Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mamırlar

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Mamırlar

 1. 1. Ivıimio Interactive Teaching Technologies ß Şeher: Bakı Mekteb: Zangi liseyi Sinif: 7 Fenn: Biologiya Wiüellif: Sefarova Gülnare Sabir Tarix: avqust 2012
 2. 2. Şekillerde gördüyünüz bitkilerin adlarını qeyd edib özünüzü yoxlayın. Bunlardan hansı bataqlığı emele getiren bitkidir? m&
 3. 3. .. / -.__ı"3L “j l léıılîlrırrr':m: lillîâll n ırıkallg
 4. 4. * Şekildekimamır növlerinin adlarını `“ müeyyen edin. I N iii/Â' r ",3'.«» ' l l v!.. ııııı ııııı ”W llııı lllll L'~. elave melumat elave melumat »%5 7.
 5. 5. marmaris: l Sîfiaıcıênıuımımîamırı 15x.' _ızîjjlbı-Lffıilıîbfılı fil-Ş? cİi-;ihı 5'?I.:`İL_`İ1_İ.lİ.İîI_I_`l !L *İÜİİF ını; ;ısı _ıkıpjıýıtıaıı 5:! 11).::. ;nı llîllklr`ı ımııîıızaıı ııaır. afBrJİıâÜ Vâlîiilljiı; îilıı İılİls-!êâýîrlıîllêllrsi 'ı'ıı:,ıl1tv:±ı:llaıı. TîııÄJî.IİIIİTİÜ_İ::E-r=ı ;ßğßğll .illâ- ;ıîıııil-gıîıı ıiıçı-;îlırışıihv ;zaîîırııfıırıfıiısıı illıüşııßil ıîltıîlriıhgı* kcıirýgıaırgaııilrıııı ;tır !ı-;îizıı îııillir.
 6. 6. uş mamırı { Sfaeıhu ı; wrrrıamrırı; d~.ı;;ıi«;ı› :«ı:: ›:ıL».ı dıı:;lı.ıırîı ı.'![':l.':;`İ_l`a. ırîlgaızsılığll 'ğ'g;(ı:)_:,(':İlL;Ir'.. r . I; ılflr-.lrılıl Âîüiîßgîiâıll f i' "ilkel" ""' . ı_ ıfiı ?düşsel İîığlßrişğff-.îlri *ŞİİEJI5J :I-:lgı gıdaların ıLılllgrrı, i . A i 'ı ı i 1 ißirğliîl-:liçîıı 'îgjıtljıîğlîjlîjýrp
 7. 7. g) Mamırın inkişaf tsikli _H/ -' 'ı `-____ ı ` 199 _ y, g," -_ ((3 x” Erkek O' //' V; qametofit _-_,` < . .,,- . . f; Dişi 1/4 ıyı I _ . Arxeqonı g' qametofifi Arlmd' ı A* ıl`ı ı - İ 'i ı ı `Yetkin W Cücaran . Protonema :sporom _« / I ` ' . ı sporlar ,ğ/&Şğdtucuq " ilk 1/ ;Çayan- i ;J ,___ o" "sporofıt ı . ı L_
 8. 8. Mamırın inkişaf tsikli İ x ' *---_ *. / _` ' ç» *VP f* ı l N ' " - .` i, .- x /I o İ « 'z', v. _l ı ' l /ÂL -`g. ı L . ıl`ı ` l A " `_ Ye ikin ı' . '9 “ sporofit ı ' ß Cavan . _ sporofiî _l . O
 9. 9. Yetkin ferd . İıivmııw .İİ ırı 3.... ımnıvv ıımwpmıılûnıvıllı: . ı . x . ..A a a ş ...t lßmxßxaıı î e ısı.. V I n nmün w asıwaad da düe tVğrsf memo.: .I.l pVS.. n II ZbiShk ..mm
 10. 10. h! i; :alçı-g ı i; l F' `I›l1:."` i ısı ıırııım t:'ı~,ı~ıl:ııııa,ıını işııırgıişgrsılı rşktrıiıığia ııiııııııı .ı _fistik-ı İılßı" 'I~_.`_Iİ"I"11_'.' .°4:`N|'|İ' . v ÃIÄ l ğfıbı
 11. 11. ıüîyıtra-'ls mlîl :ı-:ılıitisıltaîhîı Fîğğblıllbllrllı İlgtrşıfişzllıîrêv ı_lr`v`ılıığı|ıl_ıvl_i`rı !Il-;Iıw ;'1`l'7Iı".-lıhıl:ıl"”| "ı«'?~l'ı"al?*:`5';îÜVİJİL.
 12. 12. i tllvııırlşlî; smnıîıeı: Cîıııııının' -If-.Flıl ::ılcıl ıılıııııihı” ıın-:r v: :ırzmgıııııî-ilîr Chıııillııihlıı ,HK-itü ' , ,_ ı îııtmı-.ır :NİL a dd ”i "km "h"é'”"°"7j""*°n ' f: . ; ~ w ., .m8 ,Hum :::mn "7" , , . W A _ g __ "ımııııılıı sııınıtlılîtzı ` "nzdhmhi éhıuııılııilııhıı îfl-,ı-ıiıııııinıı &mm _ııAFIıIiL-lıiı _viiliıııı c-İhvıéh H? İ”. HQ; __ İŞİ.' 5ll'l:ı;'l›ş}:ik› ;yanık-Ile ilîîtlrflıtılîlı :ııîltdhıra ' 'i ıüıarıwşı-él” l ı ı da ~. 'e a - ..ıngmuııgıgşııı Uıiîréîlklılıınkfil İıgılîlıı ş ışıl» ıIIİIiIîÜ lîlellıııilt Emıîıı ılnlıııllblıûîlý?” ş y Itır-na: ııııı› i-Çîltıfı vıozı-îlııı” ` °
 13. 13. Sporundan protal inkişaf edir Kökü var 9 _ Toxumlu ` bitkilerdir Meyvesi qutucuqdur Bütün mamırlarda rizoid olur
 14. 14. 'İıÂt-.lğllal alırsa. iltîliillrl ııışıı ıırı l 9-1 I. I 57 l `l`1l`$h3iIjrı~:_ll ts. îız-;sıtıjııl :.g`k'ZVIAi-g>İ!Aı_k_` va» hıßbıtâ-ßin ;ı-,ıiıil-,ışıji-,ı ,İ/!lîiîlîlır û ü !:1
 15. 15. Yaş ı l q u ş mamırı Tumur- cuq 'C l Proto- neme Sporang *M* //
 16. 16. Yosunlar Mamırlar Qıjıkimiler Çılpaqtoxumlular; ~ Örtülütoxumlular Tapşırıq 7 l ş . da; l _ı v ` V. H | Ã' ı . _A v4 "Jıı"_` .'_ ' j. _ nı), J . › .. K-a. h ` . ' 4 4 ı J_ ` ` 754 " Özünü yoxla
 17. 17. Yosunlar Mamwbr Qıjıkimiler Çılpaqtoxumlular; , _ Örtülütoxumlular İ? '
 18. 18. lvlrzıfrrıııı "u-Kilikia Frşllltlv: ~ ını:: E"-Ö'p"lİ.`ılım; hıivûı* karşıtı" ;îrşe till* m::. lal ırzîl-_tjrâtll “Uc-ı İIl”rllv"l'İIli` rşnıl ıîsa'ıll*eı':“rı eIVİı-;ıala 'ı :ım: ~::`Ir:~::l lvltıllçı jýğI-îllîlllîl ı 'ı all: ı:: ~;l;'~'r"l -;:'ı* :ç: @lüşllhd _ngııııeıltıııû
 19. 19. d i : .gaîlİlîılêllİıîlıî-?Eà ;ırlî lîlîrtêlllîll “:..@îlıliı:tı lýîllgîjaılljıluş. “ l jj:« Flag F ıir' fitil' ı İûîîliýrlâl 'îîİlî-.lğalı"`lı"ll'ı". l fl [AİZTVÜ rızı~ııîilı:îıişlıılşır ;rşrtırzılşılyrıır*r ışıl U ?IİİIJFİ ışıffı 'ıtîlğîllêvlêl_îl`_lll "!,.1.T.-I.İ"'.lıl`ıl?î' "t.«'.f-E`_-İ.Ü.'I“"_İ.İli J Eîfııı iîîîîêılıllıi"lLIJ"i" l llîIt-îlll”lıl1ı“'IJîı ırı îkıllîîlı l*-,lüllıîişyîvlljçl&gif-î uuuıfüL::`<;ü;.î,`.Lçl_i,vJ i
 20. 20. ilgi. İı`İıİlîili`İı`flliİllİllıİÖI -î-fiigtlîğ.Iİı*'l.li'illliîlı ili-ı: ll;r:l'İı~l;rçııı*îrîi;-: _Çiğ iîıjıfıifl”iîlîêlsialiîrşal ;liîhlaiîfğll iİlfğl_l”ğ İîıi`.ıl*l.îl **İÇIDİÜLIllaliflîîğl -ffuçll v1» R: .I` ıısıtâ: :jîlı ı`ıl a<3ıl“~"l;=lv~"âl İ. ı :::g ıvrr-_ırsı ::.~~ı'-;ıl -nıç. vfhê-'illıırîıvcı ,nn ıî; v* n: ,i ;+éı“'ıı' z-:ı
 21. 21. 4. Yetkin sfaqnum mamırı yaşıl quş mamırından onunla ferqlenir ki, ...... .. A) Yarpağı yoxdur. B.) Kökü yoxdur. C) Rizoidi yoxdur. D) Gövdasi yoxdur. E) Çiçayi yoxdur. f'
 22. 22. 5. Yaşıl quş mamırına aid deyil: A) Yarpaq B) Cücerti C) Tumurcuq D) Kök l E) Fotosintezedici toxuma
 23. 23. *vll-;ışrgırş ;âı-J* 'ır-_Iıkýı ?cıll zıxetî~flzîhi~ Hrlêtıl- cğlllçı ;ıiıaızrııışıııaıırarzıııvrıııuııtıi ::ne-atı ;lllgı ;ı;ırzııııaııırilzııviıjııcı 'ııi-fvînlii îrfî* willl l ?ışını g5»î›:«::.ılılıı=ı "hıııısıııı Tîliıı :ıßzızîıaîlcl vınııııııi 'o "il" ıııııiıııc-ıııı; :ılımlı :ralli-kürt i-.ılıleflgıl ğlîlıîlîlîlîîîiıl »ııtııîıkgı :lrtî-;tıîı fııîîli-;lıicıaıîlýııı :::yılı tıraş-ım l_l=_ltı`İr`
 24. 24. alır-ı:: r ca il Yeni* ;gıl,ıi:iı›::;.ı~:ı ?IJIİI_I?Iİ?İ' şrşııllolışnı-. ileırljıırşıh 'ılâliîl *İtlğii ıîitlıîl `l«*'?._lfıH ılılmmııleî-~ ılıılğtıtı şîiîılîîîliıı~şîıltl= '!»';4J"1:Ü_`ı` 1311. ê-lul"_t`i`?l_i'_ İıılizetıdıl-gıalîljıeıı :::Fiil-İl (Lllşîl »î 1İİîİ:İİ:l;I_l'İ_li îiî:l_r`î.--"i İl;- gi; :ıîlîlîiıklİEÜİİJÄIEİİ?'[İl]ğ :Clırıillsia: g: arîîıiell; :il/Fiil İt aı*'_İ-;*;1Ä'ıl İl 'Elli illâ?? := til-EKİ' g? :I := ;ili ;-ır'İ-;:ı_t:
 25. 25. -l!ı,l; ı:*12ı-l; :ı LI İlgi İîjlİlİ - .İ'S:'İğl5î' ılıîlğiil :liği .lıırjl l:I`lr-_ı_r;ı :',«'T.ğlği_l_l _rjtiaıjJııjaiîliiıi-éîlâgı ;limitli kIrı _îıjlişltLlâgılüıl -ıiğlîîîl ~:î-l+;ı.'r“ s:ı-l±.,ı;ı~*; "
 26. 26. iğlîgliall I - . _ . ?ea-ll .UR ::en l ııw ı I` V " ` ı FUL? LI, :m ıı lı» ^ n J - `İ ' ' :l _İıll l_l_ı_l _|_ı _lal û "ı .A ß ` ` ı th! ' 3 'Lu _ 'gl J g,
 27. 27. ” " ›"r ` . - ~ - ~ı l 1,/ '_` , r. ı" _ , /Ü/'L v' J ` Äo., Â İ- .- e "ri . . - .<* "` İ ,ru-y ı/° l r .n ~ › 3 *r N l "I n ..J _ P v_ ) f' JC ,İ .r 'V S . _ ,,.. ı- . __,. V , , .I : -' ”vr n ı ıvıiınio Sttıclio cgaleregra R erjlfıırf; iddalı' wrır-Iıuı.kruqosvet. ru --ı~«n»›ı.bse.sci-Iiîıcoın ~'-`›'~'.el3İOlOgyJL! wn-«nı-urııurizınxu v-ıı-snnneı1 .wıikipecîie.org -›I~*›I›«I.rı1irlaiologiimu , , f a. ,İ,- ,'_/._ »'- ..( "(37 ' ` ı' İ. J ' / f, 3 ı /Qjy -" ß f -41 M_

×