Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
esquerra unida e l l

Acono CIUTADÁ
l M  num ¿l
El 24de maig

CAL CANVIAR MUSEROS
#ReiniciemMuseros

Les persones que for...
d’esquerres

Isabel Barrajón, candidata a Les Corts
Valencianes i vei'na de Museros, Ignacio

El Candldat a la Presldenc...
RESUMEN PROGRAMA ELECTORAL ÍNTEGRO EN
PROGRAMA WWW. muserOseupv. wOrdpress. cOm

ELECTORAL
ES NECESARIO CAMBIAR MUSEROS

 ...
PROGRAMA ELECTORAL COMPLET A

RESUM WWW. museroseupv. wordpress. com
PROGRAMA

ELECTORAL

 
  

PERQUE NECESSITEM QUE RE...
NECESSITEM UN POBLE QUE SIGA y . ‘¡A ‘
NOSTRE, EL QUE ESTIMEM CADA DIA "‘°‘*Y. -¡; ,,, ¡_, q‘

-Reducció del procés urba...
NECESITAMOS UN PUEBLO QUE
SEA NUESTRO, EL PUEBLO QUE
ESTIMAMOS CADA DIA

 

-Reducción del proceso urbanizador, que sea ...
IGNACIO BLANCO: Les nostres prioritats són els drets de
les persones i els drets culturals del País Valencia. r m’) ‘í

...
_ I. CANDIDATURA
; ’/. , ' ‘ AUTONOMICA

o». 
Esquerra Unida! 

. IGNAcIo BLANCO GINER

MARGARITA SANz ALONSO

ROSANA MON...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Clar i ras 4 bo

151 visualizaciones

Publicado el

butlletí

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Clar i ras 4 bo

 1. 1. esquerra unida e l l Acono CIUTADÁ l M num ¿l El 24de maig CAL CANVIAR MUSEROS #ReiniciemMuseros Les persones que formem el col-Iectiu d’EUPV-Museros considerem que és necessari canviar Museros perque és urgent que els ciutadans i Ies ciutadanes siguen els que realment manen de Ies decisions que prenen els seus representants en ¡’Ajuntament El poder ha d’estar en el poble perque cas contrari no hi ha democracia. Des de fa anys que el govern municipal, encapcalat pel PP, s’ha _. dedicat a aprovar unilateralment qualsevol activitat en tots els V ambits. Els ve'i'ns i les ve'i'nes no han opinat més que cada quatre anys en les urnes. És més, podem dir que molts d’eIIs viuen Ï pendents de les decisions del regidor de torn que té a les mans el salari del mes. Aquesta manera d’ocupar la Casa del Poble és intolerable. David Moreno Coordinador d ’E UP V- Des d’Esquerra Unida pensem que és el moment de dir prou. Les Muserosicandidata persones hem de participar en el govern del nostre poble. Les l’alcaldia associacions, les famílies, els majors o els joves, han de ser consultats perque han de viure tranquils i la tranquil-Iitat es produeix quan sabem que no ens faltara un ingrés mínim per a disposar d’un sostre, per a fer la compra, perque funcionen els Ilums a casa, per a disposar de medecines o d’una educació de qualitat. Tot ago, que hui sembla molt, és més facil d’aconseguir quan el govern municipal inverteix pensant que darrere d’una persona aturada hi ha un drama. També és possible quan el treball no depen del partit que governa, quan se sap on es gasta cada euro que entra a les arques municipals i quan realment tot alló que es cou entre les parets del Consistori és transparent. l P': ¿«’x<;1:vA. iiiA QLJT‘ ¡RAL S V Auljlivll’: Áy, AÏ1Á: :ñ: ,=A_nL. /A l ir eupv_mugeros ‘ @EUPVMuseros f"""""'lfmuseroseupv. wordpress. com
 2. 2. d’esquerres Isabel Barrajón, candidata a Les Corts Valencianes i vei'na de Museros, Ignacio El Candldat a la Presldencla de la Blanco, candidatala Presidencia de la Generalitat’ flgnacío Blalïlco’ i el Generalitat, David Moreno candidata Canchdat a lalcalcha: DaWd Moreno l’Alcaldia de MuserosiBeatrizSánchez amb bona part de Ia candidatura candidataaregidoramunicipal. municipal van recórrer els carrers de Museros per a coneixer a peu de carrer les preocupacions dels nostres veïns i veïnes i atendre els seus suggeriments. La major part dels problemes que ens van transmetre estan provocats per la desocupació i els elevats imposts que ens vegem obligats a pagar cada any. Deficiencia de la sanitat pública es perd per a beneficiar Ies empreses privades. La responsable de sanitat d’EUPV Dolores Nauffal ens va deixar a Museros els trets sanitaris del Pais Valencia. Dolores Nauffal LA SANITAT PÚBLICA VALENCIANA A LA CUA -La despesa sanitaria per persona és 100 euros inferior que a la resta d’Espanya -Des de 2010 el pressupost de Sanitat baixa 10 milions d’euros a l’any. S’han perdut 5 mil professionals i 6 mil llits als hospitals mentre, inexplicablement, cada any només es gasta el 60% del pressupost. -La despesa de les families en sanitat ha pujat un 7,3 per cent pel copagament. -S’han retirat 400 medecines de la seguretat social. L’encariment de les medecines basiques ha fet que un 14 % dels assalariats i un 25% dels aturats -Les llistes d’espera han crescut un 27% en 2014. 53.000 pacients esperen 85 dies de mitjana. -El Consell anuncia un nou hospital a Campanar amb la meitat del pressupost habitual. -L’Arnau de Villalonga absorveix 5,5 milions a l’any en reformes. Es pretén traslladar-lo a l’antiga Fe l’any 2.018. Mentre més de 80 mil pacients nous s’han adjudicat a la nova Fe sense augment de personal.
 3. 3. RESUMEN PROGRAMA ELECTORAL ÍNTEGRO EN PROGRAMA WWW. muserOseupv. wOrdpress. cOm ELECTORAL ES NECESARIO CAMBIAR MUSEROS PORQUE NECESITAMOS QUE RALMENTE LAS PERSONAS OPINEN, RECUPEREN LA INDEPENDENCIA, LA CALIDAD DE VIDA Y LA DIGNIDAD. EL PUEBLO VOTA, EL PUEBLO GOBIERNA. -Los vecinos y vecinas participaran en la elaboración del los presupuestos del Ayuntamiento y controlaran su ejecución: Presupuestos Participativos. -Auditoria Ciudadana de la deuda del Ayuntamiento. -Los ciudadanos y ciudadanas podrán impulsar una moción de censura o la revocación del alcalde o alcaldesa. -Ningún representante municipal cobrará en bruto más de tres veces el salario mínimo interprofesional, actualmente de 653 €/ mes -La oposición y los representantes vecinales podrán controlar la adjudicación de las contrataciones municipales. -Existirá una Comisión Municipal de Participación con la presencia de los colectivos y asociaciones existentes en Museros. -Las decisiones de mayor impacto en la población serán expuestas en Asamblea previa a su aprobación en el Pleno Municipal. -Se convocará un Referendum o Consulta Pública vinculante, a iniciativa popular. —CreOció del Pla de Fiscalítat Municipal Omb noves fórmules de finongoment MUSEROS SOSTENIBLE, ECOLÓGICO, HABITABLE Y CON OCUPACION DE CALIDAD -Un Observatorio Municipal para la Ocupación vigilará la bolsa de paro y los posibles yacimientos de trabajo. Será el referente del Plan de Fomento dela Ocupación. -lmplantación gradual de un Ingreso Mínimo Garantizado Municipal. -Con la financiación del resto de administraciones, se gestionará el Programa de Trabajo Garantizado para asegurar un Trabajo remunerado. -Se impulsará la creación de cooperativas de Trabajo, especialmente de tipo social y agrarias. -Se luchará contra la economía sumergida o la competencia desleal en el municipio. Todos los Trabajos de competencia municipal serán de gestión pública. Aquellos que estén externalizados se intentaran rescatar. -Creació d’una borsa de lloguer social de vivendas vacias gestionada por el Ayuntamiento
 4. 4. PROGRAMA ELECTORAL COMPLET A RESUM WWW. museroseupv. wordpress. com PROGRAMA ELECTORAL PERQUE NECESSITEM QUE REALMENT LES PERSONES OPINEN, RECUPEREN LA INDEPENDENCIA, LA QUALITAT DE VIDA I LA DIGNITAT EL POBLE VOTA, EL POBLE GOVERNA -Els veïns i veïnes participaran en l’elaboració dels pressupostos de l'Ajuntament i en el control de la seua execució: Pressupostos Participatius. -Auditoria Ciutadana del Deute de ¡’Ajuntament -Els ciutadans i ciutadanes podran impulsar una moció de censura o la revocació de ¡’alcalde o alcaldessa. -Cap representant municipal cobrara en brut més de tres vegades el salari mínim interprofessional, actualment 653 €/ mes -L’oposició i els representants veïnals podran controlar l’adjudicació de les contractacions municipals. -Es creara una Comissió Municipal de Participació amb la presencia de coI-lectius i associacions existents a Museros. -Les decisions de major impacte en la població seran exposades en Assemblea previa a la seua aprovació al Plenari Municipal. -Es convocara Referendum o Consulta pública vinculant a iniciativa popular. -Creació del Pla de Fiscalitat Municipal amb noves fórmules de financament MUSEROS SOSTENIBLE, ECOLOGIC, HABITABLE I AMB OCUPACIÓ DE QUALITAT -Un Observatori Municipal per a l'Ocupació vigilara la borsa de desocupació i els possibles jaciments de treball, que sera el referent del Pla de Foment de I’Ocupació. -lmplantació gradual d'un l’lngrés Mínim Garantit Municipal. -Amb el financament de la resta d’administracions es gestionara el Programa de Treball Garantit que assegure una ocupació remunerada. -S’impulsara la creació de cooperatives de treball, especialment de tipus social i agraries. -Es lluitara contra l’economia submergida o la competencia deslleial a l’ambit municipal. Tots els treballs de competencia municipal seran de gestió pública. Aquells que estiguen externalitzats s’intentaran rescatar. -Creació d’una borsa de lloguer social de vivendes buides gestionada per l'Ajuntament.
 5. 5. NECESSITEM UN POBLE QUE SIGA y . ‘¡A ‘ NOSTRE, EL QUE ESTIMEM CADA DIA "‘°‘*Y. -¡; ,,, ¡_, q‘ -Reducció del procés urbanitzador, que siga innecessari, per a salvaguardar l’Horta. -Un Consell Municipal de Medi Ambient vigilara ¡’existencia d’impactes negatius tant pel que fa els residus, com l’energia. -Es treballara per aconseguir “vies verdes” per a l'ús de caminants i ciclistes que permetran el coneixement del terme municipal. Un objectiu sera ¡’accés a la platja. MUSEROS ÉS EDUCACIO I CREATIVITAT -L’Escola Infantil Municipal sera una prioritat i es garantira ¡‘Educació de Persones Adultes i ¡‘Educació Musical. -El Consell Escolar Municipal sera el maxim órgan actiu de participació de la comunitat educativa amb decisions vinculants. -Creació del Programa Contra ¡’Absentisme Escolar es garantiran les necessitats alimentaries i higieniques dels menors amb l’obertura dels menjadors escolars -Es creara una Aula de Pares i Mares formativa i participativa en la política educativa. -Es millorara la dotació de mitjans de la Biblioteca Municipal com a un dels model cultural -L’ús i promoció del valencia estara present en tot allo que impulse l’ajuntament. -Elaboració d’un Pla Municipal d’Esports amb objectius educatius i socials. -Creació de “La Casa de la Música” per acollir totes les iniciatives musicals. -Suport a les Falles per aconseguir monuments adaptats a la tradició i el medi ambient. LA SALUT, LA SOLIDARITAT, LA IGUALTAT I EL VEÏNATGE COM A PRIORITAT. -Es creara el Consell Municipal de Salut i s'acordara un Pla de Coordinació de salut. Entre altres mesures, se n’habilitara un servei sanitari d’urgencia. -Cap persona en Museros es quedara sense subministrament d’aigua i d'energia. -Es posara en marxa el Centre de dia per a les persones majors amb una atenció integral. -Es creara un Pla Municipal d’lgualtat de Genere i Contra la Violencia Masclista amb un fons per atendre les víctimes. -La diversitat cultural i de procedencies ens fa conscients de la realitat diversa del municipi. Per aixo es posara en marxa un pla d'actuació per al reconeixement mutu. -Les persones joves, menors de 35 anys tindran deduccions per lloguer en els impostos municipals. En disposaran de “Bons de Transport jove” en funció de la renda familiar.
 6. 6. NECESITAMOS UN PUEBLO QUE SEA NUESTRO, EL PUEBLO QUE ESTIMAMOS CADA DIA -Reducción del proceso urbanizador, que sea innecesario, para salvaguardar l’Horta. -Un Consejo Municipal de Medio Ambiente vigilará la existencia de impactos negativos tanto respecto de los residuos como de la energía o el ruido. -Se trabajará para conseguir “vías verdes” para el uso de caminantes y ciclistas que permitan el conocimiento del termino. Un objetivo será el acceso a la playa. MUSEROS ES EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD -La Escuela Infantil Municipal será una prioridad y se garantizará la educación de persones adultas y la educación musical. -El Consejo Escolar Municipal será el máximo órgano activo de participación de la comunidad educativa con decisiones vinculantes. -Creación del Programa Contra el absentismo Escolar . Se garantizarán las necesidades alimenticias y higiénicas de los menores con la apertura de los comedores escolares -Se creará una Aula de Padres y Madres formativa y participativa en la política educativa -Se mejorará la dotación de medios de la Biblioteca Municipal como un modelo cultural. -El uso y promoción del valencia estará presente en todo aquello que impulse el Ayuntamiento. -Elaboración de un Plan Municipal de Deportes con objetivos educativas y sociales. -Creación de “La Casa de la Música” para acoger todas las iniciativas musicales. -Apoyo a las Fallas para conseguir monumentos adaptados a la tradición y el medio ambiente. -La Memoria Histórica Democrática será un referente ético fundamental. LA SALUD, LA SOLIDARIDAD, LA IGUALDAD Y LA VECINDAD COMO PRIORIDAD. -Se creará el Consejo Municipal de Salud y se acordará un Plan de coordinación de Salud. Entre otras medidas se habilitará un Servicio sanitario de urgencia. -Nadie en Museros se quedará sin subministro de agua y de energía. -Se pondrá en marcha el Centro de Día para las persones mayores con una atención integral. -Se creará un Plan Municipal de Igualdad de Género y Contra la Violencia Machista con un fondo para atender las víctimas. -La diversidad cultural y de procedencias nos hace conscientes de la realidad diversa del municipio. Así, habrá un plan de actuación para el reconocimiento mutuo. -Los jóvenes menores de 35 años tendrán deducciones por alquiler y en todos impuestos municipales. Dispondrán de Bonos de Transporte en función de la renta familiar.
 7. 7. IGNACIO BLANCO: Les nostres prioritats són els drets de les persones i els drets culturals del País Valencia. r m’) ‘í x‘ ¿‘r '. l‘ El candidat a Ia presidencia d’EUP| /, Ignacio Blanco, ‘i 5 a “Iv ‘la P‘ considera que I’Ocupació, els Serveis Públics, els Serveis , W,, ,,, ,,, ¡_, ,,, ,,; S_ , ,,, ,,, ,,, _s, ,,, ,,s, , Socials i Ia Democracia deuen ser Ies quatre grans ACORD ¿“NADA prioritats del futur govern autonómic. Segons Ignacio Blanco | ’ocupació actual no garanteix una vida digna perque hem passat del mil-leurisme al centeurisme. Per tant una de Ies prioritats d’EUPV és recuperar els drets que ens han furtat Ies reformes Iaborals i hi invertir de manera decidida per generar treball en sectors emergents com ara d'atenció ciutadana. Les inversions de la Generalitat han de passar, d'acord amb EUPV de destinar-Ies a una política de grans projectes a una altra de bons projectes que servisquen a Ies persones. ' EUPV considera urgent revertir Ies retallades i aconseguir que els centres d’educació públics siguen I’eix del dret a ‘ I’educació. La Sanitat ha de ser pública i s'han de recuperar Ies arees de gestió privada com siga possible. El copagament sanitari ha de ser eliminat. Des d’EUPV s'insta a fer efectiu el dret constitucional de dret a la vivenda. “Les persones tenim dret a una vivenda digna. Per tant el Pais Valencia necessita d'una Ilei contra els desnonaments com s'ha fet a Andalusia". Ssegons Ignasi Blanco, hem de recuperar la Democracia. Les persones han de controlar la gestió dels poders públics i no limitar-se a votar cada quatre anys. Cal aprovar mesures de transparencia perque, , “els valencians no som corruptes, és el PP que ha abusat de Ies clausules de confidencialitat per amagar com s'han gastat els diners". A més, hem de disposar d'una “Llei de Consultes", un mecanisme directe, que permeta preguntar als ciutadans. També s'ha de limitar la professionalitat dels carrecs politics i revocar carrecs electes que incomplisquen el seu programa. Per al nostre candidat, tot, és possible “amb la confluencia amb unes altres organitzacions" perque ara ja, Es Temps d'Esquerres. EUPV PRESENTA UN PROGRAMA PLÉ DE MESURES PER A NORMALITZAR LA LLENGUA, FOMENTAR LA CULTURA, RECUPERAR RTVV I VERTEBRAR EL TERRITORI -Reconeixement de la unitat de la llengua i considerar el valencia com a com a llengua de totes Ies administracions valencianes amb un Pla Integral de Normalització Lingüística. -ImpuIsar la ldentitat cultural del País Valencia, la potenciació del cinema, teatre, cangó i edició en valencia, la nostra música i la protecció i valorització del patrimoni cultural material i immaterial. -Reobrir RTW amb mitjans suficients i una gestió austera per a fer efectiu el dret del poble valencia a uns mitjans públics íntegrament en valencia, amb informació objectiva i plural i programació de qualitat, i crear una comissió d'investigació parlamentaria sobre la gestió económica i la manipulació informativa a RTVV des de la seua creació, a fi de depurar responsabilitats politiques i exigir Ies responsabilitats penals corresponents. -Creació del Consell Valencia de I'AudiovisuaI amb capacitat inspectora i sancionadora sobre els mitjans públics i Ies concessions i llicencies de radio i televisió, a més de garantir la recepció dels senyals de radiotelevisió pública de Catalunya i Ies Illes Balears
 8. 8. _ I. CANDIDATURA ; ’/. , ' ‘ AUTONOMICA o». Esquerra Unida! . IGNAcIo BLANCO GINER MARGARITA SANz ALONSO ROSANA MONTALBAN MOYA MARIA ANGELES LLORENTE CORTES JOSE VICENTE SOLER GIRONES PURIFICACIÓN PERIS GARCiA CARLA GINER RAMiREz FRANCISCO JAVIER PARRA MOLINA . MARiA DOLORES CARRASQUILLA RAYA 1o. IVAN MARTiNEz ARAQUE 11. ESTHER SANz SELVA 12. CARMEN SEPÚLVEDA GUTIERREZ 13. ISABEL BARRAJON DEL AMO 14. FRANCISCO JAVIER CASADO ARBONIES 15. ANTONIO ARNAU CARRILLO DE ALBORNOz 16. FRANCESCA CHAPI ALBERO 17. LUIS GARCiA SAEz 18. MARiA JOSE RAMiREz ANGULO 19. ANDRES ALONSO ARÉVALO 2o. ROSANNA PERIS PERIS 21. JORDI SEBASTIA VICENTE ALONSO 22. ROSER MAESTRO MOLINER 23. DAVID ZAPATER VILLANUEVA 24. OLGA CALVO MARTiN 25. ASENSIO GARCiA MACHÍ 26. LARA MANYES FONT 27. DARiO DURAN TELLO 28. VANESA SALES JUAN 29. JAUME RUIZ FLORES 3o. AIDA PORCAR OLTRA 31. DAVID LLACER CÓRCOLES 32. MARiA TERESA GABALDÓN FERREROS 33. MATILDE ESCRIBA MARRAHI 34. ARTURO PEIRÓ PONS 35. MARiA LUISA VERGAz CONESA 36. JUAN MARCOS PORTOLES TORRALBA 37. MARiA PARDO GARCiA 38. PILAR PALLARES AUÑON 39. NURIA ARNAU FORTUNY 4o. GUILLEM AGULLÓ LÁZARO ‘°P°. “F”. °‘: ’>. °’! "‘ , _ ¡m ¿We (a r u 5 h‘ ¿”eüzluzutasl | SANA Candidata n“ 3 a les Corts Ivïeóisrrxs" ll. JlBÁiü A4 I “I. ‘ 4 j esquerra unida ACORD CIUTADA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA ACORD CIUTADA MUSEROS DAVE) Ïv/ LÏDIRIEBÏTO Candidat a l‘ alcaldía de Museros Dijous 14 maig 18:30 h _ CASA DE LA CULTURA / (Sala Segon pis) Q wnweupmory o mmmvaunldapv CANDIDATURA MUNICIPAL MUSEROS "I; ¿a ’_ esquerra unlda ACORD CIUTADA . DAVID MORENO BLANCO . BEATRIZ SANCHEZ BOTELLO . MARIBEL CARDENAS LOSADA . MARTIN NAVARRO MORENO . ENRIQUE SANCHIS BOU JESSICA NAVARRO AGUSTIN LUCAS SERRANO PASTOR —ind— . ROSARIO BOSCH MARTINEZ . JOSE CARDENAS GARCIA IO. FILOMENA BOTELLO DIAZ II. FERMIN GALAN SANCHEZ T2. JOSEFINA AGUSTIN ALCOVER xoooxpxcnqsoslo- o esquerra unida

×