Publicidad

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus

Maa- ja metsätalousministeriö
28 de Jan de 2021
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus(20)

Publicidad

Más de Maa- ja metsätalousministeriö(20)

Último(20)

Publicidad

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus

 1. Nappaa hiilestä kiinni − Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
 2. Hallitusohjelman tavoitteet • Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen. • Tavoitteena on maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen ja -varastojen ylläpitäminen ja vahvistaminen, vaikuttavien ilmastotoimien toimeenpano sekä tietopohjan vahvistaminen. • Toteutetaan hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin ilmastotoimia; ensimmäiset hankkeet käynnistyivät 2020 alkupuolella. • Kokonaisvaltainen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma valmistellaan vuoden 2021 aikana.
 3. Hiilineutraalisuus 2035 -tavoitteen edistäminen, maankäyttösektorin lisätoimien nettovaikutus 3 Mt CO2-ekvivalenttia/v. vuoteen 2035 mennessä Maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen ja -varastojen ylläpitäminen ja vahvistaminen Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukeminen maa- ja metsätaloudessa Maanomistajille ja maankäyttösektorin toimijoille uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joilla voidaan edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa Maankäyttösektorin ilmastotoimia koskevan tietopohjan vahvistaminen ja tietoon perustuvan päätöksenteon, toimenpiteiden ja vaikutusten arvioinnin edistäminen Kokonaiskestävyyden edistäminen Vaikuttavien ja kustannustehokkaiden ilmastotoimien ja niiden ohjauskeinojen toimeenpano hallitusohjelman mukaisesti Maankäyttösektorin ilmastotoimien tavoitteet
 4. Ilmastotoimenpidekokonaisuus • Ilmastokestävä maatalous • Hiiltä sitovat ja varastoivat sekä päästöjä vähentävät viljelytavat, -tekniikat ja tuotteet sekä palvelut • Turvepeltojen käyttö ja hoito • Maaperän kasvukunto, viljelyn monipuolistaminen, viljelykierrot • Edistetään EU- ja kansainvälistä yhteistyötä ml. 4/1000-aloitetta maatalouden hiilensidonnan ja varastojen vahvistamiseksi • Ilmastokestävä metsätalous • Huolehditaan metsien kasvukyvystä ja terveydestä ja edistetään monipuolisia metsien kasvatus- ja käsittelytapoja • Suometsien ilmastokestävä hoito • Metsänhoidon suositusten päivittäminen; hillinnän ja sopeutumisen edistäminen • Puun käytön edistäminen pitkäikäisissä puutuotteissa; tutkimus ja tuotekehitys sekä sivuvirtojen hyödyntäminen
 5. Ilmastotoimenpidekokonaisuus • Maankäytön muutokset ja kosteikot • Joutoalueiden metsitystuki • Laki joutoalueiden metsitystuesta vahvistettiin – haku avautuu maaliskuussa. • Metsäkadon vähentäminen • Monitavoitteisten kosteikkojen perustaminen • Hiilikorvausjärjestelmät ja markkinat • tutkimus • kokeilut • tietopohjan parantaminen
 6. Ilmastotoimenpidekokonaisuus • Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma • Laaja ohjelmakokonaisuus. • Ennakoi toimintaympäristön muutoksia. • Tuottaa ratkaisuja päätöksenteon tueksi tutkimukseen pohjautuen ja edistää tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. • Suuntaa ilmastoviisaiden maankäyttöratkaisujen tutkimusta korostamalla yhteiskunnallista vaikuttavuutta. • Tieto-ohjelma ml. digitalisaatio • Kartoitettu maankäyttösektorin nykyiset tietoaineistot ja tietotarpeet. • Laadittu toimenpide-ehdotukset tietoaineistojen kehittämiseksi ja käytön edistämiseksi. • Maaperätieto, maankäytön muutoksen seuranta, biomassan estimointi ja kartoitus, hiilimarkkinoiden tietotarpeet. • Tuetaan tietotuotteiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
 7. #hiilestäkiinni

Notas del editor

 1. Puhepointit: Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii fossiilisten päästöjen vähentämisen ohella myös maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista. Metsät ja maaperä ovat ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkeässä roolissa, koska ne ovat tällä hetkellä ainoat vaikuttavat keinot sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä. Toteutetaan hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin ilmastotoimia; ensimmäiset hankkeet käynnistyivät 2020 alkupuolella. Näiden mukana tämä esiselvitys hiilikompensaatiohankkeista. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma: Suunnitelmassa kuvataan toimintaympäristö, maankäyttösektorin nykyiset toimenpiteet ja niiden vaikutukset sekä määritetään tarvittavat toimenpiteet maankäyttösektorille asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä toimenpiteiden vaikutukset vähintään vuoteen 2035.
 2. Puhepointit: Tavoitteena on edistää Hiilineutraalisuus 2035 tavoitteen toteutumista maankäyttösektorin lisätoimilla, joiden nettovaikutus olisi 3 Mt C02 ekv. Tavoite saavutetaan: päästöjen vähentämisellä ja hiilinielujen sekä varastojen ylläpitämisellä ja vahvistamisella. Lisäksi tuetaan maa- ja metsätalouden sopeutumista sekä vahvistetaan tietopohjaa tukemaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Kokonaisuudessa kehitetään toimijoille uusia konkreettisia työvälineitä ja toimintatapoja. Ilmastotoimenpiteitä toteutetaan kokonaiskestävyys huomioiden. Metsähallitukselle uudet omistajapoliittiset linjaukset tukevat osaltaan tavoitteiden saavuttamista. Monikäyttömetsissä tavoitteena kasvattaa suunnitelmakauden toimenpiteillä hiilinielua väh.10 %:lla ennen vuotta 2035. Peitteellisen metsänkasvatuksen osuutta nostetaan 15 prosentista 25 prosenttiin uudistusluonteisista hakkuista. Lisäystä kohdennetaan erityisesti turvemaille.
 3. Puhepointit: Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä tuetaan laajalla tutkimus- ja kehittämistoiminnalla, neuvonnalla- ja koulutuksella sekä viestinnällä. Ilmastotoimenpidekokonaisuus koostuu seuraavista osa-alueista ja teemoista.
 4. Napataan yhdessä hiilestä kiinni!
Publicidad