Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Politicka strategija komunikacije

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
PR u izbornoj kampanji
PR u izbornoj kampanji
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (18)

Similares a Politicka strategija komunikacije (20)

Anuncio

Más de Milos Djajic (20)

Politicka strategija komunikacije

 1. 1. Komunikacijska strategija Seminar #Youthcapstone Beograd, 6.12.2014. www.cmv.org.rs
 2. 2. “Politika je posao, a ne dokolica.” www.cmv.org.rs
 3. 3. Politika = komunikacija www.cmv.org.rs
 4. 4. “Ništa u životu nije važnije od sposobnosti da komuniciramo uspešno.” Predsednik SAD, Džerald Ford
 5. 5. Model komunikacije KANAL KOD PORUKA KOMUNIKACIJE DEKOD POLJA ISKUSTVA
 6. 6. Model komunikacije II deo NESVESNI FILTERI SVESNI FILTERI GENERALIZACIJA IZVRTANJE BRISANJE SEĆANJA STAVOVI UVERENJA VREDNOSTI PRIPADNOST
 7. 7. Politička kampanja • definiši poruku – CILJ • odaberi kanale kojima ćeš je slati – STRATEGIJA • kreni u realizaciju – TAKTIKA Joseph Napolitan The Election Game and How to Win It, 1972.
 8. 8. “Ko ne plаnirа, PLANIRA neuspeh” Nepoznаti аutor www.cmv.org.rs
 9. 9. Strategija • (gr.) stratēgos – general • Nauka i umetnost angažovanja političkih, ekonomskih, psiholoških i/ili vojnih snaga naroda ili grupe naroda, kako bi se obezbedila podrška usvojenim politikama u ratu ili miru • Pažljivo planiranje, skup postupaka koji vode do postavljenog cilja www.cmv.org.rs
 10. 10. Da se podsetimo? • “Public relations aktivnosti predstavljaju smišljeno, planirano i stalno nastojanje da se uspostavi i održava međusobno razumevanje između organizacije i njenog okruženja” (Britanski institut za PR) www.cmv.org.rs
 11. 11. DUGOROČNI CILJ IIDDIIDDEEEENNNNTTTTIITTIITTEEEETTTT IIMMIIMMIIDDIIDDŽŽŽŽ RRRREEEEPPPPUUUUTTTTAAAACCCCIIJJIIJJAAAA SUBJEKTIVNA, DINAMIČNA KATEGORIJA impresija, utisak o organizaciji koju ima javnost i koja nastaje na osnovu percepcije korporativnog identiteta VREDNOSNI SUD renome, ugled, opšte uverenje o organizaciji OBJEKTIVNA, STATIČNA KATEGORIJA utvrđene osobenosti organizacije i vizuelna i materijalna sredstva (spoljni znak) kojim se ona projektuje i komunicira sa javnostima KOMUNIKACIJA proces prevođenja identiteta u imidž i reputaciju
 12. 12. Strategija JESTE plan • Elementi strateškog planiranja 1.Analiza situacije 2.Postavljanje ciljeva 3.Trasiranje puta do njihovog ostvarenja 4.Vremenski okvir 5.Budžet 6.Merenje uspešnosti www.cmv.org.rs
 13. 13. Komunikacijska strategija • Sve počinje od dobre analize • SWOT – oproban metod • Najvažnije realno sagledavanje situacije • Dragocena istraživanja i podaci koji se mogu prikupiti www.cmv.org.rs
 14. 14. Postavljanje ciljeva • Poslovni vs. komunikacijski cilj • Važe pravila kao i za svako planiranje – pametni ciljevi (SMART) • Mogu se rangirati prema hitnosti, važnosti • Mogu se grupisati u primarne, sekundarne... www.cmv.org.rs
 15. 15. Segmentiranje javnosti • Pojam ciljne grupe • Preciznije i detaljnije segmentiranje – vrednija strategija • Svaka ciljna grupa – posebna taktika www.cmv.org.rs
 16. 16. Za svaku ciljnu grupu odrediti... • Ključne poruke – šta oni treba da znaju • Komunikacijske kanale – gde ih pronalazimo • Komunikacijske alate – šta su optimalni “nosači poruke” (produkcija, događaji...) • Najvažnije aktivnosti u komunikaciji sa njima • Šta želimo kao povratnu reakciju www.cmv.org.rs
 17. 17. Timeline • Sve predviđene aktivnosti treba rasporediti u vremenu • Sagledavanje celine – važno za ostvarenje primarnih komunikacijskih ciljeva • Oročenje važno za kontrolu sprovođenja aktivnosti www.cmv.org.rs
 18. 18. Budžetiranje • Realnost ostvarenja često zavisi i od budžeta • Dobra strategija podrazumeva mogućnost budžetskog praćenja planova • PR aktivnosti nisu uvek besplatne • Marketing mix, advertajzing, promocija, događaji • Bolje da malo precenite, nego da mnogo potcenite potrebna sredstva www.cmv.org.rs
 19. 19. Merenje • Kada ćemo meriti (periodično, ne samo na kraju) • Šta su parametri (press-clipping, istraživanja, ostvareni ciljevi, promenjena stvarnost) • Šta smatramo uspehom? • Ko će meriti (angažman sa strane ili procena “u kući) • Rezultati merenja – materijal za www.cmv.org.rs komunikaciju, ali i korigovanje strategije
 20. 20. 77 zzaabbrraannjjeenniihh rreeččii • FFaacceebbooookk • TTwwiitttteerr • YYoouuTTuubbee • FFlliicckkrr • IInnssttaaggrraamm • LLiinnkkeeddIInn • NNiinngg www.cmv.org.rs
 21. 21. Stretegija je i... • Otelotvorenje misije i vizije organizacije • Jasna slika proklamovanih vrednosti • Put od identiteta, preko imidža do reputacije • Plan na “duže staze” • Ipak podložan reviziji i razložnim korekcijama • Dobro napravljena mapa bez koje nikako ne treba kretati kroz “prašumu” komunikacije www.cmv.org.rs
 22. 22. www.cmv.org.rs
 23. 23. Hvala na pažnji Pratimo se… www.cmv.org.rs

×