Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Džef Grin Pluton

7.175 visualizaciones

Publicado el

Džef Grin Pluton

 1. 1. ALl?hR c;RuQ[.SeD1QJR .31!IRlnmLNe Jt5TROLOO�
 2. 2. DžefGrinPLUTONT RAN SFORMIŠUĆEPUTOVANJE DUŠE Prvi deo Prevod s engleskog: Milana Đurašinov
 3. 3. Naslov originala: Jeff Green: PLUTO - THE EVOLUTlONARY JOURNEY OF THE SOUL Copyright za Srbiju i Crnu Goru: 200 I. lP »ESOTHERJA« Copyright: 1985. by Jeff Green BeogradSva prava prevoda i objavljivanja za Srbiju i Crnu Goru zaddava izdavač Izdavač: lP ESOTHERIA, Beograd Maršala Birjuzova t3a Tel: 01113285-949; 631-820 Web: www.esotheria.com e-mail: esother@eunet.yu Glavni urednik: Vladimir Madić Art direktor i direktor produkcije: Bojana Gnjatović Lektura i koreklura: Saša Novaković Kompjuterski slog: Nenad Đuričić Dizajn korica: Ivana Flegar Štampa: »Akademska štampa« Beograd Treće izdanje Beograd, 2005. Tiraž 1000 ISBN 86-7348-163-5
 4. 4. Posvećeno Paramahansi Joganandi čiji su ljubav, pažnja, mi­losrđe i saveti illspirisali ovu knjigu... i svima onima koji su meuporno podsticali da završim ovu knjigu. Bog vas sve blagoslovio. Posebna posveta gospodillu Noelu Tajlu, čiji SI posebna pažnjai neiscrpni napori omogućili da ova knjiga bude objavliena.
 5. 5. ZAHVALNICE Želim da s e -zahvalim mojoj prijateljici, ljubavnici i ženi Lori z a istrajnu veruII moj rad, posebno II trenucima mog tihog očajanja i uzaludnosti. Želim da joj sezahvalim za duboko lično žrtvovanje koje mi je omogućilo da se bavim mojim ra­dom. Želim da se zahvalim Lin Vejand, za finansijsku i duhovnu pomoć koja jeomogućila da ovo delo bude uobličena na ovaj način, Lusil Bcjkcr i Ti Bel, za neu­moran rad na izdavanju i štampanju ovog dela, Bret Bauman i Karuni Baum zanjihove napore II istraživanju arhivske građe, i Lin Vcjand, Lori Barnet-Grin,Džuni Novak, Lauri Džerkinl, i Margareti Nalbandijan, za vredne komentarenakon čitanja rukopisa. Lora je isto tako posvetila veliki deo vremena, radećikaligrafiju za poglavlja u ovoj knjizi. Moju najdublju zahvalnost upućujem SendiLaForest za njeno konačno izdanje ove knjige. Isto tako, želim da se zahvalim Ajlin Nojman što me je učila kako da pišemjezgrovitim stilom, i štO mi je pomogla u tome da tl k�izi izložene ideje pred­stavim na različitim konferencijama i javnim skupovima. Zeliffi da se zahvalim po­kojnom Robertu Janskom što mi je pomogao da verujem u sebe, Džoan MekEversza njeno ohrabrivanje, inspiraciju i blage kritike kojim me je bodrila da pišem,Margaret i Noubar Nalbandijan za njihovu istrajnu podršku tokom svih ovih go­dina mog bavljenja astrologijom, i Saulis Pemp i Terezi Mejbi iz Kastor i PoluksSitija u Sijetlu za njihove predane napore u stvaranju originalne fotografske ilus­tracije koja je korice ove knjige učinila divnim. Moje posebne zahvalnice Doni Kaningem,Džoan MekEvers, Irin Saliven-Sil,iDajani Stoun što su posvetile vreme tome da pregledajU rukopis, Alenu Oukenu,za njegovu inspirativnu Uvodnu Reč, i Noelu TajIli, za njegov divni Predgovor.Isto tako, posebne zahvalnice upućujem Teri Bask iz Levelina za njeno izvanred­no izdanje i Kerol Maki, što je sve svoje vreme posvetila da bi ova knjiga bilazavršena. I najzad, ali bez najmanjeg izuzetka, svima vama sa kojima sam se svih ovihgodina slučajno susretao na različitim seminarima, predavanjima i kongresima,koji su me inspirisali da nastavim rad. Bog vas sve blagoslovio.
 6. 6. "Dete se rađa u taj dan i taj čas kada se nebeski zraci na­laze u matematičkoj harmoniji sa njegovom individualnomkarmom. Njegov horoskop je portret koji predstavlja izazov,buduće rezultate. Ali, natainu kartu može ispravno da protu­otkrivajući njegovu nepromenljivu prošlost i njene verovatnemači samo čovek mudar i intuitivan: takvih je tek nekoliko." Swami Sri Yukteswar
 7. 7. SADRŽAJPredgovor Noela Tajla. . . . . . • • • • • • • • • • • • . . . • . • • • • . . . • • . • • • • • • • . . . . 13Uvodna reč Alana Okena. . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 17Uvod. ... ... .. .... . .. . ......... . . . . . . . ... . . . . . . ...... 23Prvo poglavlje: Pluton: Transformišuće putovanje duše . . . . . . . . . . 33 PJutonova kuća, Znak j Tačka Pojariteta ... . . .. . .... . .. . ..... 3S Pluton j Mesečevi čvorovi .. . .. . . . . 43 Pluton u aspektima sa Mesečevim čvorovima. . . . . . . . . . • . ... . .. 49 Pluton u konjukciji sa Severnim Mesečevim čvorom . . . . . . . • • • . . . . . . 53 Pluton u kvadratu sa Mesečevim čvorovima . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 54 Planete u aspektu sa Mesečevim čvorovima . . . . . . . . . . , • • • . .. . . 57 Pluton u aspektima sa drugim planetarna . . . . . . . . • • • . . . . . . • • • . . . . . 57 Pluton i Četiri Prirodne Faze Razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Tri Reakcije na Evolutivni Impuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Četiri Nalina na koje Pluton utiče na Evoluciju u našem životu . . . . . . . 61 Retrogradni Pluton. . . .. . ... . . . . ...................... 64 Pluton - Naknadne Misli. . . ... . . . . . .. . . . . . ............ 66Drugo poglavlje: Pluton u kućama . . . . . . . • • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 75 Pluton u Prvoj kući ili u Ovnu. . . . . . . • . . . . . . 77 Pluton u Drugoj kući ifj u Biku . • . . . . . • • . • • . . . . . . . . . 9I Pluton u Trećoj kući ili u Blizancima . . . . . . . • • • • • • • • • • • • o o • • o o . 106 Pluton u Četvrtoj kući ili u Raku. . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . • • . ... 119 Pluton u Petoj kući ili u Lavu. . . . . . . . . . • • • • • • • . . . .. . .. .. 136 Pluton u Šestoj kući ili uDevici . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 151 Pluton u Sedmoj kući ili uVagi 168 Pluton DeVetoj kući ili u Screicu . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . Pluton u Osmoj kući ili u Škorpiji . . . . . • • • • . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . . 183 u . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Plucen uDes.etoj kući ili u Jarcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Pluton u Jedanaestoj kući ili uVodoliji . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Pluton uDvanaestoj kući ili u Ribama . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254Primeri Natal"ih Karti : . . . . . . . . . . . . • � . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Adriana Hirt . ...... ................. . 283 Adolf Hitler ....... . . . • • . . . . . . . . . 291
 8. 8. Treće poglavlje: Pluton u aspektima sa drugim planetama . . . . . . . 298 Rastući aspekti. . . ... . . .. . .. ... . ... . .. . . . . . . ....... 303 Opadajući aspekti . . .... ............... . ...... . .... , . ... 306 Pluton u aspektu sa Sunc�m . . . . . , . , . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . 311 Pluton u aspektu sa Mesecom . . . .. . . . . ,., .••••.•. . . •• . . . " " .. 314 Pluton u aspektu sa Merkurom . . .. . . . . . . , . • • • • • • . . . • . • . . , 319 .. Pluton u aspektu sa Venetom , ... , , , , , . , . , ,, . . . , , , , , , . . .. . , 323 Pluton u aspektu sa Marsom . , , . . , . , • . , . ,. , . . . , , • . . . • • • . . . . . , 327 Pluton u aspektu sa Jupiterom. , . , , . • . • . . . , ..••...•....... , , , , 336 Pluton u aspektu sa Saturnom . , . . . . • , • • • • • • • • . . . , .. , . , , , , , . 340 Pluton u aspektu sa Uranom ..... , . , • . . . . , , . , . , • • • • . . . . , , ... 344 Pluton u aspektu sa Neptunom , . . . . . . ,,, , .. , , , . , ... ... , ... , ... 347Četvrto poglavlje: Pluton: Tranziti. Progresije i Solarni Povraci . . , 351 Tranzit.i i Orbisi . . . . . . . , .... ,. . " ,.... , ...... ,, . . .. " . , .... ,351 Progresije . , , , . . . . . , . , • . . , ........ , , .... , , ... , . .. ,.... , , ... 357 Solarni Povrad , . , , . . ......... ,. ..••••••• . . .... . . .... 359 Tranzit Mesečevih Čvorova .. , . .... . . , .••.•••.•••••..•..... 359 . . . Pluton kroz Prvu kuću, ... . .•............•.•.•••••.•• . , .. 361 Pluton kroz Drugu kuću. .. . , .... , ...... . . . . . . . . . .. . , . , . . , 365 .. Pluton kroz Treću kuću, . . , ... , . , .... , . . .•.•. ••••••••..... , 367 . . Pluton kroz Četvrtu kuću ... , .••.•.••••..••••••.. , . , ... ...... 370 Pluton kroz Petu kuću. . . , . • • • . . , • • . ... . . 373 Pluton kroz Šestu kucu . . . . . . . • • • • • . • • • • • . • . . • • • . . • • • • • • . .. , . 376 Pluton kroz Sedmu kuću, , .•.... .•••••••....... , ... 379 Pluton kroz Devetu kuću . , . , . . . . . • • • • • Pluton kroz Osmu kuću . . . . . . . . . . . . • . . ,.... , .........•.•..... 383 . . ..... , , ... . . ........... ,..... . . 386 Pluton kroz Desetu kuću. , . . . . . • • • • . . . , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Pluton kroz Jedanaestu kuću . . . . . . . . . . . . . . • • . • • .... , . , .... .. 393 Pluton kroz Dvanaestu kuću .. . . . , .... , ....••••••••. •......... 396Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 I
 9. 9. PREDGOVOR Noela Tajla "Gde je Bili?" - Pravo test-pitanje za jedno sasvim malo dete kojeupravo spoznaje scbe. Aji gde je zaista Bili? Da li je on onaj koji zauzimajedan posebno naznačen prostor i/ili posebno naznačen vremenski peri­od? rli se on jednostavno nalazi "upravo ovde"? Psihološka ispitivanja predstava O identitetu na početnom stadijumurazvitka navode na misao da će većina Bilija (i Džejn, naravno) odgovoritiDa ovo suštinsko pitanje pokazujući na svoje stomake, sredinu svog rela. Dok čitate ove pasuse, postavite sebi pitanje gde se nalazi središtevašeg bića? Izgovorite to glasno. Kako se osećare? To je jedan čudan tre­nutak koji lako mOže da se previdi. Toliko često tokom života mi odgovorimo frazom/mišlju: "Ko? Je lJA?" Recite to sebi upravo ovog trenutka, glasno i snažno. Drugj čudan osećaj. Jlj sre napravili gest koji bi trebalo da propra tiove reči, ili ste osetili potrebu da to učinite (možda ste pokrenuli prste ilišaku). Na koje mesto ste pokazalilili pokazujete? Gde je to ..JA"? Ono sepremešta više ka predeIlI srca, iznad Bil ijevog stomaka. Ta jednostavnalIsredsređcnost na centar tela unutar analOmije odraslog čoveka podstak­nuta je svešću o suštinsko m značaju srca i osnažena osećanjima, uvreže­nim u samom jeziku i umetnosti, koja uvek ukazuje na srce kao na neštood suštinskog značaja, itd. Prilično duboko ukorenjena i pametna pojava. Niko Ile pokazuje nasvoj lakat ili na svoju nogu! Ako biste se našli tl situaciji da ovo pitanje postavite svetskom bok­scrskom šampiol1u super-teške kategorijc, on bi vam mogao odgovoriti,zauzimajući gard i mašući svojom desnom pesnicom, "Upravo ovde, čo­veče". Onaj koji sc u potplInosti posvetio intelektualnom radu možda čakne bi jasno ni izgovorio odgovor) nego bi jednostavno pokazao na svojuglavu ili bi jednom trepnuo očima to!erišući vaše pitanje. 13
 10. 10. Džef Grin I u jednom i drugom slučaju, nešto bi nedostajalo: ljudska dimenzija. l stoga je razumno postaviri piranje, ,.Šra je samo središte mog bića,ko sam ja?" Pitanja koja budu ubrzo usledila su, naravno: "Zašto posto­jim"j "Koliko dugo "Ko je odgovarat) za to?"j "Da li bi_ to trebalo da mipredstavlja zadovoljstvo i j i ne?" itd. Nijedno od njih nije nikakva naYost, naprotiv, sva Ova pitanja su več­na. Religija je bila Stvorena zato da bi dala odgovore na takva pitanja nakoja ljudi nisu mogli sami da odgovore, da bi povezala stvari u jednu je­dinstvenu celinu zbog značaja i sigurnosti. Pretpostavljamo da su sam po­jam duše i traganje za dušom rođeni unutar religijskih učenja (ne samo Čak ni najprefinjeniji etirnološki rečnici ne mogu da uđu II trag tač­hrišćanstva, da vas podserim).nom poreklu reči "duša". Ono je zagonetno, upravo tako kao što su i prveiskre života prekrivene velom tajne. Zvanična učenja o suštini izjedna­čavaju dušu sa suštinom bića, apsolutnom egzistencijalnom svešću o biću. Iako duša nije žlezda, mišić, složena spirala hormona i hromozoma,ili problematična izraslina, neki takozvani duhovni učitelji pokušavali suda joj podate specifično obličje. Interesantno je to da bi oni veroVatnoboravi u fizičkom telu. "Pa naravno, to je grudna žlezda!"spremno prihvatili Bitijevu ili vašu pantomimu kao validan dokaz da duša A potom nas je Alan Leo, taj nadareni, čudni, pa opet, astrolog vrhun­skih uvida, potekao iz Engleske s kraja veka, čiji je rad izvršio moćan uti­caj na same začetke astrologije II Americi, odveo u drugu dimenziju. Izre­kao je pravu stvar o duši u vezi sa Neptunom (ili možda bi trebalo dakažem, dao je izjavu o Neptunu koja je povukla za sobom blještavi uvid utelo." Gde ona odlazi? Zašto? Gde je ona boravila? Govorimo li mi ovdesuštinu duše). Rekao je: "Neptun dozvoljava duši da napusti svoje fizičkoo nekakvom "putovanju"? Ono što je Leo pod tim posebno podrazumevao jeste to da Neprunpodvlači razliku izmed II dodirljivih i nedodirljivih nivoa stvarnosti našesuština. U stvari, kada o svemu tome duboko promislite, osećate da je ovoegzistencije. Po Leovom mišljenju, duša je nedodirljiva. To je njena pravaLeovo povezivanje između Neptuna i duše bilo jednostavno objašnjenjenajveće zagonetke pomoću najnovijeg zaključka astrologije rog vremena. Na primer, deo opterećujućeg nasleđa koje je Saturn sa sobom doneoiz minulih doba 11 ova moderna vremena prihvaćen je kao krajnja granič­na linija svega onoga što su astrolozi mogli videti i proceniti. Sve "neu- 14
 11. 11. Pluton - [ransformi�uće putovanje duše potrebljivo" pripadalo je Saturnu: svi oni nataloženi bolovi, skriveni stra­ hovi, i pretnje okruženja (prema rome sva učenja O različitim .. nivoima", oktavama, vladaocima, itd.). Otkriće Urana donela je oslobođenje, i pojedinac je zadobio izvesno poštovanje. Ali je isto tako) krivica za sve ono što je ostalo neupotreblji­ vo iz sistema simbola onih dana pala na individuaUzam koji je poremetio društvo. Potom je došao Neptun. Gde je Džef Grin? To je pitanje koje sam postavio sebi dok sam pos­ matrao pojavu ovog astrologa II svetu astrologije. Pročitao sam neke nje­gove članke i intervjue u nekoliko časopisa, pohađao sam njegova preda­vanja i raspitivao se o njemu. A potom sam sa njim prodiskutovao njegov novi rukopis. Džef Grin je ukazivao na Pluton, na Pluton svakoga od nas, na onaj.. središnji deou svih nas i govorio je da se upravo tu nalazi ono mesto sakojega bi astrolozi mogli započeti da rešavaju misteriju duše, da proniknuu sam smisao putovanja unutar evolutivne dimenzije. Dok sam proučavao Džcfov rukopis, osetio sam strahoviro olakšanje:preda I11Jlom se nije nalazio duhovnik koji se demonstrativno razbacivaomagijom. Umesto toga, preda mnom se ukazao jedan krajnje osetljiv, du­hovno razborit, i psihološki rafiniran ast.rolog koji je jedan neopipljivisvet ispitivao na jedan vrlo opipljiv način. I dok su pokušaji da se vodi diskusija o prošlosti duše, izgleda oduvekostavljali individualizam po strani (Leova borba izmedu Neptuna i· Ura­na), ro jest, nije postojao način da se prate diktati duše sve dok njih nepostavite iznad svetskih pravaca, Ožef je uveo osetJjivll podelu strukturesamih ,.želja" lInutar duše, unutar "nepromenljive svesti": jednim svojimdelom duša teži da se izdvoji iz svojih najstarijih korena (da krene putemindividualizacije); a jedan deo teži da se vrati svom Izvoru (da bude jedandeo nedeljive celine). Džd je potom ovaj uvid primenio na položaje Plutona u kućama ho­roskopa. Svaki položaj je duboko, duboko proučio iz mnogih aspekata,od kojih svaki na svoj način ukazuje na suštinu pojma duše: nEro to samla. " Dok sam pregledao ovaj rukopis, našao sam se pred pravim ispitom­imao sam jedan posebno dramatičan telefonski poziv II okviru astroloških
 12. 12. Dtef Grinkonsultacija. "Džordž" me je pozvao telefonom iz drugog grada, i njego­va dilema bila je zaista izuzetno neobična. Džordž je ostavljao utisak izvanredno inteligentnog, lucidnog, izu­zetno osvešćeoog čoveka, razoružavajuće otvorenog uma. Deo njegovihbriga bio je u vezi sa tim što mu se putem objavljujućih vizija, snova i gla­sova koje je čuo, jasno prikazalo da je on u prerhodnom životu bio jedanod Isusovih apostola. To nimalo nije bilo smešno. Nije mu se omaknuo čak ni smešak to­kom kazivanja ovog predmeta, toliko je Džordž bio budno oprezan tokomdiskusije u pogledu ovog njegovog slučaja. Takva sugestivnost je zaistačesto sastavni deo jedne kompleksne slike o samome sebi, ali nije na jed­nom astrologu da o tome sudi. Nijedan od nas ne bi ništa postigao timeda sam mu pokazao svoju suutnju ili dao neozbiljan odgovor koji je do­bijao uvek kada bi se usudio da o tim svojim problemima priča. Identitet njegovog prošlog života zadavao mu je probleme u okvirudelatnosti sadašnjeg života zbog osećaja krivice i stida: Ilije mogao da nas­tavi da živi svo; život na onaj način na koji je živeo zato što je svako nje­govo ispoljavanje bilo ekstremno različito od ustanovljenih standarda uokvirima udruženja čiji je član bio u pretbodnom životu. Bilo je tu mnogo drugil] detalja, ali u ovom predgovoru nema mestaza izučavanje ovog slučaja. Zbog toga sto sam preuzeo odgovornost za toda pokušam da pomognem Džordžu II tome da pronađe izlaz iz ovogproblema, tragao sam za polaznom tačkom. Bilo mi je potrebno da saz­ Rukopis Džefa Grina bio je tada 10 santimetata od telefona. Ponovonam više o pravcu evolucije njegovog života.sam izučio izvesna poglavlja, i diskusija o položaju Plutona II Džordžo­vom horoskopu dovela me je do ideja za koje će se ispostaviti da će Džor­džu biti od velike pomoći. Džefovo delo razjasnilo je Džordžu njegovu istinsku suštinu. Ovodelo će to učiniti i za svakog od nas dok se budemo hvatali u koštac saPlutonovim ubrzanim putovanjem kroz svemir i njegovim značenjem unu­tar vremena. Noel J an Taji Čestitam ti, Džef; i hvala ti. Meklin, Virdžinija Septembar 1985 16
 13. 13. UVODNAREČ Alana Okena Dok sam čitao i ponovo iščitavao stranice izvrsne, prve knjige DžefaGrina, "Pluton: Transformišućc putovanje duše", nisam mogao da odolimosećanju da bi sc jedan alternativni naslov mogao dodati ovom poučnomastcološkom delu. Taj naslov je: "Astrolože, vrati se Izvoru", Vrati se Izvo­ru da bi uputio na pravi razlog prakse naše drevne nauke i suštinu ovogneverovatno lepog umeća. Vrati se Izvoru da bi sc posvetio ulozi unutar­njeg vodiča ljudskih bića. Vrati se izvoru jednostavIlosti Života koja seskriva iza Plana evolucije Ljudskog roda. Astrologija predstavlja jedan aspekt metafizičke tradicije poznate kaoDrevna Mudrost. Kada se ispravno primenjuje II praksi, Oila vodi ast[olo­ga II direktnu svest o demonstraciji ,.Božanske Geometrije". Ona potomrazotkriva da u tome postoji logičan, proveren obrazac po kojem se razvi­ja ljudska svest. Putem njegovih veština) tehnika i J što je najvažnije, razvi­jene intuicije, astrolog postaje svestan da se iza pojavnog vela svetskognereda skriva izvestan poredak. Štaviše, da jc taj poredak procenjiv i pred­vidljiv. Posvetivši se ovim proučavanjima, astrolog potom stiče šansu dapostane predisponiran za to da razume da se tu radi O živoj svesti. Da jeuniverzum zaista ŽIV i da u ovom životu postoji Volja, svrha i inteligen­cija, i da su sve one izražene II okviru našeg solarnog sistema putem os­novnog kvaliteta - Ljubavi. Ta Ljubav je prava suština celokupnog bića ikonačni "evolurivni uzrok inkarnacije" . Sa značajnim izuzetkom najautoritativnijeg dela, Ezoterična Astrolo­i doprinosa Alana Lea, W. P. Rig, Me R. Ladlam, mnogo voljene Izabelgija tibetanskog učitelja, D. K. (putem njegovog prepisivača, Elis A. Bejli)Hiki, i nekolicine drugih, malobrojna su dela koja više razmatraju ezo­terične i spiritualne aspekte astrologije. Oejn Radjar je u najvećoj meridoprineo astrologiji, ne samo II ovom veku nego u celokupnaj do sada za­pisanoj istoriji naše nauke. On je zacrtao filozofski referentni okvir kakobi na svetlo izneo sam pojam arhetipa muškarca i žene iz Doba Vodolije. 17
 14. 14. Ožef GrinDodajte come i otkrića u vezi sa opisom i razvojem nataine karte! Ali čaki ogromno Radjarovo delo (i izuzetno značajne knjige Marka EdmundaDžonsa) nije zadovoljilo potrebe i interesovanja metafizički orijentisanogastrologa, istraživača čija Ljubav prema Bogu i ljudskom rodu gori svetli­je i od najvećih ideja i najprefinjenih umova. Trenutni rad Džda Crina (kao i njegova učenja i predavanja) pogadasrž metafizičkog istraživača i spiritualno orijentisanog, humanistički nas­trojenog astrologa. Delo Džefa Crina predstavlja jedan deo većeg, svet­skog pokreta među astrolozima koji iznosi astrologiju van okvira ograni­čavajućeg, tajanstveno glamuroznog, ličnog istraživanja prošlosti. Pluton:Transformišuće Putovanje Duše, pomaže u tom kolektivnom naporu takošto se usredsređuje na Pluton, tog planetarnog predstavnika preobražaja,na način na koji je, uprkos tome što je ezoterijski u svojoj orijentaciji, po­red svega toga, ipak, dostupan svim ozbiljnim učenicima astrologije. Knjiga Džda Grina na jedinstven način povezuje metafizičke principei zakone, pomaže u opisivanju natalne karte, povlači razliku i stvara jasneuvide u mehanizme Plutona. Ova informacija je potom prezentovanačitaocu jezikom koji je istovremeno odraz lične Džefove metafizičke obu­čenosti, a koji je, uprkos tome, kolokvijalan. Njegov idiom, poput samogDžefa, lak je za razumevanje, prijateljski, pa opet duboko prožet atmos­ferom predavanja iz slušaonica Učenja Drevne Mudrosti. Džef je takođeodraslo "dete cveća", a potpuna predanost humanizmu 1960-tih godinaozbiljno se prelama kroz njegova učenja i tokom ovog dela. U pogleduovih stva!i i teškog zadatka onih čiji rad ima svrhu reorijenracije ličnogživota ka životu Duše (pa tako blagostanju čitavog Čovečanstva), ja samDžefov brat. Zadovoljstvo je pridružiti se njemu i tolikom broju drugebraće i sestara koji imaju ovaj zajednički ci Jj na Stazi Služenja putem astro­logije i metafizike. Kako čovečanstvo sve dalje i dalje zakoračuje u Doba Vodolije, potre­ba za tim da se integrišu lične Aspiracije kroz kolektivno usredsređivanjena Uticaj planeta, postajaće sve više vidljiva. Tako će se pojaviti nov po­redak u okviru izražavanja ljudi. Ukoliko dovoljno Ljubavi podrži taj pro­ces} ta vanredna mera neĆe biti. opelo na ruševinama današnjeg sveta. Paipak, destrukcija jeste neophodan deo uskrsnuća; smrt je neophodan pok­retač stalne reinkarnacije koja u sebi sadrži toliko mnogo od unutrašnjementalni obrasci koji se ne obnavljaju, fizički i nefizički otrovi i blokade,strukture naše pjanete i samog ljudskog života. Uobičajeni emocionalni i 18
 15. 15. Pluton - transformišuče putovanje duše i svi drugi gresi odvajanja, koji predstavljaju značajan deo karme, mo­raće da budu odbačeLli kako bi mogli da nastupe procesi pročišćenja i po­novnog rodenja. Kada Pluton, planetarni predstavnik smrti (i ponovnog rođenja), bude prolazio kroz sopstveni znak Škorpiona, uočićemo inten­ziviranje ovog nagona za destrukcijom da bi se mogla ukazati perspek­dvanaest godina da završi i pokrije razdoblje od 1983. do 1995. godine.tivnija budućnost. Kao što mnogi od nas znaju, ovom prolasku trebaćeSaturn, Gospodar Kanne, takođe tranzitira kroz Skorpiju krajem 1985.,tako da Džef Grinova izvanredna studija O PlutOnu nije mogla pronaćibolji čas. Stojimo na razmeđi dvaju doba. Škorpija predstavlja "razmeđu" dvareferentna okvira ljudskog izražavanja: ličnog i kolektivnog. Upravo suznak Škorpiona i aktivnos[i osme kuće natalnog horoskopa put kojimsvako od nas prolazi kroz test transformacije. Upravo tu nastupa smrtindividue podstaknuta nagonom za oslobođenjem od ličnih želja (koje jepokrenuto prolaskom kroz znak Ovna i prvu kuću) i osnažena ili putemduhovnih tcz.nji ili materijalnog i duhovnog očajanja koje ima cili da seodrcknemo privrženosti egu. U stvari, upravo ovo je to mesto gde "ego"umire preti naiJazećim utiscima kolektivnog usredsredivanja na Dušu.Škorpija pravi sjedeći korak, dozvoljavajući da sada "drugačije shvaćena"Vaga u prethodnom ispiru naučila nas je značaju i procesu sjedinjenja.individua po prvi put doživi utapanje li vodama kolektivnog života. po­tom individua može da se ponovo pojavi sa potencijalom unutarnje sves­nosti O mističnom jedinstvu "sebe sarne-drugih-Svih". Ovaj proces ne kul­minira (niti poseduje onaj maksimalni potencijal da doprinese materijal­nom svetu), Sve dok individualizovano ]a ne bude prvo okupano II VatriUnivenaIne lstine (Strelac). Samo II tom jednom jedinom trenutku, takorazvijeno .la, može se manifesrovati kroz pokretačku snagu Jarca. Zbogtoga je vrlo važno istaći [O da su Škorpija i Osma kuća ništa drugo do samiprocesi transformacije koji vode ka višem stanju. Otkada PredstavnikTransformacije (Pluton) uistinu tranzitira kroz ovaj "vrh ljudske svesti" IIŠkorpiji, odigrava sc jedan proces II kojem čitavo Čovečanstvo prolazi testsmrti i ponovnog rodenja i ono Će sve snažnije bivati podvrgavano tomtestu do kraja ovog milenijuma. Veoma je zanimljivo zapaziti da krize ljudske egzistencije na materi­jalnom planu (koje uvek vode ka pitanjima od dubljeg moralnog značaja)spadaju II domen niže oktave Plutona i suvladara Škorpije, Marsa. Mars 19
 16. 16. Džef Grinje tradicionalno poznat kao "bog rata". Vrlo je tužno to što moramo daprimetima da čovečanstvO ne želi više da uči i da se orijentiše ka metafi­zičkom. Ono bi u tom slučaju bilo sposobno da zaustavi ratove pre negošto bi do njih došlo, na taj način, što bi bilo II stanju da izazove preobražajna mnogo suptilnijim nivoima svesti pre njihovih zastrašujućih, stvarnihmanifestacija. U obličju plemenske, rasne, nacionalne pretnje, a sada, unašem nuklearnom dobu, u vidu uništenja planete, pojavljuju se kataliza­da je sve ono što je previše često predstavljalo izgovor za fat baz irano natori evolucije ili ."đavo-lucije" čovečanstva. Takođe je istorijska činjenicapotrebi i želji za teritorijalnim proširenjem i drugim ekonomskim okol­nostima. A gde se u okviru horoskopa nalaze ove okolnosti? One se na­laze upolacitetima Škorpije, Marsa/Plutona, i osme kuće: u Biku, Veneri,i drugoj kući! Tu se skriva jedan kosmički poredak, koji se može dokaza­ti astrološk.im obrascima. Haos u svetu proizvod je nedostatka svesti opostojanju jednog takvog poretka i nespremnosti čovečanstva da mu se saljubavlju pokori i unapredi taj poredak sve do Obećanog T la (zvanog..Zemlja"). Produžičemo mi sa tim da budemo takve budale, takva gladnadeca. Mi možemo i moramo promeniti ovo neobnavljajuće stanje bivstvo­vanja. Svesno sarađivanje sa energijama planete Pluron, ma koliko ro bilopreteče za naš ego, svakako predstavlja način da jedan ovakav uspon odsuštinskskog značaja postane vidljiv. Iznova i iznova, mi strmoglavljujemo naše narode u samoubilački ratkao jedini fenomen koji izgleda dovoljno znamenito da nas barem donek­le učini osetljivim. Ali čak i ovi mnogobrojni ratovi slabo utiču na poziti­van razvoj kolektivne svesti. Ne, to zaista jesu i moraju biti unutarnjiratovi ličnog preobražaja koji će nas odvesti u to mesro mira. To se odi·graya II ovom unutarnjem i svetom mestu gde je ego transformisan svo­jim susretom sa Dušom. A Duša je ono mesto u kojoj boravi Majstor unu­tar svakoga od nas. Upravo ovo je onaj mir koji "sadrži celokupno razumevanje", jer ta­kav mir ne potiče iz uma, niti od svih onih duhovnih vođa i državnih pog­lavara koji isključivo slušaju um. Kao što Džd Grin kaže u ovoj knjizi:"... usporite i dozvolite sebi da meditirate i osetite ideje." "Osećanje ideja"proizlazi iz osetljivosti naučene putem identifikacije ega sa Dušom. Jedinokroz ovakav proces suštinskog ujedinjenja, Ćovečanstvo može biti spa­šeno od sopstvenog totalnog uništenja. Ovaj ujedinjujući proces nazvan je.,Staza Vernikal, po Učenjima Drevne Mudrosti. 20
 17. 17. Pluton - transformišuće putovanje duše Upravo tu moju najdubJju molitvu, moju najiskreniju nadu, i svrhuJda da ćemo objaviti totalni rat nižim nivoima naših bića (koristeći oružjebezuslovne ljubavi), delim sa Džefom Griuom (i sa tolikim brojem drugeotvo re molekularnu strukturu sićušnih ega kako bi isti nska svetlost Višegbraće i sestara na ovoj Stazi). Neka Plutonove atomske bombe ljubaviJa mogl a proplams.ti kroz nas i posej.ti seme sadašnjeg i budućeg Čo­večanstva. Alan Oken Santa Fe, Novi Meksiko Januar, 1985 21
 18. 18. UVOD Ova knjiga namenjena je obuci profesionalnog astrologa kome klijent postavlja pitanje: IlZašto sam ja ovde, i koje su moje lekcije?" Namenjenaje protIčavaocima astrologije i svima onima koji postavljaju ovo pitanje ipokušavaju da pronadu odgovore llnutar okvira astrologije. Ako se složimo sa tim da je astrologija simbolički jezik ili sistem kojiopjsuje ukupnost žjvota, onda ćemo razumeti da se ovaj opjs bazjra J13empirijskom posmatranju i uzajamnim odnosima tl planetarnom obrascuII trenutku posmatranja. Tri fenomena koje možemo da pratimo jesu evo­lucija, ciklusi i rast. Svi oni se baziraju na procesu. Proces podrazumevaprošlost, sadašnjost i budućnost. Celokupna Tvorevina, gledano iz aspek­cije. Postoji vidljiva prošlost, sadašnjost i budućnost, gledano iz ugla proš­ta kolektiva i iz aspekta pojedinca, rukovodi se prirodnim zakonom evolu­losti. Postoje dve vrste evolucije - kataklizmička i neprekidna. Katakliz­mička evolucija se događa u onom trenutku kada mnoge sile istovremenokulminiraju kako bi dovele do ceJokupnill preobražaja onih planova kojenije tako. Promene su posledica delovanja mnogih evolucionih si ja koje sesu zahvatile. Izgleda kao da je u pitanju nagla i iznenađujuća promena, alisusreću sttcmeći zajcdno istom cilju. Silc orpora istovremeno predstavlja­ju p rošlost i budućnost. Evolutivne sile stvaraju kataklizmu koja pred­stavlja budućnost kao posledicu prošlosti. U onOm trenutku kada evolu­rivne sile promene postanu snažnije od sila otpora, dolazi do katakLizmič­ne promene. Relativna snaga obe sile određuje intenzitet ilj magnitudusame karaklizme. Jednostavan primer kako se ovaj proces manjfestuje u prirodi jestezemljotres. U ljudskom društvu, afera Votergejt, koja je dovela do ostavkepredsednika Niksona, takođe predstavlja jedan primer tog procesa. Nasuprot tome, evolucija koja se odvija ujednačeno i neprekidno, do­nosi postepene ili mirne cikluse razvoja koji traju izuzetno dugo. Ovaj tipevolucije daleko je blaži i nije katak1izmičan. Posmatrano sa stanovišta 23
 19. 19. Džef Grinprirode ili nauke, ovaj tip evolucije sadrži u sebi malo ili nimalo sila Otpo­ra prirodnim evoJurivl1im ciklusima života, na individuaJnom ili kolek­tivnom planu. Pluton je planetarni simbol koji stoji u vezi sa procesom evolucije, sakolektivnog i individualnog stanovišta. On je primarni pokretač, prauz­rok, ili krajnje ishodište na koje se svi drugi planetarni faktori nadovezu­ju. Kad vas klijent upita .,Zašto sam ja ovde, i koje su moje lekcije?", pi­t anje u sebi sadrži fenomen evolucije u životu !.ičnosti. ldeje, metode itehnike, predstavljene u ovoj knjizi, pomoći će vam da nađete odgovor nato pitanje. Ovaj pristup jeste jednosta vno još jedan lilter, način da stavi­mo astrolaške naočare, ne bi li nam pomogle da steknemo bolji uvid upitanja lične i kolektivne evolucije. Ovaj pristup pomoći će vam da identilikujete evolutivni kontekstnjegova prošlost preduslovila sadašnje okolnosti U njegovom životu. Ra­prošlosti bilo kojeg pojedinca, zašto on ima takvu prošlost, i kako je tazumevanjem težnje duše za preobražajem, mi ćemo biti u stanju da pre­pojedinca. Težnja za preobražajem omogućava individui da se u roku ži­poznamo evolutivne lekcije koje su u ovom životu predviđene za svakogvota razvije i ostvari, da se razvija i da stalno napreduje. Razumevanjemkonteksta evolucije prošlih života, mi ćemo shvariti razloge ili "svrhu"posebnih lekcija koje se nameću II okviru naraIne karte. Poimanjem evo­njegovu sadašnjost, i one izbore sa kojima se čovečanstvo suočava, kao ilutivne prošlosti kolektiva (čovečanstva), bićemo u stanju da shvatimobudućnost koju će ono otelotvoriti. Štaviše, mi ćemo shvatiti način na kojije prošlost sazdana, uobličena, ili uslovljena specifičnim izborima sa koji­ma se suočavamo tl svakom sadašnjem trenutku, i zašto se odlučujemouptavo za te opcij e. Ova vrsta poimanja individualnog i kolektivnog izuzetno je važna sa­da kada je Pluton u Škorpiji, a Neptun u Jarcu. Ovaj specifičan ciklus nas­tupa svakih pet stotina godina ili približno toliko. On uvek pada nepo­sredno pre, ili odmah nakon kraja stoleća. Ukoliko se osvrnemo na istoriju da bismo istražili evolutivne i kar­se suština načinjenih izbora i spornih pitanja vrte la oko jedinstva ili pola­mičke teme koje Sll se odigrale kada je ovaj ciklus akriviran, saznajemo da rizacije. Ako razmislimo o ove dve arhetipske teme i projektujemo ih u svet današnjice, uzi majući II obzir dotične probleme, posledice individual­ no i kolektivno izvršenih izbora koji odražavaju ove teme biće shvaćene 24
 20. 20. Pluton - transformišuče putovanie duše kao daleko kritičnije nego ikada ranije u ljudskoj istoriji. Problem broj je­ dan našeg današnjeg sveta mora hiti kolektivni pristup i reagovanje na nuklearnu tehnologiju i oružja koja Sll se nagomilala. Pluton se nalazi II vezi sa samim jezgrom, nukleusom j prodorom i fuzijom u najširem smis­ lu te reči - osnovom nuklearne bombe i drugih sličnih bombi. On se tako­ đe odnosi na fenomen odbrane, aktiviranje odbrambenog mehanizma, iz ma kojeg razloga. Pluton takođe govori O tome kako koristimo naše re­surse i resurse drugih ljudi. Sada kada se Pluton nalazi u Škorpiji, ove prirodne korelacije i prob­ lemi koje oni predstavljaju, postaju jasniji vidJjivi i intenzivirani. Tačka polariteta Škorpije jeste Bik. Bik predstavlja najdublji i najosnovniji arhe­ tip (sa kolektivne i individualne tačke gledišta), instinkt samoodržanja; instinkt opstanka. S obzirom na uricaj Plutona II Škorpiji, kakvi će izboribiti načinjeni u pogledu opstanka ljudske vrste? Isra rija ukazuje na to da je za vreme Neptunog boravka II znaku Jarcadolazilo do pojava nacionalizma, autoritarizma, konzervativizma, nasiljavlastodržaca, religioznih događaja u jednoj ili drugoj formi (Isus je bio na planeti i raspet na krst dok je Neptun bio u znaku Jarca), individualnog ikolektivnog razočaranja i/ili otkrovenja, i rušenja prethodnih i zastarelihoblika stvarnosti. Ovaj rušilački uricaj srvara osećaj nesigurnosti u kolek­tivnoj Duši, čime proizvodi potrebu da ljudi veruju u iluziju da je sve IIredu. Ta kolektivna potreba pretvara se II snažnu sklonost ka onima kojiim govore ono što oni žele da čuju, čak kada to nije bazirano na istini.Obično se II tom slučaju pronalaze bilo kakva žrrvena jagnjad koja će bitiokrivljena zbog zala proteklog dana. Ona bivaju izopštel13, žigosana, ili naneki način, izolovana od " matice" onih koji žele da se prilagode i verujuu to da jc sve II redu. Ovaj fenomen dešava se interno, unutar nacije, ieksterno, kada jedna nacija, ili blok nacija, izoluje drugu ili druge nacije.Ove istorijske činjenice su zadivljujuće kada se posmatraju u svetlu arhe­tipske svrhe Neptuna u Jarcu: da transcendira granice nacionalnog iden­citcta i strogo sebičnih interesa, i da individualno i kolektivno ujedini saDušom, Silom ili hvorom. Ovaj Izvor je stvorio sve stvari da bi se uza­jamnom saradniom, do koie može da dade na svim nivoima stvarnosti,razrešili aktuelni problemi i sporna pitanja II cilju opstanka individue iljudske vrste. Priča, ispredana tokom čitave zabelcžene israrije, II kojoj se ovi petsto­godišnji ciklusi odigravaju Ilije nimalo prijatna, niti je posebno inspirativna 25
 21. 21. Ožef Grins obzirom na ono što se zbiva u današnjem svetu. U principu, pre bi semoglo reći da je došlo do polarizacije ljudi i nacija nego do onog neop­hodnog ujedinjenja. Delovi stanovništva povukli su granice na zemlji kojesu naglasile njihova posebna gledišta, sopstvene interese, značaj zajednicai religioznih sistema. Ove grupe su potOm izazvale, ili pokušavale da na­metnu svoja gledišta drugim delovima stanovništva koji im se nisu povi­navali. Obično su upotrebljavali religiju ili neki drugi moralni imperativda dokažu ili odbrane ovakve akcije. U stvari, jedan deo stanovništva jenu polarizaciju i konflikt sa drugim nacijama iz istih razloga, pod lažnimmislio kako je on u pravu, dok svi drugi greše. Nacije su iskusile intenziv­motivom nacionalnih interesa. Obično su lideri tazličitih vlada oni kojiigraju na kartu nacionalizma tokom ovih perioda. Arhetipska potreba za regeneracijom putem transcedentnog jedinstvaretko se pojavljivala. Umesto toga, ovim periodom II kojem je PlutOn biou Škorpiji, a Neptun u Jarcu, dominirala je degeneracija u vidu polari­zacije i sukoba moči. Ono što je interesantno, za vreme ovog ciklusa,Pluton se stalno nalazi unutar Neptunove orbite. Ciklus od dve stotinečetrdeset osam godina, koliko je potrebno da se Pluton vrati II Škorpiju Jstoji u vezi sa kulminacijom evolutivnog ciklusa, koja je započela pri nje­govom poslednjem povratku} i sa početkom sasvim novog ciklusa evolu­cije koji se odigrao za vreme njegovog trenutnog prolaska kroz Škorpiju.Kulminacija se bazira na svim prethodnim događajima, pozitivnim i nega­tivnim, koji su se širom planete odigravali za vreme ovog ciklusa od dvestotine četrdeset osam godina. Drugim rečima, rezultati svih onih pret­hodnih dogadaja dostižu vrhunac. Ova kulminacija podrazumeva da novciklus evolucije započinje u cilju opstanka planete i ljudske vrste. Pluton iŠkorpija intenziviraju i sažimaju sve procese sa kojima su povezani. Prematorne, Plutonov prolazak kroz Škorpiju "intenzivira periode". Ovaj inten­zitet je neophodan, jer pojačava svest o individualnim i kolektivnim prob­lemima sa kojima se mora uhvatiti u koštac, koji moraju da se climinišu,ili redefinišu u cilju individuahlOg i kolektivnog rasta, evolucije i daljegopstanka. Napetost proizvedena Za vreme ovog prelaska izmedu starih i novi hciklusa evolucije može biti izuzetno snažna. Jedan deo stanovništva ćepokušati da zadrži stari poredak stvarnosti, drugi deo će pokušati da kre­ne napred, imajući u vidu definisanje problema sa koiima se mora suočitii koje mora rešiti novim metodama kako bi moglo da dade do pozitivnog 26
 22. 22. Pluton - transformišuće putovanje dušei neophodnog razvoja, i neki drugi deo će biti manje više ambivalentanprema brigama, problemima i izjavama ovih dvaju suprotstavljenih delo­va čovečanstva. U srvari, jedna trećina stanovnišrva postrojila se duž Iini­ja prošlosri, jedna rre6J13 se posrrojjja duž linija porreba budućnosti,jedna trećina je ambivalentna. Ovakvo stanje dogadaja na individualnomi kolektivnom planu jedino podstiče i osnažuje polarizaciju, a ne ono nuž­no jedinstvo koje će omogućiti blag prelazak s obzirom na potrebe za pre­obražajem tih perioda.s pad ajll nuklearni rat, obmane nacionalizma j nametjivi sebični nacional­ Danas postoji mnogo spornih pitanja i problema. U ta sporna pitanjani interesi) međuzavisnost nacionalnih i internacionalnih bankarskih/eko­nomskih struktura, upotreba i distribucija nacionalnih izvora II svim vla­dama, hrana i prehrambena industrija, koliko i u šta sve vlade ulažu njihovnovac, problemi trgovine u pogledu uVOza i izvoza, delovi stanovništvanja industrijska re volucija počela je kada su se i Neptun i Uran našli IIkoji postaju izopšteni, jer gube posao zbog tehnološkog napretka (posled­Jarcu, a intenzivirala se kada su abe ove planete ušle u Vodoliju, a Pluronse premestio II znak Ovna), upotreba i primena genetičkog inženjeringa,i, povrh svega ostalog, pitanje kako unaprediti globalnu svest gradana sveta. Ovu poslednju misao zanimljivo je razmotriti zato Što u stvarnostivećina ljudi zaista dose�e ovaj nivo svesnosti u različitom stepenu zah­valjujući medijima. U svim zemljama običan čovek istinski priželjkuje miri želi da širi dobru volju prema svima. Pa ipak, ljudi koji su na moćnimpoložajima onih vlada koje predstavljaju vodeće sile sveta stvaraju poli­tiku koja vodi upravo suprotnim pravcima, dok daju prazna obećanja IIvezi sa brigama onih ljudi kojima upravljaju. Ova očigledna podela upra­vo predstavlja ontl lekciju istorije koja treba da bude nallČena. Upravo jeto ona podela koja je u prošlosti dovela do većine problema kada je Plu­ton bio u Škorpiji, a Neptun II Jarcu. Ako treba da učimo iz istorije kako ne bismo ponavljali greške proš­losti, ljudi svih lemalja moraju pod ić i svoj glas i izraziti svoje idje. Kadato bude neophodno i kada se za to ukažu prilike, ljudi moraju neposred­nom akcijom prevazići politike onih vlada koje doprinose polarizaciji.Savremeni primer II vezi sa tim gde se desilo da je politika vlade savladalaljude u tome da dostignu transcedentalna jedinstvo jeste trenutna tragedi­ja u Etiopiji. Glad koja se sada dešava (i dok ovo pišem) zavladala je kadaje Pluton tranzitirao osmu kuću horoskopa Etiopije, stupivši u direktnu 27
 23. 23. Džef Grinopoziciju sa njenom Venero m, u drugo; natajno; kući, II znaku Bika.Očigledno, većina vlada ovog sveta nije reagova.la dovoljno brzo, iako sumnoge od njih unapred znale šta se stvarno dešava. Č ak i posle roga, kadaje ta vest puštena II svet, vlade pOput vlade SAD nisu se odazvale iz tograzloga što je na čelu Etiopije bila komunistička vlada. Kada su dimenzi­je ove tragedije postale poznate javnosti neke vlade su odgovorile, uklju­čujući i SAD, ali ne na onaj način koji je bio adekvatan za rešenje proble­ma. Pa ipak, dobrovoljni napori mnogih muzičara u Americi, Velikoj Bri­taniji j Južnoj Americi, zajedno sa mnogim drugim naporima privatnihdonatora, pomogli su u tome da se problem učini lakšim, podjednako kaoi II unapredenju trancedentne i univerzalne društvene svesti koja dalekoSAD snimili, najavljuje ovu neophodnu temu evolucije: Mi Smo Svet.prevazilazi politiku vlade. Č ak i sam naslov albuma koje su muzičari uUkoLiko pažljivo poslušate stihove Ove pesme začućete teme evolucije:"Mi smo svet, mi smo deca, svi smo mi velika božija porodica, svi mjmotamo da pružimo ruku pomoći, izbori koje vršimo spasiće naše sop­stvene živote, mi smo ti koji u!epšavamo dan, upravo smo to, ja i ti." OvapOTUka je bila poslata milionima ljudi mnogih zemalja. Nadajmo se da ćeovaj primer običnih građana sveca koji zrače pozitivnom energijom nas­taviti da unapređuje zahteve Za preobražaj em našeg vremena. Individualni i kolektivni izbori koje svi mi budemo donosili tokomsledećjh pernaest go dj na predstavJjaće J}njkrirjčnije izbore sa kojima sečovečanstvo ikada suočilo, odlučujuće za sudbinu ljudske istorije. Oružjaza uništenje koje Čovek sada poseduje govore upravo u prilog ovome.Ako budemo odbacivali mogućnost jednog od mračnih scenarija koji bimogao da se ostvari, prosečni gradani ovog sveta, vi i ja, moraćemo dauputimo zahrev našim vladama da krenu II pravcu duha ujedinjenja, po­mirenja i saradnje sa svima, umesto II pravcu politike nacionalnog i inter­nacionalnog sukoba i polarizacije. Mi smo svet, svi smo mi deca velikebožije porodice. Izbori koji budu doneti u ovom duhu mogu voditi jedi­no ka pozitivnom, zdravom i produktivnom proceSll evolucije čitave pla­nere. Važno je zapamtiti da će se zahtevi za preobražajem našeg vremenazaista mani.fesrovati, na ovaj ili onaj način. Oni će se očitovati bilo putemkataklizmičkih evolutivnih i kaTmičkih dogadaja, ili u vidu sporill, pa ipakprogresivnih događaja koji će odražavati odgovarajuće izbore koje svi mimoramo doneti: kao pojedinci i kao kolektiv. Hvatalljem tl koštac sa spor- 28
 24. 24. Pluton - transformišuče putovanje dušenim pjtanjima i njihovim razumevanjel1l, ispravne odluke sprečavaju neiz�upravo u ovom duhu ponudio nam je i Nostradamus. On ic osetio, kao ibežnu kataklizmičku promenu. Uzgred rečeno, svoju viziju budućnostiautor ove knjige, da karaklizmički dogadaji, koje su mnogi predviđali nisupredodredeni za blisku budućnost. Nostradamaus je rođen up,"vo nakonposlednjeg ciklusa Pluronovog i Neprunovog prolaska kroz Škorpiju iposebno, znak Jarca. U srvari, Nostradamus je imao Neptun II znaku Jar­ca, a Pluton je za nekoliko stepeni zašao u znak StreJca u devetoj kući.Ukoliko veliki deo čovečanstva, a posebno one zemlje koje su nosiocisvetske moći, produže pravcem kojim su krenule prema nacionalizmu ipolarizaciji, kataklizmički događaji koje su mnogi predvideli veoma suverovatni. Doći će do neophodnih promena. Krajem ovog veka Neptun i Uran premesriće se u Vodoliju, a Plutonće preći u Strelca (vatreni znak). Jednostavno razmatranje istorije ispredanam priču o kulturnom i društvenom restruktuiranju u Onom trenutkukada se odigravao ovaj (planetarni) obrazac (lndusrrijska revolucija, me­đu ostalim dogadajima, 1 8 20-tih i 30-tih godina). Ovaj obrazac restruk­tuiranja bio je i biće ubrzan tokom ovog ciklusa. Izbori koji budu donetiza ovo vreme dok Pluron bude u Š korpiji, a Neptun u Jarcu (da bi mu sepridružio Uran na kraju ove dekade) odrcdiće način na koji ćemo svi miiskusiti društveno i kulwrno restruktuiranje. U ovoj knjizi naglasak je na individualnom iz razloga Što sve ono štose dešava na kolektivnom planu započinje na individualnom. Ako svakaosoba bude r3zumela koji su njeni zahtevi :la preobražaj em, i bude posru�pala na takav način II pogledu njihovog ostvarenja, onda će se potrebe zapreobražajem kolektiva razviti na jedan nekaraklizmičan način. Ova knji�ga napisana je II tom duhu. Pluton će biti II vezi sa pojmom Duše i tim kako fenomen individu�alne evolucije nastaje iz Duše - pra pokretača, ili "osnove". Diskutova�ćemo o tome šta je to Duša, i o unutarnjoj strukturi ili o dinamici Dušekoja služi tome da pokrene njenu evoluciju. Takođe ćemo raspravljati Opitanju slobodne volje iJi o izboru; ne samo o tome kako ovaj fenomenfunkcioniše, već i o tome kako to predstavlja bazu dvaju tipova evolucije.Evolutivna prošlost svake individue očevidno podrazumeva fenomen re­inkarnacije: seobu Duše. Evolutivna prošlost neke individue isto tako predstavlja najdubljeizvore n esvesne potrebe za emocionalnom sigurnošću. Ovi stari obrasci 29
 25. 25. Ožef Grjnnesvesne potrebe za emocionalnom sigurnošću kod svih nas II različitomstepenu stvaraju otpor prema promeni i svemu nepoznatom. Ova dinami­ka sigurnosti/otpora stvara kompulziju, opsesije, ili emocionaJne kom­plekse u mnogim individuama (ili nacijama). Ova knjiga će razjasniti kakosu ovi prisilni oblici ponašanja i kompleksi ukorenjeni i II kakvoj su vezisa prošlošću. Raspravljaćemo O ideji ili fenomenu karme: šta ona jeste, štanije, i II kakvoj vezi ona stoji sa faktorom evolucije kod svakoga od nas.Brojne nataine karte ukazaće na to kako evolutivni faktor funkcioniše ij]usrrovaćemo principe II ovoj knjizi. Ovaj rukopis biće podeJjen 11;:1 dvadela. Ptvi Deo obuhvatiće esencijalne ideje, merode i tehnike kao i položaji Plutonove tranzite, progresije i solarne povratke. Drugi deo će se bazi­Plutona II kućama, Plutona u aspektima sa drugim planetarnim faktorima,rati na Plutonovoj evolutivnoj i karmičkoj ulozi u odnosima, što će podra­zumevati uporedne nataine karte i unakrsne položaje unutar natalnihkarti (sinastrija), Plutonove korelacije sa anatomijom, fiziologijom i siste­mom čakri (kompletna rasprava o tome šta je tO sistem čakri i prikaz kakoon funkcioniše), j PlutonavlI evolutivnu ulogu kroz modernu istoriju kojaće biti temeljno predstavljena uz neke moguće projekcije u odnosu nabudućnost, bazirane na osnovu onoga što se dogodilo II prošlosti. Iz razloga što se ova knjiga lIsredreduje na težnju za preobražajern imevaće stare obrasce, orijentacije j modele ponašanja koji moraju da sepotrebu za rastom i pramenom, opis Plutona kroz kuće i znake podrazu­preobraze kako bi taj rast i evolucija mogli nastupiti. Ova centralna temauključiće i ograničenja i nesavršenosti iz ranijih života. Neki čitaoci moguosetiti da su ovi opisi "negativni". Medutim, oni nisll namerno negativnl.Suština i priroda evolucije jeste promena. To podrazumeva ograničenja ilistrukture koje blokiraju neophodnu promenu. Opisi Pl u ton a kroz kuće iznake objektivno će opisati sa kojim uobičajenim ograničenjima i nesavrše­nostima se individua mora susresti usled trenutne težnje za preobražajem,kako bi ona u jednom trenutku transfonnišućeg putovanja mogla dapoima savršenstvo. Svrha ove knjige ne sastoji se u tome da predstavljaastrološkj "kuvar". Ovu knjjgu treba čitati sve vreme tako da iz nje možeda se razvije sveobuhvatno i duboko razumevanje prirode i suštine ovdeizraženih principa. Nadam se da će vas ove ideje dovesti do jednog asrrološkog shvata­nja "ZaštO sam ja ovde, i koje su moje lekcije?" - i individualno i kolek­tivno. Zbog prirode ovih pitanja i prirode Plutona, čitanje povremeno 30
 26. 26. Pluton - transformišuce putovanje dušemOže da bude naporno. Predložio bih vam da povremeno napravite pre­i principi nisu novi. Oni su drevni kao i sama civilizacija, ali su ovog putadah sa ovom knjigom; čitajte polako i medititajte i osetite ideje. Ove idejedovedeni II vezu sa astrologijom na jedan nov način. Iskreno se nadam daćete uživati u ovoj knjizi. Bog vas blagoslovio. Džd Grin Sijetl, Vašingron 31
 27. 27. P RVO POG LAVLJ E PLUTON: TRANSFORM IŠUĆE PUTOVANJ E DUŠE Pluton se dovodi II vezu sa Dušom j transformacijom. Š ta je to Duša?Prema mnogim duhovnim, religioznim i metafizičkim izvorima, ukljuwčujući Bhagavad-Giru i Bibliju, Duša predstavlja nepromenljivu svest kojaposeduje sopstvenu individualnost ili identitet koji ostaje nedodirnut izživota II život. Tokom života svakog čoveka Duša, naravno, predstavljapersonalitet koji poseduje subjektivnu svest i nesvesno. Saturn odredujegranice naše subjektivne svesti - one kojom svesno opažamo. Uran pred­stavlja illdividualno nesvesno, Neptun kolektivno nesvesno, a Pluton sa­mu Dušu. Svaka ličnost koju Duša ispoljava, iz života II život, ima ego(Mesec) koji služi kao sažimajući či_nilac čija je svrha da stvara sliku kojučovek ima O samome sebi. Mesec je sličan objektivu fiilnske kamere - bezobjektiva, slike ne bi ni bilo na ekranu. Svaka ličnost poseduje unutarnjuprirodu, pravac interesovanja kojim doživljava život na svoj jedinstvennačin. Svaka ličnost koju Duša ispoljava stoji II direktnoj vezi sa potreba*ma njenog preobražaja. Duša posredstvom tc ličnosti mora živeti život n aposebne načine kako bi s e razvila i transformisaia. Svaka ličnost koja jestvorcna nalazi sc u di rcktnoj vezi sa prošlom evolutivnom i karmičkomistorijom Duše. Unutar Duše postoje dve istovremene želje. Jedna je želja za izdvo­jenim životom - želja da Sl: izdvoji od onoga što je stvorilo Dušu. Drugaželja jeste povratak lzvoru stvaranja. Interakcija ovih dvaju, očevidno pro­tivrečnih, želja podstiče dramu lične i kolektivne evolucije. Želja je ta od*lučujuća sila koja diktira stvarnost svake individue. Budina prosvetljenjenju dok je promišljao O prirodi tuge, bola j bede. Ovde je zanimljivo razmot*pod drvetarn prosvetljenja bilo je zasnovano upravo na ovakvom shvata­riti planetarni simbolizam. Pluton predstavlja binaran planetarni sistem.
 28. 28. Džef Grinvladalac. Haron je upola manji od samog Plutona, a njegova udaljenostPlmonov Mesec, Haron, zapravo je planeta koja se ponaša kao sopstveniod PImona iznosi jednu dvadesetinu puta udalje n osti Meseca od Zemlje.Princip dvojnih koegzistentnih čežnji izgl eda se može pokazati u okviruovog planetarnog simholizma.j e potrebno. Ono š t o mi mi.l)ljmo da nam je porrebno odred uje odluke kO� Interakcija ovih želja odreduje pri ro du onoga št6 mi mislimo da namla koja započ inj emo odreduju stvarnost koju doživljavamo. Dela dovodeje donosimo. Odluke koje donosimo odreduju dela koja započinjemo. De­do reakci j a koje vode ka drugim delima. Jednostavno rečeno, ovaj procespredstavlja suštinu onoga što se naziva karmom. Kako posejcmo, tako Upravo ove dvojne a rhet i pske že l je predstavlj aju razlog zbog kojeg jećemo požeti.priča o ličnoj i kolekt ivn o j evoluciji, tokom mnogih života, ovako duga.su p oste pe nog odstranjivanja svih žel ja za izd vaja n je m . U tre n utk ll kadaIzgledal o bi jasnije da se transformacija Duše u principu bazira na proce­sc ove želje za izdvajanjem odstrane, želja za v raćan jem Izvoru postaje jačaj domina nrn ija II n ašoj svesti. Operaciju ovih dvaju želja lako je pre poz ­nati i pos matra ti kao fenomen. Nije l i tačno tO da 11 svakom od našihživota izražavamo sve tipove želja ka izdvajanju, to jest, nove posede no­vog ljubavnika, itd., itd., itci. ? I n ij e li ta ko de istina da mi, kada doživinlO ,trenutno zadovoljstvo ili "vrhunac" II dosezanju onoga za č ime smo čez­nuli, odmah nakon toga ovo zad ovoljstvo uskoro z3mcnjujemo dobrinlstarim po zn at i m osećajem da mora postojati nešto još v iše od toga - togobjekta želje? Ovaj osećaj "još nečeg višeg" S31110 podstiče novu želju zaizdvajanjem. Dok putujemo procesom evolucije kroz bezbrojne vekove,počinjemo da se iscrpljujemo ili odsrranjujemo ove želje koje nas izdvaja­ju. Dok postupamo na taj način, želja da spoznamo ono što nas je stvoriloposraje sve jača i jač<l. Sve dok jednog dana to ne preosranc jedina našanale p r i nc ipe Stvaranja Sveta kakvi su ISllS, Buda, Lao-Ce, Jogananda,želja. Na samom kraju, ovaj transformišući proces rada Duše koje su spoz­Moj s ij e, i drugi vel.iki sveci i majstori. nečim drugim" za Šta se nada da te mu doneti sretu , potpunost i večan život. Za one posebne Duše ..Čovečanstvo se posvetilo večnom traganju za " koj e su traži le i spoznale Boga, traganje je završeno, On je to nešto drugo." Paramahansa Jogananda - Večno Pitanje Čoveka 34
 29. 29. Pluton - transformišuce putovanje duše Trebalo bi da postane očevidno to da je želja za; povratkom Izvoru onakoja je snažnija od ove dve arhetipske želje. Uprkos činjenici do. postojedve koegzistentnc želje koje se smatraju očiglednim fenomenom slobodnevolje, ili slobode izbora i fenomenom donošenja odluke. Ova priča nalazise II svim religijskim doktrinama, uključujući BibUju, tl vi d li priče o Adkmu i Evi. Dakle, tačno je, mi jesmo odgovorni za našu sopstvenu evoluci�ju, za našu karmu i doživljaje stvarnosti koju svi m i delima. "Zašto sam j a ovde?" i "Koje lekcije učim?" pitanja Sll koja svi mipostavljamo II jednom trenutku našeg evoimivnog ćiklusa. Kako treba daodgovorimo na ovakva pitanja koristeći natalnu kartu? Kako da odgovo�rimo na njih sa takvog stanovišta koje se može primeniti na sve individue?Uprkos tome što veliki broj ljudi može skoro da . nc obraća pažnjll nakarmu, Stvoritelja, ili na celovito poimanje sebe samih u okviru nekakvogu niverzalnog konteksta, oni i daljc mogu biti ispuhjeni željom da saznajušta je to što bi bilioni njih trebalo da čine. Kako je Karl Gustav J ung ista�kao, glavna uloga savetnika sastoji se II tome da oceni objektivnu i sub­jektivnu stvarnost klijenta. Kao savctodavci, i]j, jednostavno, kao prija­telji, daćemo sve od sebe ako budemo mogli da jednostavno identifikuje­mo stvarnost onakvom kakva ona postoji za one sa.. kojima se nalazimo tlkontakru, i da im pružimo Ono što im je potrebno II skladu sa njihovomsopstvenom stvarnošću - ne u skladu sa našom stvarnošću. Ova vrstasavetovanja zahteva opservaciju, slušanje i objektivnost . Sam jezik kojimbudemo pokušavali da damo odgovor na pitanja "Zašto sam ja ovde?" jse služimo bazira se na njihovoj .stvarnosti, njihovom jeziku. Dakle, dok"Koje su moje lekcije? mj Illoramo pokušati da shvatimo onu "stvar­nost" koju podrazumeva nato.lna karta izvesnog pojedinca. Plutonova Kuća, Znak i tačka polariteta Položaj Plutona II kući i znaku ukazuje na dve simultane pojave. Sajedne stranc, položaj natainog PImona opisuje duhovno zračenje jednegeneraciie sa kojom osoba stupa LI kontakt, podjednako kao i sp ecifičnepojedinačne obrasce udruživanja ličnosti kojima su iz njene evolutivncprošlosti prožete: njene želje, uverenja, misli, opažanja, sistem vrednosti istav prema samoj stvarnosti. Sa druge strane, nataln.i položaj Plutona uka­zuje na želju, težnju za preobražajcm ili na cilj II ovom životu, ,Što se moževideti II kući i znaku koji se nalazi II opoziciji sa Plutonom. 35
 30. 30. Džef Grin Zara što je Duša, a ne ličnos[, prvobitni činilac jli odrt:dujtlća sila kojase krije u n utar ž.ivota svakoga, nije bitno da li jc individua svesna ovepo treba za preobražajem. Ako smo svesni težnje II ovom životu, mi mo­težnje iJi nije. Lekcija će se na neki način odigrati zaro da bi se ostvari_lažemo da je razvijamo na (aj n u:: in . Š[Q ćemo da postllpamo II s kladu sanjom, i co bez pružanja otpora. Kako život bude rekao, rako će nasledeniobrasci udruživanja ličnosti, na koje ukazuje n3taini položaj Plutona, bitinalazi II opoz i j i sa Pluconom. Ogran ičenja koja sobom donosi prošl o stobnJvJjani na novom nivoll izražavanja, koi i opisuje kuća i znak koj1 sena nove nivoe ili gran i ce svesti i izraza.biće na neki način proživljena kako bi ih suštinski cilj evolucije preobrazioDuše, l1vidcćemo da tu p ostoj i napetost između prošlost i , sadašnjosti i Kada povežemo ove principe sa urodenim koegzisrentnim željamabu dućnosti . Ogroman potencijal za unutarnji konflikt. Želj a za izdvaj a­njem može rezultirati naporom da se grčeviro održava prošlost, dok željada se vrati hvatu potpomaže llsredsredivanju na budućnost (Plmonovašeg živom dolazi do napete situacije i l i konHikta.tačka polaritcra). Ukoliko postoji podsvesni otpor, II svakol1l trenutku na­ " Kada prispete. ili emanirate u fizičko telo, ne samo da vaš um nije praz· na tabla. koja čeka na podatke koje če na njoj ispisati vaše isku stvo, nego ste vi već opremljeni jednom bankom sećanja. daleko uzbudljivijom od bilo kakvog kompjutera. Suočavate se sa prvim danom na ovoj planeti sa već ugradenim veštinama i sposobnostima. mada one ne moraju biti upotrebljene; a one nisu samo rezultat nasleđa. kao štO vi mislite . . možete razmišljati o duši ili suš­ tini. . . kao o nekakvom svesnom i živom, božanski nadahnutom kompjuteru koji pf·ogramira sopstvenu egZistenciju i živote. Ali taj kompjuter je tako zauzvrat realnosti kOie za sam taj kompjuter mogu bici izuzetno obdaren kr�ativnošću da svaka u nizu različitih ličnosti koje on pro­ gramira . . . proizvodi na nezamislive. "Sovaku takvu ličnost.. uobličava poseban način kako bi sc susrela sa, za nju predodredenim, okolnostima. On ima potpunu slobodu, ali mora da operiše unutCir kontekstd egzistencije koju je programirao. Međutim. unutar ličnosti je sažeto znanje koje u svojoj celovitosti obitava u kompjuteru. Svaka lič.nost unutar toga poseduje sposobnost ne samo da zadobije vrstu egzistencije u odredenim okolnostima - u vašem slučaju u fizičkOj stvarnosti - nego da svojom kreativnošću doprinese samom kvalitetu sopstvene svesti i da, na taj način, zacrta sopstveni pravac kretanja kroz poseban sistem, rušeći Notes (rom Seth Speaks - Metaphysics ofCounseling granice stvarnosti onako kako tO sama ume ..... Jesen, 1 977. Strana 40 ,6
 31. 31. Pluton - transformišuce putovanje duše Nekoliko jednostavnih primera će ilustrovati ove principe. Znak II kojem se Pluton nalazi, na primer, Plmon II Lavu, predstavlja duh gene­racije sa kojom stupamo u kontakt. Pluton se nalazio u Lavu Dd ] 937. do 1958. Očigledno je da su milioni ljudi bili raden i sa Pllltonom u Lavu. Uopšteno govoreći, ova generacija po svojoj prirodi poseduje želje i pre­cgzistenrne sklonosti ka kreativnom samoizražavanju. Individuama sa Plu­ tonom II L:wu je potrebno dosta slobode da na kreativan način ostvare sopstvenu jedninstvenl1 svrhu življenja. Ova potreba za sobom povlači duboku posvećenost sebi samima, više ili m�lnje narcisoidni stav II Životl1.da rukovodi svojim živorom, i sposobnu da svoju sudbinu uzme tl svojePluton II Lavu donosi sa sobom kreativnu generaciju koja oseća potreburuke i stvori je snagom sopstvene volje. Pa ipak, znak poiaritcta za ovugeneraciju jeste znak Vodolije. Prema tome, oni kao generacija morajushvatiti vodolijske lekcije koje podrazumevaju razvijanje svesti o celini, Ohu manosti) koja je suprotna onoj svesti koja je okrenuta samo njima sa­mima. Generacija bi razvijanjem ove svesti onda mogla da dode do krea­tivnog uvida u posebnost njene svrhe tako što bi njen rad ili njene ličnostipovezivala sa potrebama koje su od značaja za društvo u celini. Ovaj pro­ces zahteva razvijanje objektivnosti nasuprot subjektivnosti, nepristras­nosti nasuprot preokupiranosti sopstvenim brigama. Mi se velikom brzi­nom približavamo Dobu Vodolije. Da lj je u pitanju čista slučajnost što ćegeneracija sa Pluronom u Lavu II nekoliko narednih decenija ubrzo preu­zeti položaje društvene moći? Uopšteno govoreći, svi ljudi sa Plutonom u Lavu moraju da savladajulekcije Vodalije. Polohj Plutona u odredenoj kući postače pokalatelj spe­cifičnih i pojedinačnih lekcija za svaku osobu. Na primer: Pluton u Lavuu devetoj kući_ Recimo da je ova osoba u p.rethodnom životu želela dapoima život u okviru kosmičkog, metafizičkog ili religioznog konteksta,tako što je intuitivno osećala da je stvarnost mnogo šira nego što se možeobuhvatiti čulima dodira. Gledano sa stanovišta prethodnog života, obič­no je ova osoba osećala potrebu da pokrene širi krug različitih iskustavada bi otkrila ili došla do oIlih saznallja za kojim je tragala. Gledano sa sta­novišta evolucije, ova potreba ili želja je postala deo procesa kreativnogsamoostvarenja same te individue. Osoba bi došla u ovaj život ne samo savisoko razvijenom intuicijom, več isto tako i sa rigidnim oblikovanjemstvarnosti (uverenja) koje je odraz želje za razumevanjem sebe u kosmič­kim okvirima. Tačka polaritcr3 nalazila bi se u trećoj kuči i u znaku Vodo- :7 1
 32. 32. Džef Grinnaučene kroz vrste iskustava koje predstavlja rreća kuća. Tako b i indivi­lije. Jednostavno rečeno, gore spomenute, glavne lekcije Vodolije, bile bidua doživela unutarnje i spoljašnje filozofske i intclektlla�,e sukobe, kakoznači da SlI ta uverenja neizostavno pogrešna, već da su ona ograničena.bi shvatila ograničenja njenog uobljčavanja stvarnosti (uverenja). Ovo neća) relativni i, na taj način, saznala da komunicira na različite načine, za­Individua bi se postepeno naučila tome da su putevi ka istini (Deveta ku­visno od ljudi ili okolnosti sa kojima se sllsreće. Imajte na umu kako dvena proces koji ie ovde ilustrovan. Kao primer l)(Ivedimo to da bi ova oso­koegzistenrne želje Duše i potencijalna napetost ili konflikt mogu uticatiba, prispevši II ovaj život, veoma često branila svoja lična uverenja i orga­ubeđuje i preobraća druge ljude na svoja stanovišta. Njena potreba da senizaciju stvarnosti koja je sa njima tl vezi. Osoba bi obično pokušala dabrani bila bi odraz želje da zadrži izdvojenost. Sa druge strane, želja da serazvija ili raste vodi prema intelektualnom i filozofskom sukobu kojiizražava polaritet treće kuće. Interakcija ovih dvojnih želja i ponašanjekoje iz toga rezultira, predstavljaće osnovnu temu koja će prožimati čitavživot individue. Potencijalna tenzija ili konflikt koji su ispoljeni II ovim dvojnim tež­privlačnosti j odbojnosti. Mogu nas privlačiti iste one stvari koje nas odbi­njama Duše mogu da se izjednače sa osnovnim psihološkim fenomenomjaju, ili nas mogu odbijati iste one stvari koje llas privlače. U prethodnom primeru, Duša želi ili teži ka tome da se razvije. Daponovim još jednom, ovo pokazuje tačka polaritcta natainog položaja Plu­tona. Budući da se sama ova želja odražava kroz svest individue (ego), ovuta sklonost će joj garantovati intelektualne i filozofske sukobe sa drugimosobu privlače intejektuaJnc i fiJozofske diskusjje. Uprkos tomc, upravo ilozofska ograničenja iz tog razloga što ćeljudima zbog ograničenja koja sadrži evoiurivna prošlost. Individua će is­kusiti sopstvena intelektualna i fove konfrontacije podstaći dinamiku odbojnosti prema ovim iskustvima.Kada je reč o ponašanju, ova osoba će l1:1izmcnično pokušavati da ubeđujeili preobraća druge ljude na svoja gledišta, ili će se u potpunosti povući izove vrste iskustva ne bi li izbegla suočavanje Sa ovim konfliktima sa koji­ma se već sllsrela i koje je dožjveJa. Povlačenje stvara vulkan unutan1jihsukoba koji izaziva intuitivnc misli ili ideje koje direktno podstičlI pre­ovaj život. Zbog toga što Duša (Pluton) želi da evoluira (treća kuća ), taegzistentna uverenja i.li filozofsku orijenracijl1 koju je individua donela u 58
 33. 33. Pluton - transformišuće putovanje dušeindividua će biti uvučena u konverzacije sa drugim ljudima ne bi li se takostvorili neophodni izazovi koji će joj dozvoliri da preobrazi postojeća uve­renja. Drugim rečima, ru osobu će podsvesno privlačiti pa će, na raj način,i privući sebi onu vrstu ljudi koji će izvrširi rakav uticaj na njena uvere­nja i filozofsku orijentaciju. Kako sc ovaj proces bude odvijao tokom čitavog života, individuamože početi da shvata kompleksne evolutivne lekcije i spozna rea1tivnostsvojih gledišta. U tom trenutku ona može uzeti učešće II filozofskim iintelektualnim diskusijama, ne braneći SC, učeći od drugih i podučavajućiih, isto tako. Individua bi naučila da razume i poštuje individualne razlikeu uverenjima, filozofijama, religijama i .intelektualnom sklopu. U suprot­nom slučaju, individua može uspeti II tome da pruži otpor pritisku ili tež­nj i evolucije. U tom slučaju, takvo ponašanje bi se manifestovalo II formi­ranju odbrambenog stava i odbacivanju bilo koga ko se ne slaže sa nje�nim gledištem. Ova dinamika privlačnosti/odbojnosti, povezana sa urodenim dvoj­nim željama Duše, manifestovaće se u položaju Plutona u bilo kojoj natal­noj kući. Dozvolite sebi nekoliko trenutaka da razmislite o sopstvenomnatalnom položaju Plutona kako biste shvatili na kom principu ovo fun­kcioniše II vašem životu. Gledano sa stanovišta krajnjeg ishoda, odbijanjeće automatski biti posledica bilo koje želje i osećaja privlačnosti, ni premačemu dmgom nego, prema povratku ka Izvom. Posmarrano sa čisto psihološkog stanovišta, Pluton stoji II uzajamnojvezi sa najdubljim mehanizmima emocionalne sigurnosti II svima nama.Ovi sigurnosni mehanizmi su nesvesni. Većina nas automatski je sklona katome da ide linijom manjeg otpora. Obrasci u udruživanju ličnosti koji supreneti iz evolutivne prošlosti stoje tt direktnoj vezi sa našom linijomnom nivou. Prošlost predstavlja nešto prisno i nešto što nam jc poznaro.manjeg otpora, pa stoga, i sa našim potrebama za sigurnošću na ncsvcs­Naše lekcije ili težnje za preobražajem, opisane pomoću Plutonove tačkepoJariteta nisu nam poznate. One su ono nepoznato, onaj tajanstveni pre­deo. Nepoznato, koje je zacrtano od strane naših težnji za preobražajem,upućuje direktan izazov onome što nam je prisno i poznato i, iz tog razlo­ga, iskušava našu sigurnost na najdubljem mogućem nivou - na nivouDuše, našeg suštinskog dela. Koliko nas je svesno svoje nesvesne potrebeza sigurnošću? Koliko nas je svesno kako ovi mehanizmi i potrebe kon­trolišu i diktiraju naše ponašanje? Mislim da će se većina nas složiti sa tim 39
 34. 34. Dfef Grinda mnogi toga nisu svesni. Ako je to istina, koliko je onda kl ij en ata sves­no ovih mehanizama? Ponovimo još jednom, njihov broj nije veliki. Oveži vo tnim područjima uvek iznova i iznova prilazimo na potpuno isti na­duboko ukorenjene potrebe za sigurnošću navode nas na to da izvesnimčin. Ova područja stoje II posebnoj vezi sa naminim položajem Plutona.Ako ostanemo zarobljeni starim načinom pallašanja (prošlim) zbog bez­bednosnih razloga) tl ovim područjima će iskrsnuti problemi zbog roga štODuša svakoga od nas želi da se razvija i transformiše. Natahli položaj Plutona predstavlja ono područje u okviru kojeg poprirodi više težimo bezbednosti i čini ga rako neverovatno naglašenim.Pluton pred st av lj a energiju ko ja prisil java na tO da se na tom području(kuća ili znak) zadrže poznati modeli ponašanja iz prošlosti. Ukoliko jeotpor (želja) dovoljno snažan, ti prisilni oblici energije mogu se nazvatisukoba doživljenih kroz Plutonov položaj u nataInoj ku ći i znaku. Zbogkompulzijama iJi opsesijama. Snaga otpora odreduje veličinu problema ilitoga što sc transformišuća moć duše sastoji II tome da se ona razvija, indi­vidua će zbog problema kroz koje je prošla usled pružanja ot pora težnjiza razvojem ili da i sku si kataklizmički razvoj (evoluciju), ili će polako, alisigurno, napredovati zbog roga što joj se donekle nije opirala. Ova područja urođenih sklonosti biće kamen spoticanja na putu raz­voja i uspona individue. huze tan stepen moći i identifikacije Plutona (Du­še) jeste uzrok problema. Zbog toga što Pluton predstavlja u suštini jedannesvcstan proces, individua je II osnovi neSVeSl1a motivacionih obrazacaDuše i može se osećati kao da stagnira, da je frustrirana, ili se može n ać iII čudu zašto stalno dolazi do i st ih lekcija, istih grešaka) iste vrste veza,istih problema. Na kraju osoba može da postavi pitanje "Zašto sam jaovde?", " Šta je to što bi trebalo da čj n i m ? j " Šta j<l mogu da u ra dim IIvezi sa rim stvarima?« Ova pitanja su pri.rodan odziv na želju za konačnimpoistovećenjem sa Stvoriteljem, iako to individua možda ne prepoznaje. U ovom trenutku, astrolog može da ukaže na merode koje će pomoćiosobi da postane slobodnija i više orijentisana ka razvoju. Kada osoba jed­nOI11 postane svesna motivacija, potreba) želja, StaVova i problema tl ve zisa sigurnošću koji upravljaju njenim iskustvima) onda do potrebnih pro­mena može doći jed i n o ako ona sama po že l i da ih pokrene. Sve počinjesa željom. Da ponovimo još jednom, putokaz ka promeni počiva na tačkirava) automatski će doći do redefinisanja, ev o l uci je i novog načina izraža-polariteta Plutonove kuće i znaka. Kako promena bude počela da se odig­ 40
 35. 35. Pluton - transformišuće putovanje duševanja Plutonove naraine kuće. Individua će tom živoruom polju prilaziti na drugačiji način i iskusiće rodenje na novom nivou kroz smrt starih modela ponašanja. Ove ideje o Plutonu možemo uzeti i primeniti na bilo kome. Posmat­ ranjem i slušanjem klijenta i analizirajući natalnu kartu , možemo da odre­dimo stvarnost te osobe na način na koji ona za nju postoji. Načini nakoje mi saopštavamo iJi izražavamo ove pri.l1cipe drugoj osobi uslavljenisu nivoom njenog razumevanja. Od izuzetne je važnosti razumeti evolutivnu prošlost osobe. Tokommnogih godina rada na astrološkim natainim kartama uočio sam da jesedamdeset pet do osamdeset procenata ponašanja bilo kojeg pojedincadirektno uslovljeno prošlošću. Čak i moderni psiholozi upućuju na to da ,"sile nesvesnog" ili "sećanja" utiču na misli, osećanja, raspoloženja i željeu našoj subjektivnoj svesti. Značajno je razumeti prošlost zato što onaobjašnjava ono ovde i sada, zašto upravo ovakav život i iz kojih razloga.Ona sve objašnjava sa stanovišta razvojne potrebe i karmičkib uzroka.Zašto baš ovaj roditelj, ovaj ljubavnik, ovo iskustvo, zbog čega su ovo mo­ji ž.ivotni uslovi, i tako dalje. Pomoću spoznaje sopstvene odgovornosti zato šta SIllO bili, šta jesmo i šta postajemo. M i imamo izbore na svakomkoraku, u svakom trenutku našeg života. Izbori se odražavaju u našimželjama, a želje određuju sve ŠtO se dešava na individualnom i kolektiv­nom planu. Shvatajuči život na ovaj način, možemo sveobuhvatnije ra­zumeti "Iekcije" koje moramo da naučimo. Zbog toga što smo spoznaliuzroke prošlosti, umesto da odbacimo, mi možemo da razumemo "razlo­gc" ovih lekcija i da postanemo na taj način spremni da ih prihvatimo.Ukoliko proučavate astrologiju, te ideje vas mogu dovesti do objektivnograzumevanja ovih problema II vašem sopstvenom životu. Ukoliko steastrološki savetnik, onda ćete biti II stanju da ove ideje primenjujete IIkorist vašeg klijenta. Zašto je uobičajeno iskustvo da se za vreme prvog povratka Saturnaprolazi kroz težak period? Prvih dvadeset osam do trideset godina životaproživljavaju se stanja koja predstavljaju evolutivnu i karmičku prošlost.Kako se povratak Saturna približava, individue obično počinju da se ose­ćaju ograničavane, frustri.rane, iJi pritisnute stvarnošću ili njenim životnimprilikama. Povratak Saturna jeste period prirodnog rasta, to jest rekapitu­lacije prošlosti, koji je ubrzan zbog novog ciklusa evolucije II procesu raz­voja. Kako se Saturn sve više približava svojoj natalnoj poziciji, i.ndividue 41
 36. 36. Džef Grinistovremeno prolaze kroz dva stanja - osećaj ograničenja, frustracije itako i instinktivne potrebe za hitnim redefenisanjcm j obnavljanjem život­depresije zasnovan na okolnostima iz prošlosti (karmičko nasI ede), ali istonih prilika. Drugim rečima, prošlost i budućnost (težnja Duše za razvo­jem) počinju da se sudaraju II svakom trenutku života individue. Kako sesile evolucije uzajamno pri bliža vaju postojećoj srvarnosti (bezbednosti)koja je definisana prošlošću (Pluton), pred individuama se pojavljuju izu­zetno važni izbori koji će odrediti iskustva naredni.h dvadeset osam godina. Naravno, postoje i drugi planetarni ciklusi koji utiču na ovaj prirodanproces evolucije. Saturn ima sedmogodišnji ciklus unutar potpunog dva�deset osmogodišnjeg ciklusa. Jupiter ima dvanaestogodišnji ciklus rasta iekspanzije. Mesečevi čvorovi imaju prirodan osamnaestogodišnji ciklus)Uran formira kvadrat sa samim sobom u dvadeset prvoj godini života)opoziciju između trideset devet i četrdeset dve godine, drugi kvadrat IIšezdeset trećoj godini i vraća se približno oko osamdeset četvrte godine.Neptun formira kvadrat sa sobom II četrdeset drugoj godini života. U za­visnosti od njegove ekliptičke putanje, Pluton takode može da formirakvadrat sa sobom tokom života individue. Tokom ovih prirodnih ciklusa sile razvoja koje se odnose na buduć­nost povećavaju ubrzanje u pogledu prilika koje su oličenja prošlosti. Ovesile razvoja o1ičene prošlošću određuju ce10kupnu stvarnost trenutka, ka­ko individue tako i kolektiva. Svet je tl neprekidnom procesu rađanja,smrti i ponovnog rođenja. Ovaj prirodni proces evolucije možemO pos­matrati svuda oko sebe - od smene godišnjih doba do solarnog sistema idalekog kosmosa. Zbog roga razmatranje da smo svi mi deo ovog proce­sa ne bi trebalo da bude toliko iznenađujuće. Razumeti prošlost značibore u vezi sa našom individualnom i kolektivnom budućnošću. Ako pos­razumeti trenutak. Ovo razumevanje omogućava pozitivno načinjene iz­tupimo na taj način, mi možemo da pomognemo sebi samima i čovečan­stvu i čitavoj Zemlji. Prirodni ciklusi evolutivnog ubrzanja omogućavajuprilike za maksimalni razvoj. Ako se ovim prilikama pruža otpor zbognagomilanih sila prošlosti, onda je prisutna mogućnost kataklizmičkogfenomena. 42
 37. 37. Pluton - transformišuće putovanje duše Pluton i Mesečevi čvorovi Većina astrologa je naučija da južni mesečev čvor predstavlja skuppojava, to jest, sistema vrednosti, uverenja, potreba i svega ostalog izprošlosti koji sc nadovezuju ili gravitiraju ka ovom životu. Naučili smotakođe da severni mesečev čvor predstavlja lekcije koje treba da se naučeII ovom životu. Nekoliko profesionalnih astrologa i_nsistira na tOme da jeova korelacija pogrešna, da severni mesečev čvor predstavlja prošlost, ajužni mcsečev čvor budućnost. Uprkos insistiranju ovih nekoliko astrolo­ga, vekovna istorijska posmatranja potvrdila su korelaciju južnog me­sečevog čvora sa prošlošću i severnog mesečevog čvora sa budućnošću.Kako su pokazala moja sopstvena dugogodišnja posmatranja i tumačenjahiljade astroloških karti, istorija je izgleda II pravu. Razmislite o ovim sim­bolima u okviru vaše sopstvene nataIne karte i potom se osvrnite na vašživor, i ja mislim da će se ova korelacija ponovo potvrditi. Veza izmedu severnog i južnog čvora i Plutona je izuzetno važna.Povezali smo Plutona sa željama koje se zasnivaju na faktorima razvoja.Nataini položaj Plutona opisuje preegzisrentne obrasce udruživanja lič­nosti kojima je individua p o prirodi sklona u ovom životu. Južni čVOr opi­suje, sa stanovišta prošlog života, način preduzimanja akcije koji individuiomogućava da aktuelizuje ili ostvari želje ili namere opisane natalnompozicijom Plutona. Primenjujući jed llostavan primer PJutona u devetoj kući o kojem jcranije d iskutovano, iJustrovaćemo ovu pojavu (pogledaj Primer Dijag­rama). Postavimo južni čvor II sedmu kuću. Želja individue da razumesvoj život u širem kosmičkom kontekstu bila bi suština njenog života.Kako bismo mi očekivali da osoba sa južnim čvorom u sedmo; kući ost­vari ili ispuni tu želju? Gledano sa stanovišta prethodnog života) načinpreduzimanja akcije bi osobu odveo u tom pravcu da bi se upuštala IImnogo različirih tipova veza putem kojih bi ona tragala za znanjima kojepodrazumeva Pluton u devetoj kući. Veze bi obično bile formirane saonima koji bi individui mogli poslužiti kao "llčitelji". Ovi obrasci po­našanja iz prošlosti povlače za sobom zavisnost od te vrste interesovanjakoja dospeva II ovaj život. U tom slučaju, osoba bi nastojala da putem vezaprivuče druge koji bi pokušali da je ubede ili preobrate na svoja gledišta.Na ovaj način, individua bi sakupila različita ličenja od različitih vrstaljudi. Koje je pravo, a koje je pogrešno! Da li je jedno ispravnije od dru­gog? Da li su sva ona pogrešna? T su ona pitanja koja bi ova osoba sada o 43
 38. 38. Ofef GrinDijagram lDijagram 2 44

×