Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Unitat DidàCtica1

4.043 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Salud y medicina, Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Unitat DidàCtica1

 1. 1. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER MODEL UNITAT DIDÀCTICA 1 PROGRAMACIÓ TEMA Identificació personal (Tema 1) O B - Saber donar informació personal sobre la seva identitat i demanar la dels altres. J - Entendre la informació que els altres li demanen sobre ell mateix. E C - Comprendre la informació que els altres s’intercanvien sobre el tema T - Saber expressar com s’està anímicament I U - Saber saludar, encaixant les mans o fent dos petons a les galtes S CONCEPTES / EXPONENTS LINGÜÍSTICS VOCABULARI - Com et dius? Em dic... - lletres de l’abecedari. - Quants anys tens? Tinc... anys - Països d’origen i ciutats. - D’on ets? Sóc de... - Termes associats: nom, cognom, anys, carrer, població, - On vius? Visc a ... telèfon, escola, curs. - Quin és el teu número de telèfon? El meu número de ... - Números cardinals (un, dos...) i ordinals (primer, segon, - Quin curs fas? Faig ... tercer, quart, cinquè i sisè). - Quant temps fa que has arribat a Catalunya? Fa... - Sexe: nen/a, noi/a, home/dona. - Com és ...? És ... - Peces de vestir: samarreta, jersei, pantalons, faldilla, - Quina roba porta...? Porta ... jaqueta, mitjons, sabates... - Com estàs? Bé, malament, content ,trist... - Adjectius: alt/baix; prim/gras; petit/jove/gran, vell; maco, simpàtic... - Accions: dir-se, tenir, arribar, viure, ser, vestir, portar - Estats d’ànim, content ,trist, enfadat, cansat. - Salutacions : Hola ! Bon dia !… 1
 2. 2. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER Llegir Temporització Entendre Escriure Parlar Activitats Agrupaments 1. Presentar-se al/la la mestre/a, dient el seu nom i escrivint-lo a la pissarra. També diu on viu, amb el suport d’un mapamundi o bola del 15 minuts món. Després demana a cada alumne com es diu –i ho apunta a la X X X X 1. Tot el grup pissarra-, així com d’on és –i es busca al mapa-; així, es presenta cadascú oralment, responent a preguntes fetes pel/la la mestre/a. 2. Posar en pràctica, amb el programa Vincles Interactiu, vocabulari i 15 minuts 60 minuts expressions sobre el tema. X X X 2. Per parelles 3. Unir les lletres de pal del joc mèmori amb les respectives lletres lligades X X X 3. Per parelles 4. Ordenar rètols (grans) de paraules, per formar les estructures de 60 minuts pregunta-resposta sobre el tema de la identificació personal. Després, 4. Grups de 3 o 4 enganxar-les en un lloc visible, ordenades, perquè esdevinguin un X X X X nens/es. referent escrit. (L, P, E) 5. Jugar amb el programa Galí per treballar l’abecedari, així com treballar vocabulari i expressions relatives a la identificació personal. 30 minuts 5. En parelles Prèviament, s’ha presentat l’abecedari a la classe, on estarà penjat en X X X X Galí i amb tot el un lloc ben visible. (Cada lletra està al costat d’una imatge grup l’alfabet. representativa, el nom de la qual comença per aquella lletra) 6. Treballar amb el programa CLIC, confegint lletres 30 minuts X X X X 6. Per parelles 7. Muntar un puzle de l’abecedari (on apareix lletra-imatge) 5 minuts X X X X 7. Per parelles 8. Escriure en ordinador (word) una breu presentació personal – 30 minuts seguint una simple estructura model- per enganxar en un racó de treball a l’aula (La presentació pot ser més o menys senzilla, segons el X X X X 8. Individual nivell inicial de català de l’alumne) 9. Identificar de quin company/a es tracta, partint de les presentacions 30 minuts escrites pels nens (sense dir el nom del nen/a en qüestió) X X X 9. Tot el grup 2
 3. 3. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 10. Plantejar preguntes i contestar qüestions fetes pels companys, 30 minuts relatives a la identificació personal. Es tracta de petits diàlegs (“entrevistes”) que la mestra enregistrarà en una gravadora i després X X X 10. Tot el grup s’escoltaran a classe. 11. Presentar un company/a tot recordant el seu nom, edat, país 2 minuts 15 minuts 20 minuts 15 minuts d’origen, curs... X X X 11. Tot el grup 12. Joc del quinto de números. Prèviament, s’hauran presentat, utilitzant material manipulatiu i el calendari de la classe. X X X 12. Tot el grup 13. Posar en pràctica el coneixement dels números, a partir de jocs amb la baralla espanyola (mona, cinquet, burro tonto/boig...) 13. Tot el grup X X X 14. Posar en joc, oralment, adjectius diferents, a partir d’imatges donades pell/la la mestre/a (alt/baix, ros/moreno...) X X X 14. Individua 15. Fer un dibuix d’un mateix i descriure’s mitjançant frases senzilles, 30 minuts bo i emprant els adjectius ja treballats: sóc alta/baixa; sóc X X X 15. Tot el grup rossa/morena... 16. Identificar peces de roba (pantalons, faldilla...) a partir de la pròpia 15 minuts 60 minuts indumentària i de la dels companys/es, així com en imatges donades. X X X X 16. Tot el grup M També hi haurà el suport escrit d’aquestes paraules. 17. Relacionar, amb el joc del mèmori, les imatges de les peces de roba amb les respectives paraules X X X 17. Per parelles 18. Omplir buits, escrivint aquelles paraules que falten en unes 15 minuts preguntes i respostes donades, relatives al tema de la identificació personal. (Ex: Com et....? Em ..... ......, Quants anys ……? …… …… X X X X 18. Individual m anys, etc ) 19. Repartir cartonets amb diferents estats d’ànim . I construir frases 15 minuts dient: -Avui estic enfadat (i fer cara d’enfadat)...Dir com estàs i com X X X X 19. Tot el grup està el teu company/a. 3
 4. 4. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER Materials - Manipulable: Taula i cadires, rètols grans de paraules (que ordenades mostren estructures d’expressions treballades), cartronets de persones (el dibuix acompanyat de la paraula escrita), Qui és qui, (Joc Olívia), joc del bingo, números, calendari, puzle de l’abecedari (Juguem a l’abecedari, EDUCA), mèmori de lletres (lletra de pal i lligada), mèmori de peces de roba (dibuix, paraula). - Suport escrit: pissarra, fulls, llapis, colors, llibres de text: Vincles, Hola, Comencem a parlar (Viure a Catalunya) –també inclou un cd per escoltar. - Imatges: dibuixos d’ells mateixos, fotos, diccionari d’imatges, mapa/bola del món. - TIC: Programa Galí, Vincles Interactiu, Word, impressora, gravadora. - Jocs del llibre Xarranca. * Recursos complementaris que poden utilitzar-se per treballar aquest tema: Edu365, Comencem, Nexe. 4
 5. 5. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER AVALUACIÓ Després de presentar-nos nosaltres, preguntar com es diuen i d’on venen, així com els anys que tenen INICIAL (per veure el nivell inicial) Observació de l’evolució d’aprenentatges al llarg de la unitat. Es recull la informació de les activitats realitzades. FORMATIVA S’adequarà el contingut al nivell de cada alumne/a i, en funció de les necessitats observades, caldrà fer més incidència en uns aspectes o altres. 1. El/la la mestre/a pregunta, oralment, a cada alumne/a: - Com es diu ?. - Quants anys té ?. - D’on és?. - Quant temps fa que és a Catalunya?. - ... Segons el nivell del nen/a, aquestes preguntes també es poden plantejar, a més d’oralment, per escrit. 2. L’alumne/a identifica lletres o les verbalitza ell sol (segons el nivell), seguint el model treballat FINAL (lletra-dibuix): a d’avió... e d’elefant... 3. El nen/a verbalitza els números cardinals treballats. (S’utilitzarà un suport escrit, on apareguin les xifres). Segons el nivell de l’alumne/a, se li pot demanar que escrigui, amb lletres, alguns números. 4. El nen/a ha de dir característiques físiques d’uns personatges (imatges) mostrats pel/la mestre/a, posant en joc els adjectius treballats. 5. L’alumne/a ha de relacionar dibuixos de peces de roba amb la paraula que els identifica i verbalitzar-la. 5
 6. 6. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6. FITXES RELACIONADES AMB EL VOCABULARI DE LA UNITAT 6.1 LES LLETRES DE L’ABECEDARI PER ORDRE ALFABÈTIC MAJÚSCULES Minúscules Es diu Sona com A A A a a a a ala B B B b b b be banc C C C c c c ce 5 cinc cuc D D D d d d de 2 dos E E E e e e e 7 set + més F F F f f f efa foc G G G g g g ge gel gos H H H h h h hac (no sona) hola! I I I i i i i indi J J J j j j jota joc K K K k k k ca kiwi L L L l l l ela lupa M M M m m m ema mà N N N n n n ena 9 nou O O O o o o o Ós os P P P p p p pe pa Q Q Q q q q cu 4 quatre R R R r r r erra ruc pera S S S s s s essa 6 sis casa T T T t t t te tren U U U u u u u 1 u V V V v v v ve baixa 8 vuit W W W w w w ve doble wàter X X X x x x ics xut Y Y Y y y y i grega Sempre amb n ny muntanya Z Z Z z z z zeta 0 zero 6
 7. 7. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.2 QÜESTIONARI de PREGUNTES i RESPOSTES Com et dius? Jo em dic Miquel. Com estàs? Jo estic molt bé, gràcies. Qui ets? Jo sóc en Josep. Que és això? Això és una cadira. Com es diu això? Això és diu bolígraf. On vius? Jo visc a la Seu d’Urgell. D’on ets? Jo sóc de Mèxic. Quina és la teva adreça? carrer Casals nº 15 1er 2ª Com et dius de cognoms? Pujol Martí Quin és el teu telèfon? 973456301 Quants anys tens? Tinc 14 anys. Quin dia és avui? Avui és dimarts. Quins dies no vens a l’Institut? Dissabte i diumenge. Quin dia és el teu aniversari? És el 15 d’abril. Com et trobés? Em trobo molt bé, gràcies. Quin dia fa avui? Avui fa sol. Quina classe t’agrada més? M’agrada molt el català. 7
 8. 8. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.3 NOMBRES CARDINALS FINS AL VINT. NOMBRE Nom en majúscula Nom en minúscula 0 ZERO zero 1 UN/ UNA un / una 2 DOS /DUES dos / dues 3 TRES tres 4 QUATRE quatre 5 CINC cinc 6 SIS sis 7 SET set 8 VUIT vuit 9 NOU nou 10 DEU deu 11 ONZE onze 12 DOTZE dotze 13 TRETZE tretze 14 CATORZE catorze 15 QUINZE quinze 16 SETZE setze 17 DISSET disset 18 DIVUIT divuit 19 DINOU dinou 20 VINT vint 8
 9. 9. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.4 ADJECTIUS NUMERALS FINS A VINT. NOMBRE CARDINAL ORDINAL ORDINAL ABREUJAT 1 UN/ UNA PRIMER /A 1r/1a 2 DOS /DUES SEGON /A 2n/2a 3 TRES TERCER/A 3r/3a 4 QUATRE QUART/ A 4t/4ª 5 CINC CINQUÈ/NA 5è/5a 6 SIS SISÈ/NA 6è/ 6a 7 SET SETÈ/NA 7è/7a 8 VUIT VUITÈ/NA 8è/8a 9 NOU NOVÈ /NA 9è/9a 10 DEU DESÈ /NA 10è/10a 11 ONZE ONZÈ /NA 11è/ 11a 12 DOTZE DOTZÈ /NA 12è/ 12a 13 TRETZE TRETZÈ /NA 13è/ 13a 14 CATORZE CATORZÈ /NA 14è/ 14a 15 QUINZE QUINZÈ /NA 15è/ 15a 16 SETZE SETZÈ /NA 16è/ 16a 17 DISSET DISSETÈ / NA 17è/17a 18 DIVUIT DIVUITÈ / NA 18è/18a 19 DINOU DINOUVÈ / NA 19è/19a 20 VINT VINTÈ / NA 20è/20a 9
 10. 10. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.5 VINCLES UNITAT 1 QUADERN D’EXERCICIS 10
 11. 11. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.6 FITXA 1 – Llicència d’Estudis Anna Teruel 11
 12. 12. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 12
 13. 13. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.7 DOMINÓ PECES DE ROBA barret tovallola calces bufanda samarreta samarreta de tirants jersei llacet 13
 14. 14. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER camises abric americana anorac sabatilles impermeable esportives sabates gorra 14
 15. 15. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER pantalons brusa curts 15
 16. 16. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER corbata calçotets paraigua cinturó mitjons mitges camisa de faldilla dormir pijama bossa 16
 17. 17. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER pantalons llargs guants bota alta vestit biquini banyador sostenidors 17
 18. 18. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.8 CARTONETS ESTATS D’ÀNIM divertit content enfadat trist cansat sorprès espantat 18
 19. 19. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.10 RECURSOS WEBS Identificació personal http://www.xtec.cat/coordinalic/tema1.htm 19
 20. 20. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 20
 21. 21. Unitat didàctica 1 M.J. VERCHER 6.11 FITXA LETRA PER LLETRA 21

×