Se ha denunciado esta presentación.

เอกสารประกอบการสัมมนา MONEY LITERACY ชุดที่ 2

68

Compartir

1 de 44
1 de 44

เอกสารประกอบการสัมมนา MONEY LITERACY ชุดที่ 2

68

Compartir

Descargar para leer sin conexión

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

บรรยายโดย: THE MONEY COACH จักรพงษ์ เมษพันธุ์

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

บรรยายโดย: THE MONEY COACH จักรพงษ์ เมษพันธุ์

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

เอกสารประกอบการสัมมนา MONEY LITERACY ชุดที่ 2

 1. 1. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 2. 2. MONEY LITERACY by The MONEY COACH “มนุษย์เสียสละสุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงินเพื่อให้สุขภาพฟื้นกลับมา พวกเขาห่วงอนาคตมากกว่าปัจจุบัน ผลก็คือ เขาไม่อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เขาอยู่เหมือนจะไม่มีวันตาย และสุดท้ายเขาก็ตายไป..... โดยไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ” องค์ดาไลลามะ
 3. 3. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน 1. ส่วนบุคคล (Personal Risk) 2. ต่อทรัพย์สิน (Property Risk) 3. ตามความรับผิด (Liability Risk) 4. จากบุคคลในครอบครัว
 4. 4. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล 1. เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 2.รายได้ไม่พอเกษียณอายุ 3. สุขภาพไม่ดีหรือทุพพลภาพ 4. การว่างงาน
 5. 5. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ความเสี่ยงทางการเงินต่อทรัพย์สิน 1. ความเสียหายโดยตรง 2. ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง เช่น การถูกเพลิงไหม้ นํ้าท่วม จลกรรม หรืออุบัติเหตุทําให้เสียหาย สืบเนื่องจากความเสียหายโดยตรง เช่น ร้านค้าโดนนํ้าท่วม ขาดรายได้
 6. 6. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ความเสี่ยงทางการเงินตามความรับผิด บุคคลต้องรับผิดชอบต่อการกระทําที่ทําให้ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย เช่น ความทุกข์ทรมาน/ความพิการ *เรียกค่าเสียหายตามฟ้องร้อง เช่น ทรัพย์สินเสียหาย ก่อความเดือดร้อน
 7. 7. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ความเสี่ยงทางการเงินจากบุคคลในครอบครัว การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ของบุคคลในครอบครัว การคํ้าประกัน
 8. 8. MONEY LITERACY by The MONEY COACH กรณีศึกษาเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน - นาย A เป็นพนักงานบัญชี สุขภาพร่างกายปกติ ไม่มีโรคประจําตัว - ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ - อุปนิสัยพูดน้อย สุขุม - แต่งงานแล้วมีลูก 2 คน - พ่อแม่รับราชการ - อาศัยอยู่ในหมู่บ้านย่านชานเมืองกรุงเทพ สภาพชุมชนดี
 9. 9. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน ภัยทางการเงิน โอกาสเกิดภัย ความรุนแรง วิธีการจัดการ สูง ตํ่า มาก น้อย 1. ภัยส่วนบุคคล - เสียชีวิต / / 2. ภัยต่อทรัพย์สิน - ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย / / ความเสี่ยงของนาย A
 10. 10. MONEY LITERACY by The MONEY COACH กฎการบริหารความเสี่ยง 1. อย่ารับความเสี่ยงโดยปราศจากมาตรการรองรับ 2. คํานึงถึงโอกาสในการเกิดภัย 3. พิจารณาต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง
 11. 11. MONEY LITERACY by The MONEY COACH วิธีการจัดการความเสี่ยง “หลีกเลี่ยงความเสี่ยง” (ต้นเหตุ) “ควบคุมความเสี่ยง” (ลดโอกาสเกิด) “โอนความเสี่ยง” (ประกัน) “รับความเสี่ยงไว้เอง” (เตรียมทุน)
 12. 12. MONEY LITERACY by The MONEY COACH แนวทางการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง โอกาสในการเกิด สูง ตํ่า ความ รุนแรง มาก “หลีกเลี่ยงความเสี่ยง” “ควบคุมความเสี่ยง” “โอนความเสี่ยง” น้อย “รับความเสี่ยงไว้เอง” “ควบคุมความเสี่ยง” “รับความเสี่ยงไว้เอง” 1 2 3 4
 13. 13. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน ภัยทางการเงิน โอกาสเกิดภัย ความรุนแรง วิธีการจัดการ สูง ตํ่า มาก น้อย 1. ภัยส่วนบุคคล - เสียชีวิต / / โอนความเสี่ยง 2. ภัยต่อทรัพย์สิน - ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย / / รับความเสี่ยงไว้เอง ความเสี่ยงของนาย A
 14. 14. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การเลือกแบบประกันชีวิต 1. ตลอดชีพ ได้เมื่อตาย / จัดการภาระหรือเป็นมรดก---> 2. สะสมทรัพย์ เก็บเงินก้อน/คุ้มครองความเสี่ยง---> 3. ระยะเวลา ป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น---> 4. บํานาญ เงินกินตอนแก่--->
 15. 15. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การคํานวณทุนประกันชีวิต ความจําเป็น 1. ภาระหนี้สิน - บ้าน 2,000,000 บาท - หนี้อื่นๆ 500,000 บาท 2,500,000 2. มรดกที่อยากทิ้งไว้ให้คนข้างหลัง - ทุนการศึกษา 1,000,000 บาท - มรดก 1,000,000 บาท 2,000,000 4,500,000
 16. 16. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การคํานวณทุนประกันชีวิต ทรัพย์สินและทุนประกันที่มี 1. ทรัพย์สิน - เงินเก็บ 500,000 บาท - ทองคํา 250,000 บาท 750,000 2. ทุนประกัน - ประกันกลุ่มบริษัท 500,000 บาท - ประกันส่วนตัว 250,000 บาท 750,000 1,500,000
 17. 17. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การคํานวณทุนประกันชีวิต ทุนประกันที่ต้องการ ภาระหนี้สินและมรดก 4,500,000 บาท ทรัพย์สินและทุนประกันที่มีอยู่ 1,500,000 บาท ทุนประกันที่ต้องการ = 4,500,000 - 1,500,000 = 3,000,000 บาท
 18. 18. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การเลือกซื้อประกันสุขภาพ
 19. 19. MONEY LITERACY by The MONEY COACH เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน คนเราควรมีเงินสํารองใช้จ่าย อย่างน้อย 3-6 เดือน เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงกรณีสูญเสียรายได้ ชั่วคราว เช่น ตกงาน ถูกเบี้ยวค่าแรง ประสบอุบัติเหตุทํางานไม่ได้ ฯลฯ
 20. 20. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ตัวอย่างการคํานวณเงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน Ex. นาย A มีรายจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท เงินสํารองเผื่อฉุกเฉินของนาย A = 20,000 x 6 = 120,000 บาท เงินสํารองเผื่อฉุกเฉินของคุณ = ?
 21. 21. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การเก็บเงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน งบรายรับ-รายจ่าย รายรับ เงินออม 10% ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน “เงินก้อน” อาทิ โบนัส คอมมิสชั่น ฯลฯ
 22. 22. MONEY LITERACY by The MONEY COACH แหล่งออมเงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้
 23. 23. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ตราสารหนี้ คือ อะไร? • คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน (การกู้ยืมเงิน) โดยผู้ออกตราสารเป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ ในขณะที่ผู้ให้กู้เป็นผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้ อันได้แก่ • เงินฝาก / ตั๋วสัญญาใช้เงิน (BE) • พันธบัตร / ตั๋วเงินคลัง • หุ้นกู้
 24. 24. MONEY LITERACY by The MONEY COACH บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน นโยบาย การลงทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ • เงินฝาก • ตั๋วสัญญาใช้เงิน • พันธบัตร • ตั๋วเงินคลัง • หุ้นกู้
 25. 25. MONEY LITERACY by The MONEY COACH อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้
 26. 26. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ทางเลือกในการเก็บเงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน บัญชีเงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ สภาพคล่อง T T ถึง T+1 T+1 การรักษาเงินต้น OK OK OK ผลตอบแทน 1-3% 1-2% 2-3% ภาษี มี ไม่มี ไม่มี ค่าธรรมเนียม ไม่มี มี มี
 27. 27. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ลําดับเป้าหมายของการออม เงินออม 10% 1) เงินสํารองเผื่อฉุกเฉิน 2) แผนเกษียณรวย 3) แผนเกษียณเร็ว
 28. 28. MONEY LITERACY by The MONEY COACH เกษียณเร็ว (Retire Young)
 29. 29. MONEY LITERACY by The MONEY COACH • คือ แนวคิดการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน (Passive Income) ซึ่งเป็นรายได้ที่เราไม่ต้อง ลงมือทํางานด้วยตัวเองตลอดเวลา • เ ร า จ ะ ส า ม า ร ถ เ ก ษี ย ณ ไ ด้ ทั น ที ที่ รายได้จากทรัพย์สิน > ค่าใช้จ่ายต่อเดือน แนวคิดการเกษียณเร็ว
 30. 30. MONEY LITERACY by The MONEY COACH รูปแบบกระแสเงินสด ทรัพย์สิน ดอกเบี้ย เงินฝาก / พันธบัตร / หุ้นกู้ เงินปันผล หุ้น กองทุนรวม ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ ส่วนแบ่งกําไร ธุรกิจ / ลิขสิทธ์ิ / สิทธิบัตร ทรัพย์สินที่ช่วยให้เกษียณเร็ว
 31. 31. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ทรัพย์สินที่ช่วยให้เกษียณเร็ว ทุนเกษียณ 30,000 บาท/เดือน 10,000 บาท/เดือน (จากบ้านเช่า 2 หลัง) 15,000 บาท/เดือน (กําไรจากธุรกิจฝึกอบรม) 15,000 บาท/เดือน (กําไรจากธุรกิจการเกษตร)
 32. 32. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การลงทุนเพื่อบ้านเช่า 2 หลัง @5,000 บาทต่อเดือน • เลือกลงทุนในทาวน์เฮ้าส์ ราคา 1-2 ล้าน ย่านบางกะปิ รามคําแหง ลาดพร้าว ศรีนครินทร์ • กระแสเงินสด (ส่วนต่างค่าเช่ากับเงินผ่อน) หลังละ 5,000 บาท • วางแผนไม่ใช้เงินตัวเองเลยกู้ 100% • แผนงาน: ลงดูทาวน์เฮ้าส์ทุกวันเสาร์ 40 ห้อง (สูตร 20:1)
 33. 33. MONEY LITERACY by The MONEY COACH APPLICATION สําหรับการคํานวณ • iOS > EZ FINANCIAL CALCULATORS • Android > FINANCIAL CALCULATOR • Computer > www.fncalculator.com
 34. 34. MONEY LITERACY by The MONEY COACH Property #1 ราคาขาย : 1,650,000 THB เก็บค่าเช่าได้ : 13,000 THB หมู่บ้านสินทวีการ์เด้น บ้านฉาง ระยอง ขายพร้อมผู้เช่า(เกาหลี) เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง แอร์ 4 ตัว ที่ดิน 55 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า ค่าโอนคนละครึ่ง Property #2 ราคาขาย : 2,900,000 THB เก็บค่าเช่าได้ : 23,000 THB ศรีราชาคอนโดวิว ชลบุรี ชั้น 10 ขายพร้อมผู้เช่า (ญี่ปุ่น) เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง แอร์ 2 ตัว ขนาด 56 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า 1 ห้องนั่งเล่น ค่าโอนคนละครึ่ง ค่าส่วนกลาง 35 บาท/ตร.ม. - ทรัพย์ดี ไม่ดี ดูยังไง? -
 35. 35. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ทําเล: ความต้องการเช่าสูง คู่แข่งน้อย (LOW SUPPLY, HIGH RENTAL DEMAND) “แหล่งงานที่แวดล้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก”
 36. 36. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การประเมินราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ราคาซื้อ = กําไรจากการดําเนินงานต่อปี อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ กําไรจากการดําเนินงาน (Net Operating Income, NOI) = รายรับ - รายจ่าย (หน่วย บาทต่อปี)
 37. 37. MONEY LITERACY by The MONEY COACH การประเมินราคาซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ราคาซื้อ = กําไรจากการดําเนินงานต่อปี อัตราผลดอกเบี้ยเงินกู้ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านโดยเฉลี่ย = 7.5%
 38. 38. MONEY LITERACY by The MONEY COACH Property #1 ราคาขาย : 1,650,000 THB เก็บค่าเช่าได้ : 11,000 THB หมู่บ้านสินทวีการ์เด้น บ้านฉาง ระยอง ขายพร้อมผู้เช่า(เกาหลี) เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง แอร์ 4 ตัว ที่ดิน 55 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า ค่าโอนคนละครึ่ง รายรับ = 11,000 x 12 = 132,000 บ./ปี รายจ่าย = 0 (สมมติลูกค้าออกค่าส่วนกลางเอง) กําไรจากการดําเนินงาน (NOI) = 132,000 - 0 = 132,000 บาท/ปี ราคาซื้อ (Purchase Price) = 132,000 / 0.075 (อัตราดอกเบี้ย) = 1,760,000 บาท - ทรัพย์ดี ไม่ดี ดูยังไง? -
 39. 39. MONEY LITERACY by The MONEY COACH สูตรมาจากไหน? (ว่ะ) In case of … = กระแสเงินสดต่อปี อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
 40. 40. MONEY LITERACY by The MONEY COACH - ทรัพย์ดี ไม่ดี ดูยังไง? - Property #2 ราคาขาย : 2,900,000 THB เก็บค่าเช่าได้ : 23,000 THB ศรีราชาคอนโดวิว ชลบุรี ชั้น 10 ขายพร้อมผู้เช่า (ญี่ปุ่น) เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลัง แอร์ 2 ตัว ขนาด 56 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า 1 ห้องนั่งเล่น ค่าโอนคนละครึ่ง ค่าส่วนกลาง 35 บาท/ตร.ม. ลองคิดดูเองบ้างสิ !!! สมมติเราจ่ายค่าส่วนกลางให้ลูกค้า
 41. 41. MONEY LITERACY by The MONEY COACH วางแผนกู้ซื้อคอนโดให้เช่า (Property #2) • ราคาขาย 2,900,000 บาท • มูลค่า 3,680,000 บาท (จากการคํานวณ) • กรณีกู้ 100% (ตามราคาขาย) ต้องผ่อนชําระเดือนละ 20,277 บาท • กระแสเงินสดต่อเดือน +2,723 บาท/เดือน
 42. 42. MONEY LITERACY by The MONEY COACH ผ่อนคอนโดอย่างไร … ให้หมดหนี้เร็วๆ

×