegieł) oraz dekoracyjne fryzy na
zachodniej fasadzie: ząbkowy i w jaskółczy
ogon. Tutaj znajduje się główne wejście do ko-
ścioła obramione portalem schodkowym, nad
którym widoczny jest herb Wieniawa (głowa
żubra), którym pieczętował się Jan Długosz.
Częściej używane jest wejście przez kruchtę
od strony południowej, z portalem zdobionym
motywem skręconego sznura; nad wejściem
powtórzony został herb Wieniawa. Kruchtę na-
krywa sklepienie krzyżowo-żebrowe ze współ-
czesną polichromią. W kruchcie, nad wejściem
do nawy, znajduje się kamienna tablica
erekcyjna z 1476 r. z inskrypcją oraz płasko-
rzeźbioną postacią św. Małgorzaty, patronki
kościoła, trzymającej herb Długosza. Herb ten
zdobi jeszcze zworniki sklepień prezbiterium
i kruchty. Prezbiterium jest nakryte sklepie-
niem krzyżowo-żebrowym, a nawa nowszym
stropem drewnianym z kasetonami.
Wyposażenie wnętrza świątyni pochodzi
głównie z XVII-XIX w., jednak są tutaj starsze,
cenne dzieła malarstwa i rzeźby. W późnobaro-
kowym ołtarzu głównym znajduje się gotycki
krucyfiks z ok. 1440 r., na zaplecku ambony
umieszczono zaś obraz Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem, pochodzący z 1526 r. Patronce kościoła,
św. Małgorzacie, poświęcono ołtarz boczny po
prawej stronie, a o jej życiu opowiadają sceny
namalowane na parapecie chóru. Na północnej
ścianie nawy widoczny jest renesansowy cykl
scen pasyjnych w architektonicznym obramie-
niu, odkryty w latach 60. XX w.
Wychodząc z kościoła, warto skierować się
na wschód, gdzie cienista alejka prowadzi na
cmentarz z kaplicą z połowy XIX w.
zwornik z herbem Jana Długosza – Wieniawą
Wchodzącym do kościoła przez kruchtę
południową – dawniej najważniejsze wejście
do świątyni, przeznaczone dla duchownych
i dostojników – prezentuje się tablica fundacyj-
na wmurowana w ścianę ponad portalem pro-
wadzącym do nawy. Widzimy na niej ukazaną
frontalnie patronkę kościoła, św. Małgorzatę.
Możemy ją zidentyfikować po niewielkiej
podobiźnie smoka, którego przedstawiono u jej
stóp. Święta prawą dłonią podtrzymuje tarczę
z przedstawiającym głowę żubra herbem Wie-
niawa. Poniżej wykuty został napis (częściowo
z braku miejsca przedłużony na profilowane
obramienie tablicy), który – w  tłumaczeniu na
język polski – głosi: „Roku 1476 na chwałę Boga,
św. Małgorzaty i męczenników wzniesiony zo-
stał [kościół] przez szlachetnego Jana Długosza”.
zobacz z bliska
Tablica fundacyjna
Jan Długosz:
nie tylko kronikarz
Z owej inskrypcji dowiadujemy się więc, że
świątynia w Raciborowicach swoje powstanie
zawdzięcza słynnemu kronikarzowi, wycho-
wawcy synów króla Kazimierza Jagiellończyka
i dyplomacie, Janowi Długoszowi. Ze źródeł pi-
sanych oraz z podobnych, zachowanych na in-
nych budowlach tablic fundacyjnych wiemy,
że nie jest to jedyny kościół, który możemy
związać z tą postacią. Jan Długosz fundował
także – bądź realizował fundacje innych osób
jako np. egzekutor ich testamentów – kościoły
w Chotlu Czerwonym, Odechowie, Szczepano-
wie i na Skałce w podkrakowskim Kazimierzu
(do opieki nad którym sprowadził zakon
paulinów i gdzie został pochowany). Wiemy
o jego udziale w finansowaniu przebudowy
bądź remontów klasztorów: kanoników regu-
larnych w Kłobucku i krakowskich klarysek
oraz próbie powołania w Krakowie klasztoru
kartuzów. Z inicjatywy Długosza zostały rów-
nież wzniesione domy dla kolegiów kapłań-
skich w Wiślicy, Sandomierzu i na Wawelu
oraz budynki akademickie: Bursa Kanonistów
i Bursa Ubogich. Uniwersytetowi, kościołom
i klasztorom zapisywał Długosz książki ze
swojego bogatego księgozbioru, dbał także
o wyposażanie świątyń w ornaty i naczynia
liturgiczne. Można zapytać, dla jakich celów
przeprowadzał owe fundacje i dlaczego tak
ostentacyjnie – poprzez umieszczanie swoich
herbów – podkreślał własny udział w nich?
Tablica fundacyjna z Domu Psałterzystów
(obecnie wmurowana w ścianę tzw. Domu Długosza
przy ul. Kanoniczej 25)
[fot. M. Klag]
Fundacja jako
obowiązek
Wieś Raciborowice od 2. połowy XIII w.
była własnością kapituły krakowskiej. Z jej
ramienia zarządzali miejscowością kanonicy
kapitulni – w ten sposób właśnie otrzymał ją
w dożywotnie posiadanie Jan Długosz. Herb
kapituły, przedstawiający w polu błękit-
nym trzy złote korony, został ukazany na
hierarchicznie najważniejszym w przestrzeni
kościoła miejscu: ponad ołtarzem głównym,
na zworniku wschodniego przęsła prezbi-
terium. To właśnie w imieniu krakowskiej
kapituły katedralnej Długosz pełnił funkcję
patrona (czy też inaczej kolatora) świątyni:
osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie
na danym terenie instytucji kościelnych.
W późnym średniowieczu do obowiązków
patrona należało zapewnienie możliwości
sprawowania liturgii: dokonywanie fundacji
na rzecz Kościoła, ofiarowanie ziemi na
ten cel, zapewnienie środków finansowych
i wyposażenia liturgicznego, czuwanie nad
stanem technicznym świątyni. W zamian
przysługiwał kolatorowi szereg praw, od
czysto prestiżowych po – w myśl ówczesnych
pojęć – mających zasadnicze znaczenie. To pa-
tron prezentował biskupowi do zatwierdzenia
duchownych, którzy mieli opiekować się ko-
ściołem, do niego należało honorowe miejsce
w kościele i podczas procesji, on również mógł
zostać pochowany nie – jak zwykli parafianie
– na przykościelnym cmentarzu, lecz we wnę-
trzu świątyni. Prawo patronatu obowiązywało
zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje
– w zależności od tego, kto sprawował władzę
na określonym terenie; kolatorami byli więc
królowie, biskupi i przedstawiciele rycerstwa,
ale też gminy miejskie, kolegia kanonickie
czy uniwersytety. Patronat mógł być dzielony
(np. pomiędzy króla i miasto), mógł też prze-
chodzić z rąk do rąk (drogą zrzeczeń, odwołań
lub nadań). Podstawowy zakres obowiązków
zawsze pozostawał jednak niezmienny,
niezależnie od miejsca patrona w hierarchii
społecznej.
Herb kapituły krakowskiej na zworniku sklepienia
prezbiterium kościoła w Raciborowicach
[fot. M. Łuczak]
Ku chwale Boga,
dla zbawienia duszy
Oczywiście darowizna na rzecz Kościoła była
nie tylko obowiązkiem. Była pojmowana
przede wszystkim w kategoriach dobrych
uczynków, jako ofiara złożona Bogu – w ten
sposób pobożna fundacja miała służyć
przyszłemu zbawieniu duszy. Biskup Fulbert
z Chartres zapewniał w 1020 r. księcia Akwi-
tanii – prosząc go o wsparcie odbudowy znisz-
czonej w pożarze katedry – iż jego skarby nie
tylko pozostaną nieuszczuplone, ale kilkakroć
zwrócone w niebie przez Matkę Boską. Podob-
nie Honoriusz z Autun nawoływał w XII w.
możnych tego świata: „Ponieważ wasze bogac-
twa inaczej bezużyteczne pozostaną, śpieszcie
się, by niebiańskie bogactwa zgromadzić [...]
kto wyposaża kościoły w księgi, szaty i kosz-
towności, odnawia zniszczone i opuszczone
kościoły [...] buduje mosty i ulice przygoto-
wujące mu drogę do niebios” (U. Bergmann,
Prior omnibus autor – an höchster stelle aber steht
der stifter, [w:] Ornamenta Ecclesiae. kunst und
künstler der Romanik, hrsg. v. A. Legner, Köln,
1985, Bd 1, s. 117-118).
Przedstawiani w dziełach sztuki święci stawa-
li się pośrednikami i orędownikami funda-
torów – jak to w niezwykle czytelny sposób
zostało ukazane na zachowanej tablicy fun-
dacyjnej z Domu Psałterzystów na Wawelu,
na której patron Długosza, św. Jan Chrzciciel,
poleca go Matce Boskiej. Podobną rolę miała
spełniać św. Małgorzata – trzymająca prawą
dłoń na herbie Jana Długosza, Wieniawie – na
tablicy erekcyjnej kościoła w Raciborowicach.
Powody swojej fundacji w sposób obrazowy
przedstawił – dokonując zakupu materiałów
na budowę kościoła św. św. Apostołów w Kolonii
– jeden z tamtejszych mieszczan: „Grzechy
wiele ważą, ale również owe ciosy kamienne
mają swoją wagę. Dlatego też nakazałem kupić
kamień na budowę kościoła św. św. Apostołów,
aby, gdy w dniu Sądu Ostatecznego moje do-
bre i złe uczynki zostaną położone na wadze,
święci apostołowie dodali ów kamień na szalę
z dobrymi uczynkami i w ten sposób owa
przeważyła” (tamże, s. 121).
Herb Jana Długosza – Wieniawa – na zworniku
sklepienia kruchty
[fot. M. Łuczak]
Tablica fundacyjna z Bursy Kanonistów
(obecnie wmurowana w ścianę Collegium Maius)
[fot. M. Klag]
Na chwałę swoją
i własnego narodu
Za fundacją artystyczną stały także mniej
wzniosłe motywy: chęć podkreślenia swojego
statusu i zademonstrowania bogactwa. Wznie-
sienie kościoła bądź zlecenie namalowania
cennego obrazu świadczyły o zamożności
i reprezentowały status fundatora. Stąd tro-
ska mieszczan o wygląd parafialnych świątyń
– ich wspaniałość i bogactwo wystroju miały
mówić o znaczeniu miasta i być świadectwem
jego autonomii (czego doskonałym przykła-
dem jest kościół NMP w Krakowie). Ważną
rolę spełniały umieszczane na dziele sztuki
przedstawienia herbów: mówiły one o wywo-
dzeniu się fundatora ze stanu rycerskiego,
a tym samym przynależności do elity ówcze-
snego społeczeństwa – co pozwala zrozu-
mieć jakże częste ich używanie przez Jana
Długosza. Herby, inskrypcje bądź podobizny
zleceniodawców upamiętniały także ich imio-
na wśród potomnych, a jak twierdził kupiec
florencki Giovanni Ruccelai, finansując różne
przedsięwzięcia artystyczne, dzieła sztuki
służą chwale Boga, przynoszą zaszczyt miastu
i jego własnej pamięci. Dzięki fundacjom
właśnie – jak uważano – zyskiwało się miejsce
w historii; fundatorzy byli porównywani na
kartach kronik do wybitnych władców, papieży
i opatów, a przede wszystkim do Salomona,
starotestamentowego króla Izraela, inicjatora
budowy świątyni jerozolimskiej. Nie dziwi
więc, że w myśl średniowiecznych koncepcji
to fundatora uważano za właściwego twórcę
dzieła i jego właśnie określano nieraz mianem
„autor” lub „architectus”. To on był inicjato-
rem powstania budowli lub dzieła plastycz-
nego, zapewniał środki finansowe, określał
typ i dyspozycję przestrzenną budowli bądź
określał temat przedstawienia – często wręcz
podając rzemieślnikowi, na czym ów ma się
wzorować. Z dokumentów wiemy, że Jan Dłu-
gosz, zamawiając w 1460 r. u malarza Jakuba
z Sącza tapiserię z przedstawieniem Ukrzy-
żowania na tle Jerozolimy, jako wzór podał
tkaninę przysłaną przez królową francuską.
Sam artysta w tym układzie był jedynie wyko-
nawcą wybranym przez fundatora, swoistym
narzędziem fundacji – cały splendor powsta-
łego dzieła spływał na zleceniodawcę.
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)

Recomendados

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW... por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU OO. BERNARDYNÓW W ALW...Małopolski Instytut Kultury
3.5K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.3K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp... por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ŁAPSZACH WYŻNYCH: "Kościoły drewniane Sp...Małopolski Instytut Kultury
942 vistas1 diapositiva
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.5K vistas10 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE "Skarby Świętego Krzyża" (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
941 vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
6.4K vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik) por
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik)KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik)
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA W KRAKOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.6K vistas8 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy) por
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MARKA EWANGELISTY W KRAKOWIE (materiał dodatkowy)Małopolski Instytut Kultury
1.2K vistas2 diapositivas
Prezntacja power point por
Prezntacja power pointPrezntacja power point
Prezntacja power pointCezaryKraso
19 vistas12 diapositivas
KOLEGIATA PW. ŚW. ANNY W KRAKOWIE (przewodnik) por
KOLEGIATA PW. ŚW. ANNY W KRAKOWIE (przewodnik)KOLEGIATA PW. ŚW. ANNY W KRAKOWIE (przewodnik)
KOLEGIATA PW. ŚW. ANNY W KRAKOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
3.9K vistas8 diapositivas
Alwernia por
Alwernia Alwernia
Alwernia Małopolski Instytut Kultury
158 vistas4 diapositivas
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"... por
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Prezntacja power point por CezaryKraso
Prezntacja power pointPrezntacja power point
Prezntacja power point
CezaryKraso19 vistas
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"... por Małopolski Instytut Kultury
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP W KRAKOWIE: "Cerkiew, czyli Dom Pański"...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ... por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)
POLIPTYK OLKUSKI – BAZYLIKA KOLEGIACKA PW. ŚW. ANDRZEJA W OLKUSZU (przewodnik)
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej por Teo Krawczyk
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej
Teo Krawczyk524 vistas
Krzeszów por madziarz
KrzeszówKrzeszów
Krzeszów
madziarz399 vistas
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej por Agata Matla
Modlitewnik Franciszki Serafiny PodoskiejModlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Modlitewnik Franciszki Serafiny Podoskiej
Agata Matla175 vistas
Czarna Madonna por sobiana
Czarna MadonnaCzarna Madonna
Czarna Madonna
sobiana1.2K vistas
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic. por Tomasz Hajduk
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.
Kapliczki i krzyże z Małogoszcza i okolic.
Tomasz Hajduk426 vistas

Destacado

DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka) por
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
2.7K vistas2 diapositivas
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz) por
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz)KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz)
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz)Małopolski Instytut Kultury
1.6K vistas2 diapositivas
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka) por
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
2.6K vistas2 diapositivas
OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik) por
OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik)OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik)
OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.4K vistas8 diapositivas
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa) por
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)Małopolski Instytut Kultury
2K vistas1 diapositiva
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka) por
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
2.7K vistas2 diapositivas

Destacado(17)

DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze...DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze...
DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze...
ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa) por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa)ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa)
ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa)
PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa) por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)
PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)

Similar a KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)

CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) por
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik)
CERKIEW PW. ŚW. JAKUBA MŁODSZEGO W POWROŹNIKU (przewodnik) Małopolski Instytut Kultury
4.7K vistas8 diapositivas
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa) por
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)
ZAŁOŻENIE OO. PAULINÓW NA SKAŁCE W KRAKOWIE - "Bracia w bieli" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
7.5K vistas10 diapositivas
Sztuka Sredniowiecza - romanizm por
Sztuka Sredniowiecza - romanizmSztuka Sredniowiecza - romanizm
Sztuka Sredniowiecza - romanizmadminpg2
2.4K vistas27 diapositivas
Prezentacja - Zawiercie por
Prezentacja - ZawierciePrezentacja - Zawiercie
Prezentacja - ZawiercieDawidWu
113 vistas13 diapositivas
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa) por
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W CZCHOWIE (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.2K vistas3 diapositivas
Sandomierz gh por
Sandomierz ghSandomierz gh
Sandomierz ghGrzegorz H
63 vistas14 diapositivas

Similar a KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)(17)

Sztuka Sredniowiecza - romanizm por adminpg2
Sztuka Sredniowiecza - romanizmSztuka Sredniowiecza - romanizm
Sztuka Sredniowiecza - romanizm
adminpg22.4K vistas
Prezentacja - Zawiercie por DawidWu
Prezentacja - ZawierciePrezentacja - Zawiercie
Prezentacja - Zawiercie
DawidWu113 vistas
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k... por Małopolski Instytut Kultury
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
KLASZTOR DUCHACZEK Z KOŚCIOŁEM PW. ŚW. TOMASZA W KRAKOWIE "800 lat historii k...
Kościoły pokoju na Dolnym Śląsku por Anna Sz.
Kościoły pokoju na Dolnym ŚląskuKościoły pokoju na Dolnym Śląsku
Kościoły pokoju na Dolnym Śląsku
Anna Sz.728 vistas
Historia ksiazki por Adam Idller
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Adam Idller509 vistas
Historia ksiazki por Davideczeq
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Davideczeq596 vistas
Historia ksiazki por seball
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
seball9.5K vistas
Olsztyn z lotu ptaka por Doko88
Olsztyn z lotu ptakaOlsztyn z lotu ptaka
Olsztyn z lotu ptaka
Doko88149 vistas
Prezentacja radoslaw kolawa_30626 por radoslawkolawa
Prezentacja radoslaw kolawa_30626Prezentacja radoslaw kolawa_30626
Prezentacja radoslaw kolawa_30626
radoslawkolawa88 vistas

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 vistas2 diapositivas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas13 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
509 vistas4 diapositivas
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.5K vistas68 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
851 vistas2 diapositivas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni"  (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)

  • 2. cykl scen pasyjnych herb Jana Długosza – Wieniawa zobacz z bliska tablica fundacyjna z przedstawieniem św. Małgorzaty herb Jana Długosza – Wieniawa Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach (rzut) rys. K. Skoczek na podst. T. Chrzanowski, M. Kornecki, sztuka Ziemi krakowskiej, Kraków 1982, s. 91, il. 42 Raciborowice, położone na północny wschód od Krakowa, istniały już zapewne w XIII w. Według Jana Długosza wywodzą swą nazwę od imienia rycerza Racibora, założyciela wsi. Potomek tegoż rycerza podarował dobra raciborowickie kapitule krakowskiej. Już na początku XIV w. powstała tutaj para- fia. W 1. połowie XV w. funkcję proboszcza w Raciborowicach sprawował Paweł z Zatora, znany wówczas kaznodzieja. On to przed 1460 r. wzniósł prezbiterium i rozpoczął budowę zakrystii. Dalsze prace budowlane prowadził od 1470 r. krakowski kanonik Jan Długosz, któremu kapituła nadała Raciborowice. Wzniesiono nawę i kruchtę od strony pół- nocnej i wykonano sklepienie prezbiterium. W tym samym czasie zbudowano dzwonnicę o dolnej kondygnacji z cegły i kamienia, a górnej z drewna. Obecna drewniana jej część pochodzi z XIX w. Prace przy budowie kościoła zakończono w 1476 r., o czym informuje wmu- rowana w ścianę kruchty tablica. W ciągu ponad pięciu wieków istnienia bryła świątyni nie uległa żadnym zmianom. Kościół kilka- krotnie odnawiano i poddawano zabiegom konserwatorskim. Gotycki kościół usytuowany jest na wznie- sieniu, otoczony drzewami i ogrodzeniem, w które od strony zachodniej jest włączona dzwonnica. Jest on budowlą jednonawową z prosto zamkniętym prezbiterium, węższym niż nawa, nakrytą dachem dwuspadowym z sygnaturką. Od strony północnej pogrubio- na część muru nawy mieści schody na chór muzyczny, a przy ścianie prezbiterium znajduje się zakrystia. Ściany kościoła i wzmacniające je uskokowe przypory zbudowano z cegieł, cokół i detale architektoniczne wykonano z kamienia. Kościół pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach
  • 3. ambona z renesansowym obrazem Matka boska z Dzieciątkiem (XVI w.) zwornik z herbem Jana Długosza – Wieniawą krucyfiks (XV w.) w ołtarzu głównym zwornik z herbem kapituły krakowskiej – Trzy Korony Ozdobą powierzchni ceglanych ścian są wzory rombowe ułożone z zendrówek (mocno wypalonych cegieł) oraz dekoracyjne fryzy na zachodniej fasadzie: ząbkowy i w jaskółczy ogon. Tutaj znajduje się główne wejście do ko- ścioła obramione portalem schodkowym, nad którym widoczny jest herb Wieniawa (głowa żubra), którym pieczętował się Jan Długosz. Częściej używane jest wejście przez kruchtę od strony południowej, z portalem zdobionym motywem skręconego sznura; nad wejściem powtórzony został herb Wieniawa. Kruchtę na- krywa sklepienie krzyżowo-żebrowe ze współ- czesną polichromią. W kruchcie, nad wejściem do nawy, znajduje się kamienna tablica erekcyjna z 1476 r. z inskrypcją oraz płasko- rzeźbioną postacią św. Małgorzaty, patronki kościoła, trzymającej herb Długosza. Herb ten zdobi jeszcze zworniki sklepień prezbiterium i kruchty. Prezbiterium jest nakryte sklepie- niem krzyżowo-żebrowym, a nawa nowszym stropem drewnianym z kasetonami. Wyposażenie wnętrza świątyni pochodzi głównie z XVII-XIX w., jednak są tutaj starsze, cenne dzieła malarstwa i rzeźby. W późnobaro- kowym ołtarzu głównym znajduje się gotycki krucyfiks z ok. 1440 r., na zaplecku ambony umieszczono zaś obraz Matki Bożej z Dzieciąt- kiem, pochodzący z 1526 r. Patronce kościoła, św. Małgorzacie, poświęcono ołtarz boczny po prawej stronie, a o jej życiu opowiadają sceny namalowane na parapecie chóru. Na północnej ścianie nawy widoczny jest renesansowy cykl scen pasyjnych w architektonicznym obramie- niu, odkryty w latach 60. XX w. Wychodząc z kościoła, warto skierować się na wschód, gdzie cienista alejka prowadzi na cmentarz z kaplicą z połowy XIX w. zwornik z herbem Jana Długosza – Wieniawą
  • 4. Wchodzącym do kościoła przez kruchtę południową – dawniej najważniejsze wejście do świątyni, przeznaczone dla duchownych i dostojników – prezentuje się tablica fundacyj- na wmurowana w ścianę ponad portalem pro- wadzącym do nawy. Widzimy na niej ukazaną frontalnie patronkę kościoła, św. Małgorzatę. Możemy ją zidentyfikować po niewielkiej podobiźnie smoka, którego przedstawiono u jej stóp. Święta prawą dłonią podtrzymuje tarczę z przedstawiającym głowę żubra herbem Wie- niawa. Poniżej wykuty został napis (częściowo z braku miejsca przedłużony na profilowane obramienie tablicy), który – w  tłumaczeniu na język polski – głosi: „Roku 1476 na chwałę Boga, św. Małgorzaty i męczenników wzniesiony zo- stał [kościół] przez szlachetnego Jana Długosza”. zobacz z bliska Tablica fundacyjna Jan Długosz: nie tylko kronikarz Z owej inskrypcji dowiadujemy się więc, że świątynia w Raciborowicach swoje powstanie zawdzięcza słynnemu kronikarzowi, wycho- wawcy synów króla Kazimierza Jagiellończyka i dyplomacie, Janowi Długoszowi. Ze źródeł pi- sanych oraz z podobnych, zachowanych na in- nych budowlach tablic fundacyjnych wiemy, że nie jest to jedyny kościół, który możemy związać z tą postacią. Jan Długosz fundował także – bądź realizował fundacje innych osób jako np. egzekutor ich testamentów – kościoły w Chotlu Czerwonym, Odechowie, Szczepano- wie i na Skałce w podkrakowskim Kazimierzu (do opieki nad którym sprowadził zakon paulinów i gdzie został pochowany). Wiemy o jego udziale w finansowaniu przebudowy bądź remontów klasztorów: kanoników regu- larnych w Kłobucku i krakowskich klarysek oraz próbie powołania w Krakowie klasztoru kartuzów. Z inicjatywy Długosza zostały rów- nież wzniesione domy dla kolegiów kapłań- skich w Wiślicy, Sandomierzu i na Wawelu oraz budynki akademickie: Bursa Kanonistów i Bursa Ubogich. Uniwersytetowi, kościołom i klasztorom zapisywał Długosz książki ze swojego bogatego księgozbioru, dbał także o wyposażanie świątyń w ornaty i naczynia liturgiczne. Można zapytać, dla jakich celów przeprowadzał owe fundacje i dlaczego tak ostentacyjnie – poprzez umieszczanie swoich herbów – podkreślał własny udział w nich? Tablica fundacyjna z Domu Psałterzystów (obecnie wmurowana w ścianę tzw. Domu Długosza przy ul. Kanoniczej 25) [fot. M. Klag]
  • 5. Fundacja jako obowiązek Wieś Raciborowice od 2. połowy XIII w. była własnością kapituły krakowskiej. Z jej ramienia zarządzali miejscowością kanonicy kapitulni – w ten sposób właśnie otrzymał ją w dożywotnie posiadanie Jan Długosz. Herb kapituły, przedstawiający w polu błękit- nym trzy złote korony, został ukazany na hierarchicznie najważniejszym w przestrzeni kościoła miejscu: ponad ołtarzem głównym, na zworniku wschodniego przęsła prezbi- terium. To właśnie w imieniu krakowskiej kapituły katedralnej Długosz pełnił funkcję patrona (czy też inaczej kolatora) świątyni: osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie na danym terenie instytucji kościelnych. W późnym średniowieczu do obowiązków patrona należało zapewnienie możliwości sprawowania liturgii: dokonywanie fundacji na rzecz Kościoła, ofiarowanie ziemi na ten cel, zapewnienie środków finansowych i wyposażenia liturgicznego, czuwanie nad stanem technicznym świątyni. W zamian przysługiwał kolatorowi szereg praw, od czysto prestiżowych po – w myśl ówczesnych pojęć – mających zasadnicze znaczenie. To pa- tron prezentował biskupowi do zatwierdzenia duchownych, którzy mieli opiekować się ko- ściołem, do niego należało honorowe miejsce w kościele i podczas procesji, on również mógł zostać pochowany nie – jak zwykli parafianie – na przykościelnym cmentarzu, lecz we wnę- trzu świątyni. Prawo patronatu obowiązywało zarówno osoby indywidualne, jak i instytucje – w zależności od tego, kto sprawował władzę na określonym terenie; kolatorami byli więc królowie, biskupi i przedstawiciele rycerstwa, ale też gminy miejskie, kolegia kanonickie czy uniwersytety. Patronat mógł być dzielony (np. pomiędzy króla i miasto), mógł też prze- chodzić z rąk do rąk (drogą zrzeczeń, odwołań lub nadań). Podstawowy zakres obowiązków zawsze pozostawał jednak niezmienny, niezależnie od miejsca patrona w hierarchii społecznej. Herb kapituły krakowskiej na zworniku sklepienia prezbiterium kościoła w Raciborowicach [fot. M. Łuczak]
  • 6. Ku chwale Boga, dla zbawienia duszy Oczywiście darowizna na rzecz Kościoła była nie tylko obowiązkiem. Była pojmowana przede wszystkim w kategoriach dobrych uczynków, jako ofiara złożona Bogu – w ten sposób pobożna fundacja miała służyć przyszłemu zbawieniu duszy. Biskup Fulbert z Chartres zapewniał w 1020 r. księcia Akwi- tanii – prosząc go o wsparcie odbudowy znisz- czonej w pożarze katedry – iż jego skarby nie tylko pozostaną nieuszczuplone, ale kilkakroć zwrócone w niebie przez Matkę Boską. Podob- nie Honoriusz z Autun nawoływał w XII w. możnych tego świata: „Ponieważ wasze bogac- twa inaczej bezużyteczne pozostaną, śpieszcie się, by niebiańskie bogactwa zgromadzić [...] kto wyposaża kościoły w księgi, szaty i kosz- towności, odnawia zniszczone i opuszczone kościoły [...] buduje mosty i ulice przygoto- wujące mu drogę do niebios” (U. Bergmann, Prior omnibus autor – an höchster stelle aber steht der stifter, [w:] Ornamenta Ecclesiae. kunst und künstler der Romanik, hrsg. v. A. Legner, Köln, 1985, Bd 1, s. 117-118). Przedstawiani w dziełach sztuki święci stawa- li się pośrednikami i orędownikami funda- torów – jak to w niezwykle czytelny sposób zostało ukazane na zachowanej tablicy fun- dacyjnej z Domu Psałterzystów na Wawelu, na której patron Długosza, św. Jan Chrzciciel, poleca go Matce Boskiej. Podobną rolę miała spełniać św. Małgorzata – trzymająca prawą dłoń na herbie Jana Długosza, Wieniawie – na tablicy erekcyjnej kościoła w Raciborowicach. Powody swojej fundacji w sposób obrazowy przedstawił – dokonując zakupu materiałów na budowę kościoła św. św. Apostołów w Kolonii – jeden z tamtejszych mieszczan: „Grzechy wiele ważą, ale również owe ciosy kamienne mają swoją wagę. Dlatego też nakazałem kupić kamień na budowę kościoła św. św. Apostołów, aby, gdy w dniu Sądu Ostatecznego moje do- bre i złe uczynki zostaną położone na wadze, święci apostołowie dodali ów kamień na szalę z dobrymi uczynkami i w ten sposób owa przeważyła” (tamże, s. 121). Herb Jana Długosza – Wieniawa – na zworniku sklepienia kruchty [fot. M. Łuczak]
  • 7. Tablica fundacyjna z Bursy Kanonistów (obecnie wmurowana w ścianę Collegium Maius) [fot. M. Klag] Na chwałę swoją i własnego narodu Za fundacją artystyczną stały także mniej wzniosłe motywy: chęć podkreślenia swojego statusu i zademonstrowania bogactwa. Wznie- sienie kościoła bądź zlecenie namalowania cennego obrazu świadczyły o zamożności i reprezentowały status fundatora. Stąd tro- ska mieszczan o wygląd parafialnych świątyń – ich wspaniałość i bogactwo wystroju miały mówić o znaczeniu miasta i być świadectwem jego autonomii (czego doskonałym przykła- dem jest kościół NMP w Krakowie). Ważną rolę spełniały umieszczane na dziele sztuki przedstawienia herbów: mówiły one o wywo- dzeniu się fundatora ze stanu rycerskiego, a tym samym przynależności do elity ówcze- snego społeczeństwa – co pozwala zrozu- mieć jakże częste ich używanie przez Jana Długosza. Herby, inskrypcje bądź podobizny zleceniodawców upamiętniały także ich imio- na wśród potomnych, a jak twierdził kupiec florencki Giovanni Ruccelai, finansując różne przedsięwzięcia artystyczne, dzieła sztuki służą chwale Boga, przynoszą zaszczyt miastu i jego własnej pamięci. Dzięki fundacjom właśnie – jak uważano – zyskiwało się miejsce w historii; fundatorzy byli porównywani na kartach kronik do wybitnych władców, papieży i opatów, a przede wszystkim do Salomona, starotestamentowego króla Izraela, inicjatora budowy świątyni jerozolimskiej. Nie dziwi więc, że w myśl średniowiecznych koncepcji to fundatora uważano za właściwego twórcę dzieła i jego właśnie określano nieraz mianem „autor” lub „architectus”. To on był inicjato- rem powstania budowli lub dzieła plastycz- nego, zapewniał środki finansowe, określał typ i dyspozycję przestrzenną budowli bądź określał temat przedstawienia – często wręcz podając rzemieślnikowi, na czym ów ma się wzorować. Z dokumentów wiemy, że Jan Dłu- gosz, zamawiając w 1460 r. u malarza Jakuba z Sącza tapiserię z przedstawieniem Ukrzy- żowania na tle Jerozolimy, jako wzór podał tkaninę przysłaną przez królową francuską. Sam artysta w tym układzie był jedynie wyko- nawcą wybranym przez fundatora, swoistym narzędziem fundacji – cały splendor powsta- łego dzieła spływał na zleceniodawcę.