Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Suorituskyvyn johtaminen

19.321 visualizaciones

Publicado el

Kurssiluento suorituskyvyn johtamisesta Tampereen teknillisellä yliopistolla 24.11.2011.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Suorituskyvyn johtaminen

 1. 1. Suorituskyvyn johtaminen TITA-3200 Liiketoimintatiedon hallinta Business and Competitive Intelligence 24.11.2011 Mika Aho mika@mikaaho.comTietojohtamisen koulutusohjelma
 2. 2. Luennon sisältö • OSA 1 – Suorituskyvyn johtaminen • Johdantoa aihepiirin • Suorituskyvyn johtaminen osana liiketoimintatiedon hallintaa • Suorituskyvyn johtamisen osa-alueet • Eri näkökulmia suorituskyvyn johtamiseen • Suorituskyvyn johtamisen menetelmiä ja prosesseja • OSA 2 – Suorituskyvyn johtaminen julkisella sektorilla • Julkisen sektorin erityisvaatimukset suorituskyvyn johtamiselle • OSA 3 – Suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointi • Miten suorituskyvyn johtamista voi arvioida? • Organisaation kehittyminen suorituskyvyn johtamisen osa-alueiden suhteen • Arviointi osana suurempaa kokonaisprosessiaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 3. 3. 3 OSA 1. Suorituskyvyn johtaminen Johdantoa aihepiiriinTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 4. 4. Suorituskyvyn johtaminen osana liiketoimintatiedon hallintaa Business and Competitive Intelligence Sisäinen liiketoimintatiedon hallinta Ulkoinen liiketoimintatiedon hallinta - sisäiset prosessit - kilpailijatilanne - resurssit - markkinat - kyvykkyydet - makrotaloudelliset tekijät - alihankintaverkostot Mittarit, mittaristot ja työpöydät / Analysointi ja raportointi Tietovarasto Operatiiviset tietolähteet ja muut lähdejärjestelmätTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 5. 5. Suorituskyvyn johtaminen osana liiketoimintatiedon hallintaa Missio Visio ja arvotSuorituskyvynjohtamista Strategiset tavoitteetPerformance StrategiatManagement (PM) Kriittiset menestystekijät Keskeiset suorituskyvyn mittarit Taktiikat Mittarit, mittaristot ja työpöydät / Liiketoimintatiedon Analysointi ja raportointi hallintaa Sisäinen liiketoimintatiedon hallinta Ulkoinen liiketoimintatiedon hallinta Business and Competitive - sisäiset prosessit - kilpailijatilanne Intelligence / Analytics (BI) - resurssit - markkinat - kyvykkyydet - makrotaloudelliset tekijät - alihankintaverkostot Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 6. 6. Liiketoimintatiedon hallinta ja suorituskyvyn johtaminen • Suorituskyvyn johtaminen voidaan nähdä esimerkiksi • osana liiketoimintatiedon hallintaa tai • nämä kaksi voidaan nähdä myös toisiaan täydentävinä • Informaatioteknologian näkökulmasta PM nähdään usein tietovarastopohjaisen liiketoimintatiedon hallinnan edistysaskeleena • se tarjoaa informaatioteknologian mahdollistaman tavan muotoilla, muokata ja toteuttaa strategiaa tehokkaasti • perinteisiä BI-teknologioita on täydennetty analyyttisilla kyvykkyyksillä • PM edustaa BI-ratkaisujen strategista käyttöönottoa • BI tarjoaa selkärangan PM:n toteuttamiseen • PM sisältää taas liiketoimintaprosessit, jotka käyttävät hyväksi BI:tä • Suorituskyvyn johtaminen laajentaa BI:tä kahteen suuntaan • PM keskittyy tukemaan enemmän prosessisuuntautuneita organisaatioita kuin BI • PM pyrkii tarjoamaan umpisilmukkaisen prosessin, joka sitoo yhteen strategian kehittämisen, prosessisuunnittelun ja toimeenpanon BI:n kanssaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 7. 7. Liiketoimintatiedon hallinta ja suorituskyvyn johtaminen • Suorituskyvyn johtaminen keskittyy ennalta määrättyyn joukkoon mitattavia asioita • BI sisältää suuremman joukon dataa ja mitattavissa olevia asioita, joita ei ole rajattu etukäteen • Konseptit tulisi nähdä toisiaan täydentävinä • Molempia tarvitaan • Yhdessä BI ja PM muodostavat sillan, joka yhdistää datan sekä informaation strategiaa tukevaan päätöksentekoon • Kärjistetysti: BI keskittyy tiedon johtamiseen, kun taas suorituskyvyn johtaminen datan ja informaation avulla johtamiseenTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 8. 8. Taustaa suorituskyvyn johtamiselle • Organisaatioiden on tärkeätä seurata ja ymmärtää, miten ne saavuttavat asettamansa tavoitteet • Tarvitaan työkaluja strategian suunnitteluun, toteuttamiseen ja jalostamiseen • Oikeat ja oikea-aikaiset päätökset ovat ratkaisevia yrityksen toiminnalle • Tarvitaan luotettavaa, tarkkaa, täsmällistä dataa, informaatiota ja tietämystä • Nykypäivän ongelmia: • Yritysostojen tai fuusioiden kautta syntyneet informaatiojärjestelmien siilot • Eri alustat ja ympäristöt • Eri näkökulmat dataan sekä informaatioon • Tehdään oikeita asioita, mutta turhan irrallaan toisistaan • Suorituskyvyn johtamisen prosesseja automatisoidaan tietojärjestelmäratkaisuilla  pahimmillaan nopeutetaan ja automatisoidaan rikkinäisiä prosesseja • Dataa on saatavilla paljon, mutta se on usein huonolaatuistaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 9. 9. Suorituskyvyn johtamisen hyötyjä (mm. Mojdeh, 2005; Eckerson, 2011) 1. Viestinnän parantaminen • Tarjotaan johdolle tehokas mekanismi strategian ja odotusten viestimiseen keskijohdolle ja työntekijöille • Tapahtuu mm. suunnittelumallien, mittareiden, mittaristojen ja työpöytien kautta • Ihmiset toimivat ja tekevät päätöksiä, jotka tukevat organisaation strategisia tavoitteita 2. Yhteistyön parantaminen • Edistetään kahdensuuntaista ideoiden ja informaation vaihtoa 3. Hallinnan parantaminen • Voidaan jatkuvasti säätää suunnitelmia sekä korjata tai parantaa toimintoja ajoissa • Tarjotaan ajan tasaista informaatiota markkinoiden tilanteesta ja operatiivisista prosesseistaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 10. 10. Joitain suorituskyvyn johtamisen lähikäsitteitä Suoritus- kyvyn mittaaminen Strateginen Liiketoi- johdon mintatiedon laskenta- hallinta toimi Aineeton Strateginen pääoma johtaminen Suoritus- kyvyn johtaminen Prosessi- ja Kokonais- tavoite- arkkitehtuurit johtaminen ICT:n ja Ohjaus- ja liike- johtamis- toiminnan järjestelmät yhteen- linjaaminenTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 11. 11. Mitä on suorituskyky? Kyky selviytyä fyysisistä tehtävistä mahdollisimman pienin ponnistuksin ja tehokkaasti - Paras hyöty tietokoneesta - Tapa tarkastella tietokoneen ominaisuuksia ja suorituskykyä Suureet, kuten kiihtyvyys, hevosvoimat ja huippunopeus Henkilöstön osaaminen osana suorituskyvyn mittaamista ja johtamistaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 12. 12. Voidaan kuitenkin määritellä suorituskyvyn olevan ”Organisaation kyky saada aikaan tuotoksia sille asetettuihin tavoitteisiin suhteutettuna” (Laitinen, 1998) ”Miten organisaatio saavuttaa tavoitteensa” (Lönnqvist, 2004) ”Osoitettua kykyä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla” (Laamanen, 2005) Osoitettu kyky toimia tai saada aikaan tuotoksia voidaan todentaa mittaamalla. Yritysmaailmassa suorituskykyä mitataan loppupeleissä vision toteutumisella ja toiminnan kannattavuudella.Tietojohtamisen koulutusohjelma
 13. 13. Suorituskyky ja sen mittaaminen • Englanninkielisessä kirjallisuudessa puhutaan performancesta, joka kääntyy sekä suoritukseksi, että suorituskyvyksi. • Suoritus = toteutunut arvo eli tekeminen ja sen tulos • Mittaaminen kohdistuu yleensä toteutuneisiin suorituksiin • kustannukset, toimitusmäärät, myyntimäärät jne. • Jättää ulkopuolelle menestymisen kannalta merkittäviä tekijöitä kuten osaamista ja organisaatiokulttuuria • Suorituskyky = maksimiarvo • Mittaaminen kohdistuu siihen, miten on suoriuduttu, ei potentiaaliseen suorituskykyyn • Voidaan kuitenkin puhua yhdenlaisesta mittauksesta, sillä englanninkielisessä kirjallisuudessa yhdellä termillä voidaan kattaa sekä kyvyn että suoritusten mittausTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 14. 14. Mittareiden luokittelu • Mittari on täsmällinen menetelmä, jonka avulla voidaan kuvata tietyn menestystekijän suorituskykyä (Hannula et al., 2002) Taloudellinen Ei-taloudellinen Tulosmittari Panosmittari Viiveellinen mittari Ennustava mittari Kova mittari Pehmeä mittari Määrällinen Laadullinen Suora EpäsuoraTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 15. 15. Esimerkkejä mittareista eri strategioiden näkökulmasta Kustannusjohtajuusstrategia Innovaatiostrategia Asiakaskeskeisyysstrategia • Kokonaispääoman tuotto (ROA) • Pääoman tuottoprosentti (ROI) • KäyttökateprosenttiTaloudelliset • Liikevaihto per työntekijä • Liikevaihto uusista tuotteista, % • Osuus asiakkaan hankinnoistamittarit • Tuottavuus • Tuotekehitysinvestointien tuotto • Liikevaihto per asiakas • Myynti ja tarjouskanta • Arvo asiakkaalle vs. vanhat tuotteet • Arvo asiakkaalle vs. kilpailijatAsiakasmittarit • Markkinaosuus • Uusien tuotteiden hyväksyntä • Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus • Tuotannon tehokkuusluvut • Aika ideasta markkinoille • AsiakaspalveluProsessit ja • Yksikkökustannukset • Onnistuneet kehityshankkeet • Räätälöintiastetehokkuus • Katerakenne • Työn tehokkuus ja ajankäyttö • Henkilöiden osaaminen ja • PalvelualttiusOrganisaatio ja • Henkilöstön kokemus ja innovaatiokyky • Koulutus ja asiakastuntemussen henkilöstö vaihtuvuus • Uusiutumiskyky (Kankkunen, Matikainen & Lehtinen, 2005) Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 16. 16. Keskeiset suorituskyvyn mittarit (KPI, Key Performance Indicator) • Kvantifioidaan johtamisen tavoitteita • eli sanallisista johtamisen tavoitteista tuotetaan määrällisiä tuloksia • Perinteisiin mittareihin verrattuna KPI:lle on usein asetettu tavoitteita, jotka liittyvät organisaation yhteen tai useampaan strategiseen tavoitteeseen • KPI:lla on usein asetettu myös rajat, aikataulu ja vertailuarvo • KPI kuvastaa, miten organisaatio menestyy tietyssä suorituskyvyn osa- alueessaan (Kaplan, 2009) Strateginen painopistealue Mahdollisia keskeisiä suorituskyvyn mittareita Kustannusjohtajuus Tuotannon ja toimitusten kustannukset; yksikkökustannukset; kannattavuus; kapasiteetti Erikoistuminen Uuden tuotteen aika markkinoille; uusien patenttien määrä; tuotteen tai palvelun räätälöinti Kasvu Tiedon jakaminen; asiakkaiden hankinta ja säilyttäminen; markkinaosuus; asiakaslevinneisyys (Coveney, 2003)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 17. 17. Kriittiset menestystekijät (CSF, Critical Success Factor) • Menestystekijät ovat liiketoiminnan onnistumisen ja strategian toteutumisen kannalta keskeinen asia (Lönnqvist, 2002) • Tiedot, taidot, kyvyt, resurssit, ominaisuudet, aikaansaannokset yms. Joiden perusteella organisaatio menestyy • CSF on keskeinen toiminto, mikä tarvitaan saavuttamaan strateginen tavoite • Kriittiset menestystekijät tulee vähintäänkin tehdä hyvin, jotta organisaatio menestyisi • Kriittisiä menestystekijöitä mitataan ja seurataan jatkuvasti Asiakastyytyväisyys Saatavuus Luotettavuus (voiko organisaatio vastata (pitääkö organisaatio asiakkaiden pyyntöihin) lupauksensa)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 18. 18. Käytännön esimerkki CSF Paranna myynnin tuottavuutta Tulot / henkilö 250000€ KPI Alennukset < 10%, COS < 15% Annetaan myyntikoulutusta Taktiikka Vähennetään alennuksia Myynti henkilöittäin Alennukset Mittarit Palkat Matkustus- ja edustuskustannukset (Coveney, 2003)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 19. 19. Ajatusleikkiä Maksimiarvo, potentiaalinen suorituskyky Suoritus Tavoite Vaikuttavuus * • Jos suorituskykyä kuvataan yllä olevan esimerkin tavoin, onko edes mahdollista saavuttaa potentiaalista suorituskykyä? • Eihän kukaan juokse maratonia 100m pikavauhtia • Jos esimerkiksi tuotantoa ajetaan jatkuvasti täysillä, eihän koneet kestä *) Vaikuttavuus (effectiveness) = laajuus, jolla toiminto täyttää tavoitteensaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 20. 20. Keskustelua mittaamisesta • Millaisia ajatuksia tämä herättää? • Millaisia asioita sinä mittaat? • Voisiko esimerkiksi koulumenestystä mitata muuten kuin perinteisin tavoin?Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 21. 21. Suorituskyvyn johtaminen? Performance Management (PM) Organizational Corporate Performance Performance Management (CPM) Management (OPM) Enterprise Performance Management (EPM) Strategic Performance Business Evidence-based Management (SPM) Performance Management Management (EbM) Business Performance Optimization (BPM) Strategic Enterprise ManagementPredictive Business (SEM) Business Intelligence and Performance Management Organizational Performance Älykäs organisaatio Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 22. 22. Suorituskyvyn johtaminen on kuin autolla ajamista• Kojelauta, mittaristot ja peilit tarjoavat historiallista informaatiota • Auton kunto, nopeus ja sijainti • Navigaattori (tai repsikka) kertoo, minne mennä seuraavaksi• Tulevaisuus nähdään tuulilasin läpi • Lähitulevaisuuden esteet ovat havaittavissa omin silmin, mutta kaukaisemmat haasteet ovat mäen takana piilossa • Ikkunoista katsomalla saadaan myös käsitys auton suhteesta ympäristöönsä• On olemassa tavoite ja suunnitelma päästä määränpäähän • Autoa ohjataan erilaisia ohjauslaitteita hyväksi käyttäen kohti tavoitetta ja määränpäätäTietojohtamisen koulutusohjelma
 23. 23. Ideaalitilanteessa suorituskyvyn johtaminen muodostaa umpisilmukkaisen prosessin, jossa1. Luodaan tavoitteet ja strategia 2. Määritellään toimintaohjelma strategian toteuttamiseksi 4. Tehdään tarvittaessa korjaavia3. Seurataan strategiaa toimenpiteitä tai jalostetaan strategiaa Tietojohtamisen koulutusohjelma
 24. 24. …samalla tapaa kuin yritysmaailmassa Strategian suunnittelu Strategian Strategian seuranta ja toteut- analysointi taminenTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 25. 25. Suorituskyvyn johtaminen (engl. Performance Management) • Yleis- ja strategisen johdon toimintakenttää, johon tietohallinto luo puitteita ja työvälineitä • Ilmiö, jota tehdään jokaisessa organisaatiossa tavalla tai toisella • Kokonaisvaltainen prosessi, joka käsittelee suorituskykyä • Viittaa laaja-alaisesti niihin toimiin, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi kaikilla organisaatiotasoilla • Ohjausvaikutus: johdon keinovalikoima ja järjestelmä ohjata ihmiset tekemään asioita, jotka liittyvät vahvasti organisaation strategiaan • Saadaan myös tietoa odottamattomista strategiaan vaikuttavista tekijöistä • Keskitytään muutamaan harvaan asiaan, jotka tuovat arvoa liiketoiminnalleTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 26. 26. Suorituskyvyn johtaminen • Keskeisiä osa-alueita mm. • Menetelmät (tasapainotettu mittaristo, laatujohtaminen, Lean-ajattelu…) • Prosessit (raportointi, budjetointi, ennustaminen, konsolidointi…) • Mittarit ja mittaristot • Järjestelmät • Ihmiset • Pyritään yhdistämään prosessit, menetelmät ja mittarit organisaation laajuiseksi johtamisjärjestelmäksiTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 27. 27. Eräs määritelmä suorituskyvyn johtamiselle”Kokonaisvaltainen suorituskykyä käsittelevä prosessi, jossaintegroidaan teknologiaa hyödyntäen yhteen suorituskyvynjohtamisen prosessit, mittarit, menetelmät, informaatio sekäaineeton pääoma, jotta voitaisiin tukea strategiatyöskentelyneri vaiheita ja vastata päätöksentekijöiden tietotarpeisiin” (Aho, 2011)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 28. 28. Eräs määritelmä suorituskyvyn johtamiselle”Kokonaisvaltainen suorituskykyä käsittelevä prosessi,jossa integroidaan teknologiaa hyödyntäen yhteensuorituskyvyn johtamisen prosessit, mittarit, menetelmät,informaatio sekä aineeton pääoma, jotta voitaisiin tukeastrategiatyöskentelyn eri vaiheita ja vastatapäätöksentekijöiden tietotarpeisiin” (Aho, 2011)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 29. 29. Suorituskyvyn johtamisen pyramidi Missio Visio ja arvot Strategiset tavoitteet Strategiat Kriittiset menestystekijät Keskeiset suorituskyvyn mittarit Taktiikat Mittarit, mittaristot ja työpöydät / Analysointi ja raportointi Tietovarasto Operatiiviset tietojärjestelmät ja muut tietolähteetTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 30. 30. Keskustelua • Pohtikaa ryhmissä jokin visio, millaisia kriittisiä menestystekijöitä tarvitaan sen saavuttamiseen, mitkä voisivat olla keskeisiä suorituskyvyn mittareita, taktiikoita ja mittareita sen saavuttamiseksi? Visio Kriittiset menestystekijät Keskeiset suorituskyvyn mittarit Taktiikat MittaritTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 31. 31. 31 OSA 1. Suorituskyvyn johtaminen Suorituskyvyn johtamisen osa-alueetTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 32. 32. Suorituskyvyn johtamisen osa-alueet Strategia ja Teknologia liiketoiminta Aineeton Informaatio pääoma Suorituskyky (Aho, 2011)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 33. 33. Osa-alueet: Aineeton pääoma (Kompetenssit, organisaatiokulttuuri, sidosryhmät) • Organisaatiokulttuuri vaikuttaa toimintaan ja strategioihin sitoutumisessa • Suorituskyvyn johtamisessa kulttuurilliset muutokset ovat väistämättömiä • Vaaditaan muutoksia kulttuurissa, sillä ihmiset joutuvat muuttamaan käytöstään ja toimintatapojaan • Vastustusta mm. controllereilta, jotka haluavat omistaa numeronsa • Suorituskyvyn osaamiskeskittymään on kerätty konkreettista osaamista useammalta henkilöltä • Ei riitä, että erilaista osaamista on olemassa, vaan sitä pitää osata myös hyödyntää • Optimaalisessa tilanteessa raportoi suoraan ylimmälle johdolle • Sidosryhmien näkökulmasta ylimmän johdon tuki on ensiarvoisen tärkeätä Organisaation kokonaispääoma Ulkopuo- Myynti- Kiinteistöt, Sisäinen Henkilöstön Raha linen saamiset laitteistot rakenne osaaminen rakenne Aineellinen pääoma Aineeton pääoma (Sveiby, 1997)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 34. 34. Osa-alueet: Informaatio (datan ja informaation laatu, informaation tuottaminen jakelu ja saatavuus, yhteiset rakenteet ja perustiedot) • Data  Informaatio  Tietämys  Viisaus • Datan ja informaation laatu nousee usein esille organisaatioissa • Informaatiota jaetaan eri menetelmin (email, raportit, työpöydät, wikipedia…) • Organisaation laajuinen liiketoimintasanasto • Yhteiset perustiedot Aikajänne Karkeustaso Omistajat Karkea Pitkä tähtäys Strateginen johto Keskipitkä tähtäys Taktinen johto Lyhyt tähtäys Operatiivinen johto Reaaliaikainen Yksityiskohtainen Suoritusporras Ulkoinen informaatio Sisäinen informaatio (mukaillen Uusi-Rauva, 1986, s. 18-19; Laitinen, 1998, s. 148)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 35. 35. Osa-alueet: Strategia ja liiketoiminta (Arvo liiketoiminnalle, päätöksenteon tuki, strategia ja tavoitteet) • Suorituskyvyn johtamisen arvon määrittäminen on hankalaa esim. ROI:ta laskemalla • Arvo tuleekin usein epäsuorasti, kuten parantuneena päätöksentekona, lisääntyneen vastuullisuutena, vähentyneenä teknologian käyttönä jne. • Usein motivaatiotekijät lähteä kehittämään suorituskyvyn johtamista liittyvät päätöksenteon kyvyn ja laadun parantamiseen • Suomen 50 suurinta yritystä investoivat BI:hin, jotta voitaisiin tehdä parempia päätöksiä (Vuori & Hannula, 2009) • 40% tärkeistä päätöksistä tehdään liiketoimintavaistoon perustuen, ei faktapohjaisesti (Davenport et al., 2010) • Pyydetään apua nopeampien päätösten tekemiseen, sen sijaan, että tehtäisiin parempia päätöksiä • Ei voida odottaa strategista yhteenlinjaamista, jos henkilöstö ei edes tiedä, mikä yrityksen strategia on • Viestiminen ja ymmärtäminen on tärkeätä • Mittareiden ja mittaristojen tulee olla liiketoimintastrategiaanTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 36. 36. Osa-alueet: Suorituskyky (suorituskyvyn johtamisen prosessit, suorituskyvyn mittaaminen ja seuranta, suorituskykyinformaation analysointi) • Tyypillisiä prosesseja: budjetointi, suunnittelu (strateginen, taktinen, taloudellinen…), johdon raportointi, ennustaminen, liiketoiminnan riskien hallinta, konsolidointi • Voidaan nähdä näiden kaikkien olevan osa samaa prosessia, jonka tavoitteena on ohjata organisaatiota saavuttamaan sen tavoitteita • Tehdään kuitenkin usein erillisinä prosesseina käyttäen erilaisia ja yhteensopimattomia teknologioita • Suunnitellaanko ja raportoidaan asioita, joita on mahdollista vai sellaisia, joita oikeasti tarvitaan? • Esim. poistot, palkat ja vuokrat vs. asiakkaiden hankkiminen, innovaatioiden edistäminen, lahjakkaiden työntekijöiden säilyttäminen • Analytiikan avulla voidaan luoda mm. trendejä, jotka auttavat tulevaisuuden suorituskyvyn ennustamisessa • Tilastolliset menetelmät ovat myös tunteettomia • Luottotappiovaraukset, vakuutuspetoksien havaitseminen, asiakkaiden vaihtuvuus, asiakaskannattavuusTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 37. 37. Osa-alueet: Teknologia (tietovarastointiarkkitehtuuri, teknologian ja liiketoiminnan suhde, sovellusarkkitehtuuri) Lähdejärjestelmät Datan prosessointi ja tallennus Esitys ja analysointi Hallinta Valvonta Mittaristot ja työpöydät Datan esityskerros (metadatamalli) Metadata ERP Ylläpito Portaali Datan poiminta ja muunnos CRM HR Muu Paikallisvarastot Raportointi Strukturoitu data DM DM Kuutiot DM EDW Analyyttiset työkalut DM DM Strukturoimaton data Lataus- DM alue Paikallis- varastot (Aho, 2011)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 38. 38. Keskustelua • Onko jotain muita keskeisiä osa-alueita, jotka ovat suorituskyvyn johtamisen kannalta mielestäsi tärkeitä?Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 39. 39. 39 OSA 1. Suorituskyvyn johtaminen Näkökulmia suorituskyvyn johtamiseenTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 40. 40. Näkökulmia suorituskyvyn johtamiseen • Suorituskyvyn johtaminen voidaan nähdä esimerkiksi • Yleisjohdon ja strategisen johdon toimintakenttänä, jota tietohallinto tukee luomalla puitteita ja työvälineitä • Tukemassa strategiaprosessin eri vaiheita • Keskeisenä osana tavoite- ja prosessijohtamista • Organisaation johtamis- tai ohjausjärjestelmänä • Osana kokonaisarkkitehtuuria (Enterprise Architecture) • Koskettaa erityisesti liiketoiminta-, informaatio- sekä sovellusarkkitehtuurin tasoja • Osana strategista johdon laskentatoimea • Jne. jne.Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 41. 41. Suorituskyvyn johtamisen yhteys strategiaprosessiin Strategian suunnittelu Strategian Strategian seuranta ja toteut- analysointi taminenTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 42. 42. Suorituskyvyn johtaminen ja strategian suunnittelu Strategian suunnittelu Strategian • Mission määrittäminen suunnittelu • Päätavoitteiden asettaminen • Ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön analysointi • Sopivimpien strategiavaihtoehtojen valinta Strategian Strategian seuranta ja toteut- Suorituskyvyn johtaminen analysointi taminen • Datan kerääminen organisaation prosessien eri vaiheista • Informaation prosessointi ja analysointiTietojohtamisen koulutusohjelma
 43. 43. Suorituskyvyn johtaminen ja strategian toteuttaminen Strategian toteuttaminen Strategian • Henkilöstö keskittää oman työnsä suunnittelu mitattavien asioiden toteuttamiseen, jolloin henkilöstö toteuttaa organisaation strategiaa Strategian Strategian seuranta ja toteut- Suorituskyvyn johtaminen analysointi taminen • Viestitään strategiaa ja odotuksia mittareiden, tuloskorttien ja työpöytien kautta, jotka ovat sidottuna organisaation päämääriin ja tavoitteisiinTietojohtamisen koulutusohjelma
 44. 44. Suorituskyvyn johtaminen ja strategian seuranta sekä analysointi Strategian seuranta ja analysointi Strategian • Tarkastellaan mittareiden, työpöytien, suunnittelu budjettien ja suunnitelmien kautta, miten hyvin strategiassa on onnistuttu Strategian Strategian seuranta ja toteut- Suorituskyvyn johtaminen analysointi taminen • Tarjoaa työkalut suorituskyvyn seurantaan ja analysointiin • Keinot ryhtyä ennakoiviin toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi • Nähdään kokonaisvaltaisesti, missä liiketoiminta on milläkin ajanhetkelläTietojohtamisen koulutusohjelma
 45. 45. Suorituskyvyn johtaminen osana kokonaisarkkitehtuureita (Enterprise architecture, EA) Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tietojärjestelmä- arkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri Sovellusarkkitehtuuri Ohjelmisto- arkkitehtuuri Teknologia-arkkitehtuuri (mukaillen Kilpeläinen, 2007, s. 24; Pienimäki, 2005, s. 45)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 46. 46. Suorituskyvyn johtaminen osana kokonaisarkkitehtuuria• Liiketoiminta-arkkitehtuuri määrittelee Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tietojärjestelmä- liiketoimintastrategian, hallinnan, organisaation ja arkkitehtuuri Informaatioarkkitehtuuri keskeiset liiketoimintaprosessit Sovellusarkkitehtuuri Ohjelmisto-• Informaatioarkkitehtuuri puolestaan kuvaa Teknologia-arkkitehtuuri arkkitehtuuri organisaatiossa olevien loogisten ja fyysisten tietovarantojen rakenteita• Sovellusarkkitehtuuri tarjoaa yleiskuvan käytössä olevista yksittäisistä sovelluksista (järjestelmistä), niiden vuorovaikutuksesta ja suhteesta keskeisiin liiketoimintaprosesseihin• Teknologia-arkkitehtuuri puolestaan pyrkii tukemaan keskeisten sovellusten (järjestelmien) käyttöönottoa ja käyttöä. Se on fyysinen kuvaus organisaation teknologiaympäristöstä joka esittää organisaation olemassa olevan laitteiston ja ohjelmistot sekä näiden yhteydet Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 47. 47. Suorituskyvyn johtaminen osana ohjaus- ja johtamisjärjestelmää Johtamisjärjestelmä Päätöksentekoa tukevat Johdon ohjauskeinot menettelyt Johdon ohjauskeinot, jotka Johdon ohjauskeinot, jotka eivät ole kokonaisia ovat kokonaisia järjestelmiä järjestelmiä Johdon ohjausjärjestelmien muodostama kokonaisuus Johdon Johdon Johdon ohjausjärjestelmä ohjausjärjestelmä ohjausjärjestelmä (Malmi & Brown, 2008)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 48. 48. Keskustelua • Onko jotain muita näkökulmia, mihin suorituskyvyn johtaminen mielestäsi sopii?Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 49. 49. 49 OSA 1. Suorituskyvyn johtaminen Prosesseja ja menetelmiäTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 50. 50. Suorituskyvyn johtamisen prosesseja • Budjetointi • Suunnittelu • Strateginen suunnittelu • Taktinen suunnittelu • Taloudellinen suunnittelu • Johdon raportointi • Ennustaminen • Liiketoiminnan riskien hallinta • Konsolidointi • …Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 51. 51. Suorituskyvyn johtamisen menetelmiä Suorituskyvyn johtamisen näkökulma Strategia Tasapainotettu mittaristo (BSC) Suunnittele EVA (Plan) ABC/M Performance Prism Toimi Toteuta (Act) (Do) Lean, Six Sigma Prosessit Tarkasta EFQM (Check) Malcolm Baldrige Kaizen Laatujohtamisen näkökulma (Gartner)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 52. 52. Tasapainotettu mittaristo (Balanced Scorecard, BSC) Taloudellinen näkökulma Miltä näytämme osakkeenomistajien suuntaan? Asiakkaan näkökulma Sisäisten liiketoiminta- prosessien näkökulma Miten asiakkamme näkevät meidät? Missä meidän tulee loistaa? Innovaation ja oppimisen näkökulma Voimmeko jatkaa kehittymistä ja luoda arvoa? (Kaplan & Norton, 1992)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 53. 53. Strategiakartta Taloudellinen näkökulma Pitkäaikainen omistaja-arvo Pääoman tuotto Tuottavuus Liikevaihdon kasvu Asiakkaan näkökulma Asiakasuskollisuus Tuotteen tai palvelun Suhteet Imago ominaisuudet Täsmälliset toimitukset Prosessinäkökulma Sääntely- ja Prosessin Prosessin Asiakkaan Toiminnot Innovaatio sosiaaliset laatu prosessit prosessit läpimenoaika Oppimisen ja kasvun näkökulma Henkilöstön Inhimillinen pääoma Tietopääoma Organisaation pääoma osaaminen (Kaplan & Norton, 2004) (Rantanen, 2009)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 54. 54. 54 Suorituskyvyn johtamisen työkalujaTyöpöydät ja mittaristot …joiden kautta viestitään ja seurataan strategiaaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 55. 55. 55 Suorituskyvyn johtamisen työkaluja Esimerkkejä erilaisista työpöydistäTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 56. 56. Keskustelua • Löytyikö menetelmistä jotain, mihin olet itse törmännyt opiskeluissa tai työelämässä? • Havainnollistaisiko vastaavanlainen ”opiskelijan työpöytä” omien opiskelujesi edistymistä ja tavoitteisiin pääsemistä?Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 57. 57. 57 OSA 2. Suorituskyvyn johtaminen julkisella sektorillaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 58. 58. Mikä on julkinen sektori? • Julkinen sektori tarkoittaa kansantalouden osaa, joka on valtion tai kuntien omistuksessa • Valtio, kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset, valtionyhtiöt, sosiaaliturvarahastot jne. • Sisäinen ja ulkoinen järjestys ja turvallisuus, osia koulutuksesta, terveydenhuollosta, ympäristönsuojelusta jne. • Myös teollisuutta (mm. puolustusteollisuus, tiedotus-, viihde-, liikennetoiminta)Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 59. 59. Yleistä julkisen sektorin suorituskyvyn johtamisesta, taustaa • Erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon puolelta löytyy eniten olemassa olevia sovelluksia • Taloushallinnon mittaaminen ja raportointi on ollut aina helpompaa, sillä historiatietoa löytyy usein pidemmältä ajalta • Henkilöstöstrategioissa jo nyt kytketään myös tekemisiä palkkioihin • Suomessa on kehitetty julkisen sektorin käyttöön tarkoitettu muunnos BSC:stä, tasapainoisen onnistumisen strategia • Organisaation visio ja toiminta-ajatus ovat osa strategiaperustaa, kun taas BSC:ssä lähdetään liikkeelle yrityksen visiosta ja strategiasta • Strategia ei siis tule annettuna, vaan syntyy osana prosessi • Toimintaa julkisella sektorilla leimaa pitkälti viranomaistehtävät, joita kullekin yksikölle tai ministeriölle on annettu • Valtionhallinnon näkökulmasta on vaikea edes ajatella, mikä toimiala on • Yhteisiä asioita ovat vain esim. hankintalait, tietyt pelisäännöt ja ministeriöohjaukset • Verottajalla on verottajan tehtävät, ajoneuvokeskuksella omansa jne.Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 60. 60. Yleistä julkisen sektorin suorituskyvyn johtamisesta • Mitä suorituskyky julkisella sektorilla on? • Viittaa käytännössä siihen, millaisella panoksella pystytään tuottamaan annetut tehtävät • Tuottavuus- sekä kustannussäästötavoitteiden rinnalla saattaa olla myös muita tavoitteita, esimerkiksi vähentää 150 henkilötyövuotta henkilöstökustannuksia asetetulla aikavälillä • Tapahtuu tyypillisesti tuottavuutta parantaen henkilöstövähennyksin • Pitäisikin miettiä, mikä muu elementti parantaisi tuottavuutta • Terveydenhuoltoala sekä kuntapuoli ovat enemmänkin sellaisia, joissa on mahdollista toteuttaa samantyyppistä mittaamista sekä monistaa asioita, kuin valtion puolella • Terveydenhuollon puolella kamppaillaan paljon, kuinka pystyttäisiin parantamaan suorituskykyä esimerkiksi niin, että tukitoiminnot tehostuisivat ja ihmiset pystyisivät oikeasti tekemään terveydenhuollon tehtäväänsä • Terveydenhuoltoalalla mittaaminen on varsin konkreettista • Vastaavasti kuntapuolella esim. rakennusvirastoissa tavoitteet saattavat olla selkeitä ja tekeminen konkreettista – mietitään, mitä täytyisi saada aikaiseksi ja millaisilla resursseillaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 61. 61. Keskustelua • Miten suorituskyvyn johtaminen julkisella sektorilla mielestäsi näkyy? • Tavoitteet ja päämäärät, strategioiden jalkauttaminen ja seuranta • Mitkä voisivat olla hyviä mittareita esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiselle? • Potilaskäyntien lukumäärä / kuukausi? • Asiakaspalvelun laatu? • Palaavat asiakkaat? • Miten näillä mittareilla voisi johtaa toimintoa? • Voisiko mittareita jalostaa edelleen?Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 62. 62. Julkinen sektori ja poimintoja suorituskyvyn johtamisen komponenteista • Strategia ja liiketoiminta • eivät aina kytkeydy liiketoimintaan ja muihin keskeisiin komponentteihin, vaan asioita on tehty ennemminkin sen takia, että strategiaa on ollut pakko päivittää • johdon tehtävä on tehdä strategia ja siitä on mahdollisesti tiedotustilaisuus tai Intranetin tyyppinen kanava, missä strategia kerrotaan tiivistelmänä ihmisille katsomatta yhtään, ymmärtävätkö ihmiset yhtään mistä on kyse • Organisaatiokulttuuri • esimerkiksi tarpeeksi isossa ministeriössä, joka koostuu useammasta tilivirastosta niin sanottu virallinen organisaatiokulttuuri saattaa olla aika kaukana siitä, mikä on yksiköiden oma kulttuuri, varsinkin jos ne toimivat omissa toimipisteissään • Informaation saatavuus ja jakelu • On käynnissä Open Data –projekti, missä tietyt julkiset data tulevat yhteiskäyttöiseksi ja ilmaiseksi • data annetaan innovatiivisten yritysten käyttöön, jotka miettivät, mitä sillä voi saada aikaiseksi • paljon vastustusta esimerkiksi ajoneuvohallintokeskuksilta tai maanmittauslaitoksilta, jotka tekevät datalla liiketoimintaa viranomaistehtäviensä rinnallaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 63. 63. Julkinen sektori ja poimintoja suorituskyvyn johtamisen komponenteista • Osaamiskeskus • Voisiko suorituskyvyn johtamisen osaamiskeskuksen ulkoistaa? • Julkisella sektorilla näyttäisi olevan trendinä tällä hetkellä siirtää laajaltikin esimerkiksi taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palveluja erilaisiin osaamiskeskuksiin ja keskittää kaikki sinne • Teknologia • julkisella sektorilla on rakennettu erilaisia tietovarastoratkaisuja ja nämä tuntuvat lisääntyvän jatkuvasti • Mikäli yksittäisissä sovelluksissa tai sovellusalueilla käytetään tai hyödynnetään tietovarastoja, niin siitä on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että toimintaa ohjataan tietovarastolla ja tietoa hyödynnettäisiin laajemmin • Arkkitehtuurin integraation näkökulmasta esimerkiksi valtiopuolella yritetään yhtenäistää koko valtiosektorissa arkkitehtuuria niin, että pystyttäisiin tekemään kokonaisintegraatio valtiokonsernissa • Tällöin mentäisiin yli yksittäisten organisaatioministeriöiden eli arkkitehtuuria tarkasteltaisiin todella laajasti koko toimialaa koskienTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 64. 64. Esimerkkejä: Tampereen kaupungin henkilöstöstrategia 2002-2012 • Taustalla neljä johtamisnäkökulmaa: henkilöstöpoliittinen vaikuttavuus, uudistuminen, prosessit ja rakenteet, sekä resurssit • Jokaiseen johtamisnäkökulmaan on määritelty strategian ydin eli kriittiset menestystekijät • Kriittisiä menestystekijöitä on yhteensä 10 kappaletta • Yhdellä menestystekijällä voi olla useita arviointikriteereitä, joilla onnistumista kuvataan • Arviointikriteerin tehtävänä on osoittaa, eteneekö kaupunki henkilöstöstrategiansa mukaisesti • Arviointikriteereillä on tulostavoite, joka kuvaa tavoitetilaa, jonka saavuttaminen on todettavissa ja jonka saavuttaminen osoittaa lyhyellä aikavälillä etenemistä strategian suunnassa • Menestystekijöillä on myös mittareita, joiden avulla seurataan menestystekijän toteutumista • Mittareiden ei-toivottuihin muutoksiin reagoidaanTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 65. 65. 65 Esimerkkejä: Tampereen kaupungin henkilöstöstrategia 2002-2012Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 66. 66. 66 Esimerkkejä: Tampereen kaupungin henkilöstöstrategia 2002-2012 MITTARIT: 1) Henkilöstön vaihtuvuus ARVIOINTIKRITEERIT: 1) Oikeudenmukainen palkka MITTARIT: 2) Kannustavat palkkausjärjestelmät 1) Työtyytyväisyys 3) Henkilöstön vaihtuvuus - Alle 2v 2) Syrjintää ei esiinny talossa olleet ja rekrytointiongelma- alueiden lähtijät haastatellaan ARVIOINTIKRITEERIT: 1) Toteutetaan henkilöstökysely 2) Palvelusuhdeturva - Muutostilanteissa vältetään irtisanomisia ja etsitään aktiivisesti muita mm. uudelleensijoitusratkaisujaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 67. 67. Esimerkkejä: Oulun kaupungin strategia ja visio • Visio: ”Oulu on pohjoista valoa ja elinvoimaa. Menestyvä Oulu on ihmisiä ja yrityksiä innostava kansainvälinen keskus.” • Arvot: Luovuus ja rohkeus, Yhteisöllisyys, Suvaitsevaisuus • Strategiset päämäärät (mm.): • Elinvoimainen Oulu on pohjoisen pääkeskus, • Oulussa on hyvät palvelut ja tasapainoinen talous, • Johtaminen on tasokasta, henkilöstö voi hyvin, toiminta on vaikuttavaa ja kaupunkiorganisaatio uudistuu • Kriittisien menestystekijöiden näkökulmat:Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 68. 68. Esimerkkejä: Oulun kaupungin strategia ja visio • Henkilöstön ja kyvykkyyden osa-alueen kriittiset menestystekijät: Kriittinen menestystekijä Strateginen tavoite OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU Eläköitymisen hyödyntäminen ja HENKILÖSTÖ osaamisen varmistaminen Työaikajärjestelmien kehittäminen HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI Henkilöstön hyvinvointi paranee Kehityskeskustelujen toteutuminen koko organisaatiossa Työyhteisötaitojen kehittäminen ”Savuton kaupunki” -ohjelmaTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 69. 69. Keskustelua • Oletko törmännyt vastaaviin muihin esimerkkeihin toisaalla?Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 70. 70. 70 OSA 3. Suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arviointiTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 71. 71. Kypsyyden arviointi • Kypsyys viittaa siirtymään jostain alkutilasta johonkin parempaan tavoitetilaan ja ilmentää täten organisaation vakiintumista (Fraser et al., 2002) • Organisaatio kehittyy suhteessa määrällisiin ja laadullisiin kyvykkyyksiin • Kypsyysmallien (engl. maturity model) avulla kuvataan kehityspolku kehittymättömistä prosesseista kurinalaisiin kypsiin prosesseihin, joille on ominaista parantunut laatu ja tehokkuus • Kypsyysmalli on siis eräänlainen viitekehyksen tyyppi, joka tukee organisaation kehittymistäTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 72. 72. Joitain suorituskyvyn johtamisen alueen kypsyysmallejaKypsyysmalli Kypsyys- Komponentit Näkökulma tasotPM Index 5 kpl Aineeton pääoma, informaatio, strategia ja Suorituskyvyn johtamisen liiketoiminta, suorituskyky, teknologia kypsyyden arviointiIT Score of BI 5 kpl Ei erikseen määritelty: löytyy kuitenkin Liiketoimintalähtöinen(Gartner) avainprosessialueita näkökulmaPerformance 4 kpl Yhteenlinjaaminen mission kanssa, läpinäkyvyys ja Suorituskyvyn kulttuuriCulture Maturity vastuullisuus, syvällinen tuntemus, konfliktin ratkaisu,Model yleinen luottamus dataan, informaation saatavuus ja ajankohtaisuusAnalyyttisen 5 kpl Strategisen erottuvan kyvyn tuki, yrityksen laajuinen Analyyttinen kyvykkyyskyvykkyyden analytiikka, ylemmän johdon tuki, laajamittainenkypsyysmalli pyrkimysLogican 2/7 kpl Avainprosessialueiden kautta: data, raportointi, Kyvykkyys ilmaistaankypsyysmalli OLAP, tiedon louhinta, mittaristot, syys-seuraus, teknisin määrein erilaisten ennustavat mallit informaatiotuotteiden kauttaStrategisen 5 kpl Viestintä, arvo, hallinto, kumppanuus, laajuus ja IT:n ja liiketoiminnanlinjauksen arkkitehtuuri, taidot yhteenlinjaaminenkypsyysmalli Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 73. 73. Suorituskyvyn arviointimalli ”PM-Index” • ”PM-Index” (Performance Management Index) on työkalu suorituskyvyn johtamisen kypsyystason arviointiin • PM-Index koostuu kypsyysmallista sekä mittaristosta • Kypsyysmalli • yhdeksän keskeistä osa-aluetta, joihin organisaatioiden tulisi keskittyä • viisi tasoa, jotka kuvaavat organisaation kehittymistä tunnistettujen osa- alueiden suhteen • Mittaristo • työkalu suorituskyvyn johtamisen nykytilan arviointiin ja tulosten esittämiseen • Malli on toteutettu osana tietojohtamisen alaan tehtyä väitöstutkimusta ja se on testattu käyttökelpoiseksi viidessä suomalaisessa teollisuusyrityksessäTietojohtamisen koulutusohjelma
 74. 74. 74 Kypsyystasoja ja avainprosessialueita TASO 5 TASO 4 Strateginen Analyyttinen johtamisväline TASO 3 Faktoihin pohjautuva liiketoiminta TASO 2 • Korkealuokkainen päätöksenteko data Arvon • Osaamiskeskus TASO 1 ymmärtäminen • Palaute strategialle ja • Ylimmän johdon tuki • Mittareiden Informaatiosiilot tasapainoisuus strategian • Liiketoiminta • Johdon työpöydät muokkaaminen • Yksilötason ja ymmärtää • Yhteinen käsitteistö ja ulkoisten sidosryhmien • Jatkuva strateginen• Tietoisuus informaation arvon perusdata mittarit suunnittelu suorituskyvyn • Toiminta- ja • Strategian seuranta ja • Strategiamittaristo johtamisesta puuttuu • Strategian suunnittelu kehityssuunnitelma toteuttaminen ja analysointi • Ulkoiset tietolähteet• Organisatorinen • Paikallisvarastot • Suunnittelu ja vastustus • Organisaation • Arkkitehtuurien ja • Budjetointi ennustaminen laajuinen keskitetty kokonaisuuksien• Paikallisia ratkaisuja • KPI-mittarit ja tietovarasto integraatiota • Strategisten• Datan ja informaation tavoitteiden luominen mittaristomallit • Rullaava • Palvelusuuntaunut konsolidointiin • Tietovarastot ennustaminen arkkitehtuuuri käytetään runsaasti • Taloudellisesti resursseja suuntautunutta • Monikerros- • Kaikki työntekijät • Palveluina tarjottavat arkkitehtuuri entistä paremmin ratkaisut• Huonolaatuinen ja osana strategiaa hajanainen data• Strategiset päätökset tehdään vailla riittävää informaatiota Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 75. 75. 75 Missä mennään jossain suomalaisissa teollisuusyrityksissä? 5,0 5 – Strateginen työväline 4,2 4 – Analyyttinen 3,53 liiketoiminta 3,22 3,2 2,91 3 – Faktoihin pohjautuva 2,61 päätöksenteko 2,2 2 – Rajat ylittävä 1,2 1 – Informaatiosiilot 0 0,2 CPS Color Kemppi Case-yritys 1 Case-yritys 2Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 76. 76. 76 Tarkemmalla tasolla Strategia ja liiketoiminta 5 Hallinta, organisointi ja 4 Suorituskyky vastuu 3 2 CPS Color Laajuus ja syvyys 1 Aineeton pääoma Kemppi Case-yritys 1 0 Case-yritys 2 Prosessit, menetelmät Informaatio ja työkalut Viestintä TeknologiaTietojohtamisen koulutusohjelma
 77. 77. Tyypillinen arviointiprosessi Arvoanalyysi jalostaminen arviointi ja määrittely Kehitys- ja toimenpide- Hallinta ja ohjaus suunnitelmakäyttöönotto toteutus Kehittäminen Arviointiprosessi: 1. Arvioidaan organisaation nykytila 2. Tunnistetaan organisaation tavoitetila 3. Analysoidaan nyky- ja tavoitetilan välinen kuilu 4. Luodaan kehitys- ja toimenpidesuunnitelma 5. Toistetaan arviointi tarvittaessa Tietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 78. 78. Yhteenveto • Suorituskyvyn johtaminen on moniulotteinen käsite, jota voidaan tarkastella eri näkökulmasta • Se on kokonaisvaltainen prosessi, joka käsittelee suorituskykyä • Suorituskyvyn johtaminen liittyy keskeisesti liiketoimintatiedon hallintaan ja voidaan nähdä • osana sitä • sen edistysaskeleena • täydentämässä sitä • BI sekä PM tulisi nähdä toisiaan täydentävinä ja molempia tarvitaan • Yhdessä BI ja PM muodostavat sillan, joka yhdistää datan sekä informaation strategiaa tukevaan päätöksentekoonTietojohtamisen koulutusohjelma 24.11.2011
 79. 79. Kiitos. Kysymyksiä? mika@mikaaho.com Lisätietoa kiinnostuneille: http://bit.ly/MikanVaikkaTietojohtamisen koulutusohjelma

×