Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

ඔස්ටොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය

 1. ඔස්ට ොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය වවදය ට ොහාන් ස රසිංහ
 2. ඔස්ට ොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය ටේ පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් ද ? අප විසන් ඔබ දැනුවත් කලා ද ? ට ොඑටසේ ේ, එ න්ද ?
 3. ඔස්ට ොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය ඔස්ට ොමියක් සහිත ටරෝගිටයකුටේ සා ා ය වයස වසර 68 ප ණ ටේ. එ ටහයින්, ඔස්ට ොමිය සහ ලිංගිකාශ්වාදය ගැ ඔවු ඇති වැදගත් ක නිතර අවතක්ටසේරු ව කරුණකි තවද , අද කාලටේ ආටරෝගය ශාලාටවන් ටරෝගීන් පි කිරී කඩි මින් සදුව ටහයින් ටේ පිළිබඳ ගත කිරී ඇති කාලය අඩු වී ඇත
 4. බලපා අන්ද ඍජු ටලස වක්‍ර ටලස
 5. ඍජු බලපෑේ
 6. ඍජු බලපෑේ
 7. ඍජු බලපෑේ
 8. ඍජු බලපෑේ ශලයකර් ආශ්‍රිත ව ලිංටේන්ඳ්‍රියයන් , ඒවාටේ රුධිර සැපයු ට න් ස් ායු සැපයු ව හානි ටහේතුටවන් හ ගනී එහි ප්‍රතිඵල: • ලිංගික ටබලහී තාවය • ප්‍රතිගාමී ට ෝච ය • ටයෝනි ාර්ගටේ වියල බව • ටේද ාකාරී සිංසර්ගය
 9. ලිංගික ටබලහී තාවය ශිෂ්ණය ප්‍රාණවත් කරවී පාල ය කර ස් ායු වල ව හානිය ටහේතුටවන් හ ගනී ටබොටහෝවි ඉටේ සුව ට ොවනු ඇත
 10. ප්‍රතිගාමී ට ෝච ය ශුක්‍ර ට ෝච ටේදී , ශුක්‍ර ධාතු පි ත ට ොපැමිටන්. ඒ ටවනුව ඒවා මුත්‍රාශය තුල ග න් ගනී ලිංගික ඇසුටර් අතෘප්ථිය ට න් ඳ සඵලතාව ද ටහේතු විය හැක
 11. ටයෝනි ාර්ගටේ වියල බව ටයෝනි ාර්ගය ටතත් කිරී පාල ය කර ස් ායු වල ව හානිය ට න් ටයෝනි ාර්ගය ඍජුව ව හානි ටහේතුටවන් හ ගනී
 12. ටේද ාකාරී සිංසර්ගය සා ා යටයන් ටයෝනි ාර්ගය හා ටරෝණි අස්ථි අතර ටකොට් යක් ටලස ක්‍රියා කර ගුද ාර්ගය සැත්කටේදී ඉවත් කටේ ේ, සිංසර්ගටේ දී ටයෝනිය, ටරෝණි අස්ථි හා ඍජුව ගැටීට න් සිංසර්ගය ටේද ාකාරී විය හැක
 13. වක්‍ර බලපෑේ
 14. වක්‍ර බලපෑේ බහිස්‍රාවය පාල ය කල ට ො හැකි වී ටහේතුටවන් ටේහ ස්වරූපය ව බලපෑ ටහේතුටවන් ඔස්ට ොමි නිසා ආත් ගරුත්වය ව හානිය ටහේතුටවන් හුටදක් එය පිහි ා ඇති ස්ථා ය නිසා ව අවහිරතාව ටහේතුටවන්
 15. ප්‍රතිඵල ලිංගික සහකරුවන් ඔවුන් ව ප්‍රතික්ටෂේප කිරී ඉඩ ඇත. ත ලිංගික සහකරුවන් තුළ ත ා ටකටරහි ඇති ආකර්ෂණය හී ටේ යයි බිය ඇති විය හැක. ලිංගික ඇසුර ටකටරහි ඔවුන් තුළ ඇති ඇේ ක්‍ර ක්‍ර ටයන් පහව යා හැක. ඔවුහු ත පවුටලන් ද ඈත් ව අතර ට ො යේ ටහෝ ස ාජ ගත වී ක ට ො ටයදී ඉඩ ඇත.
 16. ප්‍රතිඵල ස ලිංගික ඇසුටර් දී ගුද ාර්ගය ඉවත් කර ඇත් ේ ටහෝ එය සිංසර්ගය ටයෝගය ට ොව තත්වයක පත් ව ඇති වි (ඇතැේ වි ේවීලිංගිකයන් ද), ඔවුහු ඔස්ට ොමිටයහි සිංසර්ගටේ ටයදී ටපළටේ. ට ය ඔස්ට ොමිය හානිකර විය හැකි අතර බරපතල සිංකූල තාවයන් ද තුඩු දිය හැක.
 17. විසඳුේ
 18. ලිංගික ටබලහී තාවය ට ොටයකුත් ප්‍රතිකාර ක්‍ර ඇත. වහා වවදය උපටදස් කරා ටයොමු වන් . ලිංගික සහකරුවන් දැනුවත් කිරී ඉතා වැදගත්ය.
 19. ලිංගික ටබලහී තාවය
 20. ලිංගික ටබලහී තාවය
 21. ප්‍රතිගාමී ට ෝච ය ට ොටයක් වවදය ප්‍රතිකාර ක්‍ර ඇත. තත්වය පාල ය කිරී ඇතැේ ඖෂධ ප්‍ර ාණවත් ටේ. ට ොඑටසේ ේ, මුත්‍රා ස ඟ මිර ව ශුක්‍ර ලබා ටග , පිරිසදු කර සහකාරිය ටේ ගර්භාශටේ තැන්පත් කළ හැක. තව ද මී වඩා දියුණු ක්‍ර ටේදයන් ද උදවු කරගත හැක. වවදය ප්‍රතිකාර තුළින් ටබොටහෝවි සඵළථාව ළඟා කරගත හැක.
 22. ටයෝනි ාර්ගටේ වියල බව
 23. ටේද ාකාරී සිංසර්ගය
 24. පිළියේ සහ කරුවා ඔටේ ස්ට ෝ ාව සහ බෑගය නිරීක්ෂණය කිරී , අේලා බැලී ඉඩ ටදන් . මුත් එටසේ කිරී ඔවු බල ට ොකරන් . ඔවුන් එ නිසා අපහසුතාවය පත් වුවටහොත්, ඒ පිළිබඳව කණගාටු ට ොවන් . එය ප්‍රතික්ටෂේප කිරී ක් ටසේ ට ොසලකන් . ස්ට ෝ ාව හුරුවී සහකරුවන් අවශයය කාලය ලබා ටදන් .
 25. පිළියේ ස්ට ෝ ාව තිබිය දී ලිංගිකව එක් වී පිළිබඳ ව සහකරු සහ ඔබ තුළ ට ොටයක් ගැ ළු පැ ැගී සා ා යය සුලභ කරුණකි. එවි එවා එකිට කා අතර සාකච්ඡා කිරීට න් වඩාත් යහපත් ප්‍රතිඵල අත් කර ගත හැක. එකිට කා ගතින් ලිං වී සටී ත්, ආදරය, ටසට හස එකිට කා ටකටරහි විදහා දැක්වී ත් ඉතා වැදගත් ය.
 26. පිළියේ ලිංගිකව එක් වී ප්‍රථ ව, බෑගය හිස් කරන් , ඇතැේ වි , ස්ට ෝ ාව ටසෝදා හැරී ද යහපත්ය.
 27. පිළියේ ඉන් පසු බෑගය ාව සවි කරන් . ඇතැේ වි බෑගය වැටස ටසේ සැහැේලු ඇඳු ක් ටහෝ ආවරණයක් ඇඳී ද උපකාරී වනු ඇත.
 28. පිළියේ ලිංගික සිංසර්ගටේ දී ස්ට ෝ ාව සහකරුවා ටේ බර ටකලන් එේල ට ොව ටසේ ඉරියේ ාරු කරන් . ස්ට ෝ ාව උඩින් ටකොට් යක් තැබීට න් එය ව බලපෑ අව කර ගත හැක. ඔබ වඩාත් ගැලටප ක්‍ර ය ටතෝරා ගැනී කාලයක් ගතවිය හැක. ඉවසල ත් වන් .
 29. පිළියේ ලිංගික සිංසර්ගටේ දී වැරදීේ, අකරතැේබයන් සදු වී සා ා යය ටදයකි. ස්ට ෝ ා ැති අය ද එටසේ සදු වී සා ා යය ටදයකි. එවි කේපා ට ොවන් . ලැජ්ජා ට ොවන් . ස ා සී, වැරදි නිවැරදි කරටග සතු ලඟා කර ගැනී උත්සුක වන් .
 30. පිළියේ ඕ ෑ වි ක, උපටදස් අවශයය ේ ඔබටේ මිතුරු ස්ට ෝ ා සත්කාර ටහදි නිළධාරිනිය ටහෝ වවදයවරයා හමු වන් .
 31. ස්තූතියි
Publicidad