Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
برنامه ریزی درس ی مدرسه 
استاد درس : جناب آقای دکتر مهدیزاده 
L/O/G/O 
محور 
School-Based 
Curriculum Development 
(SBCD) ...
در مفهومی محدود : 
یک شخص می تواند برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را اتخاذ یک سری از تصمیمهای 
مستقل برای کاربرد برنامه های ...
کانلی ) 1972 ( ، کس ی که روش برنامه ریزی درس ی از بالا به پایین رانقد نمود 
www.themegallery.com 
سیر تاریخی برنامه ریزی د...
• ظبق نظریه هریسون ) 1981 ( در مدارس ی که برنامه ریزی مدرسه محور اجرا می شود یک نکایل پویا بین خرده نظامهای مدرسه 
ای از ق...
www.themegallery.com 
متغیرهای دخیل و میزان گستردگی برنامه ریزی درس ی مدرسه محور 
• ملاحظه نمودن متغیرهای دخیل و توجه به م...
• نقش مدرسه و معلم در فرایند برنامه ریزی درس ی مورد تاکید قرار دارد 
• مدرسه ای که برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را در خود ...
• نیاز به سرمایه گذاری زیاد مدرسه برای اجرای موفق این گونه برنامه ها 
• بی کفایتی معلمان برای تهیه مواد آموزش ی ، محوری تر...
چهار حیطه مسائل اصلی وجود دارد که همچنان انباشت تحقیقات جدید و تجربه های فراوان را می طلبد : 
www.themegallery.com 
چشم ان...
برنامه ریزی درس ی مدرسه 
برگرفته از 
L/O/G/O 
محور 
Sabar (1989),School Based Curriculum 
Development, International Encyc...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

برنامه ریزی درسی مدرسه محور

1.601 visualizaciones

Publicado el

برنامه ریزی درسی مدرسه محور

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

برنامه ریزی درسی مدرسه محور

  1. 1. برنامه ریزی درس ی مدرسه استاد درس : جناب آقای دکتر مهدیزاده L/O/G/O محور School-Based Curriculum Development (SBCD) موضوع درس: برنامه ریزی آموزش ی
  2. 2. در مفهومی محدود : یک شخص می تواند برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را اتخاذ یک سری از تصمیمهای مستقل برای کاربرد برنامه های درس ی آماده شده ای بداند که مدیر و معلمان مد رسه برگزیده اند در مفهومی وسیع : برنامه ریزی درس ی مدرسه محور می تواند به عنوان یک فرایند تصمیم گیری نگ ریسته شود که شامل فعالیتهای تدوین ، آجرا ، و ارزشیابی کل برنامه های مدرسه می شود www.themegallery.com
  3. 3. کانلی ) 1972 ( ، کس ی که روش برنامه ریزی درس ی از بالا به پایین رانقد نمود www.themegallery.com سیر تاریخی برنامه ریزی درس ی مدرسه محور فرایند برنامه ریزی درس ی از نطر کانلی : 1) فراهم نمودن ماد برنامه درس ی توسط تدوین کنندگان یا برنامه ریزان بیرونی 2) برنامه ریزی آموزش ی در کلاس توسط تدوین کنندگانی که استفاده کننده ی برنامه ها نیز می باشند • در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 برنامه درس ی مدرسه محور به عنوان بک نظام مکمل برای فعالیتهای برنامه ریزی درس ی متمرکز مشروعیت یافت
  4. 4. • ظبق نظریه هریسون ) 1981 ( در مدارس ی که برنامه ریزی مدرسه محور اجرا می شود یک نکایل پویا بین خرده نظامهای مدرسه ای از قبیل وظیفه و ساختار ، استفاده از منابع و روابط انسانی وجود دارد www.themegallery.com ویژگیهای برنامه ریزی درس ی مدرسه محور • وظیفه و ساختار برنامه ریزی مدرسه محور فقط در مدرسه ای که آمادگی برای آن داشته باشد قابل اجرا است اجرای چنین رویه ای مستلزم وجود یک ساختار مردم سالارانه در مدرسه است که نظام ارتباطی آن به صورت افقی نه دیوان سالارانه عم ودی عمل نماید روابط انسانی و کاربرد منابع چگونه دانش آموز و اولیا در تصمیم گیری مشارکت داده می شوند ؟ چگونه مدرسه اجرای تصمیمها را به گروه های مختلف آموزش ی مدرسه می سپارد ؟ منابع چگونه سازماندهی می شوند ؟ شیوه ی هماهنگی و همکاری با سازمانهای خارج از مدرسه برای دریافت توصبه ها و بازخورد متخصصان چگونه است ؟ در مورد همه مسائل مذکور در بالا ، باید در مدرسه تصمیم گیری بشود ...
  5. 5. www.themegallery.com متغیرهای دخیل و میزان گستردگی برنامه ریزی درس ی مدرسه محور • ملاحظه نمودن متغیرهای دخیل و توجه به میزان گستردگی آنها در برنامه ریزی درس ی مدرسه محور • ازجمله موارد دخیل عبارتند از چه تعدادی از مشارکت کنندگان بالقوه ، به طور حقیقی در فرایند برنامه ریزی درس ی مشارکتمی کنند ؟ جایگاه مسئولیت پذیریی برای تصمیمهای برنامه ریزی درس ی کجاست ؟ آیا منشا بیرونی دارد ؟ عام یا مختص به یک آموزشگاه خاص است و چه مفهومی از واقعیتهای محیطی پذیرفته می شود؟
  6. 6. • نقش مدرسه و معلم در فرایند برنامه ریزی درس ی مورد تاکید قرار دارد • مدرسه ای که برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را در خود جای داده است ، یک مکان جذاب برای معلمان فراهم می کند تا فعالیت کنند ، زیرا فضای چنین مدرسه ای حمایت کننده و برانگیزاننده است w w طw.themegallery.com نکات مثبتو منفی در مورد برنامه ریزی درس ی مدرسه محور ÷ • ارتباطهای بین افراد در این گونه مدارس آسان است • در این مدارس منزلت معلم بالا است • از مشارکت والدین در تدوین برنامه درس ی نیز استقبال می شود • دانش آموزان احساس می کنند که یادگیری با نیازهای آنان ارتباط بیشتری دارد • کاربرد مواد درس ی موجب ترغیب می شود و تسهیلات لازم برای بهبود کیفیت تدریس فراهم می شود
  7. 7. • نیاز به سرمایه گذاری زیاد مدرسه برای اجرای موفق این گونه برنامه ها • بی کفایتی معلمان برای تهیه مواد آموزش ی ، محوری ترین موضوع برای انتقاد از این سبکبرنامه ریزی www.themegallery.com نکات مثبتو منفی در مورد برنامه ریزی درس ی مدرسه محور ÷ به شمار می آید • توانایی تخصص ی بیشتر معلمان در زمینه اجرای برنامه های تدوین شده است ، نه نگارشو تدوین برنامه برای اجرا • معلمانی که آموزش داده می شوند و از آنان انتظار می رود فرایند آموزش را محقق سازند ، ضرو رتا برای ساخت مواد درس ی توانایی ندارند • برنامه ریزی مدرسه محور تا حد زیادی به نوآوری و پیش قدمی مدرسه ، منابع مالی و انسانی و حمایت انجمن اولیاء و مربیان مدرسه وابسته است • مدارس از حیث دسترس ی به منابع با یکدیگر متفاوت اند • معیارهای حرفه ای مطرح برای تصمیم گیری ، با منافع ناظر بر حفظ قدرت و کنترل مبادله و مصالحه شود . این گونه مصالحه ها در معیارهای حرفه ای ، کیفیت کار مدرسه را به مخاطره می اندازد
  8. 8. چهار حیطه مسائل اصلی وجود دارد که همچنان انباشت تحقیقات جدید و تجربه های فراوان را می طلبد : www.themegallery.com چشم انداز آینده و تحقیقات مربوطه انتظار میرود وظیفه مدارس در مورد تدوین برنامه های درس ی وفشار ناش ی از آن کاهش نیابد • الف : تبیین عملکرد معلمان مدارس در فرایند برنامه ریزی درس ی و مشخص کردن راههایی برای به کاربستن مهارت و چیرگی آنان در مراحل مختلف تدوین برنامه درس ی و اجرای آن • ب : اضافه کردن مهارتهای برنامه ریزی درس ی مدرسه محور در برنامه های آموزش ی قبل و ضمن خدمت معلمان • ج : ایجاد شیوه های مختلف همکاری بین فعالیت های مربوط به برنامه های درس ی معلمان و افرادی که در حیطه های مختلف برنامه درس ی مشخص اند • د : مشخص کردن میزان و شرایط مشارکت دانش آموزان و اولیاء در برنامه ریزی درس ی مدرسه محور
  9. 9. برنامه ریزی درس ی مدرسه برگرفته از L/O/G/O محور Sabar (1989),School Based Curriculum Development, International Encyclopedia of Education,Supplementary Volume(1989), Nposthelwaiteand T . Husen (Eds). ترجمه دکتر احمدرضانصراصفهانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ارائه دهنده : محسن شریفی راد mohsen@sharifirad.com 89 – نیمسال دوم 90

×