L'energia hidràulica

907 visualizaciones

Publicado el

Presentació sobre l'energia hidràulica de Estèfano Pasqual de 2n C d'ESO per a Ciències Naturals. Curs 2009-2010

Publicado en: Educación, Tecnología
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

L'energia hidràulica

  1. 1. L'ENERGIA HIDRÀULICA <br />
  2. 2. DESCRIPCIO DE LA FONT<br />El sol ésl'origend'aquestafontd'energiaja que a l'evaporarl'aigua del oceàns, llacs i riusdónalloc al cicle d'aigua. L'aigua en el seutranscurs per la superfície terrestre té tendència, degut a la gravetat, a ocupar les posicionsbaixes i l'energia que aquestescaigudesprodueixenés explotable per les centralshidroelèctriques.<br />
  3. 3. QUINES SON LES<br />PARTS D’UNA PRESA<br />1.La presa s'encarregad'emmagatzemarl'aigua, i elevar-ne el nivell per a la sevautilitzacióhidroelèctrica.<br />2. El canal de derivaciócanalitzal'aigua de l'embassamentfins a les turbines. <br />3. La cambra de pressió regula la pressió de l'aigua.<br />4. La canonada de pressiócondueixl'aiguafins a la cambra de turbines.<br />5. El canal de desguàs té la funció de tornar l'aigua a la llera del riu<br />6. El parc de transformadors eleva la tensió del corrent per evitar pèrdues.<br /> <br />
  4. 4. ES UNA ENERGIA <br />RENOVABLA? I PRIMARIA<br />Aquestaenergia es renovable,es a dir que sempre la tindrem disponible.<br />L’Energiahidràulica es primaria,perque la extreiem de les forces de l’aiguaque produeixen les plujes.<br />
  5. 5. AVANTATJES I<br />ELS INCONVENIENTS<br />Avantatges<br />-Es tractad'unaenergia renovable i neta, i d'altrendimentenergètic.<br />-El costd'operar una planta hidràulicaésgairebéimmune a la volatilitatdels combustibles fòssilscom la gasolina, el carbó o el gas natural. A més, no hi ha necessitatd'importar combustibles d'altrespaïsos.<br />DESAVANTATGES<br /> -Destruccióde la natura. Preses i embassaments poden ser disruptivesalsecosistemesacuáticos.Cambiaelsecosistemes al riuaigüesavall.<br />-L'aiguaque surt de les turbines no té pràcticamentsediment. Aixòpot resultar en l'erosiódelsmargesdelsrius.<br />
  6. 6. IMPACTES AMBIENTALS<br />El área de influencia de una represa se extiende desde los límites superiores del embalse hasta los esteros y las zonas costeras y costa afuera, e incluyen el embalse, la represa y la cuenca del río, aguas abajo de la represa. Hay impactos ambientales directos asociados con la construcción de la represa (el polvo, la erosión, problemas con el material prestado y de los desechos).<br />Aquestsefectesexerceixen impactes directes en elssòls, la vegetació, la fauna i les terres silvestres, la pesca, el clima i la població humana de l'àrea<br />
  7. 7. BIBLIOGRAFIA<br /> D’INFORMACIO<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica<br />http://www.larutadelaenergia.org/energiaprimaria/v4_b6.asp?v=3&b=<br />5<br />http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htm<br />

×