Publicidad
Projecte linguistic
Projecte linguistic
Projecte linguistic
Projecte linguistic
Publicidad
Projecte linguistic
Projecte linguistic
Projecte linguistic
Projecte linguistic
Próximo SlideShare
Projecte tractament integrat de llengües 2Projecte tractament integrat de llengües 2
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Projecte linguistic

  1. PROJECTE LINGÜÍSTIC ZER EL Moianès ♦ CEIP Anton Busquets i Punset (Calders) ♦ CEIP La Popa (Castellcir) ♦ CEIP L’Estany ♦ CEIP Mura ♦ CEIP L’Esqueix (Monistrol de Calders) ♦ CEIP Sant Quirze Safaja
  2. Sumari: Introducció Tractament de les llengües Organització Materials curriculars Paper de la llengua com a àrea intrumental al centre. Relació i complementació amb les altres àrees
  3. Introducció: El projecte lingüístic forma part del Projecte Educatiu de Zona. És el document on es recullen els aspectes que fan referència a l’ús i l’ensenyament de les diverses llengües que es treballen a les nostres escoles. Aquest projecte es fonamenta en el decret que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va dictar el 28 d’abril del 1992, en el qual es tracten els obejctius assenyalats per cadascuna de les llengües. En els aprenentatges es respecten els drets lingüístics dels alumnes, garantint la no doscriminació i fomentant la integració cap a l’ús de la llengua del nostre país. Per introduir el català als alumnes que puguin arribar a les nostres escoles amb una altra llengua materna (castellà i altres) fem servir un procés d’immersió adaptat a l’edat, capacitat i nivell de comprensió de l’alumne, per tal que aquest pugui utilitzar aviat el català com a llengua vehicular. Donat el context catalanoparlant de la nostra zona, aquesta adaptació no presenta dificultats.
  4. Tractament de les llengües: Elements comuns. Tal com queda reflectit en el Projecte Curricular, hi ha una continguts comuns al català i castellà que s’introdueixen en català i es treballen i s’apliquen tant en català com en castellà. ( Tipologies de text, conceptes gramaticals…) Elements diferenciadors. En el moment d’introduir el castellà, es presenten els elements diferents ( lletres, sons). De la mateixa manera i a mesura que s’avança en el coneixement d’aquesta llengua es treballen d’una manera especial les diferències amb el català ( accentuació, frases fetes, conjugació dels verbs…) Llengua catalana. La llengua catalana té a les nostres escoles un tractament de primera llengua. S’utilitza com a llengua vehicular d’expressió oral i escrita en tots els àmbits dels centres ( entre mestres, mestre i alumnes, mestres i pares…) i com a llengua bàsica d’aprenentatge de qualsevol àrea, excepte el castellà i l’anglès. L’objectiu principal que ens plantegem és que utilitzin el català com a llengua vehicular i com allengua d’aprenentatge, amb el màxim de riquesa en quant a lectures i coneixement de diferents tipologies textuals. Llengua castellana. El castellà s’introdueix com a segona llengua a cicle inicial de primària, primer de manera oral i després, a poc a poc, escrita. Els objectius que ens plantegem són que siguin capaços d’utilitzar el castellà com a llengua vehicular i també com a llengua d’aprenentatge. Per aconseguir aquests objectius, a més de les hores específiques dedicades a aquesta llengua, s’hi fan algunes activitats, sobretot en les àrees de Coneixement del Medi social i natural ( conferències, recerques, debats ) i s’utilitzen habitualment llibres de consulta tant en català com en castellà.
  5. Llengua anglesa. L’anglès té el tractament de tercera llengua. S’introdueix a partir de primer curs de cicle mitjà, de manera gradual i agrupant els nens i les nenes segons el seu nivell. Els objectius que ens proposem són: Comprensió i expressió de missatges senzills. Lectura i comprensió global de textos apropiats al seu nivell. Elaboració de petits textos senzills Utilització del lèxic fonamental per l’elaboració de produccions orals i escrites.
  6. Organització: Professorat. El claustre és conscient de la conveniència que els nens i nenes identifiquin cada mestre o mestra amb una llengua concreta per faciclitar-ne l’us.Per això en totes les escoles que la composició del seu professorat ho permet, procurem que no sigui el tutor el que faci la llengua castellana o l’anglès, sinó un altre mestre quer entri expressament a la classe per treballar aquesta àrea. Els especialistes d’anglès són els resposables de planificar les activitats curriculars per a tots els grups de treball de la zona en aquesta llengua. Espai. La tendència és la de comptar amb un espai idoni per treballar les llengües. De moment, degut als problemes que tenim a la majoria d’escoles quant a espais, se separen els grups dels alumnes quan hi ha especialistes i es fan les classes en espais que no sempre són els desitjables. ( despatx, un racó de la classe…) Temps. Del temps destinat a l’aprenentatge de cada llengua, en fem dos apartats: per una banda el treball sistemàtic i per l’ús i l’aplicació. En llengua catalana i castellana l’horari que seguim se cenyeix bastant a la normativa publicada per la Generalitat fins al moment. Pel que fa a l’anglès en fem una aplicació progressiva des de primer de manera que cada grup tingui dues sessions d’una hora cadascuna a la setmana i els grups de cicle superior arribin a dues hores i mitja. També procurem que dins d’altres àmbits i activitats escolars l’anglès hi tingui una presència important ( pla de treball, recerques,…).Els cursos d’infantil reben sessions d’anglès a partir de Ei-5, en forma de tallers o sessions de mitja hora setmanal amb jocs i contes orals.
  7. Materials curriculars Creiem que els materials curriculars han de ser com més variats millor. Per això intentem anar dotant les nostres biblioteques de col.leccions diverses, que siguin atractives per als alumnes i els permetin avançar en tots els àmbits. A la majoria de les nostres classes no utilitzem llibres de text de manera sistemàtica, el que no vol dir que no hi hagi a totes les aules llibres de text, quaders i consultors, tant en català, en castellà com en anglès.Es compta també amb vídeos, revistes, diaris, així com altres materials que aportem als nens i mestres quan és necessari ( cartells, postals, làmines, fotografies…)
  8. Paper de la llengua com a àrea intrumental al centre. Relació i complementació amb les altres àrees. La llengua és una eina necessària per treballar a qualsevol àrea. És per això que tots els mestres de la Zona som conscients dels objectius que ens hem proposat. Cadascú des del seu lloc i segons l’activitat que realitza ajuda, corregeix, aprofundeix.. en tots els aspectes de la llengua oral i escrita. La llengua es treballa a totes les àrees i en totes les activitats, ja que és un mitjà de relació, comunicació i, sobretot, permet als alumnes entrar de ple en el món de la recerca i dels aprenentatges. Correspondències escolars Per tal que tots els alumnes entenguin el paper de la llengua com a mitjà de comunicació, una de les activitats anuals és l’organització de correspondència entre alumnes de diferents escoles. Aquest treball s’ha fet i es fa amb centres de ben diferents. En diverses d’aquestes correspondències ens servim d’internet, tot procurant que a través d’aquest mitjà de comunicació, aconseguim intercanviar treballs, participar en projectes, opinar , rebre opinions etc.
Publicidad