Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bid'ah

150 visualizaciones

Publicado el

Bahaya Virus Bid'ah

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Bid'ah

 1. 1. Kang furqon 1
 2. 2. Sunday, May 13, 2018 KF 2 َْ‫َت‬‫أ‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ين‬ِ‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ َ‫م‬ْ‫و‬َ‫ْي‬‫ل‬‫ا‬ِ‫ِت‬َ‫م‬ْ‫ع‬ِ‫ن‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ ‫ا‬ً‫ين‬ِ‫د‬ َ‫م‬ َ‫َل‬ْ‫س‬ِْ‫اْل‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ُ‫يت‬ِ‫ض‬َ‫ر‬َ‫و‬ “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al Ma’idah, 5 : 3)
 3. 3. Sunday, May 13, 2018 KF 3 ‫د‬َ‫ر‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫َن‬ِ‫ر‬ْ‫َم‬‫أ‬ ِ‫ِف‬ َ‫ث‬َ‫د‬ْ‫َح‬‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari 2550, Muslim 4589) ‫د‬َ‫ر‬ َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ف‬ َ‫َن‬ُ‫ر‬ْ‫َم‬‫أ‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ً‫َل‬َ‫م‬َ‫ع‬ َ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR.Bukhari 20, Muslim 4590)
 4. 4. Sunday, May 13, 2018 KF 4 IBNU RAJAB : “Secara tekstual (mantuq), hadits ini menunjukkan bahwa setiap amal yang tidak ada tuntunan dari syari’at maka amalan tersebut tertolak.”
 5. 5. KF 5 PENGERTIAN BID’AH SECARA ETIMOLOGI ِ‫ري‬‫غ‬ ‫من‬ ‫حيدث‬ ‫شيء‬ ‫سبق‬ ٍ‫أصل‬ membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. SECARA TERMINOLOGI ‫خمرتعة‬ ‫الدين‬ ‫يف‬ ‫يقة‬‫ر‬‫ط‬ ‫يقصد‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫تضاهي‬ ‫املبا‬ ‫عليها‬ ‫ابلسلوك‬‫لغة‬ ‫سب‬ ‫ه‬‫ّلل‬ ‫التعبد‬ ‫يف‬‫حانه‬ suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syari’at, yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah Kepada Allah Ta’ala.
 6. 6. Sunday, May 13, 2018 KF 6 SYAIKH IBNU TAIMIYYAH ،‫األمة‬ ‫سلف‬ ‫إمجاع‬ ‫أو‬ ‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫خالفت‬ ‫ما‬ ‫البدعة‬ ‫والعبادات‬ ‫االعتقادات‬ ‫من‬ “Bid’ah adalah apa-apa yang menyelishi al Kitab dan as Sunnah atau ijma’ (kesepakatan) salaf,baik berupa akidah dan ibadah.”
 7. 7. Sunday, May 13, 2018 KF 7 ُْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬َ‫و‬ َِّ‫اّلل‬ ُ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ِ‫يث‬ِ‫د‬َْ‫ْل‬‫ا‬ َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ُ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫ا‬َّ‫َم‬‫أ‬ٍ‫د‬َّ‫م‬َُ‫َح‬ ‫ه‬َ‫د‬ُ‫ه‬ ‫ه‬َ‫د‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ت‬َ‫َث‬َ‫د‬ُْ‫َح‬ ِ‫ر‬‫و‬ُ‫م‬ُ‫أل‬‫ا‬ ُّ‫ر‬َ‫ش‬َ‫و‬‫ة‬َ‫ل‬َ‫َل‬َ‫ض‬ ٍ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ب‬ ُّ‫ل‬ُ‫ك‬َ‫و‬ “Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. ejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (bid’ah) dan setiap bid’ah adalah sesat.” (HR. Muslim no. 867) ِ‫ر‬‫َّا‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫ِف‬ ٍ‫ة‬َ‫ل‬َ‫َل‬َ‫ض‬ َّ‫ل‬ُ‫ك‬َ‫و‬ “Setiap kesesatan tempatnya di neraka.” (HR. an Nasa’i 1578 dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani)
 8. 8. Sunday, May 13, 2018 KF 8 ِ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ث‬َ‫د‬ْ‫َح‬‫أ‬ ‫ال‬ِ‫إ‬ ‫ام‬َ‫ع‬ ِ‫َّاس‬‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ت‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫س‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫َم‬‫أ‬َ‫و‬ ،ً‫ة‬َ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ب‬،ً‫ة‬َّ‫ن‬ ُ‫ن‬َ‫ن‬ُّ‫الس‬ َ‫وت‬َُ‫ت‬َ‫و‬ ،ُ‫ع‬َ‫د‬ِ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫َي‬َْ‫َت‬ َّ‫َّت‬َ‫ح‬ “Setiap tahun ada saja orang yang membuat bid’ah dan mematikan sunnah, sehingga yang hidup adalah bid’ah dan sunnah pun mati.” (Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 10610. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma’ Zawa’id bahwa para perawinya tsiqoh/terpercaya)
 9. 9. Sunday, May 13, 2018 KF 9 ‫ة‬َ‫ل‬‫َل‬َ‫ض‬ ٍ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ب‬ ُّ‫ل‬ُ‫ك‬،ْ‫م‬ُ‫يت‬ِ‫ف‬ُ‫ك‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫ع‬ِ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ب‬َ‫ت‬ ‫ال‬َ‫و‬ ،‫وا‬ُ‫ع‬ِ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬ “Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, pen), janganlah membuat bid’ah. Karena (sunnah) itu sudah cukup bagi kalian. Semua bid’ah adalah sesat.” (Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 8770. Al Haytsamiy mengatakan dalam Majma’ Zawa’id bahwa para perowinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab shahih)
 10. 10. Sunday, May 13, 2018 KF 10 ً‫ة‬َ‫ن‬َ‫س‬َ‫ح‬ ُ‫َّاس‬‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫آه‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ، ‫ة‬َ‫ل‬َ‫َل‬َ‫ض‬ ٍ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ب‬ ُّ‫ل‬ُ‫ك‬ “Setiap bid’ah adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik.” (Lihat Al Ibanah Al Kubro li Ibni Baththoh, 1/219)
 11. 11. Sunday, May 13, 2018 KF 11 Terdapat kisah yang telah masyhur dari Ibnu Mas’ud ra ketika beliau melewati suatu masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran. Mereka bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah saw. Lalu Ibnu Mas’ud ra mengingkari mereka dengan mengatakan: “Hitunglah dosa-dosa kalian. Aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amalan kebaikan kalian tidak akan hilang. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad! Begitu cepat kebinasaan kalian! Mereka sahabat nabi kalian masih ada. Pakaian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam juga belum rusak. Bejananya pun belum pecah. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, apakah kalian berada dalam agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad? Ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan (bid’ah)?” Mereka menjawab: “Demi Allah, wahai Abu ‘Abdurrahman (Ibnu Mas’ud), kami tidaklah menginginkan selain kebaikan.” Ibnu Mas’ud berkata: “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun tidak mendapatkannya.” (HR. Ad Darimi. Dikatakan oleh Husain Salim Asad bahwa sanad hadits ini jayyid)
 12. 12. Sunday, May 13, 2018 KF 12 Alasan klasik dari orang yang berbuat bid’ah : “Menurut saya, segala sesuatu itu kembali pada niatnya masing-masing.”
 13. 13. Sunday, May 13, 2018 KF 13 FUDHAIL bin ‘IYADH berkata: “Apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai ajaran Nabi saw, amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula, apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau saw namun tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak akan diterima.”
 14. 14. Sunday, May 13, 2018 KF 14 INI KAN SUDAH JADI TRADISI !! Ini juga perkataan yang muncul ketika seseorang disanggah mengenai bid’ah yang dia lakukan. Ketika ditanya, “Kenapa kamu masih merayakan 3 hari atau 40 hari setelah kematian?” Dia menjawab: “Ini kan sudah jadi tradisi kami…”
 15. 15. Sunday, May 13, 2018 KF 15 َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬َ‫ت‬ْ‫ق‬ُ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬َ‫َث‬َ‫آ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ‫َن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ٍ‫ة‬َّ‫ُم‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫َن‬َ‫ء‬َ‫اب‬َ‫آ‬ َ‫َن‬ْ‫د‬َ‫ج‬َ‫و‬ َّ‫َن‬ِ‫إ‬ “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.” (QS. Az Zukhruf [43] : 22)
 16. 16. Sunday, May 13, 2018 KF 16 ُ‫ه‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ب‬ ْ‫ع‬َ‫د‬َ‫ي‬ َّ‫َّت‬َ‫ح‬ ٍ‫ة‬َ‫ع‬ْ‫د‬ِ‫ب‬ ِ‫ب‬ِ‫اح‬َ‫ص‬ ِ‫ه‬‫ل‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫َّو‬‫الت‬ َ‫ب‬َ‫ج‬َ‫ح‬ َ‫هللا‬ َ‫ن‬ِ‫إ‬ “Allah betul-betul akan menghalangi setiap pelaku bid’ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid’ahnya.” (HR. Thabrani, Dikatakan shahih oleh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhib no. 54)

×