Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Müasir sürünənlərin müxtəlifliyi

 • Sé el primero en comentar

Müasir sürünənlərin müxtəlifliyi

 1. 1. Şahar: Şaki hilîaktab: 10 Sinif: 7 F ann: Biologiya Müallif: Hümmatli Feride Ühliyar Tarix: mart 2014
 2. 2. Mövzu: Müasir Sürünenlerin müxtelifliyi Standart: 1.1.4. Canlıların sistematik kateqoriyalarını ferqlendirir. 4.2.1. Yerli şeraitde canlıların qorunmasına dair müşahideler esasında mülahizelerini şerh edir. Meqsed: m› Sürünenlerin destelerine aid heyvanları ferqlendirir. «ı Yerli şeraitde Sürünenlerin ehemiyyetine dair müşahidelerini şerh edir. İnteqrasiya: Tarix, riyaziyyat, coğrafiya Dersin tipi: Deduktiv İş forması: Qruplarla iş, kollektivle iş İş üsulu: Beyin hemlesi, müzakire
 3. 3. Gösterilen şekillerde hansı canlıları gördünüz? Bu heyvanları birleşcliren nedir? _us- V_ v. O::.. ~› , î î 4:' m_ v ı - _ ` w. If' . İ. '* /ğş/ l f? ı yı' . __ t, v V 4 _z '1 ;- za .. ' r' _7_ 'I' " v) « . ' "r ı ~ "*~. ~ ' ' ~ - _ ` › 4 ' ı.! ` m &fi w ı l/î-o"h d f ' 'W i ı - .. r- ~ r x
 4. 4. 1ı4îÜAı ıS.ıi.î?i I ı-ı ı '13 77".? N16? ?'77 75'? T: t' ruj* ~n ı !İİ J. "J jıİaHı". ı o ı : E l ı ' ı : ı ı I : ı :. .l 3 Ç” . S' {'4.›HA_-".) lnrfpır" ,Girdi Fu] 5: :S p; ş t) ıÜJİQi. i. ni". : `“ 5: ' ı ' ı ' ı ' ı l ı ' ı ' ı ' ı : ı ı I
 5. 5. S ürünenle r sinfin in m üxtalifliyini neca izah etmek olar?
 6. 6. i# _ ın' f? 'ğ g. ,` I é l 1`ı-'.. N* J. l i& a ` -~ _` _ › g" l ; 'lOA':'."`-" v ~": .:^#` "Iîfıvnv _ ~› " â" *-"~-'"'3'}:- TSÃÜV” i* 'w v* "m ”İ , `w` ` F? iL &İ J”. ... . :'/›î` -,;3$»"5
 7. 7. Tapşırıq Klaster üsulundan istifade etmekle Sürünenlerin müxtelijliyiııi qeyd edin. _ ' <ı" i s RÜNSNLGE
 8. 8. . _ ;kaleler &bağası _ «bağası ofğm pulcuqlula tısbağalar destesi I _ destesi ézühıenıLeR siıß j Ğ _nı ı ._ 1' o . “gssîğısîr xortumbaşlılar ~ ` _ destesi < missipi ( nil 'x ?İİİQGİOFU ,İimsahı ( hatteriyai
 9. 9. 1548581, 8 _:0 . Üâıînizrı? ka. m::: Ek: izle KUZU. ama i.: galnıfşrffr. Bm::: İEZIPFIHIFİİI UîIİSî.l.gÜ'3'İİEiTI1Eİ{CIİ.'-l.i.`. İizrmnıaîi. 2 mîîrsîînı amirrızß: maça »drift -zjzrimğnrıî ızîzgtîşznişzlfıf? ans-s me& ana-im n13 ıımıız me. HaIIi: | yoxla , î i
 10. 10. Tapşırıq. Venn diaqramını düzgün doldurun. TİMSAHLAR KBRTBNKBLBLBR . _ AĞCİYîjŞTİQFİG_ Ön etraflar 5 Arxa etraflar 4 'Stiqanl' İGHGHUS edlrler- barmaqlıdır. barmaqlıdır. ~ r â. ; Canmarchr' Ön ve arxa Her ikisi sürünendir. Üreyi iki etranarmda 5 Qelsemelerle SOYUQCIGTİ" kameralıdır. barmaq Varmi- teneffüs edirler. Canmardmß
 11. 11. :::ır~u±ı_ııt±;=ıl:ııl=ıt«;i gpıfııiırîğaıkrwiıı CHP!” ?ı nıriıjıinıgıehıiıiriıiıiıiıiıiı :i: Vrîllzl ı; law sızı-aram ait: ii: ~ e. w bir!' ğl;`t›,.'iiieğc“
 12. 12. Venn diaqramından istifade etmekle T3135” 'q ilanların xarîci görünüşündeki ferqlendirici xüsusiyyetlerini qeyd edin. ZGHS ı I: İL ' LAR
 13. 13. :jî i içi; jj±zı_ii.,| .t~_:±_ı`vfıı:ı;ı_ı_knı,hı,l:ıyîııı igiıijıilıığıiıı .ı;u+_ı_t:ı;ü_ıııiıııjgıı _,Y›'.!_I_ı_`ı_II_I_i”iî-:_I_l1_IjfiI1ı ÜİlV/ır' @lam inıkı fâ),`I_I.l':l_l"-_' I_l_I_`I_I1lL$.~`f'-. .- ııgıııîlıı ı_ııv.ı~iJ}:-.ı;ıı. ,t'!_I;ığı.I!J_'r'ßîâ.l_lalf'ilslj_l .ıişıışt-ıiı &ışıltı ,cg.'_t;::s_'ıjı_ı_ı_ş ııjsıjîf
 14. 14. , o. ı_ run _ r .-` s-:İı.~o` .xwr ;Tu _ _,/* ;if .n Int, ı 1. Gösterilanlerden hansı timsahlar dastesine daxildir? A) hatteriya B) alliqatnr C ) buqelemun D) gekkon E) ixtiozavr 2. Müasir sürünenler neçe desteye ayrılır? A) 2 B) 5 C) 4 D) 3 E) 6 3. Medecik iki paylıdır, cüt aorta qövsüne malikdir? A) tısbağada B) zolaqlı kertankeleda C ) ilanda _ cevaba toxun, D ) tımsahda özünü yoxla ş ş ş ş ş ş ş ş ş v'
 15. 15. 'ıxıeîfîîcz-z îSürünenIere pulcuqlular, tısbağalar, timsahlar ve ğdimdikbaşlılar desteleri aiddir. Pulcuqluların nümayendeleri ğkertenkalelar, ilanlar ve buqelemunlardır. Tısbağalar ğdestesinin nümayandelerinde çanaq olur. Timsahlar yırtıcıdır ğve hayatlarının çox hissesini suda keçirir. Sürünenlerin qedim ğnümayendelerinden biri dimdikbaşlılar destesine aid olan ğhatteriyadır. SÜR ÜNeıvLeRiN eııeıııiıwe Tİ evezEDiLMezDiR. 1. Tısbağaların atı' ve yumurtasından qida kimi istifade edilir. 2. Tiınsah, ilan, bezi kertenkelelerin derisinden qadın ayaqqqabısı kemer, çantalar hazırlanır. 3. İlan zeherinden tibbde istifade edilir. Nevralgiya, ° i bronxial astma, ateroskleroz, hipertoniya, anemiya müalicesinde istifade edilir.
 16. 16. QıYMeTLeNDiRMe w QRU PLAR M EYARLAR Sürünenlerin nümayendelerini tanı ırlar Sintîn nümayende- lerinin müxtelitliyini izah edir Tapşırıqları yerıne yetırır Smekdaşlıq
 17. 17. . n* dayanır? ı İÜ. ı I. I; ı: ı; ı, I: I. ı ı İÜ. m I: I, ı: :. l. .ı ı ı. İÜ. ıs I: I, ı: İ .ı ı. ı IT. l. I: I, ı: i. ı ı. .ı ı ı. IT. ı Il ı: ı: ı; ı ı. ı: .. ı. ı IL ı ı ı İ ı. ı: I. I: IJ l." I. ı ı İ ı. ı: .. I: IJ l." ı. ı El _ı ._ , i” îlliifiiétîi iililiiîßtîi İİIİIİİİ ı ı iiililiiîiâi İİIİİİiîîiiiliiiiîîiiiliiiiî ı ı iiiliiiiîîiiiiiiiiifîîiiiiiiiifîîiîîiûii#
 18. 18. İs Shmedbeyli X., Seyidli Y., aliyeva N. - Biologiya 7, derslik Mimio Studio qalereyası www.go0gle.az /search/ Hedef. Biologiya. 2012 ı ı Araz yayınları. 3-çü neşr

×