6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]

M
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
  γ γή η    χ ρημ    η
Διατμηματικό Μάθημα 
2010-2011

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τι είναι
Τι είναι
 Το πρώτο μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου 
 Τ   ώ   έ          ύ  δί
 (πριν τα οικονομικά)
 Εργαλείο σχεδιασμού
     ί      ύ
 Εργαλείο επικοινωνίας
 Εργαλείο ελέγχου και διόρθωσης της πορείας
 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
Τι είναι ένα Ε.Σ.
Τι είναι ένα Ε Σ

 «... περιγράφει τη μέθοδο διαχείρισης μιας συγκεκριμένης 
 δραστηριότητας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», (Stutely,
 2003)
 «... αντιπροσωπεύει μια σαφή διατύπωση του οράματος του 
 στελέχους [επιχειρηματία], τον τρόπο επίτευξής του και των 
 στελέχους [επιχειρηματία], τον τρόπο επίτευξής του και των
 κινδύνων που ενέχονται. Ουσιαστικά ενσωματώνει την αντίληψή 
 του/της για την επιχείρησή του/της, σήμερα, στο παρελθόν και 
 στο μέλλον» (Freemantle, 1994)
    μ    (     ,   )
 «... κάθε σχέδιο που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να 
 κοιτάξει μπροστά, να κατανείμει πόρους, να εστιάσει σε κρίσιμα 
 σημεία, και να προετοιμασθεί για προβλήματα και ευκαιρίες» 
    ί           θ ί    βλή        ί
 (Berry, 2000)
Γιατί; Η σκοπιμότητα ενός σχεδίου
Γιατί; Η σκοπιμότητα ενός σχεδίου

 Παρουσίαση μιας ιδέας και του τρόπου υλοποίησής της
  Σε επενδυτές
  Σε εταίρους
     ί
  Σε συνεργάτες
  Σε εργαζόμενους
 Με σκοπό:
  Τη βελτίωσή της (έλεγχο και συζήτηση) και
   προσέλκυση επένδυσης (‐σεων)
    ρ    η    ης (   )
      Σε υφιστάμενη επιχείρηση
      Σε νέα επιχείρηση
   παρακολούθηση της προόδου
 Έλεγχος
  Βιωσιμότητας
  Πραγματισμού (παραδοχών)
  Σχεδιασμού 
Ακροατήρια

 Εμείς
  Το γραπτό και οι αριθμοί επιβάλλουν τη σαφήνεια που 
  ο γραπτό αι οι αριθμοί επιβάλλου τη σαφή εια που
  διαφεύγει της προφορικής περιγραφής
 Συνεργάτες – ομάδα – επιχείρηση
 Περιβάλλον: οικογένεια, φίλοι κλπ.
 Επενδυτές: εταίροι, δανειστές, Επιχειρηματικοί Άγγελοι 
 κλπ.
Η λευκή βίβλος
Η λευκή βίβλος
 Όχι πολύ τεχνικό έγγραφο
 Ό   λύ    όέ   φ
 Περιγράφει το όφελος του πελάτη
  Αν το γράψει κάποιος πελάτης ή το διορθώσει ακόμη καλύτερα
 Μέχρι 10 σελίδες 
 1η σελίδα: σύνοψη – τονίζει μέχρι 3 οφέλη
 Να τη διαβάσει ο μέντορας
 Να η δ αβά ε ο έ ορας
 Δύο στόχοι
  Απευθύνεται σε μελλοντικούς πελάτες προετοιμάζοντάς τους για την πρώτη συνάντηση
    Το βρίσκουν και στην ιστοσελίδα μας
  Εστιάζει την ομάδα
Τι κάνει μία υλοποιήσιμη επιχειρηματική ιδέα


 Τι;
 Για ποιόν;;
 Πώς, Με ποιον τρόπο
 Από ποιόν;
 Από ποιόν;
 Γιατί θα πετύχει;
 Προοπτική;
 Από που θα την κάνουμε;
 Από που θα την κάνουμε;
Περιεχόμενο του σχεδίου επιχειρηματικής 
  ιδέας
   δέ

 Τίτλος ( Η επωνυμία της επιχείρησης ή ...)
 Η αποστολή της επιχείρησης: τι θα κάνει‐προσφέρει η 
 επιχείρηση (και πως);
 Αναλυτική  περιγραφή σχετικά με το τι θα κάνει η επιχείρηση
     ή ρ γρ φή χ     μ         η χ ρη η
 Σε προφορική παρουσίαση θα πρέπει να κερδίζει το 
 συνομιλητή σε πολύ λίγο χρόνο
 συνομιλητή σε πολύ λίγο χρόνο
Σε ποια αγορά απευθύνεται;
Σε ποια αγορά απευθύνεται;
 Ποιοι είναι οι πιθανοί αγοραστές – χρήστες
 Ποιος είναι ο ανταγωνισμός; 
  Τι δεν βλέπει ή δεν μπορεί να κάνει;
 Πόσους θα εξυπηρετεί;
   ς   ξ ηρ   ;
 Γιατί πιστεύετε ότι θα πετύχει
  Προστιθέμενη αξία για τους πελάτες
  Προστιθέμενη αξία για τους πελάτες
  Κενό ή ευκαιρία στην αγορά
  Μέγεθος αγοράς και περιθώρια ανάπτυξης 
  Μέγεθος αγοράς και περιθώρια ανάπτυξης
  Τάσεις και αλλαγές
Θέλει τρόπο
Θέλει τρόπο

 Πόσο εύκολο είναι η επιχειρηματική σας ιδέα να γίνει, με 
 κατάλληλους (εφικτούς) χειρισμούς υλοποιήσιμη;
 Ποιοί παράγοντες θα επηρεάσουν την επιτυχία της;
 Ποιά είναι εκείνα τα στοιχεία της στρατηγικής σας που σας δίνουν 
 ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας 
 της ιδέας σας; 
 Ρίσκο και απόδοση
 Ρίσκο και απόδοση
 Έχετε να δείξετε πετυχημένα παραδείγματα παρόμοιων 
 επιχειρηματικών εγχειρημάτων;
 επιχειρηματικών εγχειρημάτων;
Ποιοί;
 Η ομάδα που έχει συμβάλλει στην κατάρτιση της ιδέας 
 Ειδικότητες
 Τομείς εμπλοκής
 Διάθεση οικονομικής συμμετοχής
Πώς θα γίνει πραγματικότητα;
Πώς θα γίνει πραγματικότητα;

 Ένα σχέδιο υλοποίησης
  Βήμα‐βήμα
  Επιβεβαιώνει ότι:
  Επαρκούν οι άνθρωποι
  Υπάρχει η τεχνολογία
  Λύσεις είναι εφικτές
  Μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος
Δικαιοσύνη και νόμος
Δικαιοσύνη και νόμος
 Βιομηχανική ιδιοκτησία
 Καλές συμφωνίες
   ς μφ    ς
 «Τα γραπτά μένουν»
Η πρώτη εγκατάσταση:
πόσο εύκολη είναι η αρχή;
 ό  ύ λ ί      ή

 Οικονομική έναρξη
 Χώρος επαρκής δίχως περιττές σπατάλες
  ρ ς  ρ ής χ ς ρ    ς    ς
 Εξοπλισμός γραφείου
 Λειτουργικά έξοδα
 Λειτουργικά έξοδα
Οι πρώτοι πελάτες
Οι πρώτοι πελάτες
 Ειναι σημαντικοί:
  Για ενθάρρυνση
  Για επιβεβαίωση των υποθέσεών μας
  Ως πηγή πληροφόρησης
   ς ηγή ηρ φ ρη ης
  Ως χρηματοδότες
  Για να εστιάσουμε την ιδέα μας ακόμη καλύτερα 
  Για να εστιάσουμε την ιδέα μας ακόμη καλύτερα
  σύντομα
Και μετά;
Και μετά;
 Τι θα ακολουθήσει μετά την πρώτη περίοδο; 
 Τ θ   λ θή    ά    ώ   ί δ
 Ποια η ευρύτερη προοπτική;
 Πώς φανταζόμαστε την εταιρεία;
 ώ     ό        ί
 Πόσο μεγάλη θα είναι (κυρίως σε όρους προσωπικού) και 
 πως θα φτάσει εκεί;
 πως θα φτάσει εκεί;
Έξοδος
 Ποιό είναι το όραμα για την επιχείρηση;
 Μέχρι που θα ακολουθήσετε την επιχείρηση;
 Σε ποιον θα την παραδώσετε;
 Πως συνδέεται αυτό με τη χρηματοδότηση;
 Π   δέ    ό       δό
 Πως συνδέεται αυτό με τα προσωπικά σχέδια των μελών της 
 ομάδας;
  άδ
Η διαδικασία του Ε.Σ.
Η διαδικασία του Ε.Σ.
 Καθορισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας
 Περιγραφή παρούσας κατάστασης
 Ανάλυση αγοράς: ανταγωνισμός και τοποθέτησή μας (αδυναμίες 
 Α άλ     ά       ό     θέ ή    ( δ   ί
 και ισχυρά σημεία)
 Εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών
 Καθορισμός στόχων
 Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την 
 αξιοποίηση των ευκαιριών
 αξιοποίηση των ευκαιριών
 Διαμόρφωση στρατηγικής σε συγκεκριμένα και αποτελεσματικά 
 σχέδια
 Προβολές δαπανών, κερδών και ταμειακών ροών
 Π β λέ δ    ώ   δώ       ώ   ώ
 Ολοκλήρωση – Έλεγχος και ανασκόπηση.
Δύο τύποι
Δύο τύποι
 Συνοπτικό (www.miniplan.com)
  για την αρχική διερεύνηση
  ή την εκκίνηση(;) μιας μικρής επένδυσης
 Αναλυτικό
  Για την επένδυση και 
  Την παρακολούθηση
  Την παρακολούθηση
Περιεχόμενο Συνοπτικού Ε.Σ.
Περιεχόμενο Συνοπτικού Ε Σ
Τίτλος Επιχείρησης
Τίτλος Επιχείρησης
Τοποθεσία
Επιχειρησιακή Περίληψη
  χ ρη   ή ρ ηψη
 Αποστολή
  Επιχειρηματική σύλληψη
  Επιχειρηματικοί στόχοι (κερδοφορία κλπ) και 
  Επιχειρηματικοί στόχοι (κερδοφορία κλπ) και
  Σκοποί (στρατηγικού χαρακτήρα)
  Φιλοσοφία παραγωγής (περιβάλλοντος εργασίας)
  Μάρκετιν με βάση την αξία (Value-Based Marketing)
    ρ   μ β η η ξ (             g)
 Το προϊόν
 Κλειδιά για την επιτυχία (3‐4)
 Παρουσίαση της ομάδας υλοποίησης
 Παρουσίαση της ομάδας υλοποίησης
 Ανάλυση νεκρού σημείου 
 Ανάλυση αγοράς
Επιχειρηματική σύλληψη
Επιχειρηματική σύλληψη
Ποια είναι η αγορά‐στόχος που θα εξυπηρετείται;
Π   ί     ά ό     θ ξ     ί
 Ποιοί είναι οι προσδοκώμενοι χρήστες (αγορά στόχος);
 Σε ποιο επίπεδο τιμών;
 Σε ποιο επίπεδο τιμών;
 Αξία όχι λειτουργία: 
  όχι η διαχείριση στόλου λεωφορείων αλλά η μεταφορά αγαθών και 
   χ η   χ ρ η       φ ρ     ημ φ ρ γ
  υπηρεσιών
  Όχι η διαχείριση μουσείου, αλλά η ψυχαγωγία και ενημέρωση του 
  κοινού
Ποια το οφέλη που προσφέρονται;
 Ποια είναι τα κριτήρια ικανοποίησης των χρηστών;
         ρ ήρ      η ης   χρη  ;
 Πώς εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των χρηστών;
Αναλυτικό Σχέδιο
Αναλυτικό Σχέδιο
 Περίληψη
 Κυρίως σώμα
 Σύνοψη – επίλογος
 Συνημμένα και Παραρτήματα 
  Τεχνικές περιγραφές: τεχνολογία και προδιαγραφές
   Διαδικασίες
   Προϊόντα
   Π ϊό
  Διαφημιστικό υλικά και σήματα
  Λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση
  Λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση
  Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα ομάδας (που προτείνεται να 
  υλοποιήσει την πρόταση)
Ενδεικτική δομή κυρίως σώματος 
     ή μή ρ ς μ ς

 Προκαταρκτικές λεπτομέρειες
       έ λ   έ
 Παρούσα κατάσταση – Γενική Περιγραφή
 Ανάλυση ζήτησης
 Ανάλυση ζήτησης
 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 Λειτουργικό σχέδιο
    ργ   χ
  Προϊόντος ‐ υπηρεσίας
  Παραγωγικής διαδικασίας
 Ανάλυση κινδύνου
 Στρατηγική και σχέδια
 Χρηματοοικονομική ανάλυση (στο επόμενο εξάμηνο)
 Χρηματοοικονομική ανάλυση (στο επόμενο εξάμηνο)
Προκαταρκτικά
 Εξώφυλλο
 ξώφ λλ
  Επωνυμία
  Τίτλος έργου και Δραστηριότητα
    ς ργ     ρ ηρ η
  Χωροθέτηση
  Σύνολο προϋπολογισμού (στο Ε.Σ.)
  Συντάκτες: υπεύθυνος έργου και σύμβουλοι
    ά     ύθ   έ     ύ β λ
  Στοιχεία επικοινωνίας
 Μέλη ομάδας
  η μ  ς
 Τύπος επιχείρησης
  Δραστηριότητες (κατασκευαστική, εμπορική, τουριστική, υπηρεσιών κλπ) (νέα 
  ανεξάρτητη επιχείρηση, διαδοχή, εξαγορά, επέκταση, δικαιοπαροχή ‐ f
   ξά      ί   δ δ ή ξ    ά έ     δ     ή franchise) 
                                     hi )
 Κύρια προϊόντα
Γενική περιγραφή
Γενική περιγραφή
 Ιστορικό (επιχείρησης‐ομάδας και ιδέας)
 Δραστηριότητα
  ρ ηρ η
 Δομή και οργάνωση διοίκησης
 Νομική μορφή (στο Ε.Σ.)
 Νομική μορφή (στο Ε Σ )
Ανάλυση ζήτησης
Ανάλυση ζήτησης
 Ποιά είναι η αγορά στόχος;
 Ποιο το μέγεθός της;
 Πώς τμηματοποιείται;
 Ποια τα χαρακτηριστικά (πορτραίτο, προφίλ) του χρήστη 
 στόχου;
  ό
 Ποιές οι τάσεις και η δυναμική στην αγορά;
 Σε ποιά τμήματα και σε τί μερίδια στοχεύουμε;
 Πώς η τοποθεσία ή άλλες επιλογές μας θα ωφελήσουν τους 
 πελάτες;
  λά
Σε ποιά τμήματα της αγοράς απευθύνεστε;
 ε οιά μήμα α ης αγοράς α ευθύ εσ ε;

    Τμηματοποίηση (διακριτές ομάδες χρηστών) 
    Τ    ί  (δ   έ  άδ    ώ )
     με βάση ηλικία, είδος ανάγκης, ποσότητα αγοράς, αγοραστικές συνήθειες, 
     προτιμήσεις, συχνότητα αγοράς κλπ.
    Μέγεθος τμήματος
    Μέ θ   ή
    Ρυθμός αύξησης τμήματος

Εν δυνάμει     Κατανάλωση    Μέγεθος      Κατανάλωση    Αύξηση
Χρήστες      (ανά άτομο)             (ανά τμήμα)
Αθλητές      1         100        100        1%
Νέοι        1         300        300        1%
   γ
Οικολόγοι     1         200        200        2%
Έμποροι      20        10        200        2%
Σύνολο                         800        1,5%
H μέθοδος της κατάρευσης
(Longenecker et al., 2002)


Μεταβλητή                  Εκτίμηση  Μέγεθος

Πληθυσμός περιοχής στόχου (Θεσσαλία)          700000
Κατηγορία (Μαθητές)             15%    110000
Τμήμα που πληρεί τις προϋποθέσεις (Λύκειο,  40%    44000
Γυμνάσιο)
Αξιολογούν θετικά
Αξ λ  ύ θ   ά              60%    26400
Έχουν την ανάγκη               50%    13200
Πιθανοί χρήστες
Πθ  ί ή                  20%    2640
Ετήσια κατανάλωση(κατά κεφαλή)        4     10560
Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
        η ξ  ρ    ρβ    ς

Ανάλυση ανταγωνισμού
Α άλ        ύ
 Πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά σας;
 Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές; 
   Πώς είναι τοποθετημένοι οι ανταγωνιστές; 
   Τί προσφέρουν; 
   Ποιά τα πλεονεκτήματά τους; 
   Εϊναι στάσιμοι, αναπτύσσονται ή συρρικνώνονται;
   Τι σχεδιάζουν;
 Ποιά υποκατάστατα υπάρχουν;
 Ποιά είναι η ισχύς των προμηθευτών;
 Ποιά είναι η ισχύς των αγοραστών;
 Πόσο εύκολο είναι να μπει κάποιος στον κλάδο; Ποιά τα σημαντικότερα εμπόδια εισόδου; 
            μ     ς       ;     ημ    ρ μ       ;
 Πόσο εύκολη είναι η έξοδος; Ποιός είναι ο πιο πιθανός τρόπος εισόδου;
 Πώς θα αντιδράσουν στην ενδεχόμενη είσοδό σας;
Ανάλυση PEST
Ανάλυση PEST
 Μακροσκοπικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την 
 επιτυχία
  Πολιτικοί
  Πολ οί
  Οικονομικοί
  Κοινωνικοί
  Τεχνολογικοί
 Ανάλυση με βάση σενάρια
    ημ β η    ρ
Τι προσφέρουμε; 
Το προϊόν – Οι υπηρεσίες μας
    ό       ί
 Περιγραφή προϊόντος
 Π    φή   ϊό
 Σε ποιούς χρήστες στοχεύει;
 Ποιό το προσδοκώμενο όφελός των χρηστών από τη χρήση του 
 Ποιό το προσδοκώμενο όφελός των χρηστών από τη χρήση του
 προϊόντος ή της υπηρεσίας μας;
 Γιατί αξίζουν τον κόπο; Ποιές οι αντιδράσεις των μελλοντικών 
 πελατών;
 Γιατί θα είναι ανταγωνιστικό; (όχι κόστος, ποιότητα κ.λ.π.)
 Πώς διαφέρει από τον ανταγωνισμό;
 Πώ δ φέ      ό         ό
 Πόσο εύκολο είναι να το μιμηθούν οι ανταγωνιστές;
Ανταγωνισμός και Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  γ  μ ς     γ         ημ            Στρατηγικό πλεονέκτημα
             ρ ηγ       ημ


          Ιδιαιτερότητα
             ρ η     Θέση χ μη
                     η χαμηλού
          προϊόντος/υπηρεσίας κόστους

  Όλη η αγορά  Διαφοροποίηση     Συνολική Ηγεσία
                     κόστους
  Συγκεκριμένο        Αγορά Niche
  τμήμα
   ή
Έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και ανάπτυξη
 Τί;
 Γιατί;
   ;
 Πώς;
 Με ποιούς;
 Με ποιούς;
 Πόσο;
Πώς θα το παράγουμε;
Πώς θα το παράγουμε;
 Μέθοδος παραγωγής ‐Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας
 Μέθ δ       ή Π    φή      ή δ δ   ί
 Απαιτούμενοι πόροι (εξοπλισμός, κτίρια, ανθρώπινο 
 δυναμικό κ.λ.π.) και προοπτικές αύξησής τους
 δυναμικό κ λ π ) και προοπτικές αύξησής τους
 Τί δεν θα παράγουμε; (υπεργολαβίες, προμήθειες κ.λ.π.) –
 πηγές εφοδιασμού
 ηγ ς φ    μ
 Συστήματα ελέγχου παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας;
 Περιβαλλοντική διαχείριση
 Χωροθέτηση: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 Ανάλυση κόστους
Στρατηγική

 Ανάλυση SWOT (στην αρχή, αλλά στο κείμενο ως 
 συμπέρασμα)
 Σε τί είμαστε καλύτεροι και γιατί;
 Πώς τοποθετούμαστε στην αγορά;
 Ποιό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θέλουμε να 
 οικοδομήσουμε;
 Γιατί θα είναι δύσκολο για τους άλλους να μας φθάσουν;
 Ποιοί είναι οι κρίσιμοι πόροι στους οποίους βασιζόμαστε;
Σχέδιο μάρκετιν (επόμενο εξάμηνο)
Σχέδιο μάρκετιν (επόμενο εξάμηνο)

 Στόχοι ανά τμήμα αγοράς
 Μίγμα μάρκετιν
  Προϊόν: διαφορετικοί τύποι και εκδοχές
  Διάθεση: λιανικό, franchise, e-εμπόριο ...
  Προβολή και προώθηση: διαφήμιση, δημοσιότητα, προσωπικές 
  πωλήσεις, προώθηση πωλήσεων
  Τιμή
 Διαχείριση επωνυμίας και φήμης
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
(ένα μέρος στο επόμενο εξάμηνο)
 έ  έ     ό   ξά  )
 Κρισιμότητα για το εγχείρημα
 Σύνθεση ομάδας και διαπίστωση αναγκών
    η μ   ς       η  γ
 Προγραμματισμός ανάπτυξης
 Εκπαίδευση
 Σύστημα αμοιβών
Οικονομικό σχέδιο (επόμενο εξάμηνο)

 Προϋπολογισμός
  Πηγές χρηματοδότησης
  Χρόνος αποπληρωμής
 Κοστολόγηση
 Ταμειακές ροές
 Προβλέψεις: Αποτελέσματα χρήσης
  βλέψ     λέ    ή
Ανασκόπηση
Πηγή: ALBA 2007
Χαρακτηριστικά ενός καλού Ε.Σ.
Χαρακτηριστικά ενός καλού Ε.Σ.

 Ειλικρίνεια
 Ρεαλισμός
 Τεκμηρίωση
 Εσωτερική συνοχή: εξάλειψη αντιφάσεων
 Σαφής στρατηγική:
   φής ρ ηγ ή
  Που είμαστε
  Που πάμε και πότε
  Πώς θα το επιτύχουμε
  Πώ θ     ύ
 Ποσοτικοποίηση των στόχων
 Αφοσίωση και δέσμευση
  φ    η    μ  η
 Επαγγελματική παρουσίαση
 Εξειδικευμένες γνώσεις
ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ε.Ι. 
ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ε.Ι.

  Σύνοψη
  Περιγραφή επιχείρησης
  Περιγραφή επιχείρησης
  Προϊόν(τα) ή/και υπηρεσία(ες)
  Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού
     η γ ρ ς     γ  μ
  Οργανωτική δομή – Στρατηγική παραγωγής
  Στρατηγική μαρκετινγ και πωλήσεων (μέρος Α)
  Ανθρώπινοι πόροι και Ομάδα Διοίκησης
  Συμπέρασμα για την ελκυστικότητα της ιδέας ‐ SWOT
  Παραρτήματα με απαραίτητα στοιχεία
Πηγές χρηματοδότησης (για να τις έχουμε 
υπόψη)
 όψ )
1.  Τα δικά σας χρήματα
   Τ δ ά     ή
2.  Χορηγίες ή φιλικά δάνεια
3.  Έσοδα
   Έ δ
4.  Μέντορας
5.  Φίλοι του μέντορα
   Φίλοι του μέντορα
6.  Τράπεζα
7.  Πελάτες με δικαίωμα συμμετοχής
   Πελάτες με δικαίωμα συμμετοχής
8.  Επιχειρηματικοί άγγελοι
9.
9   Venture Capital
10.  Αξιότιμοι κύριοι με σκούρα γυαλιά
1 de 42

Recomendados

2 epixeirin 2013-14 por
2 epixeirin 2013-142 epixeirin 2013-14
2 epixeirin 2013-14moke_uth
872 vistas63 diapositivas
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12 por
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 121 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός b 2011 12moke_uth
595 vistas35 diapositivas
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 13 por
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 131 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 13
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 13moke_uth
1.2K vistas58 diapositivas
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo) por
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)moke_uth
1.2K vistas32 diapositivas
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013 por
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 201311 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013moke_uth
921 vistas15 diapositivas
6 το σχέδιο marketing 2012 2013 por
6 το σχέδιο marketing 2012 20136 το σχέδιο marketing 2012 2013
6 το σχέδιο marketing 2012 2013moke_uth
1.4K vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων por
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεωνσεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων Cyprus Business Community
307 vistas4 diapositivas
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςΟι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςSousana Kalfa
420 vistas30 diapositivas
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςSousana Kalfa
1.6K vistas30 diapositivas
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen por
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenPanagiotis A. Christopoulos MSc MBA - Strategy Advisor
83 vistas28 diapositivas
Facebook marketing por
Facebook marketingFacebook marketing
Facebook marketingGerasimos Tzamarelos
1.1K vistas34 diapositivas
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode] por
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Gerasimos Tzamarelos
639 vistas42 diapositivas

La actualidad más candente(14)

σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων por Cyprus Business Community
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεωνσεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
σεμινάριο πιστωτική πολιτική και ‘έλεγχος πιστώσεων
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por Sousana Kalfa
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςΟι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa420 vistas
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por Sousana Kalfa
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa1.6K vistas
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode] por Gerasimos Tzamarelos
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 por Syros Koskovolis
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Syros Koskovolis241 vistas
Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης por Panayotis Sofianopoulos
Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής ΑνάλυσηςΒασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης
Βασικά Στοιχεία Θεμελιώδους και Τεχνικής Ανάλυσης
επιχειρηματικότητα & καινοτομία por Gerasimos Tzamarelos
επιχειρηματικότητα & καινοτομίαεπιχειρηματικότητα & καινοτομία
επιχειρηματικότητα & καινοτομία
9 τιμολογιακή πολιτική por moke_uth
9 τιμολογιακή πολιτική9 τιμολογιακή πολιτική
9 τιμολογιακή πολιτική
moke_uth3.4K vistas
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας por Iosif Alvertis
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτηταςΕπιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Iosif Alvertis150 vistas
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1 por moke_uth
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1
moke_uth4.2K vistas
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη) por Iosif Alvertis
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου (Διάλεξη)
Iosif Alvertis120 vistas
ερευνητική εργασία Β' τάξη (2013-14)-Επενδύσεις σε περίοδο κρίσης por ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας
ερευνητική εργασία Β' τάξη (2013-14)-Επενδύσεις σε περίοδο κρίσηςερευνητική εργασία Β' τάξη (2013-14)-Επενδύσεις σε περίοδο κρίσης
ερευνητική εργασία Β' τάξη (2013-14)-Επενδύσεις σε περίοδο κρίσης

Destacado

2ª Newsletter do Projeto PaeLife por
2ª Newsletter do Projeto PaeLife2ª Newsletter do Projeto PaeLife
2ª Newsletter do Projeto PaeLifePaelife Consortium
385 vistas3 diapositivas
CDSI Game - Roles por
CDSI Game - RolesCDSI Game - Roles
CDSI Game - RolesAmy Sample Ward
746 vistas1 diapositiva
3 αξιωσεις ις por
3 αξιωσεις ις3 αξιωσεις ις
3 αξιωσεις ιςmoke_uth
587 vistas25 diapositivas
&Y tgs P kii for por
&Y tgs P kii for&Y tgs P kii for
&Y tgs P kii forOktavian Dani
513 vistas5 diapositivas
English versiontallerccb lab por
English versiontallerccb labEnglish versiontallerccb lab
English versiontallerccb labRamon Sangüesa
844 vistas14 diapositivas
7 024 - 2012 resolucao mobilidade discente por
7  024 - 2012 resolucao mobilidade discente7  024 - 2012 resolucao mobilidade discente
7 024 - 2012 resolucao mobilidade discenteDirecao Ccsa-Jacarezinho Direito
468 vistas11 diapositivas

Similar a 6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]

katartisi epix sxediou.ppt por
katartisi epix sxediou.pptkatartisi epix sxediou.ppt
katartisi epix sxediou.pptssuser359522
6 vistas36 diapositivas
Business Plan Greek por
Business Plan GreekBusiness Plan Greek
Business Plan GreekAUEB MBA full-time alumni
2.7K vistas39 diapositivas
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_cy por
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_cyBiz miz o1 m6_u6.2.r6_cy
Biz miz o1 m6_u6.2.r6_cyKATHLEENBULTEEL
38 vistas20 diapositivas
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ por
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣGeorge Papavasileiou
3.1K vistas24 diapositivas
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 por
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Fotini Babanara
53 vistas2 diapositivas

Similar a 6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode](20)

katartisi epix sxediou.ppt por ssuser359522
katartisi epix sxediou.pptkatartisi epix sxediou.ppt
katartisi epix sxediou.ppt
ssuser3595226 vistas
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ por George Papavasileiou
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
George Papavasileiou3.1K vistas
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 por Fotini Babanara
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara53 vistas
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού por Cyprus Business Community
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμούυπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
υπηρεσία αναδιάρθρωσης οικονομικής πολιτικής και δανεισμού
Το Βιογραφικό Σημείωμα por Skywalker.gr
Το Βιογραφικό ΣημείωμαΤο Βιογραφικό Σημείωμα
Το Βιογραφικό Σημείωμα
Skywalker.gr8.8K vistas
HRM IN BRIEF por athgouras
HRM IN BRIEFHRM IN BRIEF
HRM IN BRIEF
athgouras1.5K vistas
Hrm In Brief (1) por athgouras
Hrm In Brief (1)Hrm In Brief (1)
Hrm In Brief (1)
athgouras311 vistas
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ por Polidoros Stellatos
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ & NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Polidoros Stellatos429 vistas
Αρχές Διαχείρισης Διαδικασιών (BPM) por Panagiotis Leontios
Αρχές Διαχείρισης Διαδικασιών (BPM)Αρχές Διαχείρισης Διαδικασιών (BPM)
Αρχές Διαχείρισης Διαδικασιών (BPM)
Panagiotis Leontios126 vistas
Market Survey por athgouras
Market SurveyMarket Survey
Market Survey
athgouras888 vistas
Sales Monitor 2007 por Uroborus
Sales Monitor 2007Sales Monitor 2007
Sales Monitor 2007
Uroborus352 vistas
Digital Strategy | Sergios Dimitriadis | AUEB por DigiMa
Digital Strategy | Sergios Dimitriadis | AUEBDigital Strategy | Sergios Dimitriadis | AUEB
Digital Strategy | Sergios Dimitriadis | AUEB
DigiMa7.5K vistas
2 επιχειρείν 2012 por moke_uth
2  επιχειρείν 20122  επιχειρείν 2012
2 επιχειρείν 2012
moke_uth419 vistas
Social media Research ioc3 por IoC gr
Social media Research ioc3Social media Research ioc3
Social media Research ioc3
IoC gr2K vistas

Más de moke_uth

1 intro to e 2013 por
1  intro to e 20131  intro to e 2013
1 intro to e 2013moke_uth
689 vistas13 diapositivas
Business model canvas greek gk por
Business model canvas greek gkBusiness model canvas greek gk
Business model canvas greek gkmoke_uth
2.4K vistas1 diapositiva
10 κοστολόγηση 2012 13 por
10 κοστολόγηση 2012 1310 κοστολόγηση 2012 13
10 κοστολόγηση 2012 13moke_uth
1K vistas17 diapositivas
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013 por
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 20134 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013moke_uth
3.7K vistas69 diapositivas
5 καταιγισμός ιδεών 2012 por
5 καταιγισμός ιδεών  20125 καταιγισμός ιδεών  2012
5 καταιγισμός ιδεών 2012moke_uth
583 vistas23 diapositivas
3 4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012 por
3  4 η επιχειρηματική σύλληψη 20123  4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012
3 4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012moke_uth
482 vistas39 diapositivas

Más de moke_uth(20)

1 intro to e 2013 por moke_uth
1  intro to e 20131  intro to e 2013
1 intro to e 2013
moke_uth689 vistas
Business model canvas greek gk por moke_uth
Business model canvas greek gkBusiness model canvas greek gk
Business model canvas greek gk
moke_uth2.4K vistas
10 κοστολόγηση 2012 13 por moke_uth
10 κοστολόγηση 2012 1310 κοστολόγηση 2012 13
10 κοστολόγηση 2012 13
moke_uth1K vistas
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013 por moke_uth
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 20134 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013
moke_uth3.7K vistas
5 καταιγισμός ιδεών 2012 por moke_uth
5 καταιγισμός ιδεών  20125 καταιγισμός ιδεών  2012
5 καταιγισμός ιδεών 2012
moke_uth583 vistas
3 4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012 por moke_uth
3  4 η επιχειρηματική σύλληψη 20123  4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012
3 4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012
moke_uth482 vistas
1 intro to e 2012 por moke_uth
1  intro to e 20121  intro to e 2012
1 intro to e 2012
moke_uth433 vistas
Synergy por moke_uth
SynergySynergy
Synergy
moke_uth364 vistas
Presentation1 por moke_uth
Presentation1Presentation1
Presentation1
moke_uth604 vistas
κπ τροποςσυνταξης Volos por moke_uth
κπ τροποςσυνταξης Volosκπ τροποςσυνταξης Volos
κπ τροποςσυνταξης Volos
moke_uth365 vistas
κπ τεχνπληρ New volos por moke_uth
κπ τεχνπληρ New volosκπ τεχνπληρ New volos
κπ τεχνπληρ New volos
moke_uth357 vistas
2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα por moke_uth
2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα
2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα
moke_uth403 vistas
2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι por moke_uth
2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι
2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι
moke_uth775 vistas
5 παραδειγματα πγκ por moke_uth
5 παραδειγματα πγκ5 παραδειγματα πγκ
5 παραδειγματα πγκ
moke_uth811 vistas
4 τεχνπληρ πγκ por moke_uth
4 τεχνπληρ πγκ4 τεχνπληρ πγκ
4 τεχνπληρ πγκ
moke_uth363 vistas
2 στρατηγικη por moke_uth
2 στρατηγικη2 στρατηγικη
2 στρατηγικη
moke_uth327 vistas
1 καινοτομιαδι por moke_uth
1 καινοτομιαδι1 καινοτομιαδι
1 καινοτομιαδι
moke_uth412 vistas
σύμβουλοι επιχειρήσεων συστήματα διαχείρισης por moke_uth
σύμβουλοι επιχειρήσεων συστήματα διαχείρισηςσύμβουλοι επιχειρήσεων συστήματα διαχείρισης
σύμβουλοι επιχειρήσεων συστήματα διαχείρισης
moke_uth679 vistas
βολος por moke_uth
βολοςβολος
βολος
moke_uth366 vistas
Alico giamenis por moke_uth
Alico giamenisAlico giamenis
Alico giamenis
moke_uth420 vistas

6 η επιχειρηματική ιδέα - 2010-11 [compatibility mode]

 • 1. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα γ γή η χ ρημ η Διατμηματικό Μάθημα  2010-2011 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 2. Τι είναι Τι είναι Το πρώτο μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου  Τ ώ έ ύ δί (πριν τα οικονομικά) Εργαλείο σχεδιασμού ί ύ Εργαλείο επικοινωνίας Εργαλείο ελέγχου και διόρθωσης της πορείας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
 • 3. Τι είναι ένα Ε.Σ. Τι είναι ένα Ε Σ «... περιγράφει τη μέθοδο διαχείρισης μιας συγκεκριμένης  δραστηριότητας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα», (Stutely, 2003) «... αντιπροσωπεύει μια σαφή διατύπωση του οράματος του  στελέχους [επιχειρηματία], τον τρόπο επίτευξής του και των  στελέχους [επιχειρηματία], τον τρόπο επίτευξής του και των κινδύνων που ενέχονται. Ουσιαστικά ενσωματώνει την αντίληψή  του/της για την επιχείρησή του/της, σήμερα, στο παρελθόν και  στο μέλλον» (Freemantle, 1994) μ ( , ) «... κάθε σχέδιο που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να  κοιτάξει μπροστά, να κατανείμει πόρους, να εστιάσει σε κρίσιμα  σημεία, και να προετοιμασθεί για προβλήματα και ευκαιρίες»  ί θ ί βλή ί (Berry, 2000)
 • 4. Γιατί; Η σκοπιμότητα ενός σχεδίου Γιατί; Η σκοπιμότητα ενός σχεδίου Παρουσίαση μιας ιδέας και του τρόπου υλοποίησής της Σε επενδυτές Σε εταίρους ί Σε συνεργάτες Σε εργαζόμενους Με σκοπό: Τη βελτίωσή της (έλεγχο και συζήτηση) και προσέλκυση επένδυσης (‐σεων) ρ η ης ( ) Σε υφιστάμενη επιχείρηση Σε νέα επιχείρηση παρακολούθηση της προόδου Έλεγχος Βιωσιμότητας Πραγματισμού (παραδοχών) Σχεδιασμού 
 • 5. Ακροατήρια Εμείς Το γραπτό και οι αριθμοί επιβάλλουν τη σαφήνεια που  ο γραπτό αι οι αριθμοί επιβάλλου τη σαφή εια που διαφεύγει της προφορικής περιγραφής Συνεργάτες – ομάδα – επιχείρηση Περιβάλλον: οικογένεια, φίλοι κλπ. Επενδυτές: εταίροι, δανειστές, Επιχειρηματικοί Άγγελοι  κλπ.
 • 6. Η λευκή βίβλος Η λευκή βίβλος Όχι πολύ τεχνικό έγγραφο Ό λύ όέ φ Περιγράφει το όφελος του πελάτη Αν το γράψει κάποιος πελάτης ή το διορθώσει ακόμη καλύτερα Μέχρι 10 σελίδες  1η σελίδα: σύνοψη – τονίζει μέχρι 3 οφέλη Να τη διαβάσει ο μέντορας Να η δ αβά ε ο έ ορας Δύο στόχοι Απευθύνεται σε μελλοντικούς πελάτες προετοιμάζοντάς τους για την πρώτη συνάντηση Το βρίσκουν και στην ιστοσελίδα μας Εστιάζει την ομάδα
 • 7. Τι κάνει μία υλοποιήσιμη επιχειρηματική ιδέα Τι; Για ποιόν;; Πώς, Με ποιον τρόπο Από ποιόν; Από ποιόν; Γιατί θα πετύχει; Προοπτική; Από που θα την κάνουμε; Από που θα την κάνουμε;
 • 8. Περιεχόμενο του σχεδίου επιχειρηματικής  ιδέας δέ Τίτλος ( Η επωνυμία της επιχείρησης ή ...) Η αποστολή της επιχείρησης: τι θα κάνει‐προσφέρει η  επιχείρηση (και πως); Αναλυτική  περιγραφή σχετικά με το τι θα κάνει η επιχείρηση ή ρ γρ φή χ μ η χ ρη η Σε προφορική παρουσίαση θα πρέπει να κερδίζει το  συνομιλητή σε πολύ λίγο χρόνο συνομιλητή σε πολύ λίγο χρόνο
 • 9. Σε ποια αγορά απευθύνεται; Σε ποια αγορά απευθύνεται; Ποιοι είναι οι πιθανοί αγοραστές – χρήστες Ποιος είναι ο ανταγωνισμός;  Τι δεν βλέπει ή δεν μπορεί να κάνει; Πόσους θα εξυπηρετεί; ς ξ ηρ ; Γιατί πιστεύετε ότι θα πετύχει Προστιθέμενη αξία για τους πελάτες Προστιθέμενη αξία για τους πελάτες Κενό ή ευκαιρία στην αγορά Μέγεθος αγοράς και περιθώρια ανάπτυξης  Μέγεθος αγοράς και περιθώρια ανάπτυξης Τάσεις και αλλαγές
 • 10. Θέλει τρόπο Θέλει τρόπο Πόσο εύκολο είναι η επιχειρηματική σας ιδέα να γίνει, με  κατάλληλους (εφικτούς) χειρισμούς υλοποιήσιμη; Ποιοί παράγοντες θα επηρεάσουν την επιτυχία της; Ποιά είναι εκείνα τα στοιχεία της στρατηγικής σας που σας δίνουν  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας  της ιδέας σας;  Ρίσκο και απόδοση Ρίσκο και απόδοση Έχετε να δείξετε πετυχημένα παραδείγματα παρόμοιων  επιχειρηματικών εγχειρημάτων; επιχειρηματικών εγχειρημάτων;
 • 11. Ποιοί; Η ομάδα που έχει συμβάλλει στην κατάρτιση της ιδέας  Ειδικότητες Τομείς εμπλοκής Διάθεση οικονομικής συμμετοχής
 • 12. Πώς θα γίνει πραγματικότητα; Πώς θα γίνει πραγματικότητα; Ένα σχέδιο υλοποίησης Βήμα‐βήμα Επιβεβαιώνει ότι: Επαρκούν οι άνθρωποι Υπάρχει η τεχνολογία Λύσεις είναι εφικτές Μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος
 • 13. Δικαιοσύνη και νόμος Δικαιοσύνη και νόμος Βιομηχανική ιδιοκτησία Καλές συμφωνίες ς μφ ς «Τα γραπτά μένουν»
 • 14. Η πρώτη εγκατάσταση: πόσο εύκολη είναι η αρχή; ό ύ λ ί ή Οικονομική έναρξη Χώρος επαρκής δίχως περιττές σπατάλες ρ ς ρ ής χ ς ρ ς ς Εξοπλισμός γραφείου Λειτουργικά έξοδα Λειτουργικά έξοδα
 • 15. Οι πρώτοι πελάτες Οι πρώτοι πελάτες Ειναι σημαντικοί: Για ενθάρρυνση Για επιβεβαίωση των υποθέσεών μας Ως πηγή πληροφόρησης ς ηγή ηρ φ ρη ης Ως χρηματοδότες Για να εστιάσουμε την ιδέα μας ακόμη καλύτερα  Για να εστιάσουμε την ιδέα μας ακόμη καλύτερα σύντομα
 • 16. Και μετά; Και μετά; Τι θα ακολουθήσει μετά την πρώτη περίοδο;  Τ θ λ θή ά ώ ί δ Ποια η ευρύτερη προοπτική; Πώς φανταζόμαστε την εταιρεία; ώ ό ί Πόσο μεγάλη θα είναι (κυρίως σε όρους προσωπικού) και  πως θα φτάσει εκεί; πως θα φτάσει εκεί;
 • 17. Έξοδος Ποιό είναι το όραμα για την επιχείρηση; Μέχρι που θα ακολουθήσετε την επιχείρηση; Σε ποιον θα την παραδώσετε; Πως συνδέεται αυτό με τη χρηματοδότηση; Π δέ ό δό Πως συνδέεται αυτό με τα προσωπικά σχέδια των μελών της  ομάδας; άδ
 • 18. Η διαδικασία του Ε.Σ. Η διαδικασία του Ε.Σ. Καθορισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας Περιγραφή παρούσας κατάστασης Ανάλυση αγοράς: ανταγωνισμός και τοποθέτησή μας (αδυναμίες  Α άλ ά ό θέ ή ( δ ί και ισχυρά σημεία) Εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών Καθορισμός στόχων Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την  αξιοποίηση των ευκαιριών αξιοποίηση των ευκαιριών Διαμόρφωση στρατηγικής σε συγκεκριμένα και αποτελεσματικά  σχέδια Προβολές δαπανών, κερδών και ταμειακών ροών Π β λέ δ ώ δώ ώ ώ Ολοκλήρωση – Έλεγχος και ανασκόπηση.
 • 19. Δύο τύποι Δύο τύποι Συνοπτικό (www.miniplan.com) για την αρχική διερεύνηση ή την εκκίνηση(;) μιας μικρής επένδυσης Αναλυτικό Για την επένδυση και  Την παρακολούθηση Την παρακολούθηση
 • 20. Περιεχόμενο Συνοπτικού Ε.Σ. Περιεχόμενο Συνοπτικού Ε Σ Τίτλος Επιχείρησης Τίτλος Επιχείρησης Τοποθεσία Επιχειρησιακή Περίληψη χ ρη ή ρ ηψη Αποστολή Επιχειρηματική σύλληψη Επιχειρηματικοί στόχοι (κερδοφορία κλπ) και  Επιχειρηματικοί στόχοι (κερδοφορία κλπ) και Σκοποί (στρατηγικού χαρακτήρα) Φιλοσοφία παραγωγής (περιβάλλοντος εργασίας) Μάρκετιν με βάση την αξία (Value-Based Marketing) ρ μ β η η ξ ( g) Το προϊόν Κλειδιά για την επιτυχία (3‐4) Παρουσίαση της ομάδας υλοποίησης Παρουσίαση της ομάδας υλοποίησης Ανάλυση νεκρού σημείου  Ανάλυση αγοράς
 • 21. Επιχειρηματική σύλληψη Επιχειρηματική σύλληψη Ποια είναι η αγορά‐στόχος που θα εξυπηρετείται; Π ί ά ό θ ξ ί Ποιοί είναι οι προσδοκώμενοι χρήστες (αγορά στόχος); Σε ποιο επίπεδο τιμών; Σε ποιο επίπεδο τιμών; Αξία όχι λειτουργία:  όχι η διαχείριση στόλου λεωφορείων αλλά η μεταφορά αγαθών και  χ η χ ρ η φ ρ ημ φ ρ γ υπηρεσιών Όχι η διαχείριση μουσείου, αλλά η ψυχαγωγία και ενημέρωση του  κοινού Ποια το οφέλη που προσφέρονται; Ποια είναι τα κριτήρια ικανοποίησης των χρηστών; ρ ήρ η ης χρη ; Πώς εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των χρηστών;
 • 22. Αναλυτικό Σχέδιο Αναλυτικό Σχέδιο Περίληψη Κυρίως σώμα Σύνοψη – επίλογος Συνημμένα και Παραρτήματα  Τεχνικές περιγραφές: τεχνολογία και προδιαγραφές Διαδικασίες Προϊόντα Π ϊό Διαφημιστικό υλικά και σήματα Λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση Λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση Λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα ομάδας (που προτείνεται να  υλοποιήσει την πρόταση)
 • 23. Ενδεικτική δομή κυρίως σώματος  ή μή ρ ς μ ς Προκαταρκτικές λεπτομέρειες έ λ έ Παρούσα κατάσταση – Γενική Περιγραφή Ανάλυση ζήτησης Ανάλυση ζήτησης Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Λειτουργικό σχέδιο ργ χ Προϊόντος ‐ υπηρεσίας Παραγωγικής διαδικασίας Ανάλυση κινδύνου Στρατηγική και σχέδια Χρηματοοικονομική ανάλυση (στο επόμενο εξάμηνο) Χρηματοοικονομική ανάλυση (στο επόμενο εξάμηνο)
 • 24. Προκαταρκτικά Εξώφυλλο ξώφ λλ Επωνυμία Τίτλος έργου και Δραστηριότητα ς ργ ρ ηρ η Χωροθέτηση Σύνολο προϋπολογισμού (στο Ε.Σ.) Συντάκτες: υπεύθυνος έργου και σύμβουλοι ά ύθ έ ύ β λ Στοιχεία επικοινωνίας Μέλη ομάδας η μ ς Τύπος επιχείρησης Δραστηριότητες (κατασκευαστική, εμπορική, τουριστική, υπηρεσιών κλπ) (νέα  ανεξάρτητη επιχείρηση, διαδοχή, εξαγορά, επέκταση, δικαιοπαροχή ‐ f ξά ί δ δ ή ξ ά έ δ ή franchise)  hi ) Κύρια προϊόντα
 • 25. Γενική περιγραφή Γενική περιγραφή Ιστορικό (επιχείρησης‐ομάδας και ιδέας) Δραστηριότητα ρ ηρ η Δομή και οργάνωση διοίκησης Νομική μορφή (στο Ε.Σ.) Νομική μορφή (στο Ε Σ )
 • 26. Ανάλυση ζήτησης Ανάλυση ζήτησης Ποιά είναι η αγορά στόχος; Ποιο το μέγεθός της; Πώς τμηματοποιείται; Ποια τα χαρακτηριστικά (πορτραίτο, προφίλ) του χρήστη  στόχου; ό Ποιές οι τάσεις και η δυναμική στην αγορά; Σε ποιά τμήματα και σε τί μερίδια στοχεύουμε; Πώς η τοποθεσία ή άλλες επιλογές μας θα ωφελήσουν τους  πελάτες; λά
 • 27. Σε ποιά τμήματα της αγοράς απευθύνεστε; ε οιά μήμα α ης αγοράς α ευθύ εσ ε; Τμηματοποίηση (διακριτές ομάδες χρηστών)  Τ ί (δ έ άδ ώ ) με βάση ηλικία, είδος ανάγκης, ποσότητα αγοράς, αγοραστικές συνήθειες,  προτιμήσεις, συχνότητα αγοράς κλπ. Μέγεθος τμήματος Μέ θ ή Ρυθμός αύξησης τμήματος Εν δυνάμει Κατανάλωση Μέγεθος Κατανάλωση Αύξηση Χρήστες (ανά άτομο) (ανά τμήμα) Αθλητές 1 100 100 1% Νέοι 1 300 300 1% γ Οικολόγοι 1 200 200 2% Έμποροι 20 10 200 2% Σύνολο 800 1,5%
 • 28. H μέθοδος της κατάρευσης (Longenecker et al., 2002) Μεταβλητή Εκτίμηση Μέγεθος Πληθυσμός περιοχής στόχου (Θεσσαλία) 700000 Κατηγορία (Μαθητές) 15% 110000 Τμήμα που πληρεί τις προϋποθέσεις (Λύκειο, 40% 44000 Γυμνάσιο) Αξιολογούν θετικά Αξ λ ύ θ ά 60% 26400 Έχουν την ανάγκη 50% 13200 Πιθανοί χρήστες Πθ ί ή 20% 2640 Ετήσια κατανάλωση(κατά κεφαλή) 4 10560
 • 29. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος η ξ ρ ρβ ς Ανάλυση ανταγωνισμού Α άλ ύ Πόσο ανταγωνιστική είναι η αγορά σας; Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι ανταγωνιστές;  Πώς είναι τοποθετημένοι οι ανταγωνιστές;  Τί προσφέρουν;  Ποιά τα πλεονεκτήματά τους;  Εϊναι στάσιμοι, αναπτύσσονται ή συρρικνώνονται; Τι σχεδιάζουν; Ποιά υποκατάστατα υπάρχουν; Ποιά είναι η ισχύς των προμηθευτών; Ποιά είναι η ισχύς των αγοραστών; Πόσο εύκολο είναι να μπει κάποιος στον κλάδο; Ποιά τα σημαντικότερα εμπόδια εισόδου;  μ ς ; ημ ρ μ ; Πόσο εύκολη είναι η έξοδος; Ποιός είναι ο πιο πιθανός τρόπος εισόδου; Πώς θα αντιδράσουν στην ενδεχόμενη είσοδό σας;
 • 30. Ανάλυση PEST Ανάλυση PEST Μακροσκοπικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την  επιτυχία Πολιτικοί Πολ οί Οικονομικοί Κοινωνικοί Τεχνολογικοί Ανάλυση με βάση σενάρια ημ β η ρ
 • 31. Τι προσφέρουμε;  Το προϊόν – Οι υπηρεσίες μας ό ί Περιγραφή προϊόντος Π φή ϊό Σε ποιούς χρήστες στοχεύει; Ποιό το προσδοκώμενο όφελός των χρηστών από τη χρήση του  Ποιό το προσδοκώμενο όφελός των χρηστών από τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας μας; Γιατί αξίζουν τον κόπο; Ποιές οι αντιδράσεις των μελλοντικών  πελατών; Γιατί θα είναι ανταγωνιστικό; (όχι κόστος, ποιότητα κ.λ.π.) Πώς διαφέρει από τον ανταγωνισμό; Πώ δ φέ ό ό Πόσο εύκολο είναι να το μιμηθούν οι ανταγωνιστές;
 • 32. Ανταγωνισμός και Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γ μ ς γ ημ Στρατηγικό πλεονέκτημα ρ ηγ ημ Ιδιαιτερότητα ρ η Θέση χ μη η χαμηλού προϊόντος/υπηρεσίας κόστους Όλη η αγορά Διαφοροποίηση Συνολική Ηγεσία κόστους Συγκεκριμένο Αγορά Niche τμήμα ή
 • 33. Έρευνα και ανάπτυξη Έρευνα και ανάπτυξη Τί; Γιατί; ; Πώς; Με ποιούς; Με ποιούς; Πόσο;
 • 34. Πώς θα το παράγουμε; Πώς θα το παράγουμε; Μέθοδος παραγωγής ‐Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας Μέθ δ ή Π φή ή δ δ ί Απαιτούμενοι πόροι (εξοπλισμός, κτίρια, ανθρώπινο  δυναμικό κ.λ.π.) και προοπτικές αύξησής τους δυναμικό κ λ π ) και προοπτικές αύξησής τους Τί δεν θα παράγουμε; (υπεργολαβίες, προμήθειες κ.λ.π.) – πηγές εφοδιασμού ηγ ς φ μ Συστήματα ελέγχου παραγωγής και διασφάλισης ποιότητας; Περιβαλλοντική διαχείριση Χωροθέτηση: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Ανάλυση κόστους
 • 35. Στρατηγική Ανάλυση SWOT (στην αρχή, αλλά στο κείμενο ως  συμπέρασμα) Σε τί είμαστε καλύτεροι και γιατί; Πώς τοποθετούμαστε στην αγορά; Ποιό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θέλουμε να  οικοδομήσουμε; Γιατί θα είναι δύσκολο για τους άλλους να μας φθάσουν; Ποιοί είναι οι κρίσιμοι πόροι στους οποίους βασιζόμαστε;
 • 36. Σχέδιο μάρκετιν (επόμενο εξάμηνο) Σχέδιο μάρκετιν (επόμενο εξάμηνο) Στόχοι ανά τμήμα αγοράς Μίγμα μάρκετιν Προϊόν: διαφορετικοί τύποι και εκδοχές Διάθεση: λιανικό, franchise, e-εμπόριο ... Προβολή και προώθηση: διαφήμιση, δημοσιότητα, προσωπικές  πωλήσεις, προώθηση πωλήσεων Τιμή Διαχείριση επωνυμίας και φήμης
 • 37. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (ένα μέρος στο επόμενο εξάμηνο) έ έ ό ξά ) Κρισιμότητα για το εγχείρημα Σύνθεση ομάδας και διαπίστωση αναγκών η μ ς η γ Προγραμματισμός ανάπτυξης Εκπαίδευση Σύστημα αμοιβών
 • 38. Οικονομικό σχέδιο (επόμενο εξάμηνο) Προϋπολογισμός Πηγές χρηματοδότησης Χρόνος αποπληρωμής Κοστολόγηση Ταμειακές ροές Προβλέψεις: Αποτελέσματα χρήσης βλέψ λέ ή
 • 40. Χαρακτηριστικά ενός καλού Ε.Σ. Χαρακτηριστικά ενός καλού Ε.Σ. Ειλικρίνεια Ρεαλισμός Τεκμηρίωση Εσωτερική συνοχή: εξάλειψη αντιφάσεων Σαφής στρατηγική: φής ρ ηγ ή Που είμαστε Που πάμε και πότε Πώς θα το επιτύχουμε Πώ θ ύ Ποσοτικοποίηση των στόχων Αφοσίωση και δέσμευση φ η μ η Επαγγελματική παρουσίαση Εξειδικευμένες γνώσεις
 • 41. ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ε.Ι.  ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ε.Ι. Σύνοψη Περιγραφή επιχείρησης Περιγραφή επιχείρησης Προϊόν(τα) ή/και υπηρεσία(ες) Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού η γ ρ ς γ μ Οργανωτική δομή – Στρατηγική παραγωγής Στρατηγική μαρκετινγ και πωλήσεων (μέρος Α) Ανθρώπινοι πόροι και Ομάδα Διοίκησης Συμπέρασμα για την ελκυστικότητα της ιδέας ‐ SWOT Παραρτήματα με απαραίτητα στοιχεία
 • 42. Πηγές χρηματοδότησης (για να τις έχουμε  υπόψη) όψ ) 1. Τα δικά σας χρήματα Τ δ ά ή 2. Χορηγίες ή φιλικά δάνεια 3. Έσοδα Έ δ 4. Μέντορας 5. Φίλοι του μέντορα Φίλοι του μέντορα 6. Τράπεζα 7. Πελάτες με δικαίωμα συμμετοχής Πελάτες με δικαίωμα συμμετοχής 8. Επιχειρηματικοί άγγελοι 9. 9 Venture Capital 10. Αξιότιμοι κύριοι με σκούρα γυαλιά