SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Gabinet de Comunicació
Comunicat de premsa
Oficina de Premsa
Departament d’Empresa i Ocupació
premsa.emo@gencat.cat
Tel.: 93 228 56 17
1
El programa de la Renda Mínima d’Inserció tanca
l’any 2014 amb un 8,3% més de titulars i un 9,4%
més de beneficiaris
• En concret, a 31 de desembre de 2014 hi havia un total de 27.071
titulars i 68.559 beneficiaris
• L’any 2014 es van destinar 173 milions d’euros i enguany
s’augmentarà a 185 milions, la xifra més alta de la història
• Per primer cop des de l’any 2000 s’han posat en marxa plans
d’ocupació per aquest col·lectiu, que han suposat que 985 persones
hagin accedit a un contracte laboral de sis mesos
Dijous, 26 de febrer de 2015.- El programa de la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
va tancar el 2014 amb un total de 27.071 titulars, un 8,3% més que l’any anterior,
i amb 68.559 beneficiaris, un 9,4% més. Durant tot aquest període s’ha destinat a
l’RMI 173 milions d’euros i enguany s’augmentarà aquesta xifra en 12 milions
d’euros fins arribar als 185, la xifra més alta de la història.
Cal destacar que a l’octubre de 2013 hi havia 22.598 expedients vigents i gràcies
a l’increment de pressupost de 2,8 milions d’euros a finals del 2013 es va
aconseguir entrar en nòmina més de 2.000 expedients que estaven en llista
d’espera. Per tant, en 15 mesos s’ha produït un creixement de 4.473 expedients.
Des d’aquell moment, el termini mitjà entre la sol·licitud de la prestació i la seva
resolució i aprovació està per sota dels quatre mesos, que és el màxim legal
previst.
RMI 2013 – 2014
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 % d’increment
(2013 – 2014)
Titulars 23.123 24.998 27.071 8,3%
Beneficiaris 56.285 62.643 68.559 9,4%
Pressupost 129.999.889,85 132.801.367,88 173.000.000 30,3%
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Gabinet de Comunicació
Comunicat de premsa
Oficina de Premsa
Departament d’Empresa i Ocupació
premsa.emo@gencat.cat
Tel.: 93 228 56 17
2
Pel que fa al pressupost, dels 173 milions d’euros es van desglossar de la
següent manera:
Pressupost RMI 2014
Pagament de la
prestació econòmica
154.125.374,30 euros
Polítiques actives 10.945.307,7 euros
Pagament del deute 7.929.318 euros
TOTAL 173.000.000 euros
També durant el 2014, Empresa i Ocupació va posar en marxa un nou sistema
informàtic amb l’objectiu d’agilitzar tot el procés de tramitació de la prestació.
S’activen polítiques actives pels beneficiaris de l’RMI
Davant el context econòmic actual i la situació de les persones aturades, el
Departament d’Empresa i Ocupació ha decidit que les polítiques actives
d’ocupació s’adrecin cada vegada més a col·lectius específics.
En aquest sentit, del total del pressupost de l’RMI, Empresa i Ocupació ha
destinat gairebé 11 milions d’euros a desenvolupar un conjunt de polítiques
actives que busquen incrementar la contractació d’aturats augmentant la
qualificació d’aquestes persones, fet que impulsa la seva ocupabilitat i, com a
conseqüència, les possibilitats de trobar feina.
a) Programa Treball i Formació
Per primer cop des de l’any 2000 s’han posat en marxa plans d’ocupació per a
persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. A través d’aquest
programa un total de 985 persones han accedit durant l’any 2014 a un contracte
laboral de sis mesos. A la convocatòria de l’any anterior, 591 titulars de l’RMI van
aconseguir un contracte. Pel que fa al sector d’activitat dels contractes d’aquestes
persones, el 40% van ser en tasques relacionades amb l’atenció al ciutadà i
treballs administratius; el 35% en instal·lacions i reparació en edificis i obres en
general, i el 17% en tasques de neteja, entre d’altres.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Gabinet de Comunicació
Comunicat de premsa
Oficina de Premsa
Departament d’Empresa i Ocupació
premsa.emo@gencat.cat
Tel.: 93 228 56 17
3
Tipus de contractes
Font: Departament d’Empresa i Ocupació
Aquesta iniciativa combina l’experiència professional i la formació de cara a
millorar la seva ocupabilitat de les persones que reben aquesta renda ja que
l’objectiu del programa de l’RMI és la inserció laboral de les persones.
En concret, aquest programa es dirigeix a persones en atur perceptores de l’RMI
que reuneixin alguna de les característiques següents: experiència laboral prèvia,
edat entre 40 i 55 anys; el menor temps que resti per esgotar el període màxim de
cobrament de la prestació (60 mesos); tenir càrregues familiars; o bé famílies
monoparentals.
El programa estableix dos tipus d’accions:
- Accions d’experiència laboral: S’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels
participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès
social. Els contractes de treball tenen una durada de sis mesos i una jornada
laboral del 100% amb un sou mensual de 850 euros.
- Accions formatives: S’adrecen al desenvolupament d’una activitat formativa
professionalitzadora, obligatòria per a tots els participants de les accions
d’experiència laboral. La formació, que ha de ser impartida durant el contracte de
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Gabinet de Comunicació
Comunicat de premsa
Oficina de Premsa
Departament d’Empresa i Ocupació
premsa.emo@gencat.cat
Tel.: 93 228 56 17
4
treball i dins l’horari laboral, ha de tenir una durada mínima de 20 hores i un
màxim de 30.
Les oficines de treball realitzen una entrevista per determinar un primer diagnòstic
de les persones que compleixin els requisits esmentats anteriorment i deriven les
persones preseleccionades a l’entitat beneficiària (enguany s’han afegit les
entitats sense ànim de lucre als ajuntaments i els consells comarcals, o bé els
seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de
polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de
l’ocupació). Aquesta fa la contractació definitiva tenint en compte els llocs de
treball i la formació objecte del programa.
b) Mesures actives d’inserció
La Generalitat ha destinat 2,6 milions d’euros a programes d’orientació
professional específica i d’acompanyament a la inserció laboral que han
beneficiat a més de 4.000 perceptors de l’RMI. Aquests programes s’han
desenvolupat en col·laboració amb 57 entitats entre corporacions locals i entitats
públiques o privades sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb
àmbit d’actuació a Catalunya, que tenen experiència en la realització d’accions
d’inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d’exclusió social.
Pel que fa a les persones destinatàries d’aquests ajuts, el seu tret fonamental és
que són perceptors de l’RMI però tenen caràcter preferent aquelles que, a més a
més, que reuneixin algunes de les característiques següents:
• Que els resti menys temps permanència per a esgotar el període màxim de
cobrament de la renda mínima d’inserció.
• Que el seu grau d’ocupabilitat el qual es pugui veure incrementat si
participen en mesures actives d’inserció.
• Que tinguin una edat compresa entre 31 i 60 anys.
• Que siguin dones.
• Que tinguin càrregues familiars.
L’òrgan tècnic administratiu de l’RMI els deriva a les entitats subvencionades els
perceptors seleccionats, i aquests participen en diferents blocs segons les
necessitats detectades:
- Competències clau on s’analitzarà el context laboral i les competències
de base i transversals.
- Diagnòstic de l’ocupabilitat recollint les motivacions i interessos en
relació al mercat de treball i ocupacions.
- Recerca de feina on se’ls informarà dels diferents canals i eines existents,
el procés de selecció i la possibilitat d’autoocupar-se.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació
Gabinet de Comunicació
Comunicat de premsa
Oficina de Premsa
Departament d’Empresa i Ocupació
premsa.emo@gencat.cat
Tel.: 93 228 56 17
5
- Formació en competències transversals, en noves tecnologies i
programació, suport i seguiment de pràctiques professionals.
- Relació amb l’empresa donant suport en la prospecció i seguiment
posterior a la inserció laboral.
D’altra banda, Empresa i Ocupació ha destinat 500.000 euros en ajuts per a la
contractació de persones que perceben la Renda Mínima d’Inserció per part de
les empreses ordinàries i també per aquelles persones destinatàries de l’RMI que
presentin un projecte d’autoocupació.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Butlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de GovernButlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de Governsocialistes_ cat
 
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional DualMesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional DualAjuntament de Barcelona
 
Acord Mesures Ocupacio Juvenil
Acord Mesures Ocupacio JuvenilAcord Mesures Ocupacio Juvenil
Acord Mesures Ocupacio Juvenilsocialistes_ cat
 
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Ajuntament de Barcelona
 
Accions Govern Generalitat #6
Accions Govern Generalitat #6Accions Govern Generalitat #6
Accions Govern Generalitat #6socialistes_ cat
 
Butlletí n.28. Acció de Govern
Butlletí n.28. Acció de GovernButlletí n.28. Acció de Govern
Butlletí n.28. Acció de Governsocialistes_ cat
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...CiU Rubí
 
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europasocialistes_ cat
 

La actualidad más candente (12)

Butlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de GovernButlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de Govern
 
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI
 
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional DualMesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
Mesura de govern per l'impuls a la Formacio Professional Dual
 
Programa Unio
Programa UnioPrograma Unio
Programa Unio
 
Acord Mesures Ocupacio Juvenil
Acord Mesures Ocupacio JuvenilAcord Mesures Ocupacio Juvenil
Acord Mesures Ocupacio Juvenil
 
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013Barcelona Activa: serveis i programes 2013
Barcelona Activa: serveis i programes 2013
 
Accions Govern Generalitat #6
Accions Govern Generalitat #6Accions Govern Generalitat #6
Accions Govern Generalitat #6
 
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
Presentacio Treball i Formació 2015 (SOC)
 
Butlletí n.28. Acció de Govern
Butlletí n.28. Acció de GovernButlletí n.28. Acció de Govern
Butlletí n.28. Acció de Govern
 
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
Una política econòmica municipal al servei de la reactivació de l’activitat i...
 
Garantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutat
Garantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutatGarantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutat
Garantia Juvenil: projectes i recursos a Barcelona ciutat
 
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa
 

Destacado

GRUPO 2 GENERACIONES
GRUPO 2 GENERACIONESGRUPO 2 GENERACIONES
GRUPO 2 GENERACIONESIriniita FG
 
Classroom management plan update
Classroom management plan updateClassroom management plan update
Classroom management plan updatealissamfehlbaum
 
デブサミ2013LT大会 Japan SenchaUG
デブサミ2013LT大会 Japan SenchaUGデブサミ2013LT大会 Japan SenchaUG
デブサミ2013LT大会 Japan SenchaUGdsuke Takaoka
 
журнал "Ритм Петропавловска" №9
журнал "Ритм Петропавловска" №9журнал "Ритм Петропавловска" №9
журнал "Ритм Петропавловска" №9MirPetropavlovska
 
Classroom management plan update
Classroom management plan updateClassroom management plan update
Classroom management plan updatealissamfehlbaum
 
5 komposisi perkalian isometri(UNNES)
5 komposisi perkalian isometri(UNNES)5 komposisi perkalian isometri(UNNES)
5 komposisi perkalian isometri(UNNES)novianigarudanto
 
Injuries prevention 1
Injuries prevention 1Injuries prevention 1
Injuries prevention 1Mauro Testa
 
життя та побут давніх слов’ян
життя та побут давніх слов’янжиття та побут давніх слов’ян
життя та побут давніх слов’янtania_semeshchuk
 
Implementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ips
Implementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ipsImplementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ips
Implementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ipsIwan Hermawan
 
Fehlbaum Classroom management plan update
Fehlbaum Classroom management plan updateFehlbaum Classroom management plan update
Fehlbaum Classroom management plan updatealissamfehlbaum
 
Meggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP Slideshow
Meggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP SlideshowMeggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP Slideshow
Meggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP Slideshowmt-russell
 

Destacado (20)

GRUPO 2 GENERACIONES
GRUPO 2 GENERACIONESGRUPO 2 GENERACIONES
GRUPO 2 GENERACIONES
 
Sexualidad
SexualidadSexualidad
Sexualidad
 
Töö pildiga
Töö pildigaTöö pildiga
Töö pildiga
 
Health
HealthHealth
Health
 
Tromboembolia pulmonar
Tromboembolia pulmonarTromboembolia pulmonar
Tromboembolia pulmonar
 
Nhi march 2013
Nhi march 2013Nhi march 2013
Nhi march 2013
 
Classroom management plan update
Classroom management plan updateClassroom management plan update
Classroom management plan update
 
デブサミ2013LT大会 Japan SenchaUG
デブサミ2013LT大会 Japan SenchaUGデブサミ2013LT大会 Japan SenchaUG
デブサミ2013LT大会 Japan SenchaUG
 
журнал "Ритм Петропавловска" №9
журнал "Ритм Петропавловска" №9журнал "Ритм Петропавловска" №9
журнал "Ритм Петропавловска" №9
 
Classroom management plan update
Classroom management plan updateClassroom management plan update
Classroom management plan update
 
тритикале (2)
тритикале (2)тритикале (2)
тритикале (2)
 
5 komposisi perkalian isometri(UNNES)
5 komposisi perkalian isometri(UNNES)5 komposisi perkalian isometri(UNNES)
5 komposisi perkalian isometri(UNNES)
 
Injuries prevention 1
Injuries prevention 1Injuries prevention 1
Injuries prevention 1
 
Tutankamón
TutankamónTutankamón
Tutankamón
 
Paseo por microsof office
Paseo por microsof officePaseo por microsof office
Paseo por microsof office
 
життя та побут давніх слов’ян
життя та побут давніх слов’янжиття та побут давніх слов’ян
життя та побут давніх слов’ян
 
Implementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ips
Implementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ipsImplementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ips
Implementasi pendidikan holistik dalam pembelajaran ips
 
Fehlbaum Classroom management plan update
Fehlbaum Classroom management plan updateFehlbaum Classroom management plan update
Fehlbaum Classroom management plan update
 
Meggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP Slideshow
Meggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP SlideshowMeggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP Slideshow
Meggan Russell -- PCP-O 4.4 1503 Final PPP Slideshow
 
презентация по ячменю
презентация по ячменюпрезентация по ячменю
презентация по ячменю
 

Similar a RMI Balanç 2014

Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Ajuntament de Barcelona
 
L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014
L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014
L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014leinaelvendrell
 
Acces al mon laboral
Acces al mon laboralAcces al mon laboral
Acces al mon laboralnurietica
 
Proposta Projecte Salvapime
Proposta Projecte SalvapimeProposta Projecte Salvapime
Proposta Projecte Salvapimeajuntamentgava
 
El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...
El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...
El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...ccoocac
 
Guia reemprenedor - Reempresa comerç
Guia reemprenedor - Reempresa comerçGuia reemprenedor - Reempresa comerç
Guia reemprenedor - Reempresa comerçReempresa
 
Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010Autoocupació
 
Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012
Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012
Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012Miqui Mel
 
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaLa insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaXarxa Òmnia
 
Guia cedent - Reempresa comerç
Guia cedent - Reempresa comerçGuia cedent - Reempresa comerç
Guia cedent - Reempresa comerçReempresa
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaBarcelona Activa
 
Diari del 20 de gener de 2015
Diari del 20 de gener de 2015Diari del 20 de gener de 2015
Diari del 20 de gener de 2015diarimes
 
Guia del Reemprenedor - SOC
Guia del Reemprenedor - SOCGuia del Reemprenedor - SOC
Guia del Reemprenedor - SOCReempresa
 
Butlletí n.40 Acció de Govern
Butlletí n.40 Acció de GovernButlletí n.40 Acció de Govern
Butlletí n.40 Acció de Governsocialistes_ cat
 

Similar a RMI Balanç 2014 (20)

Catàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la IndustriaCatàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la Industria
 
triptic
triptictriptic
triptic
 
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
Pla d'impuls a l'ocupació davant l'impacte de la covid-19
 
L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014
L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014
L'EINA EL VENDRELL: BUTLLETÍ 2014
 
Informe Programa Reempresa
Informe Programa ReempresaInforme Programa Reempresa
Informe Programa Reempresa
 
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021
 
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de CatalunyaSessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Sessió informativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 
Cataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdfCataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdf
 
Acces al mon laboral
Acces al mon laboralAcces al mon laboral
Acces al mon laboral
 
Proposta Projecte Salvapime
Proposta Projecte SalvapimeProposta Projecte Salvapime
Proposta Projecte Salvapime
 
El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...
El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...
El Govern de la Generalitat vol aplicar la reforma laboral del PP a la funció...
 
Guia reemprenedor - Reempresa comerç
Guia reemprenedor - Reempresa comerçGuia reemprenedor - Reempresa comerç
Guia reemprenedor - Reempresa comerç
 
Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010Economia cooperativa 2010
Economia cooperativa 2010
 
Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012
Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012
Programa Electoral del Partit Popular de Catalunya 25N 2012
 
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa ÒmniaLa insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
La insercio sociolaboral com a línia estratègica de la Xarxa Òmnia
 
Guia cedent - Reempresa comerç
Guia cedent - Reempresa comerçGuia cedent - Reempresa comerç
Guia cedent - Reempresa comerç
 
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La MarinaServeis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
Serveis i Programes per a Empreses Industrials: La Marina
 
Diari del 20 de gener de 2015
Diari del 20 de gener de 2015Diari del 20 de gener de 2015
Diari del 20 de gener de 2015
 
Guia del Reemprenedor - SOC
Guia del Reemprenedor - SOCGuia del Reemprenedor - SOC
Guia del Reemprenedor - SOC
 
Butlletí n.40 Acció de Govern
Butlletí n.40 Acció de GovernButlletí n.40 Acció de Govern
Butlletí n.40 Acció de Govern
 

Más de Miqui Mel

TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - Fallo
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - FalloTC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - Fallo
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - FalloMiqui Mel
 
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCatTC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCatMiqui Mel
 
Com Es Distribueix la Corrupció Política a Espanya
Com Es Distribueix la Corrupció Política a EspanyaCom Es Distribueix la Corrupció Política a Espanya
Com Es Distribueix la Corrupció Política a EspanyaMiqui Mel
 
Acord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CC
Acord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CCAcord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CC
Acord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CCMiqui Mel
 
Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...
Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...
Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...Miqui Mel
 
Fem la República, Declaració de Vilanova
Fem la República, Declaració de VilanovaFem la República, Declaració de Vilanova
Fem la República, Declaració de VilanovaMiqui Mel
 
Fil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de Futur
Fil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de FuturFil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de Futur
Fil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de FuturMiqui Mel
 
Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015
Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015
Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015Miqui Mel
 
Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015
Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015
Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015Miqui Mel
 
El Govern en Funcions
El Govern en FuncionsEl Govern en Funcions
El Govern en FuncionsMiqui Mel
 
El Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´Independència
El Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´IndependènciaEl Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´Independència
El Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´IndependènciaMiqui Mel
 
Reuters Institute Digital News Report 2015
Reuters Institute Digital News Report 2015Reuters Institute Digital News Report 2015
Reuters Institute Digital News Report 2015Miqui Mel
 
La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna
La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna
La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna Miqui Mel
 
Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...
Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...
Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...Miqui Mel
 
Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...
Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...
Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...Miqui Mel
 
Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...
Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...
Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...Miqui Mel
 
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014Miqui Mel
 
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013Miqui Mel
 
Diari ANC #03 - I Love Spain, I Love Catalonia
Diari ANC #03 - I Love Spain, I Love CataloniaDiari ANC #03 - I Love Spain, I Love Catalonia
Diari ANC #03 - I Love Spain, I Love CataloniaMiqui Mel
 
Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)
Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)
Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)Miqui Mel
 

Más de Miqui Mel (20)

TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - Fallo
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - FalloTC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - Fallo
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat - Fallo
 
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCatTC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat
TC vs el Pla Estratègic d'Acció Exterior GenCat
 
Com Es Distribueix la Corrupció Política a Espanya
Com Es Distribueix la Corrupció Política a EspanyaCom Es Distribueix la Corrupció Política a Espanya
Com Es Distribueix la Corrupció Política a Espanya
 
Acord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CC
Acord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CCAcord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CC
Acord Parlamentari Junts Pel Si-CUP-CC
 
Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...
Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...
Frau i Improvisació en la Despesa - Anàlisi del pressupost de defensa espanyo...
 
Fem la República, Declaració de Vilanova
Fem la República, Declaració de VilanovaFem la República, Declaració de Vilanova
Fem la República, Declaració de Vilanova
 
Fil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de Futur
Fil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de FuturFil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de Futur
Fil a l'Agulla - I Ara Què? Bases per a un Acord Polític de Futur
 
Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015
Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015
Baròmetre d'Opinió Política Catalunya · 3a Onada 2015
 
Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015
Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015
Political Opinion Barometer Catalonia - 3rd Wave 2015
 
El Govern en Funcions
El Govern en FuncionsEl Govern en Funcions
El Govern en Funcions
 
El Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´Independència
El Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´IndependènciaEl Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´Independència
El Cami d'Escòcia Cap al Referendum d´Independència
 
Reuters Institute Digital News Report 2015
Reuters Institute Digital News Report 2015Reuters Institute Digital News Report 2015
Reuters Institute Digital News Report 2015
 
La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna
La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna
La Identitat de Barcelona i dels Barcelonins a l’Època Moderna
 
Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...
Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...
Junts Pel Sí - Acord per crear un Estat independent i establir un Govern de c...
 
Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...
Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...
Economic effects of a potential secession of Catalonia from Spain and paths f...
 
Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...
Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...
Carta adreçada al M. Hble. Sr. Artur Mas, l’Hble. Sr. Oriol Junqueras i el Sr...
 
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2014
 
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2013
 
Diari ANC #03 - I Love Spain, I Love Catalonia
Diari ANC #03 - I Love Spain, I Love CataloniaDiari ANC #03 - I Love Spain, I Love Catalonia
Diari ANC #03 - I Love Spain, I Love Catalonia
 
Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)
Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)
Political Opinion Barometer - CEO (July 2015)
 

RMI Balanç 2014

  • 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació Gabinet de Comunicació Comunicat de premsa Oficina de Premsa Departament d’Empresa i Ocupació premsa.emo@gencat.cat Tel.: 93 228 56 17 1 El programa de la Renda Mínima d’Inserció tanca l’any 2014 amb un 8,3% més de titulars i un 9,4% més de beneficiaris • En concret, a 31 de desembre de 2014 hi havia un total de 27.071 titulars i 68.559 beneficiaris • L’any 2014 es van destinar 173 milions d’euros i enguany s’augmentarà a 185 milions, la xifra més alta de la història • Per primer cop des de l’any 2000 s’han posat en marxa plans d’ocupació per aquest col·lectiu, que han suposat que 985 persones hagin accedit a un contracte laboral de sis mesos Dijous, 26 de febrer de 2015.- El programa de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) va tancar el 2014 amb un total de 27.071 titulars, un 8,3% més que l’any anterior, i amb 68.559 beneficiaris, un 9,4% més. Durant tot aquest període s’ha destinat a l’RMI 173 milions d’euros i enguany s’augmentarà aquesta xifra en 12 milions d’euros fins arribar als 185, la xifra més alta de la història. Cal destacar que a l’octubre de 2013 hi havia 22.598 expedients vigents i gràcies a l’increment de pressupost de 2,8 milions d’euros a finals del 2013 es va aconseguir entrar en nòmina més de 2.000 expedients que estaven en llista d’espera. Per tant, en 15 mesos s’ha produït un creixement de 4.473 expedients. Des d’aquell moment, el termini mitjà entre la sol·licitud de la prestació i la seva resolució i aprovació està per sota dels quatre mesos, que és el màxim legal previst. RMI 2013 – 2014 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 % d’increment (2013 – 2014) Titulars 23.123 24.998 27.071 8,3% Beneficiaris 56.285 62.643 68.559 9,4% Pressupost 129.999.889,85 132.801.367,88 173.000.000 30,3%
  • 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació Gabinet de Comunicació Comunicat de premsa Oficina de Premsa Departament d’Empresa i Ocupació premsa.emo@gencat.cat Tel.: 93 228 56 17 2 Pel que fa al pressupost, dels 173 milions d’euros es van desglossar de la següent manera: Pressupost RMI 2014 Pagament de la prestació econòmica 154.125.374,30 euros Polítiques actives 10.945.307,7 euros Pagament del deute 7.929.318 euros TOTAL 173.000.000 euros També durant el 2014, Empresa i Ocupació va posar en marxa un nou sistema informàtic amb l’objectiu d’agilitzar tot el procés de tramitació de la prestació. S’activen polítiques actives pels beneficiaris de l’RMI Davant el context econòmic actual i la situació de les persones aturades, el Departament d’Empresa i Ocupació ha decidit que les polítiques actives d’ocupació s’adrecin cada vegada més a col·lectius específics. En aquest sentit, del total del pressupost de l’RMI, Empresa i Ocupació ha destinat gairebé 11 milions d’euros a desenvolupar un conjunt de polítiques actives que busquen incrementar la contractació d’aturats augmentant la qualificació d’aquestes persones, fet que impulsa la seva ocupabilitat i, com a conseqüència, les possibilitats de trobar feina. a) Programa Treball i Formació Per primer cop des de l’any 2000 s’han posat en marxa plans d’ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. A través d’aquest programa un total de 985 persones han accedit durant l’any 2014 a un contracte laboral de sis mesos. A la convocatòria de l’any anterior, 591 titulars de l’RMI van aconseguir un contracte. Pel que fa al sector d’activitat dels contractes d’aquestes persones, el 40% van ser en tasques relacionades amb l’atenció al ciutadà i treballs administratius; el 35% en instal·lacions i reparació en edificis i obres en general, i el 17% en tasques de neteja, entre d’altres.
  • 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació Gabinet de Comunicació Comunicat de premsa Oficina de Premsa Departament d’Empresa i Ocupació premsa.emo@gencat.cat Tel.: 93 228 56 17 3 Tipus de contractes Font: Departament d’Empresa i Ocupació Aquesta iniciativa combina l’experiència professional i la formació de cara a millorar la seva ocupabilitat de les persones que reben aquesta renda ja que l’objectiu del programa de l’RMI és la inserció laboral de les persones. En concret, aquest programa es dirigeix a persones en atur perceptores de l’RMI que reuneixin alguna de les característiques següents: experiència laboral prèvia, edat entre 40 i 55 anys; el menor temps que resti per esgotar el període màxim de cobrament de la prestació (60 mesos); tenir càrregues familiars; o bé famílies monoparentals. El programa estableix dos tipus d’accions: - Accions d’experiència laboral: S’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social. Els contractes de treball tenen una durada de sis mesos i una jornada laboral del 100% amb un sou mensual de 850 euros. - Accions formatives: S’adrecen al desenvolupament d’una activitat formativa professionalitzadora, obligatòria per a tots els participants de les accions d’experiència laboral. La formació, que ha de ser impartida durant el contracte de
  • 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació Gabinet de Comunicació Comunicat de premsa Oficina de Premsa Departament d’Empresa i Ocupació premsa.emo@gencat.cat Tel.: 93 228 56 17 4 treball i dins l’horari laboral, ha de tenir una durada mínima de 20 hores i un màxim de 30. Les oficines de treball realitzen una entrevista per determinar un primer diagnòstic de les persones que compleixin els requisits esmentats anteriorment i deriven les persones preseleccionades a l’entitat beneficiària (enguany s’han afegit les entitats sense ànim de lucre als ajuntaments i els consells comarcals, o bé els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació). Aquesta fa la contractació definitiva tenint en compte els llocs de treball i la formació objecte del programa. b) Mesures actives d’inserció La Generalitat ha destinat 2,6 milions d’euros a programes d’orientació professional específica i d’acompanyament a la inserció laboral que han beneficiat a més de 4.000 perceptors de l’RMI. Aquests programes s’han desenvolupat en col·laboració amb 57 entitats entre corporacions locals i entitats públiques o privades sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb àmbit d’actuació a Catalunya, que tenen experiència en la realització d’accions d’inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d’exclusió social. Pel que fa a les persones destinatàries d’aquests ajuts, el seu tret fonamental és que són perceptors de l’RMI però tenen caràcter preferent aquelles que, a més a més, que reuneixin algunes de les característiques següents: • Que els resti menys temps permanència per a esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció. • Que el seu grau d’ocupabilitat el qual es pugui veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció. • Que tinguin una edat compresa entre 31 i 60 anys. • Que siguin dones. • Que tinguin càrregues familiars. L’òrgan tècnic administratiu de l’RMI els deriva a les entitats subvencionades els perceptors seleccionats, i aquests participen en diferents blocs segons les necessitats detectades: - Competències clau on s’analitzarà el context laboral i les competències de base i transversals. - Diagnòstic de l’ocupabilitat recollint les motivacions i interessos en relació al mercat de treball i ocupacions. - Recerca de feina on se’ls informarà dels diferents canals i eines existents, el procés de selecció i la possibilitat d’autoocupar-se.
  • 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Empresa i Ocupació Gabinet de Comunicació Comunicat de premsa Oficina de Premsa Departament d’Empresa i Ocupació premsa.emo@gencat.cat Tel.: 93 228 56 17 5 - Formació en competències transversals, en noves tecnologies i programació, suport i seguiment de pràctiques professionals. - Relació amb l’empresa donant suport en la prospecció i seguiment posterior a la inserció laboral. D’altra banda, Empresa i Ocupació ha destinat 500.000 euros en ajuts per a la contractació de persones que perceben la Renda Mínima d’Inserció per part de les empreses ordinàries i també per aquelles persones destinatàries de l’RMI que presentin un projecte d’autoocupació.