Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
V ); ljr'-`, i
Bakl
Akad. Z. Bliyeva adma

9

Biologiya

Fatiyeva Leyla

mart 2011
F/ erilmi; Izissalari birlagdiraravlc
tasviri m ilayjwn l35liiFii1.

Oxu saga çak
ve êzijnij yoxla
KrossvordLI hell edin

1- Urakda" 9133" 3" 7. Plazmanm tarkib hissalarindan biri. 

bayak arteriya- 8. Qamn laxtalanmaslnd...
Engga: 
[SEGEL-J 
t Kl . .

 
  
  
 

l
` l
g `
I 'i
$
y, I
: I
l' (l
v n Y
. r h'
_ e . 
,' »z r* , ~ I
a P
Q`V`JVYJIJV{V. "{; !I`I1
: -a ; l *VW/ Ir* ro. Y(II7(1Lw', 'o. r/V
s Ja '. 

1. Tayh qapaqlar Urayin hans: hissalari ara...
SLIB/ Iarln cavablann: ba; xanalarda yazm va rang/ i
oval/ ar: partladaraq 62011020 groxlayln. 

1. Qam iiraya daçzyazz...
Urayiiz Icameralaruzz diizgiilz m iiayyalzlaçdirilz, 
ialiizlarilz iistiilzdalz yazm va jalilzlari açaraq
ñziizzilzil yoxl...
Yu

*axrim 
o

#lwn

i' Ia H m i m o? axra m eiimn e
Wrñ-»f : ei ini @Eiflzgbiaw

m : deg , Ienlagcêirfni

4
I
rd

. a a....
Suallan ca vablandmn
1. Iila isaralanmis 0rakcla hans: proses
bas verir? 

2. II ila isaralanmis 0rakda hans: proses
bas...
Sxemi tamamla ym

Quiz-dam ar . Sistem i
Qan-(lzunar sistelni

qan damarlarl

' kapilyarlan*
b* 30311011012'. LElf/ Qféjjéf* flllvsvzlsilitzw 1107114"

1110H! . v00 HUNI* Tum ' . bus 0 0 ,0
a a 'i '* 'on ” g; ;:: ...
Uygu0n0liu0fgtu0 181311) oxlaa 1001010iia); ')*a11 ed in [mh, ,gel. ,,, _gje, 

S0' Clulaqclq 7 _. : * agciyar venasu

 l/...
vena x , _ . ,x agciyar
. -., .e  arteriyasn

in  sol

_> *: - **içjvjfg/ GIHHCICICI

0 - Tpwféef' agcayar
 j-v-“AL v...
Niiqtalarin yerina miivañq adadlari qoyun

l. Bñyiik qan dñvranl iirayin an iri olan vasitasila
baslaylr. Aorta iirak...
_Bñyiik qan diivram iiragrin 12. an iri 2. olan 7. vasitasila
baslaynr. Aorta iirakdan çlxdngl yerda 9. amala gatirir. A...
Resurslar: 

http: llkayzen. azluploadsIimagesldleI9I6I710I40c458735e. jpg

httpzllupload. wikimedia. orgIwikipedialazlthu...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Qan-damar sistemi

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Qan-damar sistemi

 1. 1. V ); ljr'-`, i Bakl Akad. Z. Bliyeva adma 9 Biologiya Fatiyeva Leyla mart 2011
 2. 2. F/ erilmi; Izissalari birlagdiraravlc tasviri m ilayjwn l35liiFii1. Oxu saga çak ve êzijnij yoxla
 3. 3. KrossvordLI hell edin 1- Urakda" 9133" 3" 7. Plazmanm tarkib hissalarindan biri. bayak arteriya- 8. Qamn laxtalanmaslnda istirak edan 2- Hemoflmbin Clam" formal; element. hansl formah. elementinin daxilina daxildir? 3. Maye birlasdirici toxumanm nñvii. 4. Vena sistemina kiimakçi sistem sistemidir. S. Qamn tarkibina daxil olan ziilal. 6. Immunitetda istirak edan formah element. iiziinii ; rar/ a
 4. 4. Engga: [SEGEL-J t Kl . . l ` l g ` I 'i $ y, I : I l' (l v n Y . r h' _ e . ,' »z r* , ~ I a P
 5. 5. Q`V`JVYJIJV{V. "{; !I`I1 : -a ; l *VW/ Ir* ro. Y(II7(1Lw', 'o. r/V s Ja '. 1. Tayh qapaqlar Urayin hans: hissalari arasmda yerlaçir? A) Ma daciklarla arteriyalar arasmda B) Madaciklarla qulaqclqlar arasmda C) Qulaqctqlarla venalar arasmda D) Madaciklarla madaciklar arasmda E) Qulaqczqlarla qulaqctqlar arasmda 2. Hemofiliya zaman: qamn hans: funksiyas: pozulur? A) oksigenin daçmmas: B) faqositoz C) humoral tanzim D) qida maddalarinin daçmmas: E) Iaxtalanma
 6. 6. SLIB/ Iarln cavablann: ba; xanalarda yazm va rang/ i oval/ ar: partladaraq 62011020 groxlayln. 1. Qam iiraya daçzyazz danzarlar neca czdlanzr? Z 2. F aqositoz prosesini kim Icaçfetzizisdir? : 3. Qanda Izenzoqlobilzilz iinzunzi Iniqdarzizzlz va eritrositlarizz sayumz azalmast na adlanzr? Z
 7. 7. Urayiiz Icameralaruzz diizgiilz m iiayyalzlaçdirilz, ialiizlarilz iistiilzdalz yazm va jalilzlari açaraq ñziizzilzil yoxlagyuz. u ; r V . C/ . ñ i* g 0.31/ a 0.4 ` K l ' l ` n ; i >V` ' x >_ - . g-f"
 8. 8. Yu *axrim o #lwn i' Ia H m i m o? axra m eiimn e Wrñ-»f : ei ini @Eiflzgbiaw m : deg , Ienlagcêirfni 4 I rd . a a. _x un _u a 4a: j* f C 11 1 a on . - a a 1 1 I 1 on »u 1- . - . a êzijnij yoxla
 9. 9. Suallan ca vablandmn 1. Iila isaralanmis 0rakcla hans: proses bas verir? 2. II ila isaralanmis 0rakda hans: proses bas verir? ` F, ,d ')- -~ i 1 ! a I I u u / g na a I 1 '/ "K Y, l U' $3 - / ~. ~ x» Mx w rj; `, 1 1 l I f _ `~
 10. 10. Sxemi tamamla ym Quiz-dam ar . Sistem i
 11. 11. Qan-(lzunar sistelni qan damarlarl ' kapilyarlan*
 12. 12. b* 30311011012'. LElf/ Qféjjéf* flllvsvzlsilitzw 1107114" 1110H! . v00 HUNI* Tum ' . bus 0 0 ,0 a a 'i '* 'on ” g; ;:: !1:'000 a ' I A(. lll. ~90"; , 0051052702050, 0) . f ; gri. ruzs: zueat j I r > firliflf«'0mirlff : :arab
 13. 13. Uygu0n0liu0fgtu0 181311) oxlaa 1001010iia); ')*a11 ed in [mh, ,gel. ,,, _gje, S0' Clulaqclq 7 _. : * agciyar venasu l/ çgçe-qyuxarl bos vena , sol aorta qêvsñ r s, ' sol madacik aona Sag qu| aqc| q bOS vena agciyar arteriyasl sag madacik aypara qapaqlar e "' "emi" tayllqapaqlar (irak azalasi
 14. 14. vena x , _ . ,x agciyar . -., .e arteriyasn in sol _> *: - **içjvjfg/ GIHHCICICI 0 - Tpwféef' agcayar j-v-“AL venasl asagl bos/ _______. ... L arak vena *< 4 " ` aypara qapaqlar
 15. 15. Niiqtalarin yerina miivañq adadlari qoyun l. Bñyiik qan dñvranl iirayin an iri olan vasitasila baslaylr. Aorta iirakdan çlxdlgl yerda amala gatirir. Aorta iiz gedisinda saxalar verir ki, bunlarm bir ciitii qanla tachiz edir. Bunlara iirayin deyilir. Bñyiik qan dñvram iirayin qurtarlr. 2. Kiçik qan diivram iirayin agciyar vasitasila baslayaraq iki saxa ila agciyarlara gedir. Agciyar kapilyarlarmda qan qana çevrilir. Kiçik qan diivram iiray-'in qurtarlr. 1. iirak azalasini 6. sol qulaqclê-ndan 7. aorta 2. arteriyasn 8. sag qulaqcngmda 9_ qavs 3. sa' madaciyindan t ° r _ g 10'” en” 11, arterlal azan. ; 4. tac damarlarl yoxla 5. venoz 12. sol madaciyjindan i
 16. 16. _Bñyiik qan diivram iiragrin 12. an iri 2. olan 7. vasitasila baslaynr. Aorta iirakdan çlxdngl yerda 9. amala gatirir. Aorta ñz gedisinda saxalar verir ki, bunlarm bir ciitii l. qanla tachiz edir. Bunlara iirayin 4. deyilir. Biiyiik qan diivram iirayin 6. qurtarnr. I Kiçik qan diivram iirayin 3. agcivar 2. vasitasila baslayaraq iki saxa ila agciyarlara gedir. Agciyar kapilyarlarlnda 5. qan 11. qana çevrilir. Kiçik qan diivranl iirayin 6. qurtarlr. l. iirak azalasini 7. aorta 2- arteriyasl 8. sag qulaqclgmda 3. sag madaciyindan 9, qavs 4. tac damarlarl 10. arterigra 5. venoz 11. arterial O* . sol qulaqclglndan |2. sol madaciyindan
 17. 17. Resurslar: http: llkayzen. azluploadsIimagesldleI9I6I710I40c458735e. jpg httpzllupload. wikimedia. orgIwikipedialazlthumbl5I5iIUrayir_en_kas iyi. jpgI230px-Urayin_en_kasiyi. jpg e . .M I _` *' a. http: Ilmelumat. xazar. comlidxl66l413IarticleI220r601kdamar- sistemi. htmI ` i; ` “ I http: IIwww. youtube. comlwatch? v=fv1A MB Mimio Studio - gallery Derslik - Anatomiya IX sinif

×