Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lap trinh c++ có lời giải 3

21.025 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Internet
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Lap trinh c++ có lời giải 3

 1. 1. 1.2) Kiểu dữ liệu mảng 1.2.1) Nhập – xuất mảng 62. Viết chương trình nhập xuất mảng một chiều các số thực. #include <iostream.h> void nhapso(int M[100], int &n ); int main(int argc, char *argv[]) { int M[100],n; nhapso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[100], int &n) { cout<<"nhap so"<<endl; cin>>n; for(int i=0; i<=n; i++) { cout<<"mang so la: ["<<i+1<<"]= "; cin>>M[i]; } }
 2. 2. 63. Viết chương trình khởi tạo giá trị các phần tử là 0 cho mảng một chiều các số nguyên gồm n phần tử. #include <iostream.h> void nhapso(int M[5], int &n); void xuatso(int M[5], int n); int main(int argc, char *argv[]) { int M[5],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[5], int &n) { cout<<"nhap so "<<endl;
 3. 3. cin>>n; for(int i=0; i<=n; i++) { cout<<"phan tu mang ["<<i+1<<"] = "; cin>>M[i]; } } Void xuatso(int M[5], int n) { for(int i=0; i<=n; i++) Cout<<”a[”<<i+1<<”]= ”<<0<<endl; } 64. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều các số nguyên âm. #include <iostream.h> #include <stdlib.h>
 4. 4. #include <conio.h> #include <time.h> void nhapso(int M[5], int &n); void xuatso(int M[5], int n); int main(int argc, char *argv[]) { int M[5],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[5], int &n) { int kt,so; cout<<"nhap gia tri phan tu mang "<<endl; cin>>n; srand(time(NULL)); for(int i=0; i<n; i++) { do { kt=1; so=(rand()%50)-100; for(int j= i-1; j>=0; j--) { if(so==M[j]) kt=0; } }
 5. 5. while(kt==0); M[i]=so; } } void xuatso(int M[5], int n) { for(int i=0; i<n; i++) { cout<<"a["<<i+1<<"]= "<<M[i]<<endl; } } 65. Viết chương trình phát sinh ngẫu nhiên mảng một chiều các số nguyên sao cho mảng có thứ tự tăng dần (Không sắp xếp). #include <iostream.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <time.h> void nhapso(int M[100], int &n); void xuatso(int M[100], int n); int main(int argc, char *argv[])
 6. 6. { int M[100],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[100], int n) { cout<<"nhap mang "<<endl; cin>>n; srand(time(NULL)); for(int i=0; i<n; i++) { if(i==0) do { so=(rand()%1000)-499; if(so<100-n) mang[0]=so; } while(so>=100-n); else do { so=(rand()%1000)-499; if(so>=mang[i-1]) mang[i]=so; } while(so<mang[i-1]);
 7. 7. } } void xuatso(int M[100], int n) { cout<<"gia tri phan tu mang"<<endl; for(int i=0; i<n; i++) { cout<<"a["<<i+1<<"]= "<<M[i]<<endl; } } 66. Viết chương trình nhập mảng các số thực và xuất các phần tử âm trong mảng. #include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> #include <time.h> void nhapso(int M[100], int &n); void xuatso(int M[100], int n); int main(int argc, char *argv[])
 8. 8. { int M[100],n; nhapso(M,n); xuatso(M,n); return 0; } void nhapso(int M[100], int &n) { int so; cout<<"nhap mang "<<endl; cin>>n; srand(time(NULL)); for(int i=0; i<n; i++) { if(i==0) do { so=((rand()%1000)-499); if(so<100-n) M[0]=so; } while(so>=100-n); else do { so=(rand()%1000)-499;
 9. 9. if(so>=M[i-1]) M[i]=so; } while(so<M[i-1]); } } void xuatso(int M[100], int n) { cout<<"gia tri phan tu mang"<<endl; for(int i=0; i<n; i++) { cout<<"a["<<i+1<<"]= "<<M[i]<<endl; } } 67.Viết chương trình nhập mảng các số nguyên và xuất các phần tử lẻ có trong mảng.
 10. 10. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void ptL(int mang[],int n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); ptL(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; }
 11. 11. } void ptL(int mang[],int n) { int i; cout<<"phan tu le co trong mang la"<<endl; for( i=0;i<n;i++) { if(i%2==0) cout<<"a["<<i+1<<"]="<<mang[i]<<", "; } cout<<endl; } 68. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các số nguyên và xuất ra phần tử chẵn nhỏ hơn 20. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n);
 12. 12. int phantuchan(int mang[],int n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); phantuchan(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } int phantuchan(int mang[],int n) {
 13. 13. int i; cout<<"phan tu chan co trong mang be hon 20 la"; for( i=0;i<n;i++) { if(mang[i]%2==0 && mang[i]<20) cout<<"a["<<i+1<<"]="<<mang[i]<<" "; }cout<<endl; }
 14. 14. 69. Vi t ch ng trình nh p vào m ng m t chi u các sế ươ ậ ả ộ ề ố nguyên và xu t ra màn hình các ph n t là s nguyên t .ấ ầ ử ố ố #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void SNT(int mang[],int &n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100];
 15. 15. int n; nhapmang(mang,n); SNT(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } void SNT(int mang[],int &n) { int i,dem; for( i=0;i<n;i++) {
 16. 16. dem=0; for(int t=1;t<=mang[i];t++) if(mang[i]%t==0)dem++; if(dem==2) cout<<"a["<<i+1<<"]="<<mang[i]<<", "; } cout<<endl; } 70. Viết chương trình nhập vào mảng một chiều các sốnguyên và xuất ra màn hình các phần tử là số chính phương nằm tại những vị trí lẻ trong mảng. #include <iostream.h>
 17. 17. void nhapmang(int mang[],int &n); void SCP(int mang[],int &n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); SCP(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu a["<<i<<"]="; cin>>mang[i]; } } void SCP(int mang[],int &n)
 18. 18. { int i,j; for( i=0;i<n;i++) { if(i%2==1) { j=1; while (j*j<mang[i]) j++; if(j*j==mang[i]) cout<<"a["<<i<<"]="<<mang[i]<<", "; } } cout<<endl; }
 19. 19. 1.2.2) Tìm kiếm 71. Viết phương thức tìm vịtrí phần tửcó giá trịx xuất hiện cuối cùng trong mảng. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); int tim(int mang[],int n,int x); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n,x,i; nhapmang(mang,n); cout<<"nhap x="; cin>>x; i=tim(mang,n,x); if (i>0) cout<<"vi tri xuat hien cua so "<<x << " sau cung la vi tri: "<<i; else cout<<"Khong tim thay "<<x<<" trong mang:"; cout<<endl; return 0;
 20. 20. } void nhapmang(int mang[],int &n) { cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } int tim(int mang[],int n,int x) { int i; for( i=n-1;i>=0;i--) { if(mang[i]==x) return i; } return 0; cout<<endl; }
 21. 21. 72. Viết phương thức tìm vịtrí của phần tửnhỏnhất trong mảng các số nguyên. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void timM(int mang[],int &n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); timM(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) {
 22. 22. cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } void timM(int mang[],int &n) { int i,min=mang[0]; for(i=0;i<n;i++) if(min>mang[i]) min=mang[i]; cout<<"gia tri nho nhat trong mang la:"<<min<<"n"; }
 23. 23. 73. Viết phương thức tìm vị trí của phần tử lớn nhất trong mảng các số nguyên. #include <iostream.h> void nhapmang(int mang[],int &n); void timkiem(int mang[],int n); int main(int argc, char *argv[]) { int mang[100]; int n; nhapmang(mang,n); timkiem(mang,n); return 0; } void nhapmang(int mang[],int &n) {
 24. 24. cout<<"nhap so phan tu: "; cin>>n; int i; for( i=0;i<n;i++) { cout<<"nhap gia tri phan tu ["<<i+1<<"]:"; cin>>mang[i]; } } void timkiem(int mang[],int n) { int i,max=mang[0]; for( i=1;i<n;i++) if(max<mang[i]) max=mang[i]; cout<<"gia tri lon nhat trong mang la "<<max<<" "; }

×