Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Heyvanlarda daşıyıcı sistem. Qan-damar sistemi.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Heyvanlarda daşıyıcı sistem. Qan-damar sistemi.

 1. 1. Şahar: Ağdam Maktab: 36 Fann: Biologiya Sinif: 6 Müallif: Mammadova Xayala Seyfaddin Tarix: mart 2014
 2. 2. STANDARTLAR 1.1.2. Canlıların qurluşunu tasvir edir 2.1.1. Bioloji proseslarin xüsusiyyatlarini sadalayır MÖVZU: Heyvanlarda daşıyıcı sistem. Qan-damar sistemi. ıvıSQSGD: 1. Qan-damar sisteminin quruluşunu tasvir edir. 2. Qan dövranının xüsusiyyatlarini sadalayır. İNTEQRASİYA: FİZİKA: 2.2.2
 3. 3. Bu orqanlar orqanizmda hansı sistemi amala getirir?
 4. 4. Qan dövranı haqqında malumat... Qan dövranı 2 cür olur. Böyük va kiçik qan dövranı. Böyük qan dövranı zamanı arterial qan bütün badani oksigenla tamin edir. Kiçik qan dövranı zamanı isa venoz qan ağciyarda tamizlanarak üraya qayıdır. Qan damarları 3 cür olur. Arteriya, vena, kapilyar Arteriya - ürakdan çıxan içarisindan arterial qan axan damarlardır. Vena - üraya galan içarisindan venoz qan axan damarlardır. Kapilyar - arteriya va vena damarları arasında alaqa yaradır, qanın dayişmasi burda gedir. Qanın tarkibi eritrosit, leykosit va trombositlardan ibaratdir. Leykosit - orqanizmi müdafia edan ağ qan hüceyralaridir. Eritrosit - oksigeni daşıyan qırmızı qan hüceyralaridir. Trombosit - qanın Iaxtalanmasını tamin edir.
 5. 5. Ürayin qurıııluşu is. ;'71 ' ı/ ıî5::: Yuxarı boş vena x İ: a Aorta ı ~ 3_ t" , ,. kv~;._, Sol qulaqcıq 'W, ~ Sag qulaqcıq - ğ# l _ j-ş- Sol madacik Aşağı boş vena
 6. 6. Qan ciövıraııı Ağciyar arteriyaları Boş venalar sol qulaqcıq sag madacik Venalar oksigenla kasıb C0: ıla zengin N Kapilyarlar (İ/ Kiçik qan dövranı Böyük qan dövranı Ağciyar arteriyası Aorta va onun budaqları sol qulaqcıq sol madacik Arteriyalar oksigenla zengin CO› :Ya kasıb
 7. 7. Qanın daınarlarda hareketi vena . ı _ Arterıya , l `, V" 1 'â , ; % - . öorm alı elementler k 'A _x'i ' Leykosit kapılyarlar Trombosit İ. Eritrosit
 8. 8. 1. Qan dövranının quruluşu haqda hansı malumatları bilirsiniz? 2. Qanın damarlarda harakatinin na kimi ahamiyyati var? 3. Qanın tarkibi necadir? Galiıı araşrfııratğt
 9. 9. Qanın funksiyalarını müayyan edin Qanın funksiyaları
 10. 10. V ariaııtlard an hansı eritrositlara aid cl eşiil? p. Eritrositlar nüvasiz, har iki tarafi basıq diskabanzar qırmızı ranglı qan hüceyralaridir. ,f Yad cisimlari udaraq, faqositozu hayata i keçirirlar. r” Tarkibindaki hemoqlobin hesabına, oksigen va karbonu daşıyır. l «J Yaşama müddati120 gündür, onların parçalanması dalaqda gedir. t- .î
 11. 11. Leykositlara uyğun olmayanı seçin Yad cisimlari udaraq, faqositozu hayata keçirirlar. Yalançı ayaqları ila amöbvari harakatlari ila kapilyarların divarından toxuma mayesina keçir. . Onlar bir neça saatdan 10 güna qadar yaşayırlar. . Qanda laxtalanmanı tamin edirlar.
 12. 12. _ ı Qan damarlarının quruluşu necadır? °+é Üraya QGİOH damarlardır, KAPİLYARLAR içarisindan çirkli qan axır. VENALAR Ürakdan çıxan damarlardır, içarisindan oksigenla zangin tamiz qan axır. :l Damarlar arasında körpü rolunu oynayan xırda damarlardır.
 13. 13. Boşluqları cîolciuruıı , damarlarından Qan-damarsistemi Açarsmüe' arteriya ürak vena naqliyyat sistemidir, î taşkil olunub, maddalarin badanda daşınmasını tamin edir. ürakdan cıxan, üraya galan qan damarlarıdır. Arteriya va venalar arasında yerlaşan xırda damarlar
 14. 14. Sözlari oxların qarşısında düzgün yerlaşdirin cavab sağ qulaqcıq GĞCİYGI' Venüs! sol madacik sol qulaqcıq am” sağ madacik v, ağciyar arteriyası
 15. 15. 1. Qanın tarkibi necadir? "" 7 l Kİ' _ ` 'wa, is 2. Qan - damar sistemina hansı damarlar aiddir? E ç ' 3. Qanın harakati hansı orqanın hesabına baş verir? E
 16. 16. Uyğunluğu müayyan edin orqanizmi mikroblardan qoruyan arteriyalar ağ qan hüceyralari venalar orqanizmdaki an iri damarlar kapilYariar orqanizmda an kiçik damarlar Eritrositlar qanı üraya aparan damarlar leykositler qırmızı qan hüceyalaridir Piazma qanın tarkibina daxil olan maye K.?
 17. 17. Formalı eleıneı1tla.'iı1'funksiyaları nadir? Leykosit Trombosit Eritrosit Oksigeni hüceyra va toxumalara çatdırır Qanda Orqanizmi laxtalanmanı mikroblardan tamin edir qoruyur
 18. 18. S:: mi mem layı n vena kapilyar 9 d i ı ı y,
 19. 19. iz..
 20. 20. `Natica Qan dövranı sistemi ürak va qan damarlarından ibaratdir. Ürak - yığılaraq qanı arteriya va venalara qovan orqandır. Arteriyalar -ürakdan aldıqları qanı orqan va toxumalara daşıyan damarlardır. Arteriyalar daxilinda olan qan yüngül, al qırmızı rangda olur. Bu qan tarkibinda orqan va toxuınalar üçün vacib olan oksigeıı va qida maddalari ila zangin olur. Orqan va toxumaların hayat faaliyyati naticasinda yaranan kimyavi parçalanma mahsulları va karbon qazı isa venalarla üraya qaytarılır. Arterial qana nisbatan venoz qan daha ağır va tünd qırmızı rangda olur. ' `
 21. 21. Qiymatlan.ciirıîııa Qanın funksiyalarını sadalayır, qanın tarkibini izah etma Qan damarlarının quruluşunu va qanın damarda harakatini izah etma Qan-damar sisteminin xüsusiyyatlarini sadalama Qan-damar sisteminin qurluşunu atraflı izah etma
 22. 22. Resurslar Darsiik: Biologiya-G-cı sinif SeyidIi.Y.M 9hmadbayIi.X.E 9liyeva.N. İ Mimio Studio Qaleriyası www.fantasyflash.ru www.clipart. com https://www.googIe.az/search? q=qan+damar

×