Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo
‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬
َ٣ٞ‫حُظل‬َٟ‫حُٔظ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬m.k.sّٝ‫ؿ...
2 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo
‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬
***********************************...
3 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo
‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬
: ‫حُظخُ٤ش‬ ‫حٍُٜٞس‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫طٟٞغ‬ ْ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 151 Anuncio

فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي

Descargar para leer sin conexión

فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
http://www.mlzamty.com/

فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي
http://www.mlzamty.com/

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio

Más de ملزمتي (20)

Más reciente (20)

Anuncio

فيزياء للصف الثاني الثانوي 2017 - موقع ملزمتي

 1. 1. 1 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ َ٣ٞ‫حُظل‬َٟ‫حُٔظ‬ ّ‫حُ٘ظخ‬m.k.sّٝ‫ؿخ‬ ّ‫ٗظخ‬c.g.s‫حٌُٔ٤ش‬Quantity 1 cm = 102 meterMeterCmٍٞ‫حُط‬Length 1gm = 10-3 kgKggm‫حٌُظِش‬Mass 1 sec = 1 secSecSecُِٖٓ‫ح‬Time 1 cm2 = 10-4 m2 m2 cm2 ‫حُٔٔخكش‬Area 1 cm3 = 10-6 m2 m3 cm3 ْ‫حُلـ‬Volume 1 gm / cm3 = 103 kg / m3 Kg/m3 gm/cm3 ‫حٌُؼخكش‬Density 1 dyne = 10-5 NNewtonDyne‫حُوٞس‬Force 1 dyne / cm2 = 10-1 N/m2 N/m2 Dyne/cm2 ٢‫حُ٠ـ‬Pressure 1 erg = 10-7 JJouleerg) َ‫حُ٘ـ‬ ( ‫حُطخهش‬Energy ( Work ) 1 erg/ sec = 10-7 WattJ/sec = Watterg / sec‫حُويٍس‬Power 1 G = 10-4 TTeslagauss٠ٔ٤١‫حُٔـ٘خ‬ ٍ‫حُٔـخ‬Magnetic Field ************************************************************************ ّٞ‫حُو‬ ٍٞ١ ‫٣ظ٘خٓذ‬Sَ‫حُوط‬ ‫ٜٗق‬ ‫ٓغ‬ َٟ‫ىحث‬ ّٞ‫ُو‬r‫ػزٞص‬ ‫ػ٘ي‬ ‫ًُٝي‬ ‫حُِحٝ٣ش‬ θ: ‫ك٤غ‬sr r s  ************************************************************************ tan θ = b a    cos sin Cos θ = c b Sin θ = c a Cot θ = tan ( 900 – 0 )cos θ = Sin ( 900 – 0 )Sin θ = cos ( 900 – 0 ) tan(- θ ) = - tan θcos(- θ ) = - cos θSin(- θ ) = - sin θ Sin2 θ + cos2 θ = 1 ٌٍُٞٔ‫ح‬‫حُٔ٠خػلخص‬ 1 milli (m) = 10-3 1 Kilo(k) = 103 1 micro ( µ ) = 10-6 1 mega(M) = 106 1 Nano ( n ) = 10-9 1 giga ( G ) = 109 1 Pico ( P ) = 10-12 1 Tera = 1012 ‫انفٛضٚبء‬ ‫نذساعخ‬ ‫ْبيخ‬ ‫يالؽظبد‬ ‫االعبعٛخ‬ ‫انٕؽذاد‬ : ‫أال‬ : ‫ٔانكغٕس‬ ‫ادلؼبػفبد‬ : ‫صبَٛب‬ ‫ادلضهضبد‬ ‫ٔؽغبة‬ ‫اذلُذعخ‬ : ‫صبنضب‬ 1-ٖ‫انذائش‬ ‫انمٛبط‬ c ‫اُٞرش‬ a َ‫أُوبث‬ b ‫أُغبٝس‬ 900 900 - θ θ 2-‫ادلضهضٛخ‬ ‫انذٔال‬
 2. 2. 2 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ************************************************************************ 100 = 1 101 = 10 10-1 = 10 1 = 0.1 102 =10 × 10 = 100 10-2 = 1010 1  = 0.01 103 = 10 × 10 × 10 = 1000 10-3 = 001.0 101010 1   104 = 10 × 10 ×10 ×10 = 10000 10-4 = 0001.0 10101010 1   105 = 10 × 10 ×10 ×10 × 10 = 100000 00001.0 1010101010 1 10 5    10n × 10m = 10n + m mn m n  10 10 10 tan θCos θSin θθ 01000 3/12/31 / 2300 12/22/2450 31 / 22/3600 ∞01900 3-‫ٔاحلغٕو‬ ‫ادلغبؽبد‬ 4-‫االعزخذاو‬ ‫انشبئؼخ‬ ‫نهضٔاٚب‬ ‫ادلضهضٛخ‬ ‫انذٔال‬ ‫لٛى‬ : ‫انؼششٚخ‬ ‫االعظ‬ : ‫ساثؼب‬
 3. 3. 3 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ : ‫حُظخُ٤ش‬ ‫حٍُٜٞس‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫طٟٞغ‬ ْ٤‫حُٔٔظو‬ ٢‫ُِو‬ ‫حُؼخٓش‬ ‫حُٔؼخىُش‬ y = m x + c ‫ك٤غ‬yٝ ١‫حُٜخى‬ ٍٞ‫حُٔل‬ ٠ِ‫ػ‬ َ‫حُٔٔؼ‬ َ٤‫حُٔظـ‬ ٞٛxَ‫حُٔٔؼ‬ َ٤‫حُٔظـ‬ ٞٛ ٝ ٢٘٤ُٔ‫ح‬ ٍٞ‫حُٔل‬ ٠ِ‫ػ‬mٝ ْ٤‫حُٔٔظو‬ ٢‫حُو‬ َ٤ٓ ٞٛc‫حُٔوطٞع‬ ‫حُـِء‬ ٞٛ ٍٞ‫ُِٔل‬ ‫حُٔٞؿذ‬ ‫حُـِء‬ ٖٓyٝ َ‫حُٔوخر‬ ٌَُ٘‫رخ‬ ً ‫ر٤خٗ٤خ‬ َ‫ٝطٔؼ‬َ٤ٓ ٌٕٞ٣ : ٞٛ ْ٤‫حُٔٔظو‬ ٢‫حُو‬ 12 12 tan xx yy x y m        ‫ك٤غ‬θٍٞ‫حُٔل‬ ‫ٓغ‬ ْ٤‫حُٔٔظو‬ ٢‫حُو‬ ‫٣ٜ٘ؼٜخ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُِحٝ٣ش‬ ٠ٛx. ************************************************************************ : ‫حٍُٜٞس‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔؼخىُش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫حُ٘٢ء‬ ْ‫ٝٗل‬y = m x - c ‫ح‬ ٌٙٛ ٠‫ك‬ ٌٌُٖٕٞ٣ ‫ُلخُش‬C‫حُٔخُذ‬ ‫حُـِء‬ ٖٓ ‫حُٔوطٞع‬ ‫حُـِء‬ ٞٛ ٍٞ‫ُِٔل‬Y: ٞٛ ْ٤‫حُٔٔظو‬ ٢‫حُو‬ َ٤ٓ ٌٕٞ٣ٝ 12 12 tan xx yy x y m        ‫ٗوطش‬B‫ه٤ٔش‬ ‫ػ٘يٛخ‬ ٌٕٞ٣Y = 0٠‫ك‬ ٞ٣ٞ‫ٝرخُظؼ‬ ‫حالٓخٓ٤ش‬ ‫حُٔؼخىُش‬0 = m x – c ٕ‫ح‬ ٟ‫أ‬m x = c‫حًح‬ x c m  ************************************************************************ ٍٞ‫ٓل‬ ٖٓ ‫حُٔوطٞع‬ ‫حُـِء‬ ٌٕٞ٣ ‫ٝػ٘يٓخ‬Yٟ‫أ‬ َ‫ُِٜل‬ ً ‫ٓٔخٝ٣خ‬C = 0 : ‫حٍُٜٞس‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔؼخىُش‬ ‫طٜزق‬ Y = m X َٛ‫حال‬ ‫ر٘وطش‬ َٔ٣ ْ٤‫ٓٔظو‬ ٢‫ه‬ ‫ػالهش‬ َ‫طٔؼ‬ ٠ٛٝ( 0 , 0 ): ٌٕٞ٣ٝ 12 12 tan xx yy x y m        ************************************************************************ ٍّ‫أى‬ ٢‫حألكو‬ ٍٞ‫حُٔل‬ ٠ِ‫ػ‬ ُِٖٓ‫ٝح‬ ٢ٓ‫حَُأ‬ ٍٞ‫حُٔل‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حالُحكش‬ ٖ٤‫ر‬ ‫ػالهش‬ َ‫طٔؼ‬ ‫حُظخُ٤ش‬ ‫حُز٤خٗ٤ش‬ ٍ‫حالٌٗخ‬ :‫حُؼالهخص‬ ٌٙٛ C θ Δ Y X1 – Y1 X2 – Y2 X Δ X Y   C θ Δ Y X Δ X Y B θ Δ Y X Δ X Y ‫ادلغزمٛى‬ ‫اخلؾ‬ ‫يؼبدنخ‬ ‫يهؾٕظخ‬ ‫وجاوب‬ ‫فكر‬
 4. 4. 4 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ٝ‫حال‬ ‫حُٜق‬ ٠‫ك‬ ‫ُي‬ ‫ٓزن‬: ‫ٛٔخ‬ ‫حُلًَش‬ ٖٓ ٖ٤‫ٗٞػ‬ ‫ٛ٘خى‬ ٕ‫ح‬ ‫ٝػِٔض‬ ّ‫حالؿٔخ‬ ‫كًَش‬ ‫ىٍحٓش‬ ٟٞٗ‫حُؼخ‬ ٍ . ‫ٜٗخ٣ش‬ ‫ٝٗوطش‬ ‫ريح٣ش‬ ‫ٗوطش‬ ‫ُٜخ‬ ‫حٗظوخُ٤ش‬ ‫كًَش‬ ‫حالٛظِحُ٣ش‬ ‫ٝحُلًَش‬ ‫حُٔٞؿ٤ش‬ ‫حُلًَش‬ ‫حٓؼِظٜخ‬ ٖٓٝ ‫ٓظٔخٝ٣ش‬ ‫ُٓ٘٤ش‬ ‫كظَحص‬ ٠ِ‫ػ‬ ّ‫رخٗظظخ‬ ‫ٗلٜٔخ‬ ٌٍَ‫ط‬ ‫ىٍٝ٣ش‬ ‫كًَش‬. ‫رل٤اَس‬ ٠‫كا‬ َ‫كـا‬ ‫اُواخء‬ ‫ػ٘ي‬ُ‫رخ‬ ‫ًٔاخ‬ ‫ٓاخً٘ش‬ٌَ‫٘ا‬ً ‫ٜٓايٍح‬ ‫حُٔاخء‬ ‫ٓاغ‬ َ‫حُلـا‬ ّ‫طٜاخى‬ ٕٞ‫٣ٌا‬ . ‫ُالٟطَحد‬ْ‫ػ‬‫ٌٛح‬ َ٘‫٣٘ظ‬‫حإلٟطَحد‬‫ٟٓٞاغ‬ ‫ًَِٓٛاخ‬ ‫ز‬ ِ‫حًَُٔا‬ ‫ٓظلايس‬ َ‫ىٝحثا‬ ‫ٛ٤جاش‬ ٠‫ػِا‬ ‫حُٔخء‬ ‫ٓطق‬ ‫كٞم‬ ١ٞ‫ٓو‬‫ٝ٣ٜخك‬ َ‫حُلـ‬‫ذ‬. ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ٠‫ك‬ ‫حالٟطَحد‬ ٍ‫ٜٓي‬ ٖٓ ‫ُِطخهش‬ ٍ‫حٗظوخ‬ ‫ًُي‬ ٓ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝحٗظ٘خٍٛخ‬ ‫ز‬ ‫حُٔخء‬ ‫ٓٞؿخص‬ َ‫حُيٝحث‬ ٌٙٛ ٠ٔٔ‫ط‬َ‫٣ٔؼ‬ ‫حُٔخء‬ ‫طق‬‫ٓٞع٤خ‬ ‫ؽشًخ‬. ◄‫ػ‬‫اضطوجظػاضطرابػغظتػلػوغظػلػاضطاشظػسيػاتجاهػاظتذاره‬..‫ػ‬ ‫عـ‬:ٖ‫ٓا‬ َ‫٣٘ظوا‬ ُ‫حإلٛظِح‬ ٕ‫أل‬ ‫حٌُ٤ل٤ش‬ ْ‫ر٘ل‬ ِ‫طٜظ‬ ٚ‫ر‬ ٢٤‫حُٔل‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ٕ‫كب‬ ‫ٓؼ٤٘ش‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ٍ‫حُٜٔي‬ ُ‫حٛظِح‬ ‫ػ٘ي‬ ٚٗ‫أل‬ ‫حُظ‬ ‫حُـِ٣جخص‬ ٠ُ‫ا‬ ْ‫ػ‬ ُٚ ْٓ‫حُٔال‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ٠ُ‫ا‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ٍ‫حُٜٔي‬‫ٌٌٝٛح‬ ‫طِ٤ٜخ‬ ٢َ‫٣٘ظو‬.‫ٓٞؿ٤ش‬ ‫كًَش‬ ٌَٗ ٠ِ‫ػ‬ ‫حإلٟطَحد‬ ‫ٓ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬.‫ًَٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬. ‫انزؼشٚف‬ٟ‫حُٔخى‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ٍ‫هال‬ ‫حالٟطَحد‬ ٖٓ ‫ٗٞع‬ َ‫٣٘و‬ ِ‫ٜٓظ‬ ٍ‫ٜٓي‬ ٖ‫ػ‬ ‫ط٘٘ؤ‬ ‫ٓٞؿخص‬. ‫االَزشبس‬‫فقط‬ ‫المادية‬ ‫االوساط‬ ‫خالل‬ ‫تنتشر‬‫ِٛذ‬ (─َ‫ٓخث‬─ُ‫ؿخ‬). ‫أيضهخ‬‫ٓٞؿخص‬‫ز‬ ‫حُٔخء‬‫ٓٞؿخص‬ٍ‫حألٝطخ‬ ُ‫حٛظِح‬ ‫ز‬ ‫حُٜٞص‬ ‫ششٔؽ‬‫احل‬‫ذٔس‬ .ُٚ‫هال‬ ‫حالٟطَحد‬ ٍ‫رخٗظوخ‬ ‫٣ٔٔق‬ ١‫ٓخى‬ ٢ٓٝ ‫ٝؿٞى‬ ٍ‫ٜٓي‬ ‫ٝؿٞى‬ُ‫حٛظِح‬. .٢٤‫حُٔل‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ٠ُ‫ا‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ٍ‫حُٜٔي‬ ٖٓ َ‫٣٘ظو‬ ‫حٟطَحد‬ ‫كيٝع‬ ٢‫ثش‬ ‫اُضالصخ‬ ‫اُششٝط‬ ٙ‫ٛز‬ ٖٓ ‫ششط‬ ًَ ٍٝ‫ع٘ز٘ب‬ ٠ِ٣ ‫ٝك٤ٔب‬‫ء‬َ٤‫اُزلص‬ ٖٓ : ‫ٌُُي‬ ‫ز‬ ‫حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫١خهش‬ َ‫ُظ٘ظو‬ ِ‫طٜظ‬ ٟ‫حُٔخى‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ ٕ‫ال‬ ُٚ‫هال‬ َ‫ط٘ظو‬ ٟ‫ٓخى‬ ٢ُٓٞ ‫حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫طلظخؽ‬ . ‫حُل٠خء‬ ٠‫ك‬ ‫طليع‬ ٠‫حُظ‬ ‫حٌُٞٗ٤ش‬ ‫حالٗلـخٍحص‬ ‫أٛٞحص‬ ‫ٓٔخع‬ ٌٖٔ٣ ‫ال‬ ‫حُل٠خء‬ ٠‫ك‬ ْٜ٘٤‫ر‬ ‫ك٤ٔخ‬ َٛ‫ُِظٞح‬ ‫الٌِٓ٤ش‬ ‫أؿِٜس‬ ‫حُل٠خء‬ ‫ٍٝحى‬ ّ‫٣ٔظوي‬. ‫ط٘ظؾ‬: ‫حُٜٔظِس‬ ٍ‫حُٜٔخى‬ ‫حٓؼِش‬ ٖٓٝ ‫حٛظِحُ٣ش‬ ‫كًَش‬ ‫ك٤ٜ٘غ‬ ِ‫٣ٜظ‬ ْٔ‫ؿ‬ ‫ُٞؿٞى‬ ‫ٗظ٤ـش‬ ‫حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫ادلٕعٛخ‬ ‫احلشكخ‬ ‫اضغصلػاألول‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫إَٔاع‬ ‫ادلٕعٛخ‬ ‫احلشكخ‬ ‫ادلٛكبَٛكٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ : ‫أال‬ ٍٛ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُطخهش‬ َ‫ٝ٣٘و‬ َ‫٣٘ظو‬ ‫"حٟطَحد‬‫خ‬" ‫ادل‬‫ـ‬‫ٕع‬‫ـ‬‫خ‬ (2)‫اْز‬ ‫يظذس‬ ‫ٔعٕد‬‫ضاص‬ ‫حَُٗخٗش‬ ‫حًُ٘ٞش‬‫حُٔخػش‬ ٍٝ‫ر٘ي‬ ِ‫حُٜٔظ‬ َ‫حُٞط‬‫ُٗزَى‬ ٢‫ك‬ ‫ٓؼِن‬ َ‫ػو‬‫أػ٘خء‬ )ٞ٣ٞ٤ُ‫ح‬ ( ُٙ‫حٛظِح‬ (1)‫االػـشاة‬ ‫ْزا‬ ّ‫خالن‬ ‫ُٚزمم‬ ٖ‫يبد‬ ‫ٔعؾ‬ ‫ٔعٕد‬ َِ‫ػ‬ َِ‫ػؼ‬ ‫يمذيخ‬
 5. 5. 5 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ٢٤‫حُزٔا‬ ٍٝ‫حُز٘اي‬ ٌٖ٤‫ُٝا‬ ‫حُٔاخروش‬ ‫حُٜٔظاِس‬ ٍ‫حُٜٔاخى‬ ‫حكاي‬ ‫ريٍحٓاش‬ ‫هٔ٘اخ‬ ‫ٝحًح‬ ) ُ‫حٛظِح‬ ٝ‫أ‬ ( ‫حٟطَحد‬ ‫٣ليع‬ ٚٗ‫كب‬ ٍ‫حُٜٔي‬ ِ‫٣ٜظ‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ٚٗ‫أ‬ ‫ك٘الكع‬‫حٛظِحُ٣ش‬ ‫كًَش‬ ‫٣ٜ٘غ‬: "‫يصنعها‬ ‫التي‬ ‫المنتظمة‬ ‫الحركة‬ ‫هي‬‫المهتم‬ ‫الجسم‬‫جمان‬ ‫علم‬‫هتجماهي‬ ‫فمي‬ ‫الصملي‬ ‫سمكونا‬ ‫موضم‬ ‫متساوية‬ ‫منية‬ ‫فترات‬ ‫وفي‬ ‫متضادي‬." "٢ِٛ‫حأل‬ ٚٗ‫حطِح‬ ٝ‫أ‬ ٌٚٗٞٓ ‫ٟٓٞغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُلظش‬ ١‫أ‬ ٢‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫رؼي‬ ٢ًٛ ‫حطـخٛخ‬ ٝ ً ‫ٓويحٍح‬" َ‫حُٔظ‬ ‫ه٤خٜٓخ‬ ‫ٝٝكيس‬ ‫ٓظـٜش‬ ‫ًٔ٤ش‬ ٢ٛٝ. ""‫مكونا‬‫م‬‫س‬ ‫م‬‫م‬‫موض‬ ‫م‬‫م‬‫"ع‬ ‫مدا‬‫م‬‫عي‬ ‫م‬‫م‬‫المهت‬ ‫م‬‫م‬‫الجس‬ ‫مدمها‬‫م‬‫يح‬ ‫مة‬‫م‬‫اح‬ ‫ه‬ ‫م‬‫م‬‫صىص‬ ‫مي‬‫م‬‫ه‬ ٝ‫أ‬"‫صىصماها‬ ‫صحمدهما‬ ‫فمي‬ ‫سمرعتا‬ ‫تكمو‬ ‫المهتم‬ ‫الجس‬ ‫حركة‬ ‫مسار‬ ‫في‬ ‫متتاليتي‬ ‫نقطتي‬ ‫ي‬ ‫المسافة‬ ‫منعدمة‬ ‫الخرى‬ ‫وفي‬" .َ‫حُٔظ‬ ‫ه٤خٜٓخ‬ ‫ٝٝكيس‬ ‫ه٤خٓ٤ش‬ ‫ًٔ٤ش‬ ٢ٛٝ ٌ‫أ‬ ‫لٕنُب‬ ‫يؼىن‬ ‫يب‬()‫اإلعبثخ‬ ()‫دطظػاالع‬‫تزازةػضجدمػطؼتزػ=ػ‬5 cm ٖ‫ػا‬ ‫رؼ٤ايح‬ ِ‫حُٜٔظا‬ ْ‫حُـٔا‬ ‫ٛاٌح‬ ‫٣لايػٜخ‬ ‫اُحكاش‬ ٠‫أهٜا‬ ٕ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٠٘‫ٓؼ‬ = ٌٚٗٞٓ ‫ٟٓٞغ‬5 cm ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫اضطداسظػبغنػظػطتغنػسيػطداارػحرصاظػاضجدامػتظطادم‬ =‫اضدررظػرظدػصضغؼطاػ‬‫ػ‬10 cm = ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ ٕ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٠٘‫ٓؼ‬5 cm ٖٓ ٍٝ‫حُز٘ي‬ َ‫ػو‬ ‫٣ظلَى‬ ‫ػ٘يٓخ‬A٠ُ‫ح‬B٠ُ‫ح‬ ْ‫ػ‬C٠ُ‫ح‬ ‫٣ؼٞى‬ ْ‫ػ‬A‫رخُ٘وطاش‬ َ‫ٓا‬ ‫هي‬ ٌٕٞ٣ َٟ‫أه‬ ‫َٓس‬A ( ٙ‫حالطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ٠‫ك‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫َٓط‬ٟ‫أ‬. ‫ًخِٓش‬ ‫حٛظِحُس‬ ‫ك٤ٜ٘غ‬ ) ٍٞ‫حُط‬ ْ‫ر٘ل‬ = ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُس‬4×‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬=4. ‫اُحكخص‬ َ‫ٛل‬ = ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُس‬ ٍ‫هال‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫٣وطؼٜخ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حٌُِ٤ش‬ ‫حالُحكش‬ (3)‫ان‬ ‫اىل‬ ‫ادلظذس‬ ٍ‫ي‬ ‫ُٚزمم‬ ‫اػـشاة‬ ‫ؽذٔس‬‫ٕعؾ‬ ‫ثٓب‬ ‫ادلشرجـخ‬ ‫ٔادلفبْٛى‬ ‫االْزضاصٚخ‬ ‫احلشكخ‬ ‫االْزضاصٚخ‬ ‫احلشكخ‬ ‫االصاؽخ‬(d) ‫االْزضاصح‬ ‫عؼخ‬(A) A ‫انكبيهخ‬ ‫االْزضاصح‬(‫انكبيهخ‬ ‫انزثزثخ‬)(‫انكبيهخ‬ ‫انذٔسح‬) ‫ال‬ ‫هي‬ "‫ممرور‬ ‫مي‬ ‫تمضي‬ ‫التي‬ ‫منية‬ ‫ال‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫المهت‬ ‫الجس‬ ‫يعملها‬ ‫التي‬ ‫حركة‬ " ‫السرعة‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫اتجا‬ ‫في‬ ‫متتاليتي‬ ‫مرتي‬ ‫حركتا‬ ‫مسار‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫نقطة‬ ‫انكبيهخ‬ ‫االْزضاصح‬ ‫اِة‬‫ا‬‫ؿ‬ ‫اش‬‫ا‬ًَ‫ك‬ ٙ‫اخ‬‫ا‬‫ٝحطـ‬ ‫اغ‬‫ا‬ٟٞٓ‫اخص‬‫ا‬٤‫ؿِث‬ ٖ‫ا‬‫ا‬ٓ . ‫ٓؼ٤٘ش‬ ‫ُلظش‬ ‫ػ٘ي‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫انـٕس‬ ‫يال‬‫ؽ‬‫ظبد‬‫ْبيخ‬
 6. 6. 6 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ٍ‫انضي‬٘‫انذٔس‬(T)‫انرتدد‬(υ) ّ‫رؼشٚف‬ ‫ممل‬‫م‬‫لعم‬ ‫مم‬‫م‬‫المهت‬ ‫مم‬‫م‬‫الجس‬ ‫ممتلرىا‬‫م‬‫يس‬ ‫ممه‬‫م‬‫ال‬ ‫م‬ ‫مم‬‫م‬‫ال‬ ‫ممو‬‫م‬‫ه‬ " " ‫كاملة‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫اهت‬ٝ‫أ‬ ‫نقطمة‬ ‫ليممر‬ ‫المهتم‬ ‫الجسم‬ ‫يستلرىا‬ ‫اله‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫"هو‬ ‫ما‬‫م‬‫اتج‬ ‫مي‬‫م‬‫ف‬ ‫ماليتي‬‫م‬‫متت‬ ‫مرتي‬‫م‬‫م‬ ‫ما‬‫م‬‫حركت‬ ‫مار‬‫م‬‫مس‬ ‫مي‬‫م‬‫ف‬ ‫مدة‬‫م‬‫واح‬ "‫السرعة‬ ‫نفس‬ ‫و‬ ‫واحد‬‫ػ‬ "‫ال‬ ‫الجس‬ ‫يحدمها‬ ‫التي‬ ‫الكاملة‬ ‫ات‬ ‫ا‬ ‫االهت‬ ‫عدد‬ ‫هو‬‫مهت‬ " ‫الواحدة‬ ‫المانية‬ ‫في‬ ٌَٕ‫لب‬ :ّ‫ؽغبث‬ = ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٠ٗ‫رخُؼٞح‬ ٠ٌُِ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ 4 tA= n t T  = ‫حُظَىى‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ٠ٗ‫رخُؼٞح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ATTt n 4 11  ِ‫ٔؽذ‬ ّ‫لٛبع‬ ‫حُؼخٗ٤ش‬─‫ػخٗ٤ش‬ ٠ِِٓ─‫ػخٗ٤ش‬ ٌَٝ٤ٓ ( ِ‫حَُٜط‬Hz)ِ‫َٛط‬ ٠ِِٓ─ِ‫َٛط‬ ٌَٝ٤ٓ─ِ‫َٛط‬ ِٞ٤ً– ِ‫َٛط‬ ‫ٓ٤ـخ‬ٝ‫أ‬‫ػخٗ٤ش‬ / ‫حٛظِحُس‬ٝ‫أ‬‫ىٍٝس‬‫ػخٗ٤ش‬ /ٝ‫أ‬sec-1 ‫و‬ٌ‫أ‬ ‫لٕنُب‬ ‫يؼىن‬ ‫يب‬()‫اإلعبثخ‬ 1‫اضزطنػاضدوريػضبظدولػطؼتزػ‬=‫ػ‬0.2 sec‫ػ‬‫ػ‬ ُ‫ح‬ ٕ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٠٘‫ٓؼ‬‫ٝحكيس‬ ‫ًخِٓش‬ ‫حٛظِحُس‬ َٔ‫ُؼ‬ ٍٝ‫حُز٘ي‬ ‫ٌٛح‬ ٚ‫٣ٔظـَه‬ ١ٌُ‫ح‬ ِٖٓ ١ٝ‫٣ٔخ‬0.2sec. 2‫ترددػذوصظػرظاظظػغداويػ‬500 HZ‫ػ‬ ‫اش‬‫ا‬٤ٗ‫حُؼخ‬ ٠‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫اش‬‫ا‬ٗ‫حَُٗخ‬ ‫اًٞش‬‫ا‬ُ٘‫ح‬ ‫ايػٜخ‬‫ا‬‫طل‬ ٠‫ا‬‫ا‬‫حُظ‬ ‫اش‬‫ا‬ِٓ‫حٌُخ‬ ‫اِحُحص‬‫ا‬‫حالٛظ‬ ‫ايى‬‫ا‬‫ػ‬ ٕ‫أ‬ ٟ‫أ‬ ٟٝ‫٣ٔخ‬ ‫حُٞحكيس‬500. ‫ًخِٓش‬ ‫أٛظِحُس‬ 3 ‫ػ‬ ‫اظ‬‫ا‬‫ازػغص‬‫ا‬‫امػطؼت‬‫ا‬‫جد‬300‫ػ‬‫اظ‬‫ا‬‫اظػصاطض‬‫ا‬‫ذبذب‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫دشغػتغنػ‬‫ػ‬ ‫طَى‬ ٕ‫أ‬ ٟ‫أ‬= ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫ى‬2.5 Hz ‫و‬ٌٕ‫ٚك‬ ‫يىت‬‫اإلعبثخ‬ 1.‫طاشظػحرصظػبظدولػطؼتزػ=ػصغرػ‬‫ػ‬. ُٚ ‫اُحكش‬ ٠ٜ‫أه‬ ‫ػ٘ي‬ 2‫اضزطنػاضدورىػضجدمػطؼتزػ=ػ‬0.02 s‫ػ‬‫ػ‬ٙ‫طَىى‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬50. ِ‫َٛط‬ 3‫دطظػاعتزازةػجدمػطؼتزػطظطدطظػ.ػ‬‫ػ‬. ‫ٓزخَٗس‬ ‫حالٛظِحُس‬ ‫ريح٣ش‬ َ‫هز‬ 4.‫ضضجدمػاضطؼتزػذبذبظػصاطضظػ‬‫ػ‬‫هال‬‫ٝحكيس‬ ‫ر٘وطش‬ ٍَٙٝٓ ٖ٤‫ر‬ ٠٠ٔ‫ط‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُلظَس‬ ٍ‫ٝحكي‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠‫ك‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫َٓط‬ = ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٠ٗ‫رخُؼٞح‬ ٠ٌُِ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ٝ= ‫حُظَىى‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ٠ٗ‫رخُؼٞح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫إذا‬ ‫أىػأن‬ُِ‫ح‬ ‫ٓوِٞد‬ = ‫حُظَىى‬ :٠ِ٣ ‫ًٔخ‬ ً ‫ر٤خٗ٤خ‬ ‫ًُي‬ َ٤‫طٔؼ‬ ٌٖٔ٣ٝ ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫ٓغ‬ ً ‫ػٌٔ٤خ‬ ‫٣ظ٘خٓذ‬ ‫حُظَىى‬ ٕ‫كخ‬ ٠ُ‫ٝرخُظخ‬ ٍٟٝ‫حُي‬ ٖٓ ‫ػ‬ ‫طنػاضردمػاضبغاظي‬:Slope = υ × T = 1 ‫انرتدد‬ ‫ثني‬ ‫انؼاللخ‬(υ)ٖ‫انذٔس‬ ٍ‫ٔانضي‬(T) = ‫حُظَىى‬ 1 ُ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ٍٟٝ‫ي‬ 45 υ υ T 1 T
 7. 7. 7 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫و‬ٙ‫ٚأر‬ ‫دلب‬ ‫ػهم‬‫اإلعبثخ‬ 1.‫صضطاػزادػاضترددػشلػاضزطنػاضدورىػواضطصسػ‬‫ػ‬ٌْ‫ٝحُؼ‬ ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫ٓوِٞد‬ = ‫حُظَىى‬ ٕ‫ال‬ 2.‫إذاػشلػاضزطنػاضدوريػضضظصفػسإنػاضترددػغزدادػضضضطف‬‫ػ‬. ‫حُظَىى‬ ‫ٓغ‬ ً ‫ػٌٔ٤خ‬ ‫٣ظ٘خٓذ‬ ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٕ‫ال‬ 3‫غطصنػشغاسػاضترددػبوحدةػ‬s-1 ‫ػ‬ ١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫ٓوِٞد‬ ٞٛ ‫حُظَىى‬ ٕ‫أل‬ T 1 ّ‫ه٤خ‬ ‫ٝٝكيس‬ ٢ٛ ١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬s‫رٞكيس‬ ‫حُظَىى‬ ّ‫ه٤خ‬ ٌٖٔ٣ ١‫أ‬s-1 (1)‫هذسٛب‬ ‫صٓ٘٤خ‬ ‫كزشح‬ ‫اُٞرش‬ ‫٣ص٘ؼٜب‬ ‫إصاؽخ‬ ٠‫أهص‬ ‫رغزـشم‬ ‫ثؾ٤ش‬ ‫٣ٜزض‬ ‫ٝرش‬0.002 s. ‫اُٞرش‬ ‫ٛزا‬ ‫رشدد‬ ‫أؽغت‬ = ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُس‬4×. ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ ُ‫ح‬ ( ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُس‬ ُٖٓ= ) ٍٟٝ‫حُي‬ ِٖٓ4×‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ ُٖٓ HZ T 125 008.0 11 T = 4 × 0.002 = 0.008 s ****************************************************************************** (2)َٔ‫رؼ‬ ‫سٗبٗخ‬ ‫شًٞخ‬1200‫ر‬٠‫ك‬ ‫ًبِٓخ‬ ‫ثزثخ‬3 s. ٟ‫اُذٝس‬ ‫ٝصٜٓ٘ب‬ ‫اُشًٞخ‬ ‫رشدد‬ ‫اؽغت‬ HZ400 3 1200 = ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ٠ٗ‫رخُؼٞح‬ ُِٖٓ‫ح‬ =υ S025.0 1200 3 = ٠ٗ‫رخُؼٞح‬ ٠ٌُِ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ =T ****************************************************************************** (3‫اُ٘وطخ‬ ٖٓ ‫ُ٤زؾشى‬ ٍٝ‫اُج٘ذ‬ ٚ‫٣غزـشه‬ ٟ‫اُز‬ ٖٓ‫اُض‬ ٕ‫ًب‬ ‫إرا‬ : َ‫أُوبث‬ ٌَ‫اُش‬ ٠‫ك‬ )C‫اُ٘وطخ‬ ٠ُ‫ا‬Bٞٛ 0.8 s‫أؽغت‬. ٟ‫اُذٝس‬ ٖٓ‫اُض‬. ‫اُزشدد‬ٍ‫خال‬ ‫اٌُبِٓخ‬ ‫االٛزضاصاد‬ ‫ػذد‬16 s. َٔ‫ُؼ‬ ّ‫اُالص‬ ٖٓ‫اُض‬50. ‫ًبِٓخ‬ ‫اٛزضاصح‬ snTt ‫حٛظِحُس‬ T t n Hz T s n t T 806.150 10 6.1 16 625.0 6.1 11 6.1 2 1 8.0      ****************************************************************************** (4)‫ٜٓزض‬ ْ‫عغ‬‫٣ؾذس‬ 4 1 ٢‫ك‬ ‫ًبِٓخ‬ ‫اٛزضاصح‬ 80 1 :‫اؽغت‬ ‫اُضبٗ٤خ‬ ٖٓ١‫اُذٝس‬ ٖٓ‫اُض‬‫اُزشدد‬ (  = ١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ (4×‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ ُٖٓ)  T = 4 × 80 1 = 20 1 = 0.05 s,  Hz20 05.0 1 T 1  ****************************************************************************** (5)‫٣ص٘غ‬ ‫ثغ٤ظ‬ ٍٝ‫ث٘ذ‬1200‫ٓغبكخ‬ ‫٣وطغ‬ ‫ًبِٓخ‬ ‫اٛزضاصح‬ ًَ ٢‫ٝك‬ ‫اُذه٤وخ‬ ٢‫ك‬ ‫رثزثخ‬20 cm ُ‫ا‬ ‫اٛزضاصح‬ ‫عؼخ‬ٍٝ‫ج٘ذ‬‫اُزشدد‬١‫اُذٝس‬ ٖٓ‫اُض‬ = ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ 4 1 ×‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُس‬5 cm× 20 = 4 1 =A  Hz20 60 1200 t n  ,  s05.0 20 11 T    ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫حمهٕنخ‬ ‫أيضهخ‬ ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫الحل‬
 8. 8. 8 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ٢٤ٔ‫حُز‬ ٍٝ‫حُز٘ي‬ ‫كًَش‬ َ‫ٓؼ‬ ( ‫حُزٔ٤طش‬ ‫حالٛظِحُ٣ش‬ ‫حُلًَش‬ ٠ٔٔ‫ط‬ ‫حُلًَش‬ ٌٙٛ َ٤‫طٔؼ‬ ٌٖٔ٣ٝ ‫رٔ٤طش‬ ‫طٞحكو٤ش‬ ‫كًَش‬ )٠ًَ‫حُِٗز‬ ‫ٝحُِٔق‬ : ٠ِ٣ ‫ًٔخ‬ ‫٣ٔ٤ِٛخ‬ ‫ٓخ‬ ٞٛٝ ٢‫ؿ٤ز‬ ٠٘‫رٔ٘ل‬ ً ‫ر٤خٗ٤خ‬ ‫ِٓق‬ ٚ٤‫١َك‬ ‫أكي‬ ٠‫ك‬ ‫ٝػزض‬ ِْٓ‫أ‬ ٠‫أكو‬ ‫ٓطق‬ ‫كٞم‬ ً ‫ػوال‬ ‫ٟغ‬ ُٗ. ٢‫كخث‬ ٠‫ك‬ ‫ٓؼزض‬ َ‫حاله‬ ٚ‫١َك‬ ٢ًَ‫ز‬ . ‫حُِٔق‬ َ٤‫٣ٔظط‬ ٠ًَ‫حُِٗز‬ ‫حُِٔق‬ َ‫ػو‬ ‫ؿٌد‬ ‫ػ٘ي‬ . ٕ‫حإلطِح‬ ‫ٟٝغ‬ ٠ُ‫ح‬ ‫٣ؼٞى‬ ًَٚ‫ط‬ ‫ػ٘ي‬ . ٢‫٣٘٠ـ‬ ْ‫ػ‬ . ٕ‫حالطِح‬ ‫ُٟٞغ‬ ‫٣ؼٞى‬ ْ‫ػ‬ 1-ٖ‫ػ‬ ْٔ‫حُـ‬ َ‫ػو‬ ًَِٓ ‫رؼي‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُؼالهش‬ ‫٣ٟٞق‬ ١ٌُ‫ح‬ )‫حُـ٤ذ‬ ٠٘‫ٓ٘ل‬ ( ٢ٗ‫حُز٤خ‬ ٠٘‫حُٔ٘ل‬ ٍْٓ‫ح‬‫ٝحُِٖٓ؟‬ ٍٙ‫حٓظوَح‬ ‫ٟٓٞغ‬ 2-‫ا‬‫حٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ ُٖٓ ‫حٓظـَهض‬ ‫ًح‬tٍٙ‫هي‬ ُٖٓ ‫ٗٔظـَم‬ ‫كبٗ٘خ‬ ٢‫كو‬ ‫ٜٗلٜخ‬ ٠ُ‫ح‬ ٍُِٞٛٞ ٕ‫كب‬......... ************************************************************************ ‫ٓٞؿخص‬‫١ُٞ٤ش‬.‫ٓٞؿخص‬. ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫اضخطوات‬‫ػ‬ ‫ًظِش‬ ‫ٗؼزض‬m‫ٍأ‬ ‫ُٗزَى‬ ٢‫ك‬٢‫أكو‬ َ٣ٞ١ َ‫كز‬ ‫١َف‬ ‫رٜخ‬ ‫ٝٗؼزض‬ ٢ٓ ٢ٓ‫ٍأ‬ ٢‫كخث‬ ٢‫ك‬ ‫حُزؼ٤ي‬ ٚ‫١َك‬ ‫ٝٓؼزض‬ ‫ٓ٘يٝى‬ ‫حٌُظِش‬ ‫ٗـٌد‬m‫ٗظًَٜخ‬ ْ‫ػ‬ َ‫أٓل‬ ٠ُ‫ا‬. ‫اض‬‫طالحظظ‬ ٙ‫حالطـخ‬ ٢‫ك‬ ‫رٔ٤طش‬ ‫طٞحكو٤ش‬ ‫كًَش‬ َ‫أٓل‬ ٠ُ‫ٝا‬ ٠ِ‫أػ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حٌُظِش‬ ‫طظلَى‬ ‫رٜخ‬ ‫طظلَى‬ ٢‫حُظ‬ ‫حٌُ٤ل٤ش‬ ْ‫ر٘ل‬ ‫رخٌُظِش‬ َٜ‫حُٔظ‬ َ‫حُلز‬ ‫ٝ٣ظلَى‬ ٢ٓ‫حَُأ‬ ‫حٌُظِش‬m‫طظلَى‬ ْ‫ػ‬٢‫ك‬ َ٘‫٣٘ظ‬ ‫ٌٌٝٛح‬ ‫حٌُ٤ل٤ش‬ ْ‫ر٘ل‬ ٚ٤ِ‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ‫حألؿِحء‬ .‫ٓٞؿ٤ش‬ ‫كًَش‬ َ‫حُٞط‬ ‫اال‬‫دتظتاج‬ ٖٓ ٌٕٞ‫طظ‬ َ‫حُلز‬ ٠‫ك‬ ‫ٓٞؿش‬ َ‫ط٘ظو‬ َ‫ٝألٓل‬ ٠ِ‫ألػ‬ َ‫حُلز‬ ُ‫حٛظِح‬ ‫ػ٘ي‬ ٕ‫ٝه٤ؼخ‬ ْٔ‫ه‬ ‫حُٔٔظؼَٟش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٠ٔٔ‫ط‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٌٙٛٝ ‫ز‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٟ‫ػٔٞى‬ ) ٢ُٓٞ‫ح‬ ( َ‫حُلز‬ ُ‫حٛظِح‬ ٙ‫حطـخ‬ ٌٕٞ٣. m ‫اٗزشبس‬ ٙ‫ارغب‬ ‫أُٞعخ‬ ‫هٔخ‬ ‫ؽبئظ‬ ٢‫سأع‬ ‫هبع‬ V -A +A ‫هبع‬ ‫هٔخ‬ ‫صٗجشى‬ λ λ ‫ادلٛكبَٛكٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫إَٔاع‬ ‫ٝؿخٝد‬ ٌَ‫ك‬ (1)‫ادلغزؼشػخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫ن‬‫ادلغزؼشػخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫ؿجٛؼخ‬ ٗ‫ػه‬ ‫هزؼشف‬‫ذمش‬‫انزبنٛخ‬ ‫انزغشثخ‬ ٖ ‫انجغٛـخ‬ ‫انزٕافمٛخ‬ ‫احلشكخ‬ ‫نزٕػٛؼ‬ ‫جتشثخ‬
 9. 9. 9 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫ا‬‫ادلغزؼشػخ‬ ‫دلٕعبد‬‫اتجا‬ ‫في‬ ‫انها‬ ‫ات‬ ‫مواض‬ ‫حول‬ ‫الوسط‬ ‫يئات‬ ‫ج‬ ‫فيها‬ ‫تهت‬ ‫التي‬ ‫الموجات‬ ‫هي‬ " "‫الموجية‬ ‫الحركة‬ ‫انتشار‬ ‫اتجا‬ ‫عل‬ ‫عمود‬ ٍ‫ي‬ ‫ادلغزؼشػخ‬ ‫ادلٕعخ‬ ٌٕ‫رزك‬:ٕ‫ٝه٤ؼخ‬ ْٔ‫ه‬ ‫انمًخ‬ ‫رؼشٚف‬""‫الموجب‬ ‫االتجا‬ ‫في‬ ‫المهت‬ ‫للجس‬ ‫احة‬ ‫ه‬ ‫صىص‬ ‫هي‬ ‫انمبع‬ ‫رؼشٚف‬"‫لل‬ ‫احة‬ ‫ه‬ ‫صىص‬ ‫هو‬"‫السالب‬ ‫االتجا‬ ‫في‬ ‫المهت‬ ‫جس‬ ‫يغزؼشػخ‬ ‫دلٕعخ‬ ٙ‫ادلٕع‬ ‫انـٕل‬"" ‫متتالي‬ ‫ىاعي‬ ‫صو‬ ‫متتاليتي‬ ‫ىمتي‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫المسافة‬ ‫هو‬ٝ‫أ‬ "‫لها‬ ‫التالي‬ ‫والقاع‬ ‫ىمة‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫المسافة‬ ‫ضعف‬ " ‫ػ‬ ‫طنػاضذصضغنػاضدابػغنػظجدػأنػ:ػ‬‫ػ‬ ‫ٓؼش‬( ‫حُٔٞؿش‬Aِ‫حُٜٔظ‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ُـِث٤خص‬ ‫اُحكش‬ ٠ٜ‫أه‬ = )‫رؼ٤يح‬. ‫حطِحٜٗخ‬ ‫ٓٞحٟغ‬ ٖ‫ػ‬ ٕ‫حُ٘وطظخ‬A,B. ٕ‫ٝٓظظخُ٤ظخ‬ ٍٞ‫حُط‬ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜٔخ‬ ( ٌَُ٘‫ح‬ ٠‫ك‬1ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ )A,B‫ز‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ = ( ٌَُ٘‫ح‬ ٠‫ك‬2ٖ٤‫ر‬ ُِٖٓ‫ح‬ )A,Bٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ = ٖ٤‫ر‬ ‫حالكو٤ش‬ ‫حُٔٔخكش‬= ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫ٜٗق‬ = ‫ٝهخع‬ ‫هٔش‬ 2  = ‫ٝهخع‬ ‫هٔش‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حَُأٓ٤ش‬ ‫حُٔٔخكش‬2×= ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬2 A :٢ُ‫ًخُظخ‬ ‫حُٔٔظؼَٟش‬ ‫حألٓٞحؽ‬ ‫ػيى‬ ‫كٔخد‬ ٌٖٔ٣ ٖ٤‫حُؤظ‬ ْ‫ٍه‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُلَم‬ = ‫حألٓٞحؽ‬ ‫ػيى‬=ٖ٤‫حُوخػ‬ ْ‫ٍه‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُلَم‬ ‫حُؼالهش‬ ٖٓ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫كٔخد‬ ٌٖٔ٣= ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ( ‫حٌُِ٤ش‬ ‫حُٔٔخكش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫ػيى‬ )ٝ‫أ‬ n X  ٌٖٔ٣= ‫حُظَىى‬ ( ‫حُؼالهش‬ ٖٓ ‫حُظَىى‬ ‫كٔخد‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫ػيى‬ ‫رخُؼخٗ٤ش‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٝ‫ح‬ ) t n  ‫حُؤش‬ ‫ػ٘ي‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ُٔٞؿش‬ ‫حُحكش‬ ٠ٜ‫حه‬. ‫اإلصاؽخ‬ ٖٓ‫اُض‬ ‫أُغبكخ‬ ‫اإلصاؽخ‬ A - A A - A λ λTT ‫ادلغزؼشػخ‬ ‫نهًٕعبد‬ َٗ‫انجٛب‬ ‫انزًضٛم‬ ‫ح‬ ٢‫كا‬ ٖ٤‫ٓظظاخُ٤ظ‬ ٖ٤‫ٗوطظا‬ ٟ‫أ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬‫حُٔٞؿاش‬ ٍ‫حٗظ٘اخ‬ ٙ‫طـاخ‬ ) ٙ‫حالطـخ‬ ْ‫ٝٗل‬ ‫حالُحكش‬ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜٔخ‬ ٟ‫أ‬ ( ٍٞ‫حُط‬ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜٔخ‬. ٔ‫أ‬‫ٝحكي‬ ٍٟٝ‫ى‬ ُٖٓ ٍ‫هال‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫طوطؼٜخ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُٔٔخكش‬ ٗ‫ادلٕع‬ ‫انـٕل‬(λ) ‫الموجيمة‬ ‫الحركمة‬ ‫مسمار‬ ‫فمي‬ ‫معينمة‬ ‫نقطة‬ ‫تمر‬ ‫الت‬ ‫الموجات‬ ‫عدد‬ ‫ىدر‬ ‫م‬ ‫في‬1s ٔ‫أ‬‫المو‬ ‫تقطعها‬ ‫الت‬ ‫الموجية‬ ‫االطوال‬ ‫عدد‬‫اتجما‬ ‫فم‬ ‫المنتشرة‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫معي‬1s ‫انرتدد‬(υ) ( ٌَ‫اُش‬1)( ٌَ‫اُش‬2)
 10. 10. 11 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫و‬ٌ‫أ‬ ‫لٕنُب‬ ‫يؼىن‬ ‫يب‬()ٌ‫أ‬ ‫رنك‬ ‫يؼىن‬ 1‫اضطولػاضطوجيػضطوجظػطدتطرضظػ=ػ‬2 m ‫حُٔٔخكش‬ٖ٤‫هخػ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫هٔظ‬ ١‫أ‬ = ‫حُٔٞؿش‬ ٌُٜٙ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬2m 2‫اضطداسظػبغنػطرصزػشطظػوشاعػطتتاضغغنػضطوجظػطدتطرضظػغداويػ‬0.25m‫ػ‬‫؟‬‫ػ‬٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬= ‫حُٔٞؿش‬ ٌُٜٙ0.5 m 3‫اضطداسظػبغنػاضػطظػاألوض‬‫ػ‬‫واضػطظػاضثاضثظػ‬‫ػ‬‫ضطوجظػطدتطرضظ=ػ‬18 cm‫ػ‬‫؟‬‫ػ‬= ‫حُٔٞؿش‬ ٌُٜٙ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬9cm َ‫حُلز‬ ‫ٝٗي‬ ‫رخُ٤ي‬ ٢ٗ‫حُؼخ‬ ‫حُطَف‬ ‫أٓٔي‬ ْ‫ػ‬ ٢ٓ‫ٍأ‬ ٢‫كخث‬ ٢‫ك‬ َ‫كز‬ ٢‫١َك‬ ‫أكي‬ ‫ػزض‬ ٤ٓ‫ٍأ‬ ‫٣يى‬ ‫كَى‬ ْ‫ػ‬ ‫ز‬ ‫ٗز٠ش‬ َٔ‫ُؼ‬ ‫ٝحكيس‬ ‫َٓس‬ ٠ِ‫ألػ‬ ‫ٍأٓ٤خ‬ ‫٣يى‬ ‫كَى‬‫ٝحكيس‬ ‫َٓس‬ ‫خ‬ .‫ٗز٠ش‬ َٔ‫ُؼ‬ َ‫ألٓل‬ َ‫أٓل‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝٗز٠ش‬ ٠ِ‫أػ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٗز٠ش‬ ٌَٗ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓٞؿش‬ َ‫حُلز‬ ٍٞ١ ٠ِ‫ػ‬ َ٘‫٣٘ظ‬ . ‫َٓطلِش‬ ‫ٓٞؿش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٌٙٛ ٠ٔٔ‫ٝط‬ ‫حُزٔ٤طش‬ ‫حُظٞحكو٤ش‬ ‫حُلًَش‬ َ‫طظ‬ َ‫أٓل‬ ٠ُ‫ٝا‬ ٠ِ‫أػ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُ٤ي‬ ‫كًَش‬ ‫حٓظَٔص‬ ‫اًح‬ ِ‫حَُٔطل‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ٖٓ ٍ‫هطخ‬ ٌٕٞ‫٣ظ‬ ١‫أ‬ ‫ٓظٞحِٛش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٌٕٞ‫ٝط‬ ‫ٓٔظَٔس‬. ‫ش‬ ◄‫ػ‬.‫ػحبلػسإظظاػظبذلػذعالػ‬ ‫أثظاءػرطلػطوجظػس‬ ‫عـ‬:‫ح‬ ‫ٗي‬ ٢‫ك‬ َ‫طظٔؼ‬ ‫ٟٝغ‬ ‫١خهش‬ ٖٓ ‫ٗخطؾ‬ َ‫حُ٘ـ‬ ٕ‫ال‬َ‫ُلز‬‫ح‬ ُ‫حٛظِح‬ ٠ِ‫ػ‬ َٔ‫طؼ‬ ‫كًَش‬ ‫١خهش‬ َٝ‫ُلز‬. ‫ػ‬ ‫ػ‬‫ػ‬‫اضخطوات‬‫ػ‬‫ػ‬ ‫اش‬‫ا‬ِ‫ًظ‬ ‫اغ‬‫ا‬٠ٗmْ‫ا‬‫ا‬ِٓ‫أ‬ ٢‫ا‬‫ا‬‫أكو‬ ‫اطق‬‫ا‬ٓ ‫اٞم‬‫ا‬‫ك‬‫ز‬‫اَى‬‫ا‬‫ُٗز‬ ٢‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫اخ‬‫ا‬ٜ٤‫١َك‬ ‫اي‬‫ا‬‫أك‬ ٖ‫ا‬‫ا‬ٓ ‫اش‬‫ا‬‫ٓؼزظ‬ ١ ‫اي‬‫ا‬٘‫ػ‬ ‫اض‬‫ا‬‫ٓؼز‬ َ‫ا‬‫ا‬٣ٞ١ ‫اَى‬‫ا‬‫ُٗز‬ ٢‫ا‬‫ا‬‫ك‬ َ‫ا‬‫ا‬‫ح٥ه‬ ‫اَف‬‫ا‬‫ٝحُط‬٢‫ا‬‫ا‬ٓ‫ٍأ‬ ٢‫اخث‬‫ا‬‫ك‬ ٢‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫اي‬‫ا‬٤‫حُزؼ‬ ٚ‫ا‬‫ا‬‫َك‬ ٌَٗ (a). ‫حٌُظِش‬ ‫ٗـٌد‬m‫حُٟٔٞغ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫حُِٗزَى‬ ٍٞ‫ٓل‬ ٙ‫حطـخ‬ ٢‫ك‬ ٖ٤ٔ٤ُ‫ح‬ ‫ؿٜش‬ X = + Aٌَٗ (b) ‫اضطالحظظ‬‫ػ‬: ‫ٌٛح‬ ‫ز‬ ‫رؼ٠ٜخ‬ ٖٓ ‫حُِلخص‬ ‫كظوظَد‬ ‫حٌُظِش‬ ٖ٤ٔ٣ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُِٗزَى‬ ٖٓ ‫ؿِء‬ ٢‫٣٘٠ـ‬ ٢‫ط٠خؿ‬ ٠ٔٔ٣ ‫حُظوخٍد‬‫ك‬ ٢‫ٟـ‬ ٠ِ‫ػ‬ َٔ‫ٝ٣ؼ‬َ‫٣٘ظو‬ ‫ٌٌٝٛح‬ ‫ز‬ ‫ٓظظخرؼش‬ ٍٜٙٞ‫ر‬ ٚ‫ِوخط‬ ٖ٤ٔ٤ُ‫ح‬ ‫ؿٜش‬ ٠ُ‫ح‬ ً ‫طزخػخ‬ ٢‫حُظ٠خؿ‬. ‫حٌُظِش‬ ‫طظلَى‬ ‫ػ٘يٓخ‬m‫حُٟٔٞغ‬ ٠ُ‫ا‬ ٍ‫حُ٤ٔخ‬ ‫ؿٜش‬X = - Aٌَٗ (c) :‫اضطالحظظػ‬ ٖٓ ‫ؿِء‬ َ٤‫٣ٔظط‬‫حٌُظِش‬ ٖ٤ٔ٣ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُِٗزَى‬mٝ‫حُظزخػي‬ ‫ٌٛح‬ ‫ز‬ ‫حُِلخص‬ ‫طظزخػي‬ .َ‫طوِو‬ ٠ٔٔ٣ ‫حُِلخص‬ ٖ٤‫ر‬٣ ‫ٓخ‬ ٕ‫َٓػخ‬ َ‫حُظوِو‬ ‫ٌٛح‬ٍ‫حالٓظوَح‬ ‫ٟٝغ‬ ٠ُ‫ح‬ ‫حٌُظِش‬ ‫طؼٞى‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ‫حُِٗزَى‬ َ‫ػز‬ ٖ٤ٔ٤ُ‫ح‬ ‫ؿٜش‬ َ٘‫٘ظ‬x = 0 . َٟ‫حه‬ ‫َٓس‬ ٌَٗ (d) ‫يشذٔد‬ ‫ؽجم‬ ‫يف‬ ‫ادلشحتهخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ٍ‫ي‬ ‫لـبس‬ ‫نزٕنٛذ‬ ‫جتشثخ‬ "‫لخممرى‬ ‫نقطممة‬ ‫ممم‬ ‫يتممدرأل‬ ‫وجممي‬ ‫صو‬ ‫فممرد‬ ‫اضممطراب‬ ‫هممي‬ ٝ‫أ‬‫فقط‬ ‫واحدة‬ ‫ضة‬ ‫ن‬ ‫شكل‬ ‫عل‬ ‫تنتشر‬ ‫موجة‬ " ‫ادلشحتهخ‬ ‫ادلٕعخ‬ ‫ؿجٛؼخ‬ ٗ‫ػه‬ ‫نهزؼشف‬‫انزبنٛخ‬ ‫انزغشثخ‬ ٖ‫ذمش‬ ‫انـٕنٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ (2)‫انـٕنٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ َِ‫ػ‬ َِ‫ػؼ‬
 11. 11. 11 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫االدتظتاجػ‬‫ػ‬ ٘‫ػ‬‫ي‬) ُ‫حٛظِح‬ ( ‫طٌرٌد‬‫حُِٗزَى‬ٖٓ ‫ٓـٔٞػش‬ ٕ‫كب‬ .‫حُِٗزَى‬ ٍٞ١ ٠ِ‫ػ‬ َ‫ط٘ظو‬ ‫ٝحُظوِوالص‬ ‫حُظ٠خؿطخص‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ‫ٓٞؿش‬ ‫ٝحُظوِوالص‬ ‫حُظ٠خؿطخص‬ ‫ٓـٔٞػش‬ َ‫طٔؼ‬ ‫حٛظ‬ ٙ‫حطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ٠‫ك‬٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ ُ‫ِح‬‫حُٔٞؿش‬ ٠ٔٔ‫ط‬ . ‫حُطُٞ٤ش‬ ‫انـٕنٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫رؼشٚف‬ ‫حول‬ ‫الوسط‬ ‫يئات‬ ‫ج‬ ‫فيها‬ ‫تهت‬ ‫التي‬ ‫الموجات‬ ‫تلك‬ ‫"هي‬ "‫الموجية‬ ‫الحركة‬ ‫انتشار‬ ‫خط‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫انها‬ ‫ات‬ ‫مواض‬ ٍ‫ي‬ ‫انـٕنٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ٌٕ‫رزك‬:. ‫ٝطوِوالص‬ ‫ط٠خؿطخص‬ ‫ؿٕنٛخ‬ ‫دلٕعخ‬ ٙ‫ادلٕع‬ ‫انـٕل‬λ "‫مرك‬ ‫ي‬ ‫المسافة‬ ‫هو‬" ‫متتاليي‬ ‫تخلخلي‬ ‫صو‬ ‫متتاليي‬ ‫تضاغطي‬ ‫ص‬ٝ‫أ‬ ‫متتاليي‬ ‫وتخلخل‬ ‫تضاغط‬ ‫طولي‬ ‫"مجموع‬" ‫انزؼبغؾ‬ ‫رؼشٚف‬" ‫ممك‬ ‫حد‬ ‫صىص‬ ‫هل‬ ‫الوسط‬ ‫يئات‬ ‫ج‬ ‫فيا‬ ‫تتقارب‬ ‫الطولية‬ ‫الموجة‬ ‫م‬ ‫موض‬ ‫"هو‬ ‫انزخهخم‬ ‫رؼشٚف‬" ‫ممك‬ ‫حد‬ ‫صىص‬ ‫هل‬ ‫الوسط‬ ‫يئات‬ ‫ج‬ ‫فيا‬ ‫اعد‬ ‫تت‬ ‫الطولية‬ ‫الموجة‬ ‫م‬ ‫موض‬ ‫"هو‬ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ َ‫ٝطوِو‬ ٢‫ط٠خؿ‬ ٖٓ ٌٕٞ‫طظ‬ ‫حُٞحكيس‬ ‫حُطُٞ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫ٝحكي‬ ٢‫ط٠خؿ‬ ‫٣٘ـِٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔٔخكش‬‫ٝحكي‬ َ‫طوِو‬ ٝ‫ح‬= 2 1 ‫ز‬ = ‫االمواأل‬ ‫عدد‬‫التضاغطي‬ ‫رى‬ ‫ي‬ ‫الفرق‬. ‫التخلخلي‬ ‫رى‬ ‫ي‬ ‫الفرق‬ = ‫و‬ٌ‫أ‬ ‫لٕنُب‬ ‫يؼىن‬ ‫يب‬()ٌ‫أ‬ ‫رنك‬ ‫يؼىن‬ 1‫اضطولػاضطوجيػضطوجظػطوضغظػ=ػ‬5 cm ٖ٤ِ‫طوِو‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ٖ٤‫ط٠خؿط‬ ١‫أ‬ ١ًَِٓ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ = ‫حُٔٞؿش‬ ٌُٜٙ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬5cm 2 ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫اضطداسظػبغنػطرصزػتضازطػوطرصازػاضتخضخالػاضتااضي‬ ‫ضطوجظػطوضغظػغداويػ‬0.6m‫ػ‬‫؟‬‫ػ‬ = ‫حُٔٞؿش‬ ٌُٜٙ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬1.2m 3 ‫ػ‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ازػاضتض‬‫ا‬‫اغنػطرص‬‫ا‬‫اضطدااسظػب‬‫اظػ‬‫ا‬‫اظػطوضغ‬‫ا‬‫األولػضطوج‬‫ا‬‫زطػا‬ ‫ػضؼاػ=ػ‬ ‫واضتضازطػاضراب‬15cm‫ػ‬‫؟‬‫ػ‬ = ‫حُٔٞؿش‬ ٌُٜٙ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬5cm ُ‫حال‬ ٝ‫أ‬ ‫ٝحُٔٔخكش‬ ‫حالُحكش‬ ٖ٤‫ر‬ ‫ػالهش‬ ٍْٓ ‫ػ٘ي‬٠ِ‫ػ‬ َٜ‫ٗل‬ ُِٖٓ‫ٝح‬ ‫حكش‬ ٠‫حُظ‬ ٖ٤ٗ‫ٝحُوٞح‬ ْ٤ٛ‫حُٔلخ‬ ْ‫ٗل‬ ٠٘‫حُٔ٘ل‬ ‫ٌٛح‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣طزن‬ ٠ُ‫ٝرخُظخ‬ . ٢‫ؿ٤ز‬ ٠٘‫ٓ٘ل‬ ُٔٔ‫ح‬ ‫ُِٔٞؿش‬ ٠ٗ‫حُز٤خ‬ َ٤‫حُظٔؼ‬ ٢‫ك‬ ‫ًًَص‬. ‫ظؼَٟش‬ ◄‫ػ‬‫ػذصلػطوجاتػطوضغظػسػط‬ ‫غظتذرػاضصوتػسيػاضعازاتػرض‬. ‫عـ‬:‫هخرِاش‬ ٕٞ‫طٌا‬ ُ‫حُـاخ‬ ‫ؿِ٣جاخص‬ ٕ‫كاب‬ ‫حُٜاٞص‬ ٍ‫ٜٓاي‬ ِ‫٣ٜظا‬ ‫ػ٘ايٓخ‬ ‫ٌُُي‬ ‫ٟؼ٤لش‬ ُ‫حُـخ‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُظـخًد‬ ٟٞ‫ه‬ ٕ‫أل‬ .‫ٝطوِوالص‬ ‫ط٠خؿطخص‬ ٌَٗ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ‫ٝحإلُحكش‬ ُ‫ُإلٛظِح‬ λ ‫انـٕنٛخ‬ ‫نهًٕعبد‬ َٗ‫انجٛب‬ ‫انزًضٛم‬ ‫يهؾٕظخ‬ λ λ َِ‫ػ‬ َِ‫ػؼ‬
 12. 12. 12 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫ادلمبسَخ‬ ّ‫ٔع‬‫ادلغ‬ ‫ادلٕعبد‬‫زؼشػخ‬‫انـٕنٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫ادلٕعخ‬ ‫شكم‬ ‫اْزضاص‬ ِ‫اجتب‬ ‫انٕعؾ‬ ‫عضٚئبد‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫اٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ١‫ػٔٞى‬‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫اٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ٍٕٚ‫انزك‬ٕ‫ٝه٤ؼخ‬ ْٔ‫ه‬ ٖٓ ٌٕٞ‫طظ‬‫ٝطوِوالص‬ ‫ط٠خؿطخص‬ ٖٓ ٌٕٞ‫طظ‬ ٙ‫ادلٕع‬ ‫انـٕل‬٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ٖ٤‫هخػ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫هٔظ‬ ١‫أ‬ ٖ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ٖ٤‫ط٠خؿط‬ ١‫أ‬ ١ًَِٓ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ٖ٤ِ‫طوِو‬ ٝ‫أ‬ ‫أيضهخ‬ ‫حُٔخء‬ ‫ٓطق‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ُٞٔ‫ح‬ٍ‫حألٝطخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔ٘ظَ٘س‬ ‫ؿخص‬ . ‫حُـخُحص‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ‫ٓٞؿخص‬ ‫حُٔخء‬ ٖ١‫رخ‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔٞؿخص‬ َ‫حُط‬ ٖٓ ٚ‫طؼز٤ظ‬ ‫ٓغ‬ َ‫ٝألٓل‬ ٠ِ‫ألػ‬ ‫حُِٔق‬ ‫رظلَ٣ي‬‫ٓٞؿاش‬ ٌٕٞ‫طظ‬ َ‫ح٥ه‬ ‫ف‬ . ٍٝ‫حال‬ ٌَُ٘‫رخ‬ ‫ًٔخ‬ ‫ٓٔظؼَٟش‬ ٕٞ‫ا‬‫ا‬ٌ‫طظ‬ َ‫ا‬‫ا‬‫ح٥ه‬ ‫اَف‬‫ا‬‫حُط‬ ٖ‫ا‬‫ا‬ٓ ٚ‫ا‬‫ا‬‫طؼز٤ظ‬ ‫اغ‬‫ا‬ٓ ‫اخٍؽ‬‫ا‬‫ٝحُو‬ َ‫ايحه‬‫ا‬ُِ ‫اق‬‫ا‬ُِٔ‫ح‬ ‫اي‬‫ا‬٣َ‫رظل‬ . ٠ٗ‫حُؼخ‬ ٌَُ٘‫رخ‬ ‫ًٔخ‬ ‫١ُٞ٤ش‬ ‫ٓٞؿش‬ 1-= ‫ػششح‬ ‫ٝاُغبدعخ‬ ٠ُٝ‫األ‬ ‫اُؤخ‬ ٖ٤‫ث‬ ‫أُغبكخ‬ ‫ٓغزؼشضخ‬ ‫ٓٞعخ‬105m٠ُٝ‫األ‬ ‫اُؤخ‬ ‫ٓشٝس‬ ٖ٤‫ث‬ ٢‫٣ٔض‬ ١‫اُز‬ ٖٓ‫ٝاُض‬ ‫ٝاُغبدعخ‬‫ػششح‬0.375s:‫اعز٘زظ‬٢‫أُٞع‬ ٍٞ‫اُط‬‫أُٞعخ‬ ‫رشدد‬١‫اُذٝس‬ ٖٓ‫اُض‬ = ‫حُٔٞؿخص‬ ‫ػيى‬16–1=15‫ٓٞؿش‬  m7 15 105 n X   Hz40 375.0 15 t n   s025.0 40 11 T    ****************************************************************************** 2-: ‫اؽغت‬ َ‫أُوبث‬ ٌَ‫اُش‬ ٖٓ٢‫أُٞع‬ ٍٞ‫اُط‬‫اُزشدد‬‫االٛزضاصح‬ ‫عؼخ‬  m25.0 2 105 n X 2      Hz10 102.0 2 t n 4 3     = ‫اُحكش‬ ٠ٜ‫أه‬ = ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬6×10-2 m ****************************************************************************** َ‫رخِخ‬ λ λ ‫رضبؿظ‬ ‫هٔخ‬ ‫هبع‬ λ ‫هبع‬ ‫هٔخ‬ λ 0.2 d(cm) t(ms) 0.150.10.05 6 0 50cm ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫ؿٕٚم‬ ٙ‫صَربك‬ ‫ثبعزخذاو‬ ‫يٛكبَٛكٛخ‬ ‫ٔيٕعبد‬ ‫يغزؼشػخ‬ ‫يٕعبد‬ ٗ‫ػه‬ ‫احلظٕل‬ ‫كٛفٛخ‬ ‫حمهٕنخ‬ ‫أيضهخ‬
 13. 13. 13 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫َشأرٓب‬٠ٔ٤١‫ٓـ٘خ‬ َ‫ٝح٥ه‬ ٠‫ًَٜر‬ ‫أكيٛٔخ‬ ٖ٣‫ٓظؼخٓي‬ ٖ٤ُ‫ٓـخ‬ ُ‫حٛظِح‬ ٖٓ ‫ط٘٘ؤ‬ . ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٟ‫ػٔٞى‬ ‫ًٝالٛٔخ‬ ‫االَزشبس‬. ‫والفراغ‬ ‫المادية‬ ‫الوساط‬ ‫خالل‬ ‫تنتشر‬ ‫رؼشٚفٓب‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫مهت‬ ‫ملناطيسية‬ ‫ومجاالت‬ ‫ية‬ ‫كهر‬ ‫مجاالت‬ ‫ع‬ ‫تنشأ‬ ‫موجات‬‫ردد‬υ ‫وتنتشر‬ ‫االنتشار‬ ‫اتجا‬ ‫وعل‬ ‫عضها‬ ‫عل‬ ‫ومتعامدة‬ ‫الطور‬ ‫ف‬ ‫ومتفقة‬ . ‫والفراغ‬ ‫المادية‬ ‫الوساط‬ ‫ف‬ ‫أيضهخ‬ . ‫حُ٠ٞء‬ ‫ٓٞؿخص‬. ‫حُٔ٤٘٤ش‬ ‫حألٗؼش‬ ‫ٓٞؿخص‬‫ؿخٓخ‬ ‫أٗؼش‬ : ‫ك٤غ‬ ) ٍٞٔ‫حُٔل‬ ٕٞ‫ٝحُظِ٤ل‬ ٕٞ٣ِ‫ٝحُظِل‬ ٞ٣‫حَُحى‬ ‫ٓٞؿخص‬ ( ‫حُالٌِٓ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ُ‫ح‬ ٝ‫أ‬ ‫حُٜٞص‬ ٍٞ‫٣ظل‬. ) ‫حإللاير‬ ( ٠‫حُٜٞحث‬ ‫٣ٔظوزِٜخ‬ ‫ٓٞؿخص‬ ٠ُ‫ح‬ ‫ٍٜٞس‬ . ‫ٍٛٞس‬ ٝ‫أ‬ ‫ٛٞص‬ ٠ُ‫ح‬ ْ‫ػ‬ ٍ‫حالٓظوزخ‬ ُ‫ؿٜخ‬ ٠‫ك‬ ‫ًَٜر٤ش‬ ‫اٗخٍحص‬ ٠ُ‫ح‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ٌٙٛ ٍٞ‫طظل‬ ‫إَٔاػٓب‬. ٢‫كو‬ ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ٓٞؿخص‬ ‫ادلمبسَخ‬ ّ‫ٔع‬‫ادلٛكبَٛكٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬‫انكٓشٔيغُبؿٛغٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫االَزشبس‬٠ُ‫ح‬ ‫طلظخؽ‬٠‫كظ‬ ١‫ٓخى‬ ٢ٓٝ‫ط‬َ٘‫٘ظ‬‫ط‬٘‫٘ظ‬‫ٝحُلَحؽ‬ ‫حُٔخى٣ش‬ ١‫حألٝٓخ‬ ٢‫ك‬ َ ‫رُشأ‬ ‫كٛف‬ ٖٓ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ُ‫حٛظِح‬‫آخ‬ً ‫ػٔٞى٣خ‬ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬‫أ‬‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ٝك‬ ٙ‫اخ‬‫ا‬‫حطـ‬ ٢‫ا‬‫ا‬‫ك‬ ‫ا٤ش‬‫ا‬ٔ٤١‫ٝٓـ٘خ‬ ‫اش‬‫ا‬٤‫ًَٜر‬ ‫اخالص‬‫ا‬‫ٓـ‬ ُ‫اِح‬‫ا‬‫حٛظ‬ ٖ‫ا‬‫ا‬ٓ ‫اؤ‬‫ا‬٘٘‫ط‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫اٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٝ ‫رؼ٠ٜٔخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ١‫ػٔٞى‬ ‫إَٔاػٓب‬‫ٝٓٔظؼَٟش‬ ‫١ُٞ٤ش‬َ‫ٓٔظؼ‬ ‫ؿٔ٤ؼٜخ‬‫ٟش‬ ‫انشؤٚخ‬‫رؼ٠ٜخ‬ َٟٗ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣.‫رآػخٍٛخ‬ ‫ٗيًٍٜخ‬ ٌُٖٝ َٟ‫ط‬ ‫ال‬ ‫أيضهزٓب‬ٍ‫حألٝطخ‬ ُ‫حٛظِح‬ ‫ز‬ ‫حُٜٞص‬ ‫ز‬ ‫حُٔخء‬‫حُٔ٤٘٤ش‬ ‫حألٗؼش‬ ‫ز‬ ‫ؿخٓخ‬ ‫أٗؼش‬ ‫ز‬ ‫حُ٠ٞء‬ ‫ز‬ ٞ٣‫حَُحى‬X ‫و‬ٗ‫ٚأر‬ ‫دلب‬ ‫ػهم‬‫اإلعبثخ‬ 1 ‫اضطوجاتػاضطغصاظغصغظػتحتاجػودطػطاديػتظتذرػسغهػ‬ ‫والػتظتذرػسيػاضغراغ‬ ‫حٛظ‬ ٖٓ ‫ط٘٘ؤ‬ ‫ألٜٗخ‬‫٣ٞؿي‬ ‫ال‬ ‫حُلَحؽ‬ ٢‫ٝك‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ُ‫ِح‬ .١‫ٓخى‬ ٢ٓٝ 2 ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫اراغ‬‫ا‬‫ايػاضغا‬‫ا‬‫ارػسا‬‫ا‬‫اغظػتظتذا‬‫ا‬‫ااتػاضصؼروطعظاطغدا‬‫ا‬‫اضطوجا‬ .‫واألوداطػاضطادغظ‬ ‫ٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫ًَٜر٤ش‬ ‫ٓـخالص‬ ‫حٛظِحُحص‬ ‫ٗظ٤ـش‬ ‫طظُٞي‬ ‫ألٜٗخ‬ .‫ٓظؼخٓيس‬ 3 ‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫اظػأو‬‫ا‬‫اونػطوضغااا‬‫ا‬‫ادػتصااا‬‫ا‬‫اظػشااا‬‫ا‬‫ااتػاضطغصاظغصغااا‬‫ا‬‫اضطوجااا‬ .‫طدتطرضظ‬ ‫حطـ‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ُ‫حٛظِح‬ ‫ػ٘ي‬ ٚٗ‫أل‬ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫خ‬ ‫ز‬ ‫١ُٞ٤ش‬ ‫ٓٞؿش‬ ‫ط٘٘ؤ‬ ‫حُٔٞؿش‬٢‫ك‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ُ‫حٛظِح‬ ‫ٝػ٘ي‬ .‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ٓٞؿش‬ ‫ط٘٘ؤ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ١‫ػٔٞى‬ ٙ‫حطـخ‬ 4..‫ػاضطوجاتػاضصؼروطعظاطغدغظػطدتطرضظػسػط‬ ‫جطغ‬‫ػ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٖ٣‫ٓظؼخٓي‬ ٢ٔ٤١‫ٝحُٔـ٘خ‬ ٢‫حٌَُٜر‬ ٖ٤ُ‫حُٔـخ‬ ‫ًال‬ ٕ‫أل‬ .‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ٝػ‬ ‫رؼ٠ٜٔخ‬ 5 ‫ػغد‬ ‫ال‬‫ػدطحػ‬ ‫ػرض‬ ‫ػطباذرة‬ ‫ػاضتحدث‬ ‫ػاضغضاء‬ ‫ػرواد‬ ‫تطغ‬ .‫اضػطرػوضصنػغدتخدطونػأجؼزةػالدضصغظ‬ ٚ٤‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ١‫ٓخى‬ ٢ٓٝ ‫٣ِِٜٓخ‬ ‫ٓ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬ ‫حُٜٞص‬ ٕ‫أل‬ ٢ٌِٓ‫حُال‬ ‫ٓٞؿخص‬ ‫ر٤٘ٔخ‬ ‫ٛٞحءز‬ ٠ِ‫ػ‬ ١ٞ‫٣لظ‬ ‫ال‬ ‫ٝحُل٠خء‬ ‫ًخُٜٞحء‬ .‫حُل٠خء‬ ٢‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ‫ًَٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬ 6 ‫ػبغ‬ ‫ػاألرض‬ ‫ػإض‬ ‫ػاضذطس‬ ‫ػضوء‬ ‫غصل‬‫ػصوتػ‬ ‫ػظدط‬ ‫ػال‬ ‫ظطا‬ .‫اإلظغجاراتػبؼا‬‫ػ‬ ٢‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ‫ًَٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬ ‫حُ٠ٞء‬ ٕ‫أل‬ ‫حإلٗلـخٍحص‬ ‫ٛٞص‬ ‫ر٤٘ٔخ‬ ‫ُألٍٝز‬ َٜ‫كظ‬ ‫حُٜٞحء‬ ٢‫ٝك‬ ‫حُلَحؽ‬ ‫حُلَحؽ‬ ٢‫ٝك‬ ‫ًخُٜٞحء‬ ١‫ٓخى‬ ٢ٓٝ ‫طلظخؽ‬ ‫ٓ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬ .‫ٛٞحء‬ ‫٣ٞؿي‬ ‫ال‬ ٍٝ‫ٝحأل‬ ُْٔ٘‫ح‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُ٘خٓغ‬ ‫انكٓشٔيغُبؿٛغٛخ‬ ‫ادلٕعبد‬ : ‫صبَٛب‬
 14. 14. 14 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫ٓٞؿش‬ ‫حٗظوِض‬ ‫اًح‬‫رَٔػش‬V‫ٓٔخكش‬‫ط‬٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ٍ‫ؼخى‬λٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٍٙ‫هي‬ ً ‫ُٓظخ‬ ‫طٔظـَم‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٕ‫كب‬T :ٕ‫كب‬)1( t X V ٌٕٞ٣ ‫ػ٘يٓخ‬ ‫ز‬X = λ , t = T ‫حُٔؼخىُش‬ ٢‫ك‬ ٞ٣ٞ‫رخُظؼ‬1: ٕ‫أ‬ ‫ٗـي‬ ُِٖٓ‫ٝح‬ ‫حُٔٔخكش‬ ٖ‫ػ‬)2( T V    ٌُٖٝ T 1 ‫ح‬ ٢‫ك‬ ٞ٣ٞ‫ٝرخُظؼ‬‫ُٔؼخىُش‬2:ٕ‫أ‬ ‫ٗـي‬ ‫حُظَىى‬ = ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫اٗظ٘خ‬ ‫َٓػش‬×٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬(V) ◄‫ػ‬‫ػشوضظاػأنػ:ػدررظػطوجظػ‬ ‫طاػططظ‬20 m/s‫ػ‬.‫ػ‬ : ‫عـ‬= ‫ػخٗ٤ش‬ ‫ٝحكي‬ ٍ‫هال‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫طوطؼٜخ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُٔٔخكش‬ ٕ‫أ‬ ‫ًُي‬ ٠٘‫ٓؼ‬20 m. ◄‫رظدػإظتذارػطوجاتػاضضوءػسيػ‬.......‫اضؼواءػسإنػجزئغاتػاضؼواءػ‬ ً ‫١ُٞ٤خ‬ ِ‫طٜظ‬ (–ً ‫ٓٔظؼَٟخ‬ ِ‫طٜظ‬–ً ‫ًٝٓٔظؼَٟخ‬ ‫١ُٞ٤خ‬ ِ‫طٜظ‬–) ‫حٛال‬ ِ‫طٜظ‬ ‫ال‬ ( ‫اُؼالهخ‬ ‫رطجن‬v = λ υ, ) ‫ٝأُغزؼشضخ‬ ‫اُطُٞ٤خ‬ ( ‫أُٞعبد‬ ‫أٗٞاع‬ ‫عٔ٤غ‬ ٠ِ‫ػ‬ )‫فؼُذيب‬ ٝ ٖ٤‫حُٔٞؿظ‬ ‫َٓػش‬ ٌٕٞ‫ط‬٠ِ‫ػ‬ ‫طؼظٔي‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫َٓػش‬ ٕ‫أل‬ ‫حكيس‬ . ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ٗٞع‬ V1 = V2 λ1υ1= λ2υ2 ‫ز‬ ٠ُٝ‫حال‬ ‫ُِٔٞؿش‬ ‫ٝحُظَىى‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ υ1 , λ1 ‫حغث‬ . ‫حُؼخٗ٤ش‬ ‫ُِٔٞؿش‬ ‫ٝحُظَىى‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ υ2 , λ2 1 2 2 1       ‫أىػأنػ‬‫ػ‬ ‫ح‬ ‫اغ‬‫ا‬ٓ ‫ا٤خ‬‫ا‬ٌٔ‫ػ‬ ‫اذ‬‫ا‬ٓ‫٣ظ٘خ‬ ٢‫اٞؿ‬‫ا‬ُٔ‫ح‬ ٍٞ‫ا‬‫ا‬‫حُط‬‫اَػش‬‫ا‬ٓ ‫اٞص‬‫ا‬‫ػز‬ ‫اي‬‫ا‬٘‫ػ‬ ‫اَىى‬‫ا‬‫ُظ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬‫ز‬ : ً ‫ر٤خٗ٤خ‬ ‫ًُي‬ َ٤‫طٔؼ‬ ٌٖٔ٣ٝ ‫٣ؼظٔي‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫طَىى‬ ٕ‫أل‬ ٖ٤‫حُٞٓط‬ ٢‫ك‬ ‫ٝحكي‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫طَىى‬ ٌٕٞ٣ . ٍ‫حُٜٔي‬ ٠ِ‫ػ‬ υ 1 = υ 2 2 2 1 1  vv  ‫ز‬ ٍٝ‫حال‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ٠‫ك‬ ‫َٝٓػظٜخ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍٞ١ v1 , λ1 ‫حغث‬ ُٞ‫ح‬ ٠‫ك‬ ‫َٝٓػظٜخ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍٞ١. ٠ٗ‫حُؼخ‬ ٢ٓ v2 , λ2 2 1 2 1    V V ‫أىػأنػ‬‫ػ‬ ‫ػ٘ااي‬ ‫اش‬‫ا‬‫حُٔٞؿ‬ ٍ‫اخ‬‫ا‬٘‫حٗظ‬ ‫اَػش‬‫ا‬ٓ ً ‫اخ‬‫ا‬٣‫١َى‬ ‫اذ‬‫ا‬ٓ‫٣ظ٘خ‬ ٢‫اٞؿ‬‫ا‬ُٔ‫ح‬ ٍٞ‫ا‬‫ا‬‫حُط‬ ‫ز‬ ‫حُظَىى‬ ‫ػزٞص‬ : ً ‫ر٤خٗ٤خ‬ ‫ًُي‬ َ٤‫طٔؼ‬ ٌٖٔ٣ٝ ◄.‫صضطاػزادػترددػاضطوجظػشلػاضطولػاضطوجيػضؼاػسيػاضودطػاضطتجاظس‬‫ػ‬ ُ‫ح‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫ٓغ‬ ‫ػٌٔ٤خ‬ ‫٣ظ٘خٓذ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫طَىى‬ ٕ‫أل‬ :‫ؿـ‬( ٢‫ٔٞؿ‬    1 ٢ُٓٞ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ‫َٓػش‬ ‫ُؼزٞص‬ ) . ْٗ‫حُٔظـخ‬ ‫ادلٕعبد‬ ‫اَزشبس‬ ‫عشػخ‬ ‫اعزُزبط‬(‫ادلٕعبد‬ ‫اَزشبس‬ ‫ٔعشػخ‬ ‫ٔانرتدد‬ ٗ‫ادلٕع‬ ‫انـٕل‬ ‫ثني‬ ‫انؼاللخ‬) ‫اإلصاؽخ‬ ٖٓ‫اُض‬ t = T X = λ َِ‫ػ‬ َِ‫ػؼ‬ "‫انتشاره‬ ‫اتجا‬ ‫في‬ ‫الواحدة‬ ‫المانية‬ ‫في‬ ‫الموجة‬ ‫تقطعها‬ ‫الت‬ ‫المسافة‬‫ا‬" ‫ادلٕعخ‬ ‫اَزشبس‬ ‫عشػخ‬(V) ‫اُٞعظ‬ ‫ٗلظ‬ ٠‫ك‬ ) ‫ا‬‫ٓضال‬ ‫صٞد‬ ( ٕ‫ٓٞعزب‬ ‫ر٘زشش‬‫ٝعظ‬ ٠ُ‫ا‬ ‫ٝعظ‬ ٖٓ ) ‫ضٞء‬ ٝ‫أ‬ ‫صٞد‬ ( ‫ٓٞعخ‬ ‫ر٘زشش‬ ‫أخش‬ = λ υ = vslope v λ    v slope ‫أكًم‬
 15. 15. 15 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫و‬ٕ‫ن‬ ‫حيذس‬ ‫يبرا‬()‫اإلعبثخ‬ 1‫اظتػضتػطوجظػطنػودطػألخرػوزادتػدررتؼاػضضضطف‬.‫ُِ٠ؼق‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫٣ِىحى‬ ٝ ‫ػخرض‬ ‫حُظَىى‬ َ‫ٓ٤ظ‬ 2‫ػضضظصفػ‬ ‫اظتػضتػطوجظػطنػودطػألخرػوشلػاضطولػاضطوج‬‫ػ‬َ‫ٓ٤ظ‬‫ُِٜ٘ق‬ ‫حَُٔػش‬ َ‫طو‬ ٝ ‫ػخرض‬ ‫حُظَىى‬ 3‫زادػترددػطوجظػضضضطفػسيػودطػططغنػ‬‫ػ‬‫ُِٜ٘ق‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ َ‫ٝ٣و‬ ‫ػخرظش‬ ‫حَُٔػش‬ َ‫طظ‬ (1)‫ثغشػخ‬ ‫اُلضبء‬ ٢‫ك‬ ‫ر٘زشش‬ ‫ضٞء‬ ‫ٓٞعبد‬ ‫رشدد‬ ‫اؽغت‬300= ‫اُضٞء‬ ‫ٓٞعخ‬ ٍٞ‫ط‬ ٕ‫ثأ‬ ‫ػِٔب‬ ‫ً٤ِٞٓزش/س‬ ‫أُق‬ 6000( ّٝ‫أٗغغزش‬1A° = 10-10 m) Hz105.0 10106 103V 15 103 8        ****************************************************************************** (2)‫رشددٛب‬ ‫سٗبٗخ‬ ‫شًٞخ‬480 Hz‫طُٜٞب‬ ‫ٛٞائ٤خ‬ ‫أٗجٞثخ‬ ‫كٞٛخ‬ ٖٓ ‫ٝهشثذ‬ ‫طشهذ‬12 m‫اُؾبدصخ‬ ٠ُٝ‫األ‬ ‫أُٞعخ‬ ‫ٝصِذ‬ ‫كئرا‬ ‫إ‬ ‫ٝشي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫اُشًٞخ‬ ‫ًبٗذ‬ ‫ػ٘ذٓب‬ ‫األٗجٞثخ‬ ‫ٜٗب٣خ‬ ٠ُ‫إ‬ ‫اُلٞٛخ‬ ‫ػ٘ذ‬‫اُٜٞاء‬ ٢‫ك‬ ‫اُصٞد‬ ‫عشػخ‬ ‫اؽغت‬ ,‫ػشش‬ ‫اُضبُضخ‬ ‫أُٞعخ‬ ٍ‫سعب‬ = ‫حألٗزٞرش‬ َ‫ىحه‬ ‫حُٔٞؿٞىس‬ ‫حألٓٞحؽ‬ ‫ػيى‬12‫ٓٞؿش‬ m1 12 12 n X  , s/m4804801V  ****************************************************************************** (3)‫ر‬ ٢‫اُز‬ ‫أُٞعبد‬ ‫ثؼذ‬ ‫طبُت‬ ّ‫هب‬‫كٞعذٛب‬ ‫اُجؾش‬ ‫ٓبء‬ ٢‫ك‬ ‫ث٘وطخ‬ ‫ٔش‬15ٍ‫خال‬ ‫ٓٞعخ‬3 s‫أُٞعإخ‬ ٍٞ‫طإ‬ ٕ‫ًإب‬ ‫كإئرا‬0.7 m‫اؽغإت‬ ‫اُٞهذ‬ ‫رُي‬ ٢‫ك‬ ‫األٓٞاط‬ ‫اٗزشبس‬ ‫عشػخ‬ Hz5 3 15 t n  , s/m5.357.0V  ****************************************************************************** (4)ٔٛ‫رشدد‬ ٕ‫ٓٞعزب‬‫ب‬512,256‫ُٜٔب‬ ٢‫أُٞع‬ ٍٞ‫اُط‬ ٖ٤‫ث‬ ‫اُ٘غجخ‬ ‫اؽغت‬ ‫ٝاؽذح‬ ‫ثغشػخ‬ ٖ٤‫ٓؼ‬ ‫ٝعظ‬ ٢‫ك‬ ٕ‫ر٘زششا‬ ‫ٛشرض‬ 5.0 2 1 512 256 1 2 2 1       ****************************************************************************** (5)‫رشددٛٔب‬ ٕ‫ٗـٔزب‬680Hz,425Hz‫٣ض٣ذ‬ ‫إلؽذاٛٔب‬ ٢‫أُٞع‬ ٍٞ‫اُط‬ ٕ‫ًب‬ ‫كئرا‬‫ثٔوإذاس‬ ٟ‫ُخخإش‬ ٢‫أُإٞع‬ ٍٞ‫اُط‬ ٖ‫ػ‬30cm ‫اُٜٞاء‬ ٢‫ك‬ ‫اُصٞد‬ ‫عشػخ‬ ‫اؽغت‬ ‫ًحص‬ ‫حُٔٞؿاش‬ ٕ‫ح‬ ٟ‫ح‬ ‫حُظاَىى‬ ‫ٓاغ‬ ‫ػٌٔا٤خ‬ ‫ٓظ٘خٓاذ‬ ٠‫حُٔاٞؿ‬ ٍٞ‫حُطا‬ ٕٞ‫ٝ٣ٌا‬ ‫ػخرظش‬ ‫كخَُٔػش‬ ‫حًح‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ ‫حٜٗٔخ‬ ‫رٔخ‬ . َ‫حاله‬ ٞٛ ٠‫حُٔٞؿ‬ ‫١ُٜٞخ‬ ٌٕٞ٤ٓ َ‫حالًز‬ ‫حُظَىى‬ m5.05.127425680 3.0 425 680 111 1 1 1 2 2 1           s/m3405.0680V  ****************************************************************************** (6)‫رشددٛب‬ ‫صٞر٤خ‬ ‫ٓٞعخ‬ ‫٣صذس‬ ٢‫صٞر‬ ‫ٓصذس‬170Hz‫ثغشػخ‬ ‫اُٜٞاء‬ ٢‫ك‬ ‫ر٘زشش‬340m/sٙ‫ُٜز‬ ٢‫أُٞع‬ ٍٞ‫اُط‬ ‫اؽغت‬ ‫ث٘غجخ‬ ٢‫أُٞع‬ ٍٞ‫اُط‬ ‫صاد‬ ‫اُؾشاسح‬ ‫دسعخ‬ ‫اسرلبع‬ ‫ػ٘ذ‬ ٚٗ‫أ‬ ‫ػِٔذ‬ ‫ٝإرا‬ . ‫أُٞعخ‬10 %‫عشػ‬ ‫اؽغت‬‫ؽ٤٘ئز‬ ‫اُٜٞاء‬ ٢‫ك‬ ‫اُصٞد‬ ‫خ‬ m2 170 340 170340V  = ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ٢‫ك‬ ‫حُِ٣خىس‬2× 100 10 =0.2َ‫ٓظ‬ m2.22.022  , s/m3742.2170V 22  ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫حمهٕنخ‬ ‫أيضهخ‬
 16. 16. 16 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ (7)ٌ‫ش‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٓٞعبد‬ ‫كزٌٞٗذ‬ ‫عبً٘خ‬ ‫ثؾ٤شح‬ ٢‫ك‬ ‫ؽغشا‬ ‫طبُت‬ ٠‫أُو‬‫كئرا‬ ‫اُؾغش‬ ‫عوٞط‬ ‫ٗوطخ‬ ‫ٓشًضٛب‬ , ‫أُشًض‬ ‫ٓزؾذح‬ ‫دٝائش‬ َ ٕ‫أ‬ ‫ػِٔذ‬30ٍ‫خال‬ ‫رٌٞٗذ‬ ‫ٓٞعخ‬3٢‫اُخبسع‬ ‫هطشٛب‬ ‫ٗصق‬ ‫دائشح‬ ٢‫ك‬ ‫ٝرُي‬ ‫صبٗ٤خ‬2.1 m. ‫اؽغت‬‫اُؾبدصخ‬ ‫أُٞعخ‬ ٍٞ‫ط‬‫رشددٛب‬١‫اُذٝس‬ ٖٓ‫اُض‬‫أُٞعخ‬ ٍ‫اٗزوب‬ ‫عشػخ‬  m07.0 30 1.2 n X   Hz10 3 30 t n   s1.0 10 11 T     s/m7.007.010V  ****************************************************************************** )8)‫اإلصاؽخ‬ ‫ػالهخ‬ ‫٣ٞضؼ‬ ٖ٤‫أُج‬ ٌَ‫اُش‬ ‫ُٔٞع‬ ) ٢ٗ‫ثبُضٞا‬ ( ٖٓ‫اُض‬ ‫ٓغ‬ )‫ثبُغ٘ز٤ٔزش‬ (‫خ‬ ‫أٝعذ‬ ‫ٓغزؼشضخ‬٢‫أُٞع‬ ٍٞ‫اُط‬ ‫االٛزضاصح‬ ‫عؼخ‬١‫اُذٝس‬ ٖٓ‫اُض‬ ‫اُزشدد‬‫أُغبكخ‬ ِٚ‫رٔض‬ ‫ٓب‬AB ‫األٓٞاط‬ ‫اٗزشبس‬ ‫عشػخ‬  m05.0105 3 1015 n X 2 2      = ‫اُحكش‬ ٠ٜ‫أه‬ = ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ 2 106 2  =0.03m  s02.0 3 06.0 n t T  ,  Hz50 02.0 1 T 1  ‫حُٔٔخكش‬ ِٚ‫طٔؼ‬ ١ٌُ‫ح‬AB= ٍٞ‫حُط‬ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜٔخ‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫ٗوطظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ ٚٗ‫أل‬ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ٞٛ0.05َ‫ٓظ‬  s/m5.205.050V  ****************************************************************************** (9)‫إإش‬‫إ‬‫ٓص‬ (2114ٍٞ‫إإ‬‫إ‬‫اُط‬ ٖ٤‫إإ‬‫إ‬‫ث‬ ‫إإخ‬‫إ‬‫اُؼاله‬ ‫إإؼ‬‫إ‬‫٣ٞض‬ ٢ُ‫إإب‬‫إ‬‫اُز‬ ٍٝ‫إإذ‬‫إ‬‫اُغ‬ ) :‫ٓب‬ ‫ٝعظ‬ ٢‫ك‬ ‫رزؾشى‬ ‫ُٔٞعخ‬ ‫ٝاُزشدد‬ ٢‫أُٞع‬ )‫(أ‬ٖ‫إ‬‫إ‬ٓ َ‫إ‬‫إ‬ٌُ ‫إخ‬‫إ‬٤ٗ‫اُج٤ب‬ ‫إخ‬‫إ‬‫اُؼاله‬ ْ‫اسعإ‬)(, ٢‫إ‬‫إ‬‫اُشأع‬ ‫إٞس‬‫إ‬‫أُؾ‬ ٠‫إ‬‫إ‬ِ‫ػ‬  1 ‫أُؾٞس‬ ٠ِ‫ػ‬. ٢‫األكو‬)‫(ة‬: ‫أٝعذ‬ ْ‫اُشع‬ ٖٓ‫ه٤ٔخ‬X‫اُٞعظ‬ ٍ‫خال‬ ‫أُٞعخ‬ ‫اٗزشبس‬ ‫عشػخ‬  X= 125Hz  V = Slope = smV V slope /500 5.02.0 250100 ) 1 (            1085421λ(m) 5062.5100X250500υ(Hz) 0.10.1250.20.250.51  1 (m-1 ) 5062.5100X250500υ(Hz) ‫الحل‬ ‫الحل‬ ‫الحل‬ A B 0.05 0.06 ‫اإلصاؽخ‬ْ‫ثبُغ‬ ٖٓ‫اُض‬ ‫ثبُضبٗ٤خ‬0.040.030.020.01 15cm 6cm
 17. 17. 17 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ ‫ػبؼاػاضطالطظػ:ػ‬ ‫األدئضظػاضت‬‫ػ‬ (. ‫األصْش‬ ‫ٔايزؾبَبد‬ ‫انغبثمخ‬ ‫انؼبيخ‬ ‫انضبَٕٚخ‬ ‫ايزؾبَبد‬ ٗ‫ف‬ ‫ٔسدد‬ ) (. ٗ‫ادلذسع‬ ‫انكزبة‬ ‫أعئهخ‬ ٗ‫ف‬ ‫ٔسدد‬ ) (. ‫انـبنت‬ ‫رمٕٚى‬ ‫دنٛم‬ ٗ‫ف‬ ‫ٔسدد‬ ) ****************************************************************************** 1). ‫حُٞحكيس‬ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ٠‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫٣ليػٜخ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ‫ػخٗ٤ش‬ ‫ٝحكي‬ ٍٙ‫هي‬ ُٖٓ ٠‫ك‬ ‫حُٔٞؿ٤ش‬ ‫حُلًَش‬ ٍ‫ٓٔخ‬ ٠‫ك‬ ‫ٓخ‬ ‫ر٘وطش‬ َٔ‫ط‬ ٠‫حُظ‬ ‫حألٓٞحؽ‬ ‫ػيى‬ 2)‫ط‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫ٗوطظ‬ ٟ‫أ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬. ‫ٝحكيس‬ ‫رٌ٤ل٤ش‬ ٕ‫ظلًَخ‬ . ‫ُٔٞؿش‬ ٍٞ‫حُط‬ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜٔخ‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫ٗوطظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ 3)‫أهٜخٛخ‬ َٟ‫حأله‬ ‫ٝػ٘ي‬ ‫ٓ٘ؼيٓش‬ ‫اكيحٛٔخ‬ ‫ػ٘ي‬ ٚ‫َٓػظ‬ ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ؿ‬ ‫كًَش‬ ٍ‫ٓٔخ‬ ٠‫ك‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫ٗوطظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬. 4). ‫حالٟطَحد‬ ٍ‫رٜٔي‬ ٢٤‫حُٔل‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ٠‫ك‬ َ‫٣٘ظو‬ ‫حٟطَحد‬ 5)‫ٟٓٞغ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ُلظش‬ ٟ‫أ‬ ٠‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫رؼي‬. ٠ِٛ‫حأل‬ ٚٗ‫حطِح‬ ٝ‫أ‬ ٌٚٗٞٓ 6). ‫ًخِٓش‬ ‫أٛظِحُس‬ َٔ‫ػ‬ ٠‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ٚ‫٣ٔظـَه‬ ٌُٟ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ 7)ٚ‫كًَظ‬ ٍ‫ٓٔخ‬ ٠‫ك‬ ‫ٝحكيس‬ ‫ر٘وطش‬ ٍَٙٝٓ ٖ٤‫ر‬ ٠٠ٔ‫ط‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُِٓ٘٤ش‬ ‫حُلظَس‬ ٠‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫٣ؼِٜٔخ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُلًَش‬‫ٝحكي‬ ٙ‫حطـخ‬ ٠‫ك‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫َٓط‬ 8)ٙ‫حطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ٠‫ك‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ ‫ك٤ٜخ‬ ِ‫طٜظ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حألٓٞحؽ‬. ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ 9)ًَِٟٓ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬١‫أ‬ٝ‫أ‬ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ٖ٤‫ط٠خؿط‬١‫أ‬ ًَِٟٓ. ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ٖ٤ِ‫طوِو‬ 11)‫ك٤ٜخ‬ ِ‫طٜظ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حألٓٞحؽ‬٠‫ك‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ٙ‫حطـخ‬ٙ‫حطـخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ٟ‫ػٔٞى‬. ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ 11). ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ٖ٤‫هخػ‬ ٝ‫أ‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫هٔظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ 12)‫حُٔٞؿش‬ ٍٞ١ ‫َٟد‬ َٛ‫كخ‬×‫طَىىٛخ‬. 13)٘‫ط٘ظ‬ ‫ٓٞؿش‬. ٢‫كو‬ ‫ٝحكيس‬ ‫ٗز٠ش‬ ٌَٗ ٠ِ‫ػ‬ َ 14). ٌٖٔٓ ‫كي‬ ٠ٜ‫أه‬ ٠ُ‫ح‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ ٚ٤‫ك‬ ‫طظوخٍد‬ ‫حُطُٞ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٠‫ك‬ ‫ٟٓٞغ‬ 15). ٌٖٔٓ ‫كي‬ ٠ٜ‫أه‬ ٠ُ‫ح‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ ٚ٤‫ك‬ ‫طظزخػي‬ ‫حُطُٞ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٠‫ك‬ ‫ٟٓٞغ‬ 16). ‫حُٔٞؿذ‬ ٙ‫حالطـخ‬ ٠‫ك‬ ‫ُإلُحكش‬ ٠ٔ‫حُؼظ‬ ‫حُٜ٘خ٣ش‬ 17). ‫حُٔخُذ‬ ٙ‫حالطـخ‬ ٠‫ك‬ ‫ُإلُحكش‬ ٠ٔ‫حُؼظ‬ ‫حُٜ٘خ٣ش‬ 18)٘٘‫ط‬ ‫ٓٞؿخص‬. ٟ‫حُٔخى‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ٍ‫هال‬ ‫حالٟطَحد‬ ٖٓ ‫ٗٞع‬ َ‫٣٘و‬ ِ‫ٜٓظ‬ ٍ‫ٜٓي‬ ٖ‫ػ‬ ‫ؤ‬ 19)‫رظَىى‬ ‫ٜٓظِس‬ ‫ٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫ٝٓـخالص‬ ‫ًَٜر٤ش‬ ‫ٓـخالص‬ ٖ‫ػ‬ ‫ط٘٘ؤ‬ ‫ٓٞؿخص‬υٙ‫حطـاخ‬ ٠‫ٝػِا‬ ‫رؼ٠اٜخ‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫ٝٓظؼخٓيس‬ ٍٞ‫حُط‬ ٠‫ك‬ ‫ٝٓظلوش‬ . ‫ٝحُلَحؽ‬ ‫حُٔخى٣ش‬ ١‫حالٝٓخ‬ ٠‫ك‬ ٍ‫حالٗظ٘خ‬ 21)ٚٗ‫حطِح‬ ٝ‫ح‬ ٌٚٗٞٓ ‫ٟٓٞغ‬ ٠‫ؿخٗز‬ ٠ِ‫ػ‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫٣ٜ٘ؼٜخ‬ ‫كًَش‬. ‫ٓظٔخٝ٣ش‬ ‫ُٓ٘٤ش‬ ‫كظَحص‬ ٠ِ‫ػ‬ ٌٍَ‫طظ‬ ٠ِٛ‫حأل‬ 21). ‫ٓؼ٤٘ش‬ ‫ُلظش‬ ‫ػ٘ي‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ ٖٓ ‫ؿِة‬ ‫كًَش‬ ٙ‫ٝحطـخ‬ ‫ٟٓٞغ‬ 1.........ْٓ‫رخ‬ ‫حُٞحكيس‬ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ٢‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫٣ؼِٜٔخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ‫طؼَف‬ ) (٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬-‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬-‫حُظَىى‬-) ‫حُٞحكيس‬ ‫حالٛظِحُس‬ 2...........‫ٛ٤جش‬ ٢ِ‫ػ‬ ‫حُٔخء‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ َ‫٣٘ظو‬ )‫١ُٞ٤ش‬ ‫أٓٞحؽ‬ (-‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫أٓٞحؽ‬-) ‫ٓٔظؼَٟش‬ ٝ ‫١ُٞ٤ش‬ ‫أٓٞحؽ‬ 3)........٢ٓٝ ٢‫ك‬ ‫ٓٞؿ٤ش‬ ‫كًَش‬ ‫طَىى‬ َ‫٣و‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ‫٣ِىحى‬ (٢‫حُٔٞؿ‬ ‫١ُٜٞخ‬-٢‫حُٔٞؿ‬ ‫١ُٜٞخ‬ َ‫٣و‬-‫َٓػظٜخ‬ َ‫طو‬-‫َٓػظٜخ‬ ‫طِىحى‬-) ‫َٓػظٜخ‬ ‫ٝطِىحى‬ ٢‫حُٔٞؿ‬ ‫١ُٜٞخ‬ َ‫٣و‬ 4........‫١ُٞ٤ش‬ ً‫خ‬‫أٓٞحؿ‬ ‫حُظخُ٤ش‬ ‫حألٓٞحؽ‬ ١‫أ‬ ) ٗ‫حأل‬ (‫حُلَٔحء‬ ‫طلض‬ ‫ؼش‬-‫حُٜٞحء‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ‫أٓٞحؽ‬-‫حُل٠خء‬ ٢‫ك‬ ٞ٣‫حَُحى‬ ‫أٓٞحؽ‬-) ‫حُ٠ٞء‬ ‫أٓٞحؽ‬ 5)‫حُؤش‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حَُحٓ٤ش‬ ‫حُٔٔخكش‬ ‫ٜٗق‬ ٠ٔٔ‫ط‬..‫رـ‬ ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ُٔٞؿش‬ ‫ٝحُوخع‬‫حُظَىى‬ (/٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬/‫حُٔٞؿش‬ ‫ٓؼش‬/) ‫حإلُحكش‬ 6)‫حُظَىى‬ ‫َٟد‬ َٛ‫كخ‬×........ ٟٝ‫٣ٔخ‬ ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬(1 ─ 2 ─ 3─) ‫ػخرض‬ َ٤‫ؿ‬ ‫ػيى‬ ‫أ‬‫األٔل‬ ‫انفظم‬ ٗ‫ػه‬ ‫ٔرذسٚجبد‬ ‫عئهخ‬ ‫ط‬1ًٗ‫انؼه‬ ‫ادلظـهؼ‬ ‫اكزت‬ :: ‫انزبنٛخ‬ ‫انؼجبساد‬ ٗ‫ػه‬ ‫انذال‬ ‫ط‬2‫ادلؼـ‬ ‫اإلعبثبد‬ ‫ثني‬ ‫دمب‬ ‫انظؾٛؾخ‬ ‫اإلعبثخ‬ ‫اخرت‬ :‫بح‬
 18. 18. 18 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ 7٠٘‫حُٔ٘ل‬ )OPQRS‫طَىىٛخ‬ ‫ٓٞؿش‬ َ‫٣ٔؼ‬50ٖ٤‫حُ٘وطظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُِٓ٘٤ش‬ ‫حُلظَس‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫َٛطِز‬ P , O.٢ٛ ٌَُ٘‫ح‬ ٠ِ‫ػ‬( 25 2 ‫ع‬- 25 1 ‫ع‬- 50 1 ‫ع‬- 100 1 ‫ع‬- 200 1 ) ‫ع‬ 8‫حُٔٞؿش‬ ٌٙٛ ‫ٓؼش‬ ٌٕٞ‫ط‬ َُْٓ‫ح‬ ّ‫ٓو٤خ‬ ْ‫ر٘ل‬ ‫ٓٞؿ٤ش‬ ‫كًَش‬ ٖٓ ً‫خ‬‫ؿخٗز‬ َ‫حُٔوخر‬ ٌَُ٘‫ح‬ ‫٣ٟٞق‬ ) ( ..........٢ٛ2 cm-3 cm-4 cm-6 cm-ٖٓ َ‫أًز‬6 cm) 9...........ٞٛ ‫حُٔٞؿش‬ ‫طَىى‬ ٌٕٞ٣ َ‫حُٔوخر‬ ٌَُ٘‫ح‬ ٢‫ك‬ ) (100 Hz-125 Hz-250 Hz-500Hz-50 Hz) 11ٖٓ ٢ًَ‫ُٗز‬ ‫ِٓق‬ ٢‫ك‬ ‫ٓ٘ظَ٘س‬ ‫١ُٞ٤ش‬ ً‫خ‬‫أٓٞحؿ‬ ٌَُ٘‫ح‬ َ‫٣ٔؼ‬ ) ‫حُطَف‬X‫حُطَف‬ ٠ُ‫ا‬Y‫حُٔٔخكش‬ ٞٛ ‫حُٔٞؿش‬ ٌٙٛ ٍٞ١ (2 x Y-X Y-2 P Q-P Q) 11‫أه‬ ‫كبًح‬ ‫رلَ٣ش‬ ‫ُ٤ظلَى‬ ‫طَى‬ ْ‫ػ‬ ً‫خ‬‫ؿخٗز‬ ‫ؿٌد‬ ٍٝ‫ر٘ي‬ َ‫ػو‬ )ٍٙ‫هي‬ ُٖٓ َ‫حُؼو‬ ٌ5ٖ٤‫حُ٘وطظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫ُ٤ظلَى‬ ٢ٗ‫ػٞح‬ X , Yٞٛ ٍٝ‫ُِز٘ي‬ ‫حالٛظِحُ٣ش‬ ‫حُلًَش‬ ‫طَىى‬ ٕ‫كب‬...........(50 Hz-10 Hz-5 Hz-0.2 Hz-0.1 Hz) 12‫طَىىٛخ‬ ً‫خ‬‫أٛٞحط‬ ٖ٤‫حُيُٝل‬ ٍ‫٣ٜي‬ )150‫حُٔخء‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ‫َٓػش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ ‫َٛطِز‬ ‫أُق‬1500ٌٕٞ٣ ‫ّ/ع‬ ُٜ‫ح‬ ‫ٌٛح‬ ‫ٓٞؿش‬ ٍٞ١........ ‫ٞص‬(10 m-1 m-0.1 m-0.01 m-0.001 m) 13............‫حُلَحؽ‬ ٢‫ك‬ َ‫ط٘ظو‬ ٕ‫أ‬ ٌٖٔ٣ ‫حُظخُ٤ش‬ ‫حألٓٞحؽ‬ ٖٓ ‫ٗٞع‬ ١‫أ‬ ) ‫حُ٠ٞء‬ ‫أٓٞحؽ‬ (-‫حُٜٞص‬ ‫أٓٞحؽ‬-‫ح‬ ‫أٓٞحؽ‬‫ُٔخء‬–) ‫ٓ٘يٝى‬ َ‫ٝط‬ ٢‫ك‬ ‫حُ٘خطـش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ 14١ٍٝ‫ى‬ ُٖٓ ٍ‫هال‬ ‫ٓٞؿش‬ َ‫ط٘ظو‬ )T.......... ٍ‫طؼخى‬ ‫ٓٔخكش‬ ‫ػخٗ٤ش‬ )٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ / ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫ٟؼق‬ / ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫ٜٗق‬ ( 15‫ٗو‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬ )٢ٛ ٍٞ‫حُط‬ ٢‫ك‬ ‫ٓؼٜخ‬ ‫ٓظلوش‬ ‫ٗوطش‬ ٢ٗ‫ٝػخ‬ ‫طش‬20cm......... ‫حُٔٞؿش‬ ٍٞ١ ٌٕٞ٣ (10cm–20cm–30 cm–40cm) 16‫اُحكش‬ ٠ٜ‫أه‬ ٠ُ‫ا‬ َٜ٤ُ ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ؿ‬ ٚ‫٣ٔظـَه‬ ١ٌُ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ).......١ٝ‫٣ٔخ‬ )١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫ٍرغ‬ / ١ٍٝ‫ُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫ٜٗق‬ / ١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ( 17......٢‫ك‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ٙ‫الطـخ‬ ‫رخُ٘ٔزش‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِ٣جخص‬ ُ‫حٛظِح‬ ٙ‫حطـخ‬ ٌٕٞ٣ ‫حُطُٞ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٢‫ك‬ ) ) َ‫ٓخث‬ ٙ‫حطـخ‬ / ١‫ػٔٞى‬ ٙ‫حطـخ‬ / ٙ‫حالطـخ‬ ْ‫ٗل‬ ( 18ٞٛ ‫حُٔٞؿ٤ش‬ ‫حُلًَش‬ ٍ‫ٓٔخ‬ ٠‫ك‬ ‫ر٘وطش‬ ‫حُؼخَٗس‬ ‫ٝحُؤش‬ ٠ُٝ‫حال‬ ‫حُؤش‬ ٍَٝٓ ٖ٤‫ر‬ ٠٠ٔ٣ ٌُٟ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٕ‫ًخ‬ ‫حًح‬ )0.2s‫طَىى‬ ٕ‫كب‬ ....... ٌٕٞ٣ ٍ‫حُٜٔي‬....Hz(40 / 45 / 50 / 55) 19٠ٛ ‫حألٓٞحؽ‬ ٍ‫اٗظ٘خ‬ ‫َٝٓػش‬ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫ٝحُط‬ ‫حُظَىى‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُؼالهش‬ )........(V/   V/   V/   1 V) 21...... ٠ٛ ٍٞ‫حُط‬ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜخ‬ ٠‫حُظ‬ ١‫حُ٘وخ‬ ‫حٓخٓي‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٠‫ك‬ ) (b,d / b,c / a,b / a,b,c) 21)‫ٓخ‬ ‫ٓ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬ ‫حُظخُ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬............. ‫ػيح‬ ‫حُٔخء‬ ٠‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ‫ٓٞؿخص‬ (─‫ُٗزَى‬ ُ‫حٛظِح‬ ٖ‫ػ‬ ‫حُ٘خٗجش‬ ‫حُٔٞؿخص‬─ٕٞ٣ِ‫حُظِل‬ ‫أٓٞحؽ‬─) ٚ‫ٓطل‬ ‫ػ٘ي‬ ‫حُٔخء‬ ‫ٓٞؿخص‬ 22)‫حُ٠ؼق‬ ٠ُ‫ح‬ ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ؿ‬ ‫طَىى‬ ‫٣ِىحى‬ ‫ػ٘يٓخ‬٢ُٓٞ‫ح‬ ْ‫ٗل‬ ٠‫ك‬...... ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٕ‫كخ‬ ‫ُِ٠ؼق‬ ‫٣ِىحى‬ (─‫ُِٜ٘ق‬ َ‫٣و‬─ً ‫ػخرظخ‬ َ‫٣ظ‬─) ‫ٛل٤لش‬ ‫اؿخرش‬ ‫طٞؿي‬ ‫ال‬ 23)...... ٠‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ‫أٜٗخ‬ ٠‫ك‬ ‫حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ٖ‫ػ‬ ‫حٌَُٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫طوظِق‬(‫حُٜٞحء‬/‫حُِؿخؽ‬/‫حُلَحؽ‬/) ‫حُٔخء‬ 24)...... ‫ً٘ٔزش‬ ‫حٌُخِٓش‬ ‫حالٛظِحُس‬ ُٖٓ ٠ُ‫ح‬ ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ ُٖٓ ٖ٤‫ر‬ ‫حُ٘ٔزش‬(( 1 : 4 ─ 4 : 1 ─ 1 : 2 ─ 2 : 1 25)........ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜٔخ‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫ٗوطظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ ٞٛ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ٙ‫حالطـخ‬ (─‫حَُٔػش‬─ٍٞ‫حُط‬─) ‫حُٔؼش‬ 26)ْٔ‫حُـ‬ ‫حٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫ػ٘يٓخ‬10 cmٚ‫اُحكظ‬ ٕ‫كخ‬.. ٟٝ‫٣ٔخ‬ ‫هي‬ ‫ٓخ‬ ‫ُلظش‬ ‫ػ٘ي‬(15 cm / 5 cm / 20 cm / 12 cm) 27)ٞ‫ٛا‬ ِ‫ٜٓظا‬ ٢‫ٛاٞط‬ ٍ‫ٜٓاي‬ ‫٣ٜايٍٛخ‬ ٠‫حُظا‬ ‫حُٜٞط٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍٞ١ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬0.5m‫حُ٘ـٔاش‬ ‫ٝطاَىى‬666 Hz‫ٓاَػش‬ ٕٞ‫طٌا‬ ........... ‫حُٜٞحء‬ ٠‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬( 346 m/s ─ 330 m/s ─ 333 m/s ─ 338 m/s ) O P 100 -100 X(mm) t(s) X P Q Y X Y
 19. 19. 19 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ 28)............. ‫ٓٞؿخص‬ ٠ٛ ‫حُٜٞص‬ ‫ٓٞؿخص‬‫ًَٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ (─‫١ُٞ٤ش‬─‫ٓٔظؼَٟش‬─) ‫ىحثَ٣ش‬ 29)ٞٛ ‫ًخِٓش‬ ‫حٛظِحُس‬ َٔ‫ػ‬ ٠‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ٚ‫٣ٔظـَه‬ ٌُٟ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬0.1 s‫٣لايػٜخ‬ ٠‫حُظا‬ ‫حٌُخِٓاش‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ٕ‫كخ‬ ٠‫ك‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬100 s. ‫حٛظِحُس‬ ......... ٞٛ( 10000 ─ 1000 ─ 100 ─ 10 ) 31)٠ٛ ‫حُٜٞحء‬ ٠‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ‫َٓػش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬340 m/s‫ٗـٔش‬ ٚ٤‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬225 Hzً ‫ٓويحٍح‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ‫١ُٜٞخ‬ ٌٕٞ٣ ‫طَىىٛخ‬ ........ ٞٛ َ‫رخُٔظ‬( 3 4 4 3 20 2 3 ) 31)‫١ُٜٞاخ‬ ‫ٓٞؿاش‬ َ‫ًٝا‬ ‫ٓٞؿاخص‬ ‫أٍراغ‬ ‫أٓخٜٓاخ‬ َ‫٣ٔا‬ ٖ٤‫ػاخٗ٤ظ‬ َ‫ًا‬ ٚ‫أٗا‬ ‫كالكظاض‬ ‫حألٓاٞحؽ‬ ‫ُٔ٘اخٛيس‬ َ‫حُزل‬ ‫ٗخ١ت‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫كظخس‬ ‫ٝهلض‬ 0.5 m‫كظ‬....... ٠ٛ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫َٓػش‬ ٌٕٞ( 1 m/s ─ 0.2 m/s ─ 0.5 m/s ─ 0.25 m/s ) 32)ً‫ا‬ . ‫رل٤اَس‬ ٙ‫ٓ٤اخ‬ ‫ٓاطق‬ ٠‫ػِا‬ ٢‫١خك‬ ْٔ‫ؿ‬‫حُزل٤اَس‬ ‫ٓٞؿاخص‬ ‫ًخٗاض‬ ‫ح‬‫ط‬َ‫ٝألٓال‬ ٠‫ألػِا‬ ْ‫حُـٔا‬ ‫ٛاٌح‬ ‫طٌراٌد‬ ‫ٔازذ‬90٠‫كا‬ ‫ٓاَس‬ ......... ٟٝ‫٣ٔخ‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ٌٙٛ ‫طَىى‬ ٕ‫كب‬ ‫حُيه٤وش‬( 0.6 Hz ─ 1.5 Hz ─ 60 Hz ─ 90 Hz ) 33)‫طَىىٛٔخ‬ ٕ‫ٛٞط٤ظخ‬ ٕ‫ٓٞؿظخ‬256Hz‫ز‬512..‫ٓاَػظ٤ٜٔخ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُ٘ٔزش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ‫حُٜٞحء‬ ٢‫ك‬ ٕ‫ط٘ظَ٘ح‬( ....1:2/2:1/1:1) ( ............ٞٛ ‫ٓٞؿظ٤ٜٔخ‬ ٢ُٞ١ ٖ٤‫ر‬ ‫حُ٘ٔزش‬ ‫ر٤٘ٔخ‬1:2/2:1/1:3/3:1) 34)‫حُٔخىس‬ ( ....... َ‫ر٘و‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ّٞ‫طو‬–‫حُـٔ٤ٔخص‬–‫حُطخهش‬–) ‫حُٔخء‬ 35)ٞٓ ‫حٗظوِض‬ ‫اًح‬‫طَىىٛخ‬ ‫ؿش‬υ1٠‫حُٔٞؿ‬ ‫ٝ١ُٜٞخ‬λ1‫َٝٓػظٜخ‬v1ٚ٤‫ك‬ ‫َٓػظٜخ‬ َ‫حه‬ ٢ٓٝ ٠ُ‫ح‬ ٢ٓٝ ٖٓ1 3 2 v......... ٕ‫كب‬ –‫حُظَىى‬υ1٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫ًٌُٝي‬ ً ‫ػخرظخ‬ َ‫٣ظ‬λ1–‫حُظَىى‬υ1٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫ٝ٣ٜزق‬ ً ‫ػخرظخ‬ َ‫٣ظ‬1 3 2  –ُٔ‫ح‬ ٍٞ‫حُط‬٠‫ٞؿ‬λ1‫حُظَىى‬ ‫ٝ٣ٜزق‬ ً ‫ػخرظخ‬ َ‫٣ظ‬1 2 3 –٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬λ1‫حُظَىى‬ ‫ٝ٣ٜزق‬ ‫ػخرظخ‬ َ‫٣ظ‬1 3 2  1-ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ُـ‬ ‫اُحكش‬ ٠ٜ‫أه‬‫ػ‬ ً ‫رؼ٤يح‬ٌٚٗٞٓ ‫ٟٓٞغ‬ ٖ5 cm. 2-= ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ٓٞؿش‬ ٠‫ك‬ ‫حُؼخُؼش‬ ‫ٝحُؤش‬ ٍٝ‫حأل‬ ‫حُوخع‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬0.25 m. 3-= ‫ٓٞؿش‬ ٠‫ك‬ ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ ‫ٝهخع‬ ‫هٔش‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬15 cm. 4-= ‫١ُٞ٤ش‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬30 cm. 5-‫َٓػش‬ٍ‫حٗظ٘خ‬= ‫ٓٞؿش‬15 m/s. 6-= َ‫حُزل‬ ‫ألٓٞحؽ‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬24 cm. 7-ُ‫ح‬ ٍٞ‫حُط‬= ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٠‫ٔٞؿ‬20 cm. 8-= ٠‫حُٔٞؿ‬ ‫١ُٜٞخ‬ ‫ٛٞط٤ش‬ ‫ٓٞؿش‬30 cm. 9-= ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ُـ‬ ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬0.02 s. 11-‫٣ٜ٘غ‬ ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ؿ‬1200. ‫ٝحكيس‬ ‫ىه٤وش‬ ٠‫ك‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ًرٌرش‬ 11-= ‫حٛظِحُ٣ش‬ ‫كًَش‬ ‫ٓؼش‬6 cm. 12-‫ٍٗخٗش‬ ‫ًٗٞش‬ ‫طَىى‬=50 Hz. 13-= ٖ٤٤ُ‫ٓظظخ‬ َ‫ٝطوِو‬ ٢‫ط٠خؿ‬ ًَِٟٓ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬5 m. 14-‫حُؼخٗ٤ش‬ ٠‫ك‬ ْٔ‫ؿ‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬256. ‫ًرٌرش‬ 1-. ٠‫حُٔٞؿ‬ ‫١ُٜٞخ‬ َ‫ه‬ ‫ٓخ‬ ٢ٓٝ ٠‫ك‬ ‫ٓٞؿش‬ ‫طَىى‬ ‫ُحى‬ ‫ًٔخ‬ 2-. ‫حُـخُحص‬ ٖٓ َ‫حًز‬ ‫رَٔػش‬ ‫حُِٜزش‬ ‫حُٔٞحى‬ ٠‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ َ٘‫٣٘ظ‬ 3-. ‫ػٜ٘خ‬ ‫حُ٘خطؾ‬ ‫حُٜٞص‬ ‫ٗٔٔغ‬ ‫ٝال‬ ‫حٌُٞٗ٤ش‬ ‫حإلٗلـخٍحص‬ ٖٓ ‫حُ٘خطؾ‬ ‫حُ٠ٞء‬ َٟٗ 4-‫ح‬ ٍ‫هال‬ ‫حٌَُٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ َ‫ط٘ظو‬. ‫ُلَحؽ‬ 5-. ٢‫كو‬ ‫١ُٞ٤ش‬ ‫ٓٞؿخص‬ ٌَٗ ٠ِ‫ػ‬ ‫حُـخُحص‬ ٠‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ َ٘‫٣٘ظ‬ 6-. ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ٓٞؿخص‬ ‫حُٔخء‬ ‫ٓٞؿخص‬ 7-. ٞ‫رزؼ‬ ْٜ٠‫رؼ‬ ٍ‫حطٜخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫الٌِٓ٤ش‬ ‫حطٜخالص‬ ‫أؿِٜس‬ ‫حُل٠خء‬ ‫ٍٝحى‬ ّ‫٣ٔظوي‬ ٠‫حُوخٍؿ‬ ‫حُل٠خء‬ ٠‫ك‬ 8-. ً ‫ٓخى٣خ‬ ً ‫ٝٓطخ‬ ‫حُ٠ٞء‬ ‫٣لظخؽ‬ ‫ال‬ ‫ر٤٘ٔخ‬ ١‫ٓخى‬ ٢ٓٝ ٠ُ‫ح‬ ‫٣لظخؽ‬ ‫حُٜٞص‬ َ٘‫٣٘ظ‬ ٠ٌُ ‫ط‬3:ٌ‫أ‬ ‫لٕنُب‬ ‫يؼىن‬ ‫يب‬: ‫ط‬4‫ٚأ‬ ‫دلب‬ ‫ػهم‬ :ٗ‫ر‬
 20. 20. 21 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ 1─ٛ‫حال‬. ‫حٌُخِٓش‬ ‫ظِحُس‬2─. ‫حٌَُٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬3─. ‫حُؤش‬ 4─. ‫حُطُٞ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬5─. ‫حُٔٔظؼَٟش‬ ‫حُٔٞؿش‬6─. ‫حُوخع‬ 7─. ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬8─. ‫حُٔٞؿش‬9─. ٢‫حُظ٠خؿ‬ 11─‫حُظَىى‬11─. ‫حالٛظِحُس‬ ‫ٓؼش‬12─. َ‫حُظوِو‬ 13─. ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬14─. ‫حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫حُٔٞؿش‬15─. ‫حإلُحكش‬ 16─‫ح‬‫حالٛظِحُ٣ش‬ ‫ُلًَش‬.17─ٍٞ‫حُط‬.18─‫١ُٞ٤ش‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬. 19─. ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ 1─ٍ‫حالٗظ٘خ‬ ٢ٓٝ : ‫ك٤غ‬ ٖٓ ( ‫حٌَُٜٝٓـ٘خ١٤ٔ٤ش‬ ‫ٝحُٔٞؿخص‬ ‫حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬─‫حألٗٞحع‬─) ‫ٜٓ٘ٔخ‬ ٌَُ ‫أٓؼِش‬ 2─‫حُطُٞ٤ش‬ ‫ٝحُٔٞؿخص‬ ‫حُٔٔظؼَٟش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٌَٗ : ‫ك٤غ‬ ٖٓ (─٢ُٓٞ‫ح‬ ‫ؿِث٤خص‬ ُ‫حٛظِح‬ ٙ‫حطـخ‬─ٖ٣ٌٞ‫حُظ‬─٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬─. ) ‫ٜٓ٘ٔخ‬ ٌَُ ‫أٓؼِش‬ 1─ُ‫ح‬ َ‫٣و‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ْ‫ٗل‬ ٠‫ك‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ‫َٓػش‬‫ُِٜ٘ق‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫ط‬. 2─ٙ‫طَىى‬ ‫٣ِىحى‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ُـ‬ ٍٟٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬. ‫حُ٠ؼق‬ 3─. ٢ُٓٞ‫ح‬ ْ‫ٗل‬ ٠‫ك‬ ‫ُِ٠ؼق‬ ‫طَىىٛخ‬ ‫٣ظ٠خػق‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ 4─َ‫حه‬ ٢ٓٝ ٠‫ك‬ ‫َٓػظٜخ‬ ٖ‫ػ‬ ‫ٓخ‬ ٢ٓٝ ٠‫ك‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫َٓػش‬ ‫٣ِىحى‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬. 1-:َُْٓ‫رخ‬ َ‫ٓؼ‬ ‫ٜٓظِس‬ ‫ٍٗخٗش‬ ‫رً٘ٞش‬ ٚ٤‫١َك‬ ‫أكي‬ ٖٓ ‫ٓ٘يٝى‬ َ‫ٝط‬ ‫ىمة‬ ( ‫ضة‬ ‫ن‬ ‫انتشار‬))‫(ىاع‬ ‫ضة‬ ‫ن‬ ‫انتشار‬‫مستعرضة‬ ‫موجة‬ ‫انتشار‬ 2-‫حَُ٣خٟ٤ش؟‬ ‫حُؼالهش‬ ‫أًظذ‬ ْ‫ػ‬ ‫ز‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ‫ألٓٞحؽ‬ ‫ٝحُظَىى‬ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُؼالهش‬ ‫٣ٟٞق‬ ١ٌُ‫ح‬ ٢ٗ‫حُز٤خ‬ َ٤‫حُظٔؼ‬ ٍْٓ‫ح‬ 3-‫ؿِء‬ ١‫أ‬ ‫َٓػش‬ ‫ا٣ـخى‬ ٌٖٔ٣ ‫ً٤ق‬ ‫ٓز٤٘خ‬ ٢‫ؿ٤ز‬ ٠٘‫رٔ٘ل‬ ‫حُٔٔظؼَٟش‬ ‫حُٔٞؿش‬ َ٤‫طٔؼ‬ ٌٖٔ٣ ‫ً٤ق‬ ‫ٟٝق‬‫حُٔ٘ل٘٠؟‬ ‫ٌٛح‬ ٖٓ 4-‫؟‬ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫ٝحُط‬ ‫حُظَىى‬ ْ‫ٗل‬ ‫ُٜٔخ‬ ‫ٓٔظؼَٟش‬ َٟ‫ٝأه‬ ‫١ُٞ٤ش‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٌَٗ ٍْٓ‫ح‬ 5-‫حُٔ٤ٌخٗ٤ٌ٤ش‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫كيٝع‬ ١َٝٗ ًًَ‫ح‬ 6-. ‫ُٜخ‬ ‫حٌُٔخكجش‬ ‫حُٞكيس‬ ‫ًظخرش‬ ‫ٓغ‬ ) ‫ػخٗ٤ش‬ / ‫ىٍٝس‬ ( ‫رٞكيس‬ ّ‫طوخ‬ ٠‫حُظ‬ ‫حُل٤ِ٣خث٤ش‬ ‫حٌُٔ٤ش‬ ًًَ‫ح‬ 7-ُ‫ٝح‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ‫َٓػش‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُؼالهش‬ ‫حٓظ٘ظؾ‬. ‫ٝحُظَىى‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫ط‬ 8-َ‫حُٔوخر‬ ٠ٗ‫حُز٤خ‬ ٌَُ٘‫ح‬ ٖ٤‫ٓوظِل‬ ٖ٤‫ٝٓط‬ ٢‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ‫ُٔٞؿش‬ ٠‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫ٓوِٞد‬ ‫ٓغ‬ ‫حُظَىى‬ َ٤‫طـ‬ ‫٣ٟٞق‬ ‫ُٝٔخًح‬ ‫؟‬ ‫حَٓع‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٌٕٞ‫ط‬ ٖ٤‫حُٞٓط‬ ٖٓ ١‫أ‬ ٢‫ك‬ 1-‫كظٌٞٗض‬ ‫رل٤َس‬ ٢‫ك‬ َ‫كـ‬ ٢‫أُو‬50ٓ‫رؼي‬ ‫ٞؿش‬5 s‫حُو‬ ‫حُايحثَس‬ َ‫هطا‬ ‫ٜٗاق‬ ٕ‫ًٝاخ‬ ‫رخُٔاخء‬ َ‫حُلـا‬ ّ‫حٛاطيح‬ ٖ‫ٓا‬‫خٍؿ٤اش‬2 m : ‫أٝؿي‬‫حُلخىػش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍٞ١[0.04m]‫حُظَىى‬[10Hz] ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ‫َٓػش‬[0.4m/s]١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬[0.1s] ****************************************************************************** 2-‫رَٔػش‬ ٢‫ٛ٘خػ‬ َٔ‫ه‬ ٞ‫ٗل‬ ‫ٓٞؿخص‬ ََٓ‫ط‬ ٢ٌِٓ‫ال‬ ٍ‫آٍخ‬ ‫ٓلطش‬3×108 m/s٢٠ٓ ‫ٝرؼي‬0.03 sec‫حُٔٞؿخص‬ ‫حٓظوزِض‬ ٢‫حُٜ٘خػ‬ َٔ‫ٝحُو‬ ٍٝ‫حأل‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ ‫حكٔذ‬ ٍ‫رخَُحىح‬ ‫حُٔلطش‬ ْ‫ٗل‬ ٢‫ك‬[4.5×106 m/s] ****************************************************************************** 3-‫َٓص‬ ‫اًح‬15ًَ ٕ‫أ‬ ‫الكع‬ ‫ٝهي‬ َ‫حُزل‬ ٢‫ك‬ ‫ٛوَس‬ ‫ٜٗخ٣ش‬ ‫ػ٘ي‬ ‫٣وق‬ َ‫رَؿ‬ ‫حُيه٤وش‬ ٢‫ك‬ ‫ٓٞؿش‬10‫ٓٔخكش‬ َ‫ط٘ـ‬ ‫ٓٞؿخص‬9 m : ‫أٝؿي‬١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬[4 sec]‫حُظَىى‬[0.25 HZ]٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬[0.9 m] ‫حُٔٞؿش‬ ٍ‫حٗظ٘خ‬ ‫َٓػش‬[0.225 m/s] ‫ط‬5:: ٍ‫ي‬ ‫ثكم‬ ‫ادلمظٕد‬ ‫يب‬ ‫ط‬6:: ٍ‫ي‬ ‫كم‬ ‫ثني‬ ٌ‫لبس‬ ‫ط‬7:ٍ‫ي‬ ‫نكم‬ ‫حيذس‬ ‫يبرا‬ ‫ط‬8:‫ػبيخ‬ ‫أعئهخ‬ ‫ط‬9::‫يغبئم‬ٗ‫ادلذسع‬ ‫انكزبة‬: B A
 21. 21. 21 01094701202mohamed_ahmed9981@yahoo ‫في‬ ‫المهندس‬‫الفيزياء‬‫الثانوى‬ ‫الثاني‬ ‫الصف‬ 4-ٙ‫طَىى‬ ‫ٛل٤َح‬ ٍ‫٣ٜي‬ ‫ٓلطش‬ ٢‫ك‬ ‫٣وق‬ ٍ‫هطخ‬300 HZ‫رؼي‬ ٠ِ‫ػ‬ ‫٣وق‬ َ‫ٍؿ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫كبًح‬0.99 km‫حُٜٞص‬ ‫ٝٓٔغ‬ ٍ‫حُوطخ‬ ٖٓ ‫رؼي‬3 s‫ح‬ ٍٞ‫حُط‬ ‫حكٔذ‬ ٍٙٝ‫ٛي‬ ٍٖٓ‫رخألٓظخ‬ ‫ُِٜٞص‬ ٢‫ُٔٞؿ‬[1.1 m] ****************************************************************************** 5-‫طَىىٛخ‬ ‫ٛٞط٤ش‬ ‫ٓٞؿش‬1.1KHz‫حُٜاٞحء‬ ٢‫كا‬ ‫حُٜاٞص‬ ‫َٓػش‬ ٕ‫أ‬ ‫ػِٔض‬ ‫اًح‬330m/sٍٞ‫حُطا‬ ‫حكٔاذ‬‫حُٔٞؿاش‬ ٌٙ‫ُٜا‬ ٢‫حُٔاٞؿ‬ . ‫حُٜٞحء‬ ٢‫ك‬[0.3m] ****************************************************************************** 6-ِ‫ٜٓظ‬ ْٔ‫ؿ‬‫٣ليع‬960٠ِ‫ػ‬ ٚ‫ُ٘و‬ ‫حُٜٞص‬ َٜ٣ ٠‫كظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ‫ٌٛح‬ ‫٣ليػٜخ‬ ٢‫حُظ‬ ‫حالٛظِحُحص‬ ‫ػيى‬ ‫ٓخ‬ ‫ز‬ ‫حُؼخٗ٤ش‬ ٢‫ك‬ ‫حٛظِحُس‬ ‫رؼي‬100 m‫حُٜٞحء‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ‫َٓػش‬ ٕ‫رؤ‬ ‫ػِٔخ‬ ِ‫حُٜٔظ‬ ْٔ‫حُـ‬ ٖٓ320 m/s[300] ‫اٛزضاصح‬ ****************************************************************************** 7-‫رَٔػش‬ ‫ٓٔظؼَٟش‬ ‫ٓٞؿخص‬ ُٚ‫هال‬ َ‫ط٘ظو‬ ‫ٍك٤غ‬ ٢٤‫ه‬600 m/s١ٝ‫طٔخ‬ ٖ٤‫ٓظظخُ٤ظ‬ ٖ٤‫هٔظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُٔٔخكش‬ ‫ًخٗض‬ ‫كبًح‬3 m‫حكٔذ‬ ٢٤‫حُو‬ ٢‫ك‬ ‫حُلخىػش‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫طَىى‬[200 HZ] ****************************************************************************** 8-‫٣ليع‬ ٢٤ٔ‫ر‬ ٍٝ‫ر٘ي‬1200‫هيٍٛخ‬ ‫ٓٔخكش‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ًرٌرش‬ ًَ ‫طوطغ‬ ‫رل٤غ‬ ‫حُيه٤وش‬ ٢‫ك‬ ‫ًخِٓش‬ ‫ًرٌرش‬20 cm: ‫حكٔذ‬ ‫حٌُرٌرش‬ ‫ٓؼش‬[5 cm]‫حُظَىى‬[20 HZ]١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬[0.05 s] ****************************************************************************** 9-‫٣ليع‬ ٢‫ٓٞؿ‬ ‫ُٓٞي‬16٢‫ك‬ ‫ٗز٠ش‬4 sec:‫حكٔذ‬‫حُظَىى‬[4 HZ]١ٍٝ‫حُي‬ ُِٖٓ‫ح‬[0.25 sec] ****************************************************************************** 11-ٙ‫طَىى‬ ِ‫ٜٓظ‬ ٍ‫ٜٓي‬100 HZ‫كًَش‬ ٍ‫ٓٔخ‬ ٢‫ك‬ َٕٝ٘‫حُؼ‬ ‫حُؤش‬ ٠‫ٝكظ‬ ٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُؤش‬ ٍَٝٓ ٌ٘ٓ ٢٠ٔ٣ ١ٌُ‫ح‬ ُِٖٓ‫ح‬ ‫حكٔذ‬ .‫حُٔٞؿش‬[0.19 sec] ****************************************************************************** 11-٢ُ‫كٞح‬ ٍٞ‫حُٔ٘ظ‬ ‫ُِ٠ٞء‬ ٢‫حُٔٞؿ‬ ٍٞ‫حُط‬ ٢ٓٞ‫ٓظ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫اًح‬5000A١ٝ‫طٔخ‬ ‫حُٜٞحء‬ ٢‫ك‬ ‫حُ٠ٞء‬ ‫َٝٓػش‬3×108 m/s‫حكٔذ‬ ٍٞ‫حُٔ٘ظ‬ ‫ُِ٠ٞء‬ ‫حُظَىى‬ ٢ٓٞ‫ٓظ‬[6×1014 Hz] ****************************************************************************** 12-‫حإلُحكش‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُؼالهش‬ ‫٣ٟٞق‬ ٢ُ‫حُظخ‬ ٍٝ‫حُـي‬Xُِٖٓ‫ٝح‬t‫ٓخ‬ ٢ٓٝ ٢‫ك‬ َ٘‫ط٘ظ‬ ‫ُٔٞؿش‬ )‫(أ‬٢‫حَُأٓا‬ ٍٞ‫حُٔلا‬ ٠‫ػِا‬ ‫حإلُحكاش‬ ٖ٤‫را‬ ‫حُز٤خٗ٤اش‬ ‫حُؼالهش‬ ٍْٓ‫ح‬ ٢‫حألكو‬ ٍٞ‫حُٔل‬ ٠ِ‫ػ‬ ُِٖٓ‫ٝح‬ )‫(د‬: ‫أٝؿي‬ َُْٓ‫ح‬ ٖٓ ‫ه٤ٔش‬a, b[0.05s , -3m]‫حُٔٞؿش‬ ‫ٓؼش‬[4m] ُِٖٓ‫ح‬١ٍٝ‫حُي‬[0.4s]‫حُظَىى‬[2.5Hz] ****************************************************************************** 13-٠ُٝ‫حأل‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫َٓػش‬ ‫حألٓٞحؽ‬ ٖٓ ٖ٤‫ٗٞػ‬ ٍ‫ُُِح‬ ٍ‫٣ٜي‬6000 m/sٗ‫حُؼخ‬ ‫حُٔٞؿش‬ ‫َٝٓػش‬‫٤ش‬5000 m/sًَِٓ ‫رؼي‬ ٞٛ ‫ٓخ‬ ‫؟‬ ‫ٝحكيس‬ ‫ىه٤وش‬ ‫ُٓ٘٤ش‬ ‫كظَس‬ ‫ٝر٤ٜ٘ٔخ‬ ٖ٤‫حُٔٞؿظ‬ ‫ٓـِض‬ ‫ٍٛي‬ ‫ٓلطش‬ ٖ‫ػ‬ ٍ‫حُُِِح‬[18×105 m] ****************************************************************************** 14-‫هخع‬ ‫ػ٘ي‬ ‫ٝ٣ٞؿي‬ ‫ٓخء‬ ٚ‫ر‬ ٝٞ‫ك‬ٙ‫طَىى‬ ِ‫ٜٓظ‬ ٍ‫ٜٓي‬ ٝٞ‫حُل‬500Hz‫حُٔطق‬ ٠ُ‫ا‬ َٜ‫ط‬ ٢‫حُظ‬ ‫حُٔٞؿخص‬ ‫ػيى‬ ٕ‫ًخ‬ ‫كبًح‬ 10‫حُٔخء‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜٞص‬ ‫َٝٓػش‬ ‫ٓٞؿخص‬1400 m/s. ٝٞ‫حُل‬ ‫ػٔن‬ ‫حكٔذ‬[28 m] 15-‫حُلَحؽ‬ ٢‫ك‬ ‫حُ٠ٞء‬ ‫َٓػش‬ ‫ًخٗض‬ ‫اًح‬3×105 km/sٍٞ‫حُط‬ ٕ‫ًٝخ‬َٔ‫حألك‬ ُِٕٞ ٢‫حُٔٞؿ‬7500A°٢‫ُِٝز٘لٔـ‬4000A° ٢‫ٝحُز٘لٔـ‬ َٔ‫حألك‬ ‫حُ٠ٞء‬ ٖٓ ًَ ‫طَىى‬ ‫حكٔذ‬.[7.5×1014 Hz,4×1014 Hz] ****************************************************************************** 16-‫ٍٗخ‬ ‫ًٗٞش‬ ‫١َهض‬‫طَىىٛخ‬ ‫ٗش‬412 Hz‫١ُٜٞخ‬ ‫حُٜٞحء‬ ٢‫ك‬ ‫ٓؼيٗ٤ش‬ ‫أٗزٞرش‬ ‫كٞٛش‬ ّ‫أٓخ‬14mٍٝ‫حأل‬ ٢‫حُظ٠خؿ‬ ٕ‫أ‬ ‫ػِٔض‬ ‫كبًح‬ ‫َٓػش‬ ‫حكٔذ‬ ‫ريح٣ظٜخ‬ ‫ػ٘ي‬ َٕٝ٘‫ٝحُؼ‬ ١‫حُلخى‬ ٢‫حُظ٠خؿ‬ ٕ‫ًخ‬ ‫ػ٘يٓخ‬ ‫حألٗزٞرش‬ ‫ٜٗخ٣ش‬ ٠ُ‫ا‬ َٛٝ ‫حًُ٘ٞش‬ ُ‫حٛظِح‬ ‫ٗظ٤ـش‬ ‫حُلخىع‬ ‫حُٜٞحء‬ ٢‫ك‬ ‫حُٜٞص‬[288.4m/s] ****************************************************************************** 17-ٍٝ‫حأل‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ٢‫ك‬ ‫حُٔٞؿش‬ ٍٞ١ ٕ‫ًٝخ‬ ٖ٤‫ٓوظِل‬ ٖ٤‫ٝٓط‬ ٍ‫هال‬ ‫ٓٞؿ٤ش‬ ‫كًَش‬ َ٘‫ط٘ظ‬7 m٢ٗ‫حُؼخ‬ ٢ُٓٞ‫ح‬ ٢‫ٝك‬4 m‫أٝؿي‬ .ٖ٤‫حُٞٓط‬ ٢‫ك‬ ‫حٗظ٘خٍٛٔخ‬ ٢‫َٓػظ‬ ٖ٤‫ر‬ ‫حُ٘ٔزش‬[7:4] 0b-40430X(m) 4035302010a0t×10-2 (s) ‫ط‬9::‫يزًٛضح‬ ‫يغبئم‬: ‫ط‬9::‫نهزذسٚت‬ ‫يغبئم‬:

×