Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Maa- ja metsätalousministeriö(20)

Último(20)

Publicidad

CAP-uudistusta koskeva infotilaisuus luonnoksista hallituksen esityksiksi

 1. 2 Tilaisuus alkaa klo 13.00
 2. CAP-uudistusta koskeva infotilaisuus luonnoksista hallituksen esityksiksi 14.6.2022
 3. Tervetuloa mukaan Klo 13.00 Tervetuloa infotilaisuuteen! Klo 13.05 Tervetulosanat osastopäällikkö Minna-Mari Kaila Klo 13.15 HE laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies Klo 13.30 HE tiettyjä pinta-ala ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi lainsäädäntöneuvos Katri Aho ja neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska Klo 13.45 HE laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen Klo 14.00 HE laeiksi maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 ja yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ´ lainsäädäntöneuvos Markus Lounela Klo 14.15 Kysymyksiä Klo 14.30 Tilaisuuden lopetus 4
 4. Aikataulu CAP-kokonaisuuden hallituksen esityksistä • Yhteensä neljä eri hallituksen esitysta • Lausunnolle kesäkuussa 2022 • Kaikki esitykset annettava eduskunnalle viimeistään 19.9. (budjettilakeja) • Lakien tultava voimaan 1.1.2023 (ei voi myöhästyä) Tidtabell - Sammanlagt fyra separata regeringens propositioner - På remiss i juni 2022 - Alla propositioner ska ges till riksdagen senast den 19.9. (bugjetlagar) - Lagarna måste träda i kraft den 1.1.2023 (får ej försenas) 5
 5. Hallituksen esitys laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä Jukka Ränkimies
 6. Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä • Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille myönnettävä tuki ja mehiläishoitoalan tuki siirtyy EU:n markkinajärjestelyasetuksesta EU:n suunnitelma-asetuksen mukaiseen suunnitelmaan - Suomen CAP-suunnitelmaehdotus hyväksytty valtioneuvoston istunnossa 16.12.2021 - poistuu alemman asteisia komission toimeenpanoasetuksia ja niiden säännöksiä  Kansallisia täydentäviä säännöksiä lakiin ja valtioneuvoston asetukseen - Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotukijärjestelmän rakenne pääosin säilyy ennallaan - Mehiläishoitotukeen valintamenettely • Teknisluonteisia päivityksiä ja säännösten ajantasaistamista - Ruokavirastoa koskeva nimimuutos - Esim. koulujakelutuki, EU:n hintaselvitysjärjestelmä, sokerijuurikkaan toimialasopimukset, vähäalkoholisten viinien viranomaistehtävät 7
 7. • Yhteisten horisontaalisten kysymysten valmistelu, EU:n horisontaaliasetus - Kaksoisrahoituksen kielto (37 a §), tuen edellytyksiä koskevien säännösten kiertäminen (37 b §), julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen (37 c §) - Viranomaisten tiedonsaantioikeus (63 §) ja tiedonluovutus (65 §) - Kansallisesti tarkennettava mm. takaisinperintää (74 §) ja seuraamuksia (75 §) koskevia sääntöjä • Sähköinen haku (70 a §) - Ensivaiheessa koulujakelutukeen • Lausuntopyyntö määräaika 20.7.2022 8
 8. HE tiettyjä pinta-ala ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi Katri Aho ja Suvi Ruuska
 9. HE tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi • Sisältää seuraavien kolmen lain kokonaisuudistuksen (lakien ”seuraajat”) eli • Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013), suorien tukien laki • Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014), ohjelmaperusteisten viljelijäkorvausten laki • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013), toimeenpanolaki • Esitykseen sisältyy myös lain maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001), kansallisten tukien laki, muutoslaki eli uudesta rahoituskaudesta aiheutuvat muutokset • Lakien sisällön pohjana ja säännösten reunaehtoina on EU-lainsäädännön lisäksi Suomen CAP-suunnitelman sisältö ja siinä tehdyt linjaukset ja kirjaukset • Laeissa ei voi poiketa CAP-suunnitelman sisällöstä esimerkiksi tukijärjestelmien osalta • Jatkossakin tarkemmat säännökset annetaan erityisesti valtioneuvoston asetustasolla sekä osin maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla 10
 10. Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista • Lain 193/2013 (Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle) ””seuraaja” • Säädetään jatkossakin maataloustukirahastosta rahoitettavista tukimuodoista eli • perustulotuki • uudelleenjakotulotuki • nuoren viljelijän tulotuki • ekojärjestelmän tuki • tuotantosidonnaiset tulotuet (emo- ja lypsylehmäpalkkio, sonni- ja härkäpalkkio, ulkosaariston nautapalkkio, teurashiehopalkkio, uuhipalkkio, kuttupalkkio, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio, tärkkelysperunapalkkio ja erikoiskasvipalkkio) • Säädetään jatkossakin myös tuesta markkinahäiriötilanteessa • Sisältää säännökset em. tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä ehdollisuus mukaan lukien sekä säännökset mm. aktiiviviljelijästä, maataloustoiminnasta ja tukikelpoisesta alasta • Pysyvän nurmen ennallistamisvelvollisuus säilyy jatkossakin • Jatkossakin tarkemmat säännökset tukien myöntämisen edellytyksistä annetaan valtioneuvoston asetustasolla 11
 11. Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista • Lain 1360/2014 (laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista) seuraaja • Sisältää jatkossakin tiettyjä maaseuturahastosta osarahoitettavia tukia ja korvauksia sekä näiden saamisen ehtoja koskevia säännöksiä eli suunnitelma-asetuksen: • 70 artiklassa tarkoitettu tuki ympäristö-, ilmasto- ja muihin hoitositoumuksiin • Ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus, eläinten hyvinvointikorvaus • 71 artiklassa tarkoitettu tuki luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin haittoihin (luonnonhaittakorvaus); • 73 artiklassa tarkoitettu tuki ei-tuotannollisiin investointeihin (ei-tuotannollisten investointien korvaus). • Tuki neuvontapalveluihin 15 artiklassa ja 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta neuvonnasta • Sisältää jatkossakin säännöksiä korvauksen myöntämisen edellytyksistä sekä sitoumuksen ja sopimuksen muuttamisesta, mukauttamisesta, siirtämisestä ja lakkaamisesta • Jatkossakin tarkemmat säännökset korvausten myöntämisen edellytyksistä annetaan valtioneuvoston asetustasolla 12
 12. Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta • Lain 192/2013 (laki maatalouden tukien toimeenpanosta) seuraaja • Pohjana voimassa oleva em. laki ja sen rakenne • Sisältää jatkossakin IACS-tukien ja neuvontajärjestelmän (neuvontapalvelut) toimeenpanoa koskevat säännökset • Viranomaisten tehtävät säilyvät pääosin ennallaan (tukioikeudet poistuvat) • sähköinen tukihaku pakolliseksi (myös EU-lainsäädännön edellytys IACS-tukien osalta), joitain poikkeuksia on kuitenkin tarve säätää (esimerkiksi pieni kansallinen tukijärjestelmä) ja sähköinen asiointi korostuu • hakemuksen muutosmahdollisuudet lisääntyvät • koska EU-lainsäädännössä ei jatkossa säädetä nykyisellä tarkkuudella esimerkiksi valvonnasta ja seuraamuksista, lakiin sisällytetään näitä seikkoja koskevia säännöksiä • tarkemmat säännökset jatkossakin valtioneuvoston asetuksilla • Ruokaviraston määräysvalta edelleenkin esimerkiksi hakuajoissa, hakemuksen tiedoista 13
 13. RP till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd • Det föreslås, att det stiftas tre nya lagar: en lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbrukare, en lag om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och en lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd Lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbrukare • Innehåller bestämmelser om stödsystem som i sin helhet finansieras med medel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGJF) och som ingår i den strategiska planen • Med stöd av lagen kan aktiva jordbrukare beviljas grundläggande inkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, stöd för miljösystem samt produktionskopplade inkomststöd (bidrag för dikor, bidrag för mjölkkor, bidrag för tjurar, bidrag för nötkreatur i yttre skärgården, bidrag för slaktkvigor, bidrag för tackor, bidrag för hongetter, bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, bidrag för stärkelsepotatis och bidrag för specialväxter) 14
 14. Lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling • Innehåller bestämmelser om vissa ersättningar som delfinansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och som ingår i och som ingår i den strategiska planen • Med stöd av lagen är det möjligt att bevilja : • miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande, ersättning för icke-produktiva investeringar och ersättning för jordbruksrådgivningstjänster • Tillämpas inte på Åland Lagen om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd • Lagen ska tillämpas på verkställigheten av stöd och ersättningar som beviljas enligt de ovan nämnda lagar • Det föreskrivs centralt om olika myndigheters uppgifter och behörighet och t.ex. om förfarandet vid ansökan om stöd, beslutsfattandet, om tillsynen samt om återbetalning och återkrav av stöd • Nya saker är bl.a. elektronisk ansökan om stöd och införande av arealmonitorering vid verkställighet av stödsystem 15
 15. Maatalouden rakennetukilain sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain muutosten valmistelutilanne CAP-tiedotustilaisuus 14.6.2022 Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen
 16. 1. Laki maatalouden rakennetuista (* tarkoittaa muutosta myös poluralakiin) ◊ Maatilan määritelmä muuttuu ◊* Investointitukea ei toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä (omalla riskillä) ◊ Kaksoisrahoituksen kielto (uusi pykälä) ◊* Tuen myöntämisen rajoitukset (uusi pykälä) 1) keinotekoisesti luotu edellytykset 2) laiminlyönyt veroja, lakisääteisiä maksuja, maksuhäiriöitä 3) maksamaton perintämääräys, jossa tuki sääntöjen vastainen ja sisämarkkinoille soveltumaton 4) vaikeuksissa oleva yritys ◊ Tuen hakeminen vain sähköisesti Ruokaviraston määräyksellä muutoin kuin sähköisessä järjestelmässä, jos tukijärjestelmän toimeenpanon kiireellisyys, hakemusten vähäinen määrä tai muu niihin verrattava erityinen syy sitä edellyttää. 17
 17. ◊ Nuoren viljelijän aloitustukeen uudeksi tukimuodoksi valtiontakaus avustuksen ja korkotuen lisäksi .◊* Avustusmuotoisen aloitustuen maksaminen, ei enää viranomaisaloitteisesti ◊ Avustusmuotoisen investointituen maksamisen hakeminen, jatkossa vain sähköisesti. ◊* Toimenpiteen toteutusaika (2 +1 +1 v). Jos pidentämistä haetaan myöhässä kohtuullisessa ajassa (muutamia viikkoja), ELY-keskus voi käsitellä hakemuksen, jos kyseessä hakijan vakava terveydentilan muutos tai muu hakijasta riippumaton yllättävä, ennalta arvaamaton tapahtuma ◊* Tuen palauttaminen (uusi pykälä) 18
 18. ◊* Tuen maksamisen lopettaminen ja takaisinperintä (muutokset alleviivaus, 6 kohta uusi) - 5) tuen saaja on luovuttanut (poist. ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa) tuen kohteena olevan yritystoiminnan tai tuetun investoinnin kohteen ennen 20 §:ssä säädetyn määräajan päättymistä eikä tilalle ole hankittu uutta vastaavaa omaisuutta. - 6) tuen saaja on asetettu konkurssiin ennen 20 §:ssä tarkoitetun määräajan päättymistä ja tuen saajan toiminnassa on tehty rikoslain (39/1889) 39 luvussa tarkoitettu velallisen rikos - 5-kohta edellyttää 20 §:n muuttamista, jossa ELY-keskuksen lupa muutetaan tuen ehtomuotoon (investoinnilla 5 vuoden pysyvyysaika, investoinnin kohteen omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan  lupa hankittava ennen luovutusta ELY:ltä) - 5-kohta: omaisuuden käyttöaika otetaan huomioon takaisinperinnässä - perimättä voidaan jättää 100 euroa ilman korkoja ◊* Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen (lisäys takaisinperintäpykälään) 19
 19. ◊* Takaisinperintäpäätöksen täytäntöönpanossa jatkossa kuittaustilanteessa ei edellytettäisi lainvoimaa. ◊ Seuraamukset • takaisinperinnän lisäksi määrätään kertaluonteinen korotus (10 %) takaisinperittävästä määrästä • 1) myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet (takaisinperintäperuste) + olennaisissa kohdin johtanut harhaan tuen haussa tai maksamisessa (tekaistut kuitit investoinnista) • 2) tuen ehtoja ei ole noudatettu (takaisinperintäperuste) + olennaisissa kohdin johtanut harhaan tuen haussa tai maksamisessa (rakennettu eri rakennus kuin mille tukea haettu) • 3) annettu sellainen virheellinen tai puutteellinen tieto, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen (takaisinperintäperuste) + tuen myöntämisen rajoitusten vastainen tilanne (14 b § 1 ja 2 kohta) tulee ilmi tuen maksamisen yhteydessä • luotu keinotekoisesti olosuhteet tuen saamiseksi; tai • olennaisesti kiertänyt julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia velvoitteitaan 20
 20. 21 ◊ Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999) kumottaisiin - Voimaantulosäännös, kumottavan lain mukaiset menettelyt (vireillä olevat asiat [harvinaisia], lykkäykset, tuen siirrot, lakkauttamiset, irtisanomiset ja takaisinperinnät) ◊ Yhteinen ojitusinvestointi lisättäisiin maatalouden rakennetuista annetun lain pykäliin -peruskuivatustoiminnan tukemisesta annettu laki (947/1997) kumotaan -vireillä olevaan hakemukset ja myönnetyt tuet kumottavan lain säännösten mukaan ◊ Paljon teknisiä muutoksia
 21. 2. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista ◊ Sähköinen tukihaku verkkopalvelussa ◊ Tukihakemus voidaan tehdä myös tarkoitusta varten vahvistetulla lomakkeella. Lomake voidaan toimittaa suojatulla sähköpostiyhteydellä käyttäen täytettävää pdf-lomaketta tai paperisena. Viimeksi mainittu on allekirjoitettava. - Saamen kielen erityisasema ◊ Perimättä voidaan jättää jatkossa on enintään 100 euroa, nykyisin 25 euroa. 22
 22. ◊ Tietojensaantioikeus ja tietojen luovuttaminen - Yhtenäistäminen uuden maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 annettavan lain kanssa. Muutoksella mahdollistetaan tietojen saanti Verohallinnon harmaan talouden yksiköltä. ◊ Maatalouden rakennetukilakiin ei tarvitse tehdä asiallista muutosta, koska siinä viitataan yllä olevaan lakiin. Vain viittaus korjataan. ◊ Paljon teknisiä korjauksia. 3. Kolttalaki ◊ Edellä selvitetyistä muutosehdotuksista poluralakiin on vaikutusta 7 pykälän kautta kolttalakiin, koska kolttalaissa viitataan kyseisiin pykäliin. ◊ Paljon teknisiä muutoksia. 23
 23. Kehittämistukilaki ja hallinnointilaki Lakihankkeen esittely 14.6.2022 Markus Lounela
 24. Hallinnointilaki • ”Uusi hallinnointilaki” eli laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista • Korvaa maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain (27/2014) • Toimielimien tehtävien kuvausta selkeytetty ja huomioitu uuden rahoituskauden termit • eri organisaatioiden (MMM, Ruokavirasto) hallinnointiin liittyvät tehtävät koottu yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi pykälissä • Strategiasuunnitelman hallinnointia koskevat säädökset koottu samaan lakiin (koskee osin myös markkinatukia, viljelijätukia) • Laissa säädettäisiin toimintaryhmien (Leader -ryhmät) valinnasta (vastaa nykylakia) • Teknisen avun säädökset kehittämistukilaista hallinnointilakiin • Maaseutuverkosto –termi säilyisi, vaikka tehtävät laajentuisivat 25
 25. Kehittämistukilaki • ”Uusi kehittämistukilaki” eli laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 • Korvaa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) • Koskee maaseudun yritys- ja hanketukia sekä Leader –rahoitusta kuten vanha lakikin • Tuettavat toimenpiteet perustuvat VN:n hyväksymään strategiasuunnitelmaehdotukseen • Prosessin sähköisyys korostuu kaikissa vaiheissa; tukien hakeminen, tukien maksaminen, seuranta • Vain sähköinen tuenhaku • Sähköisten viranomaistietojen mahdollisimman laaja hyödyntäminen (m.m. harmaan talouden selvitysyksikön selvitykset) • Uuden toimeenpanomallin vaikutus säädöksiin (tuloksellisuustarkastelu korostuu) • Seurantatietojen toimittaminen maksatuksen edellytykseksi (VNA-taso) • ELY –keskusten ja toimintaryhmien vastuut selkeiksi hankkeiden seurannassa 26
 26. Kehittämistukilaki • Menettelylliset säädökset eri tukimuotojen kesken mahdollisimman yhdenmukaiset • Seuraamukset • Uskottava hallinto- ja valvontajärjestelmä (EU-säädökset edellyttävät) • Hankintalain noudattamisen puutteiden laadun ja suuruuden huomioiminen maksatuksessa. Muut seuraamukset vrt. rakennetuet • Uusien toimenpiteiden huomioiminen • Leaderin toimenpiteet (yritystuet (käynnistystuki), joita voi hakea vain Leaderin kautta) eriytetään ja omat valtiontukisäännöt (perustuu EU-säädöksiin) • Tarvittavat kansalliset valvontapykälät (Ei enää EU-säädöksissä samalla tarkkuudella) • Toimintarahan osalta VNA sama kuin teknisen avun osalta. Menettelyt varsin lähellä toisiaan. Lakitasolla toimintaraha kuitenkin kehittämistukilaissa. • Yksinkertaistettuja kustannusmalleja hyödynnetään mahdollisimman laajasti 27
 27. Kehittämistukilaki • Hanke- ja yritystukien pykälien rakennetta yhtenäistetty. Lakia muutenkin tiivistetty. m.m. määrittelyjen määrää vähennetty • VNA –tasolle siirretään lakitasolta asioita eli n.s. puitelaki • kuten erityisesti korona-aikana esille tulleita tarpeettomasti lakitasolla olleita asioita (toteutusaikoja, jatkoaikoja- ja kertoja, maksukertoja koskevat säännökset) • Tarkemmat toimenpiteitä koskevat säännökset VNA-tasolla (Helpottaa tilanteita, jos EU- säädökset muuttuvat rahoituskauden aikana tai strategiasuunnitelmaa muutetaan) • Pysyvyysvelvoite muille kuin valtiontukien alaisille investoinneille (yleishyödylliset investoinnit) säädettävä kansallisesti (Siltä osin kuin ei tule EU-säädöksistä) • Takaisinperintäperusteiden selkeyttäminen ja täsmentäminen (EU-säädöksissä nykyistä suppeammin. ) • Poikkeuksellisten olosuhteiden yritystuki (optio vastaavaan kuin TEM:llä, jotta kattaisi kaikki toimialat) 28
Publicidad