Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Děčín - výlety pro pěší

Děčín - publikace pro propagaci Děčína - Pro Pěší turisty - výlety

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Děčín - výlety pro pěší

  1. 1. Dìèína okolí turistické informace Mìstské informaèní centrum - www.idecin.cz Mìstské informaèní centrum hlavní nádraží - www.idecin.cz Kemp Dìèín, Cyklostop - www.s-centrum.com Karla Èapka 1441/3, Dìèín 1, tel. è.: +420 412 532 227, e-mail: info@idecin.cz, Ès. mládeže 89/4, Dìèín tel. è.: +420 412 532 227, e-mail: info-nadrazi@idecin.cz, Polabí, Dìèín, tel. è.: +420 774 262 111, e-mail: recepce@kempdecin.cz, Ústecká 10, Dìèín tel. è.: +420 412 823 222, +420 731 652 281, e-mail: hotel@s-centrum.com, www.kempdecin.cz Hotel S–centrum - Výlety pro pìšíMírové námìstí 1175/5, 405 38 Dìèín IV tel.: +420 412 593 111 e-mail: posta@mmdecin.cz Grafická úprava AVI grafik s.r.o. Tisk Stipo Dìèín Foto archiv statutárního mìsta Dìèín Vydalo statutární mìsto Dìèín v roce 2015 www.idecin.cz www.mmdecin.cz Mírové námìstí 1175/5, 405 38 Dìèín IV tel.: +420 412 593 111 e-mail: posta@mmdecin.cz www.mmdecin.cz G Foto archiv statutárního mìsta Dìèín Vydalo statutární mìsto Dìèín www.idecin.cz rafická úprava AVI grafik s.r.o. Tisk Stipo Dìèín v roce 2015 Hned nìkolik lákadel najdete v lesoparku na . Pøímo v centru mìsta si užijete výlet po høebenech pískovcových skal, který lze spojit s návštìvou Zoo nebo vyhlídkové restaurace. Výlet je možné zaèít na Labském nábøeží nebo na Pastýøské stìnì. Pokud vyjedete autem až na parkovištì ZOO, vydejte se po cestì smìrem k výletní restauraci. Ti zdatnìjší si jistì užijí delší variantu vedoucí po èervené turistické znaèce z Labského nábøeží kamennou pìšinou k vrcholu stìny. Na vrcholu vás èeká kouzelný pohled na Labské údolí, zámek a mìsto. Odsud pokraèujte stále po èervenéznaècepohøebenechskal,otevíratsepøedvámibudou rozmanité výhledy na okolní pøírodu a mìsto. Stezka vás zavede na skalní výstupek s výhledem. Na tomto místì se cesty oddìlují, èervená vás dále povede cca 9 km až na Snìžník. Neznaèená, ale udržovaná cesta mìstského lesoparku vás provede skalními pìšinami kolem palouku s dìtským høištìm zpìt k zoologické zahradì. A i tady si mùžete vybrat jednu ze tøí zpáteèních tras. Vrátit se mùžete k výletní restauraci a pokraèovat smìrem k Labskému nábøeží, nebo mùžete využít další z pìšin po pískovcových skalách Pastýøské stìny a užít si pohledy na øeku a zámek. Poslední vede po pøíjezdové cestì na Teplickou ulici. Celý okruh je nenároèná vycházka asi 3 km dlouhá lemovaná odpoèívadly s krásnými výhledy, vhodnáiprorodinysdìtmi. Pastýøské stìnì
  2. 2. Dìèín je ideálním místem pro milovníky pìší turistiky, romantických procházek a rodinných výletù. Každý si zde mùže najít trasu podle svých sil. Pøímo ve mìstì jsou dva lesoparky, které jsou ideální pro kratší výlety a mohou být také startovacím místem pro nároènìjší túry. Jsou jakýmsi výchozím bodem pro cesty do Národního parku Èeské ŠvýcarskonebonaDìèínskýSnìžník. Jako v pohádce si budete pøipadat pøi procházce Tiskými stìnami.KrajinafantaziesenacházínaokrajiLabskýchpískovcù v obci Tisá. Skalní mìsto, jak se této úchvatné lokalitì øíká, vás pøekvapí prapodivnými tvary skal pøipomínající zvíøata, postavy nebooblièeje.Znaèenétrasyvásprovedoucestoupokrytou Tiskéstìny jemným svìtlým pískem, který vytváøí nezapomenutelný kontrast mezi nebem a zemí. Tiské stìny patøí k nejstarším turistickým oblastem regionu a dìlí se na dvì èásti. V každé z nich vede prohlídková trasa a spojuje je nauèná stezka znaèená bílým ètvercem s úhlopøíèným zeleným pruhem, na které je sedm informativních zastávek. Po høebeni Velkých stìn vede také èervenì znaèená turistická stezka. Ta je nejkratší spojnicí mezi vstupním areálem a východním koncem skalního mìsta u Turistické chaty. Jednotlivé skalní útvary mají èíselné znaèení v bílých ètvercích. V Malých stìnách je takových útvarù devatenáct, ve Velkých stìnách padesát šest. Vstup do skalního mìsta je v obci Tisá, zaparkovat mùžete poblíž kostela sv. Anny, pocestìjemožnéseobèerstvitvestylovýchhospùdkách.Skalní mìsto má celoroèní provoz. Výlet je vhodný i pro rodiny sdìtmi. Vstupné:30,-Kèdospìlí,dìtido15let15,-Kè Víceinformací:www.tisa.cz GPS:50°47'24,8"N,14°1'54,65"E Po èervené turistické znaèce, která zaèíná u dìèínské nemocnice, dojdete bukovým lesem po klikaté stezce na vyhlídku Kvádrberk. Velkolepý pohled na støechy mìsta si rozhodnì nemùžete nechat ujít, ale je to jen zaèátek výletu a tedy první vyhlídka. Po èervené se vydejte dál po høebeni pískovcové hory lemující labské údolí. Zhruba po kilometru dojdete k další vyhlídce s názvem Labská stráž. Malý pískovcový pavilonek skýtá úchvatný pohled na hluboké údolí NauènoustezkoukvyhlídceKvádrberk a Labe razící si cestu pískovcovými høebeny. Cesta se tu stáèí pomaludopravaazvolnaseodklánízLabskéhokaòonu.Zdese mùžete rozhodnout, zda se lesní pìšinou vrátíte do lesoparku nebo zda budete pokraèovat. Kratší varianta je cca 3 km dlouhá. Pokud se rozhodnete jít dál, musíte poèítat s tím, že nachodíte 12 km. Odmìnou vám budou výhledy na skalnaté údolí Labe, které je nejvìtším pískovcovým kaòonem v Evropì. Vydejte se tedy smìrem k Loubskému potoku, abyste se brzy opìt vrátili k høebenùm skal smìrem na Rùžový høeben. Z nezapo- menutelného pohledu na Rùžový høeben se mùžete vracet stejnou cestou po èervené, nebo na rozcestí Nad Loubím odboèit po zelené tmavou roklí do Loubí. Zelená znaèka vede pøíjemnou cestou obklopenou skalními masivy a stejnì jako èervená konèí v Dìèínì, s tím rozdílem, že vás zavede do dolní èásti lesoparku, kde se nachází dìtské høištì a nauèná stezka. Nejnároènìjší turisté mohou po èervené dojít až do Høenska. Na trase potkají skalní vyhlídku Belveder, kde je možné se obèerstvit.CestazDìèínadoHøenskajedlouhá17km.

×